XỬ PHẠT VI PHẠM HNH CHNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở ??n...4 đề xử phạt vi phạm hnh chnh - một cng cụ trong hoạt động quản l nh nước. Với cấp độ

Embed Size (px)

Text of XỬ PHẠT VI PHẠM HNH CHNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở ??n...4 đề xử phạt vi phạm hnh...

 • I HC QUC GIA H NI

  KHOA LUT

  TRN NGC DUY

  X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH

  VC Y T VIT NAM HIN NAY

  Chuyn ngnh: L lun v lch s nh nc v php lut

  M s: 60 38 01 01

  TM TT LUN VN THC S LUT HC

  H NI - 2014

 • Cng trnh c hon thnh ti

  Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni

  Cn b hng dn khoa hc: TS. NGUYN XUN TON

  Phn bin 1: ........................................................................

  Phn bin 2: ........................................................................

  Lun vn c bo v ti Hi ng chm lun vn, hp ti

  Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni.

  Vo hi ..... gi ....., ngy ..... thng ..... nm 2014

  C th tm hiu lun vn ti

  Trung tm t liu Khoa Lut i hc Quc gia H Ni

  Trung tm Thng tin Th vin, i hc Quc gia H Ni

 • 1

  MC LC CA LUN VN

  Trang

  Trang ph ba

  Li cam oan

  Mc lc

  Danh mc cc bng

  M U ..................................................................................................... 1

  Chng 1: C S L LUN V X PHT VI PHM HNH

  CHNH TRONG LNH VC Y T ............................................ 5

  1.1. Khi nim, vai tr ca php lut v x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t ............................................................... 5

  1.1.1. Mt s khi nim c lin quan ......................................................... 5

  1.1.2. X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ............................. 9

  1.1.3. Vai tr ca php lut v x pht vi phm hnh chnh trong

  lnh vc y t ................................................................................... 16

  1.2. Ch th, thm quyn v th tc x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t ............................................................. 17

  1.2.1. Ch th thc hin php lut x pht vi phm hnh chnh

  trong lnh vc y t .......................................................................... 17

  1.2.2. Thm quyn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ...... 22

  1.2.3. Th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .............. 32

  Chng 2: THC TRNG HOT NG X PHT VI PHM

  HNH CHNH TRONG LNH VC Y T T NM

  2005 N NAY ............................................................................ 43

  2.1. Thc trng php lut v x l vi phm hnh chnh trong

  lnh vc y t................................................................................... 43

  2.1.1. Cc vn bn quy phm php lut lin quan n x pht vi

  phm hnh chnh trong lnh vc y t ............................................. 43

  2.1.2. Ni dung cc quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh

  vc y t ........................................................................................... 48

  2.2. Thc trng t chc hot ng x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t ............................................................. 53

 • 2

  2.2.1. H thng t chc ca thanh tra v y t .......................................... 54

  2.2.2. i ng thanh tra vin y t ............................................................ 60

  2.2.3. iu kin bo m cho hot ng thanh tra y t ........................... 63

  2.2.4. Phng thc v hiu qu thanh tra y t ......................................... 65

  2.2.5. Kt qu x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .............. 66

  Chng 3: GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG

  X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH

  VC Y T .................................................................................... 70

  3.1. D bo tnh hnh c lin quan n x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t trong thi gian ti ............................. 70

  3.1.1. Xu hng pht trin ca y t ......................................................... 70

  3.1.2. Tnh hnh vi phm php lut hnh chnh trong lnh vc y t ........ 74

  3.2. Gii php nng cao hiu qu hot ng x pht vi phm

  hnh chnh trong lnh vc y t .................................................... 76

  3.2.1. Tip tc hon thin php lut x pht vi phm hnh chnh

  trong lnh vc y t .......................................................................... 76

  3.2.2. Tng cng ph bin, gio dc php lut v x pht vi phm

  hnh chnh trong lnh vc y t ....................................................... 78

  3.2.3. Cng c t chc thanh tra chuyn ngnh v y t v nng cao

  cht lng i ng thanh tra vin y t ........................................... 80

  3.2.4. Tng cng u t c s vt cht, k thut, cc iu kin bo

  m x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .................... 81

  KT LUN ............................................................................................... 83

  DANH MC TI LIU THAM KHO ................................................ 85

 • 3

  M U

  1. Tnh cp thit ca ti

  X pht vi phm hnh chnh ni chung v x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t ni ring l cng c quan trng trong hot ng

  qun l nh nc nhm duy tr trt t, k cng trong qun l hnh

  chnh ca Nh nc. y cng l vn trc tip lin quan n cuc

  sng hng ngy ca nhn dn c ng, Nh nc v ton x hi ht

  sc quan tm.

  Trong nhng nm qua, cng tc bo v, chm sc v nng cao sc

  khe nhn dn t c rt nhiu thnh tu quan trng, c bit l

  nhng thnh tu quan trng trong cng tc y t d phng, khm bnh,

  cha bnh, dc, trang thit b y t v ti chnh y t.

