107
VIERNES, 15 DE JULIO DE 2011 Nº 161 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AUGAS DE GALICIA – SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH.W27.05936 O Concello de Mondoñedo, con CIF P27030000F, e con enderezo en Praza do Concello, 1, 27740 Mondoñedo (Lugo). Solicita AUTORIZACIÓN de obras de acondicionamento do camiño A Faluga, repoñendo os pasos de auga de drenaxe transversal na conca do Rego da Veiga na parroquia de Figueiras do concello de Mondoñedo (Lugo). O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de VINTE ( 20 ) DÍAS, a partir do seguinte á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan danados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas deste Servicio, situado na Ronda Muralla, 70 –2º Lugo, onde se atopa exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe. Lugo, 11 de xullo de 2011.- O xefe do servizo territorial, Néstor Rodríguez Arias R. 3481 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SECCIÓN DE ACTAS Anuncio Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 8 de xullo de 2011, sobre nomeamento de persoal eventual que textualmente di o seguinte: “Resultando que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de xullo de 2011, aprobou a proposta da Presidencia sobre determinación do Cadro de Persoal Eventual da Entidade, conforme ao disposto polos artígos 104 da Lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local e 205 da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto Básico do Empregado Público. Vistas as propostas que constan no expediente; e en uso das atribucions que lle confire o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, esta Presidencia RESOLVE: 1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado adscritos ao Grupo Político do Partido Popular, para prestar as súas funcións ao Voceiro do Partido Popular D. José Manuel Barreiro Fernández, a D.ª María Luz Villares Franco, como Asesora Nivel II, D.ª Aurora Otero Rodríguez, como Asesora Nivel IV e D. Daniel Rodríguez Carreiro, como Auxiliar Administrativo, con efectividade do día 8 de xullo de 2011. 2º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado adscritos á Área de Goberno de Presidencia, para prestar as súas funcións a esta Presidencia, a D. Javier Cerqueiro González, Asesor Nivel II, D. Melchor Roel Rivas, D. Arturo Alfonso Orol Castro e D.ª Eva López Moreira como Asesor Nivel III e D.ª Iria Fernández Fernández como Asesora Nivel IV, con efectividade do día 8 de xullo de 2011.

XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

VIERNES, 15 DE JULIO DE 2011 Nº 161

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

AUGAS DE GALICIA – SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH.W27.05936 O Concello de Mondoñedo, con CIF P27030000F, e con enderezo en Praza do Concello, 1, 27740 Mondoñedo (Lugo). Solicita AUTORIZACIÓN de obras de acondicionamento do camiño A Faluga, repoñendo os pasos de auga de drenaxe transversal na conca do Rego da Veiga na parroquia de Figueiras do concello de Mondoñedo (Lugo). O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de VINTE ( 20 ) DÍAS, a partir do seguinte á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan danados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas deste Servicio, situado na Ronda Muralla, 70 –2º Lugo, onde se atopa exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe. Lugo, 11 de xullo de 2011.- O xefe do servizo territorial, Néstor Rodríguez Arias

R. 3481

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

SECCIÓN DE ACTAS

Anuncio

Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 8 de xullo de 2011, sobre nomeamento de persoal eventual que textualmente di o seguinte:

“Resultando que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de xullo de 2011, aprobou a proposta da Presidencia sobre determinación do Cadro de Persoal Eventual da Entidade, conforme ao disposto polos artígos 104 da Lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local e 205 da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto Básico do Empregado Público. Vistas as propostas que constan no expediente; e en uso das atribucions que lle confire o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, esta Presidencia RESOLVE:

1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado

adscritos ao Grupo Político do Partido Popular, para prestar as súas funcións ao Voceiro do Partido Popular D. José Manuel Barreiro Fernández, a D.ª María Luz Villares Franco, como Asesora Nivel II, D.ª Aurora Otero Rodríguez, como Asesora Nivel IV e D. Daniel Rodríguez Carreiro, como Auxiliar Administrativo, con efectividade do día 8 de xullo de 2011.

2º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado

adscritos á Área de Goberno de Presidencia, para prestar as súas funcións a esta Presidencia, a D. Javier Cerqueiro González, Asesor Nivel II, D. Melchor Roel Rivas, D. Arturo Alfonso Orol Castro e D.ª Eva López Moreira como Asesor Nivel III e D.ª Iria Fernández Fernández como Asesora Nivel IV, con efectividade do día 8 de xullo de 2011.

Page 2: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

2 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

3º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado adscritos ao Grupo Político do Partido Socialista (PSOE), para prestar as súas funcións ao Voceiro do Partido Socialista D. Manuel Martínez Núñez, a D. Jesús Ceide López como Asesor Nivel II e a D.ª Laura Rivas Ares como Asesora Nivel IV, con efectividade do día 8 de xullo de 2011.

O persoal eventual nomeado cesa automáticamente, en todo caso cando se produza o cese ou expire o

mandato da autoridade á que presten a súa función de confianza ou asesoramento.

O que se fai público aos oportunos efectos. Lugo, once de xullo de dous mil once.- O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro.- O SECRETARIO,

José Antonio Mourelle Cillero. R. 3482

GOBIERNO DE ESPAÑA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA - ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental, del Proyecto de la Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García Rodríguez-Compostilla, en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña y Xermade, en la provincia de Lugo.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el artículo 5 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se somete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García Rodríguez-Compostilla, cuyas características generales son las siguientes:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U. con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alcobendas. 28109 Madrid.

b) Emplazamiento: As Pontes de García Rodríguez., en la provincia de A Coruña y Xermade, en la provincia de Lugo.

c) Finalidad: Mallado y refuerzo de la Red de Transporte. d) Proyecto de D. Luis Fernando Acarregui Zabala, visado por el ICOIIG Delegación de A Coruña con nº

CO110508 y fecha 01/03/2011. e) Características:

- Sistema: corriente alterna trifásica - Frecuencia: 50 Hz - Tensión Nominal: 400 kV - Tensión más elevada de la red: 420 kV - Temperatura de diseño: 85ºC - Capacidad térmica de transporte por

Circuito s/ RD 2819/1998: 2441 MVA Nº de circuitos: 2

- Nº de conductores por fase: 3 - Tipo de conductor: CONDOR (AW) - Nº de cables compuesto tierra-óptico: 1 - Tipo de cables compuesto tierra-óptico: APGW 25 kA - Nº de cables de tierra: 1 - Tipo de cable de tierra: 7N7 - Tipo de aislamiento: aisladores de vidrio U-210 BS - Apoyos: torres metálicas de celosía - Cimentaciones: de zapatas individuales - Puestas a tierra: anillos cerrados de acero descarburado - Longitud nuevo conductor: 6,019 km.

f) Presupuesto provincia A Coruña: 1.412.772 € g) Presupuesto provincia de Lugo: 1.667.082 €

Page 3: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

3 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

h) Presupuesto total: 3.079.854 € i) Afecciones: se acompaña relación de bienes y derechos afectados.

Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio emitir la resolución relativa a la Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública del Proyecto de Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García Rodríguez-Compostilla, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia la tramitación del expediente administrativo sobre la petición de las referidas resoluciones, y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, emitir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental de la citada instalación. Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, Calle Durán Loriga, 9-5º, 15071 A Coruña, y en la Subdelegación de Gobierno en Lugo sita en C/ Armaná, 10 CP 27071 Lugo, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas por triplicado ejemplar y en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. El proyecto puede ser igualmente consultado en los Ayuntamientos afectados. A Coruña, 21 de junio de 2011.- La Directora del Área de Industria y Energía, Alicia Sampedro Cadrecha Anexo: RBDA LÍNEA AÉREA 400 kV DOBLE CIRCUITO ENTRADA Y SALIDA EN CANDEDO DE LA LÍNEA PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ-LUDRIO Y PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ-COMPOSTILLA Los Organismos Oficiales se incluyen con caracter informativo y a los efectos de los puntos 2 y 3 del Art. 149 del R.D. 1955/2000

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LÍNEA AÉREA Y ACCESOS

PROVINCIA DE LUGO

Termino Municial de Xermade

Parcela Proyecto Propietario Referencia

Catastral Polígono Parcela Servidumbre

Vuelo (m2)

Apoyos

Sup. apoyos y anillo tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación

Temporal (m2)

Acceso al Apoyo

Servidumbre de paso

(m2)

Naturaleza del Terreno

2 PAZ MARTINEZ JOSE MARIA 27021A02900155 29 155 755 - - 1.028 1.028 - - Matorral, arbolado

3 AUGAS DE GALICIA 27021A02909001 29 9001 336 - - - - - -

Hidrografía natural (río,

laguna, arroyo.), arbolado

4 CAAVEIRO PEÑA NARCISO 27021A02900154 29 154 1.466 - - 1.798 1.798 - - Pastos, arbolado

5 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A02909008 29 9008 146 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

6 CAAVEIRO PEÑA NARCISO 27021A02900139 29 139 104 - - 202 202 - - Matorral, arbolado

7 PAZ MARTINEZ JOSE MARIA 27021A02900138 29 138 668 - - 846 846 - - Matorral, arbolado

8 CAAVEIRO PEÑA NARCISO 27021A02900140 29 140 1.321 - - 1.634 1.634 - - Matorral, arbolado

9 CRIADO LAMIGUEIRO EVANGELINA 27021A02900136 29 136 74 - - 102 102 - - Matorral, arbolado

12 BERMUDEZ PRIETO MARIA C 27021A02900137 29 137 3.511 T8 149 5.308 5.308 T8 243 Matorral, arbolado

12-1 FILGUEIRAS NIETO MARIA F 27021A02900135 29 135 - - - - - T8 271 Matorral

12-2 BAÑOBRE SOTO DOLORES 27021A02900134 29 134 - - - - - T8 448 Matorral

12-3 BERMUDEZ PRIETO MARIA C 27021A02900133 29 133 - - - - - T8 208 Matorral

12-4 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900131 29 131 - - - - - T8 226 Prados o

praderas

12-5 FILGUEIRAS NIETO MARIA F 27021A02900128 29 128 - - - - - T8 17 Matorral

12-6 PAZ MARTINEZ JOSE MARIA 27021A02900105 29 105 - - - - - T9, T8 135 Prados o praderas

16 AUGAS DE GALICIA 27021A02909021 29 9021 67 - - - - - -

Hidrografía natural (río,

laguna, arroyo.), arbolado

18 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900132 29 132 784 - - 1.107 1.107 T8 90

Prados o praderas, arbolado

19 CRIADO LAMIGUEIRO EVANGELINA 27021A02900148 29 148 1 - - 26 26 - - Arboles de

ribera, arbolado

21 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900149 29 149 215 - - 317 317 - - Matorral,

arbolado

22 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A02909015 29 9015 173 - - - - T9, T8 1.456

Vía de comunicación de dominio

público

24 CRIADO LAMIGUEIRO EVANGELINA 27021A02900150 29 150 370 - - 483 483 T8 5 Matorral, arbolado

26 PENA CRIADO ALBERTO 27021A02900106 29 106 611 T9 156 226 1.255 T8, T9 805

Pinar maderable, Prados o praderas, arbolado

Page 4: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

4 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

26-1 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A02909014 29 9014 - - - - - T11, T10, T9 1.847

Vía de comunicación de dominio

público

28 HROS. DE OTERO MIRAZ ARTURO 27021A02900107 29 107 507 - - - 256 T8, T9 170

Labor o Labradio secano, Pinar

maderable

29 BAÑOBRE SOTO ELADIO 27021A02900108 29 108 466 - - - - - - Matorral

30 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900109 29 109 623 - - - - - - Prados o

praderas

31 PAZ MARTINEZ JOSE MARIA 27021A02900110 29 110 1.870 - - 45 45 - - Prados o praderas, arbolado

32 BAÑOBRE SOTO LUCIO LUIS 27021A02900111 29 111 1.287 - - 1.136 1.136 - - Prados o praderas, arbolado

33 BERMUDEZ PRIETO MARIA C 27021A02900112 29 112 1.418 - - 1.192 1.192 - -

Matorral, Pinar

maderable, Prados o praderas, arbolado

34 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A02909017 29 9017 651 - - - - T10 1.450

Vía de comunicación de dominio

público

35 BAÑOBRE SOTO LUCIO LUIS 27021A02900196 29 196 2.085 T10 130 2.173 2.185 T10 341 Matorral, arbolado

36 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900113 29 113 - - - 40 40 - - Matorral,

arbolado

38 BERMUDEZ CABARCOS CANDIDO BAÑOBRE SOTO DOLORES 27021A02900208 29 208 1.830 - - 53 53 - -

Matorral, Prados o praderas, arbolado

39 HROS. DE BARRO CAABEIRO SEVERIANO 27021A02900207 29 207 1.422 - - 11 11 - - Matorral,

arbolado

40 PENA CRIADO ALBERTO 27021A02900206 29 206 898 - - - - - - Matorral

41 HROS. DE PENA VIVERO ABEL 27021A02900205 29 205 1.195 - - - - - - Pastos

42 BERMUDEZ PRIETO MARIA C 27021A02900204 29 204 1.939 T11 182 78 1.422 T11 362 Matorral, arbolado

42-1 RIVERA ARDAO JOSE 27021A02900222 29 222 - - - - - T11 78 Matorral

43 FILGUEIRAS NIETO MARIA F 27021A02900203 29 203 2.797 - - 449 1.522 T11 227

Matorral, Prados o praderas, arbolado

44 CARBALLO CENDAN ADONIS 27021A02900218 29 218 1.929 - - - 60 T11 150 Matorral

45 PAZ SECO ESTHER 27021A02900220 29 220 963 - - - 90 T11 166 Matorral

46 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A02909019 29 9019 237 - - - - T11 2.522

Vía de comunicación de dominio

público

47 PAZ MARTINEZ JOSE MARIA 27021A03000008 30 8 647 - - - - - - Prados o praderas

48 FILGUEIRAS NIETO MARIA F 27021A03000007 30 7 4.381 - - 264 264 - - Prados o praderas, arbolado

49 BERMUDEZ PRIETO MARIA C 27021A03000006 30 6 1.769 - - 304 304 - - Matorral, arbolado

50 BAÑOBRE SOTO JOSE 27021A03000009 30 9 20 - - 51 51 - - Prados o praderas, arbolado

51 AUGAS DE GALICIA 27021A03009009 30 9009 172 - - 174 174 - -

Hidrografía natural (río,

laguna, arroyo.), arbolado

52 ORO REGO ANTONIO 27021A03000434 30 434 7 - - 21 21 - -

Improductivo, Pinar

maderable, Prados o praderas, arbolado

53 CABARCOS LEDO ESPERANZA 27021A03000950 30 950 6.494 T12 182 260 1.315 T12 423 Pastos, arbolado

54 BERMUDEZ CABARCOS CANDIDO 27021A03000951 30 951 502 T12 11 585 585 T12 117 Matorral, arbolado

56 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03009052 30 9052 124 - - - - T12 1.791

Vía de comunicación de dominio

público

57 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100897 31 897 205 - - 8 8 - - Matorral,

arbolado

58 LEDO PENA LUIS 27021A03100896 31 896 3.994 - - 180 180 - - Matorral, arbolado

59 HROS. DE PERNAS CABEIRO MANUEL 27021A03100909 31 909 370 - - - - - - Matorral

60 MASEDA CABARCOS ERMITAS ESTRELLA 27021A03100910 31 910 560 - - - - - - Matorral

61 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109003 31 9003 125 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

62 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100930 31 930 26 - - - - - - Matorral

63 PRIETO CABARCOS MARIA 27021A03100911 31 911 486 - - - - - - Pastos

64 GALEGO GATO MARIA AMELIA 27021A03100912 31 912 474 - - - - - - Matorral

65 OTERO GALEGO MARIA MANUELA 27021A03100913 31 913 382 - - - - - - Matorral

66 BERMUDEZ PRIETO ROSENDO 27021A03100914 31 914 178 - - - - - - Matorral

68 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100865 31 865 1.920 - - - 70 - - Matorral

69 BERMUDEZ CABARCOS TRINIDAD 27021A03100864 31 864 1.139 - - - 80 - - Matorral

71 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109001 31 9001 85 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

Page 5: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

5 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

72 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 27021A03101012 31 1012 119 - - - 51 T13 1.423 Prados o

praderas

76 HROS. DE GALEGO PICO NICANOR 27021A03100861 31 861 548 T13 4 - 472 T13 23 Matorral

76-1 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109004 31 9004 - - - - - T13, T14 1.243

Vía de comunicación de dominio

público

76-2 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100960 31 960 - - - - - T13, T14 727 Pastos

76-3 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100855 31 855 - - - - - T13, T14 98 Matorral

84 HROS. DE BERMUDEZ CASTEDO CARMEN 27021A03100862 31 862 5.984 T13 166 - 1.159 T13, T14,

T15 756 Matorral

85 BERMUDEZ NIETO ANDRES 27021A03100886 31 886 43 - - - - - - Matorral

86 HROS. DE SECO GANDOY MARIA 27021A03100885 31 885 984 - - - 40 - - Matorral

87 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100884 31 884 1.624 - - 20 60 - - Matorral,

arbolado

88 BERMUDEZ CABARCOS VICENTE 27021A03100883 31 883 265 - - - 243 T14 74 Matorral

89 MASEDA CABARCOS ERMITAS ESTRELLA 27021A03100579 31 579 84 - - - 173 T14 101 Matorral

90 BERMUDEZ CABARCOS VICENTE 27021A03100577 31 577 68 T14 13 - 146 T14 35 Matorral

91 MASEDA CABARCOS ERMITAS ESTRELLA 27021A03100575 31 575 119 T14 88 - 266 T14 52 Matorral

92 CABARCOS GATO MANUEL 27021A03100573 31 573 232 T14 83 - 481 T14 16 Matorral

93 PRIETO CABARCOS MARIA 27021A03100571 31 571 236 - - - 283 - - Matorral

94 HROS. DE SECO AMARELO ANTONIO 27021A03100569 31 569 218 - - - 12 - - Matorral

95 CUPEIRO SECO MANUELA 27021A03100567 31 567 281 - - - - - - Matorral

96 BERMUDEZ PRIETO ROSENDO 27021A03100565 31 565 1.828 - - - - - - Matorral

97 PAZ GATO ELISA 27021A03100581 31 581 1.274 - - - - T15, T14 215 Matorral

99 SILVA SECO VICENTE 27021A03100563 31 563 858 - - - - - - Prados o praderas

102 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109015 31 9015 74 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

107 BERMUDEZ PRIETO ROSENDO 27021A03100465 31 465 4.813 - - - - - - Matorral

108 SAAVEDRA SECO JOSE 27021A03100467 31 467 750 - - - - - - Matorral

109 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS MANUEL 27021A03100469 31 469 822 - - - - - - Matorral

110 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03100471 31 471 777 - - - - - - Matorral

111 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03100473 31 473 711 - - - 110 - - Prados o praderas

112 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03100475 31 475 408 - - - 95 - - Matorral

115 CABARCOS SAAVEDRA LUIS 27021A03100477 31 477 114 - - - 55 T15 205 Matorral

117 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100479 31 479 - - - - - T15 857 Matorral

118 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109011 31 9011 234 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

119 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03100470 31 470 100 - - - - - - Matorral

120 CUPEIRO SECO FRANCISCO 27021A03100481 31 481 - - - - - T15 812 Matorral

121 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03100472 31 472 301 - - - - - - Prados o praderas

123 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03100474 31 474 372 - - - 283 - - Matorral

124 CABARCOS SAAVEDRA LUIS 27021A03100476 31 476 454 T15 60 - 496 T15 241 Matorral

124-1 CUPEIRO SECO FRANCISCO 27021A03100590 31 590 - - - - - T15 568 Matorral

124-2 BERMUDEZ PRIETO ROSENDO 27021A03100589 31 589 - - - - - T15 324 Matorral

124-3 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03100588 31 588 - - - - - T15 285 Matorral

124-4 SILVA SECO VICENTE 27021A03100587 31 587 - - - - - T15 97 Matorral

124-5 SAAVEDRA CABARCOS JOSE 27021A03100586 31 586 - - - - - T15 67 Matorral

124-6 SAAVEDRA CABARCOS ANTONIO 27021A03100585 31 585 - - - - - T15 80 Matorral

124-7 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03100584 31 584 - - - - - T15 84 Matorral

124-8 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03100583 31 583 - - - - - T15 78 Matorral

124-9 CABARCOS SAAVEDRA MARIA ANGELES 27021A03100582 31 582 - - - - - T15 100 Matorral

125 CABARCOS LEDO CANDIDA ESPERANZA 27021A03100478 31 478 331 T15 64 - 268 T15 46 Matorral

126 CUPEIRO SECO FRANCISCO 27021A03100480 31 480 1.947 T15 6 508 738 - - Matorral, arbolado

127 CUPEIRO SECO FRANCISCO 27021A03100482 31 482 125 - - - - - - Matorral

130 BERMUDEZ CABARCOS VICENTE 27021A03100439 31 439 1.957 - - 21 21 - - Matorral, arbolado

132 PRIETO CABARCOS MARIA 27021A03100437 31 437 3.463 - - 157 157 - - Matorral, arbolado

133 CUPEIRO SECO MARIA CORSINA 27021A03100435 31 435 297 - - 427 427 - - Matorral, arbolado

135 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109020 31 9020 95 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

136 PRIETO CABARCOS MARIA 27021A03100976 31 976 275 - - 51 251 - - Matorral, arbolado

Page 6: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

6 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

137 CUPEIRO SECO MARIA CORSINA 27021A03100434 31 434 1.516 T16 17 1.617 1.617 - -

Matorral, Prados o praderas, arbolado

137-1 PAZ GATO MANUEL 27021A03100428 31 428 - - - - - T16 162 Matorral

138 PENA SECO VICENTE 27021A03100432 31 432 961 T16 223 1.388 1.996 T16 212 Prados o praderas, arbolado

140 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03100430 31 430 - - - 41 41 T16 230 Matorral, arbolado

142 CONCELLO DE XERMADE (LUGO) 27021A03109022 31 9022 204 - - - - - -

Vía de comunicación de dominio

público

143 PAZ GATO CARLOTA 27021A03200537 32 537 1.070 - - - 230 T17 211 Matorral

144 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03200533 32 533 - - - - 225 T17 288 Matorral

145 SAAVEDRA HERMIDA JOSE MANUEL 27021A03200534 32 534 879 T17 73 - 408 T17 227 Matorral

145-1 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS SEGUNDA 27021A03200531 32 531 - - - - - T17 273 Matorral

145-2 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03200530 32 530 - - - - - T17 333 Matorral

145-3 SILVA PENA MARINA 27021A03200529 32 529 - - - - - T17 1.357 Matorral

146 HROS. DE SAAVEDRA CABARCOS MANUEL 27021A03200535 32 535 3.122 T17 204 17 706 T17 177 Matorral,

arbolado

147 CABARCOS SAAVEDRA ADOLFO 27021A03200536 32 536 2.586 - - 192 680 T17 80 Matorral, arbolado

148 CABARCOS SAAVEDRA MARIA ANGELES 27021A03200532 32 532 - - - - - T17 335 Matorral

R. 3204

Anuncio

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental, la solicitud de autorización administrativa, de aprobación de proyecto de ejecución y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto “Gasoducto de Transporte Básico Mariña Lucense (Ribadeo –Viveiro)” y sus instalaciones auxiliares en la provincia de Lugo. A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorizaciones de instalaciones de gas natural, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento; en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE de 26-01-2008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010 (BOE de 25-03-2010), así como el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC, se somete al tramite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental, la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto Gasoducto de Transporte Básico Mariña Lucense, y sus instalaciones auxiliares. Peticionario: Gas Natural Transporte SDG, S.L. Domicilio: Avda. America, nº 38, 28028-Madrid. Descripción de las instalaciones: Trazado: Gasoducto de transporte básico Mariña Lucense de diámetro de 16”, a una presión de 80 bar y una longitud de 65.045 m, con origen en la posición de válvulas existentes denominada como Pos.I-08 pertenece al gasoducto Llanera – Villalba de Enagas, situado a 6 km al sur del núcleo urbano del termino municipal de Ribadeo, mas concretamente en las inmediaciones del núcleo urbano de Porto de Arriba y el punto final está ubicado dentro del termino municipal de Viveiro, situado a unos 700 m al este del núcleo urbano de Celeiro, con sus correspondientes Válvulas de seccionamiento. En paralelo al gasoducto y utilizando la misma zanja que el tubo principal, se instalará el tubo portacables para el sistema de comunicación y telecontrol. En la provincia de Lugo. Longitud: La longitud total del Gasoducto Mariña Lucense es de 65.045 m, discurriendo por los términos municipales de Ribadeo 14.930 m, Barreiros 10.610 m, Foz 18.184 m, Burela 1.715 m, Cervo 9.839 m, Xove 8.570 m y Viveiro 1.197 m correspondiente a la provincia de Lugo. Instalaciones auxiliares: Pos. 01 Ribadeo, posición de seccionamiento (inicio del gasoducto)

Page 7: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

7 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Pos. 02 Ribadeo, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-100, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 03 Barreiros, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-160, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 04 Foz, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-100, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 05 Burela, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-160, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 06 de Cervo, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-65, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 07 Alcoa Inespal, posición con una E.R.M. (80/45 bar) modelo G-400, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 08 Xove, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-65, Línea eléctrica en baja tensión. Pos. 09 Viveiro, posición con una E.R.M. (80/16 bar) modelo G-65, Línea eléctrica en baja tensión. Protección Catódica de la tubería con sus correspondientes Estaciones de Protección Catódica, Lechos anódicos, Cable anódico y catódico, electrodos de referencias, ánodos de sacrificio y tomas de potencial

Presiones y caudales: La presión de diseño es de 80 bares relativos, siendo esta la presión máxima de servicio, y la presión máxima de salida en las estaciones de regulación y medida será de 16 bares relativos, menos la estación de regulación y medidas de Alcoa-Inespal, que será de 45 bares relativos. Conducción de gas construida con tubería de acero con diámetro nominal de 16”, para un caudal de 50.905 m3 (n)/h Presupuesto: 26.391.821,00 euros. Afecciones a Fincas: La afección a fincas de propiedad privada derivada de la construcción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares, se concreta en la siguiente forma. I) Expropiación Forzosa pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir los elementos de instalaciones fijas en superficie. II) Para las Canalizaciones: A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de tres (3) metros, 1,5 a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería, y cables de telecomunicación y telemando que se requieran para la conducción de gas. Esta servidumbre que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava o similares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto.

• Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, movimiento de tierras o

efectuar acto alguno que rebaje la cota del terreno o pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para la vigilancia y para mantener, reparar o renovar las

instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

• Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para ello.

• Obligación de informar al titular de la canalización de gas del alcance de cualquier obra de excavación o

construcción que se pretenda realizar en el futuro, fuera de la franja de servidumbre pero dentro de la Zona de Seguridad definida en la Norma UNE 60-305-83 para la determinación y el establecimiento de las precauciones o medidas de seguridad convenientes que preserven de posibles riesgos a la conducción de gas.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizaran los trabajos u operaciones necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos. III) Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersos de protección catódica: A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de la protección catódica, la franja de terreno, donde se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación más un (1) metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior a un metro y medio (1,5), a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.

Page 8: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

8 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones,

con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen. B) Ocupación Temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará desaparecer, todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalación y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines. IV) Para las líneas eléctricas: A) Servidumbre permanente de paso en una franja de un metro y medio (1,5) metros a cada lado del eje de la línea y en todo su trazado que implicara:

• Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Servidumbre permanente de vuelo en una franja de tres (3) metros, centrada con el eje de la línea en la que se establecen:

• Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la línea.

• Prohibición de plantar árboles.

C) Ocupación temporal de la superficie que se determina para cada línea en los planos parcelarios, para realizar las obras necesarias. Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los titulares de los bienes y derechos afectados, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el proyecto en la Subdelegación de Gobierno en Lugo sita en C/ Armaná, 10 CP 27071 Lugo y en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en Galicia sita en la calle Durán Loriga, nº 9-5º piso CP 15071 A Coruña, y las relaciones de bienes y derechos afectados y los planos parcelarios en los ayuntamientos de los municipios sobre los que discurre el gaseoducto, pudiendo presentar, en su caso, ante las citadas dependencias o en las formas previstas en el Art. 38 de la Ley 30/1992, las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de treinta días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. A Coruña, 20 de junio de 2011.- La Directora del Área de Industria y Energía, Alicia Sampedro Cadrecha

PROYECTO: GTB MARIÑA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: RIBADEO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-RI-1

- Maria Alicia Lastra Barrera Pq Porto, 27712 Ribadeo (Lugo) - Rafael Lastra Barrera Lg Porto 99999, 27713 Ribadeo (Lugo)

1.23 16.0 3.69 2 36 Porto Prados o praderas

LU-RI-2 - Aurea Llenderrozos Lopez Av Taramundi 27 Pl:2 Pt:Iz, 33770 Vegadeo (Asturias)

150.37 1781.67 451.11 2 35 Chuscos Eucaliptal

LU-RI-3 - Antonio Alvarez Perez Lg Villaosende Porto, 27712 Ribadeo (Lugo)

32.9 407.0 98.7 2 34 Chuscos Eucaliptal

LU-RI-4 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

3.0 34.92 9.0 2 9000 Camino Vía de comunicación

LU-RI-5 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.3 53.23 12.9 2 11 Rio Saa Prado o praderas de regadío

LU-RI-6 - Aurea Llenderrozos Lopez Av Taramundi 27 Pl:2 Pt:Iz, 33770 Vegadeo (Asturias)

53.81 552.3 161.43 2 12 Rio Saa Prados o praderas

Page 9: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

9 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-7 - Laureano Rodriguez Redondas Lg Villaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

58.43 621.13 175.29 2 15 Chuscos Labor o labradío secano

LU-RI-8 - Jose Antonio Lastra Diaz Pq Vilaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

71.75 1126.69 215.25 2 17 Rio Saa Eucaliptal

LU-RI-9 - Laureano Rodriguez Redondas Lg Villaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

56.3 493.42 168.9 2 18 Rio Saa Prados o praderas

LU-RI-10 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

6.11 95.88 18.33 2 9001 Carretera A Vallaosende

Vía de comunicación

LU-RI-11 - Jose Antonio Rodriguez Perez Lg Vilaosende 10, 27712 Ribadeo (Lugo)

391.5 4729.61 1174.5 4 17 Rio Saa Prados o praderas

LU-RI-12 - Jesus Perez Perez Lg Villaosende 12, 27700 Ribadeo (Lugo)

72.32 834.6 216.96 4 14 Rio Saa Prados o praderas

LU-RI-13 - Carlos Fernandez Raño Pq Vilaosende 14, 27712 Ribadeo (Lugo)

20.24 316.3 60.72 4 13 Rio Saa Prados o praderas

LU-RI-14 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

7.67 91.34 23.01 4 9006 Camino Vía de comunicación

LU-RI-15 - Jesus Perez Rodriguez Lg Santa Eulalia - Pq Vilaos 3, 27712 Ribadeo (Lugo)

162.47 1914.47 487.41 4 25 Outeiro Pinar

LU-RI-16 - Jose Rodriguez Suarez Lg Villaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

99.97 1203.41 299.91 4 26 Agra Prados o praderas

LU-RI-17 - Jose Rodriguez Suarez Lg Villaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

55.92 667.2 167.76 4 27 Agra Labor o labradio secano

LU-RI-18 - Maria Lopez Vale Lg Villaosende 11, 27712 Ribadeo (Lugo)

50.38 708.31 151.14 4 28 Agra Prados o praderas

LU-RI-19 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

4.96 79.48 14.88 4 9008 Carretera A Lourido

Vía de comunicación

LU-RI-20 - Jesus Perez Perez Lg Villaosende 12, 27700 Ribadeo (Lugo)

67.96 832.89 203.88 4 32 Eiros Prados o praderas

LU-RI-21 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.3 53.13 12.9 4 9007 Camino Vía de comunicación

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-RI-22 - Josefa Perez Perez Pq Vilaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

141.2 1474.68 423.6 13 21 Lourido Eucaliptal

LU-RI-23 - Evelio Perez Lopez Lg Villaosende Porto, 27712 Ribadeo (Lugo)

0.0 194.9 0.0 13 20 Craposa Eucaliptal

LU-RI-24 - Delio Maseda Perez Lg Lourido - Villaosende 3, 27712 Ribadeo (Lugo)

0.0 273.36 0.0 13 19 Fraga Labor o labradio secano

LU-RI-25 - Evelio Perez Lopez Lg Villaosende Porto, 27712 Ribadeo (Lugo)

79.4 946.92 238.2 13 18 Cova Da Fraga Eucaliptal

LU-RI-26 - Delio Maseda Perez Lg Lourido - Villaosende 3, 27712 Ribadeo (Lugo)

65.91 798.86 197.73 13 17 Fraga Eucaliptal

LU-RI-27 - Eladio Rodriguez Salvatierra Lg Villaosende, 27712 Ribadeo (Lugo)

81.55 961.97 244.65 13 16 Fraga Eucaliptal

LU-RI-28 - Emilio Diaz Lopez Lg Lourido - Pq Vilaosende 1, 27712 Ribadeo (Lugo)

29.29 394.42 87.87 13 14 Fraga Eucaliptal

LU-RI-29 - Evelio Perez Lopez Lg Villaosende Porto, 27712 Ribadeo (Lugo)

82.4 967.9 247.2 13 13 Caleiro Eucaliptal

LU-RI-30 - Delio Maseda Perez Lg Lourido - Villaosende 3, 27712 Ribadeo (Lugo)

77.31 940.26 231.93 13 12 Caleiro Eucaliptal

LU-RI-31 - Jose Manuel Reigosa Fernandez Pq Cedofeita, 27711 Ribadeo (Lugo)

53.0 689.58 159.0 13 1 Lourido Eucaliptal

Page 10: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

10 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-32 - M Teresa Diaz Fernandez Pz Del Ayuntamiento 4 Pl:3, 33770 Vegadeo (Asturias)

5.53 108.39 16.59 13 3 Caleiro Eucaliptal

LU-RI-33 - Jose Manuel Reigosa Fernandez Pq Cedofeita, 27711 Ribadeo (Lugo)

56.68 896.72 170.04 13 2 Caleiro Eucaliptal

LU-RI-34 - Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

81.54 1296.83 244.62 13 9005 Rio Grande Hidrografia natural

LU-RI-35 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

12.75 202.8 38.25 20 143 Reme Matorral

LU-RI-36 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

7.62 123.35 22.86 20 9002 Carretera Barreiros A Rem

Vía de comunicación

LU-RI-37 - Carmen Perez Alonso Lg Ove Frieira, 27713 Ribadeo (Lugo)

808.0 128.73 2424.0 20 147 Caxigas Eucaliptal

LU-RI-38 - Carmen Perez Alonso Lg Ove Frieira, 27713 Ribadeo (Lugo)

142.41 2208.87 427.23 20 146 Queimado Eucaliptal

LU-RI-39 - Carmen Perez Alonso Lg Ove Frieira, 27713 Ribadeo (Lugo)

3.52 254.92 10.56 4 10 Loureiro Labor o labradio secano

LU-RI-40 - Jesus Santamarina Acebo Cl Rua Vila 51 Pl:4 Pt:A, 27790 Barreiros (Lugo)

113.2 1217.81 339.6 4 9 Loureiro Prados o praderas

LU-RI-41 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.52 65.57 16.56 4 9009 Camino Vía de comunicación

LU-RI-42 - Marcelino Posada Fernandez Lg Frieira Nova Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

159.93 1600.86 479.79 4 13 Loureiro Prados o praderas

LU-RI-43 - Jesus Santamarina Acebo Cl Rua Vila 51 Pl:4 Pt:A, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 311.2 0.0 4 12 Loureiro Prados o praderas

LU-RI-44 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

6.37 74.84 19.11 4 9001 Carretera Pastoriza Freir

Vía de comunicación

LU-RI-45 - Comun Iryda Masa Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 11.52 0.0 4 14 Loureiro Eucaliptal

LU-RI-46 - Salvador Domingo Rodriguez Fernandez Av Leopoldo Calvo Sotelo 13, 27700 Ribadeo (Lugo)

94.0 1128.35 282.0 4 15 Capilla Prados o praderas

LU-RI-47 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

256.82 3087.93 770.46 21 689 Vedral Eucaliptal

LU-RI-48 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

42.0 461.49 126.0 21 690 Vedral Eucaliptal

LU-RI-49 - Juan Garcia Fernandez Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

16.19 196.13 48.57 21 590 Navalin Eucaliptal

LU-RI-50 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

10.0 122.6 30.0 21 9020 Camino Vía de comunicación

LU-RI-51 - Domingo Garcia Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 1.8 0.0 21 591 Rego Rozas Eucaliptal

LU-RI-52 - Juan Garcia Fernandez Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

29.03 350.26 87.09 21 771 Rio Monte Eucaliptal

LU-RI-53 - Manuel Sendin Garcia Lg Graña - Pq Obe 6, 27713 Ribadeo (Lugo)

16.93 205.05 50.79 21 589 Navalin Eucaliptal

LU-RI-54 - Mateo Manuel Alonso Garcia Lg Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

14.64 175.94 43.92 21 586 Navalin Eucaliptal

LU-RI-55 - Herederos De Jose Antonio Perez Alonso Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

13.37 162.12 40.11 21 585 Navalin Eucaliptal

LU-RI-56 - Benigno Barrera Corbelle Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

13.2 160.03 39.6 21 582 Navalin Eucaliptal

LU-RI-57 - Gloria Garcia Barrera Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

44.96 541.58 134.88 21 581 Navalin Eucaliptal

LU-RI-58 - Timoteo Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

5.29 65.52 15.87 21 578 Navalin Eucaliptal

LU-RI-59 - Domingo Garcia Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 59.43 0.0 21 577 Navalin Eucaliptal

LU-RI-60 - Timoteo Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 10.63 0.0 21 579 Navalin Eucaliptal

Page 11: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

11 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-61 - Domingo Garcia Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

29.49 277.01 88.47 21 576 Navalin Eucaliptal

LU-RI-62 - Jose Maria Garcia Lopez Lg Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

35.21 437.18 105.63 21 575 Navalin Eucaliptal

LU-RI-63 - Jose Fernandez Martinez Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

3.65 46.71 10.95 21 572 Rigueiro Eucaliptal

LU-RI-64 - Carmen Fernandez Fernandez Lg Reme, 27713 Ribadeo (Lugo)

5.85 68.46 17.55 21 571 Rigueiro Eucaliptal

LU-RI-65

- Demetrio Reimondo Rodriguez Pq Obe.Casas Novas 3, 27713 Ribadeo (Lugo) - Ramona Fernandez Suarez Lg Casas Novas - Obe 3, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 16.01 0.0 21 568 Rigueiro Eucaliptal

LU-RI-66 - Josefa Martinez Fernandez Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 3.88 0.0 21 770 Rigueiro Eucaliptal

LU-RI-67

- Higinio Fernandez Perez Cl Amando Perez 54, 27700 Ribadeo (Lugo) - Jose Luis Fernandez Perez Cl Clemente Martinez Pasaron 8 Pl:1 Pt:C, 27700 Ribadeo (Lugo)

24.4 215.08 73.2 21 698 Barreira Eucaliptal

LU-RI-68 - Salvador Garcia Iglesias Lg Frieira Vella - Pq Obe 2, 27000 Ribadeo (Lugo)

19.87 233.5 59.61 21 697 Barreira Eucaliptal

LU-RI-69 - Saturnino Garcia Alonso Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

10.65 136.24 31.95 21 696 Barreira Eucaliptal

LU-RI-70 - Benigno Barrera Corbelle Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

16.7 159.75 50.1 21 695 Barreira Eucaliptal

LU-RI-71 - Saturnino Garcia Alonso Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

57.83 63.98 173.49 21 694 Barreira Eucaliptal

LU-RI-72 - Jose Rodriguez Fernandez Lg Frieira Vella - Pq Obe 1, 27713 Ribadeo (Lugo)

10.93 282.48 32.79 21 693 Barreira Eucaliptal

LU-RI-73 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.52 76.22 19.56 21 9014 Camino A Cachelos

Vía de comunicación

LU-RI-74 - Dositeo Fernandez Anllo Lg Galos Villaselan, 27710 Ribadeo (Lugo)

0.0 26.18 0.0 21 543 Cerrado Prados o praderas

LU-RI-75 - Victoria Fernandez Martinez Cl Amando Perez 54, 27700 Ribadeo (Lugo)

31.35 379.78 94.05 21 542 Rulo Eucaliptal

LU-RI-76 - Jose Antonio Conde Lopez Cl Amando Perez 29, 27700 Ribadeo (Lugo)

40.0 572.5 120.0 21 492 Coto Eucaliptal

LU-RI-77 - Saturno Sendin Lopez Ru Campos Novos 37 Pl:2 Pt:C, 27002 Lugo (Lugo)

55.95 984.1 167.85 21 491 Coto Eucaliptal

LU-RI-78 - Benigno Bandera Corbelle Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

84.75 594.73 254.25 21 490 Coto Eucaliptal

LU-RI-79 - Jose Luis Fernandez Perez Cl Clemente Martinez Pasaron 8 Pl:1 Pt:C, 27700 Ribadeo (Lugo)

68.2 744.77 204.6 21 489 Coto Eucaliptal

LU-RI-80 - Saturno Sendin Lopez Ru Campos Novos 37 Pl:2 Pt:C, 27002 Lugo (Lugo)

17.65 142.33 52.95 21 488 Coto Eucaliptal

LU-RI-81 - Rosa Gonzalez Lopez Av Ramon Ferreiro 31 Pl:2 Pt:D, 27002 Lugo (Lugo)

24.45 298.73 73.35 21 493 Coto Eucaliptal

LU-RI-82 - Maria Jose Conde Lopez Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

16.4 211.11 49.2 21 496 Coto Eucaliptal

LU-RI-82BIS

- Marcelino Barrera Garcia Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 33.43 0.0 21 497 Coto Eucaliptal

LU-RI-83 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

77.0 7.99 231.0 21 9017 Camino Vía de comunicación

LU-RI-84 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

3.9 39.54 11.7 21 9016 Camino Vía de comunicación

Page 12: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

12 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-85 - Manuel Sendin Garcia Lg Graña - Pq Obe 6, 27713 Ribadeo (Lugo)

49.45 528.05 148.35 21 341 Veiga Nova Eucaliptal

LU-RI-86 - Juan Garcia Fernandez Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

80.8 975.27 242.4 21 340 Veiga Nova Eucaliptal

LU-RI-87 - Maria Rodriguez Oliveros Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

43.02 516.6 129.06 21 339 Veiga Nova Eucaliptal

LU-RI-88 - Jose Maria Garcia Lopez Lg Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

145.94 1757.62 437.82 21 338 Veiga Nova Eucaliptal

LU-RI-89 - Dolores Alonso Garcia Lg Ove Es:00 Pl:00 Pt:00, 27713 Ribadeo (Lugo)

0.0 68.54 0.0 21 337 Veiga Nova Prados o praderas

LU-RI-90 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

3.35 38.38 10.05 21 9013 Camino Vía de comunicación

LU-RI-91 - Maria Rodriguez Oliveros Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

58.65 709.84 175.95 21 364 Guridas Matorral

LU-RI-92 - Oliva Lombardero Rodriguez Lg Piñeira, 27710 Ribadeo (Lugo)

44.62 531.53 133.86 21 365 Guridas Matorral

LU-RI-93 - Rosa Gonzalez Lopez Av Ramon Ferreiro 31 Pl:2 Pt:D, 27002 Lugo (Lugo)

97.66 1015.22 292.98 21 376 Bargueiras Eucaliptal

LU-RI-94 - Jose Luis Lopez Fernandez Lg Cedofeita 7, 27711 Ribadeo (Lugo)

9.75 240.67 29.25 21 366 Goridas Eucaliptal

LU-RI-95 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.5 53.63 13.5 21 9012 Camino Vía de comunicación

LU-RI-96 - Benigno Sindin Lopez Lg Pastoriza - Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

86.3 1018.1 258.9 21 387 Cortiñas Eucaliptal

LU-RI-97 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.88 72.2 17.64 2 9010 Camino Vía de comunicación

LU-RI-98 - Benigno Sindin Lopez Lg Pastoriza - Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

2189.62 155.72 6568.86 2 12 Pastoriza Eucaliptal

LU-RI-99 - Benigno Sindin Lopez Lg Pastoriza - Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

68.7 866.1 206.1 2 13 Veiga Nova Prados o praderas

LU-RI-100 - Herederos De Jesus Garcia Soto Lg Ove, 27713 Ribadeo (Lugo)

386.72 470.72 1160.16 2 23 Pastoriza Eucaliptal

LU-RI-101 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

7.0 112.1 21.0 2 9002 Camino Vía de comunicación

LU-RI-102 - Generosa Lopez Fernandez Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

5.45 111.33 16.35 2 5007 Valin Pinar

LU-RI-103 - Jose Cuervo Cortes Cl Antonio Otero 5, 27700 Ribadeo (Lugo)

37.77 497.78 113.31 27 345 Pedregal Matorral

LU-RI-104 - Herederos De Jose Sendin Lopez Av De Galicia 23 Pl:1 Pt:A, 27700 Ribadeo (Lugo)

35.12 422.1 105.36 27 346 Pedregal Matorral

LU-RI-105 - Rosa Soto Lopez Pq Cedofeita, 27711 Ribadeo (Lugo)

36.2 434.8 108.6 27 347 Pedregal Matorral

LU-RI-106 - Jose Antonio Rodriguez Lorigados Lg A Pega 4 Pl:Ba, 27700 Ribadeo (Lugo)

41.52 519.6 124.56 27 348 Veiga Vella Matorral

LU-RI-107 - Antonio Fernandez Lopez Av Avenida De Galicia 19 Pl:2 Pt:C, 27700 Ribadeo (Lugo)

26.28 420.25 78.84 27 428 Veiga Vella Matorral

LU-RI-108 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

8.78 139.4 26.34 2 9005 Camino Vía de comunicación

LU-RI-109 - Jose Antonio Martinez Quintana Lg Villaosende-Porto Arriba 9, 27713 Ribadeo (Lugo)

425.45 5218.76 1276.35 2 41 Pereiro Labor o labradio secano

LU-RI-110 - Jose Cuervo Cortes Cl Antonio Otero 5, 27700 Ribadeo (Lugo)

10.52 87.1 31.56 27 238 Cachelos Eucaliptal

LU-RI-111 - Maria Jesus Garcia Vijande Bo Vilandriz 32, 27796 Ribadeo (Lugo)

48.0 570.84 144.0 27 237 Cachelos Eucaliptal

LU-RI-112 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.0 67.05 18.0 26 9021 Camiño Monte Obe

Vía de comunicación

Page 13: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

13 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-113

- Mvmc De Obe Santa Cruz Y Capela Exp 20/79 Lg Santa Cruz - Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

229.46 2730.8 688.38 26 453 Santa Cruz Eucaliptal

LU-RI-114 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.0 67.67 15.0 26 9012 Camino Vía de comunicación

LU-RI-115

- Mvmc De Obe Santa Cruz Y Capela Exp 20/79 Lg Santa Cruz - Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

304.01 3670.7 912.03 26 154 Santa Cruz Eucaliptal

LU-RI-115BIS

- Mvmc De Piñeira Exp 21Ñ75 Pq Piñeira, 27710 Ribadeo (Lugo)

249.15 2990.65 747.45 26 497 Os Chaos Eucaliptal

LU-RI-116 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.2 71.57 18.6 26 9015 Camino Vía de comunicación

LU-RI-117 - Mvmc De Piñeira Exp 21Ñ75 Pq Piñeira, 27710 Ribadeo (Lugo)

138.91 1659.5 416.73 28 555 Os Chaos Eucaliptal

LU-RI-118 - Aquilina Mencia Lopez Pq Piñeira, 27710 Ribadeo (Lugo)

61.75 726.39 185.25 28 556 Folgosa Eucaliptal

LU-RI-119 - M Carmen Alvarez Martinez Cl Rios Rosas 30 Es:00 Pl:2 Pt:00, 28003 Madrid (Madrid)

17.47 220.39 52.41 28 557 Folgosa Eucaliptal

LU-RI-120 - M Carmen Alvarez Martinez Cl Rios Rosas 30 Es:00 Pl:2 Pt:00, 28003 Madrid (Madrid)

24.53 293.83 73.59 28 558 Folgosa Eucaliptal

LU-RI-121 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

7.29 88.1 21.87 3 9029 Carretera Vía de comunicación

LU-RI-122 - Jose Ramon Diaz Barrera Lg Folgosa - Piñeira 8, 27710 Ribadeo (Lugo)

113.39 1358.52 340.17 3 635 Folgoso Eucaliptal

LU-RI-123

- Josefa Juana Corbelle Fernandez Bo Folgosa- Piñeira, 27715 Ribadeo (Lugo) - Antonio Martinez Alonso Bo Folgosa- Piñeira, 27715 Ribadeo (Lugo)

139.47 1660.66 418.41 3 634 Folgoso Prados o praderas

LU-RI-124 - Herederos De Juan Martinez Suarez Lg Piñeira Folgosa, 27715 Ribadeo (Lugo)

38.85 442.14 116.55 3 629 Folgoso Prados o praderas

LU-RI-125 - Herederos De Juan Martinez Suarez Lg Piñeira Folgosa, 27715 Ribadeo (Lugo)

187.0 2128.92 561.0 3 630 Folgoso Prados o praderas

LU-RI-126 - Angel Rodriguez Anes Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

0.0 113.16 0.0 3 628 Folgoso Labor o labradio secano

LU-RI-127 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.4 75.7 19.2 3 9024 Camino Vía de comunicación

LU-RI-128 - Jose Ramon Diaz Barrera Lg Folgosa - Piñeira 8, 27710 Ribadeo (Lugo)

5.87 57.94 17.61 3 655 Tejera, A Labor o labradio secano

LU-RI-129 - Pedro Paez Garcia Lg Piñeira Folgosa, 27715 Ribadeo (Lugo)

118.58 1429.94 355.74 3 653 Tejera, A Prados o praderas

LU-RI-130

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

80.0 42.77 240.0 3 9028 Autovia Del Cantabrico Lu-3840

Vía de comunicación

LU-RI-131

- Jose Luis Martinez Diaz Cl Martin 13 Pl:3 Pt:D, 33213 Gijon (Asturias) - Ma Valentina Martinez Diaz Cl Badia 10 Pl:02 Pt:02, 08012 Barcelona (Barcelona)

76.76 951.13 230.28 3 650 Tejera, A Prados o praderas

LU-RI-132 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

7.72 91.7 23.16 3 9019 Camiño A Pico Da Veiga

Vía de comunicación

LU-RI-133 - Francisca Fernandez Gonzalez Pq Vilaframil, Ribadeo (Lugo)

48.08 574.75 144.24 3 680 Fundacion Pedro Murias

Matorral

LU-RI-134 - Jesus Diaz Bustelo Pq Vilaframil, Ribadeo (Lugo)

75.41 951.73 226.23 3 678 Fundacion Pedro Murias

Prados o praderas

Page 14: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

14 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-135 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.87 81.96 20.61 3 9005 Camino Vía de comunicación

LU-RI-136 - Jesus Castosa Rodriguez Pq Rinlo, 27715 Ribadeo (Lugo)

