Click here to load reader

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework

 • Y Fframwaith Llythrennedd a RhifeddThe Literacy and Numeracy Framework

 • Y Brif Reswm/The Main ReasonThe Minister for Education and Skills has made raising standards of literacy and numeracy in schools a priority. Literacy and numeracy skills are absolutely essential in order for young people to reach their potential whether they are planning to enter further or higher education or the employment market. The National Literacy Programme and the National Numeracy Programme set out the actions the Welsh Government intends to implement to improve literacy and numeracy standards in Wales. The plans for a statutory national framework and for a system of national testing are integral to both programmes.

 • Amcanion AimsAmcanion allweddol y FfLlRh yw: helpu athrawon pob pwnc i adnabod a chynnig cyfleoedd i ddysgwyr gymhwyso llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm.disgrifion fanwl gywir y disgwyliadau cenedlaethol blynyddol ar gyfer llythrennedd a rhifedd . helpu i asesu cynnydd dysgwyr mewn llythrennedd a rhifedd a llunio adroddiadau blynyddol i rieni/ofalwyr yn seiliedig ar asesiadau athrawon fel bod athrawon, dysgwyr a rhieni/gofalwyr i gyd yn glir sut mae dysgwyr yn datblygu a beth yw eu camau nesaf. Ni fydd datan cael eu casglu ar lefel genedlaethol.

  The key aims of the LNF are to: help teachers of all subjects to identify and provide opportunities for learners to apply literacy and numeracy across the curriculum. describe, with precision, the annual national expectations for literacy and numeracy.help determine learner progress in literacy and numeracy and provide annual reports to parents/carers based on teacher assessment so that teachers, learners and parents/carers are all clear how learners are progressing and what are the next steps. There will be no national level data collection.

 • Beth sydd yw y Fframwaith?What is the Framework?

  Un ar gyfer bob blwyddyn ysgol.Gwahanu mewn i dair rhan:Llinynnau, Elfennau a Mae dysgwyr yn galluOne framework for every year.Three part:Strands, Elements and Learners are able to

 • Pam? Why?2008 cwricwlwm newydd a fframwaith sgiliau newydd:RhifCyfathrebuTGChMeddwlCwricwlwm CymreigABChOnd teimlwyd nad oedd plant a phobl ifanc yn defnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd ddigon mewn pynciau eraill.2008 new curriculum and new skills framework:NumeracyCommunicationICTThinkingCwricwlwm CymreigPSEBut the feeling were that children and young people didnt use and extend their literacy and numeracy skills enough in other subjects.

 • Amser i Newid (eto!)

  Cwricwlwm:CymraegSaesnegMathemategGwyddoniaethHanesDaearyddiaethAddysg GrefyddolCelfCerddoriaethDylunio a ThechnolegAddysg GorfforolAddysg Bersonol a ChymdeithasolTGCh

  Y Fframwaith Sgiliau:MeddwlTGChCwricwlwm CymreigABCh

  Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd(Hen sgiliau Cyfathrebu a Rhif)

 • Time to Change (Again!)

  The Curriculum:WelshEnglishMathematicsScienceHistoryGeographyReligious StudiesArtMusicDesign and TechnologyPhysical EducationPersonal and Social EducationICT

  The Skills Framework:ThinkingICTCwricwlwm CymreigPSE

  Literacy and Numeracy Framework(The old Communication and Numeracy)

 • Sut maen gweithio?How does it work?Dysgur sgil adeg gwersi Mathemateg ac Iaith.

  Teach, learn and develop the skill during Maths and Language lessons.Defnyddio, datblygu a chymhwysor sgil mewn pynciau eraill (gwaith thema).

  Use, develop and apply the skill in other subjects (our theme work).

 • Er EnghraifftFor ExampleGwers IaithDysgu sut i greu llythyr personol.

  Language LessonTeach/learn how to write a personal letter.Gwers Thema (Hanes)Ysgrifennu llythyr fel efaciwi.

  Theme Work (History)Write a letter as an evacuee.

 • Amserlen TimeTable

 • Cofiwch!Just Remember!Cofiwch fod yna wahaniaeth rhwng Iaith a Llythrennedd/Mathemateg a Rhifedd.Pwnc Cwircwlwm Sgil Traws GwricwlaiddIaith LlythrenneddMathemateg Rhifedd

  Remember there is a difference between Language and Literacy/Maths and Numeracy.Curriculum Subject Cross Curriculum SkillIaith LiteracyMathemateg Numeracy

 • Ein Cynllunio/Our PlanningRydym ni yn cynllunion wythnosol: Iaith, Mathemateg a Thema. Rydym yn cynllunio or Cwricwlwm gan sicrhau ein bod yn datblygur sgiliau.Byddwn yn dysgu Iaith a Mathemateg yn bore.Byddwn yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd adeg ein gwersi thema yn y prynhawn.We plan on a weekly basis: Language, Maths and Theme work. We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills.We will develop/teach language and maths in the mornings.We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons.

Search related