  Mt trong nhng nguyn nhn t c cc thnh tu trn l

  Nh nc s dng mt cch hiu qu cng c php lut trong cng

  tc qun l nh nc trong lnh vc y t. Chnh ph c ban hnh Ngh

  nh s 45/2005/N-CP quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh

  vc y t, to c mt cng c php l v cng quan trng chn

  chnh trt t, k cng trong qun l nh nc v y t.

  Tuy nhin, vi s pht trin ca h thng y t trn c nc bao gm

  c y t nh nc v y t t nhn, th cng xy ra khng t cc trng hp

  vi phm php lut lin quan n hot ng chm sc sc khe nhn dn.

  Theo bo co cng tc thanh tra y t nm 2013 th vic thanh tra, kim tra

  c tin hnh thng xuyn nhng vn cn nhng hn ch cn phi

  c nghin cu hon thin cc cng c php lut lin quan n vn

  x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t.

  T nhng yu cu khch quan trn, hc vin chn vn "X

  pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t Vit Nam hin nay" lm

  ti lun vn cao hc ca mnh.

  2. Tnh hnh nghin cu v x pht vi phm hnh chnh trong

  lnh vc y t

  Trn th gii cc ti nghin cu v x pht vi phm hnh chnh

  ni chung v c lin quan n vn x pht vi phm hnh chnh trong

  lnh vc y t bi ring c thc hin trong nhiu nm qua. Tuy

  nhin, vn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t dng nh

  vn cha nhn c s quan tm, nghin cu nhiu.

  Trong nhng nm gn y, Vit Nam c mt s tc gi quan

  tm nghin cu n vn qun l nh nc ni chung v qun l nh

  nc i vi ngnh, lnh vc ni ring nhng li t nghin cu n vn

 • 4

  x pht vi phm hnh chnh - mt cng c trong hot ng qun l

  nh nc.

  Vi cp lun vn thc s lut hc, y l cng trnh tp trung

  vo nghin cu cc vn c v l lun v thc tin php lut lin quan

  n hot ng x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t.

  3. Mc ch v nhim v nghin cu

  3.1. Mc ch

  Nghin cu, lun gii c s l lun v thc tin hot ng x pht

  vi phm hnh chnh trong lnh vc y t xut mt s gii php

  nhm nng cao hiu qu cng tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh

  vc y t trong thi gian ti.

  3.2. Nhim v

  - Phn tch cc vn l lun lin quan n x pht vi phm hnh

  chnh ni chung v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ni ring.

  - nh gi thc trng son tho, ban hnh php lut v t chc

  trin khai thi hnh vn bn quy phm php lut v x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t trong giai on t nm 2005 n nm 2014.

  - D bo nhng yu t tc ng v xut mt s gii php nng

  cao hiu qu cng tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t

  trong thi gian ti.

  4. i tng v phm vi nghin cu

  4.1. i tng nghin cu

  - Cc vn bn quy phm php lut lin quan n lnh vc y t, x pht

  vi phm hnh chnh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t;

  - Cc ti liu, cng trnh nghin cu khoa hc v lnh vc y t,

  qun l nh nc, qun l nh nc bng php lut v x pht vi phm

  hnh chnh trong lnh vc y t;

  - Cc bo co tng kt, bo co chuyn v thc hin cng tc x

  pht vi phm hnh chnh ni chung v cng tc x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t ni ring;

  - Cc ti liu khc c lin quan n cng tc x pht vi phm hnh

  chnh trong lnh vc y t;

  - Hot ng thc tin ca cc c quan, t chc, c nhn thuc ch th

  v i tng ca vic x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t.

  4.2. Phm vi nghin cu

  - V thi gian: Kho st t nm 2005 n nay.

  - V khng gian: Trn phm vi ton quc, bao gm B Y t, B

  Cng thng, B Nng nghip v pht trin nng thn v cc tnh, thnh

  ph trc thuc trung ng.

 • 5

  5. C s l lun v phng php nghin cu

  5.1. C s l lun

  S dng phng php lun duy vt bin chng ca ch ngha Mac

  - L nin, t tng H Ch Minh. Qun trit ng li, quy nh ngh

  quyt i hi ng Cng sn Vit Nam v cng tc bo v, chm sc v

  nng cao sc khe nhn dn trong tnh hnh mi.

  5.2. Cc phng php nghin cu c th

  - Phng php nghin cu tng hp: Phng php ny ch yu tp

  trung nghin cu, tham kho, phn tch cc sch, ti liu, cng trnh

  nghin cu khoa hc, cc s liu khoa hc c cng b trong v

  ngoi nc c lin quan n lun vn.

  - Phng php kho st thc tin: nh gi thc trng cng tc

  x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t mt cch khch quan,

  trung thc v nh gi tnh kh thi ca cc gii php c xy dng.

  - Cc phng php nghin cu b tr khc: tng thm tin

  cy ca cc thng tin thu thp c t cc phng php khc, Lun

  vn cn s dng thm mt s phng php b tr khc nh so snh, quy

  np din gii v tin hnh thu thp, phn tch kin ca cc chuyn gia

  c kinh nghim v qun l, chnh sch, php lut v y t

  6. Kt cu ca Lun vn

  Ngoi phn m u, kt lun, ph lc,