0.0 14.8 0.0 3 682 Fundacion Pedro Murias

Prados o praderas

LU-RI-137 - Antonio Barcia Reigada Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

62.0 728.6 186.0 3 692 Fundacion Pedro Murias

Prados o praderas

LU-RI-138 - Ramon Martinez Lopez Lg Villaframil 10, 27797 Ribadeo (Lugo)

265.22 3183.26 795.66 3 691 Fundacion Pedro Murias

Prados o praderas

LU-RI-139 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

7.67 92.36 23.01 3 9002 Camino A Tejeira

Vía de comunicación

LU-RI-140 - Herederos De Maria Castosa Perez Pq Villaframil 7, 27797 Ribadeo (Lugo)

47.27 621.44 141.81 3 712 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-141 - Maria Ramona Martinez Castosa Lg Villaframil 7, 27797 Ribadeo (Lugo)

159.57 1862.6 478.71 3 714 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-142 - Marta Fernandez Gonzalez Pq Vilaframil, Ribadeo (Lugo)

60.17 722.01 180.51 3 715 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-143 - Ramon Gonzalez Ares Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

52.84 640.3 158.52 3 717 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-144 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

1.49 11.95 4.47 3 9015 Camino Vía de comunicación

LU-RI-145 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

8.1 96.0 24.3 3 9007 Camino Vía de comunicación

LU-RI-146 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

0.0 11.0 0.0 3 9013 Camino Vía de comunicación

LU-RI-147 - Antonio Martinez Reimundo Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

21.24 246.66 63.72 3 756 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-148 - Antonio Martinez Reimundo Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

84.35 1011.9 253.05 3 757 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-149 - Margarida Josefa Fernandes Winck Cr General-S Miguel Reinante 30, 27279 Barreiros (Lugo)

101.81 1218.59 305.43 3 760 Barreiro, O Labor o labradio secano

LU-RI-150 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.98 59.91 14.94 3 9006 Camino Vía de comunicación

LU-RI-151 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.26 50.0 12.78 3 9011 Camino Vía de comunicación

LU-RI-152 - Rosa Garcia Martinez Pq Vilaframil, 27700 Ribadeo (Lugo)

94.67 1130.6 284.01 3 817 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-153 - Manuel Garcia Martinez Lg Villaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

17.5 209.77 52.5 3 818 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-154 - Maria Natividad Miranda Alvarez Lg Conforto 8, 27720 A Pontenova (Lugo)

85.8 1018.58 257.4 3 819 Barreiro, O Prados o praderas

LU-RI-154BIS

- Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

8.69 102.35 26.07 3 9003 Camino Vía de comunicación

LU-RI-155

- Joaquin Del Pino Calvo Sotelo Cl Mirlo 19, 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) - Ana Maria Calvo Sotelo Bustelo Cl Mirlo - Somosaguas 13, 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid)

704.93 8509.9 2114.79 4 881 Riocainzos Prados o praderas

LU-RI-156 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

11.53 140.7 34.59 4 9007 Camino Vía de comunicación

LU-RI-157

- Joaquin Del Pino Calvo Sotelo Cl Mirlo 19, 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) - Ana Maria Calvo Sotelo Bustelo Cl Mirlo - Somosaguas 13, 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid)

68.26 761.32 204.78 4 910 Veigas Da Madanela

Prados o praderas

LU-RI-158 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.9 219.94 20.7 4 9004 Camino Vía de comunicación

Page 15: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

15 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-159

- Salome Jose Saavedra Cotarelo Lg Porzun - Pianton, 33770 Vegadeo (Asturias) - Daniel Bernardo Fernandez Saavedra Lg Villandriz Devesa 2, 27796 Ribadeo (Lugo) - Manuel Antonio Fernandez Saavedra Lg Vilandriz-Devesa 2, 27700 Ribadeo (Lugo) - Maria Sagrario Fernandez Saavedra Lg Vilandriz-Devesa 2, 27700 Ribadeo (Lugo)

49.51 594.3 148.53 4 974 Rio Furada Prados o praderas

LU-RI-160 - Ramon Roca Maseda Rd Del Carmen 80 Pl:6 Pt:Iz, 27004 Lugo (Lugo)

140.7 1399.5 422.1 4 973 Rio Furada Eucaliptal

LU-RI-161 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

2.0 511.2 6.0 4 9008 Camino Vía de comunicación

LU-RI-162 - Antonio Gonzalez Fernandez Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

15.51 165.33 46.53 4 1018 Rio Furada Pinar

LU-RI-163 - Iryda Masa Comun Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

104.11 1065.89 312.33 4 971 Rio Furada Pinar

LU-RI-164 - Iryda Masa Comun Pq Obe, 27713 Ribadeo (Lugo)

7.0 79.8 21.0 4 972 Rio Furada Eucaliptal

LU-RI-165 - Purificacion Mosqueira Agelan Lg Devesa, 27710 Ribadeo (Lugo)

24.1 249.42 72.3 4 970 Rio Furada Eucaliptal

LU-RI-166 - Jose Antonio Garcia Lopez Pq Vilaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

54.71 549.12 164.13 4 969 Rio Furada Eucaliptal

LU-RI-167 - Aurora Gonzalez Lopez Lg Villaguiz-La Devesa, 27700 Ribadeo (Lugo)

86.73 1048.6 260.19 5 228 Reboredo Prados o praderas

LU-RI-168 - Domingo Lopez Prieto Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

22.27 267.65 66.81 5 227 Reboredo Prados o praderas

LU-RI-169 - Jose Martinez Garcia Pq Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

100.0 1200.6 300.0 5 226 Reboredo Prados o praderas

LU-RI-170 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.1 58.75 15.3 5 9011 Camino Vía de comunicación

LU-RI-171 - Carmen Oroza Otero Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

49.5 594.3 148.5 5 165 Reboredo Prados o praderas

LU-RI-172 - Herederos De Jose Vazquez Oroza Lg Rinlo, 27715 Ribadeo (Lugo)

142.58 1710.2 427.74 5 164 Reboredo Prados o praderas

LU-RI-173 - Herederos De Narciso Martinez Paez Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

183.03 2240.3 549.09 5 160 Galera Prados o praderas

LU-RI-174 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

4.14 49.22 12.42 5 9014 Camino Vía de comunicación

LU-RI-175 - Domingo Prieto Perez Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

173.02 2081.04 519.06 5 157 Estivada Prados o praderas

LU-RI-176 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.84 79.23 17.52 5 9017 Camino Vía de comunicación

LU-RI-177 - Ana Maria Guzman Prieto Av De Galicia 18 Pl:3 Pt:B, 27700 Ribadeo (Lugo)

28.6 311.17 85.8 5 146 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-178 - Garcia Jose Del Rio Av De Ribadeo 12, 27715 Ribadeo (Lugo)

21.7 246.69 65.1 5 145 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-179

- Maria Dolores Lopez Gonzalez Lg Villaguiz, 27795 Ribadeo (Lugo) - Jose Luis Alvarez Garcia Lg Villaguiz, 27795 Ribadeo (Lugo)

30.02 361.18 90.06 5 144 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-180

- Maria Dolores Lopez Gonzalez Lg Villaguiz, 27795 Ribadeo (Lugo) - Jose Luis Alvarez Garcia Lg Villaguiz, 27795 Ribadeo (Lugo)

19.13 281.0 57.39 5 143 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-181 - Alicia Martinez Fernandez Lg O Rato- A Devesa, 27700 Ribadeo (Lugo)

188.72 2161.0 566.16 5 147 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-182 - Gerardo Garcia Docobo Cl Villa 98 Pl:2, 27790 Barreiros (Lugo)

39.71 520.18 119.13 5 141 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-183 - Domingo Lopez Prieto Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

56.24 679.18 168.72 5 140 Gayos Abaixo

Prados o praderas

Page 16: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

16 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-184 - M Carmen Fernandez Lopez Lg Villaguiz-A Devesa 17, 27796 Ribadeo (Lugo)

24.32 291.0 72.96 5 135 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-185 - Eusebio Fernandez Martinez Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

125.43 1504.34 376.29 5 136 Gayos Abaixo

Prados o praderas

LU-RI-186 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

5.42 60.54 16.26 5 9001 Carretera A Villagiz

Vía de comunicación

LU-RI-187 - Hilda Lopez Mesa Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

89.3 1069.29 267.9 5 127 Tesouro Prados o praderas

LU-RI-188 - Maria Josefa Corona Lopez Pz Mercarural, 33770 Vegadeo (Asturias)

228.93 2771.7 686.79 5 128 Tesouro Prados o praderas

LU-RI-189 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.98 71.43 17.94 5 9016 Camino Vía de comunicación

LU-RI-190 - Hilda Lopez Mesa Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

171.92 2024.06 515.76 5 25 Chicardo Prados o praderas

LU-RI-191 - Herederos De Francisca Villamil Maseda Lg A Devesa, 27700 Ribadeo (Lugo)

72.23 866.84 216.69 5 24 Chicardo Prados o praderas

LU-RI-192 - Esteban Perez Diaz Lg Villandrid Devesa 25, 27795 Ribadeo (Lugo)

59.13 711.57 177.39 5 23 Chicardo Prados o praderas

LU-RI-193 - Maria Fe Moreda Garcia Lg Vilandride - Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

37.33 455.7 111.99 5 22 Chicardo Prados o praderas

LU-RI-194 - Domingo Oroza Lopez Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

21.63 259.65 64.89 5 18 Furon Prados o praderas

LU-RI-195 - Esteban Perez Diaz Lg Villandrid Devesa 25, 27795 Ribadeo (Lugo)

19.02 228.22 57.06 5 21 Furon Prados o praderas

LU-RI-196 - Maria Josefa Ondina Rodriguez Cl Alza 35, 27700 Ribadeo (Lugo)

17.87 214.8 53.61 5 20 Furon Prados o praderas

LU-RI-197 - Herederos De Manuel Corton Dorrego Lg A Devesa, 27700 Ribadeo (Lugo)

108.63 1256.44 325.89 5 19 Furon Prados o praderas

LU-RI-198 - Ramon Reinante Fernandez Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

142.63 1740.27 427.89 5 7 Campelo Prados o praderas

LU-RI-199 - Dolores Reinante Perez Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

50.1 555.41 150.3 5 6 Campelo Labor o labradio secano

LU-RI-200 - Ramon Reinante Fernandez Cl Pardo Bazan 9 Pl:4 Pt:E, 27880 Burela (Lugo)

2.62 34.76 7.86 5 8 Campelo Prados o praderas

LU-RI-201 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

6.0 70.08 18.0 4 9015 Carretera A Rato

Vía de comunicación

LU-RI-202 - Maria Fe Moreda Garcia Pq A Devesa - Villandrid, 27795 Ribadeo (Lugo)

145.81 1750.0 437.43 4 153 Agro Da Iglesia

Labor o labradio secano

LU-RI-203 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

4.87 58.96 14.61 4 9003 Carretera A Devesa

Vía de comunicación

LU-RI-204 - Antonio Lopez De Prado Yañez Cl Mu Oz Degrain 5 Es:D Pl:2 Pt:B, 33007 Oviedo (Asturias)

155.66 1879.07 466.98 4 145 Agro Da Iglesia

Prados o praderas

LU-RI-205 - Herederos De Avelino Villalba Tarron Cl Fontevella 5, 27740 Mondoñedo (Lugo)

116.07 1362.14 348.21 4 140 Agro Da Iglesia

Prados o praderas

LU-RI-206 - Direccion General Del Patrimonio Del Estado-Ministerio De Econ Cl Alcala 5, 28014 Madrid (Madrid)

41.81 492.27 125.43 4 139 Agro Da Iglesia

Prados o praderas

LU-RI-207

- Maria Luisa Rubiños Perez Cl Reinante 59 Pl:3, 27700 Ribadeo (Lugo) - Maria Luz Divina Rubiños Perez Cl Madrid-R.41 9 Es:G Pl:5 Pt:A, 15703 Santiago De Compostela (A Coruña)

54.8 634.76 164.4 4 138 Agro Da Iglesia

Prados o praderas

Page 17: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

17 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-208

- Salome Jose Saavedra Cotarelo Lg Porzun - Pianton, 33770 Vegadeo (Asturias) - Daniel Bernardo Fernandez Saavedra Lg Villandriz Devesa 2, 27796 Ribadeo (Lugo) - Manuel Antonio Fernandez Saavedra Lg Vilandriz-Devesa 2, 27700 Ribadeo (Lugo) - Maria Sagrario Fernandez Saavedra Lg Vilandriz-Devesa 2, 27700 Ribadeo (Lugo)

35.32 543.68 105.96 4 137 Agro Da Iglesia

Prados o praderas

LU-RI-209 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

5.17 82.7 15.51 4 9022 Carretera Barreiros Ribadeo

Vía de comunicación

LU-RI-210 - Francisca Acevedo Gutierrez Cl Atalaia 4, 27700 Ribadeo (Lugo)

110.52 1395.0 331.56 3 406 Canteiro Acevedo Eucaliptal

LU-RI-211 - Jose Rodriguez Frallega Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

103.32 1238.1 309.96 3 403 Junto Acevedo

Prados o praderas

LU-RI-212 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

5.66 66.38 16.98 3 9008 Camino Vía de comunicación

LU-RI-213 - Alicia Sampedro Lopez Cl Francisco Igles 5, 27700 Ribadeo (Lugo)

94.36 1129.4 286.08 3 346 Cruces Eucaliptal

LU-RI-214 - Josefa Maria Fernandez Fernandez Cl Leopoldo Calvo Sotelo 45 Pl:1 Pt:B, 27700 Ribadeo (Lugo)

6.93 83.11 20.79 3 347 Auga Souto Eucaliptal

LU-RI-215 - Herederos De Jose Garcia Garcia Lg Devesa Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

82.93 977.66 248.79 3 348 Cruces Prados o praderas

LU-RI-216 - Manuel Jesus Garcia Garcia Lg Rochela 27, 27795 Ribadeo (Lugo)

30.15 390.15 90.45 3 6 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-217 - Manuel Garcia Garcia Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

49.02 580.48 147.06 3 7 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-218

- Manuel Jesus Garcia Garcia Lg Rochela 27, 27795 Ribadeo (Lugo) - M Ramona Garcia Eiras Lg La Rochela 27, 27795 Ribadeo (Lugo)

123.98 1482.1 371.94 3 8 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-219 - Francisca Placeres Moreda Gomez Lg Agolada-Benquerencia 1, 27792 Barreiros (Lugo)

59.34 669.47 178.02 3 10016 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-220 - Camilo Vazquez Gil Lg Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

104.74 1318.85 314.22 3 17 Mosende Prados o praderas

LU-RI-221 - Jose Benito Mendez Gutierrez Lg Cinxe A Devesa 19, 27795 Ribadeo (Lugo)

29.18 334.2 87.54 3 160 Mosende Prados o praderas

LU-RI-222 - Jose Benito Mendez Gutierrez Lg Cinxe A Devesa 19, 27795 Ribadeo (Lugo)

70.21 840.68 210.63 3 168 Telleira Matorral

LU-RI-223 - Josefa Lopez Fernandez Lg Devesa Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

103.91 1239.8 311.73 3 161 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-224

- Jose Ramon Bolaño Moreda Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo) - Daniel Martinez Moran Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

32.51 395.65 97.53 3 162 Porcera Prados o praderas

LU-RI-225 - Justo Martinez Martinez Lg La Rochela 43, 27795 Ribadeo (Lugo)

80.0 1039.65 240.0 3 41 Barañega Prados o praderas

LU-RI-226

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

58.34 495.87 175.02 3 9020 Autovia Del Cantabrico A-8

Vía de comunicación

LU-RI-227 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

9.96 131.61 29.88 3 9014 Camino Vía de comunicación

LU-RI-228 - Herederos De Jose Mendez Perandones Lg Carroceira 1, 27740 Mondoñedo (Lugo)

77.63 972.42 23.89 3 44 Barañega Prados o praderas

LU-RI-229 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

9.22 3 9018 Camino Vía de comunicación

Page 18: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

18 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-230 - Herederos De Argimiro Fraga Iglesias Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

21.64 210.86 64.92 3 100 Moledos Prados o praderas

LU-RI-231 - Jose Miguel Diaz Barrera Cl Santa Lucia 2, 36600 Vilagarcia De Arousa (Pontevedra)

33.27 379.46 99.81 3 101 Moledos Eucaliptal

LU-RI-232 - Jose Benito Mendez Alonso Av Diputacion 4 Pl:3 Pt:F, 27770 O Valadouro (Lugo)

36.46 3 104 Paxareira Eucaliptal

LU-RI-233 - Lorenzo Docobo Garcia Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

48.49 540.0 145.47 3 102 Moledos Eucaliptal

LU-RI-234 - Celestino Lopez Fernandez Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

8.88 174.85 26.64 3 105 Paxareira Eucaliptal

LU-RI-235 - Herederos De Jesus Dorrego Otero Cl Padre Sarmiento 5, 27700 Ribadeo (Lugo)

50.94 545.75 152.82 3 94 Moledos Eucaliptal

LU-RI-236 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

7.67 95.07 23.01 3 9017 Camino Vía de comunicación

LU-RI-237 - Jose Perez Garcia Lg A Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

56.9 736.97 170.7 3 144 Barañega Prados o praderas

LU-RI-238 - Concello Ribadeo Pz España 1, 27700 Ribadeo (Lugo)

3.9 46.14 11.7 3 9015 Camino Vía de comunicación

LU-RI-239 - Maria Jesus Garcia Vijande Bo Vilandriz 32, 27796 Ribadeo (Lugo)

84.6 995.66 253.8 3 77 Paxareira Matorral

LU-RI-240 - Amadora Lopez Prieto Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

75.94 911.39 227.82 3 78 Grandas Pinar

LU-RI-241 - Jose Fernandez Martinez Lg Devesa Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

30.4 359.06 91.2 3 719 Grandas Eucaliptal

LU-RI-242 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 32.24 385.37 96.72 3 80 Grandas Eucaliptal

LU-RI-243 - Secundino Martinez Docobo Lg Devesa Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

33.66 405.29 100.98 3 718 Grandas Eucaliptal

LU-RI-244 - Antonia Martinez Docobo Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

0.0 34.2 0.0 3 84 Grandas Prados o praderas

LU-RI-245 - Josefa Rañon Rodriguez Lg Cinxe - Pq Devesa 18, 27796 Ribadeo (Lugo)

14.81 154.31 44.43 3 81 Grandas Pinar

LU-RI-246 - Herederos De Lorenzo Molejon Diaz Lg La Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

18.42 208.56 55.26 3 82 Grandas Matorral

LU-RI-247 - Concepcion Rañon Prieto Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

41.04 424.38 123.12 3 83 Grandas Prados o praderas

LU-RI-248 - Josefina Porto Otero Cl Dr Garcia Portela 15, 27002 Lugo (Lugo)

0.0 69.44 0.0 3 85 Grandas Prados o praderas

LU-RI-249 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

4.6 54.0 13.8 3 9001 Carretera A Linero

Vía de comunicación

LU-RI-249BIS

- Manuel Garcia Garcia Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

0.0 9.16 0.0 3 4 Tilleira Prados o praderas

LU-RI-250 - Os Irmandiños Sdad Coop Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

5.66 38.6 16.98 3 8 Fialato Matorral

LU-RI-251 - Marcelino Rodriguez Deben Lg Barreiros - Pq Cedofeita, 27711 Ribadeo (Lugo)

49.5 764.51 148.5 3 3 Fialato Labor o labradio secano

LU-RI-252 - Jose Antonio Barreira Garcia Cl Garitos, Ribadeo (Lugo)

50.1 507.18 150.3 3 2 Vilar Prados o praderas

LU-RI-253

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

14.15 21.58 42.45 2 9003 Carretera N-634

Vía de comunicación

LU-RI-254 - Manuel Fraga Iglesias Lg Rochela 42, 27795 Ribadeo (Lugo)

13.94 182.37 41.82 2 31 Grandas Labor o labradio secano

LU-RI-255 - Herederos De Argimiro Fraga Iglesias Lg Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

19.56 399.88 58.68 2 30 Grandas Labor o labradio secano

LU-RI-256 - Herederos De Ramona Otero Lg La Rochela-La Devesa, 27795 Ribadeo (Lugo)

55.25 666.57 165.75 2 32 Grandas Matorral

Page 19: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

19 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-RI-257 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 12.89 161.13 38.67 2 151 Grandas Matorral

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: RIBADEO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-RI-2-POS

- Aurea Llenderrozos Lopez Av Taramundi 27 Pl:2 Pt:Iz, 33770 Vegadeo (Asturias)

0.0 0.0 313.0 2 35 Chuscos Eucaliptal

LU-RI-128-POS

- Jose Ramon Diaz Barrera Lg Folgosa - Pi¥Eira 8, 27710 Ribadeo (Lugo)

0.0 0.0 1290.0 3 655 Tejera, A Labor o labradio secano

LU-RI-128-EPC

- Jose Ramon Diaz Barrera Lg Folgosa - Piñeira 8, 27710 Ribadeo (Lugo)

95.0 140.0 0.0 3 655 Tejera, A Labor o labradio secano

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: RIBADEO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-RI-EL-01

- Pedro Paez Garcia Lg Piñeira Folgosa, 27715 Ribadeo (Lugo)

384.0 384.0 12.0 3 639 Tejera, A Labor o labradio secano

LU-RI-EL-02

- Concello Ribadeo Pz España 1, Ribadeo (Lugo)

27.0 27.0 0.0 3 9022 Camino Vía de comunicación

LU-RI-EL-03

- Herederos De Juan Martinez Suarez Lg Piñeira Folgosa, 27715 Ribadeo (Lugo)

57.0 57.0 4.0 3 654 Tejera, A Labor o labradio secano

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: BARREIROS

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-BA-1 - Robustiano Gutierrez Lopez Lg San Pedro De Benquerencia 1, 27792 Barreiros (Lugo)

0.0 6.0 0.0 20 111 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-2 - Antonio Garcia Ferreiro Pb As Veigas 502 Pt:A, 15320 Pontes Garcia Rodriguez As (A Coruña)

18.83 175.44 56.49 20 110 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-3 - Antonia Fernandez Molejon Cl Miranda 6, 33400 Aviles (Asturias)

10.29 122.96 30.87 20 109 Pereira Labor o labradio secano

Page 20: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

20 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-4 - M Del Carmen Fernandez Molejon Av De La Constitucion 10 Pl:2 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

9.62 115.82 28.86 20 108 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-5 - Antonio Garcia Ferreiro Pb As Veigas 502 Pt:A, 15320 Pontes Garcia Rodriguez As (A Coruña)

9.53 114.56 28.59 20 107 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-6 - Maria Lamas Soto Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

9.84 118.55 29.52 20 106 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-7 - Maria Luz Prieto Bello Cl Doctor Moreda 20, 27700 Ribadeo (Lugo)

12.86 153.85 38.58 20 105 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-8 - Marcelina Rodriguez Fernandez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

10.95 133.57 32.85 20 104 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-9 - Marina Del Pilar Mendez Rego Al Cervantes 1, 30800 Lorca (Murcia)

18.4 219.88 55.2 20 103 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-10 - Jose Prieto Bello Av Leopoldo Calvo Sotelo 54, 27700 Ribadeo (Lugo)

16.44 195.59 49.32 20 102 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-11 - Herederos De Ramona Martinez Rocha Cr General Reinante, 27794 Barreiros (Lugo)

10.26 122.71 30.78 20 101 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-12 - Ana Ventura Mariño Lg Reinante San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

13.49 162.0 40.47 20 100 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-13 - Jose Benito Fernandez Perez Cl Juan Florez 36 Pl:22 Pt:C, 15004 A Coruña (A Coruña)

10.85 123.57 32.55 20 99 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-14 - Herederos De Jose Ramon Rodriguez Diaz Lg Barrio Proida Reinante 7, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 48.54 0.0 20 98 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-15 - Marina Del Pilar Mendez Rego Al Cervantes 1, 30800 Lorca (Murcia)

0.0 0.45 0.0 20 97 Pereira Labor o labradio secano

LU-BA-16 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.13 38.75 9.39 20 9011 Camino Vía de comunicación

LU-BA-17 - Gerardo Fernandez Molejon Lg Acruz - Reinante 9, 27798 Barreiros (Lugo)

0.0 6.85 0.0 20 319 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-18 - Dorinda Obarrio Vega Pq Reinante Santiago, 27793 Barreiros (Lugo)

24.42 282.74 73.26 20 80 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-19 - Maria Josefa Mencia Candia Lg Ribadeo, 27700 Ribadeo (Lugo)

9.71 116.27 29.13 20 79 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-20 - Carmelina Rego Rocha Pq Reinante Santiago, 27794 Barreiros (Lugo)

14.01 167.94 42.03 20 78 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-21 - Maria Jesus Garcia Vijande Bo Vilandriz 32, 27796 Ribadeo (Lugo)

9.74 107.62 29.22 20 77 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-22 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.61 43.96 10.83 20 9010 Camino Vía de comunicación

LU-BA-23 - Manuel Garcia Teijeira Bo Casaldeite 1, 27793 Barreiros (Lugo)

49.06 562.55 147.18 20 76 Vista Alegre

Labor o labradio secano

LU-BA-24 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.33 52.69 12.99 20 9009 Camino Vía de comunicación

LU-BA-25 - Servando Rio Fernandez Lg Reinante Santiago, 27794 Barreiros (Lugo)

0.0 6.3 0.0 20 336 Canceliña Pastos

LU-BA-26 - Herederos De Luis Veiga Iglesias Cl Manuel Pi/Eiro Pose 3 Pl:4 Pt:D, 15006 A Coruña (A Coruña)

45.07 578.82 135.21 20 57 Canceliña Prados o praderas

LU-BA-27 - Jose Luis Rocha Rodriguez Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

16.8 178.95 50.4 20 59 Canceliña Labor o labradio secano

Page 21: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

21 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-28 - Maria Lamas Soto Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

5.54 45.97 16.62 20 60 Canceliña Labor o labradio secano

LU-BA-29 - Domingo Alonso Diaz Cr Praia Reinante 36, 27794 Barreiros (Lugo)

38.47 501.48 115.41 20 58 Canceliña Prados o praderas

LU-BA-30 - M Carmen Lopez Rodriguez Cl Salvador Ricart 35 Pl:4 Pt:21, 46470 Albal (Valencia)

41.82 497.35 125.46 20 62 Balado Labor o labradio secano

LU-BA-31 - Carmen Lopez Rego Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

6.68 54.86 20.04 20 64 Balado Labor o labradio secano

LU-BA-32 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.38 41.71 10.14 20 9005 Camino Vía de comunicación

LU-BA-33 - Carmen Prieto Bello Lg Reinante Santiago 22, 27794 Barreiros (Lugo)

0.0 21.45 0.0 20 51 Canceliña Labor o labradio secano

LU-BA-34 - Maria Josefa Vega Garcia Lg Barreiros-Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

9.16 119.28 27.48 20 53 Cartas Labor o labradio secano

LU-BA-35 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

5.1 61.26 15.3 20 9008 Camino Vía de comunicación

LU-BA-36 - Francisca Emilia Rocha Fernandez Lg Santiago De Reinante 1, 27794 Barreiros (Lugo)

13.0 154.44 39.0 20 172 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-37 - Carmelina Rego Rocha Pq Reinante Santiago, 27794 Barreiros (Lugo)

10.47 125.77 31.41 20 173 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-38 - Antonia H Rocha Maseda Pq San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

9.57 114.83 28.71 20 174 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-39 - Benjamin Rocha Deben Lg Santiago De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

10.1 120.94 30.3 20 175 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-40 - Carmelina Rego Rocha Pq Reinante Santiago, 27794 Barreiros (Lugo)

24.19 290.94 72.57 20 176 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-41 - Jose Antonio Lopez Rodriguez Lg Reinante 22, 27793 Barreiros (Lugo)

31.87 382.3 95.61 20 177 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-42 - Jose Luis Rocha Rodriguez Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

68.58 741.2 205.74 20 178 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-43 - Herederos De Jose Antonio Otero Deben Pq San Miguel-Barreiro, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 19.38 0.0 20 156 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-44 - Herederos De Maria Algira Veiga Moreda Pq Santiago Barreiro 14, 27794 Barreiros (Lugo)

0.0 75.29 0.0 20 155 Pedregal Labor o labradio secano

LU-BA-45 - America Rego Rocha Lg Cruz - Reinante 5, 27794 Barreiros (Lugo)

0.0 21.35 0.0 20 182 Cabildeiro Labor o labradio secano

LU-BA-46 - Herederos De Jose Antonio Otero Deben Pq San Miguel-Barreiro, 27793 Barreiros (Lugo)

85.18 968.01 255.54 20 154 Loureiro Prados o praderas

LU-BA-47

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

3.97 51.25 11.91 20 9002 Rio Hidrografia natural

LU-BA-48 - Santiago Perez Menendez Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

4.63 63.58 13.89 20 153 Pedregal Labor o labradio secano

LU-BA-49 - Maria Teresa Garcia Teijeira Bo Casaldeite-San Miguel Rei 1, 27793 Barreiros (Lugo)

11.08 118.05 33.24 20 152 Pedregal Labor o labradio secano

LU-BA-50 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.21 38.72 9.63 20 9003 Camino Vía de comunicación

LU-BA-51 - Blanca Obarrio Penabad Lg San Miguel De Reinante 33, 27279 Barreiros (Lugo)

13.04 109.11 39.12 20 127 Cartas Labor o labradio secano

Page 22: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

22 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-52 - Herederos De Maria Rodriguez Couto Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

29.14 346.0 87.42 20 128 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-53 - Jaime Alvarez Saa Lg Santiago Reinante, 27791 Barreiros (Lugo)

18.72 280.55 56.16 20 129 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-54 - Jaime Alvarez Saa Lg Santiago Reinante, 27791 Barreiros (Lugo)

0.0 15.58 0.0 20 130 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-55 - Herederos De Ramona Martinez Rocha Cr General Reinante, 27794 Barreiros (Lugo)

43.47 524.65 130.41 20 146 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-56 - Maria Teresa Garcia Docobo Cl Sargento Veiga 3 Pl:8 Pt:B, 15009 A Coruña (A Coruña)

45.83 548.38 137.49 20 145 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-57 - Esteban Vega Garcia Lg Reinante Santiago, 27794 Barreiros (Lugo)

0.0 13.15 0.0 20 138 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-58 - Maria Francisca Cabanela Rego Cl Sant Antoni 22, 08338 Premia De Dalt (Barcelona)

28.72 205.0 86.16 20 143 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-59 - Maria Lamas Soto Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 200.62 0.0 20 142 Loureiro Labor o labradio secano

LU-BA-60 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

5.33 85.7 15.99 20 9004 Ctra Barreiros Deves

Vía de comunicación

LU-BA-61 - Carmen Prieto Bello Lg Reinante Santiago 22, 27794 Barreiros (Lugo)

9.41 152.92 28.23 21 2 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-62 - Ferrocarriles De Via Estrecha Feve Ministerio D Cl General Rodrigo 6 Pl:2, 28003 Madrid (Madrid)

4.45 77.8 13.35 21 9001 Camino Vía de comunicación

LU-BA-63 - Jose Prieto Bello Av Leopoldo Calvo Sotelo 54, 27700 Ribadeo (Lugo)

22.59 273.01 67.77 21 9 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-64 - Dolores Martinez Fernandez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

21.1 251.17 63.3 21 13 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-65 - Teresa Rocha Palmeiro Cl Padre Feijoo 7, 27700 Ribadeo (Lugo)

15.05 55.17 45.15 21 14 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-66 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 84.19 0.0 21 12 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-67 - Maria Francisca Cabanela Rego Cl Sant Antoni 22, 08338 Premia De Dalt (Barcelona)

25.39 312.9 76.17 21 15 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-68 - Antonio Rodriguez Barrera Lg Ferreria - San Miguel 80, 27000 Barreiros (Lugo)

10.64 130.4 31.92 21 16 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-69 - Justino Rocha Garcia Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

11.14 136.5 33.42 21 17 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-70 - Francisco Acebedo Lopez Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

10.68 132.77 32.04 21 18 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-71 - Manuel Serafin Gonzalez Mosquera Cl Gabriel Miro 27 Es:3 Pl:4 Pt:7, 46701 Gandia (Valencia)

11.64 141.16 34.92 21 19 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-72 - Maria Inmaculada Mendez Rego Cl Juan Canalejo 2 Pl:6 Pt:I, 15002 A Coruña (A Coruña)

63.49 752.3 190.47 21 20 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-73 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.34 40.77 10.02 21 9002 Camino Vía de comunicación

LU-BA-74 - Manuel Flores Maseda Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

75.4 520.19 226.2 21 68 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-75 - Maria Lamas Soto Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

1.84 414.7 5.52 21 67 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

Page 23: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

23 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-76

- Herederos De Maria Dolores Perez Fernandez Lg Tilleirasan Miguel Reina 2, 27793 Barreiros (Lugo) - Ramon Perez Fernandez Lg San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

23.61 281.77 70.83 21 64 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-77 - Santiago Perez Menendez Lg Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

16.19 194.88 48.57 21 62 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-78 - Maria Lamas Soto Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

11.69 138.71 35.07 21 60 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-79 - Maria Gutierrez Teijeiro Cl Abegondo 6 Pl:7 Pt:C, 15009 A Coruña (A Coruña)

7.81 93.5 23.43 21 59 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-80 - Herederos De Ramon Olano Calleja Pz Lugo 13 Pl:2, 15004 A Coruña (A Coruña)

27.98 333.72 83.94 21 74 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-81 - Julia Rodriguez Gonzalez Lg Sam Iguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

41.28 500.95 123.84 21 76 Meaos Abaixo

Labor o labradio secano

LU-BA-82 - Antonia Veiga Moreda Lg Reinante 5, 27793 Barreiros (Lugo)

23.9 286.81 71.7 21 77 Lagoa Labor o labradio secano

LU-BA-83 - Leonor Piñeiro Deben Pq Reinante Santiago, 27793 Barreiros (Lugo)

22.03 264.88 66.09 21 78 Lagoa Labor o labradio secano

LU-BA-84 - Herederos De Petra Rocha Rocha Lg San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

86.99 1030.77 260.97 21 81 Lagoa Labor o labradio secano

LU-BA-85 - Enrique Penabad Rodriguez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 29.61 0.0 21 82 Lagoa Labor o labradio secano

LU-BA-86 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.11 54.9 12.33 21 9003 Camino Vía de comunicación

LU-BA-87 - Maria Antonia Rocha Lopez Cl Granxas 17 Es:2 Pt:B, 27850 Viveiro (Lugo)

99.12 1146.8 297.36 21 166 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-88 - Jose Gonzalez Lopez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

25.3 302.88 75.9 21 173 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-89 - Edelmiro Lopez Martinez Ru Calvo Sotelo 3 Pl:2 Pt:G, 27700 Ribadeo (Lugo)

32.62 388.07 97.86 21 174 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-90 - Jose Maria Iglesias Iglesias Av Madrid, De, 28001 Lugo (Lugo)

4.91 99.26 14.73 21 175 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-91 - Jose Antonio Rodriguez Gonzalez Lg Pumarin 27, 27793 Barreiros (Lugo)

65.43 738.94 196.29 21 180 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-92 - Juan Remior Piñeiro Lg Villaframil, 27797 Ribadeo (Lugo)

0.0 25.28 0.0 21 181 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-93 - Herederos De Emilio Iglesias Remior Cl San Miguel De Reinante 11, 27793 Barreiros (Lugo)

4.88 92.69 14.64 21 182 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-94 - Maria Bermudez Rodriguez Al S.M.Reinante-Pumarrubin 3, 27793 Barreiros (Lugo)

27.2 277.85 81.6 21 183 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-95 - Maria Fraga Alonso Lg San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

54.9 719.2 164.7 21 184 Lagoa Prados o praderas

LU-BA-96 - Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.71 76.45 14.13 15 9006 Cno De Santa Maria

Vía de comunicación

LU-BA-97 - Antonio Posada Perez Lg San Miguel Pumarin, 27793 Barreiros (Lugo)

30.86 424.33 92.58 15 1 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-98 - Herederos De Jose Ramon Rancaño Garcia Lg San Miguel Reinante Pumar 10, 27793 Barreiros (Lugo)

27.64 332.12 82.92 15 3 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-99 - Ramona Gomez Martinez Lg Pumarin 22, 27793 Barreiros (Lugo)

18.29 213.85 54.87 15 4 Carballo Labor o labradio secano

Page 24: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

24 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-99BIS

- Josefa Bermudez Pq San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

2.05 60.48 6.15 15 5 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-100

- Ramona Fernandez Remior Pq San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 14.51 0.0 15 6 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-101

- Ramona Gomez Martinez Lg Pumarin 22, 27793 Barreiros (Lugo)

37.09 426.34 111.27 15 24 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-102

- Carlos Santamaria Gonzalez Ps La Haya 4 Pl:1 Pt:A, 28943 Fuenlabrada (Madrid)

39.98 472.17 119.94 15 19 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-103

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.16 50.26 12.48 15 9002 Camino Vía de comunicación

LU-BA-104

- Aurelia Martinez Quende Lg San Miguel De Reinante 16, 27793 Barreiros (Lugo)

28.87 346.42 86.61 15 13 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-105

- Herederos De Maria Rañon Penabad Cl Rios Rosas 30 Pl:2 Pt:3, 28003 Madrid (Madrid)

14.81 180.08 44.43 15 14 Carballo Labor o labradio secano

LU-BA-106

- Herederos De Maria Rañon Penabad Cl Rios Rosas 30 Pl:2 Pt:3, 28003 Madrid (Madrid)

33.22 417.87 99.66 15 16 Carballo Prados o praderas

LU-BA-107

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

7.59 85.6 22.77 15 9004 Aryo De La Barranca

Hidrografia natural

LU-BA-108

- Carmen Rocha Dorado Lg San Miguel-Triana, 27793 Barreiros (Lugo)

14.54 121.88 43.62 15 87 Pombal Labor o labradio secano

LU-BA-109

- Adelaida Vega Garcia Lg Benquerencia Suiglesia 8, 27792 Barreiros (Lugo)

33.82 437.98 101.46 15 88 Pombal Labor o labradio secano

LU-BA-110

- Dominica Dorado Garcia Pq San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

3.15 27.38 9.45 15 91 Pombal Labor o labradio secano

LU-BA-111

- Javier Castro Gonzalez Lg A Rochela, 27795 Ribadeo (Lugo)

0.0 39.74 0.0 15 89 Pombal Labor o labradio secano

LU-BA-112

- Angel Vello Vivero Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

62.46 707.97 187.38 15 90 Pombal

Labor o labradio secano

LU-BA-113

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

5.65 66.92 16.95 15 9005 Camino Vía de comunicación

LU-BA-114

- Aurelia Martinez Quende Lg San Miguel De Reinante 16, 27793 Barreiros (Lugo)

12.39 562.66 37.17 15 97 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-115

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003

56.62 264.85 169.86 15 96 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-116

- Lorenzo Penabad Bolaño Lg Outeiro-S Miguel Reinant 7, 27793 Barreiros (Lugo)

34.64 413.12 103.92 15 100 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-117

- Herederos De Pedro Penabad Lanza Lg Reinante San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

52.96 609.76 158.88 15 101 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-118

- Gerardo Garcia Docobo Cl Villa 98 Pl:2, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 31.72 0.0 15 103 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-119

- Manuel Francisco Chavez Dorado Cl Conrado Del Campo 8 Es:I Pl:1 Pt:A, 28027 Madrid (Madrid) - Raquel Chavez Martinez Cl Ezcaray 10, 28032 Madrid (Madrid)

31.71 316.15 95.13 15 102 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-120

- Francisco Fernandez Lopez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 22.04 0.0 15 104 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-121

- Antonio Teijeiro Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 18.08 0.0 15 105 Salgueiros Labor o labradio secano

Page 25: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

25 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-122

- Antonio Teijeiro Gonzalez Pq S. Miguel.Casaldeite, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 34.96 0.0 15 106 Salgueiros Labor o labradio secano

LU-BA-123

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

9.27 146.5 27.81 14 9001 Ctra Playa Pasada

Vía de comunicación

LU-BA-124

- Maria Fraga Alonso Lg San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

10.52 186.29 31.56 14 185 Costa Prados o praderas

LU-BA-125

- Grupo Martinez Vazquez E Hijos Sl Pz Alferez Provisional 7 Pl:3 Pt:E, 27001 Lugo (Lugo)

81.99 960.29 245.97 14 186 Costa Labor o labradio secano

LU-BA-126

- Antonio Lopez Barbeito Lg Sarxendez - San Miguel De, 27793 Barreiros (Lugo)

15.47 254.46 46.41 14 184 Costa Prados o praderas

LU-BA-127

- Antonio Rios Rico Lg Soto-San Miguel De Reinan 6, 27793 Barreiros (Lugo)

38.71 439.1 116.13 14 183 Costa Prados o praderas

LU-BA-128

- Encarnacion Rego Maseda Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

8.29 97.83 24.87 14 182 Costa Prados o praderas

LU-BA-129

- Jose Mosquera Vidal Pj Rector Oliveras 4 Pl:5 Pt:3, 08009 Barcelona (Barcelona)

11.83 142.38 35.49 14 181 Costa Prados o praderas

LU-BA-130

- Herederos De Manuel Dorado Bermudez Cl Jose Millan 4 Pl:4, 36001 Pontevedra (Pontevedra)

25.72 249.95 77.16 14 180 Pumarrubin Prados o praderas

LU-BA-131

- Herederos De Manuel Dorado Bermudez Cl Jose Millan 4 Pl:4, 36001 Pontevedra (Pontevedra)

22.09 312.64 66.27 14 178 Pumarrubin Prados o praderas

LU-BA-132

- Antonio Rios Rico Lg Soto-San Miguel De Reinan 6, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 3.07 0.0 14 198 Pumarrubin Prados o praderas

LU-BA-133

- Celsa Otero Carames Pq Cangas (San Pedro), 27892 Foz (Lugo)

48.78 540.61 146.34 14 177 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-134

- Lorenzo Penabad Bolaño Lg Outeiro-S Miguel Reinant 7, 27793 Barreiros (Lugo)

13.32 210.71 39.96 14 176 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-135

- Manuel Trelles Garcia Cl Emilia Pardo Bazan 12 Pl:1 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

6.95 55.6 20.85 14 201 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-136

- Vicenta Lopez Deben Av Asturias 17 Pl:4, 27700 Ribadeo (Lugo)

22.67 304.81 68.01 14 202 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-137

- Luis Monteavaro Iglesias Lg Reinante San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 172.42 0.0 14 203 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-138

- Antonio Moreda Rodriguez Pq San Miguel De Reinante, 27279 Barreiros (Lugo)

16.24 180.3 48.72 14 204 Casaldei Prados o praderas

LU-BA-139 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 6.07 99.36 18.21 14 207 Casaldei

Prados o praderas

LU-BA-140

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.08 66.3 12.24 14 9005 Cno San Cosme Sanger

Vía de comunicación

LU-BA-141

- Encarnacion Exposito Garcia Pq San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

17.79 273.09 53.37 14 289 Valgas Labor o labradio secano

LU-BA-142

- Herederos De Emilio Iglesias Remior Cl San Miguel De Reinante 11, 27793 Barreiros (Lugo)

30.99 372.2 92.97 14 290 Valgas Prados o praderas

LU-BA-143

- Herederos De Maria Paz Lopez Pq San Miguel Lg Nogueiredo 14 Es:00 Pl:00 Pt:00, 27793 Barreiros (Lugo)

22.87 274.26 68.61 14 291 Valgas Prados o praderas

LU-BA-144

- Herederos De Maria Paz Lopez Pq San Miguel Lg Nogueiredo 14 Es:00 Pl:00 Pt:00, 27793 Barreiros (Lugo)

8.99 108.36 26.97 14 292 Valgas Prados o praderas

LU-BA-145 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 43.2 571.87 129.6 14 293 Valgas Eucaliptal

LU-BA-146

- Jose Antonio Rodriguez Gonzalez Lg Pumarin 27, 27793 Barreiros (Lugo)

76.16 850.07 228.48 14 284 Fontela Prados o praderas

LU-BA-147

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

774.0 93.1 2322.0 1 9002 Camino Vía de comunicación

Page 26: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

26 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-148

- Jose Maria Garcia Palmeiro Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 70.67 0.0 1 207 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-149

- Maria Teresa Garcia Teijeira Bo Casaldeite-San Miguel Rei 1, 27793 Barreiros (Lugo)

47.98 620.22 143.94 1 208 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-150

- Iberia Futbol Club Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

28.48 402.11 85.44 1 206 Granda Do Medio Pastos

LU-BA-151

- Antonio Vidal Rancaño Lg San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

52.22 568.81 156.66 1 209 Granda Do Medio

Labor o labradio secano

LU-BA-152

- Daniel Mendez Dorado Cl Fuencarral 134 Pl:4 Pt:Ct, 28010 Madrid (Madrid)

88.99 1061.71 266.97 1 200 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-153

- Ramon Pico Dorado Pq Barreiros, 27279 Barreiros (Lugo)

66.06 792.45 198.18 1 201 Granda Do Medio

Labor o labradio secano

LU-BA-154

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.49 41.77 10.47 1 9004 Camino Vía de comunicación

LU-BA-155

- Herederos De Jose Maria Dorrego Lg Benquerencia 36, 27279 Barreiros (Lugo)

40.12 542.46 120.36 1 186 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-156

- Antonio Rodriguez Barrera Lg Ferreria - San Miguel 80, 27000 Barreiros (Lugo)

24.53 246.42 73.59 1 188 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-157

- Herederos De Jose Maria Dorrego Lg Benquerencia 36, 27279 Barreiros (Lugo)

95.56 1254.27 286.68 1 187 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-158

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

4.64 74.2 13.92 1 9006 Ctra A Pedregas

Vía de comunicación

LU-BA-159

- Maria Piñeiro Villarino Lg San Miguel Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 83.8 0.0 1 221 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-160

- Herederos De Jose Maria Dorrego Lg Benquerencia 36, 27279 Barreiros (Lugo)

89.49 1012.68 268.47 1 220 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-161

- Emilio Garcia Iglesias Pq San Miguel De Reinante 6, 27793 Barreiros (Lugo)

58.78 659.87 176.34 1 229 Granda Do Medio

Prados o praderas

LU-BA-162

- Emilio Garcia Iglesias Pq San Miguel De Reinante 6, 27793 Barreiros (Lugo)

50.57 763.95 151.71 1 228 Granda Do Medio

Labor o labradio secano

LU-BA-163

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

11.93 35.79 1 9050 Carretera Vía de comunicación

LU-BA-164

- Carmen Tapia Rodriguez Lg San Miguel De Reinante 2, 27793 Barreiros (Lugo)

14.46 222.95 43.38 1 245 Granda De Arriba Prado

LU-BA-165

- Maria Rodriguez Perez Lg S Miguel Reinante - Souto 40, 27793 Barreiros (Lugo)

36.4 526.25 109.2 1 246 Granda De Arriba

Prados o praderas

LU-BA-166

- Montserrat Blanco Guerreiro Cl Argentina 1, 45216 Carranque (Toledo)

40.65 487.26 121.95 1 247 Granda De Arriba

Prados o praderas

LU-BA-167

- Francisco Garcia Soto Lg Palmeira-Obe 9, 27700 Ribadeo (Lugo)

25.71 308.15 77.13 1 248 Granda De Arriba

Prados o praderas

LU-BA-168

- M Angeles Posaa Diaz Av De Galicia 21 Pl:2 Pt:C, 27700 Ribadeo (Lugo)

21.19 215.53 63.57 1 249 Granda De Arriba Matorral

LU-BA-169

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.62 51.29 13.86 1 9037 Camino Vía de comunicación

LU-BA-170

- Jose Garcia Rocha Bo Ferreria S.Miguel Reinant 6 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27793 Barreiros (Lugo)

6.29 32.26 18.87 1 250 Granda De Arriba

Labor o labradio secano

LU-BA-171

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.36 88.41 10.08 1 9044 Cno De Branda De Arr

Vía de comunicación

LU-BA-172

- Manuela Basanta Castro Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

62.72 711.65 188.16 1 298 Xierxelo De Riba Matorral

LU-BA-173

- Manuel Remior Rodriguez Lg Pumarin-San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

40.53 478.96 121.59 1 299 Xierxelo De Riba Matorral

Page 27: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

27 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-174

- Manuel Remior Rodriguez Lg Pumarin-San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

70.32 850.26 210.96 1 300 Xierxelo De Riba Matorral

LU-BA-175

- Francisca Rodriguez Arruñada Lg Pumarin-San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

55.09 643.5 165.27 1 311 Pampilleira Eucaliptal

LU-BA-176

- Maria Carmen Diaz Vazquez Cl Celso Emilio Ferreiro 5, 27868 Viveiro (Lugo)

41.92 475.13 125.76 1 312 Pampilleira Prados o praderas

LU-BA-177

- Herederos De Teresa Vazquez Dorado Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

26.65 301.72 79.95 1 313 Pampilleira Prados o praderas

LU-BA-178

- Herederos De Maria Paz Gonzalez Diaz Pq San Pedro De Benquerencia, 27792 Barreiros (Lugo)

38.72 422.12 116.16 1 314 Pampilleira Prados o praderas

LU-BA-179

- Manuel Dorado Dorado Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

53.21 624.6 159.63 1 315 Pampilleira Prados o praderas

LU-BA-180

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.53 54.3 13.59 1 9035 Camino Vía de comunicación

LU-BA-181

- Herederos De Adolfo Diaz Sanchez Lg Benquerencia 24, 27279 Barreiros (Lugo)

111.73 1195.38 335.19 1 325 Regas Prados o praderas

LU-BA-182

- Xunta De Galicia Pz Obradoiro 3, 15705 Santiago De Compostela (A Coruña)

25.06 276.5 75.18 1 326 Regas Matorral

LU-BA-183

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 170.21 0.0 1 9041 Camino Vía de comunicación

LU-BA-184

- Manuel Fernandez Dorado Lg Arroxo Santa Maria 18, 27760 Lourenza (Lugo)

34.45 414.17 103.35 1 337 Regas Prados o praderas

LU-BA-185

- Herederos De Abel Fernandez Dorado Lg Corredoira, 27780 Foz (Lugo)

34.96 416.29 104.88 1 1001 Regas Prados o praderas

LU-BA-186

- Herederos De Adolfo Diaz Sanchez Lg Benquerencia 24, 27279 Barreiros (Lugo)

78.84 946.12 236.52 1 338 Regas Prados o praderas

LU-BA-187

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.14 49.47 12.42 1 9036 Camino Vía de comunicación

LU-BA-188

- Maria Carmen Diaz Ramil Lg San Pedro Benquerencia 18, 27792 Barreiros (Lugo)

72.01 861.06 216.03 1 355 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-189

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

5.49 63.86 16.47 1 9043 Camino Vía de comunicación

LU-BA-190

- Josefa Gonzalez Dorado Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

19.7 249.69 59.1 1 353 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-191

- Nicolasa Vazquez Dorado Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

17.8 213.85 53.4 1 352 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-192

- Maria Gonzalez Neira Lg Benquerencia Cl Agolada, 27279 Barreiros (Lugo)

16.81 202.05 50.43 1 351 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-193

- Maria Gonzalez Neira Lg Benquerencia Cl Agolada, 27279 Barreiros (Lugo)

20.86 250.34 62.58 1 350 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-194

- Herederos De Florencio Gonzalez Diaz Lg San Pedro Benquerencia 27792, 27792 Barreiros (Lugo)

68.12 815.57 204.36 1 349 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-195

- Antonio Castrillon Villarino Cr General San Pedro 1780, 27792 Barreiros (Lugo)

87.4 1028.37 262.2 1 348 Porto De Bois

Prados o praderas

LU-BA-196

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 21.37 0.0 1 9042 Camino Vía de comunicación

LU-BA-197

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

2.85 35.24 8.55 1 9038 Camino Vía de comunicación

LU-BA-198

- Josefa Gonzalez Abraido Pq S. Pedro. Benquerencia Cr 21, 27792 Barreiros (Lugo)

36.4 415.63 109.2 1 365 Porto De Bois

Prado o praderas de regadio

LU-BA-199

- Maria Antonia Gonzalez Abraido Lg San Pedro, 27279 Barreiros (Lugo)

34.72 423.91 104.16 1 364 Porto De Bois

Prado o praderas de regadio

LU-BA-199BIS

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

18.2 45.12 54.6 1 9039 Camino Vía de comunicación

Page 28: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

28 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-200

- Edelmiro Lopez Martinez Ru Calvo Sotelo 3 Pl:2 Pt:G, 27700 Ribadeo (Lugo)

19.81 266.37 59.43 35 37 Barrio Nuevo Matorral

LU-BA-201

- Maria Elvira Val Lorenzo Cl Prado 16 Pl:5 Pt:1, 08907 L'Hospitalet De Llobregat (Barcelona)

33.36 241.44 100.08 35 50 Barrio Nuevo Matorral

LU-BA-202

- Jesus David Docobo Fernandez Pq A Devesa A Rochela 21, 27795 Ribadeo (Lugo) - Maria Luisa Docobo Castro Av Alvaro Cunqueiro 68 Pl:4 Pt:B, 27780 Foz (Lugo) - Maria Carmen Castro Docobo Pq A Devesa A Rochela 21, 27795 Ribadeo (Lugo)

19.55 403.94 58.65 35 36 Celeiros Matorral

LU-BA-203

- Edelmiro Rodriguez Diaz Lg San Adriano Canedo 1, 27750 Lourenza (Lugo)

56.57 164.78 169.71 35 35 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-204

- Florencio Gonzalez Martinez Pq Barreiros, 27279 Barreiros (Lugo)

19.99 657.14 59.97 35 49 Barrio Nuevo Pinar

LU-BA-205 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 34.97 261.68 104.91

Barrio Nuevo

Labor o labradio secano

LU-BA-206

- Pedro Jacinto Dorado Folla Cl Avenida Montserrat 13 Pt:1, 15009 A Coruña (A Coruña)

6.25 524.37 18.75 35 72 Barrio Nuevo Pinar

LU-BA-207

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

6.67 20.01 35 9007 Carretera Vía de comunicación

LU-BA-208

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.9 11.7 1 9048 Carretera Vía de comunicación

LU-BA-209

- Juan Garcia Eiras Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

44.34 43.21 133.02 1 1015 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-210

- Maria Francisca Dorado Barbeito Lg Benquerencia, 27792 Barreiros (Lugo)

7.99 786.14 23.97 1 54 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-211

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

2.95 128.3 8.85 1 9032 Camino Vía de comunicación

LU-BA-212

- Carmen Dorado Lende Lg Barrio Nuevo 15, 27792 Barreiros (Lugo)

156.45 64.29 469.35 1 10024 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-213

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

0.0 1810.42 0.0 1 9051 Barrio Nuevo

Vía de comunicación

LU-BA-214

- Carmen Dorado Lende Lg Barrio Nuevo 15, 27792 Barreiros (Lugo)

0.0 62.95 0.0 1 24 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-215

- Jose Moreda Gomez Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 41.93 0.0 1 10025 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-216

- Evencio Rocha Docobo Lg Benquerencia, 27792 Barreiros (Lugo)

5.27 53.28 15.81 1 26 Barrio Nuevo

Prados o praderas

LU-BA-217

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

7.58 64.6 22.74 1 9031 Camino Vía de comunicación

LU-BA-218

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

0.0 124.12 0.0 1 9052 Reinzas Vía de comunicación

LU-BA-219

- Herederos De Maria Josefa Castro Dorado Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

1.51 14.92 4.53 1 20029 Reinzas Prados o praderas

LU-BA-220

- Maria Paz Fernandez Diaz Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

36.42 144.87 109.26 1 32 Reinzas Labor o labradio secano

LU-BA-221

- Jesus Maria Garcia Rodriguez Murias Pq Devesa, 27796 Ribadeo (Lugo)

7.12 376.22 21.36 1 33 Reinzas Labor o labradio secano

LU-BA-222

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.07 53.25 12.21 1 9022 Camino Vía de comunicación

LU-BA-223

- Gabriel Diaz Otero Pq San Pedro De Benquerencia, 27792 Barreiros (Lugo)

150.0 1796.2 450.0 1 2 Cortiña Grande

Prados o praderas

LU-BA-224

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

5.06 62.45 15.18 1 9023 Camino Vía de comunicación

LU-BA-225

- Jose Ramon Fernandez Cobo Lg San Miguel De Reinante 6, 27798 Barreiros (Lugo)

114.18 1380.0 342.54 1 9 Cortiña Grande

Prados o praderas

Page 29: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

29 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-226

- Eladio Palmeiro Maañon Lg San Cosme 27, 27279 Barreiros (Lugo)

62.95 703.12 188.85 11 13 Barrio Nuevo Pinar

LU-BA-227

- M Rosa Lanza Luaces Ur Fonteculler 2 Pl:06 Pt:0D, 15174 Culleredo (A Coruña)

4.65 111.4 13.95 11 12 Barrio Nuevo Matorral

LU-BA-228

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

71.32 84.5 213.96 11 9003 Ctra Pta Angueira

Vía de comunicación

LU-BA-228BIS

- Herederos De Jose Palmeiro Duran Cl Montero Rios 5, 36930 Bueu (Pontevedra)

0.0 30.72 0.0 11 23 Pontigos Pinar

LU-BA-229

- Jose Ramos Perez Lg Remior 22, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 430.0 0.0 11 17 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-230

- Aurora Ramos Vazquez Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 412.19 0.0 11 22 Pontigos Pinar

LU-BA-231

- Herederos De Jose Palmeiro Duran Cl Montero Rios 5, 36930 Bueu (Pontevedra)

38.26 309.86 114.78 11 21 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-232

- Julian Iglesias Otero Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

24.13 234.28 72.39 11 18 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-233

- Herederos De Maria Josefa Ramos Vazquez Lg San Pedro, 27792 Barreiros (Lugo)

26.54 155.91 79.62 11 19 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-234

- Placeres Dorado Fernandez Pq Foz, 27780 Foz (Lugo)

13.54 317.55 40.62 11 39 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-235

- Fernando Martinez Lopez Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

67.9 160.28 203.7 11 37 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-236

- Jose Moreda Gomez Lg Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

642.0 808.73 1926.0 11 36 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-237

- Jose Ramon Berdeal Maseda Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

57.48 138.18 172.44 11 35 Prados Prados o praderas

LU-BA-238

- Jose Tomas Moure Diaz Lg Merille 36, 27790 Barreiros (Lugo)

7.75 650.72 23.25 11 40 Prados Prados o praderas

LU-BA-239

- Nilo Fernandez Rodriguez Pz 1 De Mayo(Vv Frigsa) 8 Pl:03 Pt:Iz, 27003 Lugo (Lugo)

33.46 143.83 100.38 11 50 Rio Prados o praderas

LU-BA-240

- Domingo Cendan Teijeiro Cl Ample 7, 08002 Barcelona (Barcelona)

0.0 412.08 0.0 11 49 San Cosme

Prados o praderas

LU-BA-241

- Luisa Dobarro Maria Cl Dagua 8 Pl:2 Pt:I, Madrid (Madrid)

17.59 8.72 52.77 11 45 Prados Matorral

LU-BA-242

- Enrique Ramon Alonso Diaz Cl Florentino Lopez Cuevilla 4 Pl:7 Pt:F, 32003 Ourense (Ourense) - Jose Ramon Alonso Diaz Cl Barcelona 18 Pl:2 Pt:A, 36203 Vigo (Pontevedra)

23.2 139.02 69.6 11 46 Prados Matorral

LU-BA-243

- Jose Ramon Berdeal Maseda Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

25.2 278.98 75.6 11 47 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-244

- Fernando Martinez Lopez Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 299.66 0.0 11 48 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-245

- Ricardo Lanza Amor Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

20.38 23.49 61.14 11 66 Pontigos Prados o praderas

LU-BA-246

- Maria Teresa Diaz Diaz Ru De Lourdes 36 Pl:1 Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo)

87.24 289.69 261.72 11 67 Pontigos Labor o labradio secano

LU-BA-247

- Francisca Fernandez Rouco Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

12.85 983.12 38.55 11 68 Prados Prados o praderas

LU-BA-248

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 64.95 0.0 11 9004 Camino Vía de comunicación

LU-BA-249

- Maria Jose Pardo Fernandez Cl Rua Vila 90 Es:1 Pt:C, 27790 Barreiros (Lugo)

5.37 200.65 16.11 11 73 Prados Prados o praderas

LU-BA-250

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 9.61 0.0 11 103 Lamas Prados o praderas

LU-BA-251

- Herederos De Antonio Martin Guillen Pq S.Cosme.Rua Da Praia 23, 27790 Barreiros (Lugo)

71.9 847.74 215.7 11 98 Lamas Prados o praderas

LU-BA-252

- Maria Consuelo Bermudez Rodriguez Cl Alava 3 Pl:3 Pt:C, 33210 Gijon (Asturias)

14.54 132.24 43.62 11 99 Lamas Prados o praderas

Page 30: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

30 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-253

- Herederos De Joaquin Lopez De Prado Cl San Luis 12, 47840 Villagarcia De Campos (Valladolid)

173.55 2131.79 520.65 11 159 Lamas Prados o praderas

LU-BA-254

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

5.21 83.16 15.63 10 9001 Ctra San Cosme Benqu

Vía de comunicación

LU-BA-255

- Herederos De Matilde Candia Bermudez Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

27.46 386.97 82.38 10 7 Sestelo Prados o praderas

LU-BA-256

- Maria Gloria Olano Calleja Cl Covarrubias 21 Pl:6 Pt:F, 28010 Madrid (Madrid)

33.09 400.4 99.27 10 6 Sestelo Prados o praderas

LU-BA-257

- Jesus Redondas Rodriguez Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

19.1 222.06 57.3 10 3 Sestelo Prados o praderas

LU-BA-258

- Angeles Lopez Rodriguez Lg Aspera -San Cosme 5, 27790 Barreiros (Lugo)

15.89 188.4 47.67 10 5 Sestelo Prados o praderas

LU-BA-259

- Pedro Martin Guillen Cl Galera 10 Pl:9 Pt:3, 28042 Madrid (Madrid)

82.6 1005.72 247.8 10 25 Silva Prados o praderas

LU-BA-260

- Jose Luis Veiga Garcia Cl Alfonso X El Sabio 100 Pl:14 Pt:A, 27001 Lugo (Lugo)

65.98 710.35 197.94 10 30 Silva Prados o praderas

LU-BA-261

- Herederos De Manuel Palmeiro Palmeiro Lg San Cosme De Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

14.04 207.84 42.12 10 29 Silva Prados o praderas

LU-BA-262

- Herederos De Tomas Moreda Blanco Pq S.Cosmeñvilladaide, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 45.09 0.0 10 28 Silva Prados o praderas

LU-BA-263

- Jesus Antonio Perez Cancio Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

1.02 21.0 3.06 10 51 Silva Prados o praderas

LU-BA-264

- Maria Nieves Garcia Vazquez Lg Vilar 1, 27790 Barreiros (Lugo)

23.26 222.76 69.78 10 52 Silva Prados o praderas

LU-BA-265

- Herederos De Concepcion Palmeiro Garcia Pq San Miguel-As Balgas 4, 27793 Barreiros (Lugo)

18.26 219.7 54.78 10 53 Silva Prados o praderas

LU-BA-266

- Herederos De Segis Fernandez Carracedo Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

17.53 236.68 52.59 10 54 Silva Prados o praderas

LU-BA-267

- Concepcion Rodriguez Fernandez Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

17.69 217.72 53.07 10 55 Silva Prados o praderas

LU-BA-268

- Manuel German Coto Vazquez Lg San Cosme De Barreiros Es:00 Pl:0 Pt:00, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 75.18 0.0 10 60 Silva Prados o praderas

LU-BA-269

- Maria Jose Bermudez Del Rio Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

31.52 318.56 94.56 10 57 Silva Prados o praderas

LU-BA-270

- Marcelina Fernandez Lopez Lg Villaronte Seoane 5, 27788 Foz (Lugo)

22.28 261.83 66.84 10 59 Silva Prados o praderas

LU-BA-271

- Herederos De Ramona Lopez Valea Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

21.75 175.71 65.25 10 471 Silva Prados o praderas

LU-BA-272

- Herederos De Jose Garcia Fernandez Lg San Miguel De Reinante, 27793 Barreiros (Lugo)

0.0 92.06 0.0 10 58 Silva Prados o praderas

LU-BA-273

- Amparo Diaz Fernandez Cr Playa Los Castros 3 Pl:1, 27796 Ribadeo (Lugo)

69.56 830.8 208.68 10 67 Xuncal Prados o praderas

LU-BA-274

- Francisco Fernandez Vila Lg Vilar - San Cosme 80, 27000 Barreiros (Lugo)

3.02 28.14 9.06 10 68 Xuncal Prados o praderas

LU-BA-275

- Maria Elena Lopez Ferreiro Cr General 50, 27790 Barreiros (Lugo)

71.16 854.01 213.48 10 251 Xuncal Prados o praderas

LU-BA-276

- Maria Garcia Aenlle Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

60.52 735.97 181.56 10 252 Xuncal Prados o praderas

LU-BA-277

- Maria Del Campo Fernandez Diaz Lg San Cosme-Vilar 80, 27279 Barreiros (Lugo)

24.43 268.46 73.29 10 255 Xuncal Prados o praderas

LU-BA-278

- Antonio Vazquez Iglesias Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

1477.0 127.96 4431.0 10 257 Viñas Prados o praderas

LU-BA-279

- Maria Elena Lopez Ferreiro Cr General 50, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 74.04 0.0 10 256 Viñas Prados o praderas

Page 31: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

31 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-280

- Maria Nieves Garcia Vazquez Lg Vilar 1, 27790 Barreiros (Lugo)

28.36 340.62 85.08 10 258 Viñas Prados o praderas

LU-BA-281

- Herederos De Felisa Pedrosa Posada Cl Santa Cruz Marcenado 31 Pl:4 Pt:12, 28015 Madrid (Madrid)

28.63 316.87 85.89 10 264 Viñas Prados o praderas

LU-BA-282

- Maria Teresa Palmeiro Rocha Lg Villadaide, 27279 Barreiros (Lugo)

8.11 188.1 24.33 10 268 Viñas Prados o praderas

LU-BA-283

- Jesus Seivane Lamelas Ru Vila 530, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 17.48 0.0 10 261 Viñas Prados o praderas

LU-BA-284

- Manuel Exposito Carracedo Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 59.91 0.0 10 269 Viñas Prados o praderas

LU-BA-285

- Maria Garcia Lanza Cl De La Playa Es:00 Pl:0 Pt:00, 27790 Barreiros (Lugo)

38.29 317.38 114.87 10 263 Viñas Prados o praderas

LU-BA-286

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.22 38.37 9.66 10 9002 Camino Vía de comunicación

LU-BA-287

- Begoña Lopez Garcia Pq Villaronte - Seoane 2, 27788 Foz (Lugo)

18.31 221.0 54.93 10 291 Ramil Prados o praderas

LU-BA-288

- Saturnino Palmeiro Garcia Pq San Pedro De Benquerencia, 27279 Barreiros (Lugo)

20.83 248.5 62.49 10 290 Ramil Prados o praderas

LU-BA-289

- Pilar Piñeiro Sampedro Rd As Fontiñas 87 Pl:7 Pt:D, 27002 Lugo (Lugo)

32.94 396.0 98.82 10 289 Ramil Prados o praderas

LU-BA-290

- Maria Garcia Lanza Cl De La Playa Es:00 Pl:0 Pt:00, 27790 Barreiros (Lugo)

34.18 409.91 102.54 10 288 Ramil Prados o praderas

LU-BA-291

- Jose Maria Lanza Iglesias Pq San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

23.25 279.36 69.75 10 287 Peivelos Prados o praderas

LU-BA-292

- Herederos De Francisco Lopez Couto Lg San Cosme-Vilar, 27792 Barreiros (Lugo)

0.0 28.3 0.0 10 298 Ramil Prados o praderas

LU-BA-293

- Francisco Diaz Gonzalez Lg Remior - San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

29.92 343.58 89.76 10 286 Penelas Prados o praderas

LU-BA-294

- Herederos De Francisco Lopez Couto Lg San Cosme-Vilar, 27792 Barreiros (Lugo)

17.35 208.58 52.05 10 303 Peivelos Prados o praderas

LU-BA-295

- Herederos De Anselmo Valea Diaz Lg Vilar 30, 27279 Barreiros (Lugo)

24.8 297.91 74.4 10 304 Peivelos Labor o labradio secano

LU-BA-296

- Ramona Rodriguez Garcia Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

38.71 444.12 116.13 10 306 As Pedras Prados o praderas

LU-BA-297

- Maria Isabel Palmeiro Blanco Lg Eiras 4, 27279 Barreiros (Lugo)

40.2 493.16 120.6 10 312 As Pedras Prados o praderas

LU-BA-298

- Maria Palmeiro Blanco Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

26.35 312.53 79.05 10 313 As Pedras Prados o praderas

LU-BA-299

- Herederos De Arturo Vazquez Sanchez Lg Vilar San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

11.27 134.04 33.81 10 318 Cano Prados o praderas

LU-BA-300

- Herederos De Asuncion Palmeiro Maañon Cl Pedrosa Latas 21, 27780 Foz (Lugo)

8.7 104.84 26.1 10 319 Cano Prados o praderas

LU-BA-301

- Jose Manuel Lopez Barbeito Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

8.59 102.47 25.77 10 320 Conexeira Prados o praderas

LU-BA-302

- Angel Sanchez Palmeiro Lg San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

36.26 460.22 108.78 10 321 San Cosme

Labor o labradio secano

LU-BA-303

- Manuel Redondas Lanzas Lg Eiras, Barreiros (Lugo)

9.13 73.11 27.39 10 323 Cernada Prados o praderas

LU-BA-304

- Jesus Posada Otero Ru Bon Xesus 6 Pl:2, 27001 Lugo (Lugo)

60.8 753.56 182.4 10 322 Cernada Prados o praderas

LU-BA-305

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.29 42.15 9.87 10 9006 Camino Vía de comunicación

Page 32: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

32 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-306

- Sonia Lorido Carballeira Lg Avilleira, 27744 Riotorto (Lugo) - Jose Luis Lorido Carballeira Lg Santaballa 1, 27745 Riotorto (Lugo) - Jose Manuel Lorido Carballeira Cl Rosalia De Castro 11 Pl:1 Pt:G, 27760 Lourenza (Lugo)

68.36 919.14 205.08 10 410 Cruz Do Lobo

Prados o praderas

LU-BA-307

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

6.12 97.58 18.36 9 9004 Ctra A La Estacion

Vía de comunicación

LU-BA-308

- Marisol Francos Souto Ad Cabana-Graña 2, 27379 Abadin (Lugo)

12.96 207.87 38.88 9 465 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-309

- Herederos De Teresa Garcia Fernandez Pq San Cosme Extrada Xeral Es:00 Pl:0 Pt:00, 27790 Barreiros (Lugo)

67.07 906.25 201.21 9 464 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-310

- Jose Rebellon Basanta Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 36.93 0.0 9 461 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-311

- Jose Ramos Perez Lg Remior 22, 27790 Barreiros (Lugo)

58.22 535.15 174.66 9 460 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-312

- Francisco Lanza Iglesias Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

36.55 512.16 109.65 9 459 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-313

- Herederos De Tomas Iglesias Moreda Lg Barreiros, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 54.8 0.0 9 458 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-314

- Manuel Exposito Carracedo Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 35.84 0.0 9 424 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-315

- Teresa Rocha Palmeiro Cl Padre Feijoo 7, 27700 Ribadeo (Lugo)

59.0 725.84 177.0 9 421 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-316

- Herederos De Venancio Docampo Lopez Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

33.17 431.0 99.51 9 420 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-317

- Maria Antonia Moreda Penabad Lg Viladaide - San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

21.05 195.25 63.15 9 418 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-318

- Pedro Rodriguez Pulpeiro Cl San Roque 20, 27700 Ribadeo (Lugo)

50.06 613.17 150.18 9 419 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-319

- Maria Rego Lanza Cl Sta Eulalia De Merida 6 Pl:3 Pt:A, 33006 Oviedo (Asturias)

75.38 1103.06 226.14 9 32 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-320

- Maria Luisa Novas Gonzalez Av Avda De Xove 23, 27780 Foz (Lugo)

11.28 184.44 33.84 9 33 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-321

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

14.38 64.35 43.14 9 9011 Ctra Comarcal 640

Vía de comunicación

LU-BA-322

- Estado M Fomento Pq Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

78.27 93.57 234.81 42 9001 Carretera N-634

Vía de comunicación

LU-BA-323

- Roberto Perez Paz Lg Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

4.09 72.48 12.27 42 104 Fabega Matorral

LU-BA-324

- Juan Antonio Perez Cascudo Ru Aquilino Iglesia Alvariño 8 Pl:5 Pt:B, 27004 Lugo (Lugo)

13.51 195.41 40.53 42 33 Fabega Matorral

LU-BA-325

- Digna Maria Irimia Valea Bo Remior San Cosme 11, 27790 Barreiros (Lugo)

9.4 115.22 28.2 42 34 Fabega Prados o praderas

LU-BA-326

- Jose Fernandez Fernandez Bo Remior San Cosme 11, 27790 Barreiros (Lugo) - Digna Maria Irimia Valea Bo Remior San Cosme 11, 27790 Barreiros (Lugo)

9.82 113.86 29.46 42 35 Cruz Do Lobo

Prados o praderas

Page 33: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

33 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-327

- Antonio Martinez Lopez Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

6.82 83.0 20.46 42 36 Fabega

Prados o praderas

LU-BA-328

- Herederos De Marcos Perdiguero Moscoso Lg A Espiñeira 16, 27279 Barreiros (Lugo) - Maria Veiga Moscoso Lg A Espiñeira 16, 27279 Barreiros (Lugo)

4.6 54.46 13.8 42 37 Fabega Labor o labradio secano

LU-BA-329

- Isaura Fernandez Carracedo Lg Barreiros, 27279 Barreiros (Lugo)

34.78 424.0 104.34 42 39 Fabega Prados o praderas

LU-BA-330

- Irene Rego Lobera Lg Reinante San Miguel, 27793 Barreiros (Lugo)

17.75 207.68 53.25 42 45 Fabega Prados o praderas

LU-BA-331

- Herederos De Maria Angeles Gonzalez Rodriguez Lg Eiras - San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

14.11 170.63 42.33 42 46 Fabega Prados o praderas

LU-BA-332

- Herederos De Tomas Moreda Blanco Pq S.Cosmeñvilladaide, 27790 Barreiros (Lugo)

18.22 217.69 54.66 42 47 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-333

- Dario Mariña Gomez Lg San Cosme 12, 27790 Barreiros (Lugo)

22.15 273.2 66.45 42 48 Cortiña Prados o praderas

LU-BA-334

- Manuel Angel Roca Palmeiro Av Camelias 110 Pl:5 Pt:D, 36211 Vigo (Pontevedra)

13.24 161.03 39.72 42 49 Cortiñas Labor o labradio secano

LU-BA-335

- Cristina Novas Gonzalez Cl Ramon Ferreiro 5, 27780 Foz (Lugo)

12.49 150.89 37.47 42 50 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-336

- Marcelina Fernandez Lopez Lg Villaronte Seoane 5, 27788 Foz (Lugo)

20.38 248.51 61.14 42 51 Cortiñas Labor o labradio secano

LU-BA-337

- Francisca Palmeiro Edrosa Av De Xove - Marzan 23, 27780 Foz (Lugo) - Silvia Gonzalez Palmeiro Av De Xove- Marzan 23, 27780 Foz (Lugo)

22.56 267.72 67.68 42 53 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-338

- Maria Roca Martinez Cl Alejandro Casona 28, 33013 Oviedo (Asturias)

20.61 246.26 61.83 42 54 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-339

- Manuel Redondas Lanzas Lg Eiras, Barreiros (Lugo)

36.82 445.46 110.46 42 55 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-340

- Jose Reboredo Palmeiro Pq San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

17.03 205.31 51.09 42 56 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-341

- Ramon Moreda Rodriguez Lg Anea - San Cosme 20, 27000 Barreiros (Lugo) - Zalia Moreda Rodriguez Pq San Cosme 7, 27790 Barreiros (Lugo)

14.92 181.13 44.76 42 57 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-342

- Herederos De Lorenzo Rodriguez Diaz Lg Eiras -San Cosme 1, 27790 Barreiros (Lugo)

75.9 908.26 227.7 42 58 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-343

- Maria Isabel Palmeiro Blanco Lg Eiras 4, 27279 Barreiros (Lugo)

108.96 1305.87 326.88 42 71 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-344

- Isabel Maañon Moreda Cl Manuel Suarez, 33710 Navia (Asturias) - Francisco Maañon Moreda Pq San Cosme 8, 27279 Barreiros (Lugo) - Herederos De Carmen Maañon Moreda Pq S.Cosmeñvilladaide 8, 27790 Barreiros (Lugo)

129.56 1534.1 388.68 42 72 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-345

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.31 53.51 12.93 42 9005 Camino Vía de comunicación

LU-BA-346

- Herederos De Carmen Maañon Moreda Pq S.Cosmeñvilladaide 8, 27790 Barreiros (Lugo)

64.39 779.86 193.17 42 98 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-347

- Maria Palmeiro Blanco Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

8.73 147.78 26.19 42 97 Cortiñas Prados o praderas

LU-BA-347BIS

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.11 38.41 9.33 41 9001 Camino Vía de comunicación

LU-BA-348

- Ramona Basanta Mosquera Lg Espiñeira-San Cosme 34, 27279 Barreiros (Lugo)

70.54 1165.7 211.62 41 212 Castela Prados o praderas

Page 34: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

34 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-349

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

36.73 587.9 110.19 45 9006 Autovía Del Cantábrico

Vía de comunicación

LU-BA-350

- Clarisa Palmeiro Gonzalez Pq San Cosme - Cl Eiras 13, 27790 Barreiros (Lugo) - Francisco Javier Palmeiro Gonzalez Pq San Cosme, 27792 Barreiros (Lugo)

18.66 298.5 55.98 46 42 Alvarica Prados o praderas

LU-BA-351

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

195.94 2527.9 587.82 46 31 Pinalon Eucaliptal

LU-BA-352

- Ramon Calaza Castro Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

79.4 950.16 238.2 46 30 Pozo N. Eucaliptal

LU-BA-353

- Maria Perez Diaz Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

38.76 486.41 116.28 46 29 Pozo N. Eucaliptal

LU-BA-354

- Manuel Mendez Fernandez Cl General Franco 13, 27760 Lourenza (Lugo)

43.01 510.45 129.03 1 146 Pozo Novo Matorral

LU-BA-355

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.71 44.51 11.13 1 9005 Camino Vía de comunicación

LU-BA-356

- Antonio Fernandez Lopez Cl Rua Paco Maañon 18 Pl:1, 27780 Foz (Lugo)

13.3 216.31 39.9 1 144 Saiñas Matorral

LU-BA-357

- Maria Calaza Sanchez Lg Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

178.59 2111.0 535.77 1 143 Saiñas Prados o praderas

LU-BA-358

- Jesus Calaza Sanchez Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

25.25 248.56 75.75 1 142 Saiñas Prados o praderas

LU-BA-359

- Herederos De Quintin Gonzalez Barbeito Lg Cilleros Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

31.7 380.11 95.1 1 141 Saiñas Prados o praderas

LU-BA-360

- Jose Ramon Gonzalez Calaza Lg Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

15.48 185.82 46.44 1 140 Saiñas Prados o praderas

LU-BA-361

- Manuel Rodriguez Villarino Lg Saiñas - Celeiro 40, 27798 Barreiros (Lugo)

98.35 1243.91 295.05 1 139 Saiñas Prados o praderas

LU-BA-362

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 49.39 0.0 1 9007 Camino Vía de comunicación

LU-BA-362BIS

- Estado M Fomento Pq Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

17.2 51.6 1 9008 Carretera N-634

Vía de comunicación

LU-BA-363

- Herederos De Teresa Calaza Sanchez Lg Celeiro Saiñas 3 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27798 Barreiros (Lugo)

0.0 74.72 0.0 1 59 Corno Prados o praderas

LU-BA-364

- Herederos De Casimiro Paz Diaz Lg Celeiro, 27798 Barreiros (Lugo)

120.71 1485.59 362.13 1 60 Corno Prados o praderas

LU-BA-365

- Herederos De Jose Ramon Fraga Lopez Lg Celeiro Es:0, 27798 Barreiros (Lugo)

51.26 615.97 153.78 1 61 Corno Prados o praderas

LU-BA-366

- Maria Teresa Diaz Diaz Ru De Lourdes 36 Pl:1 Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo)

12.92 155.24 38.76 1 53 Corno Prados o praderas

LU-BA-367

- Domingo Exposito Sanjurjo Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

42.53 511.87 127.59 1 52 Corno Prados o praderas

LU-BA-368

- Manuel Lopez Souto Pq Barreiros, 27279 Barreiros (Lugo)

28.5 344.11 85.5 1 51 Corno Matorral

LU-BA-369

- Damian Lopez Ferreira Tr Vilaronte, 27780 Foz (Lugo)

17.75 216.5 53.25 1 1008 Coutos Pinar

LU-BA-370

- Manuel Rodriguez Villarino Lg Saiñas - Celeiro 40, 27798 Barreiros (Lugo)

18.74 226.8 56.22 1 1007 Coutos Pinar

LU-BA-371

- Isabel Perez Paz Lg Celeiro De Mariñaos 16, 27798 Barreiros (Lugo)

27.45 329.13 82.35 1 1006 Coutos Pinar

LU-BA-372

- Josefa Miranda Blanco Lg San Xurxo. Alaxe 12, 27751 Lourenza (Lugo)

27.25 326.61 81.75 1 1005 Coutos Pinar

LU-BA-373

- Maria Antonia Blanco Palmeiro Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

25.02 300.37 75.06 1 1004 Coutos Pinar

Page 35: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

35 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BA-374

- Antonio Lozano Garcia Lg Celeiro De Mariñaos 44, 27798 Barreiros (Lugo)

32.49 389.93 97.47 1 1003 Coutos Pinar

LU-BA-375

- Enrique Rozas Lozano Cl Alvaro Cunqueiro 1 Pl:3 Pt:C1, 27780 Foz (Lugo)

33.94 410.39 101.82 1 1002 Pedregas Pinar

LU-BA-376

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

4.37 52.0 13.11 1 9004 Camino Vía de comunicación

LU-BA-377

- Maria Rosa Seivane Garcia Lg Las Folgueiras, 33746 Tapia De Casariego (Asturias) - Maria Carmen Perez Garcia Cl O Rio 3 Pl:4 Pt:B, 27880 Burela (Lugo) - Jose Luis Garcia Vela Cl Santa Elena 1 Es:3 Pl:Bj Pt:3, 08340 Vilassar De Mar (Barcelona) - Jose Maria Garcia Villarino Lg Cillero De Mariñaos 3, 27798 Barreiros (Lugo) - Maria Del Carmen Garcia Villarino Cl Celeiro De Mariñaos-Igles 1, 27798 Barreiros (Lugo) - Rosa Garcia Villarino Pq Villaronte-Rua 2, 27780 Foz (Lugo)

113.66 1376.9 340.98 1 34 Liñeira Prados o praderas

LU-BA-378

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

3.43 42.8 10.29 1 9003 Camino Vía de comunicación

LU-BA-379

- Generosa Rodriguez Villarino Pq Celeiro De Mariñaos, 27798 Barreiros (Lugo)

123.91 1479.49 371.73 1 16 Liñeira Prados o praderas

LU-BA-380

- Jose Ramon Rodriguez Villarino Lg Saiñas - Celeiro 7, 27798 Barreiros (Lugo)

34.01 416.83 102.03 1 17 Liñeira Prados o praderas

LU-BA-381

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

12.08 142.92 36.24 1 9001 Rio Masma Hidrografia natural

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: BARREIROS

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-BA-314-POS

- Manuel Exposito Carracedo Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

0.0 0.0 1407.0 9 424 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

Page 36: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

36 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: BARREIROS

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJ

E NATURALE

ZA

LU-BA-314-EL

- Manuel Exposito Carracedo Lg Barreiros San Cosme, 27279 Barreiros (Lugo)

27.0 27.0 4.0 9 424 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-EL-01

- Emilia Gonzalez Palmeiro Lg Pallares-Vilar, 27792 Barreiros (Lugo)

114.0 114.0 4.0 9 423 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-EL-02

- Brandal Uno, Sl Cl Zamora 51 Pl:5 Pt:G, 36203 Vigo (Pontevedra)

129.0 129.0 4.0 9 416 Carral Da Fora

Labor o labradio secano

LU-BA-EL-03

- Segismundo Garcia Rodriguez Ru Baixada A Rimarol 12 Pl:2, 27700 Ribadeo (Lugo) - Esteban Emilio Orive Castro Cl Arzobispo Morcillo 58 Pl:5 Pt:C, 28029 Madrid (Madrid) - M Josefa Garcia Rodriguez Cl Arzobispo Morcillo 58 Pl:5 Pt:C, 28029 Madrid (Madrid)

69.0 69.0 0.0 9 415 Carral Da Fora

Prados o praderas

LU-BA-EL-04

- Segismundo Garcia Rodriguez Ru Baixada A Rimarol 12 Pl:2, 27700 Ribadeo (Lugo) - Esteban Emilio Orive Castro Cl Arzobispo Morcillo 58 Pl:5 Pt:C, 28029 Madrid (Madrid) - M Josefa Garcia Rodriguez Cl Arzobispo Morcillo 58 Pl:5 Pt:C, 28029 Madrid (Madrid)

117.0 117.0 4.0 1525901 PJ4212N Cernada

Aparcamiento

LU-BA-EL-05

- Estado M Fomento Pq Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

48.0 48.0 0.0 9 9012 Carretera N-634

Vía de comunicación

LU-BA-EL-06

- Estado M Fomento Pq Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

15.0 15.0 0.0 9 9012 Carretera N-634

Vía de comunicación

LU-BA-EL-07

- Carretero Jacobo Perez Gandaras Cl Salcillo 13 Es:Ct Pl:7§ Pt:B, 28932 Mostoles (Madrid)

78.0 78.0 4.0 1625801 PJ4212N Couto Prado

LU-BA-EL-08

- Ayuntamiento De Barreiros Pz Ayuntamiento, 27279 Barreiros (Lugo)

24.0 24.0 0.0 41 9001 Camino Vía de comunicación

LU-BA-EL-09

- Blanca Otero Rodriguez Lg San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

24.0 24.0 0.0 1824316 PJ4212S Couto Prado

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: FOZ

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-FO-1 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

7.75 51.83 23.25 1 9021 Lamon Vía de comunicación

LU-FO-2 - Eulalia Rocha Lopez Lg Loureiro Villaronte 16, 27788 Foz (Lugo)

2.26 31.23 6.78 1 91 Chouseira Prados o praderas

LU-FO-3 - Ministerio De Medioambiente Sev Costas De Lugo Rd Da Muralla, 27001 Lugo (Lugo)

4.2 41.0 12.6 7 9204 Costas Otros

LU-FO-4 - Remedios Rodriguez Barreiro Pq Villaronte, Foz (Lugo)

98.41 1169.75 295.23 7 570 Loureiro Pinar

Page 37: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

37 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-5 - Jose Maria Muiña Martinez Pq Villaronte, Foz (Lugo)

23.3 276.77 69.9 7 571 Louseiro Pinar

LU-FO-6 - Jose Maria Muiña Martinez Pq Villaronte, Foz (Lugo)

27.06 324.98 81.18 7 572 Louseiro Pinar

LU-FO-7 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 1.21 0.0 7 2117 Cruces Eucaliptal

LU-FO-8 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.08 48.74 12.24 7 9006 Cruces- Cal

Vía de comunicación

LU-FO-9 - Venancio Manuel Rocha Lopez Lg Villaronte-Loureiro 16, 27788 Foz (Lugo)

33.92 406.62 101.76 7 495 Cruces Eucaliptal

LU-FO-10 - Josefa Garcia Rodriguez Pq Villaronte, Foz (Lugo)

18.02 215.28 54.06 7 501 Cruces Pinar

LU-FO-11 - Jesus Teijeira Posada Pq Villaronte, Foz (Lugo)

11.49 137.21 34.47 7 502 Cruces Pinar

LU-FO-12 - Venancio Manuel Rocha Lopez Lg Villaronte-Loureiro 16, 27788 Foz (Lugo)

20.83 249.46 62.49 7 503 Cruces Eucaliptal

LU-FO-13 - Jesusa Natividad Garcia Ramos Lg Villaronte-Seoane 79, 27788 Foz (Lugo)

18.88 224.45 56.64 7 504 Cruces Eucaliptal

LU-FO-14 - Jesus Acebo Sanchez Cr General - San Cosme, 27790 Barreiros (Lugo)

19.54 230.58 58.62 7 505 Cruces Eucaliptal

LU-FO-15 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.66 54.82 13.98 7 9005 Cruces Vía de comunicación

LU-FO-16 - Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

88.01 1053.0 264.03 7 115 Cruces Pinar

LU-FO-17 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.49 54.0 13.47 7 9004 Cruces Vía de comunicación

LU-FO-18 - Jose Rodriguez Andrade Cl General Elorza 39 Pl:5 Pt:B, 33001 Oviedo (Asturias)

69.79 852.64 209.37 7 122 Baesta Pinar

LU-FO-19 - Maria Gamallo Fierros Pz España 15 Pl:1, 27700 Ribadeo (Lugo)

22.45 214.08 67.35 7 123 Baesta Pinar

LU-FO-20 - Ramon Lopez Lourin Pq Villaronte, Foz (Lugo)

38.14 515.55 114.42 7 124 Baesta Pinar

LU-FO-21 - Felix Garcia Cagigal Lg Villaronte Es:0 Pl:0 Pt:0, 27788 Foz (Lugo)

90.97 752.38 272.91 7 127 Baesta Pinar

LU-FO-22 - Efren Garcia Garcia Lg Seoane 23, 27788 Foz (Lugo)

0.0 108.38 0.0 7 128 Baesta Caleira Pinar

Page 38: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

38 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-23

- Placeres Fiallega Candia Lg Espiñeira Villaronte Es:00 Pl:0 Pt:00, 27788 Foz (Lugo) - Herederos De Gervasio Fiallega Candia Cl Entremuros, 15700 Santiago De Compostela (A Coruña) - Manuel Fiallega Candia Lg Villaronte Vigo 12, 27788 Foz (Lugo) - Encarnacion Fiallega Candia Cl San Antonio 5 Pl:5 Pt:D, 15590 Ferrol (A Coruña) - Herederos De Generosa Fiallega Candia Lg Villaronte Vigo 12, 27788 Foz (Lugo) - Maria Fiallega Candia Ru Corporacions Municipais 1, 27780 Foz (Lugo) - Juan Antonio Fiallega Campos Pq Vilaronte.Chaira 85, 27780 Foz (Lugo) - Manuel Fiallega Campos Lg Santa Cecilia 42, 27785 Foz (Lugo) - Jose Luis Fiallega Campos Lg Barrio De La Cruz-Vilaxua 6, 27780 Foz (Lugo) - Hilario Raul Fiallega Campos Cl Corporaciones Municipales 18 Pl:3 Pt:B, 27780 Foz (Lugo)

0.52 246.54 1.56 7 129 Baesta Pinar

LU-FO-24 - Felix Garcia Cagigal Lg Villaronte Es:0 Pl:0 Pt:0, 27788 Foz (Lugo)

56.24 626.54 168.72 7 130 Baesta Pinar

LU-FO-25 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.02 36.26 9.06 7 9002 Baesta Vía de comunicación

LU-FO-26 - Herederos De Gervasio Fiallega Candia Cl Entremuros, 15700 Santiago De Compostela (A Coruña)

55.51 661.78 166.53 6 1050 Baesta Pinar

LU-FO-27

- Herederos De Jesus Manuel Garcia Candia Pq Vilaronte Seoane 33, 27788 Foz (Lugo)

0.0 8.35 0.0 6 1051 Monte Muiño Eucaliptal

LU-FO-28 - Jose Ramon Veiga Veiga Ru Alvaro Cunqueiro 54 Pl:3 Pt:A, 27780 Foz (Lugo)

73.42 1038.38 220.26 2 346 Baesta Prados o praderas

LU-FO-29 - Felix Garcia Cagigal Lg Villaronte Es:0 Pl:0 Pt:0, 27788 Foz (Lugo)

64.84 1037.83 194.52 2 10346 Porto De Bouzas

Prados o praderas

LU-FO-30 - Felix Garcia Cagigal Lg Villaronte Es:0 Pl:0 Pt:0, 27788 Foz (Lugo)

8.86 336.61 26.58 2 362 Porto Bouzas

Prados o praderas

LU-FO-31 - Obdulia Fernandez Lopez Lg Seoane Villaronte 12, 27788 Foz (Lugo)

147.61 1829.9 442.83 2 345 Porto Prados o praderas

LU-FO-32 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.99 36.05 8.97 2 9015 Canas Vía de comunicación

LU-FO-33 - Encarnacion Alonso Lopez Cl Ronda De Altair 38, 41700 Dos Hermanas (Sevilla)

207.48 2490.65 622.44 2 329 Pateira Prados o praderas

LU-FO-34 - Eusebio Muiña Cajigal Bolivia 11 Pl:1 Pt:C, 01009 Vitoria-Gasteiz (Alava)

25.03 300.07 75.09 2 323 Fonte Da Roda

Prados o praderas

LU-FO-35 - Juan Muiña Cagigal Pq Vilaronte.Vigo, 27788 Foz (Lugo)

31.62 377.33 94.86 2 20322 Fonte Da Roda

Prados o praderas

LU-FO-36 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 38.62 461.28 115.86 2 10322 Vilaronte

Prados o praderas

LU-FO-37 - Eusebia Muiña Veiga Ru Corporacions Municipais 42 Pl:1, 27780 Foz (Lugo)

36.14 433.14 108.42 2 322 Fonte Da Roda

Prados o praderas

LU-FO-38 - Marcelino Manuel Gonzalez Lopez Av Asturias 16 Pl:1 Pt:Iz, 27780 Foz (Lugo)

51.19 617.64 153.57 2 321 Prado Vicente

Prados o praderas

Page 39: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

39 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-39 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

4.34 48.08 13.02 2 9028 Cp- 2003 O Buxo

Vía de comunicación

LU-FO-40 - Jesus Montero Diaz Lg Rua - Villaronte 6, 27788 Foz (Lugo)

209.14 2604.87 627.42 2 309 Redondelo

Prados o praderas

LU-FO-41 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.15 49.75 12.45 2 9027 Rego Pequeno

Vía de comunicación

LU-FO-42 - Jose Manuel Blanco Garcia Cl Alvaro De Albornoz 4 Pl:4 Pt:B, 33010 Oviedo (Asturias)

48.37 582.39 145.11 6 2437 Coto Lobeiro Pinar

LU-FO-43 - Maria Celerina Campos Martinez Lg Villaronte Vigo 5, 27788 Foz (Lugo)

24.55 294.42 73.65 6 700 Rego Da Poza Pinar

LU-FO-44 - Efren Garcia Garcia Lg Seoane 23, 27788 Foz (Lugo)

0.0 200.6 0.0 6 2440 Grandas Eucaliptal

LU-FO-45 - Delia Garcia Garcia Lg Seoane Villaronte 63, 27788 Foz (Lugo)

119.01 1229.42 357.03 6 2441 Grandas Eucaliptal

LU-FO-46 - Carmen Fanego Yañez Pq Vilaronte. Vigo, 27788 Foz (Lugo)

94.5 784.22 283.5 6 996 Grandas Eucaliptal

LU-FO-47 - Flora Alonso Teijeiro Cl Villaronte Seoane 2, 27780 Foz (Lugo)

0.0 57.99 0.0 6 995 Grandas Eucaliptal

LU-FO-48 - Martinez Otero Colegio Fundacion Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

0.0 272.29 0.0 6 1005 Grandas Pinar

LU-FO-48BIS

- Aurelia Rodriguez Veiga Pq Villaronte, Foz (Lugo)

62.18 773.01 186.54 6 997 Grandas Pinar

LU-FO-49 - Carmen Perez Larrea Lg Villaronte Rua 8, 27788 Foz (Lugo)

36.52 439.05 109.56 6 981 Grandas Pinar

LU-FO-50 - Aurelia Rodriguez Veiga Pq Villaronte, Foz (Lugo)

15.04 180.69 45.12 6 1979 Grandas Pinar

LU-FO-51 - Herederos De Agueda Muiña Veiga Lg Villaronte Rua 1, 27788 Foz (Lugo)

13.99 167.23 41.97 6 980 Grandas Do Casal Pinar

LU-FO-52 - Maria Francisca Rodriguez Cagigal Lg Rua Villaronte 4, 27788 Foz (Lugo)

73.21 753.91 219.63 6 977 Grandas Pinar

LU-FO-53 - Encarnacion Alonso Lopez Cl Ronda De Altair 38, 41700 Dos Hermanas (Sevilla)

0.0 124.5 0.0 6 978 Grandas Pinar

LU-FO-54 - Maria Lidia Estua Garcia Lg Seoane-Villaronte, 27788 Foz (Lugo)

29.4 349.24 88.2 6 974 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-55 - Jose Rodriguez Andrade Cl General Elorza 39 Pl:5 Pt:B, 33001 Oviedo (Asturias)

62.22 752.23 186.66 6 972 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-56 - Marcelino Manuel Gonzalez Lopez Av Asturias 16 Pl:1 Pt:Iz, 27780 Foz (Lugo)

27.9 350.22 83.7 6 970 Playa Pinar

LU-FO-57 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.09 46.84 12.27 9 9004 Cernada Vía de comunicación

LU-FO-58 - Marcelino Manuel Gonzalez Lopez Av Asturias 16 Pl:1 Pt:Iz, 27780 Foz (Lugo)

12.71 105.43 38.13 9 106 Monte Do Medio Pinar

LU-FO-59 - Jose Ramon Hermida Estua Pq Villaronte, Foz (Lugo)

64.31 790.33 192.93 9 102 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-60 - Margarita Garcia Deben Pq Villaronte-Vigo 29, 27788 Foz (Lugo)

16.33 197.49 48.99 9 2423 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-61 - Jose Gomez Iglesias Lg Villaronte 13, 27788 Foz (Lugo)

22.64 273.0 67.92 9 101 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-62 - J. Ramon Garcia Deben Pq Foz (Santiago), 27780 Foz (Lugo)

18.49 222.8 55.47 9 2424 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-63 - Maria Luisa Posada Alvarez Lg Villaronte Seoane 16, 27780 Foz (Lugo)

32.6 389.61 97.8 9 100 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-64 - Josefa Veiga Saa Pq Villaronte, Foz (Lugo)

49.09 601.4 147.27 9 99 Alto Do Buxo Pinar

LU-FO-65 - Vitelina Rodriguez Couto Lg Mañente 16, 27788 Foz (Lugo)

39.05 493.03 117.15 9 2427 Cernada Pinar

Page 40: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

40 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-66 - Lorenzo Fernandez Posada Cl Lamestra 5 Pl:3 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

5.52 49.08 16.56 9 98 Cernada Monte Bajo

LU-FO-67 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.92 34.89 8.76 9 9002 Camiño Da Cernada

Vía de comunicación

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-FO-68

- Maria Josefa Mendez Beltran Cl Fermin Cristobal 9 Pl:B Pt:D, 33180 Noreña (Asturias) - David Tejeiro Mendez Cl Fermin Canella 9 Pl:D, 33180 Noreña (Asturias) - Oscar Jose Teijeiro Mendez Cl Fermin Cristobal 9 Pl:D, 33180 Noreña (Asturias) - Eladio Jose Teijeiro Mendez Tr Travesia Del Conde 2 Pl:2, 33180 Noreña (Asturias) - Juan Manuel Teijeiro Mendez Cl Prolongacion Doña Jimena 3 Pl:1 Pt:B, 33180 Noreña (Asturias) - Maria Carmen Teijeiro Mendez Cl Fermin Cristobal 9 Pl:B Pt:D, 33180 Noreña (Asturias) - Maria Carmen Teijeiro Mendez Cl Fermin Cristobal 9 Pl:B Pt:D, 33180 Noreña (Asturias) - David Tejeiro Mendez Cl Fermin Canella 9 Pl:D, 33180 Noreña (Asturias) - Oscar Jose Teijeiro Mendez Cl Fermin Cristobal 9 Pl:D, 33180 Noreña (Asturias) - Eladio Jose Teijeiro Mendez Tr Travesia Del Conde 2 Pl:2, 33180 Noreña (Asturias) - Juan Manuel Teijeiro Mendez Cl Prolongacion Doña Jimena 3 Pl:1 Pt:B, 33180 Noreña (Asturias)

58.24 631.1 174.72 9 145 Carmen Pinar

LU-FO-69 - Ofelia Martin Casariego Cl Brescia 17 Pl:2 Pt:4, 28028 Madrid (Madrid)

83.68 1085.4 251.04 9 144 Carmen Pinar

LU-FO-70 - Salustiano Riego Costa Pq Vilaronte (San Xoan), 27788 Foz (Lugo)

17.12 206.45 51.36 9 143 Carmen Pinar

LU-FO-71 - Juan Carlos Rodriguez Gomez Cl Corporaciones Municipales 18 Pl:1 Pt:A, 27780 Foz (Lugo)

18.79 225.21 56.37 9 142 Carmen Pinar

LU-FO-72 - Manuel Ron Novas Lg Corredoira 51, 27780 Foz (Lugo)

24.79 241.76 74.37 9 141 Biduido Eucaliptal

LU-FO-73 - Herederos De Manuel Martinez Mecia Lg Mañente-Villaronte 21, 27788 Foz (Lugo)

0.0 7.36 0.0 9 140 Carmen Pinar

LU-FO-74 - Juan Jose Garcia Vazquez Lg O Carme 3, 27788 Foz (Lugo)

12.81 204.55 38.43 9 136 Carmen Monte Bajo

LU-FO-75 - Celsa Andrade Ledo Lg San Martin Carmen 1, 27789 Foz (Lugo)

33.16 409.81 99.48 9 146 Carmen Eucaliptal

LU-FO-76 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

6.41 71.11 19.23 10 9008 Paraños Vía de comunicación

LU-FO-77 - Eladio Eliseo Alonso Sanchez Lg San Martin Ginzo 19, 27789 Foz (Lugo)

38.77 424.08 116.31 10 98 Carmen Pinar

Page 41: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

41 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-78 - Antonio Bermudez Rivera Pq San Martiño De Mondoñedo, 27780 Foz (Lugo)

61.91 792.49 185.73 3 1031 Xunqueiro Monte Bajo

LU-FO-79 - Justo Valmayor Muiña Lg Ferreira Vella - San Mart 5, 27780 Foz (Lugo)

39.53 471.73 118.59 10 102 Carmen Pinar

LU-FO-80 - Herederos De Maria Rodriguez Valmayor Lg Bao - San Martin, 27789 Foz (Lugo)

20.0 232.7 60.0 10 752 Monte Do Carme Pinar

LU-FO-81 - Ramon Luaces Mendez Cl Rua Do Ferreiro.Fonte Da 3 Pt:3, 27780 Foz (Lugo)

23.35 252.85 70.05 10 100 Carmen Pinar

LU-FO-82 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.81 30.36 8.43 10 9005 Os Lagos Vía de comunicación

LU-FO-83 - Sociedade Anonima Xestora Bantegal Ed Advo. San Caetano, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

129.26 1567.67 387.78 3 1034 Liboreiro Prados o praderas

LU-FO-84 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.01 49.1 12.03 3 9010 Carmen Vía de comunicación

LU-FO-85 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

0.0 14.88 0.0 3 9009 Carmen Vía de comunicación

LU-FO-86 - Josefa Rodriguez Caserio Lg Villaronte Carmen 4, 27788 Foz (Lugo)

52.95 620.32 158.85 3 1035 Sete Prados o praderas

LU-FO-87 - Carlos Andrade Rodriguez Cl Lamestra 9 Pl:3 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

53.42 656.16 160.26 3 1037 Sete Prados o praderas

LU-FO-88 - Xunta De Galicia Pz Obradoiro 3, 15705 Santiago De Compostela (A Coruña)

7.05 84.51 21.15 3 9007 Lu-152 San Martiño

Vía de comunicación

LU-FO-89 - Juan Jose Garcia Vazquez Lg O Carme 3, 27788 Foz (Lugo)

42.38 562.3 127.14 3 1049 Xunqueiro Prados o praderas

LU-FO-90 - Celsa Andrade Ledo Lg San Martin Carmen 1, 27789 Foz (Lugo)

26.7 270.11 80.1 3 1050 Xunqueiro Eucaliptal

LU-FO-91 - Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

5.61 68.0 16.83 3 9014 Liboreiro Vía de comunicación

LU-FO-92

- Maria Lydia Haydee Conde Estua Cl Recarey 26, 27700 Ribadeo (Lugo) - Maria Josefa Conde Estua Ru Da Ribeira 1 Pl:2 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

78.2 1006.35 234.6 3 1019 Liboreiro Prados o praderas

LU-FO-93 - Justo Varela Fernandez Lg San Martiño 2, 27787 Foz (Lugo)

36.13 434.32 108.39 3 1018 Liboreiro Labor o labradio secano

LU-FO-94 - Jose Rodriguez Andrade Cl General Elorza 39 Pl:5 Pt:B, 33001 Oviedo (Asturias)

37.25 454.3 111.75 3 1017 Liboreiro Prados o praderas

LU-FO-95 - Juan Jose Garcia Vazquez Lg O Carme 3, 27788 Foz (Lugo)

16.11 192.63 48.33 3 1016 Liboreiro Prados o praderas

LU-FO-96 - Maria Consuelo Teijeira Piñeiroa Lg Villaronte Carmen 3, 27788 Foz (Lugo)

18.99 229.8 56.97 3 1015 Liboreiro Prados o praderas

Page 42: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

42 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-97

- Juan Jose Garcia Vazquez Lg O Carme 3, 27788 Foz (Lugo) - Natalia Vazquez Soto Lg Villaronte Seoane 6, 27788 Foz (Lugo) - Angel Jose Garcia Vazquez Cl Miguel Cervantes 82 Pl:2 Pt:B, 27003 Lugo (Lugo) - Angel Vazquez Basanta Av De Galicia 4 Pl:4 Pt:D, 27700 Ribadeo (Lugo) - Arturo Vazquez Basanta Lg San Martin, 27789 Foz (Lugo) - Manuel Vazquez Basanta Pq San Martiño, 27787 Foz (Lugo) - Enrique Vazquez Jurado Al Vilaronte O Carme 7, 27788 Foz (Lugo) - Cristina Vazquez Jurado Al Vilaronte O Carme 7, 27788 Foz (Lugo)

147.51 1769.67 442.53 3 1012 Liboreiro Labor o labradio secano

LU-FO-98

- Arturo Vazquez Basanta Lg San Martin, 27789 Foz (Lugo) - Angel Vazquez Basanta Av De Galicia 4 Pl:4 Pt:D, 27700 Ribadeo (Lugo) - Manuel Vazquez Basanta Pq San Martiño, 27787 Foz (Lugo)

60.08 721.51 180.4 3 1009 Liboreiro Prados o praderas

LU-FO-99 - Felicitas Pedreira Valmayor Lg Villaronte Mañente 14, 27788 Foz (Lugo)

60.73 728.9 182.19 3 1005 Veiga Dos Castros Eucaliptal

LU-FO-100

- Maria Carmen Bouso Cagigal Lg Villaronte, 27789 Foz (Lugo)

39.33 472.5 117.99 3 1004 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-101

- Maria Del Carmen Friol Rodriguez Pq San Martiño.Lg.-Xinzo 7, 27787 Foz (Lugo)

33.64 402.26 100.92 3 1001 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-102

- Maria Placeres Irimia Mendez Lg Villaronte Ginzo 1, 27788 Foz (Lugo)

16.47 198.17 49.41 3 1000 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-103

- Herederos De Maria Irimia Mendez Lg San Cosme - Eiras, 27790 Barreiros (Lugo)

11.3 136.8 33.9 3 999 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-104

- Gananciales Antonio Rego Rey Cl Doctor Rubiños 4, 27760 Lourenza (Lugo)

25.8 307.7 77.4 3 998 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-105

- Maria Placeres Irimia Mendez Lg Villaronte Ginzo 1, 27788 Foz (Lugo)

25.81 310.36 77.43 3 997 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-106

- Francisco Alonso Lopez Lg Barrio De Vigo-Villaronte 31, 27780 Foz (Lugo) - Herederos De Maria Carmen Alonso Lopez Lg Villaronte Vigo 21, 27788 Foz (Lugo) - Jose Alonso Lopez Lg Villaronte Seoane, 27788 Foz (Lugo) - Encarnacion Alonso Lopez Cl Ronda De Altair 38, 41700 Dos Hermanas (Sevilla) - Jesus Alonso Lopez Lg Villaronte-Mañente 19, 27788 Foz (Lugo)

78.04 935.12 234.12 3 996 Veiga Dos Castros

Prados o praderas

LU-FO-107

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

6.35 74.2 19.05 3 9019 Veiga Dos Castros

Vía de comunicación

LU-FO-108

- Eladio Eliseo Alonso Sanchez Lg San Martin Ginzo 19, 27789 Foz (Lugo)

60.97 677.22 182.91 3 995 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-109

- Eladio Eliseo Alonso Sanchez Lg San Martin Ginzo 19, 27789 Foz (Lugo)

41.08 500.26 123.24 3 994 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

Page 43: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

43 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-110

- Candida Rego Lopez Cl Corporaciones Municipales 27 Es:E Pl:1, 27780 Foz (Lugo)

0.0 10.18 0.0 3 992 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-111

- Manuel Irimia Mendez Lg Xinzo San Martin 11, 27789 Foz (Lugo)

84.26 1002.56 252.78 3 993 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-112

- Adita Fernandez Lopez Lg San Martin Ginzo, 27789 Foz (Lugo)

56.21 675.46 168.63 3 991 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-113

- Adita Fernandez Lopez Lg San Martin Ginzo, 27789 Foz (Lugo)

71.1 858.24 213.3 3 990 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-114

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.17 60.24 12.51 3 9024 Vilar De Xinzo

Vía de comunicación

LU-FO-115

- Generosa Rodriguez Estua Lg San Martin Xinzo 9, 27789 Foz (Lugo)

63.49 759.33 190.47 3 989 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-116

- Generosa Rodriguez Estua Lg San Martin Xinzo 9, 27789 Foz (Lugo)

86.81 1041.98 260.43 3 988 Chousas Vilar Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-117

- Generosa Rodriguez Estua Lg San Martin Xinzo 9, 27789 Foz (Lugo)

64.73 776.94 194.19 3 987 Chousas Vilar Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-118

- Maria Del Carmen Friol Rodriguez Pq San Martiño.Lg.-Xinzo 7, 27787 Foz (Lugo)

14.44 172.9 43.32 3 984 Chousas Vilar Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-119

- Manuel Teijeiro Mecia R Otero Besteiro 2 Pl:3 Pt:Iz, 27780 Foz (Lugo) - Jose Tejeiro Mecia Av De Novelda 37 Pl:4 Pt:B, 03009 Alicante/Alacant (Alacant) - Perpetua Teijeiro Mecia Ur La Siesta Cl Sibelius 102, 03184 Torrevieja (Alacant)

36.82 441.86 110.46 3 985 Chousas Vilar Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-120

- Maria Jose Friol Paleo Lg Santa Cilla - Vilatuixe 7, 27785 Foz (Lugo)

104.3 1251.0 312.9 3 981 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-121

- Maria Jose Friol Paleo Lg Santa Cilla - Vilatuixe 7, 27785 Foz (Lugo)

24.29 284.82 72.87 3 980 Vilar De Xinzo

Prados o praderas

LU-FO-122

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.91 34.82 8.73 3 9028 Vilacendoi Vía de comunicación

LU-FO-123

- Manuel Perez Fernandez Cl Sarria 15 Pl:4 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

117.46 1402.88 352.38 2 886 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-124

- Jose Irimia Mendez Cl San Martin Vilacendoi 14, 27787 Foz (Lugo)

16.53 199.73 49.59 2 883 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-125

- Joses Irimia Mendez Cl San Martin Vilacendoi 14, 27787 Foz (Lugo)

78.53 943.16 235.59 2 882 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-126

- Manuel Saa Pajares Pq San Martin, Foz (Lugo)

3.18 66.99 9.54 2 881 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-127

- Herederos De Cesar Michelena Rebellon Pz Millan Astray 9 Pl:1 Pt:Iz, 15001 A Coruña (A Coruña)

141.86 1072.7 425.58 2 878 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-128

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

5.95 65.74 17.85 2 9009 Vilacendoi Vía de comunicación

LU-FO-129

- Hilario Lopez Rego Pq San Martiño De Mondoñedo, 27787 Foz (Lugo)

105.49 1325.2 316.47 2 832 As Gormallas

Prados o praderas

LU-FO-130

- Manuel Irimia Mendez Lg Xinzo San Martin 11, 27789 Foz (Lugo)

33.7 376.56 101.1 2 833 As Gormallas

Prados o praderas

LU-FO-131

- Manuel Irimia Mendez Lg Xinzo San Martin 11, 27789 Foz (Lugo)

8.25 67.01 24.75 2 834 As Gormallas

Prados o praderas

LU-FO-132

- Jose Ramos Lopez Pq Foz, Foz (Lugo)

47.24 668.79 141.72 16 591 Foras Monte Bajo

Page 44: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

44 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-132BIS

- Jose Perez Irimia Lg Vilacendoi San Martin 15, 27787 Foz (Lugo)

0.0 3.6 0.0 16 589 Foros Monte Bajo

LU-FO-133

- Jose Perez Irimia Lg Vilacendoi San Martin 15, 27787 Foz (Lugo)

11.71 262.6 35.13 16 762 Foros Monte Bajo

LU-FO-134

- Maria Amelia Eulalia Rodriguez Sanchez Lg San Martin Mourente 11, 27789 Foz (Lugo)

9.1 181.05 27.3 16 594 Foros Gorgoria Pinar

LU-FO-135

- Leyton Martin Maañon Lopez Cl Comandante Benitez 11 Pl:10 Pt:Dc, 28045 Madrid (Madrid) - Herederos De Leiton Eugenio Maañon Lopez Cl Garcia Abad 3, 27004 Lugo (Lugo) - Leiton M Carmen Maañon Lopez Av Alvaro Cunqueiro 16, 27780 Foz (Lugo) - Leyton Jesus Maañon Lopez Cl Velacho Alto 4 Pl:1 Pt:B, 28033 Madrid (Madrid) - Adriana Maañon Del Riego Cl Trapero Pardo 13, 27780 Foz (Lugo) - Eugenio Maañon Del Riego Cl Trapero Pardo 13, 27780 Foz (Lugo)

12.56 165.71 37.68 16 581 Foros Monte Bajo

LU-FO-136

- Balbino Iglesias Gonzalez Lg Villajuane Cainzal 9, 27788 Foz (Lugo)

35.24 514.67 105.72 16 576 Foros Pinar

LU-FO-136BIS

- Maria Luisa Villarino Villaamil Cl Angel Baltar 5 Pl:3 Pt:F, 15706 Santiago De Compostela (A Coruña)

3.83 108.19 11.49 16 577 Foros Eucaliptal

LU-FO-137

- Ramon Maseda Fernandez Lg Villaxuane, 27780 Foz (Lugo)

29.08 476.62 87.24 16 753 Vintin Eucaliptal

LU-FO-138

- Maria Lydia Haydee Conde Estua Cl Recarey 26, 27700 Ribadeo (Lugo)

44.11 706.43 132.33 16 571 Foros Pinar

LU-FO-139

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

8.64 139.94 25.92 20 9000 Carretera Vía de comunicación

LU-FO-140

- Maria Dolores Reimunde Noreña Cl Rosalia De Castro 61 Pl:4 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

112.29 1628.47 336.87 20 668 Granda De Vintin Eucaliptal

LU-FO-141

- Ma Luisa Rodriguez Freire Cl San Fernando 44 Es:B Pl:3 Pt:Iz, 39010 Santander (Cantabria)

187.72 2281.42 563.16 20 983 Montes Do Sixto Pinar

LU-FO-142

- M Josefa Rodriguez Rouco Cl Zaragoza 62 Pl:05 Pt:0D, 36203 Vigo (Pontevedra)

119.13 1418.33 357.39 20 982 Neron Pinar

LU-FO-143

- Jose Manuel Ruperto Lopez Rodriguez Lg Mourente 11, 27787 Foz (Lugo)

0.0 268.95 0.0 20 676 Meron Pinar

LU-FO-144

- Concepcion Varela Rodriguez Cl Lopez Ocaña 5 Pl:2 Pt:Dr, 33400 Aviles (Asturias)

75.91 884.85 227.73 20 981 Meron Pinar

LU-FO-145

- Antonio Manuel Diaz Varela Cl Lopez Oca¤A 5 Pl:2 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

154.29 1652.58 462.87 20 675 Montes Do Sixto E Oso

Pinar

LU-FO-146

- Maria Emelia Asuncion Veiga Rego Av Avda Da Mariña 5 Pl:3, 27780 Foz (Lugo)

100.68 1140.83 302.04 20 697 Santo Pinar

LU-FO-147

- Amelia Gonzalez Alvarez Lg Mourente 10, 27780 Foz (Lugo)

1.56 87.26 4.68 20 698 Santo Eucaliptal

LU-FO-148

- Ramon Luaces Mendez Cl Rua Do Ferreiro.Fonte Da 3 Pt:3, 27780 Foz (Lugo)

39.95 490.5 119.85 20 689 Santo Eucaliptal

LU-FO-149

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

66.24 818.36 198.72 20 686 Souto Pinar

LU-FO-150

- Maria Jesus Campos Losada Cl Ramon Rodriguez 46, 27780 Foz (Lugo)

19.85 220.66 59.55 20 687 Santo Eucaliptal

LU-FO-151

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.58 44.46 10.74 20 9008 Santo Vía de comunicación

Page 45: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

45 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-152

- Maria Jesus Campos Losada Cl Ramon Rodriguez 46, 27780 Foz (Lugo)

13.94 161.6 41.82 20 1050 Santo Eucaliptal

LU-FO-153

- Maria Rodriguez Rego Pq San Martiño De Mondoñedo Es:Y, 27787 Foz (Lugo)

47.52 562.91 142.56 20 468 Combar Pinar

LU-FO-154

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

20.2 241.39 60.6 20 9006 Santo Vía de comunicación

LU-FO-155

- Ermitas Barrera Fraga Cl Rego Castiñeira, 27780 Foz (Lugo)

11.33 135.0 33.99 20 466 Lombas Eucaliptal

LU-FO-156

- Manuel Becerra Moreda Av Vivero -Foz 36, 27780 Foz (Lugo)

8.55 101.31 25.65 20 465 Combas Eucaliptal

LU-FO-157

- Ermitas Barrera Fraga Cl Rego Castiñeira, 27780 Foz (Lugo)

8.44 88.21 25.32 20 464 Lombas Pinar

LU-FO-158

- Dolores Fiallega Posada Cl Corporaciones 61, 27780 Foz (Lugo)

3.65 65.93 10.95 20 463 Tombas Monte Bajo

LU-FO-159

- Maria Rodriguez Rego Pq San Martiño De Mondoñedo Es:Y, 27787 Foz (Lugo)

0.0 58.71 0.0 20 462 Combar Pinar

LU-FO-160

- Maria Del Carmen Carracedo Cabanas Lg Espriella 6, 33191 Oviedo (Asturias)

0.0 30.27 0.0 20 461 Combas Pinar

LU-FO-161

- Fundacion Asilo De La Santisima Virgen Del Carmen Av Miguel De Cervantes 41, 27780 Foz (Lugo)

261.3 3075.69 783.9 20 469 Tombas Pinar

LU-FO-162

- Leyton Jesus Maañon Lopez Cl Velacho Alto 4 Pl:1 Pt:B, 28033 Madrid (Madrid)

129.67 1549.26 389.01 20 445 San Martiño Eucaliptal

LU-FO-163

- Ramona Alonso Doval Lg Marzan - Penaparda 8, 27780 Foz (Lugo)

19.67 181.29 59.01 20 528 Tombas Eucaliptal

LU-FO-164

- Francisco Candia Alonso Lg Forxan Regueiro, 27780 Foz (Lugo)

9.55 78.1 28.65 20 529 Tombas Eucaliptal

LU-FO-165

- Maria Teijeira Valderrama Av Palmiz-San Martiño 9, 27787 Foz (Lugo)

9.46 104.93 28.38 20 530 Cambas Pinar

LU-FO-166

- Ramon Rodriguez Rodriguez Lg Bao-San Martin 7, 27787 Foz (Lugo)

24.69 297.2 74.07 20 533 Tombas Eucaliptal

LU-FO-167

- Jose Maria Posada Palmeiro Lg Vilamor - Cangas De Foz 4, 27892 Foz (Lugo)

26.2 311.87 78.6 20 534 Tombas Eucaliptal

LU-FO-168

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

22.11 267.73 66.33 20 535 Combas Pinar

LU-FO-169

- Emerita Vizoso Lopez Lg San Martin Forjan 18, 27789 Foz (Lugo)

19.27 233.76 57.81 20 536 Tombas Eucaliptal

LU-FO-170

- Ramon Martinez Teijeira Cl Corporaciones 61, 27780 Foz (Lugo)

22.79 260.37 68.37 20 537 Tombas Eucaliptal

LU-FO-171

- Maria Teijeira Valderrama Av Palmiz-San Martiño 9, 27787 Foz (Lugo)

19.72 137.2 59.16 20 538 Cambas Pinar

LU-FO-172

- Herederos De Manuel Jose Teijeira Valderrama Cl O Rio 1 Es:4 Pl:D, 27880 Burela (Lugo)

9.55 288.62 28.65 20 542 Cambas Labor o labradio secano

LU-FO-173

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

20.71 126.42 62.13 20 9012 Grandas Vía de comunicación

LU-FO-174

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

0.0 24.67 0.0 20 539 Combas Pinar

LU-FO-175

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

16.8 1055.03 50.4 20 9013 Palmiz Vía de comunicación

LU-FO-176

- Maria Ramira Perez Fernandez R Do Xistral 18 Pl:1, 27770 O Valadouro (Lugo)

130.09 1606.6 390.27 20 547 Granda De Palmiz Eucaliptal

LU-FO-177

- Manuela Couto Candia Lg Forxan 44, 27789 Foz (Lugo)

42.27 512.2 126.81 20 548 Palmiz Eucaliptal

Page 46: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

46 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-178

- Jose Perez Martinez Pq S.Martin, Foz (Lugo)

19.44 235.9 58.32 20 549 Combas Monte Bajo

LU-FO-179

- Maria Emelia Asuncion Veiga Rego Av Avda Da Mariña 5 Pl:3, 27780 Foz (Lugo)

41.48 493.91 124.44 20 605 Palmiz Pinar

LU-FO-180

- Antonio Fernandez Fernandez Pq San Martiño De Mondoñedo, 27780 Foz (Lugo)

34.39 409.51 103.17 20 604 Palmiz Pinar

LU-FO-181

- Ramon Luaces Mendez Cl Rua Do Ferreiro.Fonte Da 3 Pt:3, 27780 Foz (Lugo)

48.67 573.5 146.01 20 1044 Palmiz Eucaliptal

LU-FO-182

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

200.97 2585.63 602.91 20 601 Palmiz Eucaliptal

LU-FO-183

- Emerita Vizoso Lopez Lg San Martin Forjan 18, 27789 Foz (Lugo)

17.81 216.2 53.43 20 1040 Granda Eucaliptal

LU-FO-184

- Maria Vizoso Lopez Lg San Martin Forjan 20, 27789 Foz (Lugo)

14.28 172.38 42.84 20 600 Granda Eucaliptal

LU-FO-185

- Manuel Garcia Eijo Pb Fazouro. Lousada 3 Pl:B, 27789 Foz (Lugo)

20.18 243.79 60.54 20 599 Granda Pinar

LU-FO-186

- Gloria Alonso Basanta Pq Villaronte - Seoane 10, 27788 Foz (Lugo)

0.0 22.0 0.0 20 764 Granda De Villarmea

Eucaliptal

LU-FO-187

- Manuel Neira Bolaño Lg Marzan, 27780 Foz (Lugo)

19.88 217.56 59.64 20 598 Palmiz Pinar

LU-FO-188

- Herederos De Mariano Alonso Eijo Lg Forxan-San Martin 6, 27787 Foz (Lugo)

15.94 191.87 47.82 20 597 Granda Prados o praderas

LU-FO-189

- Geremias Pardiñas Pq Foz, Foz (Lugo)

8.14 98.83 24.42 20 596 Grande Monte Bajo

LU-FO-190

- Jose Ramon Garcia Martinez Av Coruña 405 Pl:03 Pt:D, 27003 Lugo (Lugo)

21.36 257.31 64.08 20 595 Granda Eucaliptal

LU-FO-191

- Ramon Martinez Teijeira Cl Corporaciones 61, 27780 Foz (Lugo)

12.01 144.2 36.03 20 594 Granda Eucaliptal

LU-FO-192

- Herederos De Jose Maria Becerra Moreda Cl Folke Perzan, 27780 Foz (Lugo) - Herederos De Encarnacion Becerra Moreda Lg Marzan Fuente, 27780 Foz (Lugo)

22.43 269.2 67.29 20 593 Granda Pinar

LU-FO-193

- Herederos De Alfonso Fernandez Garcia Lg Fazouro -Villarmea 5, 27789 Foz (Lugo)

17.95 217.27 53.85 20 587 Granda Eucaliptal

LU-FO-194

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 29.32 3343.0 87.96 20 586 Palmiz Eucaliptal

LU-FO-195

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 1.88 85.51 5.64 20 585 Palmiz Eucaliptal

LU-FO-196

- Adriana Maañon Del Riego Cl Trapero Pardo 13, 27780 Foz (Lugo) - Eugenio Maañon Del Riego Cl Trapero Pardo 13, 27780 Foz (Lugo)

35.74 294.72 107.22 20 588 Granda Pinar

LU-FO-197

- Josefa Eiras Rodriguez Lg San Martin Forjan, 27789 Foz (Lugo)

12.75 99.82 38.25 20 1018 As Grandas Eucaliptal

LU-FO-198

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 29.4 0.0 20 584 Palmiz Eucaliptal

LU-FO-199

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 74.08 0.0 20 88 Grandas Eucaliptal

LU-FO-200

- Maria Niñez Rodriguez Cl Pascual Veiga 19, 27780 Foz (Lugo)

6.4 46.48 19.2 20 1016 Granda De Vilarmea

Eucaliptal

LU-FO-200BIS

- Modesta Lopez Freire Cl Del Puerto 16, 27780 Foz (Lugo)

5.93 41.14 17.79 20 809 Granda Pinar

LU-FO-201

- Jose Manuel Posada Ramos Cl Guillermo Estrada 2 Pl:5 Pt:D, 33100 Oviedo (Asturias)

65.6 517.15 196.8 20 89 Grandas Pinar

LU-FO-202

- Herederos De Eliseo Rivas Fiallega Cl Ferreiro Marzan 2, 27780 Foz (Lugo)

84.03 982.25 252.09 20 813 Granda Pinar

Page 47: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

47 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-203

- Maria Hermitas Castro Millor Pz Juan Donapetry 2, 27850 Viveiro (Lugo)

45.75 484.04 137.25 20 1231 Granda Eucaliptal

LU-FO-204

- Francisca Rodriguez Lopez Cl Concello De Cervo 5 Pl:1 Pt:D, 27780 Foz (Lugo) - Ana Maria Rodriguez Lopez Cl Akilino Arriola 49 Es:2 Pl:Iz Pt:Da, 48600 Sopelana (Vizcaya) - Leiton Fortunato Rodriguez Lopez Cl Nuñez De Balboa 10 Pl:5 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

51.82 569.14 155.46 20 814 Granda Pinar

LU-FO-205

- Ramon Fernandez Noray Pq Foz, Foz (Lugo)

29.61 352.82 88.83 20 90 Grandas Pinar

LU-FO-206

- Manuel Rodriguez Freire Cl Bacoy 4 Pl:0 Pt:0, 27776 Alfoz (Lugo)

39.5 326.75 118.5 20 91 Vilarmea Pinar

LU-FO-207

- Ramon Fernandez Noray Pq Foz, Foz (Lugo)

102.15 1322.03 306.45 20 78 Grandas Pinar

LU-FO-208

- Manuel Castro Martinez Lg Villarmea Fazouro, 27780 Foz (Lugo)

94.71 1341.93 284.13 20 70 Migueliña Eucaliptal

LU-FO-209

- Jose Martinez Garcia Lg Fazouro Villarmea, 27789 Foz (Lugo)

16.23 130.46 48.69 20 76 Granda Eucaliptal

LU-FO-210

- Aurora Alonso Rodriguez Lg Cangas - Alemparte 1, 27892 Foz (Lugo)

39.61 509.57 118.83 20 43 Grandas Eucaliptal

LU-FO-211

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

11.62 101.87 34.86 20 44 Granda Eucaliptal

LU-FO-212

- Jose Castro Martinez Lg Fazouro 15, 27789 Foz (Lugo)

35.53 435.3 106.59 20 41 Granda Prados o praderas

LU-FO-213

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

9.24 89.13 27.72 Granda Vía de comunicación

LU-FO-213BIS

- Jose Ramon Garcia Martinez Av Coruña 405 Pl:03 Pt:D, 27003 Lugo (Lugo)

0.0 3.14 0.0 20 1061 Granda Migueliña Eucaliptal

LU-FO-214

- Colegio Fundacion Martinez Otero Cl Alcalde Maañon 12, 27780 Foz (Lugo)

0.0 174.24 0.0 20 104 Lombo De Brea Pinar

LU-FO-214BIS

- Jose Castro Martinez Lg Fazouro 15, 27789 Foz (Lugo)

145.87 1592.47 437.61 20 37 Granda Prados o praderas

LU-FO-215

- Silvina Rodriguez Canoura Pq Foz, Foz (Lugo)

10.43 127.02 31.29 20 25 Potaquei Labor o labradio secano

LU-FO-216

- Urbanizadora Cotobad, Sa Cl Tuñas Bouzon 2 Pt:4, 27001 Lugo (Lugo)

48.65 578.6 145.95 20 24 Pataquei Labor o labradio secano

LU-FO-217

- Urbanizadora Cotobad, Sa Cl Tuñas Bouzon 2 Pt:4, 27001 Lugo (Lugo)

0.0 9.58 0.0 20 28 Pataquei Labor o labradio secano

LU-FO-218

- Urbanizadora Cotobad, Sa Cl Tuñas Bouzon 2 Pt:4, 27001 Lugo (Lugo)

0.0 13.34 0.0 20 26 Pataquei Labor o labradio secano

LU-FO-219

- Urbanizadora Cotobad, Sa Cl Tuñas Bouzon 2 Pt:4, 27001 Lugo (Lugo)

25.12 288.75 75.36 20 23 Bataqueira

Labor o labradio secano

LU-FO-220

- Maria Josefa Couto Amor Lg Villarmea 32, 27789 Foz (Lugo)

0.0 19.49 0.0 20 7 Barbeitos Prados o praderas

LU-FO-221

- Raimunda Couto Amor Lg Fazouro Vilarmea 22, 27789 Foz (Lugo)

8.8 43.0 26.4 20 1212 Barbeitos Prados o praderas

LU-FO-222

- Urbanizadora Cotobad, Sa Cl Tuñas Bouzon 2 Pt:4, 27001 Lugo (Lugo)

44.76 531.63 134.28 20 10 Barbeito Labor o labradio secano

LU-FO-223

- Herederos De Ramona Castro Rodriguez Lg Fazouro-Cami\O San Salvad 5, 27789 Foz (Lugo)

15.97 191.88 47.91 20 20 Barbeito Labor o labradio secano

LU-FO-224

- Candido Alonso Fernandez Pq Fazouro, Foz (Lugo)

13.69 162.76 41.07 20 19 Barbeito Labor o labradio secano

Page 48: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

48 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-225

- Josefa Eijo Rodriguez Ru Avenida Da Mari¤A 3 Pl:1 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

27.65 348.66 82.95 20 18 Barbeito Labor o labradio secano

LU-FO-226

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.68 32.38 8.04 20 9017 Redondo Vía de comunicación

LU-FO-227

- Jose Rodriguez Dominguez Pq Fazouro Alto Da Torre 3, 27780 Foz (Lugo)

27.36 324.15 82.08 20 15 Souto Prados o praderas

LU-FO-228

- Francisco Javier Gonzalez Mediavilla Av Arcadio Pardiñas 156 Pl:B, 27880 Burela (Lugo)

28.05 331.79 84.15 20 14 Alto De Arriba

Prados o praderas

LU-FO-229

- Herederos De Angel Perez Martinez Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

61.26 723.37 183.78 20 16 Barbeito Prados o praderas

LU-FO-230

- Herederos De Angel Perez Martinez Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

0.0 25.3 0.0 20 13 Barbeito Prados o praderas

LU-FO-231

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.39 40.77 10.17 20 9031 San Martiño

Vía de comunicación

LU-FO-232

- Antonio Diaz Franco Lg Castelo Trasbar, 27888 Cervo (Lugo)

168.15 1979.88 504.45 32 266 Souto De Vilarmea

Prados o praderas

LU-FO-233

- Cosme Rio Fdez Cl Laureano Mediante 2 Pl:2 Pt:B, 15006 A Coruña (A Coruña)

14.87 202.37 44.61 32 275 Traloval Labor o labradio secano

LU-FO-234

- Narciso Rio Garcia Lg Fazouro Vilarmea, 27789 Foz (Lugo)

22.37 267.78 67.11 32 276 Traloval Prados o praderas

LU-FO-235

- Eliseo Fernandez Alonso Lg Marzan -Sieiro 19, 27780 Foz (Lugo) - Jose Antonio Fernandez Alonso Cl Rua Otero Pedrayo 3 Pl:2 Pt:B, 27780 Foz (Lugo)

29.97 358.56 89.91 32 277 Traloval Prados o praderas

LU-FO-236

- Narciso Rio Garcia Lg Fazouro Vilarmea, 27789 Foz (Lugo)

135.79 1748.0 407.37 32 278 Traloval Prados o praderas

LU-FO-237

- Narciso Rio Garcia Lg Fazouro Vilarmea, 27789 Foz (Lugo)

20.84 245.8 62.52 32 682 Traloval Labor o labradio secano

LU-FO-238

- Jose Rio Fernandez Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

63.2 700.8 189.6 32 291 Traloval Prados o praderas

LU-FO-239

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.91 59.37 14.73 32 9006 Entornadoiro

Vía de comunicación

LU-FO-239BIS

- Maria Concepcion Garcia Blanco Lg Villarmea Fazouro 17 Es:00 Pl:1 Pt:00, 27789 Foz (Lugo) - Cesar Carballo Ruiz Lg Fazouro-Villarmea 9, 27789 Foz (Lugo)

0.35 5.74 1.05 32 942 Casa Nova

Prados o praderas

LU-FO-240

- Maria Carmen Blanco Garcia Lg La Andina, 33746 El Franco (Asturias)

0.0 67.55 0.0 32 940 Casas Novas

Prados o praderas

LU-FO-241

- Maria Carmen Blanco Garcia Lg La Andina, 33746 El Franco (Asturias)

86.37 807.65 259.11 32 302 Casasnovas

Prados o praderas

LU-FO-242

- Herederos De Maria Josefa Blanco Garcia Lg Fazouro Villarmea 19, 27789 Foz (Lugo)

0.0 164.21 0.0 32 941 Casas Novas

Prados o praderas

LU-FO-243

- Pedro Palmeiro Perez Ur El Refugio -Campo De Golf 112, 35610 Antigua (Las Palmas)

16.56 250.44 49.68 32 775 Casanova Prados o praderas

LU-FO-244

- Jose Maximino Ramos Palmeiro Bo Bargado 28, 27789 Foz (Lugo)

22.79 203.11 68.37 32 774 Casanova Prados o praderas

LU-FO-245

- Jose Manuel Palmeiro Garcia Lg Fazouro Vilarmea 5, 27789 Foz (Lugo)

22.1 203.13 66.3 32 773 Casanova Prados o praderas

LU-FO-246

- Maria Justa Manin Palmeiro Al Fazouro.Vilarmea.Cm.Casan 10, 27789 Foz (Lugo)

15.88 281.2 47.64 32 301 Casanova Pinar

LU-FO-247

- Ramon Pico Ramos Lg Fazouro 23 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27789 Foz (Lugo)

10.55 132.79 31.65 32 308 Casanova Prados o praderas

Page 49: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

49 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-248

- Maria Celia Sixto Otero Cl Alexandre Boveda 8 Pl:1, 27780 Foz (Lugo)

37.1 458.15 111.3 32 309 Casanova Prados o praderas

LU-FO-249

- Mercedes Vizoso Garcia Pq Fazouro (Santiago) Es:Y, 27789 Foz (Lugo)

44.56 510.13 133.68 32 310 Casanova Labor o labradio secano

LU-FO-250

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.46 50.32 10.38 32 9009

Casanova - Entornadoiro

Vía de comunicación

LU-FO-251

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

38.2 451.25 114.6 32 9017 Rio Ouro Hidrografia natural

LU-FO-252

- Ministerio De Medioambiente Sev Costas De Lugo Rd Da Muralla, 27001 Lugo (Lugo)

104.3 1237.48 312.9 33 9201 Fazouro Prados o praderas

LU-FO-253

- Francisco Nuñez Martinez Pq Fazouro, Foz (Lugo)

58.59 616.95 175.77 33 180 Sastre Labor o labradio secano

LU-FO-254

- Candida Rodriguez Maseda Pq Fazouro, Foz (Lugo)

0.0 51.43 0.0 33 181 Sastre Labor o labradio secano

LU-FO-255

- Josefa Eijo Rodriguez Ru Avenida Da Mari¤A 3 Pl:1 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

0.0 25.04 0.0 33 179 Lastre Prados o praderas

LU-FO-256

- Jose Maximino Ramos Palmeiro Bo Bargado 28, 27789 Foz (Lugo)

31.79 294.68 95.37 33 236 Rigueira Catro Sucos

Labor o labradio secano

LU-FO-257

- Ramona Alonso Fernandez Cm Ponte Vella, Da 20 Es:E, 27780 Foz (Lugo)

0.0 101.6 0.0 33 237 Rigueira Labor o labradio secano

LU-FO-258

- Maria Carmen Eijo Lopez Cl Rosalia De Castro 44 Pl:5 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

26.17 312.69 78.51 33 232 Rigueira Prados o praderas

LU-FO-259

- M Dolores Eijo Aguiar Lg Bargado Fazouro 15, 27789 Foz (Lugo)

80.47 1079.92 241.41 33 229 Rigueira Prados o praderas

LU-FO-260

- Xunta De Galicia Pz Obradoiro 3, 15705 Santiago De Compostela (A Coruña)

7.14 114.57 21.42 34 9016 Lu-151 San Acisclo

Vía de comunicación

LU-FO-261

- Maria Josefa Sanjurjo Alonso Lg Fazouro Cachon, 27789 Foz (Lugo)

0.0 42.06 0.0 34 492 Veiguiña Prados o praderas

LU-FO-262

- Asordep Sl Cl Nuria 71 Pl:1 Pt:3, 28034 Madrid (Madrid)

90.68 1145.57 272.04 34 491 Cortiña Labor o labradio secano

LU-FO-263

- Javier Oscar Sanjurjo Garcia Lg Sobral 33, 15949 A Pobra Do Caramiñal (A Coruña)

0.0 18.4 0.0 34 498 Veiguiña Labor o labradio secano

LU-FO-264

- Herederos De Eladio Candia Sierra Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

14.25 171.26 42.75 34 488 Costiña Prados o praderas

LU-FO-265

- Candida Alonso Pedreira Lg Fazouro Lousada, 27789 Foz (Lugo)

10.36 130.01 31.08 34 487 Castiña Marina

Prados o praderas

LU-FO-266

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

12.26 148.8 36.78 34 953 Veiguiña Eucaliptal

LU-FO-267

- Maria Candida Arias Vizoso Cl Casti¤Eiro-Tilos 8 Es:A Pl:2 Pt:D, 15886 Teo (A Coruña)

28.68 361.14 86.04 34 486 Castiña Marina Eucaliptal

LU-FO-268

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

6.88 79.88 20.64 34 9014 Cortiña Vía de comunicación

LU-FO-269

- Casimiro Lopez Garcia Lg Bargado 15, 27789 Foz (Lugo)

0.38 8.94 1.14 34 606 Veiguiña Labor o labradio secano

LU-FO-270

- Carmen Alonso Pedreira Lg Bargado 21, 27789 Foz (Lugo)

7.89 66.4 23.67 34 605 Veiguiña Prados o praderas

LU-FO-271

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

29.64 358.53 88.92 34 604 Veiguiñas Labor o labradio secano

LU-FO-272

- Constantino Otero Alvarez Pq Fazouro, Foz (Lugo)

0.0 54.75 0.0 34 601 Veiguiñas Labor o labradio secano

Page 50: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

50 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-273

- Herederos De Maria Dolores Sanjurjo Alonso Lg Fazouro-Pigueira 7, 27789 Foz (Lugo)

27.77 275.13 83.31 34 602 Castiñeiras Marinas

Prados o praderas

LU-FO-274

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

0.0 9.77 0.0 34 961 Veiguiña Prados o praderas

LU-FO-275

- Emilia Piñeiroa Legaspi Lg Eijo Pq Fazouro 18, 27789 Foz (Lugo)

24.68 269.35 74.04 34 598 Veiguiña Prados o praderas

LU-FO-276

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

58.98 700.74 176.94 34 597 Morgallon Prados o praderas

LU-FO-277

- Herederos De Mariano Garcia Pico Cr General Fazouro, 27780 Foz (Lugo)

0.0 8.07 0.0 34 594 Marafil Labor o labradio secano

LU-FO-278

- Herederos De Aurora Ramos Diaz Lg Fazouro Redondal 5, 27789 Foz (Lugo)

0.0 19.86 0.0 34 593 Morgallon Prados o praderas

LU-FO-279

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

6.87 36.86 20.61 34 592 Marfil Prados o praderas

LU-FO-280

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

6.13 95.6 18.39 34 595 Marafil Labor o labradio secano

LU-FO-281

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

15.49 187.04 46.47 34 591 Morgallon Prados o praderas

LU-FO-282

- Edificios Don Gonzalo Sa Cl Africa 2 Pl:3, 29601 Marbella (Malaga)

15.89 194.76 47.67 34 590 Moas Labor o labradio secano

LU-FO-283

- Herederos De Eladio Candia Sierra Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

32.96 397.26 98.88 34 589 Moas Prados o praderas

LU-FO-283BIS

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.24 40.0 9.72 35 9010 Raxal Vía de comunicación

LU-FO-284

- Herederos De Candida Rodriguez Eijo Lg Puente Fazouro 16, 27789 Foz (Lugo)

46.92 480.77 140.76 35 232 Morgallon Eucaliptal

LU-FO-285

- Herederos De Jaime Cancio Cancio Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

0.0 35.25 0.0 35 236 Morgallon Pinar

LU-FO-286

- Eladio Candia Rio Pq Fazouro, Foz (Lugo)

25.33 359.28 75.99 35 233 Morgallo Labor o labradio secano

LU-FO-287

- Francisco Diaz Aguiar Lg Morgallon 17, 27789 Foz (Lugo)

134.57 2081.78 403.71 35 192 Moucho Eucaliptal

LU-FO-288

- Dolores Pedreira Ramos Lg Picon 26, 27789 Foz (Lugo)

22.18 309.48 66.54 35 194 Morgallon Eucaliptal

LU-FO-289

- Maria Garcia Cabaleiro Lg Budian Penarredonda 5 Es:00 Pl:00 Pt:00, 27779 O Valadouro (Lugo)

19.03 201.37 57.09 35 195 Morgallon Eucaliptal

LU-FO-290

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

15.44 54.32 46.32 35 9011 Morgallo Vía de comunicación

LU-FO-291

- Jose Justo Garcia Alonso Cm Real Nois 11, 27893 Foz (Lugo)

141.89 1515.47 425.67 35 188 Pereiriña Eucaliptal

LU-FO-292

- Clemente Cancio Villamil Lg Espiñeirido, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 189.43 0.0 35 189 Pereiriñas Eucaliptal

LU-FO-293

- Placida Moreda Rouco Pq Nois-Cabanas Es:00 Pl:0 Pt:00, 27780 Foz (Lugo)

56.19 671.68 168.57 35 179 Morgallon Tralarca Eucaliptal

LU-FO-294

- Jose Ramon Pedreira Trelles Lg Fazouro, 27789 Foz (Lugo)

15.44 174.11 46.32 35 180 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-295

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

7.13 77.0 21.39 35 9005 Tralarca Vía de comunicación

LU-FO-296

- Pascual Martinez Pedreira Lg Fazouro-Bargado 1, 27789 Foz (Lugo)

0.0 6.47 0.0 35 638 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-297

- Antonio Candia Sierra Cl Alvaro Cunqueiro 30 Pl:5 Pt:B, 27780 Foz (Lugo)

128.92 1586.0 386.76 35 145 Pereiriñas Pinar

LU-FO-298

- Antonio Candia Sierra Cl Alvaro Cunqueiro 30 Pl:5 Pt:B, 27780 Foz (Lugo)

61.55 708.24 184.65 35 254 Porta Vizoso Pinar

Page 51: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

51 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-299

- Herederos De Angelica Pardo Pardo Lg Nois Fondo 22, 27893 Foz (Lugo)

30.01 357.1 90.03 35 455 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-300

- Maria Gil Rodriguez Cl O Rio 4 Pl:2 Pt:Iz, 27880 Burela (Lugo)

21.88 263.93 65.64 35 452 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-301

- Josefa Castro Blanco Lg Nois Meilan, 27893 Foz (Lugo)

0.0 3.98 0.0 35 531 Chao Pereiriñas Eucaliptal

LU-FO-302

- Eliseo Diaz Lopez Lg Barrosa 9, 27893 Foz (Lugo)

0.0 8.24 0.0 35 530 Pereiriñas Eucaliptal

LU-FO-303

- Herederos De Jose Luis Candia Sierra Cl General Franco 2, 27780 Foz (Lugo)

71.76 849.38 215.28 35 451 Avesura Eucaliptal

LU-FO-304

- Antonio Manin Teijeira Cr Carretera General No 21, 27893 Foz (Lugo)

56.29 617.73 168.87 35 515 Pereiriña Eucaliptal

LU-FO-305

- Dolores Regal Lopez Lg Nois Carreira 3, 27893 Foz (Lugo)

15.4 265.03 46.2 35 514 Pereiriñas Eucaliptal

LU-FO-306

- Herederos De Jesus Amarelo Sixto Lg Nois 8, 27893 Foz (Lugo)

39.89 211.82 119.67 35 521 Monte Palancar Eucaliptal

LU-FO-307

- Herederos De Manuel Alvarez Oroza Pq Nois-Carpacide, 27893 Foz (Lugo)

0.0 268.44 0.0 35 522 Pereiriña Eucaliptal

LU-FO-308

- Manuel Fernandez Lopez Lg Nois Carreira, 27893 Foz (Lugo)

36.51 442.79 109.53 35 524 Pereiriñas Eucaliptal

LU-FO-309

- Maria Dolores Pedreira Sixto Lg Nois Cabanas 18, 27893 Foz (Lugo)

34.06 390.42 102.18 35 527 Palancar Eucaliptal

LU-FO-310

- Manuel Fernandez Lopez Lg Nois Carreira, 27893 Foz (Lugo)

8.88 107.9 26.64 35 528 Pereiriñas Pinar

LU-FO-311

- Angel Alvarez Seijas Lg Demorio-Souto-Nois 15, 27893 Foz (Lugo)

3195.0 384.79 9585.0 35 533 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-312

- Herederos De Eliseo Diaz Lopez Lg Nois Barroso, 27893 Foz (Lugo)

105.88 1282.06 317.64 35 534 Tralarca Eucaliptal

LU-FO-313

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

7.34 88.38 22.02 35 9003 Fazouro Vía de comunicación

LU-FO-314

- Carmen Trelles Gil Ur Residencial Birloque 2 Pl:3 Pt:G, 15008 A Coruña (A Coruña)

55.43 638.75 166.29 35 557 Coto Do Souto Eucaliptal

LU-FO-315

- Herederos De Rosa Sixto Lopez Lg Carreira -Nois 6, 27893 Foz (Lugo)

4.69 114.15 14.07 35 556 Tralarca Monte Bajo

LU-FO-316

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

9.9 119.67 29.7 35 9001 Fazouro Vía de comunicación

LU-FO-317

- Jesus Fernandez Riveira Lg Nois-Trasmonte 16, 27893 Foz (Lugo)

27.18 405.99 81.54 40 134 Chousa De Arriba

Labor o labradio secano

LU-FO-318

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.91 78.38 14.73 40 9003 Souto Vía de comunicación

LU-FO-319

- Manuel Fernandez Lopez Lg Nois Carreira, 27893 Foz (Lugo)

21.3 341.16 63.9 40 135 Chousa Trasmonte

Prados o praderas

LU-FO-320

- Herederos De Jose Luis Candia Sierra Cl General Franco 2, 27780 Foz (Lugo)

39.08 577.81 117.24 40 817 Trasmonte Prados o praderas

LU-FO-321

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.02 35.89 9.06 40 9004 Senra Vía de comunicación

LU-FO-322

- Jose Sixto Lopez Lg Trasmonte Das Chousas-Noi 3, 27893 Foz (Lugo)

68.36 815.59 205.08 40 141 Trasmonte Labor o labradio secano

LU-FO-323

- Jose Sixto Lopez Lg Trasmonte Das Chousas-Noi 3, 27893 Foz (Lugo)

34.22 423.69 102.66 40 144 Trasmonte Labor o labradio secano

LU-FO-324

- Rafael Reigosa Basanta Lg Nois Carpacide 16, 27893 Foz (Lugo)

16.96 218.46 50.88 40 812 Cobelo Labor o labradio secano

LU-FO-325

- Ramon Sixto Pardo Lg Uruguay 2574 Es:E, Foz (Lugo)

21.96 279.98 65.88 40 266 Campos Prados o praderas

LU-FO-326

- Josefa Seijas Hermida Lg Nois Trasmonte 22 Es:00 Pl:00 Pt:00, 27893 Foz (Lugo)

8.55 68.73 25.65 40 270 Cobelo Prados o praderas

Page 52: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

52 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-327

- Diana Duran Garcia Cl Rosalia De Castro 31 Pl:1, 27880 Burela (Lugo) - Maria Matilde Duran Garcia Cl Rosalia De Castro 31 Es:00 Pl:1 Pt:Iz, 27880 Burela (Lugo)

17.0 167.51 51.0 40 269 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-328

- Maria Uz Orol Lg Nois Fondo, 27893 Foz (Lugo)

13.64 162.96 40.92 40 268 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-329

- Aurora Duran Diaz Pq Nois, Foz (Lugo)

14.04 170.45 42.12 40 267 Cobelo Labor o labradio secano

LU-FO-330

- Elvira Garcia Lopez Lg Nois Carpacide 10, 27893 Foz (Lugo)

39.08 382.77 117.24 40 265 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-331

- Herederos De Angelica Pardo Pardo Lg Nois Fondo 22, 27893 Foz (Lugo)

0.0 3.77 0.0 40 264 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-332

- Concepcion Amarelo Salgado Lg Nois Carretera General 11 Es:00 Pl:Ba Pt:00, 27893 Foz (Lugo) - Genara Amarelo Salgado Lg Nois Carretera General 11 Es:00 Pl:Ba Pt:00, 27893 Foz (Lugo)

16.3 194.46 48.9 40 262 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-333

- Carmen Duran Lopez Av Arcadio Pardiñas 90 Pl:2 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

15.77 189.56 47.31 40 261 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-334

- Maria Josefa Gomez Pardo Ru Catasol 11 Pl:1 Pt:B, 27002 Lugo (Lugo) - Ines Gomez Pardo Cl Jesus Arias De Velasco 2 Es:Iz Pl:2 Pt:D, 33005 Oviedo (Asturias)

15.43 216.07 46.29 40 260 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-335

- Constantino Castro Rodriguez Pq Nois, Foz (Lugo)

6.37 54.44 19.11 40 225 Cobelo Monte Bajo

LU-FO-336

- Herederos De Jesus Amarelo Sixto Lg Nois 8, 27893 Foz (Lugo)

18.03 181.66 54.09 40 215 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-337

- Maria Jose Paz Blanco Lg Nois Demorey 1, 27893 Foz (Lugo)

0.0 15.94 0.0 40 259 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-338

- Justa H Teijeira Gil Pq Nois, Foz (Lugo)

17.81 213.82 53.43 40 214 Cobelo Labor o labradio secano

LU-FO-339

- Maria Celia Sixto Otero Cl Alexandre Boveda 8 Pl:1, 27780 Foz (Lugo)

17.9 259.51 53.7 40 213 Cobelo Pinar

LU-FO-340

- Ovidio Rodriguez Sixto Lg Nois Carpacide, 27893 Foz (Lugo)

23.49 226.85 70.47 40 212 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-341

- Herederos De Ramon Duran Diaz Av Suevos 65, 15350 Cedeira (A Coruña)

52.16 678.0 156.48 40 208 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-342

- Leopoldo Rodriguez Luaces Pb Nois. Lugar De Moroi 1, 27893 Foz (Lugo)

19.3 162.58 57.9 40 206 Cobelo Labor o labradio secano

LU-FO-343

- Senen Fernandez Lopez Lg Nois Fondo 18, 27893 Foz (Lugo)

19.91 815.0 59.73 40 205 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-344

- Senen Fernandez Lopez Lg Nois Fondo 18, 27893 Foz (Lugo)

65.04 220.0 195.12 40 816 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-345

- Leopoldo Rodriguez Luaces Pb Nois. Lugar De Moroi 1, 27893 Foz (Lugo)

25.1 348.95 75.3 40 197 Cobelo Eucaliptal

LU-FO-346

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.85 59.84 14.55 36 9024 Regueira Vía de comunicación

LU-FO-347

- Julian Jose Amarelo Eijo Lg Nois, 27893 Foz (Lugo)

0.0 4.78 0.0 36 749 Rigueiro Eucaliptal

LU-FO-348

- Jose Antonio Salgado Canoura Cl De La Defensa 6 Es:8 Pl:5 Pt:A, 29011 Malaga (Malaga)

44.92 532.56 134.76 36 748 Rigueira Eucaliptal

LU-FO-349

- Jose Antonio Salgado Canoura Cl De La Defensa 6 Es:8 Pl:5 Pt:A, 29011 Malaga (Malaga)

43.72 526.66 131.16 36 745 Rigueira Eucaliptal

Page 53: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

53 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-350

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

6.24 71.42 18.72 39 9017 Souto Bella

Vía de comunicación

LU-FO-351

- Ariadna Pardo Casal Lg Subida Requeixo 12, 36640 Pontecesures (Pontevedra)

39.26 505.95 117.78 39 155 Barrosa Eucaliptal

LU-FO-352

- Jose M Basanta Moreda Av El Campon 3 Pl:2 Pt:A, 33400 Castrillon (Asturias)

61.7 698.54 185.1 39 154 Pedreira Eucaliptal

LU-FO-353

- Concepcion Diaz Lamparte Av Da Mariña 16, 27880 Burela (Lugo)

157.64 2050.6 472.92 39 9 Barrosa Eucaliptal

LU-FO-354

- Concepcion Diaz Lamparte Av Da Mariña 16, 27880 Burela (Lugo)

10.6 128.33 31.8 39 12 Barrosa Eucaliptal

LU-FO-355

- Jose Antonio Salgado Canoura Cl De La Defensa 6 Es:8 Pl:5 Pt:A, 29011 Malaga (Malaga)

38.51 500.25 115.53 39 19 Souto Bello Eucaliptal

LU-FO-356

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

8.09 185.32 24.27 38 9018 Cp-2007 Nois-Cordido

Vía de comunicación

LU-FO-357

- Concepcion Amarelo Salgado Lg Nois Carretera General 11 Es:00 Pl:Ba Pt:00, 27893 Foz (Lugo) - Genara Amarelo Salgado Lg Nois Carretera General 11 Es:00 Pl:Ba Pt:00, 27893 Foz (Lugo)

70.88 870.51 212.64 38 250 Barrosa Outeiro

Prados o praderas

LU-FO-358

- Antonio Regal Riveira Lg Carreira 16, 27893 Foz (Lugo)

54.21 447.51 162.63 38 316 Outeiro Prados o praderas

LU-FO-359

- Angel Alvarez Seijas Lg Demorio-Souto-Nois 15, 27893 Foz (Lugo)

42.63 154.91 127.89 38 314 Outeiro Prados o praderas

LU-FO-360

- Teresa Fernandez Rey Lg Nois 7, 27893 Foz (Lugo)

10.54 130.04 31.62 38 924 Outeiro Prados o praderas

LU-FO-361

- Aurora Fernandez Rey Lg Nois 8, 27893 Foz (Lugo)

16.01 192.46 48.03 38 925 Outeiro Eucaliptal

LU-FO-362

- Herederos De Candida Rey Val Lg Nois Cabanas 22, 27893 Foz (Lugo)

16.27 195.18 48.81 38 926 Outeiro Eucaliptal

LU-FO-363

- Faustino Fernandez Rey Lg Nois Carreira 26, 27893 Foz (Lugo)

16.18 194.88 48.54 38 310 Outeiro Prados o praderas

LU-FO-364

- Gines Reimundez Regueiro Lg Nois Cabanas, 27893 Foz (Lugo)

43.51 524.98 130.53 38 309 Outeiro Prados o praderas

LU-FO-365

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.72 55.67 14.16 38 9016 Outeiro Vía de comunicación

LU-FO-366

- Candido Pardo Amarelo Lg Demoroi 15, 27893 Foz (Lugo)

17.27 205.9 51.81 38 474 Outeiro Eucaliptal

LU-FO-367

- Jaime Varela Eijo Lg Nois, 27893 Foz (Lugo)

39.78 474.22 19.34 38 476 Moledas De Arriba Eucaliptal

LU-FO-368

- Amparo Rodriguez Gil Ru Campon, 27880 Burela (Lugo) - Perfecto Rodriguez Gil Cl Campon 2 Pl:2, 27880 Burela (Lugo)

3.2 38.99 9.6 38 478 Moledas Eucaliptal

LU-FO-369

- Fernando Blanco Rodriguez Lg Carpacide 2, 27893 Foz (Lugo)

2.45 29.36 7.35 38 923 Reguiños Prados o praderas

LU-FO-370

- Maria Diaz Hermida Lg Nois Cabanas, 27893 Foz (Lugo)

5.07 61.12 15.21 38 479 Faro Eucaliptal

LU-FO-371

- Basilio Rodriguez Castro Pq Nois, Foz (Lugo)

4.22 50.93 12.66 38 480 Moledas Prados o praderas

LU-FO-372

- Clotilde Moreda Lopez Pq Cabanas - Nois 6, 27893 Foz (Lugo)

31.7 202.2 95.1 38 482 Moledas- Faro Eucaliptal

LU-FO-373

- Antonio Regal Riveira Lg Carreira 16, 27893 Foz (Lugo)

0.0 7.92 0.0 38 483 Faro Labor o labradio secano

LU-FO-374

- Rita Diaz Lopez Lg Nois Barrosa 16, 27893 Foz (Lugo)

25.32 265.46 75.96 38 464 Moledas Eucaliptal

LU-FO-375

- Candido Pardo Amarelo Lg Demoroi 15, 27893 Foz (Lugo)

0.0 29.66 0.0 38 465 Moledas Prados o praderas

LU-FO-376

- Jesus Fernandez Riveira Lg Nois-Trasmonte 16, 27893 Foz (Lugo)

37.49 452.24 112.47 38 463 Faro Da Veiga Eucaliptal

Page 54: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

54 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-377

- Herederos De Francisco Alvarez Vispo Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo) - Herederos De Maria Consuelo Paz Rodriguez Cl Emilio Gonzalez Lopez 55 Pl:9 Pt:A, 15011 A Coruña (A Coruña)

15.77 196.61 47.31 38 556 Moledas Eucaliptal

LU-FO-378

- Emilio Martinez Hermida Cl Noriega Varela 1 Pl:4 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

17.46 212.79 52.38 38 555 Campon Eucaliptal

LU-FO-379

- Ben Posada Pq Santa Cruz Do Valadouro Es:Y, 27777 O Valadouro (Lugo)

7.04 85.33 21.12 38 558 Moledas Labor o labradio secano

LU-FO-380

- Heriberto Diaz Sixto Lg Nois Fondo 21 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27893 Foz (Lugo)

6.71 81.37 20.13 38 554 Moledas Eucaliptal

LU-FO-381

- Herederos De Francisco Alvarez Vispo Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo) - Herederos De Maria Consuelo Paz Rodriguez Cl Emilio Gonzalez Lopez 55 Pl:9 Pt:A, 15011 A Coruña (A Coruña)

7.65 93.03 22.95 38 553 Moledas Prados o praderas

LU-FO-382

- Manuel Diaz Cazas Pq Cangas.Alemparte 9, 27892 Foz (Lugo)

9.35 113.36 28.05 38 552 Moledas Campon Eucaliptal

LU-FO-383

- Jose Ramon Diaz Hermida Lg Nois Barrosa 16, 27893 Foz (Lugo) - Rita Diaz Lopez Lg Nois Barrosa 16, 27893 Foz (Lugo)

18.63 225.38 55.89 38 551 Campon Eucaliptal

LU-FO-384

- Jesusa Talida Lopez Rego Lg Cangas Ribela 2, 27892 Foz (Lugo)

21.47 201.48 64.41 38 547 Chaves Eucaliptal

LU-FO-385

- Jose Ramon Diaz Hermida Lg Nois Barrosa 16, 27893 Foz (Lugo) - Rita Diaz Lopez Lg Nois Barrosa 16, 27893 Foz (Lugo)

0.0 65.2 0.0 38 548 Campon Eucaliptal

LU-FO-386

- Jose Luis Fanego Rego Lg Cangas-Ribela 15, 27892 Foz (Lugo)

29.54 366.94 88.62 38 542 Chaves Eucaliptal

LU-FO-387

- Piedad Fernandez Fernandez Av Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

15.27 179.26 45.81 38 543 Moledas Prados o praderas

LU-FO-388

- Concepcion Martinez Rego Lg Cangas Vilamor 27, 27892 Foz (Lugo)

40.89 493.32 122.67 38 539 Chaves Prados o praderas

LU-FO-389

- Maria Isabel Rio Cruz Lg Ribela 13, 27892 Foz (Lugo)

12.47 152.68 37.41 38 537 Chaves Prados o praderas

LU-FO-390

- Rafael Diaz Cazas Av Arcadio Pardinas 102 Pl:5 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

18.28 215.51 54.84 38 536 Chaves Labor o labradio secano

LU-FO-391

- Emilio Martinez Hermida Cl Noriega Varela 1 Pl:4 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

12.21 147.15 36.63 38 535 Chaves Prados o praderas

LU-FO-392

- Herederos De Angel Oroza Cora Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo)

15.54 186.16 46.62 38 534 Chaves Eucaliptal

LU-FO-393

- Maria Isabel Rio Cruz Lg Ribela 13, 27892 Foz (Lugo)

40.93 491.88 122.79 38 519 Chaves Prados o praderas

LU-FO-394

- Herederos De Jose Maañon Reigosa Lg Barreiros San Cosme 8, 27279 Barreiros (Lugo)

35.85 430.4 107.55 38 518 Pedreiro Labor o labradio secano

LU-FO-395

- Piedad Fernandez Fernandez Av Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

2.76 89.21 8.28 38 525 Chaves Prados o praderas

LU-FO-396

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

6.84 81.53 20.52 38 9017 Manciñeira- Moledas

Vía de comunicación

LU-FO-397

- Emilio Martinez Hermida Cl Noriega Varela 1 Pl:4 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

1.05 18.86 3.15 38 516 Pedreira Eucaliptal

LU-FO-398

- Maria Hilaria Rio Martinez Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo)

38.24 413.93 114.72 38 517 Pedreira-Ribela Eucaliptal

Page 55: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

55 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-399

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

7.85 90.93 23.55 38 9002 Cp- 2007 Nois-Cordido

Vía de comunicación

LU-FO-400

- Pura Mel Perez Pq Valle De Oro, Foz (Lugo)

14.64 220.62 43.92 39 445 Ribela Labor o labradio secano

LU-FO-401

- Maria Gema Martinez Hermida Lg Cangas-Ribela 15, 27892 Foz (Lugo)

29.06 301.51 87.18 39 447 Pedreira Eucaliptal

LU-FO-402

- Joaquin Jose Mosquera Oses Ur Los Alamos 46, 15174 Culleredo (A Coruña)

0.0 9.52 0.0 39 438 Pedreiras Prados o praderas

LU-FO-403

- Antonio Seijas Riveira Pq Pardo Bazan 13 Pl:2 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

5.72 106.87 17.16 39 437 Chao De Ribela

Labor o labradio secano

LU-FO-404

- Jose Manuel Cao Vizoso Cl Valderrodrigo 34 Pl:G Pt:I, 28035 Madrid (Madrid) - Rodrigo Cao Fuente Cl Arganda 1 Pl:7 Pt:C, 28005 Madrid (Madrid) - Gonzalo Cao Fuente C Arganda 10 Pl:7 Pt:C, 28005 Madrid (Madrid)

48.12 578.75 144.36 39 436 Ribela Labor o labradio secano

LU-FO-405

- Rosario Cazas Riveira Lg Cangas Alemparte 3, 27892 Foz (Lugo)

9.52 114.97 28.56 39 435 Carballo Prados o praderas

LU-FO-406

- Manuel Martinez Casas Lg Ribela, 27892 Foz (Lugo)

27.95 281.39 83.85 39 434 Carballo Prados o praderas

LU-FO-407

- Piedad Fernandez Fernandez Av Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

0.0 11.17 0.0 39 433 Ribela Prados o praderas

LU-FO-408

- Piedad Fernandez Fernandez Av Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

29.7 359.56 89.1 39 430 Ribela Prados o praderas

LU-FO-409

- Concepcion Martinez Rego Lg Cangas Vilamor 27, 27892 Foz (Lugo)

38.28 456.27 114.84 39 427 Ribela Chao

Prados o praderas

LU-FO-410

- Jose Luis Fanego Rego Lg Cangas-Ribela 15, 27892 Foz (Lugo)

25.16 307.07 75.48 39 384 Longo Eucaliptal

LU-FO-411

- Herederos De Angel Oroza Cora Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo)

30.43 347.2 91.29 39 378 Covas E Bidres Eucaliptal

LU-FO-412

- Herederos De Estrella Alonso Diaz Lg Fazouro Pontevella 7, 27780 Foz (Lugo)

0.0 13.06 0.0 39 379 Covas E Bidres

Labor o labradio secano

LU-FO-413

- Jose Manue Martinez Rego Lg Cangas-Ribela, 27892 Foz (Lugo)

19.35 237.82 58.05 39 380 Covas E Bidres Eucaliptal

LU-FO-414

- Herederos De Berta Villar Rico Pq Cangas-Ribela 10, 27892 Foz (Lugo)

28.52 334.69 85.56 39 371 Cova Eucaliptal

LU-FO-415

- Herederos De Francisco Alvarez Vispo Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo) - Herederos De Maria Consuelo Paz Rodriguez Cl Emilio Gonzalez Lopez 55 Pl:9 Pt:A, 15011 A Coruña (A Coruña)

0.0 129.99 0.0 39 362 Covas E Bidres Eucaliptal

LU-FO-416

- Maria Del Carmen Oroza Cao Lg Vilasindre 19, 27892 Foz (Lugo)

52.4 501.53 157.2 39 361 Covas Eucaliptal

LU-FO-417

- Herederos De Angel Oroza Cora Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo)

28.08 333.57 84.24 39 355 Batan Eucaliptal

LU-FO-418

- Gabriel Cao Oroza Lg Cangas Ribela 42, 27892 Foz (Lugo)

0.0 6.17 0.0 39 351 Batan Eucaliptal

LU-FO-419

- Herederos De Oliva Oroza Cora Lg Santa Cruz-Villarao 9, 27777 O Valadouro (Lugo)

13.95 226.42 41.85 39 958 Batan Eucaliptal

LU-FO-420

- Rosario Oroza Pico Cl Os Castros 2 Pt:2, 27880 Burela (Lugo)

26.9 315.14 80.7 39 957 Batan Eucaliptal

LU-FO-421

- Herederos De Oliva Oroza Cora Lg Santa Cruz-Villarao 9, 27777 O Valadouro (Lugo)

25.64 290.58 76.92 39 956 Batan Eucaliptal

LU-FO-422

- Javier Oroza Cora Lg Cangas Vilacha 10, 27892 Foz (Lugo)

15.52 125.45 46.56 39 938 Batan Eucaliptal

Page 56: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

56 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-423

- Sofia Legaspi Vazquez Lg Cangas-Vilacha 9, 27892 Foz (Lugo)

7.66 115.11 22.98 39 349 Baton Prado o praderas de regadio

LU-FO-424

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

5.64 68.86 16.92 39 9002 Rio Alemparte

Hidrografia natural

LU-FO-425

- Herederos De Secundino Fanego Doval Lg Cangas Ribela, 27892 Foz (Lugo)

43.53 540.05 130.59 49 66 Batan Eucaliptal

LU-FO-426

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.77 608.17 14.31 49 9008 Costa De Ramos

Vía de comunicación

LU-FO-427

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

376.59 143.2 1129.77 49 9017 Costa De Ramos

Vía de comunicación

LU-FO-428

- Ana Maria Marful Carrillo Av De Sarria 12, 27780 Foz (Lugo)

5.71 3720.71 17.13 49 22 Lagas Eucaliptal

LU-FO-429

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

7.18 91.51 21.54 49 9001 Cp- 6301 A Cangas

Vía de comunicación

LU-FO-430

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

41.0 89.59 123.0 49 9021 Campo De Ramos

Vía de comunicación

LU-FO-431

- Assad Abadi Abadi Lg Carretera Cangas Ferreira 24, 27892 Foz (Lugo) - Yolanda Garcia Ruiz Lg Carretera Cangas-Ferreira 24, 27892 Foz (Lugo)

0.0 78.98 0.0 51 933 Chousa De Villamor

Labor o labradio secano

LU-FO-432

- Candido Vizoso Sixto Lg Cangas De Foz Vilama 46 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27892 Foz (Lugo)

42.38 342.22 127.14 49 1448 Rego Liñeiro

Prados o praderas

LU-FO-433

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.26 52.73 12.78 49 9006 Costa Vía de comunicación

LU-FO-434

- Maria Carmen Pardeiro Rubal Lg Cangas Vilamor 6, 27892 Foz (Lugo)

27.97 285.44 83.91 49 317 Campo De Ramos

Prados o praderas

LU-FO-435

- Maria Gil Pasarin Pq Burela, Foz (Lugo)

19.42 255.21 58.26 51 893 Rozabella Monte Bajo

LU-FO-436

- Herederos De Jose Ben Posada Lg Santa Cruz Pedrido, 27777 O Valadouro (Lugo)

74.27 911.11 222.81 51 892 Rozabella Pinar

LU-FO-436BIS

- Eduardo Victor Ramos Lozano Av De Ferrol 63 Pl:4 Pt:B, 15706 Santiago De Compostela (A Coruña)

0.0 3.24 0.0 51 891 Rozabella Eucaliptal

LU-FO-437

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

5.17 58.57 15.51 51 9012 Rozabella Vía de comunicación

LU-FO-438

- Maria Pilar Marful Carrillo Cl Paseo De Los Puentes 7 Pl:1 Pt:A, 15004 A Coruña (A Coruña)

196.59 2374.46 589.77 51 932 Barreiro Pinar

LU-FO-439

- Perez Batallon Maria Perez Mel Cl Montevideo 9, 27001 Lugo (Lugo)

152.93 1825.22 458.79 51 931 Roza Bella/ Plantio

Pinar

LU-FO-440

- Maria Luisa Galdo Aguiar Gl Cangas - Alemparte 4, 27892 Foz (Lugo)

46.35 769.35 139.05 51 920 Barreiro Eucaliptal

LU-FO-441

- Antonio Gomez Galdo Lg Cangas Vilacha 10, 27892 Foz (Lugo)

9.45 151.26 28.35 51 921 Barreiro Eucaliptal

LU-FO-442

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.79 3131.2 11.37 51 9001 Vilasindre Vía de comunicación

LU-FO-443

- Jose Moscoso Cao Lg Cangas Vilamor 2, 27892 Foz (Lugo)

0.0 21.83 0.0 52 155 Granda Dos Pinos Eucaliptal

LU-FO-444

- Herederos De America Cao Orosa Lg Cangas Vilamor, 27892 Foz (Lugo)

29.31 307.8 87.93 52 147 Barreiros Pinar

LU-FO-445

- Herederos De Maria Del Carmen Riveira Pardo Lg Cangas, 27892 Foz (Lugo)

0.0 108.07 0.0 52 154 Barreiro Eucaliptal

Page 57: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

57 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-447

- Ramon Moscoso Pardo Ru Xuncal 1 Pl:1 Pt:F, 15172 Oleiros (A Coruña)

36.61 420.16 109.83 52 149 Barreiro Eucaliptal

LU-FO-448

- Julian Rey Diaz Pq Cangas - Carballal, 27892 Foz (Lugo)

51.17 810.72 153.51 52 148 Barreira Pinar

LU-FO-449

- Esteban Ramos Otero Cl Vilamor Cangas 6, 27892 Foz (Lugo)

61.53 733.63 184.59 52 144 Barreiro Eucaliptal

LU-FO-450

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.01 48.09 12.03 52 9007 Fraxela Eucaliptal

LU-FO-451

- Jose Cao Mon Lg Vilamor - Cangas 10, 27892 Foz (Lugo)

87.34 1050.36 262.02 52 143 Plantio Pinar

LU-FO-452

- Libertad Rico Correa Lg Lieiro San Ciprian, 27890 Cervo (Lugo)

82.09 985.31 246.27 52 142 Barreira-Plantio Eucaliptal

LU-FO-453

- Benigno Otero Casas Lg Cangas, 27780 Foz (Lugo)

96.7 1156.0 290.1 52 134 Fraxela Eucaliptal

LU-FO-454

- Jose Bienvenido Lopez Acebo Lg Alamparte 2, 27780 Foz (Lugo)

17.28 187.31 51.84 52 132 Plantio Eucaliptal

LU-FO-455

- Soledad Esperanza Moreda Gomez Lg Benquerencia, 27792 Barreiros (Lugo)

29.99 358.37 89.97 52 131 Plantio Pinar

LU-FO-456

- Raquel Rivas Rebellon Lg Cangas-Abelairas 1, 27892 Foz (Lugo)

35.97 423.72 107.91 52 130 Fraxela Eucaliptal

LU-FO-457

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

5.71 68.32 17.13 52 9006 Fraxela Vía de comunicación

LU-FO-458

- Raquel Rivas Rebellon Lg Cangas-Abelairas 1, 27892 Foz (Lugo)

39.98 513.07 119.94 52 217 Fraxela Eucaliptal

LU-FO-459

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.89 46.77 11.67 51 9001 Vilasindre Vía de comunicación

LU-FO-460

- Felicidad Rubal Rio Lg Vilacha 22, 27892 Foz (Lugo)

39.22 451.67 117.66 51 865 Novas Eucaliptal

LU-FO-461

- Maria Dolores Lopez Neira Lg Cangas Carballal 20, 27892 Foz (Lugo)

21.13 224.77 63.39 51 864 Novas Eucaliptal

LU-FO-462

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

8.45 102.22 25.35 51 9006 Vilasindre Vía de comunicación

LU-FO-463

- Maria Carmen Cabarcos Otero Cl Rua Da Fontela 20, 27880 Burela (Lugo)

36.5 479.22 109.5 51 867 Vilasindre Eucaliptal

LU-FO-464

- Maria Luisa Prieto Fanego Lg Alemparte - Cangas 14, 27892 Foz (Lugo)

0.0 221.75 0.0 51 807 Vilasindre Novas

Prados o praderas

LU-FO-465

- Jesus Rubal Rio Lg Cangas-Vilacha 16, 27892 Foz (Lugo)

101.15 1015.99 303.45 51 806 Veiga De Novas

Prados o praderas

LU-FO-466

- Modesta Cortiñas Balseiro Lg Vilasindre 2, 27892 Foz (Lugo)

24.68 271.17 74.04 51 814 Barroso Labor o labradio secano

LU-FO-467

- Aurelio Fernandez Rivas Av Pablo Picasso 10 Pl:6 Pt:I, 15008 A Coruña (A Coruña)

5.1 44.18 15.3 51 815 Vilasindre Novas

Labor o labradio secano

LU-FO-468

- Rufino Quiroga Gonzalez Av Eirexa, 27880 Burela (Lugo)

21.85 293.47 65.55 51 834 Vilasindre Prados o praderas

LU-FO-469

- Jose Antonio Fernandez Ladra Cl Ronda De Nelle 116 Pl:6 Pt:D, 15010 A Coruña (A Coruña)

17.97 219.19 53.91 51 833 Vilasindre Labor o labradio secano

LU-FO-470

- Maria Ermitas Alvarez Cabarcos Lg Cangas-Carretera Ferreira 19, 27892 Foz (Lugo)

16.14 194.16 48.42 51 841 Vilasindre Gonzalbo

Prados o praderas

LU-FO-471

- Maria Jose Rio Garcia Cl Virgen Nuria 23 Pl:2 Pt:2, 28027 Madrid (Madrid)

13.91 164.84 41.73 51 832 Gonzalvo Eucaliptal

Page 58: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

58 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-472

- Jorge Dean Balseiro Pb San Cibrao. Rua Galiñeira 22 Pl:1 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo) - Amadora Fernandez Diaz Pb San Cibrao Rua Galiñeira 22 Pl:1 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo)

16.8 149.04 50.4 51 831 Novas Labor o labradio secano

LU-FO-473

- Felicidad Rubal Rio Lg Vilacha 22, 27892 Foz (Lugo)

0.0 47.75 0.0 51 838 Gonzalbo Labor o labradio secano

LU-FO-474

- Jose Villar Rico Lg Vilacha 22, 27892 Foz (Lugo)

36.44 433.58 109.32 51 839 Vilasindre Labor o labradio secano

LU-FO-475

- Candido Rodriguez Gil Lg Cangas Alemparte 4, 27892 Foz (Lugo)

33.69 401.75 101.07 51 840 Gonzalbo- Novas

Prados o praderas

LU-FO-476

- Aurelio Fernandez Rivas Av Pablo Picasso 10 Pl:6 Pt:I, 15008 A Coruña (A Coruña)

26.28 297.04 78.84 51 844 Casa Novas

Labor o labradio secano

LU-FO-477

- Francisco Gonzalez Agueira Lg Cangas Abelairas, 27892 Foz (Lugo)

23.47 310.7 70.41 51 845 Manciñeiros

Prados o praderas

LU-FO-478

- Rafael Gonzalez Vizoso Cl Arcadio Pardinas 14, 27880 Burela (Lugo)

15.28 175.66 45.84 51 847 Foxo Prados o praderas

LU-FO-479

- Aurelio Fernandez Rivas Av Pablo Picasso 10 Pl:6 Pt:I, 15008 A Coruña (A Coruña)

15.78 126.49 47.34 51 849 Vilasindre Novas

Prados o praderas

LU-FO-480

- Antonio Rodriguez Fojo Lg Cangas Alamparte 5, 27892 Foz (Lugo)

11.09 184.05 33.27 51 848 Novas Prados o praderas

LU-FO-481

- Maria Ermitas Alvarez Cabarcos Lg Cangas-Carretera Ferreira 19, 27892 Foz (Lugo)

9.62 80.63 28.86 51 710 Prado Da Charca

Prado o praderas de regadio

LU-FO-482

- Francisco Gonzalez Agueira Lg Cangas Abelairas, 27892 Foz (Lugo)

14.57 112.95 43.71 51 709 Carreira Prados o praderas

LU-FO-483

- Veronica Gonzalez Lopez Lg Cangas 3, 27892 Foz (Lugo)

33.58 441.57 100.74 51 708 Xoncedo Prados o praderas

LU-FO-484

- Marcelino Posada Duran Pq Forasteros, Foz (Lugo)

0.0 52.14 0.0 51 707 Carreira Labor o labradio secano

LU-FO-485

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.94 48.87 11.82 51 9003 Laxoi Vía de comunicación

LU-FO-486

- Modesta Cortiñas Balseiro Lg Vilasindre 2, 27892 Foz (Lugo)

81.5 987.33 244.5 51 716 Esmoucada

Labor o labradio secano

LU-FO-487

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

2.78 33.73 8.34 51 9004 Laxoi Vía de comunicación

LU-FO-488

- Jorge Dean Balseiro Pb San Cibrao. Rua Galiñeira 22 Pl:1 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo) - Amadora Fernandez Diaz Pb San Cibrao Rua Galiñeira 22 Pl:1 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo)

52.24 611.99 156.72 51 721 Fraga Vilasindre

Prados o praderas

LU-FO-489

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

3.82 44.51 11.46 51 9002 Rego Real Hidrografia natural

LU-FO-490

- Placida Moreda Rouco Pq Nois-Cabanas Es:00 Pl:0 Pt:00, 27780 Foz (Lugo)

43.02 555.38 129.06 53 230 Real Eucaliptal

LU-FO-491

- Herederos De Maria Maañon Reigosa Lg San Cosme Villadaide, 27790 Barreiros (Lugo)

62.73 720.6 188.19 53 231 Real Eucaliptal

LU-FO-492

- Rafael Gonzalez Vizoso Cl Arcadio Pardinas 14, 27880 Burela (Lugo)

48.76 637.09 146.28 53 229 Real Eucaliptal

LU-FO-493

- Placida Moreda Rouco Pq Nois-Cabanas Es:00 Pl:0 Pt:00, 27780 Foz (Lugo)

46.32 556.77 138.96 53 466 Real Eucaliptal

LU-FO-494

- Carmen Moreda Rouco Al Nois-Carret Gral 52, 27893 Foz (Lugo)

70.95 799.63 212.85 53 381 Real Eucaliptal

Page 59: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

59 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-FO-495

- Herederos De Manuel Gonzalez Estua Av Arcadio Pardiñas 145 Pl:2, 27880 Burela (Lugo)

148.9 1807.87 446.7 53 242 Real Eucaliptal

LU-FO-496

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

3.79 45.48 11.37 53 9011 Real Vía de comunicación

LU-FO-497

- Herederos De Manuel Gonzalez Estua Av Arcadio Pardiñas 145 Pl:2, 27880 Burela (Lugo)

10.96 157.35 32.88 53 509 Real Eucaliptal

LU-FO-498

- Magina Diaz Llan Cl Orense 35 Pl:2 Pt:A, 27004 Lugo (Lugo)

10.6 125.48 31.8 53 473 Real Eucaliptal

LU-FO-499

- Regina Cal Colmenares Pq Forastero, Foz (Lugo)

11.25 105.59 33.75 53 508 Real Eucaliptal

LU-FO-500

- Josefa Rouco Mon Pq Bacoy-Faya 1, 27774 Alfoz (Lugo)

8.66 70.14 25.98 53 507 Jrellon En El Real Eucaliptal

LU-FO-501

- Herederos De America Cao Orosa Lg Cangas Vilamor, 27892 Foz (Lugo)

24.79 293.76 74.37 53 499 Camela Paxara Eucaliptal

LU-FO-502

- Maria Antonia Cao Oroza Lg Cangas-Vilacha 6 Pl:1, 27892 Foz (Lugo)

8.81 147.02 26.43 53 485 Lamela Paxara Eucaliptal

LU-FO-503

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

4.54 52.68 13.62 53 9009 Real Vía de comunicación

LU-FO-504

- Maria Antonia Cao Oroza Lg Cangas-Vilacha 6 Pl:1, 27892 Foz (Lugo)

18.1 182.62 54.3 53 486 Lamela Paxara Eucaliptal

LU-FO-505

- Maria Francisca Oroza Fanego Lg Cangas Gralleira 11, 27892 Foz (Lugo)

22.67 271.96 68.01 53 496 Real Eucaliptal

LU-FO-506

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 34.22 413.02 102.66 53 494 Paxara Eucaliptal

LU-FO-507

- Francisco Saa Sixto Lg Nois Fondo 24, 27893 Foz (Lugo)

28.93 425.79 86.79 53 492 Areouras Eucaliptal

LU-FO-508

- Consuelo Pardo Cao Lg Cangas Vilamor 2, 27892 Foz (Lugo)

23.21 278.84 69.63 53 469 Rellon Real Eucaliptal

LU-FO-509

- Carmen Moreda Rouco Al Nois-Carret Gral 52, 27893 Foz (Lugo)

18.95 226.38 56.85 53 504 Real Eucaliptal

LU-FO-510

- Esperanza Gomez Lourido Pq San Cosme, Foz (Lugo)

17.93 215.91 53.79 53 502 Real Eucaliptal

LU-FO-511

- Regina Cal Colmenares Pq Forastero, Foz (Lugo)

13.16 156.02 39.48 53 501 Real Eucaliptal

LU-FO-512

- Magina Diaz Llan Cl Orense 35 Pl:2 Pt:A, 27004 Lugo (Lugo)

14.18 170.55 42.54 53 472 Real Eucaliptal

LU-FO-513

- Marcelino Cao Pedreira Bo Vilacha - Cangas 22, 27780 Foz (Lugo)

47.62 571.77 142.86 53 266 Real Eucaliptal

LU-FO-514

- Aurea Lourido Teijeiro Pq Cangas, Foz (Lugo)

6.06 72.71 18.18 53 515 Real Eucaliptal

LU-FO-515

- Herederos De Andres Moreda Lourido Cl Cañon Añisclo 27 Pl:8 Pt:B, 50015 Zaragoza (Zaragoza)

6.89 83.54 20.67 53 516 Real Eucaliptal

LU-FO-516

- Herederos De Josefa Gonzalez Estua Ru Da Igrexa 5 Pl:1, 27880 Burela (Lugo)

59.78 721.54 179.34 53 272 Real Pinar

LU-FO-517

- Herederos De Ramon Gonzalez Estua Av Arcadio Pardiñas 14 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27880 Burela (Lugo)

68.57 803.18 205.71 53 273 Real Eucaliptal

LU-FO-518

- Josefa Rivas Vizoso Pq Cangas, Foz (Lugo)

20.5 165.51 61.5 53 479 Real Eucaliptal

LU-FO-519

- Marcelino Cao Pedreira Bo Vilacha - Cangas 22, 27780 Foz (Lugo)

179.45 2328.68 538.35 53 139 Chao De Vilacha Eucaliptal

LU-FO-520

- Mvmc De Cangas Exp 46/79 Pq Cangas (San Pedro), 27892 Foz (Lugo)

751.81 21870.78 2255.43 53 357 Real Eucaliptal

Page 60: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

60 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: FOZ

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-FO-126-POS

- Manuel Saa Pajares Pq San Martin, Foz (Lugo)

0.0 0.0 1283.0 2 881 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-126-EPC

- Manuel Saa Pajares Pq San Martin, Foz (Lugo)

36.04 72.08 0.0 2 881 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-127-EPC

- Herederos De Cesar Michelena Rebellon Pz Millan Astray 9 Pl:1 Pt:Iz, 15001 A Coruña (A Coruña)

97.31 154.62 0.0 2 878 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: FOZ

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-FO-129-EL

- Hilario Lopez Rego Pq San Martiño De Mondoñedo, 27787 Foz (Lugo)

18.0 18.0 0.0 2 832 As Gormallas

Prados o praderas

LU-FO-128-EL

- Concello Foz Ru Alvaro Cunqueiro 24, 27780 Foz (Lugo)

15.0 15.0 0.0 2 9009 Vilacendoi Vía de comunicación

LU-FO-127-EL

- Herederos De Cesar Michelena Rebellon Pz Millan Astray 9 Pl:1 Pt:Iz, 15001 A Coruña (A Coruña)

435.0 435.0 12.0 2 878 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

LU-FO-126-EL

- Manuel Saa Pajares Pq San Martin, Foz (Lugo)

72.0 72.0 4.0 2 881 Chousas Villacendoi

Prados o praderas

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: BURELA

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-BU-1 - Mvmc De Burela Exp 53/78 Ru Curros Enriquez - Burela 19 Pl:En Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

1346.3 16173.91 4038.89 61 461 Monte Castelo Improductivo

LU-BU-2 - Concello Burela Ru Eijo Garay - Burela 20, 27880 Burela (Lugo)

18.29 219.48 54.86 61 9035 Camiño Vía de comunicación

LU-BU-3 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

9.13 111.39 27.38 61 9001 Estrada Do Monte Castelo

Vía de comunicación

LU-BU-4 - Mvmc De Burela Exp 53/78 Ru Curros Enriquez - Burela 19 Pl:En Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

205.5 2523.71 616.51 61 457 Monte Castelo Pinar

Page 61: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

61 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BU-5 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

8.49 135.76 25.47 61 9011 Estrada Do Monte Castelo

Vía de comunicación

LU-BU-6 - Mvmc De Burela Exp 53/78 Ru Curros Enriquez - Burela 19 Pl:En Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

122.01 1540.04 366.02 61 563 Monte Castelo Eucaliptal

LU-BU-7 - Concello Burela Ru Eijo Garay - Burela 20, 27880 Burela (Lugo)

5.41 64.77 16.22 61 9015 Camiño Vía de comunicación

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: BURELA

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-BU-EL-01

- Abel Lopez Garcia Cl Avenida Da MariñA 73, 27880 Burela (Lugo)

51.0 51.0 4.0 55 386 Fontiña Eucaliptal

LU-BU-EL-02

- Josefa Rio Franco Pq Vilaestrofe (San Roman), 27889 Cervo (Lugo)

69.0 69.0 0.0 55 494 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-03

- Francisco Franco Rio Cl Santome 2, 27889 Cervo (Lugo) - Ana Maria Franco Paleo Lg San Roman De Villaestrofe 50, 27889 Cervo (Lugo)

72.0 72.0 0.0 55 493 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-04

- Emerita Paleo Rio Lg Santome 2, 27889 Cervo (Lugo)

87.0 87.0 4.0 55 492 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-05

- Herederos De Alberto Rio Rodriguez Av Arcadio Pardiñas 57, 27880 Burela (Lugo)

126.0 126.0 4.0 55 491 Puida De Abaixo Eucaliptal

LU-BU-EL-06

- Piedad Fernandez Fernandez Av Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

234.0 234.0 8.0 55 490 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-07

- Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

27.0 27.0 0.0 55 9001 Cp-13-02 Burela - Ferreira

Vía de comunicación

LU-BU-EL-08

- Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

12.0 12.0 0.0 61 9032 Cp-13-02 Burela - Ferreira

Vía de comunicación

LU-BU-EL-09

- Concello Burela Ru Eijo Garay - Burela 20, 27880 Burela (Lugo)

72.0 72.0 4.0 61 348 Cementerio Municipal Improductivo

LU-BU-EL-10

- Concello Burela Ru Eijo Garay - Burela 20, 27880 Burela (Lugo)

30.0 30.0 0.0 61 9012 Camiño Vía de comunicación

LU-BU-EL-11

- Herederos De Ramona Rodriguez Castro Cl O Rio 16, 27880 Burela (Lugo)

153.0 153.0 4.0 61 292 Puida Eucaliptus

LU-BU-EL-12

- Herederos De Maria Castro Fernandez Av Arcadio Pardiñas 145 Pl:1, 27880 Burela (Lugo)

402.0 402.0 12.0 61 291 Puida Matorral

LU-BU-EL-13

- Herederos De Abelardo Garcia Abad Cl Pascual Veiga 28, 27880 Burela (Lugo)

60.0 60.0 4.0 61 326 Carballo Pinar

LU-BU-EL-14

- Jose Pico Gonzalez Pq Burela, Cervo (Lugo)

81.0 81.0 0.0 61 286 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-15

- Francisco Franco Rio Cl Santome 2, 27889 Cervo (Lugo) - Ana Maria Franco Paleo Lg San Roman De Villaestrofe 50, 27889 Cervo (Lugo)

24.0 24.0 0.0 61 284 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-16

- Maria Jesusa Mon Rodriguez Av Arcadio Pardiñas 103 Pl:03, 27880 Burela (Lugo) - Isolina Mon Rodriguez Cl Pastor Diaz 3, 27850 Viveiro (Lugo)

57.0 57.0 4.0 61 283 Puida Pinar

Page 62: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

62 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-BU-EL-17

- Herederos De Alberto Rio Rodriguez Av Arcadio Pardiñas 57, 27880 Burela (Lugo)

72.0 72.0 0.0 61 282 Plantio Eucaliptal

LU-BU-EL-18

- Maria Jesusa Mon Rodriguez Av Arcadio Pardiñas 103 Pl:03, 27880 Burela (Lugo) - Isolina Mon Rodriguez Cl Pastor Diaz 3, 27850 Viveiro (Lugo)

75.0 75.0 0.0 61 281 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-19

- Virginia Mon Rouco Cl Joaqun Velasco Martin 1 Es:Iz Pl:6 Pt:A, 47014 Valladolid (Valladolid)

66.0 66.0 4.0 61 280 Penido Eucaliptal

LU-BU-EL-20

- Herederos De Nelida Ben Pardo Av Arcadio Pardiñas 251, 27880 Burela (Lugo)

150.0 150.0 4.0 61 276 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-21

- Maria Paz Campo Basanta Cl Arcadio Pardiñas 99, 27880 Burela (Lugo)

63.0 63.0 0.0 61 277 Penido Eucaliptal

LU-BU-EL-22

- Maria Angeles Pernas Diaz Cl Pardo Bazan 20 Pl:3 Pt:Dc, 27880 Burela (Lugo) - Concepcion Pernas Diaz Ru Do Berbes-Ed Puerto 14 Pl:4 Pt:Ce, 27880 Burela (Lugo)

38.0 38.0 4.0 61 278 Puida Eucaliptal

LU-BU-EL-23

- Antonio Barcia Fra Av A. Pardiñas 195, 27880 Burela (Lugo)

231.0 231.0 4.0 61 328 Plantio Eucaliptal

LU-BU-EL-24

- Paulino Garcia Garcia Cl Pascual Veiga 30 Es:0, 27880 Burela (Lugo)

66.0 66.0 4.0 61 329 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-25

- Josefa Garcia Gonzalez Cl Rosalia De Castro 1, 27880 Burela (Lugo)

93.0 93.0 0.0 61 330 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-26

- Herederos De Antonio Barcia Vispo Cr General 69, 27880 Burela (Lugo)

18.0 18.0 4.0 61 333 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-27

- Delfina Lestao Basanta Av Da Mariña 80, 27880 Burela (Lugo)

33.0 33.0 0.0 61 574 Torno Grande Eucaliptal

LU-BU-EL-28

- Laura Mon Garcia Cm Casilla - Burela 310, 27880 Burela (Lugo)

75.0 75.0 4.0 61 256 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-29

- Delfina Lestao Basanta Av Da Mariña 80, 27880 Burela (Lugo)

39.0 39.0 0.0 61 573 Torno Grande Eucaliptal

LU-BU-EL-30

- Marcelina Basanta Gonzalez Cr General 101, 27880 Burela (Lugo)

42.0 42.0 0.0 61 569 Torno Grande Eucaliptal

LU-BU-EL-31

- Herederos De Antonio Barcia Vispo Cr General 69, 27880 Burela (Lugo)

24.0 24.0 0.0 61 255 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-32

- Belarmino Pernas Gomez Al San Acisclo 10, 27786 Foz (Lugo)

15.0 15.0 4.0 61 254 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-33

- Dolores Gomez Mon Pq Burela, Cervo (Lugo)

21.0 21.0 0.0 61 253 Torno Eucaliptal

LU-BU-EL-34

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

96.0 96.0 4.0 61 9026 C-642 Ferrol - Ribadeo

Vía de comunicación

LU-BU-EL-35

- Concello Burela Ru Eijo Garay - Burela 20, 27880 Burela (Lugo)

102.0 102.0 8.0 61 9025 Camiño Vía de comunicación

LU-BU-EL-36

- Elena Basanta Pasarin Pq Burela, Cervo (Lugo)

72.0 72.0 4.0 61 208 Cancelo Prado

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: CERVO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-1 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

5.08 61.26 15.25 61 9008 Camiño Vía de comunicación

Page 63: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

63 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-2

- Maria Jesusa Mon Rodriguez Av Arcadio Pardiñas 103 Pl:03, 27880 Burela (Lugo) - Isolina Mon Rodriguez Cl Pastor Diaz 3, 27850 Viveiro (Lugo)

86.46 1031.39 259.37 61 351 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-3 - Carmen Garcia Quiroga Cl Pascual Veiga 30, 27880 Burela (Lugo)

0.0 26.21 0.0 61 352 Puida Eucaliptal

LU-CE-4 - Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

3.04 48.75 9.12 61 9009 Cp 13-02 Burela - Ferreira

Vía de comunicación

LU-CE-5 - Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

2.34 37.15 7.03 55 9022 Cp 13-02 Burela - Ferreira

Vía de comunicación

LU-CE-6 - Carmen Garcia Quiroga Cl Pascual Veiga 30, 27880 Burela (Lugo)

10.77 188.43 32.31 55 385 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-7 - Primitivo Pernas Vigo Lg Vilar-Villaestrofe 3, 27889 Cervo (Lugo)

38.72 506.36 116.16 55 384 Fonte De Anton Eucaliptal

LU-CE-9 - Jose Benigno Lopez Balmayor Av Da Mariña 70 Pl:5 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

20.27 246.0 60.81 55 530 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-10 - Manuela Lage Perez Ru Canabal 37, 27880 Burela (Lugo)

40.25 482.0 120.75 55 382 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-11 - Gervasio Mon Castro Ru Das Laxelas 16, 27880 Burela (Lugo)

43.2 518.29 129.6 55 381 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-12 - Jose Maria Evelio Perez Ramos Lg Calvela 6, 27889 Cervo (Lugo)

50.29 601.16 150.86 55 380 Fonte De Anton Eucaliptal

LU-CE-13 - Abel Lopez Garcia Cl Avenida Da Mariña 73, 27880 Burela (Lugo)

55.41 651.79 166.24 55 379 Fonte De Anton Eucaliptal

LU-CE-14 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

6.13 86.42 18.39 55 9018 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-15 - Joaquina Eijo Cordido Lg San Roman Villaestrofe 7, 27888 Cervo (Lugo)

47.39 657.08 142.16 55 374 Cerrado Longo Eucaliptal

LU-CE-16 - Elvira Eijo Cordido Pq San Roman - Calvela 7, 27889 Cervo (Lugo)

7.26 116.06 21.79 55 373 Cabeceira Da Bouza Eucaliptal

LU-CE-17 - Hermesinda Eijo Cordido Av Arcadio Pardiñas 155, 27880 Burela (Lugo)

5.62 89.85 16.85 55 372 Cerrado Longo Eucaliptal

LU-CE-18 - Jose Eijo Cordido Lg Antonio Garelly 10 41, 27880 Burela (Lugo)

5.36 85.74 16.09 55 371 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-19 - Fernando Febrero Eijo Lg Lieiro Gondras 16, 27890 Cervo (Lugo)

9.28 153.2 27.85 55 370 Cerrado Longo Eucaliptal

LU-CE-20 - Abel Lopez Garcia Cl Avenida Da Mariña 73, 27880 Burela (Lugo)

47.08 748.27 141.23 55 376 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-21 - Oliberto Cordido Pernas Ru Vila Do Medio 2, 27880 Burela (Lugo)

44.09 705.43 132.28 55 377 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-22 - Abel Lopez Garcia Cl Avenida Da Mariña 73, 27880 Burela (Lugo)

31.43 502.86 94.28 55 378 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-23 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

7.0 112.12 21.0 55 564 Tixeiras Eucaliptal

LU-CE-24 - Jose Maria Evelio Perez Ramos Lg Calvela 6, 27889 Cervo (Lugo)

51.13 658.98 153.4 55 398 Rozado Eucaliptal

LU-CE-25 - Manuela Alvarez Pita Lg Villaestrofe, 27889 Cervo (Lugo)

59.06 708.35 177.18 55 529 Toxeiras Eucaliptal

Page 64: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

64 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-26 - Herederos De Sara Cordido Cordido Cl Rafael Lobeto 73, 27880 Burela (Lugo)

56.26 670.0 168.78 55 400 Toxeiras Eucaliptal

LU-CE-27 - Primitivo Pernas Vigo Lg Vilar-Villaestrofe 3, 27889 Cervo (Lugo)

14.87 153.26 44.61 55 401 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-28 - Mvmc De Vilaestrofe Exp 61/78 Pq Vilaestrofe (San Roman), 27889 Cervo (Lugo)

280.49 3338.18 841.48 55 487 Pico Viola Eucaliptal

LU-CE-29 - Ovidio Enriquez Fernandez Lg Sargadelos 19, 27891 Cervo (Lugo)

25.52 308.94 76.56 55 481 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-29BIS

- Cementos Rezola Sa Av De Añorga 36, 20009 Donostia (Guipuzcoa)

0.0 58.35 0.0 55 562 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-30 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

10.07 125.06 30.2 55 9024 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-31 - Eudosia Diaz Mon Cl Correo Vello, 27880 Burela (Lugo)

99.23 1131.87 297.7 55 522 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-32 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

1.53 18.47 4.59 55 9020 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-33 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

1.55 18.5 4.65 56 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-34

- Herederos De Josefa Vazquez Basanta Lg Senra Cervo 24, 27891 Cervo (Lugo)

11.7 144.69 35.1 56 206 Lamosas Eucaliptal

LU-CE-35 - Orosia Valmayor Lamparte Cl Cerceira San Roman 3, 27889 Cervo (Lugo)

8.87 107.02 26.6 56 207 Monte Dos Lamosos

Eucaliptal

LU-CE-36 - Manuel Garcia Eijo Av Da Mariña 9, 27890 Cervo (Lugo)

16.0 191.96 48.0 56 208 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-37 - Dolores Urrutia Gueimunde Lg Sargadelos 17, 27891 Cervo (Lugo)

17.36 208.72 52.09 56 209 Lamosos De Arriba Eucaliptal

LU-CE-38 - Jose F Cobas Orol Lg Estanco De Sargadelos 28, 27891 Cervo (Lugo)

16.32 196.74 48.97 56 210 Lamosas Eucaliptal

LU-CE-39 - Eudosia Diaz Mon Cl Correo Vello, 27880 Burela (Lugo)

14.39 173.57 43.17 56 211 Lamosos Peñascales

Eucaliptal

LU-CE-40 - Eudosia Diaz Mon Cl Correo Vello, 27880 Burela (Lugo)

19.76 239.4 59.29 56 212 Lamosos Peñascales

Eucaliptal

LU-CE-41 - Eudosia Diaz Mon Cl Correo Vello, 27880 Burela (Lugo)

16.92 202.03 50.77 56 213 Lamosos Peñascales

Eucaliptal

LU-CE-42

- Herederos De Jose Ramon Baltar Oroza Av Arcadio Pardiñas 186, 27880 Burela (Lugo)

87.33 1093.08 261.99 56 195 Lamosas Eucaliptal

LU-CE-43

- Herederos De Evangelina Balseiro Rivera Cl Xose Alvarez 6, 27891 Cervo (Lugo)

58.52 691.07 175.56 56 224 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-44 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

3.23 38.29 9.7 56 9013 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-45

- Herederos De Evangelina Balseiro Rivera Cl Xose Alvarez 6, 27891 Cervo (Lugo)

19.01 221.45 57.04 56 196 Lamosos Eucaliptal

LU-CE-46 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.43 29.03 7.3 56 9002 Pista Nova

Vía de comunicación

Page 65: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

65 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-47 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.42 29.55 7.26 38 9010 Pista Nova

Vía de comunicación

LU-CE-48 - Ovidio Enriquez Fernandez Lg Sargadelos 19, 27891 Cervo (Lugo)

30.56 497.85 91.67 38 173 Probada Eucaliptal

LU-CE-49 - Maria Consuelo Vazquez Alvarez Pq Landoy, 15366 Cariño (A Coruña)

35.38 314.79 106.15 38 172 Probada Eucaliptal

LU-CE-50 - Herederos De Fernando Cobas Orol Lg Sargadelos 16, 27891 Cervo (Lugo)

0.0 14.26 0.0 38 180 Probada Eucaliptal

LU-CE-51

- Ana Maria Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carlos Garcia Lopez Ru Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carmen Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Emilia Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo)

68.6 656.0 205.8 38 181 Probada Monte Eucaliptal

LU-CE-52

- Herederos De Manuel Vazquez Basanta Pq Sargadelos., 27891 Cervo (Lugo)

0.0 88.39 0.0 38 177 Cerrado De Xan Gonzalez

Eucaliptal

LU-CE-53

- Herederos De Manuel Vazquez Basanta Pq Sargadelos., 27891 Cervo (Lugo)

0.0 35.64 0.0 38 642 Cerrado De Xan Gonzalez

Eucaliptal

LU-CE-54 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.63 54.89 13.89 38 9014 Pista De Guerreiro

Vía de comunicación

LU-CE-55

- Ana Maria Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carlos Garcia Lopez Ru Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carmen Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Emilia Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo)

14.65 118.73 43.94 38 183 Probada Monte Eucaliptal

LU-CE-56 - Julia Vazquez Basanta Cl Eijo Garay 3, 27880 Burela (Lugo)

81.64 1020.22 244.93 38 271 Cerrado Pequeno Eucaliptal

LU-CE-57 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

289.53 410.62 868.6 38 9002 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-58

- Alfredo Bermudez De Castro Rebellon Av Finisterre 30 Pl:3 Pt:I, 15004 A Coruña (A Coruña)

349.57 4195.15 1048.7 38 592 Calexa Eucaliptal

LU-CE-59

- Alfredo Bermudez De Castro Rebellon Av Finisterre 30 Pl:3 Pt:I, 15004 A Coruña (A Coruña)

40.88 548.56 122.63 38 595 Calexa Eucaliptal

LU-CE-60

- Ana Maria Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carlos Garcia Lopez Ru Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Carmen Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo) - Emilia Garcia Lopez Cl Concepcion Arenal 37, 27880 Burela (Lugo)

257.81 3098.72 773.43 38 531 Cerrado De Riba Eucaliptal

Page 66: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

66 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-61 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.09 25.13 6.26 38 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-62 - Emilia Garcia Eijo Cr Circunvalacion 5, 27880 Burela (Lugo)

97.15 1132.11 291.44 38 639 Cerrado Eucaliptal

LU-CE-63 - Eudosia Diaz Mon Cl Correo Vello, 27880 Burela (Lugo)

139.64 1701.71 418.92 38 613 Monte Da Pardita Eucaliptal

LU-CE-64 - Herederos De Ramon Diaz Mon Lg Sargadelos 15, 27888 Cervo (Lugo)

79.28 962.43 237.85 38 614 Folgueiras Eucaliptal

LU-CE-65 - Isabel Fernandez Crego Lg Sargadelos 27, 27891 Cervo (Lugo)

52.84 659.29 158.51 38 462 Tagarreiro Prados o praderas

LU-CE-66

- Herederos De Maria Del Carmen Lozano Lozano Lg Sargadelos, 27891 Cervo (Lugo)

18.0 167.13 54.0 38 477 Folgueira Eucaliptal

LU-CE-67 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 9.12 125.39 27.36 38 476 Folgueira Eucaliptal

LU-CE-68 - Balbina Mendez Nogueira Cr Sargadelos 83, 27888 Cervo (Lugo)

34.23 398.14 102.69 9164002 PJ2396S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-69

- Herederos De Maria Luz Costa Enriquez Av Diputacion 67 Pl:4 Pt:A, 27870 Xove (Lugo)

41.41 499.64 124.23 9164003 PJ2396S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-70

- Leonardo Enriquez Gonzalez Cm Pedron Salgueiro - Burela 50, 27880 Burela (Lugo)

7.41 89.41 22.23 9164004 PJ2396S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-71

- Jose Ramon Rivas Doce Cl Iglesia - Sargadelos 11, 27891 Cervo (Lugo) - Maria Carmen Pardo Gonzalez Cl Iglesia - Sargadelos 11, 27891 Cervo (Lugo)

11.5 179.36 34.5 9164005 PJ2396S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-72 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.07 169.98 12.21 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-73 - Ramon Vazquez Mon Cr Sargadelos 122, 27888 Cervo (Lugo)

30.24 502.66 90.72 8960012 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-74 - Leonardo Enriquez Gonzalez Cm Pedron Salgueiro - Burela 50, 27880 Burela (Lugo)

10.87 351.54 32.61 8960011 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-75 - Francisca Eijo Castro Lg O Rato-Sargadelos 2, 27891 Cervo (Lugo)

4.45 91.54 13.35 8960009 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-76

- Herederos De Leonor Gueimunde Enriquez Lg Sargadelos 17, 27891 Cervo (Lugo)

93.47 1045.64 280.41 8960024 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-77 - Amalia Orol Diaz Lg Sargadelos-Casetas 3, 27891 Cervo (Lugo)

29.64 431.48 88.92 8960006 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-78 - Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

7.68 169.98 23.04 Carretera Vía de comunicación

LU-CE-79 - Victor Vilar Fernandez Lg C.Quintas 1, 27891 Cervo (Lugo)

17.78 287.41 53.34 8860004 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-80 - Ramon Gonzalez Vazquez Cr Sargadelos 73, 27888 Cervo (Lugo)

25.55 406.92 76.65 8860013 PJ2386S

Sargadelos Monte Alto

LU-CE-81

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

3.25 52.06 9.75 Rio Hidrografia natural

Page 67: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

67 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-82 - Antonio Ortiz Crego 160, Cervo (Lugo)

19.7 315.97 59.1 8761005 PJ2386S Pena Monte Alto

LU-CE-83 - Jose Lage Rivera Cr Rio Cobo - San Ciprian 202, 27890 Cervo (Lugo)

128.67 2058.25 386.01 8761010 PJ2386S Pena Monte Alto

LU-CE-84 - Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

9.36 143.39 28.08 Carretera Vía de comunicación

LU-CE-85 - Herederos De Severino Garcia Cao Av De Lugo 21, 27891 Cervo (Lugo)

6.44 53.31 19.32 8562014 PJ2386S Pena Monte Alto

LU-CE-86 - Maria Basanta Castro Cr Rio Cobo - San Ciprian 1740, 27000 Cervo (Lugo)

127.85 1530.45 383.55 8562013 PJ2386S Pena Monte Alto

LU-CE-87 - Josefa Lopez Ramos Lg Senra 26, 27891 Cervo (Lugo)

50.89 622.83 152.67 8562012 PJ2386S Pena Monte Alto

LU-CE-88

- Herederos De Concepcion Fernandez Chao Lg Paraño 13 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27891 Cervo (Lugo)

64.17 773.1 192.51 8562011 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-89 - Ramon Fernandez Basanta Cl Torrentes 7, 27880 Burela (Lugo)

56.89 683.69 170.67 8562010 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-90

- Herederos De Francisca Fernandez Chao Av Arcadio Pardiñas 129 Es:00 Pl:04 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

72.34 858.48 217.02 8562009 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-91 - Leopoldo Rouco Hermida Cr Rio Cobo - San Ciprian 1790, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 22.66 0.0 8562018 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-92 - Marina Vazquez Rego Cl Xose Alvarez 11, 27891 Cervo (Lugo)

20.79 248.13 62.37 8562008 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-93 - Jose Piñeiro Cr Rio Cobo - San Ciprian 1680, 27000 Cervo (Lugo)

20.01 241.81 60.03 8562007 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-94

- Asoc Axuda O Enfermo Mental A Mariña Cr Vilaestrofe (A) 18, 27880 Burela (Lugo)

43.31 520.83 129.93 8562006 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-95 - Jose Sampedro Piñeiro Cr Rio Cobo - San Ciprian 1660, 27000 Cervo (Lugo)

27.23 306.94 81.69 8562005 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-96 - Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

10.72 228.16 32.16 Carretera Vía de comunicación

LU-CE-97 - Josefa Otero Fernandez Cl Vila Do Medio 28, 27880 Burela (Lugo)

12.22 134.66 36.66 8562004 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-98

- Dionisio Rubiños Cayon Cl Celso Emilio Ferreiro 2 Pl:1 Pt:B, 27880 Burela (Lugo) - Ramona Prieto Lestao Cl Celso Emilio Ferreiro 2 Pl:1 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

21.59 249.27 64.77 8562003 PJ2386S Bidueiro Monte Alto

LU-CE-99 - Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.34 49.18 13.02 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-100

- Antonio Rey Correa Cl Rua Da Aguia Arillo 20 Pl:3 Pt:D, 15178 Oleiros (A Coruña)

14.63 175.92 43.89 8562022 PJ2386S Río Covo Monte Alto

LU-CE-101

- Jose Maria Correa Otero Cm Verdella S Miguel Oia 63, 36390 Vigo (Pontevedra)

24.1 307.26 72.3 8562021 PJ2386S Río Covo Monte Alto

LU-CE-102

- Herederos De Concepcion Fernandez Chao Lg Paraño 13 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27891 Cervo (Lugo)

65.03 758.3 195.09 8562001 PJ2386S Río Covo Monte Alto

LU-CE-103

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

14.83 2100.11 44.49 Camiño Vía de comunicación

Page 68: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

68 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-104

- Herederos De Jose Manuel Sampedro Piñeiro Lg Molino, 27890 Cervo (Lugo)

180.32 2111.65 540.96 7465001 PJ2376N

Monte Vidueira Monte Alto

LU-CE-105

- Natividad Basanta Eijo Cm Fabrica 20, 27000 Cervo (Lugo)

45.63 422.89 136.89 7465002 PJ2376N

Monte Vidueira Monte Alto

LU-CE-106

- Avelina Lopez Gomez Cl Suafonte 28 Pl:3, 27880 Burela (Lugo)

1.5 19.93 4.5 7465003 PJ2376N

Monte Vidueira Monte Alto

LU-CE-107

- Emilio Vazquez Martinez Cr Venta 9, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 15.34 0.0 7767038 PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-108

- Silverio Ferreira Otero Lg A Granda - Rua 11, 27889 Cervo (Lugo)

58.05 734.01 174.15 7767039 PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-109

- Fidel Garcia Lavandal Pq Cervo ( Santa Maria ), 27891 Cervo (Lugo)

24.88 252.12 74.64 7767040 PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-110

- Dolores Costa Rodil Lg Espiñerido, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 84.21 0.0 77670B0

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-111

- Jesus Gonzalez Fraga Cl Celso Emilio Ferreir 2 Pl:3 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

58.08 621.98 174.24 77670B1

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-112

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 5.07 53.5 15.21

77670B2

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-113

- Jose Gonzalez Ben Cl Do Rio 3 Pl:6 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

28.85 401.29 86.55 77670G1

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-114

- Jose Gonzalez Ben Cl Do Rio 3 Pl:6 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

39.18 430.06 117.54 77670B3

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-115

- Emilio Vazquez Martinez Cr Venta 9, 27890 Cervo (Lugo)

86.54 977.83 259.62 77670B4

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-116

- Rogelia Amado Vazquez Cm Fabrica 1270, 27000 Cervo (Lugo)

9.09 160.79 27.27 77670G4

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-117

- Marina Vazquez Rego Cl Xose Alvarez 11, 27891 Cervo (Lugo)

0.0 6.39 0.0 77670G3

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-118

- Emilio Vazquez Martinez Cr Venta 9, 27890 Cervo (Lugo)

30.08 359.4 90.24 77670M5

PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-119

- Jesus Gonzalez Fraga Cl Celso Emilio Ferreir 2 Pl:3 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

67.21 780.35 201.63 77670L6 PJ2376N Fabrica Monte Alto

LU-CE-120

- Jose Maria Ramon Balseiro Gomez Cr General Viladesuso 500, 27000 Cervo (Lugo)

13.87 181.5 41.61 77670L5 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-121

- Placido Insua Pardo Cl Corredoira 16, 27888 Cervo (Lugo)

23.35 290.28 70.05 77670I9 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-122

- Dolores Gonzalez Luaces Cr General Viladesuso 150, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 6.45 0.0 77670I5 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-123

- Josefina Ferreiros Cao Lg S Ciprian Lieiro Venta 18, 27890 Cervo (Lugo)

36.37 423.5 109.11 77670I6 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-124

- Franciscot Pernas Pita Av Da Mariña 56 Pl:1 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

19.48 241.04 58.44 77670I7 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-125

- Ramiro Basanta Rodriguez Cl Vila Do Medio 7, 27880 Burela (Lugo)

6.91 85.5 20.73 77670D9

PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-126

- Dolores Gonzalez Luaces Cr General Viladesuso 1170, 27888 Cervo (Lugo)

10.61 127.42 31.83 77670D8

PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-127

- Maria Dolores Mariña Pernas Lg Celeiro Cl Lavandeiras 8 Pl:2 Pt:A, 27863 Viveiro (Lugo)

4.07 53.38 12.21 7767081 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-128

- Ramon Luis Bernardo Insua Cr A Figueirido 15, 27891 Cervo (Lugo)

47.66 558.49 142.98 7767080 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

Page 69: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

69 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-129

- Ramon Luis Bernardo Insua Cr A Figueirido 15, 27891 Cervo (Lugo)

32.85 391.9 98.55 7767079 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-130

- Herederos De Dolores Fernandez Pardo Cl Nosa Señora Do Carmen 26, 27880 Burela (Lugo)

42.3 516.91 126.9 7767078 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-131

- Ventre Enriqueta Diaz Requeijo Cl Velazquez 35, 28001 Madrid (Madrid)

10.41 188.42 31.23 7767077 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-132

- Herederos De Eduardo Vazquez Lopez Lg Espiñeirido Es:00 Pl:0 Pt:00, 27888 Cervo (Lugo)

15.0 120.47 45.0 77670P2

PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-133

- Ventre Enriqueta Diaz Requeijo Cl Velazquez 35, 28001 Madrid (Madrid)

61.65 793.66 184.95 7767003 PJ2376N

Vila de Suso Monte Alto

LU-CE-134

- Estado M Fomento Pq Barreiros, 27790 Barreiros (Lugo)

15.92 20.21 47.76 N-642 Vía de comunicación

LU-CE-135

- Herederos De Antonio Villares Gonzalez Lg Espiñeirido 39, 27888 Cervo (Lugo)

9.47 151.73 28.41 7572301 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-136

- Antonio Rouco Basanta Lg Espiñeirido, 27891 Cervo (Lugo)

13.82 221.12 41.46 7572302 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-137

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.63 73.34 13.89 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-138

- Promociones Gallegas Miramar Sl (En Const.) Cl Bajada A Playa 4, 27790 Barreiros (Lugo)

173.78 2131.34 521.34 7673066 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-139

- Antonio Jesus Otero Fernandez Cl Camino De Colegios A Ril 12, 27880 Burela (Lugo)

45.25 555.63 135.75 7673031 PJ2377S Espiñeiro Prado

LU-CE-140

- Maria Mercedes Rey Pernas Lg Anxuela San Ciprian 24 Es:00 Pl:1 Pt:00, 27890 Cervo (Lugo)

59.25 606.75 177.75 7673032 PJ2377S Espiñeiro Prado

LU-CE-141

- Herederos De Jose Diaz Gomez Cl Arcadio Pardiñas 4, 27880 Burela (Lugo)

0.0 17.32 0.0 7673053 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-142

- Herederos De Marcelina Fernandez Pardo Lg Cervo Vila De Suso, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 39.62 0.0 7673033 PJ2377S Espiñeiro Prado

LU-CE-143 - Desconocido 22.86 296.51 68.58 7573054 PJ2377

S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-144

- Maria Rico Rego Cl Rosalia Castro 2 Pl:2 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

11.0 85.81 33.0 7673055 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-145

- Maria Rico Rego Cl Rosalia Castro 2 Pl:2 Pt:D, 27880 Burela (Lugo)

0.0 69.72 0.0 7673056 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-146

- Herederos De Alberto Villarquide Rivas Lg San Ciprian Cl Bellavista 3, 27890 Cervo (Lugo)

23.0 189.72 69.0 7673039 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-147

- Herederos De Balbina Gonzalez Fra Lg Espiñeirido, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 48.5 0.0 7673057 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-148

- Manuel Novoa Vazquez Cl Madeiro-Cuiña 3, 27891 Cervo (Lugo)

0.0 10.9 0.0 7673062 PJ2377S Espiñeiro Monte Alto

LU-CE-149

- Consuelo Fernandez Pardo Cr General Espiñeirido 17, 27888 Cervo (Lugo)

52.35 622.84 157.05 7673040 PJ2377S Espiñeiro Monte Bajo

LU-CE-150

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.12 30.12 6.36 Camiño Vía de comunicación

Page 70: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

70 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-151

- Manuel Vilela Lopez Cl Castelao 57 Pl:2 Pt:C, 27880 Burela (Lugo)

7.76 83.43 23.28 7275006 PJ2377N Espiñeiro Prado

LU-CE-152

- Josefa Gonzalez Rodriguez Cl Cuiña, 27888 Cervo (Lugo)

8.28 100.16 24.84 7275005 PJ2377N Espiñeiro Prado

LU-CE-153

- Dolores Lopez Vilela Cm Espiñeirido - San Ciprian 710, 27000 Cervo (Lugo)

10.26 123.78 30.78 7275004 PJ2377N Espiñeiro Prado

LU-CE-154

- Antonio Fernandez Pardo Cm Espiñeirido - San Ciprian 700, 27000 Cervo (Lugo)

6.65 79.75 19.95 7275003 PJ2377N Espiñeiro Prado

LU-CE-155

- Antonio Fernandez Pardo Cm Espiñeirido - San Ciprian 690, 27000 Cervo (Lugo)

14.33 171.44 42.99 7275002 PJ2377N Espiñeiro Monte Alto

LU-CE-156

- Constantino Franco Cociña Cr General Espiñeirido 40, 27000 Cervo (Lugo)

48.6 661.85 145.8 7275001 PJ2377N Espiñeiro Monte Alto

LU-CE-157

- Amparo Ramos 10, Cervo (Lugo)

18.59 157.48 55.77 7275030 PJ2377N Espiñeiro Monte Alto

LU-CE-158

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.27 46.57 6.81 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-159

- Severino Villares Gonzalez Cl Cancelo 10, 27880 Burela (Lugo)

15.24 127.29 45.72 7177004 PJ2377N Espiñeiro Monte Alto

LU-CE-160

- Antonio Fernandez Gonzalez Lg Gondras 30, 27888 Cervo (Lugo)

1.38 49.24 4.15 9 792 Cepadal Eucaliptal

LU-CE-161

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

3.7 42.63 11.11 9 9024 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-162

- Severino Villares Gonzalez Cl Cancelo 10, 27880 Burela (Lugo)

13.92 137.73 41.75 9 779 Espiño Eucaliptal

LU-CE-163

- Divina Ramos Costa Lg Espiñeirido 15, 27888 Cervo (Lugo)

37.7 469.11 113.1 9 783 Espiño Eucaliptal

LU-CE-164

- Benedicto Diaz Udria Cl Trasbar-Castelo 7, 27888 Cervo (Lugo)

5.27 55.05 15.8 9 778 Espiño Eucaliptal

LU-CE-165

- Herederos De Dolores Lopez Vilela Lg Espiñeirodo Casas Novas 5, 27888 Cervo (Lugo)

43.13 511.44 129.38 9 777 Cartas Eucaliptal

LU-CE-166

- Herederos De Antonio Diaz Rouco Lg Espiñerido 12, 27888 Cervo (Lugo)

9.61 114.1 28.84 9 776 Cartas Eucaliptal

LU-CE-167

- Manuel Vilela Lopez Cl Castelao 57 Pl:2 Pt:C, 27880 Burela (Lugo)

15.61 190.62 46.83 9 775 Cartas Eucaliptal

LU-CE-168

- Herederos De Antonio Diaz Rouco Lg Espiñerido 12, 27888 Cervo (Lugo)

13.52 150.44 40.55 9 773 Merca Eucaliptal

LU-CE-169

- Elma Rivas Otero Av Bellavista 4, 27890 Cervo (Lugo)

2.76 77.27 8.29 9 772 Cartas Eucaliptal

LU-CE-170

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 2.82 0.0 9 746

Casas Novas Matorral

LU-CE-171

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

47.48 81.31 142.44 9 9021 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-172

- Evangelina Basanta Lopez Cl Casas Novas 5, 27891 Cervo (Lugo)

54.75 607.29 164.26 9 745 Casas Novas

Prados o praderas

LU-CE-173

- Manuel Diaz Gonzalez Lg Espiñeirido. Casas Novas 7, 27888 Cervo (Lugo)

29.22 377.68 87.67 9 763 Cartas De Abaixo

Prados o praderas

Page 71: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

71 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-174

- Aurora Villares Rodriguez R Do Mariñeiro 13, 27880 Burela (Lugo) - Justo Garcia Lopez R Do Mariñeiro 13, 27880 Burela (Lugo)

0.0 25.8 0.0 9 760 Castiñeira Prados o praderas

LU-CE-175

- Herederos De Dolores Lopez Vilela Lg Espiñeirodo Casas Novas 5, 27888 Cervo (Lugo)

56.08 670.67 168.24 9 758 Casas Novas

Prados o praderas

LU-CE-176

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.75 49.39 8.26 9 9014 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-177

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

0.0 5.31 0.0 9 438 Orosa Prados o praderas

LU-CE-178

- Jose Rouco Gonzalez Pq Cervo, Cervo (Lugo)

0.0 0.76 0.0 9 759 Casas Novas Matorral

LU-CE-179

- Excma.Diputacion De Lugo Cl San Marcos 8, 27001 Lugo (Lugo)

4.63 74.93 13.89 9 9006

Estrada Das Casas Novas A Port

Vía de comunicación

LU-CE-180

- Primitiva Lopez Vilela Pq Cervo, Cervo (Lugo)

28.99 404.5 86.96 9 441 Orosa Prados o praderas

LU-CE-181

- Francisco Gonzalez Pardo Cl Galileo 1 Pl:6 Pt:4, 08028 Barcelona (Barcelona)

54.18 655.8 162.53 9 443 Tras Do Couto

Prados o praderas

LU-CE-182

- Evangelina Basanta Lopez Cl Casas Novas 5, 27891 Cervo (Lugo)

36.73 443.83 110.19 9 180 Pena Do Golpe Eucaliptal

LU-CE-183

- Evangelina Basanta Lopez Cl Casas Novas 5, 27891 Cervo (Lugo)

29.12 370.38 87.37 9 179 Pena Gallada Eucaliptal

LU-CE-184

- Manuel Garcia Lamelas Lg Espiñeirido, 27888 Cervo (Lugo)

7.32 87.95 21.95 9 178 Coto Maior Eucaliptal

LU-CE-185

- Atilano Gonzalez Pita Lg Cervo - Cervo, 27891 Cervo (Lugo)

6.96 84.36 20.89 9 176 Pena Do Golpe Eucaliptal

LU-CE-186

- Hortensia Gonzalez Rodriguez Lg Cuiña 3, 27891 Cervo (Lugo)

11.26 134.47 33.77 9 175 Pena Do Golpe Eucaliptal

LU-CE-187

- Silverio Ferreira Otero Lg A Granda - Rua 11, 27889 Cervo (Lugo)

10.82 129.77 32.47 9 174 Pena Do Golpe Eucaliptal

LU-CE-188

- Dolores Diaz Gonzalez Lg San Ciprian Lieiro, 27890 Cervo (Lugo)

12.56 147.89 37.67 9 173 Pena Do Golpe Eucaliptal

LU-CE-189

- Herederos De Dolores Lopez Vilela Lg Espiñeirodo Casas Novas 5, 27888 Cervo (Lugo)

15.19 157.08 45.58 9 172 Pena Eucaliptal

LU-CE-190

- Manuel Diaz Gonzalez Lg Espiñeirido. Casas Novas 7, 27888 Cervo (Lugo)

97.95 1112.11 293.84 9 166 Pinal Eucaliptal

LU-CE-191

- Herederos De Dolores Lopez Vilela Lg Espiñeirodo Casas Novas 5, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 62.84 0.0 9 165 Coto Maior Eucaliptal

LU-CE-192

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.03 24.32 6.08 9 9011 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-193

- Manuel Diaz Gonzalez Lg Espiñeirido. Casas Novas 7, 27888 Cervo (Lugo)

124.72 1512.05 374.17 9 84 Laxas Eucaliptal

LU-CE-194

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.23 50.71 12.69 9 9012 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-195

- Maria Del Carmen Rouco Vispo Av Galicia 21 Pl:3, 15320 Pontes Garcia Rodriguez As (A Coruña)

93.05 1000.16 279.15 9 74 Lagas Eucaliptal

LU-CE-196

- Ramon Alvarez Goas Pq Cervo ( Santa Maria ), 27891 Cervo (Lugo)

0.0 11.97 0.0 9 71 Lagas Eucaliptal

Page 72: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

72 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-197

- Amador Gonzalez Fra Pq Cervo, Cervo (Lugo)

0.0 46.77 0.0 9 69 Lagas Eucaliptal

LU-CE-198

- Hortensia Diaz Baltar Rd Outeiro 276 Pl:2 Pt:A, 15010 A Coruña (A Coruña)

0.0 54.13 0.0 9 68 Lagas Eucaliptal

LU-CE-199

- Herederos De Jose Valle Mendez Cl Avda De Lugo 20, 27891 Cervo (Lugo) - Maria Candida Rey Gomez Ru Xose Alvarez 33, 27891 Cervo (Lugo)

43.04 490.87 129.12 9 61 Lagas Matorral

LU-CE-200

- Dolores Alvarez Gocis Pq Castelo, Cervo (Lugo)

0.0 32.44 0.0 9 60 Lagas Matorral

LU-CE-201

- Herederos De Antonio Lopez Recare Cl Rio Sil 5, 27003 Lugo (Lugo)

7.55 75.37 22.66 9 62 Lagas Eucaliptal

LU-CE-202

- Herederos De Maria Fe Lopez Gonzalez Lg Gandras Lieiro 18 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 5.59 0.0 9 63 Lagas Eucaliptal

LU-CE-203

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

2.61 32.18 7.83 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-204

- Manuel Lopez Baltar 10, Cervo (Lugo)

7.3 60.08 21.9 6984006 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-205

- Dolores Alvarez 10, Cervo (Lugo)

9.71 136.17 29.13 6984005 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-206

- Lucita Paz Lopez Lg Fazouro 10, 27789 Foz (Lugo)

14.36 172.39 43.08 6984002 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-207

- Manuel Cociño Alvarez 10, Cervo (Lugo)

18.57 219.8 55.71 6984012 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-208

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

1.02 12.21 3.06 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-209

- Maria Jose Gonzalez Rapa Cl Los Sauces 9, 15172 Oleiros (A Coruña)

0.0 97.64 0.0 6885005 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-210

- Jesus Geimunde Villares Lg S. Roman, 28000 Madrid (Madrid)

48.26 516.31 144.78 6885006 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-211

- Manuel Diaz Baltar Lg Viladesuso 6, 27888 Cervo (Lugo)

36.41 385.65 109.23 6885026 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-212

- Jesus Geimunde Villares Lg S. Roman, 28000 Madrid (Madrid)

27.01 363.15 81.03 6885027 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-213

- Benedicta Gonzalez Diaz Cl Pedrosa-San Ciprian, 27890 Cervo (Lugo)

35.19 417.9 105.57 6885028 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-214

- Herederos De Maria Fe Lopez Gonzalez Lg Gandras Lieiro 18 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27888 Cervo (Lugo)

4.63 46.76 13.89 6885014 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-216

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

4.74 57.35 14.22 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-217

- Manuel Cociña Garcia Cl Cerro Del Castañar 70 Es:D Pl:04 Pt:03, 28034 Madrid (Madrid)

41.09 493.05 123.27 6383010 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-218

- Manuel Garcia Mariño Domicilio Ignorado

0.0 166.24 0.0 6383009 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-219

- Herederos De Tomas Baltar Casariego Ru Correo 2, 27880 Burela (Lugo)

92.23 950.88 276.69 6383076 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-220

- Ramon Lopez Lopez Domicilio Ignorado

28.85 333.01 86.55 63830C7

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-221

- Bonifacio Baltar Otero Cl Pedrosa 1, 27890 Cervo (Lugo)

53.53 664.68 160.6 63830C6

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-222

- Manuela Sarmiento Cm Lagas 180, 27000 Cervo (Lugo)

30.66 376.5 91.98 63830G9

PJ2368S Lagas Monte Alto

Page 73: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

73 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-223

- Ramona Lopez Baltar Cm Lagas 170, 27000 Cervo (Lugo)

14.37 174.43 43.11 63830G8

PJ2368S Lagas Monte Alto

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-224

- Juan-Bautista Martinez De La Vega Pedrosa Cl Huertas 41, 27400 Monforte De Lemos (Lugo) Nº - Jose Antonio Parada Pedrosa Rd Sobradiel 72, 28043 Madrid (Madrid) - Herederos De Esperanza Parada Pedrosa Cl Cuarta 3, 28016 Madrid (Madrid) - Ascension Parada Pedrosa Cl Rodriguez San Pedro 8 Pl:4 Pt:Dh, 28015 Madrid (Madrid) - Miguel Terrero Pedrosa Av Virgen De Guadalupe 6 Pl:1 Pt:D, 10001 Caceres (Caceres) - Antonio Terrero Pedrosa Lg Palacio De Boveda, 27340 Boveda (Lugo) - Irene Terrero Pedrosa Cl Matematico Pedrayes 7 Pl:6 Pt:I, 33005 Oviedo (Asturias) - Diego Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Alberto Aguilera 15 Pl:2 Pt:B, 28015 Madrid (Madrid) - Maria Loreto Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Bolivia 17 Pl:10 Pt:A, 28016 Madrid (Madrid)

60.97 744.16 182.91 63830O2

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-225

- Dionisio Balseiro Otero Cr San Cibrao Urb 670, 27000 Cervo (Lugo)

5.86 66.32 17.58 63830C1

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-226

- Ramon Lopez Lopez Domicilio Ignorado

4.42 51.31 13.26 63830C0

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-227

- Ramon Lopez Lopez Domicilio Ignorado

7.58 87.04 22.74 63830B9

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-228

- Herederos De Raimundo Casas Villamil Cl Venta 5, 27891 Cervo (Lugo)

24.78 302.83 74.34 63830B8

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-229

- Herederos De Raimundo Casas Villamil Cl Venta 5, 27891 Cervo (Lugo)

10.09 83.96 30.27 63830B7

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-230

- Jose Ferreiros Cao Cl Romea Muriedas 3, 39600 Camargo (Cantabria)

0.0 9.46 0.0 63830B6

PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-231

- Manuel Vazquez Paleo Lg Lieiro - San Ciprian, 27890 Cervo (Lugo)

15.26 211.25 45.78 6383071 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-232

- Pacita Gomez Ponte Cr San Cibrao Urb 810, 27000 Cervo (Lugo)

34.12 414.75 102.36 6383070 PJ2368S Lagas Monte Alto

LU-CE-233

- Herederos De Ramon Garcia Mariño Cl Castñeiras 34 Pl:3 Pt:D, 15007 A Coruña (A Coruña)

15.77 145.65 47.31 6383069 PJ2368S Lagas Monte Alto

Page 74: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

74 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-234

- Juan-Bautista Martinez De La Vega Pedrosa Cl Huertas 41, 27400 Monforte De Lemos (Lugo) - Jose Antonio Parada Pedrosa Rd Sobradiel 72, 28043 Madrid (Madrid) - Herederos De Esperanza Parada Pedrosa Cl Cuarta 3, 28016 Madrid (Madrid) - Ascension Parada Pedrosa Cl Rodriguez San Pedro 8 Pl:4 Pt:Dh, 28015 Madrid (Madrid) - Miguel Terrero Pedrosa Av Virgen De Guadalupe 6 Pl:1 Pt:D, 10001 Caceres (Caceres) - Antonio Terrero Pedrosa Lg Palacio De Boveda, 27340 Boveda (Lugo) - Irene Terrero Pedrosa Cl Matematico Pedrayes 7 Pl:6 Pt:I, 33005 Oviedo (Asturias) - Diego Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Alberto Aguilera 15 Pl:2 Pt:B, 28015 Madrid (Madrid) - Maria Loreto Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Bolivia 17 Pl:10 Pt:A, 28016 Madrid (Madrid)

344.8 4164.52 1034.4 6383001 PJ2368S Pedrosa Monte Alto

LU-CE-235

- Dolores Cociña 10, Cervo (Lugo)

24.15 282.84 72.45 6383054 PJ2368S Pedrosa Monte Alto

LU-CE-236

- Maria Angeles Lopez Vazquez Cl Ramon Granda 1 Pl:6 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

20.32 273.76 60.96 6383053 PJ2368S Pedrosa Monte Alto

LU-CE-237

- Juan-Bautista Martinez De La Vega Pedrosa Cl Huertas 41, 27400 Monforte De Lemos (Lugo) - Jose Antonio Parada Pedrosa Rd Sobradiel 72, 28043 Madrid (Madrid) - Herederos De Esperanza Parada Pedrosa Cl Cuarta 3, 28016 Madrid (Madrid) - Ascension Parada Pedrosa Cl Rodriguez San Pedro 8 Pl:4 Pt:Dh, 28015 Madrid (Madrid) - Miguel Terrero Pedrosa Av Virgen De Guadalupe 6 Pl:1 Pt:D, 10001 Caceres (Caceres) - Antonio Terrero Pedrosa Lg Palacio De Boveda, 27340 Boveda (Lugo) - Irene Terrero Pedrosa Cl Matematico Pedrayes 7 Pl:6 Pt:I, 33005 Oviedo (Asturias) - Diego Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Alberto Aguilera 15 Pl:2 Pt:B, 28015 Madrid (Madrid) - Maria Loreto Ruiz Del Castillo Y Terrero Cl Bolivia 17 Pl:10 Pt:A, 28016 Madrid (Madrid)

19.97 325.76 59.91 63830L5 PJ2368S Pedrosa Monte Alto

LU-CE-238 - Desconocido 0.0 2.14 0.0

63830M0

PJ2368S Pedrosa Monte Alto

LU-CE-239

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

13.8 228.93 41.4 Carretera Vía de comunicación

Page 75: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

75 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-240

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

0.0 8.88 0.0 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-241

- Maria Dolores Rey Casariego Cl Marques De Sargadelos 2 Pl:5 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

92.07 1155.0 276.21 5587041 PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-242

- Hortensia Casariego Villarmea Cl Rua Da Cruz 23 Pl:4, 27890 Cervo (Lugo)

1.2 49.0 3.6 5587040 PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-243 - Desconocido 11.01 132.27 33.03 5587027 PJ2358

N As Leas Monte Alto

LU-CE-244 - Desconocido 17.54 207.68 52.62 5587026 PJ2358

N As Leas Monte Alto

LU-CE-245 - Desconocido 27.02 328.67 81.06 5587023 PJ2358

N As Leas Monte Alto

LU-CE-246 - Desconocido 14.36 172.39 43.08 5587022 PJ2358

N As Leas Monte Alto

LU-CE-247 - Desconocido 5.17 62.53 15.51 5587021 PJ2358

N As Leas Monte Alto

LU-CE-248 - Desconocido 20.0 239.86 60.0 5587020

PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-249

- Jose Luis Rey Casariego Cl Rua Das Areas-S Ciprian 4, 27890 Cervo (Lugo)

12.86 150.16 38.58 5587001 PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-250

- M Jose Rey Casariego Cl Arcadio Pardiñas 170 Pl:1 Pt:B, 27880 Burela (Lugo) - Jose Luis Rey Casariego Cl Rua Das Areas-S Ciprian 4, 27890 Cervo (Lugo) - Maria Dolores Rey Casariego Cl Marques De Sargadelos 2 Pl:5 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

113.5 1353.64 340.5 5587036 PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-251

- Herederos De Jose Basanta Cabanas Cl Rafael Alberti 3 Pl:5 Pt:D, 15008 A Coruña (A Coruña)

42.82 453.64 128.46 5587034 PJ2358N As Leas Monte Alto

LU-CE-252

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

10.03 113.57 30.09 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-253

- Manuela Rey Amado Cm Galdin - San Ciprian 1010, 27890 Cervo (Lugo)

28.81 419.21 86.43 5588004 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-254

- Manuela Rey Amado Cr Bellavista - San Ciprian 1410, 27890 Cervo (Lugo)

62.42 784.68 187.26 5588005 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-255

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

21.44 160.23 64.32 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-256

- Gilberto Lopez Pita Lg Guioncho 10, 27888 Cervo (Lugo)

49.81 731.48 149.43 5389004 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-257

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

18.98 211.5 56.94 5389005 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-258

- Esther Gonzalez Bermudez Av Da Mari A San Cibrao 32, 27890 Cervo (Lugo)

114.16 1326.57 342.48 5285007 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-259

- Esther Gonzalez Bermudez Av Da Mari A San Cibrao 32, 27890 Cervo (Lugo)

59.44 858.38 178.32 5285006 PJ2358N

As Galiñeiras Monte Alto

LU-CE-260

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

6.89 110.82 20.67 Río Cobo Hidrografia natural

Page 76: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

76 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-261

- Prebetong Lugo Sa Av Benigno Rivera, 27290 Lugo (Lugo)

58.26 775.93 174.78 5087005 PJ2358N Bas Monte Alto

LU-CE-262

- Herederos De Dolores Fra Sarmiento Cl Pascual Veiga 1, 27880 Burela (Lugo)

38.2 529.2 114.6 5087001 PJ2358N Bas Monte Alto

LU-CE-263

- Julia Correa Gonzalez Av Da Mariña, San Ciprian 19, 27890 Cervo (Lugo)

21.58 214.45 64.74 5087021 PJ2358N Bas Monte Alto

LU-CE-264

- Piedad Fernandez Rodil Av Da Mariaña 3, 27890 Cervo (Lugo)

19.12 231.14 57.36 5087020 PJ2358N Bas Monte Alto

LU-CE-265

- Irene Lopez Rouco Cr Venta 215, 27890 Cervo (Lugo)

17.21 253.18 51.63 5087019 PJ2358N Bas Monte Alto

LU-CE-266

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

9.95 159.46 29.85 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-267

- Oliva Carballeira Blanco Lg Lieiro-San Ciprian 24 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27890 Cervo (Lugo)

208.55 2593.71 625.65 4885002 PJ2348N Bas Prado

LU-CE-268

- Consuelo Mendez Diaz Cm Lieiro - San Ciprian 710, 27000 Cervo (Lugo)

13.29 94.92 39.87 4885064 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-269

- Jose Rua Rodriguez Cr Venta 2480, 27000 Cervo (Lugo)

0.0 20.25 0.0 4885091 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-270

- Herederos De Cesarina Vazquez Gonzalez Lg A Venta 2, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 312.85 0.0 4885063 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-271

- Edelmira Franco Fernandez Cm Guioncho - San Ciprian 710, 27000 Cervo (Lugo)

53.49 349.15 160.47 4885090 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-272

- Esther Gonzalez Bermudez Av Da Mari A San Cibrao 32, 27890 Cervo (Lugo)

50.76 630.6 152.28 4885062 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-273

- Rouco Martinez Gonzalo Av Los Mallos 92 Pl:6 Pt:A, 15007 A Coruña (A Coruña)

4.75 44.88 14.25 4885061 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-274

- Concello Cervo Lg Cervo - Cervo, Cervo (Lugo)

14.42 213.2 43.26 Camiño Vía de comunicación

LU-CE-275

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.07 4.79 0.21 4885029

PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-276

- Ofelia Pita Martinez Lg San Ciprian Lieiro 32, 27890 Cervo (Lugo)

22.2 259.56 66.6 4885028 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-277 - Desconocido 34.09 441.73 102.27 4589010 PJ2348

N Bas Monte Alto

LU-CE-278

- Maria Dolores Lopez Abad Cl Da Mariña 37 Pl:2 Pt:B, 27890 Cervo (Lugo)

10.65 86.54 31.95 4589011 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-279

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 95.75 1112.66 287.25 4589008 PJ2348

N Bas Monte Alto

LU-CE-280

- Manuel Lopez Balseiro Cm Lieiro - San Ciprian 1030, 27000 Cervo (Lugo)

0.0 32.06 0.0 4589033 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-281

- Genaro Pernas Penas Cm Lieiro - San Ciprian 1040, 27000 Cervo (Lugo)

24.4 310.78 73.2 4589034 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-282

- Tomas Pillado Fra Av Mariña (Da) 12 Pl:3 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo)

62.34 685.02 187.02 4589035 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-283

- Constantino Soto Basanta Cl Mar Cantabrico 38, 27890 Cervo (Lugo)

1.12 21.65 3.36 4589036 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-284

- Nazario Suarez Vazquez Lg San Ciprian Aduana 8 Pl:1, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 54.92 0.0 4589037 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-285

- Genaro Pernas Penas Cr Rio Cobo - San Ciprian 1300, 27000 Cervo (Lugo)

16.49 139.21 49.47 4589019 PJ2348N Bas Monte Alto

Page 77: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

77 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-CE-286

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

21.78 262.26 65.34 4589020 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-287

- Manuel Fernandez Mendez Cr Rio Cobo - San Ciprian 1320, 27000 Cervo (Lugo)

5.34 107.85 16.02 4589021 PJ2348N Bas Monte Alto

LU-CE-287BIS

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

18.93 231.8 56.79 Bas Canalización

LU-CE-288

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

1.13 19.1 3.39 4286008 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-289

- Belarmino Fra Lopez Cm Castelo - San Ciprian 96, 27890 Cervo (Lugo)

9.1 64.43 27.3 4286007 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-290

- Herederos De Ramon Fra Fernandez Cl Travesia Vigo 33 Pl:9, 36216 Vigo (Pontevedra)

9.74 11.78 29.22 4286006 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-291

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

9.47 112.75 28.41 4286005 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-291BIS

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 4.7 39.73 14.1 4286052 PJ2348

N Barreiro Monte Alto

LU-CE-292

- Tomas Gonzalez Diaz Lg Cuiña 4, 27891 Cervo (Lugo)

10.22 148.74 30.66 4286004 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-293

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

0.0 1.25 0.0 4286003 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-294

- Mercedes Lopez Balseiro Cr San Cibrao Urb 420, 27000 Cervo (Lugo)

48.31 666.16 144.93 4286051 PJ2348N Barreiro Monte Alto

LU-CE-295

- Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

15.76 249.83 47.28 LU-142 Vía de comunicación

LU-CE-297

- En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 746.78 9200.0 2240.34 3888101 PJ2338

N Filgueiras Monte Alto

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: CERVO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-7-POS

- Primitivo Pernas Vigo Lg Vilar-Villaestrofe 3, 27889 Cervo (Lugo)

0.0 0.0 430.0 55 384 Fonte De Anton Eucaliptal

LU-CE-8-POS

- Jose Benigno Lopez Balmayor Av Da Mariña 70 Pl:5 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

0.0 0.0 744.0 55 383 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-9-POS

- Jose Benigno Lopez Balmayor Av Da Mariña 70 Pl:5 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

0.0 0.0 137.0 55 530 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-214-POS

- Herederos De Maria Fe Lopez Gonzalez Lg Gandras Lieiro 18 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 0.0 1232.0 6885014 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-215-POS

- Lucita Paz Lopez Lg Fazouro 10, 27789 Foz (Lugo)

0.0 0.0 69.0 6885013 PJ2368N Lagas Monte Alto

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

Page 78: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

78 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: CERVO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-CE-214-EL

- Herederos De Maria Fe Lopez Gonzalez Lg Gandras Lieiro 18 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27888 Cervo (Lugo)

39.0 39.0 4.0 6885014 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-EL-01

- Y Siete Sr Propietario Cm Lagas Sesenta y Siete Cm Lagas 67, 27890 Cervo (Lugo)

114.0 114.0 4.0 6885015 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-EL-02

- Benedicta Gonzalez Diaz Cl Pedrosa-San Ciprian, 27890 Cervo (Lugo)

108.0 108.0 0.0 6885016 PJ2368N Lagas Monte Alto

LU-CE-7-EL

- Primitivo Pernas Vigo Lg Vilar-Villaestrofe 3, 27889 Cervo (Lugo)

87.0 87.0 4.0 55 384 Fonte De Anton Eucaliptal

LU-CE-6-EL

- Carmen Garcia Quiroga Cl Pascual Veiga 30, 27880 Burela (Lugo)

105.0 105.0 4.0 55 385 Lamacede Eucaliptal

LU-CE-EL-10

- Abel Lopez Garcia Cl Avenida Da Mari¥A 73, 27880 Burela (Lugo)

171.0 171.0 4.0 55 386 Fontiña Eucaliptal

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: XOVE

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURA

LEZA

LU-XO-1 - Maria Vicenta Rua Lage Lg Beltran 2, 27878 Xove (Lugo)

20.9 217.92 62.69 70 221 Redondo Prados o praderas

LU-XO-2 - Rosario Alvarez Prieto Lg Lago - Vilar 21, 27878 Xove (Lugo)

29.98 390.50 89.93 70 220 Novas Prados o praderas

LU-XO-3

- Concepcion Prieto Montenegro Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo) - Andres Prieto Muriel Lg Vilar - Lago 16, 27878 Xove (Lugo)

11.91 141.27 35.74 70 219 Novas Prados o praderas

LU-XO-4 - Andres Prieto Muriel Lg Vilar - Lago 16, 27878 Xove (Lugo)

11.71 137.98 35.13 70 218 Novas Prados o praderas

LU-XO-5 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 10.89 124.05 32.67 Novas

Prados o praderas

LU-XO-6 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 1.32 62.34 3.95 Novas

Prados o praderas

LU-XO-7

- Maria Nieves Quelle Paleo Lg Vilar Lago 13, 27878 Xove (Lugo) - Andres Prieto Muriel Lg Vilar - Lago 16, 27878 Xove (Lugo)

39.02 447.54 117.06 70 229 Novas Prados o praderas

LU-XO-8 - Antonio Rouco Lopez Pq Moras, Xove (Lugo)

0.0 16.79 0.0 70 211 Redondo Prados o praderas

LU-XO-9 - Maria Palmira Martinez Rouco Lg Sumoas-Fontaiña, 27878 Xove (Lugo)

18.38 153.11 55.14 70 223 Novas Eucaliptal

LU-XO-10 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 91.72 1130.19 275.16 70 146

Penchaiña De Abajo Eucaliptal

LU-XO-11 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 1.0 39.39 3.0 70 144

Penchaiña De Abajo Eucaliptal

LU-XO-12 - Aurea Barro Fernandez Lg Lago Vilar 1, 27878 Xove (Lugo)

40.73 481.07 122.2 70 143 Penchaiña De Abajo Eucaliptal

Page 79: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

79 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-13 - Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

0.0 49.11 0.0 70 260 Redondo Pinar

LU-XO-14 - Eduardo Fernandez Abad Lg Volanteiros San Ciprian 8 Pl:1, 27890 Cervo (Lugo)

6.55 94.86 19.66 70 142 Penachaiña Eucaliptal

LU-XO-15 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

2.67 32.06 8.01 70 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-16 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

212.75 882.2 638.26 28 9006 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-17 - Eduardo Fernandez Abad Lg Volanteiros San Ciprian 8 Pl:1, 27890 Cervo (Lugo)

5.66 92.65 16.97 28 179 Monte Galvan Eucaliptal

LU-XO-18 - Concepcion Rubinos Fernandez Lg Os Campos 19 Pl:3, 27890 Cervo (Lugo)

30.81 370.89 92.44 28 204 Monte Galvan Eucaliptal

LU-XO-19 - Remedios Fernandez Abad Pq Forasteros, Xove (Lugo)

29.2 348.65 87.6 28 205 Monte Zambud Eucaliptal

LU-XO-20 - Jose Maria Fernandez Abad Pq Forasteros, Xove (Lugo)

55.32 617.16 165.96 28 206 Monte Zambud Eucaliptal

LU-XO-21 - Jesus Fernandez Alvarez Lg Lago, 27878 Xove (Lugo)

0.0 5.34 0.0 28 207 Monte Torca Eucaliptal

LU-XO-22 - Aurea Barro Fernandez Lg Lago Vilar 1, 27878 Xove (Lugo)

118.29 1408.21 354.88 28 175 Monte Zambado Eucaliptal

LU-XO-23 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.3 40.56 9.9 28 9006 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-24 - Daniel Sierra Parapar Lg Castelo-Magazos 17, 27850 Viveiro (Lugo)

52.36 704.58 157.08 28 171 Monte Zambud

Prados o praderas

LU-XO-25 - Rosario Alvarez Prieto Lg Lago - Vilar 21, 27878 Xove (Lugo)

0.0 117.63 0.0 28 172 Monte Zambud Eucaliptal

LU-XO-26

- Ferrocarriles De Via Estrecha Feve Ministerio D Cl General Rodrigo 6 Pl:2, 28003 Madrid (Madrid)

13.54 217.31 40.62 28 9002 Ffcc Feve Vía férrea

LU-XO-27 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.4 55.26 10.19 28 9008 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-28 - Maria Susana Alvarez Alvarez Cl Rosalia De Castro 42 Pl:2 Pt:B, 27880 Burela (Lugo)

69.72 929.37 209.16 28 129 Vilar Prados o praderas

LU-XO-29 - Rosario Alvarez Prieto Lg Lago - Vilar 21, 27878 Xove (Lugo)

0.9 26.77 2.71 28 234 Vilar Pinar

LU-XO-30 - Maria Luisa Alvarez Prieto Lg Vilar. Lago 20, 27878 Xove (Lugo)

17.32 207.94 51.96 28 128 Bouzas Pastos

LU-XO-31 - Rosario Alvarez Prieto Lg Lago - Vilar 21, 27878 Xove (Lugo)

20.8 250.76 62.4 28 127 Bouza Eucaliptal

LU-XO-32 - Maria Vicenta Rua Lage Lg Beltran 2, 27878 Xove (Lugo)

20.48 246.41 61.43 28 126 Bouza Eucaliptal

LU-XO-33 - Andres Prieto Muriel Lg Vilar - Lago 16, 27878 Xove (Lugo)

32.05 374.23 96.16 28 124 Bouzas Eucaliptal

LU-XO-34 - Rosario Alvarez Prieto Lg Lago - Vilar 21, 27878 Xove (Lugo)

151.88 1875.43 455.65 28 116 Bouza Eucaliptal

LU-XO-35 - Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

4.8 55.33 14.4 28 9001 Rego Gifon

Hidrografía natural

LU-XO-36

- Josefa Barro Fernandez Lg Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

104.35 1217.36 313.06 28 92 Cordon Eucaliptal

LU-XO-37

- Antonio Maseda Rouco Av Da Mariña 28 Pl:1, 27890 Cervo (Lugo) - Lucio Maseda Rouco Cl Misericordia 41 Pl:1 Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo)

16.78 203.22 50.34 28 213 Cordon Eucaliptal

LU-XO-38 - Paulino Febrero Diaz Pq Moras, Xove (Lugo)

17.19 208.44 51.56 28 212 Cordon Eucaliptal

Page 80: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

80 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-39 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 60.1 769.78 180.29 28 236 Cordon Eucaliptal

LU-XO-40 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.23 52.46 9.68 28 9010 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-41 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.75 59.08 11.26 69 9005 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-42 - Pilar Prieto Prieto Lg Aspera - Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

46.7 719.98 140.11 69 144 Cordon Pinar

LU-XO-43 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

6.35 88.13 19.05 69 9003 Cm Real Castelo

Vía de comunicación

LU-XO-44 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

5.24 58.66 15.72 27 9007 Cm Real Castelo

Vía de comunicación

LU-XO-45 - Pilar Prieto Prieto Lg Aspera - Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

238.03 2805.76 714.09 27 196 Camiño Prados o praderas

LU-XO-46 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

4.15 50.46 12.44 27 9012 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-47 - Eduardo Lopez Recare Lg Lieiro San Ciprian, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 10.93 0.0 27 144 Campon Eucaliptal

LU-XO-48 - Ramon Prieto Fernandez Cl Rua Dos Baos - S.Cip 6 Pl:2, 27890 Cervo (Lugo)

26.56 369.56 79.67 27 145 Campon Eucaliptal

LU-XO-49 - Aurora Fernandez Campo Cl Manuel Murguia 3 Pl:1, 27880 Burela (Lugo)

32.53 387.43 97.58 27 336 Campon Eucaliptal

LU-XO-50 - Tomas Fernandez Campo Lg Rigueira, 27879 Xove (Lugo)

19.97 237.46 59.91 27 146 Campon Eucaliptal

LU-XO-51 - Aurea Fernandez Campo Lg Portocelo 11, 27878 Xove (Lugo)

17.41 208.13 52.22 27 337 Campon Eucaliptal

LU-XO-52 - Claudia Lopez Montenegro Pq Forasteros, Xove (Lugo)

21.57 258.91 64.72 27 147 Campon Eucaliptal

LU-XO-53 - Maria Antonia Bellas Vazquez Lg Lago 7, 27878 Xove (Lugo)

20.22 242.25 60.66 27 148 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-54 - Dolores Campo Rodriguez Lg Barxa - Lago 19, 27870 Xove (Lugo)

52.47 627.95 157.4 27 150 Campon Eucaliptal

LU-XO-55

- Mercedes Barro Val Lg Lago - Ancil 2, 27878 Xove (Lugo) - Rodolfo Pardo Canoura Al Pq. Lieiro 16, 27890 Cervo (Lugo)

50.14 590.52 150.43 27 152 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-56

- Herederos De Manuel Alvarez Pernas Lg Moras Cruces, 27878 Xove (Lugo) - Aurea Alvarez Sanchez Lg Barxa Pq Lago 14, 27878 Xove (Lugo) - Tomas Rivas Alvarez Av Da Veiga. 21 Pl:2 Pt:C, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 11.85 0.0 27 151 Campon Eucaliptal

LU-XO-57 - Pilar Prieto Prieto Lg Aspera - Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

37.88 450.46 113.64 27 153 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-58 - Maria Soledad Martinez Santos Cl Nosa Señora Do Carme 72 Pl:4 Pt:A, 27880 Burela (Lugo)

27.3 324.43 81.91 27 335 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-59

- Amadora Lopez Paleo Pq Lago, Xove (Lugo) - Pilar Prieto Prieto Lg Aspera - Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

73.6 875.05 220.79 27 154 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-60 - Ramon Lopez Lopez Pq Forasteros, Xove (Lugo)

61.67 731.87 185.01 27 155 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-61

- Concepcion Lopez Paleo Pq Lago, Xove (Lugo) - Pilar Prieto Prieto Lg Aspera - Lago 2, 27878 Xove (Lugo)

34.7 368.73 104.09 27 156 Tilleira Eucaliptal

Page 81: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

81 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-62

- Maria Josefa Quelle Paleo Lg Villaronte, 27788 Foz (Lugo) - Rosa Quelle Paleo Cl Campos San Ciprian 16, 27890 Cervo (Lugo) - Maria Nieves Quelle Paleo Lg Vilar Lago 13, 27878 Xove (Lugo) - Remedios Quelle Paleo Cr General 17, 27790 Barreiros (Lugo)

0.0 39.23 0.0 27 251 Auga Levada Eucaliptal

LU-XO-63 - Jesus Miguez Perez Cl Ferrol-Rigueira 1, 27879 Xove (Lugo)

37.91 452.75 113.72 27 157 Telleira Eucaliptal

LU-XO-64 - Maria Adela Prieto Fernandez Lg Lago 22, 27870 Xove (Lugo)

9.74 119.16 29.23 27 162 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-65

- Matilde Alvarez Pernas Pq Lago ( Santa Eulalia ), 27878 Xove (Lugo) - Jose Rivas Alvarez Pq Lago. Ancel 11, 27878 Xove (Lugo)

4.53 54.99 13.6 27 164 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-66 - Josefa Alvarez Rodriguez Lg Estacion Feve 5, 27880 Burela (Lugo)

3.98 47.61 11.95 27 165 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-67 - Amadora Lopez Paleo Pq Lago, Xove (Lugo)

6.28 74.93 18.85 27 158 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-68 - Herederos De Antonia Fernandez Cociña Lg Fontaina-Sumoas 8, 27878 Xove (Lugo)

7.25 85.34 21.74 27 169 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-69 - Maria Lisarda Pereira Fernandez Cl Severo Ochoa 3 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

3.31 39.78 9.93 27 170 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-70

- Fe Lisarda Pereira Fernandez Cl Torre Celeiro 5, 27863 Viveiro (Lugo) - Ramon Pereira Fernandez Lg Lago, 27878 Xove (Lugo) - Jose Antonio Pereira Fernandez Beurko 3 Pl:3 Pt:D, 48902 Barakaldo (Vizcaya) - Maria Lisarda Pereira Fernandez Cl Severo Ochoa 3 Pt:D, 33400 Aviles (Asturias)

13.27 159.0 39.81 27 171 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-71

- Regina Eijo Rapa Lg Casaslongas-Lago, 27878 Xove (Lugo) - Nieves Balseiro Eijo Cl Fdo.Osorio Paramo 3 Pl:3 Pt:G, 27850 Viveiro (Lugo)

10.46 123.12 31.39 27 172 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-72 - Maria Blas Otero Pq Lago, Xove (Lugo)

18.02 195.59 54.07 27 174 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-73

- Herederos De Benigno Alvarez Sanchez Lg Lago Barja 17, 27878 Xove (Lugo) - Herederos De Jose Alvarez Pernas Lg Lago, 27878 Xove (Lugo) - Herederos De Marcelino Alvarez Sanchez Lg Lago - Casaslongas 1, 27878 Xove (Lugo) - Aurea Alvarez Sanchez Lg Barxa Pq Lago 14, 27878 Xove (Lugo) - Herederos De Manuel Alvarez Pernas Lg Moras Cruces, 27878 Xove (Lugo) - Balbino Alvarez Sanchez Lg Barxa - Lago 19, 27870 Xove (Lugo)

6.04 48.63 18.13 27 176 Tilleira Eucaliptal

LU-XO-74 - Maria Vicenta Rua Lage Lg Beltran 2, 27878 Xove (Lugo)

91.9 1111.73 1275.7 27 120 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-75 - Aurea Fernandez Pernas Lg Barxa - Lago 21, 27878 Xove (Lugo)

14.29 171.5 42.87 27 119 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-76 - Aurea Fernandez Pernas Lg Barxa - Lago 21, 27878 Xove (Lugo)

12.66 151.78 37.98 27 118 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-77 - Herederos De Marcelino Alvarez Sanchez Lg Lago - Casaslongas 1, 27878 Xove (Lugo)

8.31 99.7 24.93 27 117 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-78 - Herederos De Benigno Alvarez Sanchez Lg Lago Barja 17, 27878 Xove (Lugo)

9.23 110.64 27.69 27 343 Monte Belle Eucaliptal

Page 82: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

82 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-79 - Herederos De Selmira Otero Rodriguez Lg Lago 12, 27878 Xove (Lugo)

5.97 71.86 17.91 27 311 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-80 - Ramon Otero Rodriguez Pq Moras.Aldea D`Abaixo 17, 27876 Xove (Lugo)

4.69 56.66 14.06 27 310 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-81

- Maria Dolores Lopez Abad Cl Da Mariña 37 Pl:2 Pt:B, 27890 Cervo (Lugo) - Leonardo Martinez Suarez Cl Da Mariña 37 Pl:2 Pt:B, 27890 Cervo (Lugo)

8.57 98.4 25.72 27 309 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-82 - Benigna Otero Cociña Pq Lago ( Santa Eulalia ), 27878 Xove (Lugo)

1.63 51.52 4.89 27 308 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-83 - Dolores Otero Cociña Pq Lago ( Santa Eulalia ), 27878 Xove (Lugo)

0.0 5.3 0.0 27 114 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-84 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

5.92 70.0 17.76 27 9009 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-85 - Josefa Rua Lage Av Arteijo 19 Pl:2 Pt:D, 15004 A Coruña (A Coruña)

96.07 1076.26 288.21 27 296 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-86 - Jose Martinez Ben Ru Atalaia 4 Pl:4 Pt:D, 27780 Foz (Lugo)

32.99 392.61 98.96 27 295 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-87 - Melchor Alvarez De Mon Perez Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

68.93 832.54 206.79 27 294 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-88 - Herederos De Aurelio Pena Alvarez Cl Avda Diputacion 36, 27870 Xove (Lugo)

36.32 508.06 108.95 27 292 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-89 - Emilia Pena Alvarez Cl Pumariño 10, 27870 Xove (Lugo)

89.0 1019.19 266.99 27 320 Monte Belle Eucaliptal

LU-XO-90 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

5.75 69.54 17.25 27 9010 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-91

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

62.86 752.78 188.58 27 350 Esgroba Eucaliptal

LU-XO-92 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

5.06 61.43 15.19 27 9001 Cr Alto Lago

Vía de comunicación

LU-XO-93 - Excma Diputacion De Lugo Cl San Marcos, 27001 Lugo (Lugo)

3.7 45.17 11.11 26 9009 Cr Alto Lago

Vía de comunicación

LU-XO-94

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

22.08 270.98 66.25 26 835 Esgroba Eucaliptal

LU-XO-95 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

4.53 54.08 13.58 26 9006 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-96

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

32.01 383.22 96.02 26 428 Esgroba Eucaliptal

LU-XO-97

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

76.01 876.61 228.03 26 838 Esgroba Eucaliptal

Page 83: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

83 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-98

- Ramon Alvarez De Mon Basanta Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo) - Juan Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Rua Do Bufo 28, 15178 Oleiros (A Coruña) - Elena Alvarez De Mon Pan Soraluce Lg Pousada 20, 15173 Oleiros (A Coruña) - Cristina Alvarez-Mon Pan De Soraluce Cl Rua Rio 1, 15173 Oleiros (A Coruña) - Ramon Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Riaza 4, 28023 Madrid (Madrid) - Maria Alvarez Mon Pan De Sora Cl Manuel Malasaña 3 Pl:6 Pt:C, 28004 Madrid (Madrid) - Jose Alvarez De Mon Pan De Soraluce Ru Pezoca 2, 15173 Oleiros (A Coruña) - Santiago Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Montalban 13 Pl:3 Pt:Dr, 28014 Madrid (Madrid) - Javier Alvarez De Mon Y Pan De Soraluce Av Constitucion 72, 05260 Cebreros (Avila)

92.24 1148.09 276.71 26 427 Esgroba Eucaliptal

LU-XO-99 - Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

2.29 27.86 6.88 26 9005 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-100

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

2.31 28.37 6.94 25 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-101

- Ramon Alvarez De Mon Basanta Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo) - Juan Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Rua Do Bufo 28, 15178 Oleiros (A Coruña) - Elena Alvarez De Mon Pan Soraluce Lg Pousada 20, 15173 Oleiros (A Coruña) - Cristina Alvarez-Mon Pan De Soraluce Cl Rua Rio 1, 15173 Oleiros (A Coruña) - Ramon Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Riaza 4, 28023 Madrid (Madrid) - Maria Alvarez Mon Pan De Sora Cl Manuel Malasaña 3 Pl:6 Pt:C, 28004 Madrid (Madrid) - Jose Alvarez De Mon Pan Soraluce Ru Pezoca 2, 15173 Oleiros (A Coruña) - Santiago Alvarez Mon Pan Soraluce Cl Montalban 13 Pl:3 Pt:Dr, 28014 Madrid (Madrid) - Javier Alvarez De Mon Y Pan De Soraluce Av Constitucion 72, 05260 Cebreros (Avila)

32.42 395.28 97.25 25 380 Arca Eucaliptal

LU-XO-102

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

11.61 140.8 34.82 25 415 Arca Eucaliptal

LU-XO-103

- Aurelia Febrero Diaz Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

41.73 586.47 125.18 25 414 Arca Eucaliptal

LU-XO-104

- Maria Ramona Pardiño Gonzalez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo) - Antonio Rey Alvarez Av Diputacion 88, 27870 Xove (Lugo)

155.95 1807.84 467.86 25 381 Arca Pinar

LU-XO-105

- Herederos De Maria Insua Meitin Cl Baamonde Illade 27, 27870 Xove (Lugo)

19.45 194.0 58.35 25 377 Figueiras Matorral

LU-XO-106

- Remedios Gonzalez Varela Cl Avda Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo) - Herederos De Arturo Vazquez Fernandez Av Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo)

12.0 146.08 36.0 25 376 Figueiras Eucaliptal

LU-XO-107

- Eva Fernandez Franco Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

27.84 336.26 83.52 25 375 Figueiras Eucaliptal

LU-XO-108

- Remedios Gonzalez Varela Cl Avda Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo) - Herederos De Arturo Vazquez Fernandez Av Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo)

19.36 235.92 58.07 25 372 Figueiras Arboles de ribera

Page 84: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

84 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-109

- Herederos De Gabino Guerreiro Cociña Cl Generosa Villalba, 27870 Xove (Lugo)

87.41 1059.92 262.24 25 366 Figueiras Eucaliptal

LU-XO-110

- Herederos De Maria Pena Bermudez Cl Baamonde Illade 8, 27870 Xove (Lugo)

20.21 221.95 60.63 25 363 Espiñeiro Eucaliptal

LU-XO-111

- Aurora Quelle Abad Lg La Maboa Xove Es:00 Pl:00 Pt:00, 27870 Xove (Lugo)

14.17 169.98 42.51 25 360 Espiñeiro Eucaliptal

LU-XO-112

- Jose Lopez Canoura Cl Generosa Villalba 21, 27870 Xove (Lugo)

14.63 178.36 43.89 25 359 Espiñeiros Eucaliptal

LU-XO-113

- Antonia Fernandez Canonia Lg Bo Vivigo 36, 33156 Cudillero (Asturias)

32.44 382.61 97.31 25 74 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-114

- Dolores Fernandez Canoura Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

29.06 350.87 87.19 25 407 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-115

- Manuel Dovale Fernandez Cl Rua Baamonde Illade 2, 27870 Xove (Lugo)

22.72 265.08 68.16 25 406 Condomiñas Matorral

LU-XO-116

- Manuel Abad Pena Lg Lagar - Sumoas 1, 27878 Xove (Lugo)

3.69 239.48 11.06 25 68 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-117

- Secundino Perez Leal Cr Moras 113, 27870 Xove (Lugo)

23.96 151.21 71.87 25 405 Condomiñas

Prados o praderas

LU-XO-118

- Secundino Perez Leal Cr Moras 113, 27870 Xove (Lugo)

60.58 668.22 181.75 25 66 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-119

- Eva Fernandez Franco Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

5.75 50.48 17.25 25 50 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-120

- Josefa Alvarez Miranda Pq Forasteros, Xove (Lugo)

12.02 167.62 36.07 25 72 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-121

- German Dorindo Franco Peteira Cl Nicolas Cora Montenegro 59 Pl:2 Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo)

31.58 401.5 94.74 25 77 Condomiñas Eucaliptal

LU-XO-122

- Manuel Lopez Fernandez Cl Portillo De Balboa 61 Pl:2 Pt:I, 47010 Valladolid (Valladolid)

20.49 245.63 61.48 25 418 Ximarreiras Eucaliptal

LU-XO-123

- Gines Lopez Abad Pq Covas.Cantarrana 4, 27868 Viveiro (Lugo)

5.83 208.45 17.49 25 417 Ximarreiras Eucaliptal

LU-XO-124

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.68 58.23 11.03 25 9005 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-125

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

4.39 70.46 13.17 23 9001 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-126

- Maria Emilia Gonzalez Quelle Lg La Maboa Xove Es:00 Pl:0 Pt:00, 27870 Xove (Lugo)

49.56 589.11 148.68 23 11 Ximarreiras Pinar

LU-XO-127

- Remedios Gonzalez Varela Cl Avda Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo)

9.04 173.5 27.12 23 455 Ximarreiras Pinar

LU-XO-128

- Josefa Balsa Fernandez Cl Avda. Diputacion 61, 27870 Xove (Lugo)

5.55 47.66 16.64 23 14 Ximarreiras Eucaliptal

LU-XO-129

- Secundino Perez Leal Cr Moras 113, 27870 Xove (Lugo)

0.0 5.58 0.0 23 10 Souto Corral Eucaliptal

LU-XO-129BIS

- Manuel Peteira Gonzalez Av Asturias 21 Pl:3 Pt:E, 27700 Ribadeo (Lugo)

22.91 266.06 68.73 23 12 Ximarreiras Eucaliptal

LU-XO-130

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

0.04 53.23 0.12 23 9012 Cm Lodeiro

Vía de comunicación

LU-XO-131

- Manuel Peteira Gonzalez Av Asturias 21 Pl:3 Pt:E, 27700 Ribadeo (Lugo)

14.7 233.84 44.1 23 25 Souto Corral

Prados o praderas

LU-XO-132

- Elda Peteira Canoura Cr De Moras 4, 27870 Xove (Lugo)

41.1 489.66 123.29 23 22 Souto Corral

Prados o praderas

LU-XO-133

- Manuel Peteira Gonzalez Av Asturias 21 Pl:3 Pt:E, 27700 Ribadeo (Lugo)

20.7 243.95 62.1 23 486 Souto Corral Eucaliptal

LU-XO-134

- Eva Fernandez Franco Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

24.33 320.16 72.99 23 270 Souto Do Corral Eucaliptal

LU-XO-135

- Augas De Galicia Pz Camilo Diaz Baliño 7 Es:9, 15704 Santiago De Compostela (A Coruña)

0.06 83.62 0.18 23 9004 Rego Mayor

Hidrografía natural

Page 85: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

85 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-136

- Maria Regina Losada Lage Lg Celeiro - Lavandeiras 6 Pl:2, 27863 Viveiro (Lugo) - Herederos De Eduardo Losada Lage Cl Victor Lopez Seoane 2 Pl:09 Pt:Iz, 15007 A Coruña (A Coruña) - Maria Jose Losada Lage Cm Alboy - Playa De Area, 27863 Viveiro (Lugo)

0.0 3.78 0.0 23 76 Chousa Val

Prados o praderas

LU-XO-137

- Herederos De Maria Insua Meitin Cl Baamonde Illade 27, 27870 Xove (Lugo)

15.55 135.03 46.65 23 78 Cortiña Pastos

LU-XO-138

- Benilde Guerreiro Rodriguez Cl Carballas 8, 27878 Xove (Lugo)

85.8 1099.6 257.41 23 79 Val Prados o praderas

LU-XO-139

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.83 61.28 11.5 23 9008 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-140

- Benilde Guerreiro Rodriguez Cl Carballas 8, 27878 Xove (Lugo)

7.38 118.07 22.13 23 459 Val Prados o praderas

LU-XO-141

- Herederos De Manuel Santos Insua Cl Carballas 8, 27870 Xove (Lugo)

44.76 547.17 134.27 23 81 Val Prados o praderas

LU-XO-142

- Benilde Guerreiro Rodriguez Cl Carballas 8, 27878 Xove (Lugo)

42.14 511.09 126.41 23 461 Val Prados o praderas

LU-XO-143

- Josefa Dominguez Diaz Pq Jove, Xove (Lugo) - Herederos De Ramon Vilar Dominguez Pz Canton Morenos 25 Pl:2, 27700 Ribadeo (Lugo)

16.53 195.18 49.58 23 88 Val Matorral

LU-XO-144

- Maria Palma Fernandez Otero Cl Nicolas Cora Montenegro 49 Pl:2 Pt:B, 27850 Viveiro (Lugo)

73.01 875.09 219.03 23 89 Val Prados o praderas

LU-XO-145

- Benilde Guerreiro Rodriguez Cl Carballas 8, 27878 Xove (Lugo)

45.25 591.92 135.76 23 90 Bedro Prados o praderas

LU-XO-146

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

4.05 64.69 12.15 23 9010 Cm Aldea Arriba

Vía de comunicación

LU-XO-147

- Herederos De Jose Gonzalez Varela Cl Moras 59, 27870 Xove (Lugo)

10.9 177.17 32.7 23 138 Pumarega Prados o praderas

LU-XO-148

- Demetrio Lopez Quelle Cl Baamonde Illade 8, 27870 Xove (Lugo) - Jose Lopez Quelle Lg Illade - Pq Xuances 8, 27877 Xove (Lugo) - Abel Lopez Quelle Cl Agramonte 13 Pl:1 Pt:Iz, 27870 Xove (Lugo)

10.22 109.6 30.65 23 136 Pumarega Prados o praderas

LU-XO-149

- Herederos De Jaime Cociña Eijo Cr Moras 3, 27870 Xove (Lugo)

13.2 159.39 39.6 23 135 Pumarega Prados o praderas

LU-XO-150

- Marcelino Miguez Miguez Cl Lavandeiras 10, 27870 Xove (Lugo)

26.42 310.83 79.26 23 134 Pumarega Pastos

LU-XO-151

- Dosinda Ben Ben Lg Jove Chao Aldea 67, 27870 Xove (Lugo)

14.64 174.44 43.93 23 132 Pumarega Prados o praderas

LU-XO-152

- Herederos De Jose Gonzalez Varela Cl Moras 59, 27870 Xove (Lugo)

101.41 1276.9 304.23 23 131 Carballas Eucaliptal

LU-XO-153

- Herederos De Maria Pena Bermudez Cl Baamonde Illade 8, 27870 Xove (Lugo)

11.91 146.62 35.74 23 130 Carballas Eucaliptal

LU-XO-154

- Manuel Rodriguez Garcia Cl Avda Diputacion 40 Pl:2, 27870 Xove (Lugo)

0.0 51.85 0.0 23 128 Insuas Eucaliptal

LU-XO-155

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.19 44.4 9.57 23 9009 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-156

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

2.95 46.12 8.86 22 9009 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-157

- Manuel Rodriguez Garcia Cl Avda Diputacion 40 Pl:2, 27870 Xove (Lugo)

4.44 72.84 13.33 22 870 Insuas Eucaliptal

LU-XO-158

- Melchor Alvarez De Mon Perez Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

180.56 2189.56 541.68 22 315 Viden Eucaliptal

LU-XO-159

- Lourdes Ben Quelle Lg Casaslongas-Lago 9, 27878 Xove (Lugo)

24.8 561.5 74.39 22 310 Cornas Eucaliptal

Page 86: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

86 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-160

- Hortensia Guerreiro Cociña Cl Rua De Generosa Villalba 3, 27870 Xove (Lugo)

89.08 810.96 267.24 22 309 Cornas Eucaliptal

LU-XO-161

- Herederos De Gaspar Meitin Canoura Lg Negradas 6, 27861 O Vicedo (Lugo)

8.52 94.91 25.55 22 301 Cornas Arriba Eucaliptal

LU-XO-162

- Herederos De Ramiro Cociña Cociña Lg Faro 6, 27863 Viveiro (Lugo)

9.59 105.74 28.76 22 868 Cornas Eucaliptal

LU-XO-163

- Manuel Prieto Alvarez Av Da Mariña 80, 27880 Burela (Lugo)

29.89 362.74 89.67 22 440 Cornas Eucaliptal

LU-XO-164

- Francisco Salgueiro Cociña Cl Porta Do Sol 77 Pt:J, 36955 Moaña (Pontevedra)

0.0 6.47 0.0 22 441 Cornas Eucaliptal

LU-XO-165

- Jose Cociña Abad Lg Xove - Pq Xove, 27870 Xove (Lugo)

16.87 270.55 50.61 22 442 Cornas Eucaliptal

LU-XO-166

- Manuel Miguez Cociña Av Diputacion 24 Pl:2 Pt:I, 27870 Xove (Lugo)

39.21 504.55 117.63 22 443 Cornas Eucaliptal

LU-XO-167

- Ferrocarriles De Via Estrecha Feve Ministerio D Cl General Rodrigo 6 Pl:2, 28003 Madrid (Madrid)

24.52 389.91 73.56 22 9003 Ffcc Feve Vía férrea

LU-XO-168

- Herederos De Gaspar Meitin Canoura Lg Negradas 6, 27861 O Vicedo (Lugo)

53.42 735.6 160.26 22 476 Cornas Matorral

LU-XO-169

- Manuel Prieto Alvarez Av Da Mariña 80, 27880 Burela (Lugo)

8.03 138.62 24.08 22 477 Cornas Matorral

LU-XO-170

- Silverio Rodriguez Canoura Lg Parceiros, Os - Pq Xove, 27877 Xove (Lugo)

6.09 132.97 18.26 22 496 Tras Muros Matorral

LU-XO-171

- Maria Carmen Gonzalez Canoura Cl San Lazaro,Bloque 1-Bajo Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo)

13.54 125.76 40.63 22 497 Pumariño Prados o praderas

LU-XO-172

- Herminio Canoura Martinez Cl Avda. Diputacion 84 Pl:2, 27870 Xove (Lugo)

29.22 298.83 87.66 22 495 Prado Barrote

Prados o praderas

LU-XO-173

- Silverio Rodriguez Canoura Lg Parceiros, Os - Pq Xove, 27877 Xove (Lugo)

2.64 75.69 7.93 22 493 Tras Muros Eucaliptal

LU-XO-174

- Victor-Manuel Gonzalez Bermudez Cl Parceiros 3, 27870 Xove (Lugo)

19.76 187.24 59.28 22 501 Tarreo Nogueira

Prados o praderas

LU-XO-175

- Herminio Canoura Martinez Cl Avda. Diputacion 84 Pl:2, 27870 Xove (Lugo) - Manuel Canoura Martinez Ru Da Aduana 16, 27890 Cervo (Lugo)

100.27 1237.28 300.82 22 509 Peza Medio

Prados o praderas

LU-XO-176

- Vicenta Vazquez Alvarez Domilicio Ignorado

10.74 128.36 32.23 22 516 Parceiros Prados o praderas

LU-XO-177

- Maria Dolores Lopez Gonzalez Pq Xove.Parceiros 2, 27870 Xove (Lugo)

22.83 275.45 68.5 22 517 Sua Arribada

Labor o labradio secano

LU-XO-178

- Jesus Fernandez Alvarez Lg Lago, 27878 Xove (Lugo)

5.88 70.58 17.63 22 518 Parceiros Prados o praderas

LU-XO-179

- Manuel Canoura Martinez Ru Da Aduana 16, 27890 Cervo (Lugo)

6.19 74.6 18.58 22 519 Buqueiro Prados o praderas

LU-XO-180

- Manuel Canoura Martinez Ru Da Aduana 16, 27890 Cervo (Lugo)

37.35 447.52 112.05 22 520 Sua Arribada Eucaliptal

LU-XO-181

- Herminio Canoura Martinez Cl Avda. Diputacion 84 Pl:2, 27870 Xove (Lugo)

65.17 782.63 195.52 22 557 Covas Eucaliptal

LU-XO-182

- Victor-Manuel Gonzalez Bermudez Cl Parceiros 3, 27870 Xove (Lugo)

5.5 122.77 16.65 22 561 Parceiros Eucaliptal

LU-XO-183

- Purificacion Cora Pq Forasteros, Xove (Lugo)

18.23 226.47 54.69 22 560 Parceiros Eucaliptal

LU-XO-184

- Josefa Cociña Barro Lg Pena-Xuances 2, 27877 Xove (Lugo)

50.12 540.08 150.36 22 556 Parceiros Covas Eucaliptal

LU-XO-185

- Emilio Gonzalez Cobelo Pq Jove, Xove (Lugo)

4.36 39.97 13.07 22 555 Xira Peran Prados o praderas

LU-XO-186

- Evangelina Canoura Gonzalez Pq Sumoas, Xove (Lugo)

0.0 2.49 0.0 22 840 Peza Chao

Prados o praderas

Page 87: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

87 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-187

- Herederos De Ramon Rodriguez Sanchez Lg Landrove Puente 35, 27866 Viveiro (Lugo)

15.43 152.97 46.3 22 551 Parceiros Eucaliptal

LU-XO-188

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.69 244.5 11.07 22 9006 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-189

- Herminio Canoura Martinez Cl Avda. Diputacion 84 Pl:2, 27870 Xove (Lugo) - Manuel Canoura Martinez Ru Da Aduana 16, 27890 Cervo (Lugo)

0.0 38.87 0.0 22 541 Carballeira Eucaliptal

LU-XO-190

- Aurea Soto Dominguez Cl Camiño Real 22, 27870 Xove (Lugo)

45.8 384.06 137.41 22 548 Carballeira Matorral

LU-XO-191

- Herederos De Jose Rego Rodriguez Cl Perez Das Mariñas 21, 27850 Viveiro (Lugo)

43.45 520.8 130.36 22 546 Carballeira Eucaliptal

LU-XO-192

- Emilio Gonzalez Cobelo Pq Jove, Xove (Lugo)

34.28 413.32 102.83 22 545 Carballeira Eucaliptal

LU-XO-193

- Josefa Otero Cociña Lg San Ciprian Cl Da Fontiña 40, 27890 Cervo (Lugo)

123.71 1626.43 371.13 22 699 Rega Eucaliptal

LU-XO-194

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

5.67 90.72 17.01 22 9005 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-195

- Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente Pz San Juan Cruz Des B-150 10, 28003 Madrid (Madrid)

6.42 103.21 19.26 38 9001 Cr C 642 Vía de comunicación

LU-XO-196

- Emilio Prado Santos Pq Celeiro.Casanova 24, 27863 Viveiro (Lugo)

85.38 1052.83 256.15 38 490 Rio Mayor Eucaliptal

LU-XO-197

- Jose Ramon Gomez Insua Lg Roufelle Celeiro 5, 27863 Viveiro (Lugo)

46.98 554.18 140.95 38 549 Monte Mayor Eucaliptal

LU-XO-198

- Jose Ramon Lopez Paleo Cl Escalona 48 Pl:3 Pt:3, 28024 Madrid (Madrid)

0.0 5.49 0.0 38 223 Rio Maior Eucaliptal

LU-XO-199

- Severino Miguez Fernandez Lf Xuances Camba, 27877 Xove (Lugo)

114.18 1352.61 342.54 38 224 Rio Maior Eucaliptal

LU-XO-200

- Isabel Varela Fernandez Cl Lavandeiras 16, 27870 Xove (Lugo)

0.0 41.74 0.0 38 226 Rio Maior Eucaliptal

LU-XO-201

- Jesus Bermudez Sanjuan Lg Juances-Camba 5 Es:00 Pl:00 Pt:00, 27877 Xove (Lugo)

48.7 584.6 146.11 38 496 Bedrido Eucaliptal

LU-XO-202

- Manuela Paleo Insua Lg Juances Cruceiro, 27877 Xove (Lugo)

5.51 55.75 16.52 38 229 Bedrido Eucaliptal

LU-XO-203

- Ines Rego Paleo Cr Carretera General Celeiro 13 Pl:1, 27863 Viveiro (Lugo)

67.13 723.39 201.39 38 376 Bedrido Eucaliptal

LU-XO-204

- Lourdes Soto Galdo Lg Xuances Camba 16, 27877 Xove (Lugo)

95.57 1159.78 286.7 38 437 Vedrido Eucaliptal

LU-XO-205

- Manuel Soto Galdo Lg Cruceiro - Xuances 29, 27877 Xove (Lugo)

56.11 686.82 168.33 38 219 Vedrido Eucaliptal

LU-XO-206

- Jacianta Lopez Bermudez Lg Celeiro Torre 1, 27850 Viveiro (Lugo)

9.18 156.69 27.53 38 402 Vedrido Eucaliptal

LU-XO-207

- Manuel Rego Bermudez Lg Xuances - O Cruceiro 24, 27877 Xove (Lugo)

0.0 7.19 0.0 38 401 Vedrido Eucaliptal

LU-XO-208

- Josefa Cora Fernandez Cl Santa Ana -Celeiro 3, 27863 Viveiro (Lugo) - Laura Fernandez Paleo Pq Celeiro.Sta. Ana 3, 27863 Viveiro (Lugo)

42.86 444.41 128.59 38 258 Panda Matorral

LU-XO-209

- Barbara Rodriguez Rego Lg Arredoada-Landrove 4, 27866 Viveiro (Lugo)

28.03 365.22 84.08 38 418 Panda Eucaliptal

LU-XO-210

- Herederos De Antonio Rego Fernandez Lg Camba 2, 27877 Xove (Lugo)

41.38 490.96 124.13 38 417 Panda Eucaliptal

LU-XO-211

- Jesus Salvador Rego Pena Lg Pumariño 10, 27870 Xove (Lugo)

30.46 409.58 91.38 38 416 Panda Matorral

Page 88: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

88 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-212

- Jose Benjamin Oca Lopez Lg Riobarba - Vilar 7, 27868 O Vicedo (Lugo)

121.09 1456.29 363.26 38 256 Curro Eucaliptal

LU-XO-213

- Maria Isabel Canoura Baño Lg Rua Do Porto - Celeiro 23 Pl:3, 27863 Viveiro (Lugo)

143.17 1717.2 429.51 38 280 Curro Eucaliptal

LU-XO-214

- Carmen Rego Louzao Lg Landrove Cristo 20 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27866 Viveiro (Lugo)

17.67 169.62 53.02 38 574 Penido Teixoeiras Eucaliptal

LU-XO-215

- Antonia Rego Louzao Av Europa-Colloto 1 Pl:2 Pt:Iz, 33010 Siero (Asturias)

55.96 657.71 167.88 38 443 Penido Teixoeiras Eucaliptal

LU-XO-216

- Jose Albano Rego Gonzalez Cl Antonio Bas 2 Pl:1, 27850 Viveiro (Lugo)

46.28 616.06 138.84 38 305 Penido Teixoeiras Eucaliptal

LU-XO-217

- Adriano Barro Insua Cl Irmans Vilar Ponte 42 Pl:2 Pt:A, 27850 Viveiro (Lugo) - Adriano Insua Basanta Pq Juances, Xove (Lugo)

130.39 1574.5 391.17 38 304 Lamal Arriba Eucaliptal

LU-XO-218

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

4.32 69.11 12.97 38 9009 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-219

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

7.37 108.1 22.11 40 9001 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-220

- Lourdes Soto Galdo Lg Xuances Camba 16, 27877 Xove (Lugo)

96.34 1179.92 289.01 40 78 Campo Do Rei Matorral

LU-XO-221

- Maria Carmen Galdo Seco Cl Juan Pablo 4, 41013 Sevilla (Sevilla)

65.34 787.41 196.01 40 79 Fonte Seca Matorral

LU-XO-222

- Manuel Paleo Gonzalez Cl Avda Diputacion, 27870 Xove (Lugo)

103.03 1232.23 309.1 40 95 Lomba Rebordelos

Pastos

LU-XO-223

- Josefa Castro Paleo Lg Xuances-Camba 55 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27877 Xove (Lugo)

75.12 904.17 225.36 40 31 Cerrado Chao

Prados o praderas

LU-XO-224

- Isabel Balseiro Rego Cl Nicolas Cora 57 Pl:3 Pt:B, 27850 Viveiro (Lugo)

93.39 1123.15 280.18 40 73 Cason Novas

Prados o praderas

LU-XO-225

- Marisol Vazquez Barro Av Monelos 21 Pl:9 Pt:D, 15009 A Coruña (A Coruña) - Santos Vazquez Barro Cl C Edif Liceo 3 Pl:2 Pt:D, 15009 A Coruña (A Coruña)

35.36 424.83 106.09 40 72 Rebordelos

Prados o praderas

LU-XO-226

- Maria Maribel Canoura Rodriguez Lg Celeiro Rego Fonte 27, 27863 Viveiro (Lugo)

10.6 127.76 31.81 40 71 Cason Prados o praderas

LU-XO-227

- Maria Jesus Fernandez Canoura Cl Jesus Noya 2 Pl:4 Pt:D, 27850 Viveiro (Lugo)

15.52 186.29 46.57 40 108 Cason R Eucaliptal

LU-XO-228

- Maria Dolores Balsa Pita Lg Cruceiro - Xuances 28, 27877 Xove (Lugo)

10.22 122.82 30.67 40 70 Rebordelos Eucaliptal

LU-XO-229

- Isabel Balseiro Rego Cl Nicolas Cora 57 Pl:3 Pt:B, 27850 Viveiro (Lugo) - Maria Isabel Fernandez Balseiro Lg A Langara Ed Lepanto 8 Pl:8 Pt:Iz, 15011 A Coruña (A Coruña)

24.75 297.31 74.25 40 69 Lamegas Arriba Eucaliptal

LU-XO-230

- Herederos De Dorinda Cociña Bermudez Lg Xuances Acebeda 1, 27877 Xove (Lugo)

21.95 264.27 65.84 40 68 Rebordelos Eucaliptal

LU-XO-231

- Antonia Galdo Barro Lg Xuances Loureiros 54, 27877 Xove (Lugo)

25.85 310.83 77.55 40 67 Fernan Mendez Eucaliptal

LU-XO-232

- Josefa Castro Paleo Lg Xuances-Camba 55 Es:00 Pl:0 Pt:00, 27877 Xove (Lugo)

28.89 347.32 86.67 40 66 Lamegas Eucaliptal

LU-XO-233

- Antonia Insua Basanta Pq Forasteros, Xove (Lugo)

35.02 418.87 105.07 40 65 Fernan Mendez Eucaliptal

Page 89: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

89 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-234

- Maria Del Carmen Barro Cociña Cl Fernandez Victorio 5 Pl:2, 27850 Viveiro (Lugo)

33.18 396.95 99.55 40 64 Rebordelos Eucaliptal

LU-XO-235

- Suarez Zapata Sl Ps Castellana 181 Pl:15 Pt:D, 28046 Madrid (Madrid)

180.66 2137.41 541.98 40 121 Campo Do Rei Eucaliptal

LU-XO-236

- Jose Rivas Sanchez Pq Juances, Xove (Lugo)

59.82 751.61 179.47 40 113 Campo Do Rei Eucaliptal

LU-XO-237

- Fidel Rego Louza Cl Calvario 12, 27863 Viveiro (Lugo)

83.07 959.18 249.22 40 90 Campo Do Rei Eucaliptal

LU-XO-238

- Jesus Rego Louzao Lg Xuances, 27877 Xove (Lugo)

44.36 488.99 133.08 40 89 Campo Do Rei Eucaliptal

LU-XO-239

- Antonia Rego Louzao Av Europa-Colloto 1 Pl:2 Pt:Iz, 33010 Siero (Asturias)

0.21 111.3 0.63 40 35 Campo Do Rei Eucaliptal

LU-XO-240

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

2.85 33.7 8.55 41 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-241

- Jesus Rego Louzao Lg Xuances, 27877 Xove (Lugo)

0.0 15.34 0.0 41 10 Guilan Eucaliptal

LU-XO-242

- Antonia Rego Louzao Av Europa-Colloto 1 Pl:2 Pt:Iz, 33010 Siero (Asturias)

32.98 311.69 98.94 41 9 Guilan Eucaliptal

LU-XO-243

- Suarez Zapata Sl Ps Castellana 181 Pl:15 Pt:D, 28046 Madrid (Madrid)

45.25 567.38 135.74 41 16 Guilan Eucaliptal

LU-XO-244

- Susana Fernandez Casabela Cl Acceso A Riocobo 6 Pl:3 Pt:B, 27888 Cervo (Lugo)

0.0 46.57 0.0 41 7 Gilan Eucaliptal

LU-XO-245

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.18 39.63 9.55 41 9004 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-246

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

3.38 40.23 10.14 39 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-247

- Suarez Zapata Sl Ps Castellana 181 Pl:15 Pt:D, 28046 Madrid (Madrid)

729.12 8752.48 2187.36 39 192 Monte Do Gilan Eucaliptal

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: XOVE

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-XO-11-POS - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 0.0 0.0 1104.0 70 144 Penachaina Eucaliptal

LU-XO-11BIS-POS - Desconocido 0.0 0.0 55.0 70 259 Redondo Pinar

LU-XO-12-POS

- Aurea Barro Fernandez Lg Lago Vilar 1, 27878 Xove (Lugo)

0.0 0.0 171.0 70 143 Penchaiña De Abajo Eucaliptal

LU-XO-105-POS

- Clara Abad Vazquez Pq Forasteros, Xove (Lugo)

0.0 0.0 1283.0 25 337 Figueiras Eucaliptal

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

Page 90: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

90 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: XOVE

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

POS.07 ALCOA-INESPAL LU-XO-13EL-A

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

129.0 129.0 8.0 70 260 Redondo Pinar

LU-XO-14-EL-A

- Eduardo Fernandez Abad Lg Volanteiros San Ciprian 8 Pl:1, 27890 Cervo (Lugo)

141.0 141.0 4.0 70 142 Penachaiña Eucaliptal

LU-XO-EL-01-A

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

294.0 294.0 8.0 70 139 Penchaiña De Abajo Matorral

LU-XO-EL-02-A

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

90.0 90.0 0.0 70 135 Penachaina Matorral

LU-XO-EL-03-A

- Alumina Española Sa Ps Castellana 95 Pl:8, 28046 Madrid (Madrid)

54.0 54.0 4.0 70 263 Redondo Eucaliptal

LU-XO-EL-04-A

- Daniel Sierra Parapar Lg Castelo Magazos 2, 27850 Viveiro (Lugo)

90.0 90.0 4.0 28 203 Pena Chaiña Matorral

LU-XO-23-EL-A

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

114.0 114.0 0.0 28 9006 Camiño Vía de comunicación

LU-XO-24-EL-A

- Daniel Sierra Parapar Lg Castelo Magazos 2, 27850 Viveiro (Lugo)

12.0 12.0 0.0 28 171 Monte Zambud

Prados o praderas

POS.08 XOVE LU-XO-105-EL

- Herederos De Maria Insua Meitin Cl Baamonde Illade 27, 27870 Xove (Lugo)

129.0 129.0 8.0 25 377 Figueiras Matorral

LU-XO-106-EL

- Remedios Gonzalez Varela Cl Avda Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo) - Herederos De Arturo Vazquez Fernandez Av Diputacion 70, 27870 Xove (Lugo)

45.0 45.0 0.0 25 376 Figueiras Eucaliptal

LU-XO-EL-01

- Herederos De Maria Luz Fernandez Basanta Lg Sumoas, 27870 Xove (Lugo)

54.0 54.0 0.0 25 412 Figueiras Eucaliptal

LU-XO-EL-02

- Jaime Sanchez Otero Lg Sumoas Cainzos 4, 27878 Xove (Lugo)

108.0 108.0 4.0 25 411 Mariñeiro Eucaliptal

LU-XO-EL-03

- Herederos De Jaime Cociña Eijo Cr Moras 3, 27870 Xove (Lugo)

78.0 78.0 4.0 25 370 Espiñeiro Eucaliptal

LU-XO-EL-04

- Antonia Fernandez Canonia Lg Bo Vivigo 36, 33156 Cudillero (Asturias)

24.0 24.0 0.0 25 369 Espiñeiro Matorral

LU-XO-EL-05

- Jose Baño Canoura Cl Illade 1, 27870 Xove (Lugo)

30.0 30.0 0.0 25 368 Piñeiro Prados o praderas

LU-XO-EL-06

- Antonia Fernandez Canonia Lg Bo Vivigo 36, 33156 Cudillero (Asturias)

69.0 69.0 4.0 25 361 Espiñeiro Prados o praderas

LU-XO-EL-07

- Herederos De Filiberto Rego Louzao Lg Lamaboa 148, 27870 Xove (Lugo)

102.0 102.0 0.0 25 358 Rozabella Eucaliptal

LU-XO-EL-08

- Marcelino Miguez Miguez Cl Lavandeiras 10, 27870 Xove (Lugo)

21.0 21.0 4.0 25 357 Espiñeiro Eucaliptal

LU-XO-EL-09

- Herederos De Aurelio Pena Alvarez Cl Avda Diputacion 36, 27870 Xove (Lugo)

54.0 54.0 0.0 25 421 Espiñeiro Pinar

LU-XO-EL-10

- Herederos De Manuel Fernandez Canoura Lg Sumoas, 27878 Xove (Lugo)

51.0 51.0 0.0 25 420 Espiñeiro Prados o praderas

LU-XO-EL-11

- Dosinda Ben Ben Lg Jove Chao Aldea 67, 27870 Xove (Lugo)

72.0 72.0 4.0 25 350 Espiñeiro Frutales secano

LU-XO-EL-12

- Maria Jesus Ben Perez Cl Rua Da Estrada 97 Pl:2 Pt:A, 15702 Santiago De Compostela (A Coruña)

63.0 63.0 0.0 25 87 Cainzos FRUTALES SECANO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-XO-EL-13

- Jesus Lopez Abad Cl Primero Junio 46, 34200 Venta Baños (Palencia)

30.0 30.0 4.0 25 86 Cainzos Prados o praderas

LU-XO-EL-14

- Jaime Martin Sanchez Pena Lg Sumoas-Caizos 4, 27878 Xove (Lugo)

237.0 237.0 4.0 25 424 Cainzos Prados o praderas

LU-XO-124-EL

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

9.0 9.0 0.0 25 9005 Camiño Vía de comunicación

Page 91: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

91 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-XO-125-EL

- Ayuntamiento de Xove Ed Casa Do Concello 1, 27870 Xove (Lugo)

12.0 12.0 0.0 23 9001 Camiño Vía de comunicación

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza (metros lineales), SP- Servidumbre permanente de paso (metros cuadrados), OT- Ocupación temporal (metros cuadrados), PD-Pleno Dominio (metros cuadrados), POL- Polígono, PAR-Parcela

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: VIVEIRO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO ML (m.l.)

OT (m²)

SP (m²) POL PAR PARAJE NATURALE

ZA

LU-VI-1 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 75.19 906.09 225.57 5 958

Boi Cerrado Pinar

LU-VI-2 - Maria Luisa Castro De La Rosa Pz De Lugo 7 Pl:2, 15004 A Coruña (A Coruña)

35.86 423.65 104.57 5 957 Boi Cerrado Pinar

LU-VI-3 - Maria Carmen Cociña Pigueiras Lg Pirixel 4, 27850 Viveiro (Lugo)

26.89 321.5 80.68 5 1061 Boi Cerrado Matorral

LU-VI-4 - Carlos Alvarez Diaz Cr De Pozuelo 7 Pl:2 Pt:A, 28220 Majadahonda (Madrid)

19.55 233.8 58.65 5 1109 Boi Cerrado Eucaliptal

LU-VI-5 - Regina Genoveva Puentes Cao Pq Vilares.Merille, 27866 Ourol (Lugo)

10.13 122.0 30.39 5 1060 Boi Cerrado Matorral

LU-VI-6

- Herederos De Manuel Fernandez Couto Lg Playa Cillero 22, 27863 Viveiro (Lugo) - Fernando Jesus Rapa Fernandez Lg Celeiro - Rua Da Praia 21, 27863 Viveiro (Lugo) - Jose Antonio Rapa Fernandez Av Finisterre 284 Pl:3 Pt:I, 15010 A Coruña (A Coruña) - Maria Carmen Ladra Garcia Ru Irmans Vilar Ponte 21 Pl:4, 27850 Viveiro (Lugo) - Maria Del Rosario Ladra Garcia Cl Nicolas Cora Montenegro 62 Pl:3 Pt:B, 27850 Viveiro (Lugo)

5.2 62.19 15.6 5 1108 Boi Cerrado Eucaliptal

LU-VI-7 - Benigna Felix Riveira Lg Covas Cl Cascallar 3, 27868 Viveiro (Lugo)

88.1 1044.82 264.3 5 1114 Boi Cerrado Pinar

LU-VI-8 - Jose Feliz Riveira Lg San Juan De Covas-Sacido 1, 27868 Viveiro (Lugo)

78.72 963.78 236.15 5 1058 Boi Cerrado Matorral

LU-VI-9 - Regina Genoveva Puentes Cao Pq Vilares.Merille, 27866 Ourol (Lugo)

14.06 167.62 167.62 5 1057 Lombo Pinar

LU-VI-10 - Felisa Fernandez Paleo Lg Celeiro Teixeiro, 27863 Viveiro (Lugo)

77.07 924.69 231.21 5 1056 Boi Cerrado Pinar

LU-VI-11 - Felicita Fernandez Oroza Cl Lavandeiras 73, 27863 Viveiro (Lugo)

16.82 200.97 50.47 5 1055 Lombo Matorral

LU-VI-12 - Vicenta Fernandez Miguez Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

21.29 253.49 63.88 5 1054 Lombo Matorral

LU-VI-13 - Carmen Fernandez Canora Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

34.68 413.65 104.05 5 1053 Metin Pinar

LU-VI-14

- Herederos De Antonio Gonzalez Posada Lg Celeiro Cangas 3, 27863 Viveiro (Lugo) - Maria Carmen Gonzalez Posada Lg Cillero 1, 27863 Viveiro (Lugo) - Segundo Gonzalez Bermudez Lg Edif Curva Xunqueira 63 Pl:5 Pt:A, 27867 Viveiro (Lugo)

176.62 2123.03 529.87 5 1052 Cerrado Prados o praderas

LU-VI-15 - Maria Carmen Gonzalez Posada Lg Cillero 1, 27863 Viveiro (Lugo)

50.19 604.24 150.58 5 1040 Lagareta Pinar

Page 92: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

92 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-VI-16 - Dolores Chao Perez Cm Carreiro Da Rua 164, 27850 Viveiro (Lugo)

0.0 62.53 0.0 5 1043 Cangas Pinar

LU-VI-17 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 83.45 924.09 250.34 5 1022 Cangas Pinar

LU-VI-18 - Guillermo Lage Insua Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

6.43 119.25 19.29 5 1021 Cangas Eucaliptal

LU-VI-19 - Herederos De Manuel Lage Insua Lg Plantio 5, 27863 Viveiro (Lugo)

57.98 680.65 173.94 5 1105 Cangas Eucaliptal

LU-VI-20 - Segundo Gonzalez Bermudez Lg Edif Curva Xunqueira 63 Pl:5 Pt:A, 27867 Viveiro (Lugo)

0.0 6.96 0.0 5 1019 Horta Do Campo Matorral

LU-VI-21 - Maria Antonia Felix Rivera Lg Celeiro Calvario 8, 27863 Viveiro (Lugo)

22.07 268.0 66.21 5 478 Cangas Matorral

LU-VI-22 - Benigna Felix Riveira Lg Covas Cl Cascallar 3, 27868 Viveiro (Lugo)

14.65 144.07 43.95 5 473 Cangas Prados o praderas

LU-VI-23 - Manuela Cervo Lopez Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

2.26 24.24 6.77 5 479 Cangas Prados o praderas

LU-VI-24 - Carmen Rodriguez Martinez Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

0.0 3.79 0.0 5 482 Cangas Matorral

LU-VI-25 - Maria Carmen Cociña Pigueiras Lg Pirixel 4, 27850 Viveiro (Lugo)

0.0 7.2 0.0 5 480 Cangas Prados o praderas

LU-VI-26 - Jose Teixeira Batista Pb S.Cibrao.Veiga 17 Pl:2 Pt:D, 27890 Cervo (Lugo)

14.45 149.37 43.34 5 481 Cangas Prados o praderas

LU-VI-27 - Maria Rodriguez Bouza Cl Rua Grande 91, 27863 Viveiro (Lugo)

3.4 73.42 10.19 5 484 Cangas Prados o praderas

LU-VI-28 - Carmen Portilla Bouza Cl Ramon Y Cajal 1 Pl:8 Pt:D, 15006 A Coruña (A Coruña)

4.53 39.99 13.58 5 485 Cauges Prados o praderas

LU-VI-29 - Concello De Viveiro Pz Maior 1, Viveiro (Lugo)

4.32 52.56 12.96 5 9003 Camiño Vía de comunicación

LU-VI-30 - Carmen Portilla Bouza Cl Ramon Y Cajal 1 Pl:8 Pt:D, 15006 A Coruña (A Coruña)

1.46 14.41 4.38 5 1123 Cangas Prados o praderas

LU-VI-31 - Ramon Goas Cociña Pq Celeiro Santiago, 27863 Viveiro (Lugo)

0.0 15.56 0.0 5 487 Cangas Prados o praderas

LU-VI-32 - En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 15.2 170.94 45.59 5 486 Cangas

Prados o praderas

LU-VI-33 - Maria Carmen Cociña Pigueiras Lg Pirixel 4, 27850 Viveiro (Lugo)

4.74 56.72 14.21 5 491 Cangas Prados o praderas

LU-VI-34 - Jose Inda Miguez Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

3.82 46.31 11.47 5 492 Cangas Prados o praderas

LU-VI-35 - Maria Antonia Felix Rivera Lg Celeiro Calvario 8, 27863 Viveiro (Lugo)

2.94 35.29 8.82 5 493 Cangas Prados o praderas

LU-VI-36 - Vicenta Miguez Inda Pq Cillero, Viveiro (Lugo)

3.99 47.88 11.98 5 494 Cangas Prados o praderas

LU-VI-37 - Herederos De Antonio Gonzalez Posada Lg Celeiro Cangas 3, 27863 Viveiro (Lugo)

8.84 105.42 26.52 5 495 Cangas Prados o praderas

LU-VI-38 - Benigna Felix Riveira Lg Covas Cl Cascallar 3, 27868 Viveiro (Lugo)

5.91 102.19 17.74 5 500 Chave Prados o praderas

LU-VI-39 - Carmen Portilla Bouza Cl Ramon Y Cajal 1 Pl:8 Pt:D, 15006 A Coruña (A Coruña)

82.54 957.57 247.62 5 501 Cauges Prados o praderas

LU-VI-40 - Maria Carmen Gonzalez Posada Lg Cillero 1, 27863 Viveiro (Lugo)

13.23 204.38 39.69 5 502 Carballiño Prados o praderas

LU-VI-41 - Segundo Gonzalez Bermudez Lg Edif Curva Xunqueira 63 Pl:5 Pt:A, 27867 Viveiro (Lugo)

0.0 1.18 0.0 5 514 Carballiño Prados o praderas

LU-VI-42 - Concello De Viveiro Pz Maior 1, Viveiro (Lugo)

4.48 54.72 13.44 5 9002 Camiño Vía de comunicación

LU-VI-43 - Jose Feliz Riveira Lg San Juan De Covas-Sacido 1, 27868 Viveiro (Lugo)

32.7 288.45 98.1 5 434 Tarreo De Abaixo

Prados o praderas

Page 93: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

93 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

LU-VI-44

- Genoveva Pino Martinez Lg Celeiro Cl Grande 90, 27863 Viveiro (Lugo) - Herederos De Presentacion Pino Martinez Pq Covas.Misericordia 30, 27868 Viveiro (Lugo) - Marina Pino Martinez Lg Celeiro Cl Grande 57, 27863 Viveiro (Lugo)

35.25 308.2 105.75 5 433 Cangas Prados o praderas

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: VIVEIRO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-VI-44-POS - Herederos De Marcelino Sanchez Lopez Lg Celeiro Baixa, 27863 Viveiro (Lugo)

0.0 0.0 1644.0 5 443 Cangas Prados o praderas

PROYECTO: GTB MARINA LUCENSE (RIBADEO-VIVEIRO) PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ML-Longitud de traza, SP- Servidumbre de paso, OT- Ocupación temporal, PD-Pleno Dominio,

POL- Polígono, PAR-Parcela, POS- Posición, EPC- Estación de protección catódica, EL- Línea eléctrica

PROVINCIA: Lugo AYUNTAMIENTO: VIVEIRO

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES

Nº FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP (m²)

OT (m2)

PD (m2) POL PAR PARAJE NATURALEZA

LU-VI-44-EL

- Genoveva Pino Martinez Lg Celeiro Cl Grande 90, 27863 Viveiro (Lugo) - Herederos De Presentacion Pino Martinez Pq Covas.Misericordia 30, 27868 Viveiro (Lugo) - Marina Pino Martinez Lg Celeiro Cl Grande 57, 27863 Viveiro (Lugo)

0.0 0.0 4.0 5 433 Cangas Prados o praderas

LU-VI-43-EL - Jose Feliz Riveira Lg San Juan De Covas-Sacido 1, 27868 Viveiro (Lugo)

36.0 36.0 0.0 5 434 Tarreo De Abaixo

Prados o praderas

LU-VI-EL-01

- Jose Luis Vilela Fernandez Cl Juan Xxiii 5, 48980 Santurtzi (Vizcaya) - Francisca Perez Fuentes Cl Juan Xxiii 5, 48980 Santurtzi (Vizcaya)

54.0 54.0 0.0 5 1152 Cangas Prados o praderas

R. 3241

CONCELLOS

BECERREÁ

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA

Faise público que por Decreto desta Alcaldía de 6 de xullo de 2011, dictouse a resolución que na súa parte dispositiva dí:

Page 94: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

94 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Primeiro.- Delegar no Primeiro Tenente de Alcalde, Don Claudio Vázquez Pérez, por motivo ausencia por vacacións dende o día once ao día dezaoito de xullo ámbolos dous inclusive, a totalidade das competencias que a vixente Lexislación sobre o Rexime Local atribúe ó Alcalde.

A delegación conferida ten carácter xenérico extendéndose á facultade de dictar resolucións mediante actos administrativos que afecten a terceiros coa salvedade prevista polo artigo 48 en relación co 43 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Segundo.- A delegación conferida por esta Resolución terá efectos dende o día once de xullo de 2011.

Terceiro.- Publicarase na súa parte dispositiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, notificarase ao interesado e daráselle conta ó Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre.

Becerreá, 6 de xullo de 2011.- O Alcalde,

R. 3484

BEGONTE

Anuncio

Dando cumprimento ao disposto no art. 75.5, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, faise público que o Pleno deste Concello , na súa sesión extraordinaria de data 5 de xullo de 2011, acordou fixar as seguintes retribucións, indemnizacións e asistencias aos membros da Corporación : 1.- Retribucións :

- Dedicación parcial a prol do sr. Alcalde, D. José Ulla Rocha, polo importe de 1.906 € brutos /mes, e 2 pagas extras anuais, cunha xornada diaria de 8,30 h a 14,30 h.

- Dedicación parcial a prol do 2º Tte. Alcalde, D. Luis Luaña Castelo, polo importe de 918 € brutos/mes, e 2 pagas extras anuais, cunha xornada diaria de 8,30 h a 14,30 h.

Os devanditos importes actualizaranse anualmente , con efectos do 1 de xaneiro de cada ano, nunha contía igual á establecida para os funcionarios. 2.- Indemnizacións e asistencias :

- Gastos de Locomoción : 0,30 €/km. , no suposto de desprazamento en vehículo propio. - Dietas :

a) Dieta enteira : 120,00 €. b) Media dieta ( Aloxamento e almorzo ) : 70,00 €. c) Media dieta ( Comida e cea ) : 70,00 €.

- Asistencias a sesións:

a) Plenos : 100 €/sesión. b) Xunta de Goberno Local e Comisións Informativas : 50 €/sesión.

No suposto de asistencia á varias sesións na mesma data, só se devengará asistencia por aquela de maior contía.

Begonte, a 6 de xullo de 2011.- O Alcalde-Presidente, José Ulla Rocha.

R. 3485

FOZ

Anuncio

DEVOLUCION DE AVAL Solicitado por TEODORO MOREDA, S.L.U., con enderezo en Rúa dos Asteleiros nº 7 de Foz, a devolución do aval presentado para responder das obras de execución do sótano 3 do edificio sito en C/Uxio Novoneyra esquina Avd. Concello de Sarria de Foz , sométese o expediente a información pública na Secretaría Municipal a efectos de exáme e reclamacións, por prazo de quince días hábiles contados a partires da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Foz a, 20 de xuño de 2011.- O Alcalde, Javier Jorge Castiñeira.

R. 3486

Page 95: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

95 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Anuncio

De conformidade co previsto no art. 46 do ROF, públicase Resolución desta Alcaldía de data 05 de xullo de 2011, co tenor seguinte:

RESOLUCIÓN ALCALDÍA Asunto: Nomeamento de Tenentes de Alcalde.

Unha vez celebradas as Eleccións Locais do pasado 22 de maio de 2011 faise necesario proceder ao establecemento da nova organización municipal, en particular, ao nomeamento dos Tenentes de Alcalde, en exercicio da potestade de autoorganización que o artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, recoñece a esta Entidade.

CONSIDERANDO que de conformidade co disposto polos artigos 21.2 e 23.3 da citada Lei, en

concordancia cas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 62 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Réxime Local de Galicia e 46 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro (en adiante ROF), os Tenentes de Alcalde serán libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Xunta de Goberno Local.

CONSIDERANDO que esta Alcaldía, en uso das competencias que lle outorga a lexislación vixente con

data 5 de xullo de 2011 procedeu mediante Resolución a designación dos membros da Xunta de Goberno Local. En uso das atribucións que me confire a citada lexislación, por medio da presente,

R E S O L V O:

PRIMEIRO:- Nomear Tenentes de Alcalde deste Concello, con efectos do día de hoxe, aos Concelleiros

membros da Xunta de Goberno Local que a continuación se relacionan, os cales sustituirán, polo orde do seu nomeamento, a esta Alcaldía nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade:

-Primeiro tenente de alcalde:- D. Manuel Pavón López. -Segundo tenente de alcalde: - Da. Mercedes Josefina González Alonso.

-Terceira tenente de alcalde:- Da. María Teresa López Rego. - Cuarto tenente de alcalde:- D. Pedro José Fernández Manín.

SEGUNDO:-Establecer que no caso de ausencia, vacante ou enfermidade desta Alcaldía, as atribucións e competencias que me recoñece a lexislación vixente, e , en especial, a ordenación de pagos e a autorización de talóns bancarios serán realizadas polos Tenentes de Alcalde, de conformidade coa seguinte orde:

-Primeiro tenente de alcalde:- D. Manuel Pavón López. -Segundo tenente de alcalde: - Da. Mercedes Josefina González Alonso.

-Terceira tenente de alcalde:- Da. María Teresa López Rego. - Cuarto tenente de alcalde:- D. Pedro José Fernández Manín.

TERCEIRO:- A estes efectos, cando esta Alcaldía teña que ausentarse do termo municipal, establecerá,

mediante Decreto, a duración da ausencia, designando o Tenente de Alcalde que teña que asumir as súas competencias. De non conferirse esta Designación de forma expresa, esta Alcaldía será sustituída polo Primeiro Tenente de Alcalde e, no seu defecto, por o seguinte Tenente de Alcalde que se encontre presente na orde de designación antes establecida, sen que durante o mesmo día poda actuar como Alcalde accidental máis de un deles.

CUARTO:- Notificar persoalmente a presente resolucíón aos desinados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, facéndolles constar que terán que manter informada a esta Alcaldía do exercicio das súas atribucións como Alcalde en funcións, non podendo no citado exercicio nin modificar as delegacións xa efectuadas por esta Alcaldía con anterioridade nin outorgar outras novas.

QUINTO.-Dar conta ó Pleno da Corporación desta Resolución na Sesión Extraordinaria que se convoque

en cumprimento do previsto polo artigo 38 do ROF.

SEXTO.- Publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo art. 44.2 do ROF e igualmente publicala no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello, sen perxuicio da súa efectividade dende o día seguinte ao da firma da resolución polo Alcalde.

Foz a, 06 de xullo de 2011.- O Alcalde, Javier Jorge Castiñeira.-

R. 3487

Page 96: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

96 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Anuncio

De conformidade co previsto no art. 46 do ROF, públicase Resolución desta Alcaldía de data 05 de xullo de 2011, co tenor seguinte:

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA ALCALDÍA A FAVOR DOS CONCELLEIROS/AS

Unha vez celebradas as Eleccións Locais do pasado 22 de maio de 2011, faise necesario proceder ao

establecemento da nova organización municipal, en particular, ao nomeamento dos Tenentes de Alcalde, en exercicio da potestade de autoorganización que o artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, recoñece a esta Entidade.

Considerando que de conformidade coa lexislación á que se fixo referencia, esta Alcaldía pode delegar o

exercicio das súas atribucións sempre e cando non se atopen dentro dos supostos previstos polo artigo 21.3 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, polo artigo 13 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e 61.3 da Lei 5/1997 de 2 de xullo, de Réxime Local de Galicia, nos que se regulan as competencias que non poden ser obxecto de delegación.

Por medio da presente e en uso das atribucións que legalmente teño conferidas,

R E S O L V O :

Primeiro:- Conferir as seguintes DELEGACIÓNS ESPECIAIS a favor dos sres/as Concelleiros/as que se indican, para a dirección e xestión das áreas de Goberno Municipal que a continuación se relacionan: 1. Asuntos Sociais e Sanidade: D. Manuel Pavón López. 2. Educación, Cultura, Deportes, Muller e Xuventude: Da. Mercedes Josefina González Alonso. 3. Facenda, Turismo, Comercio, Emprego e Medio Ambiente: Da. María Teresa López Rego. 4. Medio Rural, Agricultura e Pesca: D. Pedro José Fernández Manín. As delegacións que se outorgan comprenderán exclusivamente a dirección interna e a xestión dos servicios correspondentes, sin incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, que será exercida polo órgano municipal a quen corresponda a competencia, quedando, por tanto, suxeitas ó réxime xeral previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro (en adiante ROF), ó non contemplarse o alcance das mesas no Regulamento Orgánico da Corporación.

En todo caso quedan excluidas as atribucións indelegables expresamente reservadas á Alcaldía no artigo 21.3 da Lei 7/1985 de 2 e abril e no artigo 61.3 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Réxime Local de Galicia. Segundo:- As atribucións delegadas deberánse exercer nos términos e dentro dos límites desta Delegación, non sendo susceptibles de ser delegadas polos seus titulares en outro órgano ou Concelleiro. Terceiro:- De conformidade co disposto polo artigo 44 do ROF, estas delegacións terán efecto dende o día seguinte á data de notificación deste Decreto ós concelleiros afectados e serán de carácter indefinido, sen perxuizo da potestade de avocación desta Alcaldía. En caso de ausencia, vacante, enfermidade ou calquera outro impedimento dos Concelleiros delegados, esta Alcaldía asumirá directa e automáticamente, as competencias delegadas, como titular da competencia orixinaria, entendéndose a estes efectos exercitada a potestade de avocación en base á presente resolución, sen necesidade dunha nova resolución expresa neste sentido.

Cuarto:- Notificar persoalmente a presente resolucíón aos desinados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa e ós Xefes dos diferentes Servicios Municipais, para o seu coñecemento e efectos.

Quinto.-Dar conta ó Pleno desta Resolución na primeira sesión que teña lugar, e publicar o seu texto no

Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo artigo 44.2 do texto legal antes citado.

Foz a, 06 de xullo de 2011.- O Alcalde, Javier Jorge Castiñeira.- R. 3488

Page 97: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

97 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Anuncio

De conformidade co previsto no art. 46 do ROF, públicase Resolución desta Alcaldía de data 05 de xullo de 2011, co tenor seguinte:

RESOLUCIÓN ALCALDÍA Asunto: Nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local.

Unha vez celebradas as Eleccións Locais do pasado 22 de maio de 2011 faise necesario proceder ao

establecemento da nova organización municipal, en particular, ó nomeamento dos Tenentes de Alcalde, en exercicio da potestade de autoorganización que o artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, recoñece a esta Entidade.

Considerando que de conformidade co disposto polos artigos 20.1. b) e 23 da citada Lei, en

concordancia coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Réxime Local de Galicia e 41.3, 43.2 e 52 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro (en adiante ROF), neste Municipio é obrigatoria a constitución da Xunta de Goberno Local por ter unha poboación de dereito superior a 5.000 habitantes.

En uso das atribucións que me confire a citada lexislación, por medio da presente,

RESOLVO

PRIMEIRO:- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local aos seguintes Concelleiros: — Presidente:- o Alcalde, D. Javier Jorge Castiñeira.

— Vocais: - D. Manuel Pavón López. - Da. Mercedes Josefina González Alonso.

- Da. María Teresa López Rego. - D. Pedro José Fernández Manín. SEGUNDO:-As sesións da Comisión Municipal de Goberno celebraranse na Alcaldía desta Casa Consistorial

cada 15 días, os XOVES, ás 20 horas, comezando o xoves 14 de xullo. TERCEIRO:-Facultar ao señor Alcalde-Presidente para alteralas sesións da Xunta de Goberno Local que

coincidan con Semana Santa e Nadal ou como consecuencia dos períodos estivais, cando con elo non se menoscabe a xestión dos asuntos municipais, así como para pospoñer ou avanzala celebración das sesións ordinarias do citado órgano, dentro da mesma semana da súa celebración, cando o día fixado para ela coincida en festivo.

CUARTO:- Corresponde á Xunta de Goberno Local, ademais da asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións, as seguintes competencias atribuídas polo artigo 21 ao Alcalde que se delegan:

- Outorgamento de licenzas de obra maior. - Informe de expedientes licenzas de obra en solo rústico. - Informe de licenzas de actividade clasificada. - Recoñecemento e liquidación de obrigas derivadas de compromisos de gastos de mais de 6.000

euros legalmente adquiridos. - Resolución dos expedientes de concesión de subvencións.

QUINTO:- Notificar persoalmente a presente resolución aos desinados, que se considerará aceptada

tacitamente, salvo manifestación expresa e aos Xefes dos diferentes Servicios Municipais, para o seu coñecemento e efectos.

SEXTO:- Publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo art. 46 do ROF e

igualmente publicala no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da firma da resolución polo Alcalde.

SÉPTIMO:- Dar conta ó Pleno desta resolución na sesión extraordinaria que se convoque para dar

cumprimento ó previsto polo artigo 38 do ROF.

Foz a, 06 de xullo de 2011.- O Alcalde, Javier Jorge Castiñeira.- R. 3489

Page 98: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

98 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

FRIOL

Anuncio

Solicitando desta Alcaldía Don Angel Ramos Serén, a licenza municipal para a “construcción de silo tipo trinchera para ensilado de forraxes”, a situar en Pardellas - Condes, cumprindo o disposto no artigo 8.3º do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por periodo de vinte días hábiles, co fin de que durante éste – que comenzará a contar dende o día seguinte ao da inserción deste Edicto no BOP e no Diario Oficial de Galicia – poida examinarse o expediente, na Secretaría deste concello, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se consideren oportunas. Friol, a 7 de xullo de 2011.- O Alcalde, José Antonio Abuín Villar.- Decreto Alcaldia 13.06.2011

R. 3490

MONTERROSO

Anuncio

Información pública D. Jesús Vázquez Vila solicita desta alcaldía licenza municipal para “FOSA DE PURÍN, AMPLIACIÓN DE ESTABLO E

LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADE EN EXPLOTACIÓN CON Nº CEA ES27032005501” en Lidgonde-Monterroso. O que

se somete a información pública de acordo co establecido no artigo 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño,

de avaliación de incidencia ambiental, durante o prazo de vinte días para os efectos de alegacións que os

interesados consideren oportunas.

Monterroso, 6 de xullo de 2011.- O alcalde, Antonio E. Gato Soengas

R. 3492

RIOTORTO

Anuncio

O Pleno deste Concello na sesión que tivo lugar o día 01 de Abril de 2011, acordou aprobar os novos modelos de declaración de bens e actividades dos membros da Corporación, de conformidade co disposto no artigo 75.7 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. En cumprimento do devandito acordo plenario, e en tanto non se aprobe o Estatuto Municipal, no que se determine o contido desas declaracións anuais de bens e actividades e a súa publicididade, os Rexistros de Intereses atópanse a disposición de calquera cidadán na Secretaría do Concello, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de luns a venres, sendo o réxime de acceso o seguinte: 1. Calquera cidadán a título individual ou en representación de persoa xurídica que desexe ter acceso ás declaracións, deberá presentar no Rexistro Xeral ou polos medios do art. 38 Lei 30/1992, unha solicitude que reúna os requisitos que establece o art. 70 da devandita lei, con indicación dos datos persoais do membro corporativo sobre cuxa declaración de actividades e/ou bens patrimoniais interésase a consulta. As solicitudes xenéricas non son admisibles. 2. Por decreto do Alcalde-presidente autorizarse o acceso sinalándose día e hora para facelo efectivo. O acceso realizase mediante comparecencia do solicitante diante da Secretaria ou Secretario do Concello que lle exhibirá as declaracións correspondentes. Do decreto daráselle traslado ao Concelleiro ou Concelleira interesados, para o seu coñecemento. O réxime de silencio administrativo será o previsto polo artigo 43 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común. Riotorto, 06 de Xullo de 2011.- O Alcalde, Federico Xosé Gutiérrez Estoa.

R. 3493

Page 99: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

99 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

O VICEDO

Anuncio

De conformidade co disposto no artigo 59.4 da lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, faise pública a notificación da resolución da Alcaldía de 19 de maio de 2011 a don Jesús Martínez Lage, por non ser posible practicala no último domicilio coñecido, pola que, ó abeiro do artigo 209.4 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e demáis modificacións posteriores, declárase caducado o procedemento iniciado, por denuncia da Xefatura Provincial de Policía Autonómica (rexistro de entrada nº 1.142, de 20 de xuño de 2005) para repoñer a legalidade urbanística verbo da instalación dunha caseta prefabricada na finca denominada “Catadoiro”, sita na parroquia de San Román do Val, e iníciase novamente expediente de reposición da legalidade urbanística respecto da instalación da mesma caseta no lugar anteriormente mencionado por non ter prescrito a infracción urbanística denunciada. O Vicedo, 7 de xullo de 2011.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez

R. 3494

VILALBA

Anuncio

Se eleva a definitivo, al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno, en sesión extraordinaria, de 28/03/2011 del “expediente de modificación del Reglamento Orgánico Municipal”, procediéndose a publicar su texto íntegro en cumplimiento de lo estipulado en el art. 17.4 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL (ROM)

Titulo I Disposiciones Generales

Art. 1. - El Ayuntamiento de Vilalba, en ejercicio de las potestades reglamentarias y de autoorganización que le conceden los artículos 4.1 a), 5 A y 20 c) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 4.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales establece por este Reglamento la organización de sus órganos básicos y complementarios. Art. 2.- La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento se ajusta al orden jerárquico de normas establecido en el artículo 5 de la Ley Básica Local y a las de su desarrollo en cuanto a normativa básica, en los términos del artículo 149.1.18º de la Constitución. Art. 3.- 1.- El Ayuntamiento de Vilalba, constituido en la forma prevista en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, quedará integrado por 17 concejales, conforme al baremo establecido en el artículo 179 de la refereida Ley. 2.- Toda variación en el número de residentes del término municipal producida con posterioridad a unas elecciones locales, que incida en el número de Concejales, solo surtirá efecto en las elecciones siguientes a tal alteración, salvo que la legislación básica disponga lo contrario.

Título II Grupos Municipales

Art. 4.- 1.- Los Concejales, en número no inferior a TRES podrán constituirse en Grupo Municipal. No obstante si durante el mandato disminuyera el número de concejales de un Grupo, éste se mantendrá, siempre que su número no sea inferior a dos. 2.- Todo Concejal deberá estar adscrito a un Grupo Municipal y ninguno podrá formar parte de más de un Grupo. 3.- En ningún caso podrán constituir Grupo Municipal separado, Concejales que pertenezcan a la misma lista electoral.

Page 100: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

100 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

4.- Los Concejales que no quedarán integrados en un Grupo Municipal, constituirán el Grupo Mixto, el cual, por excepción podrá constituirse con menos de tres Concejales. 5.- También quedarán automáticamente incorporados al Grupo Mixto, los Concejales que por cualquier causa dejen de pertenecer al Grupo a que hubiesen sido incorporados, salvo que, en plazo de cinco días decidan hacerlo a otro distinto del de procedencia y la misma sea aceptada por el nuevo Grupo y comunicada a la Alcaldía para conocimiento del Pleno. Art. 5.- Los Grupos municipales se constituirán mediante escrito dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de su portavoz. Art. 6.- Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberán incorporarse al Grupo Municipal formado por la lista en que hayan sido elegidos. En el supuesto de que la misma no haya alcanzado número suficiente para formar grupo propio, pasará a integrarse en el mixto. Art. 7.- Los Grupos Municipales tienen derecho al uso de las salas o locales de la Corporación, para reuniones o sesiones de trabajo. La utilización de dichas salas o locales, por lo que respecta a días, horario, atención personal y medios materiales, serán autorizados, en todo caso, por el Alcalde. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o de la Junta de Gobierno Local. La solicitud para la utilización de los referidos locales por los Grupos Municipales habrá de presentarse por escrito ante la Alcaldía con una antelación mínima de 48 horas, con indicación de la finalidad para la que es requerido el uso de aquellos.

Titulo III Del Pleno

Art. 8.- El Pleno, integrado por todos los Concejales bajo la Presidencia del Alcalde, asumirá las competencias señaladas en el art. 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986. Art. 9.- El Pleno celebrará sesión ordinaria con la periodicidad que señale el propio Pleno en la sesión siguiente a la Constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a que se refiere el artículo 46.2.a) de la Ley 7/85. En la misma sesión se fijarán los días en que tendrá lugar dicha sesión. No obstante, el Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces podrá, por causa justificada, convocarlo para día distino al fijado. Art. 10.- 1.- El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo disponga el Alcalde o lo solicite una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 2.- La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y habrá de celebrarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que fuera solicitada. 3.- En las sesiones extraordinarias no podrán ser debatidos asuntos que no figuren expresamente incluidos en el orden del día. Art. 11.- 1.- La convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias que no tengan carácter de urgente, junto con el Orden del Día, se remitirá a los Concejales con una antelación mínima de dos días hábiles. 2.-Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto impida su convocatoria con la antelación mínima de dos días hábiles. En ellas se incluirá como primer punto del Orden del Día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Art. 12.- De conformidad con el art. 46 de la Ley de Bases y el 90 del Reglamento de Organización, se precisará la asistencia de un tercio del número legal de Concejales para que el Pleno pueda constituirse válidamente, cuyo quorum habrá de conservarse durante la celebración de la sesión. La presencia del Alcalde y del Secretario, o de las personas que legalmente les sustituyan, es obligada para que la sesión pueda celebrarse validamente. Art. 13.- 1.- Las sesiones del Pleno serán públicas, no obstante, el Alcalde por propia iniciativa o a petición de cualquier miembro de la Corporación, podrá someter al Pleno la suspensión del carácter público del debate y votación, que deberá acordarse por mayoría absoluta y sin debate, cuando se trate de asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el art. 18.1 de la Constitución. 2.- Las sesiones del Ayuntamiento Pleno se celebrarán en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial , salvo razones de fuerza mayor.

Page 101: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

101 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Art. 14.- El Alcalde, como Presidente de la Corporación, convoca y preside las sesiones del Ayuntamiento, sin que estas facultades sean en ningún caso delegables. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Alcalde, será sustituido por los Ttes. De Alcalde, según el orden de prelación de sus nombramientos. Art. 15.- Los Grupos Municipales intervendrán en las sesiones plenarias a través del Portavoz que cada uno de aquellos hubiera designado. En aquellos casos en que un determinado asunto requiera conocimientos específicos, el Portavoz podrá delegar su intervención en el Concejal que considere más idóneo para el examen, discusión y debate del asunto concreto de que se trate. Art. 16.- Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones establecidas por la Ley, los miembros de la Corporación no podrán participar en la deliberación, votación y decisión de aquellos asuntos en los que concurra alguna de las causas a las que se refiere la legislación del Estado sobre Procedimiento Administrativo y Contratos de las Administraciones Públicas, por razón del supuesto interés del que pudieran resultar afectados. Art. 17.- 1.- Abierta la sesión plenaria, el Presidente preguntará si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, distribuida con la convocatoria, si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. 2.- En ningún caso podrá ser objeto de modificación el fondo de los acuerdos adoptados, cabiendo, por tanto, tan solo, la subsanación de los errores materiales advertidos. 3.- Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día. No obstante, el Alcalde o Presidente puede alterar el orden de los mismos o retirar algún asunto cuando su aprobación existiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. 4.- Después de la lectura por el Secretario de cada uno de los puntos incluidos en el orden del día y del informe de la correspondiente comisión, si ninguno de los asistentes pidiera la palabra, quedarán aprobados por unanimidad. Art. 18.- 1.- En el caso de que cualquier Concejal considere que los antecedentes e informes relacionados con algún asunto de los incluidos en el Orden de Día son incompletos o insuficientes, podrá solicitar la retirada del expediente hasta que se incorpore la documentación que señale como oportuna. La conveniencia o no de la retirada del expediente será objeto de votación que requerirá, en cualqueir caso, la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 2.- En el mismo sentido podrá solicitarse por cualquier Concejal que algún asunto determinado, incluido en el Orden del Día de la sesión correpondiente, quede sobre la mesa, para su posterior debate en la sesión siguiente con objeto de que pueda ser examinado con mayor detenimiento. No obstante, si el Alcalde considerase que el tema o asunto a tratar no admite dilación, podrá declararlo de urgencia y ser debatido, por tanto, en la sesión. Art. 19.- Los Concejales tendrán derecho a presentar enmiendas a los dictámenes de las respectivas Comisiones Informativas, siempre que lo hagan por escrito y antes de comenzar la sesión. Si se presentasen votos particulares respecto a los dictámenes de las Comisiones, serán discutidos previamente y, según su resultado, podrán modificarse o retirarse por la respectiva Comisión. Art. 20.- Los portavoces de los Grupos Municipales podrán pedir la palabra al Alcalde y éste concederla, al objeto de que antes de entrar en el debate del fondo de un asunto, se abra un breve turno de explicación acerca de las cuestiones que tengan relación con el asunto a debatir y que puedan servir de orientación para la decisión a adoptar mediante el voto que hubieran de emitir los correspondientes Grupos. Art. 21.- Abierto el debate, el Alcalde concederá la palabra al portavoz de cada Grupo que la hubiera pedido, quien podrá cederla a otro u otros miembros de su Grupo por tiempo no superior a diez minutos, cualquiera que sea el número de Concejales, miembros del mismo que intervengan a fin de que expongan las alegaciones que estimen pertinentes sobre el tema presentado. En el Grupo mixto, podrán intervenir uno por cada uno de los partidos que lo forman, sin que rebasen entre todos el tiempo señalado en el párrafo anterior. El debate se iniciará por el Grupo o Grupos de la oposición y se contestará por el de gobierno. Art. 22.- Los Concejales que hubieran consumido turno en el debate podrán volver a usar de la palabra para rectificar, concisamente y por una sola vez, los hechos o conceptos que se hubieran atribuido en su intervención por parte de algún miembro del equipo de gobierno o de cualquier otro grupo. Este turno de rectificación, concedido por el Alcalde, no excederá de tres minutos.

Page 102: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

102 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Art.23.- Cuando el desarrollo de los debates algún Concejal considerase que han sido vertidas alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes sobre su persona, podrán solicitar del Alcalde y éste deberá concederla, el uso de la palabra para que el aludido conteste en los términos precisos, para sin entrar en el fondo del asunto dejar sentada su oposición a los conceptos utilizados por el contrario, pudiendo replicarle el autor de los conceptos que dieron lugar a su intervención. Art. 24.- Los concejales, para hacer uso de la palabra, solicitarán la venia del Alcalde; una vez obtenida, no podrán ser interrumpidos, salvo cuando la Presidencia estime que el Concejal desvíe, en su intervención, el fondo del asunto. Art. 25.- Los Concejales podrán presentar ante el Pleno las proposiciones que estimen convenientes siempre que tuvieran el consentimiento del Portavoz de su Grupo y hubiesen sido tramitadas por el Secretario de la Corporación tres días antes de la celebración de la sesión a los efectos de su inclusión en el orden del día. También podrán formular en la sesión preguntas o interpelaciones siempre que hayan sido anunciadas al Alcalde por escrito antes de comenzar la sesión. Tales cuestiones se tratarán después de haberse agotado el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día. El miembro de la Corporación a quien vaya dirigida la pregunta o la interpelación podrá contestar en el acto o en la sesión siguiente si necesitase consultar datos o información. Art. 26.- No podrá adoptarse acuerdo alguno sobre asuntos que no estén en el orden del día salvo cuando se presente una moción cuya urgencia se declare por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en cuyo caso se someterá a debate y votación. Art. 27.- Los acuerdos se adoptarán, en general, por mayoría simple. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más uno del número legal de miembros que integren el Ayuntamiento, a efectos de adopción de acuerdos en las materias a que se refiere la Ley 7/85 en su artículo 47.3. Será exigible el voto favorable de los dos tercios del número de hecho y en todo caso de la mayoría absoluta, para la adopción de acuerdos sobre las materias determinadas en el art. 47.2 de la citada Ley 7/85. Art. 28.- Una vez iniciada la votación no podrá interrumpirse por ningún motivo. Durante su desarrollo la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Concejal podrá abandonar su escaño, ni incorporarse al mismo el que al inicio estuviera ausente. Art. 29.- La adopción de acuerdos será normalmente mediante votación ordinaria, pudiendo ser nominal tan solo cuando el Pleno así lo hubiera acordado para un caso concreto. Se entiende por votación ordinaria aquella en la que se manifieste por signos convencionales de asentimiento y disentimiento, como permanecer sentados los que aprueben y ponerse de pie los que no aprueben. Son nominales, las que se verifiquen leyendo el Secretario la lista de Concejales para que cada uno, al ser nombrado diga “si o no” según los términos de votación. En todo caso, los Concejales podrán interesar del Secretario que se haga constar expresamente en el acta el sentido en que aquellos emitieron su voto. Art. 30.- El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los Concejales abstenerse de votar. Art. 31.- Antes de empezar la votación el Presidente planteará, clara y concisamente, los términos sobre los que ha de versar la misma. Inmediatamente después de concluir, el Secretario computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el Alcalde proclamará el acuerdo adoptado. En caso de empate, se procederá en la misma sesión a una segunda votación y si el empate persistiese decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

Titulo IV De la moción de Censura

Art.-32.- El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número legal de Concejales. La moción debe ser suscrita, al menos, por la tercera parte de los Concejales e incluir el nombre del candidato propuesto por el Alcalde, quien quedará proclamado como tal en caso de prosperar la moción. Ningún Concejal puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura. A los efectos previstos en este artículo, todos los Concejales pueden ser candidatos. Art. 33.- El Alcalde habrá de admitir la moción y tramitarla de conformidad con lo establecido para la celebración de sesiones extraordinarias. El procedimiento a seguir para el desarrollo de la sesión será el siguiente:

a) El debate se iniciará con la defensa de la moción de censura por parte del portavoz designado por los firmantes de aquella, pudiendo intervenir a continuación el candidato propuesto para Alcalde a fin de que exponga su programa de actividad municipal a desarrollar.

Page 103: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

103 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

b) Seguidamente podrán tomar la palabra los representantes previamente designados por los Grupos o Concejales que no se hubiesen adherido con su firma a la moción de censura.

c) El Alcalde sometido a censura podrá, si así lo estima, hacer uso de la palabra para defender la actuación que hasta entonces hubiera seguido y fijar su posición para continuar en el cargo.

d) Una vez concluido el debate, la moción será sometida a votación y para su aprobación será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación.

Título V

Junta de Gobierno Local Art. 34.- La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde que preside y cinco Concejales designados libremente por él, pudiendo separarlos libremente en cualquier momento. Art. 35.- La Junta de Gobierno Local ejercerá las siguientes funciones:

a) El asesoramiento del Alcalde, en el ejercicio de sus atribuciones, de cuantos asuntos requieran, a juicio de aquel, un mayor conocimiento y examen para la resolución de los mismos.

b) El ejercicio de las competencias que le deleguen el Alcalde o el Pleno (éste por mayoría absoluta) de conformidad con los artículos 43 y 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Art. 36.- La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todas las semanas, en el día y hora en que mediante Decreto se fije por el Alcalde. En todo lo referente a convocatoria, orden y dirección de las sesiones se estará a lo dispuesto en los artículos referidos a las sesiones del Pleno. Art. 37.- En ningún caso serán públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. No obstante será expuesto en el tablón de anuncios copia de los acuerdos adoptados, que se remitirán a todos los concejales en el plazo de cinco días. A las sesiones asistirá el Secretario o quien legalmente le sustituya con el fin de dar fe de cuantas deliberaciones y votaciones de produzcan.

Título VI De las Comisiones Informativas

Art. 38.- De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local el Ayuntamiento, en uso de su potestad de autoorganización reconocida en el artículo 4.1 a) de la misma Ley crea como órganos complementarios las siguientes Comisiones Informativas: 1.- De Asuntos del Pleno. 2.- De Educación y Cultura. No obstante el Pleno podrá constituir, si lo considerase conveniente, a propuesta del Alcalde, cualquier otra Comisión. Art. 39.- Las Comisiones no tendrán atribuciones resolutorias, y sus informes, que serán preceptivos, no tendrán carácter vinculante. Las Comisiones estarán integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. Cada Grupo designará, en un escrito dirigido al Alcalde, el nombre o nombres de sus representantes en cada comisión. Art. 40.- El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones que se formen, actuando como efectivo el Concejal que en su caso designe para cada una. Las Comisiones se reunirán como mínimo una vez al trimestre, sin perjuicio de que por la urgencia de los asuntos o la celebración de sesiones extraordinarias, su Presidente efectivo considere que deba reunirse la misma, mediante convocatoria que se efectuará con 48 horas de antelación. Art. 41.- Las Comisiones informativas podrán recabar la presencia, en las reuniones que celebren, del personal que consideren oportuno entre los funcionarios que, bajo cualquier concepto, figuren dentro del perteneciente a la Corporación, a fin de oír su parecer en relación con el asunto que la Comisión haya de dictaminar.

Título VII De la Comisión Especial de Cuentas

Art.42.- La Comisión especial de Cuentas, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 7/85 estará constituida por los miembros que designen los distintos Grupos Políticos, respetando la proporcionalidad establecida para la constitución de las Comisiones Informativas. El nombramiento será efectuado por el Alcalde a propuesta del Portavoz de los respectivos Grupos Municipales, dando cuenta de ello al Pleno.

Page 104: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

104 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Art. 43.- Es de competencia de la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe, mediante la emisión del correspondiente dictamen de las cuentas anuales siguientes:

a) Cuenta general del presupuesto. b) Cuenta de administración del patrimonio. c) Cuenta de valores auxiliares e independientes.

Art. 44.- Una vez rendidas por parte de la Alcaldía las cuentas generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, serán sometidas antes del uno de junio de cada ejercicio económico a la Comisión Especial de Cuentas, para que ésta pueda examinarlas, juntamente con sus justificantes y antecedentes. Examinadas por la Comisión las cuentas y documentación precisa serán sometidas a información pública por término de treinta días, mediante anuncios publicados reglamentariamente, a fin de que puedan presentarse por los particulares las posibles reclamaciones o reparos. La Comisión, una vez estudiadas las reclamaciones o reparos formulados, emitirá informe sobre las mismas y elevará el expediente al Pleno Municipal a fin de que las cuentas puedan ser definitivamente aprobadas.

Título VIII Del Alcalde

Art.45.- El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal, ostenta las atribuciones y ejerce las competencias que le están reconocidas en el art. 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el 41 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. De conformidad con lo dispuesto en el precepto antes citado y en relación con lo establecido en art. 23.4 de la Ley 7/85, el Alcalde puede delegar el ejercicio de determindas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y todo ello, sin perjuicio de las delegaciones especiales a que se refieren los artículos siguientes. Art. 46.- El Alcalde podrá hacer delegaciones para cometidos específicos en cualquier Concejal. Las delegaciones para cometidos específicos podrán abarcar el ejercicio de las competencias correspondientes a un determinado proyecto. Asimismo podrá realizar delegaciones de cometidos específicos para la gestión de determinados tipos de asuntos. Igualmente podrá realizar las delegaciones referidas en los dos párrafos anteriores pero circunscritas a una parroquia o grupo de parroquias del término municipal. Art. 47.- El Alcalde podrá delegar en los Concejales el ejercicio de las atribuciones propias, salvo las mencionadas en los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/85. Art. 48.- Todas las delegaciones serán realizadas mediante Decreto de l Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación y las facultades que se deleguen. De todas las delegaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Título IX Tenientes de Alcalde

Art. 49.- Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y el número de aquellos no podrá exceder del número de miembros de ésta. El nombramiento se efectuará mediante Decreto que se publicará en el BOP de la provincia y del que se dará cuenta al Pleno, estableciéndose en dicha resolución el orden de prelación para la sustitución del Alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Art. 50.- En los supuestos de sustitución del Alcalde por ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá en ningún caso revocar las delegaciones que hubiera otorgado aquel en virtud de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de este Reglamento.

Título X Estatuto personal de los miembros de la Corporación

Art. 51.- Los miembros de la Corporación Municipal gozarán, una vez tomada posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propias del mismo y que se establezcan por la Ley, y estarán obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes al cargo que ostentan. Art. 52.- Son derechos de los Concejales:

a) El ejercicio del cargo. b) La asistencia a sesiones del órgano a que pertenezca. c) Conocer, con la antelación legal establecida, el Orden del Día sobre el que habrán de ser sometidos

a debate los asuntos incluidos en aquel, cualquiera que sean órganos municipales de que se trate. d) Tener a su disposición para su examen los expedientes, documentos y libros que pudieran tener

relación con los asuntos que hayan de ser objeto de debate en las sesiones que hayan de celebrar el Pleno, la Junta de Gobierno Local y las Comisiones informativas.

Page 105: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

105 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

e) Solicitar, mediante firma, la petición de convocatoria de celebración de sesión extraordinaria, en los términos que establece el artículo 10.1 de este Reglamento.

f) Presentar enmiendas a los dictámenes emitidos por las distintas Comisiones informativas. g) Presentar ruegos y preguntas e interpelaciones en los términos establecidos en este Reglamento. h) Participar en la elección del Alcalde en los términos establecidos en la Ley Orgánica 5/85 del

Régimen Electoral. i) Aquellos otros reconocidos por la Ley.

Art. 53.- Son obligaciones de los Concejales:

a) Asistir a cuantas sesiones de cualquier órgano a las que fuera convocado. b) Cumplir este Reglamento, respetar el orden y cortesía corporativa y no divulgar las actuaciones que

excepcionalmente tengan el carácter de secretas. c) Emitir su voto, cuando fuera necesario, para la elección de Alcalde. d) Formular declaración de sus bienes y de las actividades privadas que les proporcionen ingresos

económicos. Art. 54.- Todos los Concejales tienen derecho a obtener el acceso a los datos, informaciones y antecedentes que se encuentren en cualquier dependencia municipal y que consideren necesario su conocimiento para el desarrollo de su función. Para su obtención, habrán de dirigirse por escrito a esta Alcaldía. Si el Alcalde denegase el acceso a la documentación, su recusación habrá de ser motivada y contra la misma cabrá recurso de reposición previo al contencioso-administrativo. Art.55.- En ningún caso los expedientes, documentación o libros podrá ser extraídos de la Casa Consistorial. El examen de los expedientes que hayan de ser sometidos a debate en la sesión correspondiente, cuya vista se halla reglamentariamente establecida, habrá de efectuarse en el lugar, oficina o dependencia municipal que se encuentren, a partir de la convocatoria de la sesión correspondiente. Art.56.- De conformidad con el art. 75.1 de la Ley 7/85 y el art. 13 del Reglamento de Organización, los miembros de la Corporación que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a percibir retribuciones y ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. El Pleno, a propuesta del Alcalde, determinará el número y relación de cargos que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva. Art. 57.- Los miembros de la Corporación que no tenga dedicación exclusiva, percibirán las indemnizaciones que apruebe el Pleno y que se reconocerán en función del ejercicio del cargo, la asistencia efectiva al despacho y a las sesiones, reuniones, etc. Serán asimismo objeto de indemnización los gastos que se deriven directamente del ejercicio del cargo en concepto de dietas, gastos de locomoción, etc. cuya cuantía, y dentro de los límites fijados con carácter general, señale la Corporación. Art. 58.- De conformidad con el artículo 54 de la Ley de Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento responderá directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. Art. 59.- Asimismo y de conformidad con lo establecido en el art. 78 de la Ley 7/85, son responsables de los acuerdos que el Ayuntamiento hubiera adoptado, aquellos miembros que los hubieran votado favorablemente y que pudieran ser exigibles como sujetos a responsabilidad civil y penal, según el resultado que de tales acuerdos se derivasen por los actos y omisiones en que pudieran incurrir en el ejercicio de sus cargos. Art. 60.- La Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o negligencia grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella.

Título XI Registro de Intereses

Art. 61.- Según lo que se dispone en el art. 75.7 de la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, y 30, 31 y 32 del ROF, se crean los registros de intereses de actividades y de bienes patrimoniales, los cuales tendrán carácter público. Todos los concejales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y declaración de sus bienes patrimoniales y da participación en sociedades de todo tipo que se inscribirán en dichos registros. Así mismo se incorporarán las liquidaciones de los impuestos de renta, patrimonio y sociedades en su caso.

Page 106: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

106 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Las declaraciones y su correspondiente ficha-resumen, efectuadas en los modelos aprobados por el Pleno, se llevarán a cabo con anterioridad a la toma de posesión, anualmente, con ocasión del cese o al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho, en cuyo caso deberá hacerse en el plazo de un mes. Art. 62.- Las declaraciones de bienes y de actividades citadas en el artículo anterior se expondrán al público mediante anuncio en el BOP de la provincia de Lugo, que también será publicado en la web municipal, con referencia expresa al cumplimiento de la obligación de su presentación por parte de los concejales; asimismo, en la web municipal, se publicará una ficha-resumen del contenido de dichas declaraciones, según el modelo que también habrá de ser aprobado por el Pleno. Art. 63.- Dichos registros se llevarán bajo la custodia y dirección de la secretaría municipal, y el acceso a éstos será libre por parte de todos los ciudadanos, una vez solicitado por escrito e individualmente a petición dos documentos que se deseen consultar.

Título XII De las actas

Art. 64.- El acta es un documento público y solemne en el que se recogen los acuerdos adoptados por los órganos de este Ayuntamiento. De cada sesión que se celebre el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

a) Lugar de reunión. b) Día, mes y año. c) Hora de comienzo y finalización. d) Nombre del Presidente, de los miembros de la Corporación que asisten, de los que se hubiesen

excusado y de los que no asistieren ni hubieren excusado su ausencia, así como del Secretario o quien legalmente le sustituya.

e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si ésta se celebra en primera o segunda convocatoria.

f) Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los miembros que hubieran intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.

g) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto.

h) Parte dispositiva del acuerdo. i) Cuantos incidentes se produzcan durante la celebración de la sesión serán reseñados por el

Secretario, siempre que, a juicio del Alcalde, merezcan ser recogidas en el acta. Si por parte de algún Concejal, algunha incidencia relevante tiene importancia para ser incorporada al acta, podrá hacer constar su petición, y en caso de que no se acceda, la protesta del mismo será incluida en el acta.

Art. 65.- Las actas del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cada una de las comisiones se transcribirán en libros distintos. Art. 66.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, este Ayuntamiento adopta el sistema de medios mecánicos, utilizando para ello las hojas móviles timbradas y numeradas por el gobierno de la Comunidad Autónoma aprobado por Decreto 85/87. Art. 67.- Las actas, una vez aprobadas y trascritas en la forma expresada en el artículo anterior, serán autorizadas con las firmas del Alcalde y el Secretario. Art. 68.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 7/85, todos los Concejales tienen derecho a obtener copias y certificaciones de los acuerdos adoptados por la Corporación y que consten en el correspondiente libro de Actas. Art. 69.- Los acuerdos que adopten los órganos municipales se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y serán notificados en la forma prevista por la Ley. El presupuesto Municipal y las Ordenanzas Locales, una vez aprobados inicialmente, serán expuestos y sometidos a información pública a efectos de reclamaciones y sugerencias, por los plazos legalmente establecidos. Art. 70.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 7/85 los actos y acuerdos de este Ayuntamiento son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia, de acuerdo con la Ley. La ejecutividad de los acuerdos o las resoluciones que de ellos se deriven, se realizarán dentro de los diez días siguientes a su adopción, salvo que existan otros preceptos legales que, derivados de la legislación que en sus respectivas esferas puedan dictar el Estado o la Xunta, señalen distintos plazos.

Page 107: XUNTA DE GALICIA - deputacionlugo.org · kV entrada y salida en Candedo de la L/400 kV Puentes de García Rodríguez-Ludrio y Puentes de García ... corriente alterna trifásica -

107 Núm. 161 – Viernes, 15 de Julio de 2011 B.O.P de Lugo

Titulo XIII Modificación, revisión o derogación del Reglamento

Art. 71.- El presente Reglamento podrá ser objeto de modificación, revisión o derogación en su caso, en cualquier momento, siempre que así sea acordado por mayoría absoluta de los miembros que integran la Corporación.

Disposición Final

El presente Reglamento, cuya redacción definitiva fue aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria de 28/03/2011, entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el BOP de la provincia, y será de aplicación a partir de ese mismo día, permaneciendo en vigor hasta su modificación, revisión o derogación expresas.

Vilalba, 8 de julio de 2011.- El alcalde. Gerardo Criado Guizán

R. 3495

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE LUGO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM.2 DE LUGO DOY FE Y TESTIMONIO: Que en Ejec. 89/11 seguida a instancia de VANSESSA DIAZ MATA contra ESMADER GALICIA SL, se dictó auto de fecha de hoy cuya parte dispositiva dice: “DISPONGO: Despachar orden general de ejecución a favor del ejecutante Vanesa Díaz Mata, frente a la empresa ejecutada ESMADER GALICIA SL, por importe de 3.137,01 € en concepto de principal, más otros 450,00 € que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte…” Y para que sirva de notificación a la empresa ESMADER GALICIA SL, en ignorado paradero, y con último domicilio conocido en Pol. Industrial Outeiro Rey, Parcela 224, Carrt. LU-115, km.1, Otero de Rey (Lugo), a la que se advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido el presente en Lugo, el siete de julio de dos mil once

R. 3496