of 18 /18
Yonos MAXO/-D Pioneering for You 2 175 507-Ed.01 / 2016-08-Wilo sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Yonos MAXO/-D · Zavrtnji i momenti pritezanja Pumpa sa prirubnicom PN 6 DN 32 DN 40 DN 50 Prečnik zavrtnja M12 Klasa čvrstoće ≥ 4,6 Moment pritezanja 40 Nm Dužina zavrtnja

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Yonos MAXO/-D · Zavrtnji i momenti pritezanja Pumpa sa prirubnicom PN 6 DN 32 DN 40 DN 50 Prečnik...

 • Yonos MAXO/-D

  Pioneering for You

  2 175 507-Ed.01 / 2016-08-Wilo

  sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu

 • www.wilo.com/yonos-maxo/om

 • SR

  3

  Sadržaj

  1 Informacije o uputstvu ....................................... 41.1 O ovom uputstvu ......................................................... 41.2 Prevod originalnog uputstva za upotrebu ................ 41.3 Informacijevažnezabezbednost .............................. 4

  2 Opis pumpe .......................................................... 42.1 Pregled ........................................................................... 42.2 Kratak opis .................................................................... 42.3 Načinoznačavanja ....................................................... 42.4 Tehničkipodaci ............................................................ 42.5 Minimalni pritisak dotoka ........................................... 4

  3 Sigurnost .............................................................. 53.1 Namenska upotreba .................................................... 53.2 Obaveze operatora ...................................................... 53.3 Bezbednosne napomene ............................................ 5

  4 Transport i skladištenje ...................................... 54.1 Opseg isporuke............................................................. 54.2 Dodatna oprema .......................................................... 54.3 Transportna kontrola ................................................... 54.4 Skladištenje................................................................... 54.5 Transport ....................................................................... 5

  5 Montaža ................................................................ 65.1 Zahtev za osoblje ......................................................... 65.2 Bezbednostprimontaži .............................................. 65.3 Priprema instalacije ...................................................... 65.4 Dozvoljenipoložajiugradnje ...................................... 65.5 Montažanaotvorenomprostoru ............................... 65.6 Pozicioniranje ............................................................... 65.7 Montaža......................................................................... 65.8 Izolovanje ...................................................................... 8

  6 Priključiti ............................................................... 86.1 Zahtev za osoblje ......................................................... 86.2 Zahtevi ........................................................................... 86.3 Mogućnostipriključivanja ........................................... 96.4 Dupleks pumpe ............................................................ 96.5 Zbirni signal smetnje (SSM) ........................................ 96.6 Priključiti ........................................................................ 9

  7 Pustiti u rad ........................................................ 117.1 Odzračivanje ...............................................................117.2 Ispiranje .......................................................................117.3 Izborrežimarada ........................................................117.4 Podešavanjerežimaradaisnagepumpe ................12

  8 Otklanjanje greške ............................................ 128.1 Zahtev za osoblje .......................................................128.2 Bezbednost pri otklanjanju greške ..........................128.3 Tabela grešaka ............................................................128.4 Signali o greškama .....................................................12

  8.5 Poruke upozorenja .....................................................13

  9 Rezervni delovi................................................... 13

  10 Odlaganje na otpad ........................................... 13

 • SR Informacije o uputstvu

  4

  1 Informacije o uputstvu

  1.1 O ovom uputstvuOvouputstvoomogućavabezbednuinstalacijuiprvopuštanje u rad pumpe.

  ◾ Presvihradovapročitatiovouputstvoiuvekgačuvati na dostupnom mestu.

  ◾ Potrebnojedaseuvažepodaciioznakenapumpi. ◾ Pridržavatisevažećihpropisanamestuinstalacije.

  1.2 Prevod originalnog uputstva za upotrebuVerzijananemačkomjezikupredstavljaoriginalnouputstvo za upotrebu. Sve verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva za upotrebu.

  1.3 Informacije važne za bezbednost

  Signalnareč Značenje

  Opasnost Opasnosti koje dovode do teških povreda pa i do smrti

  Upozorenje Opasnosti koje mogu da dovedu do teških povreda pa i do smrti

  Oprez Opasnosti koje mogu da dovedu do lakših povreda

  Pažnja Opasnosti koje mogu da dovedu domaterijalnešteteištetepoživotnusredinu

  2 Opis pumpe

  2.1 Pregled

  Sl. 1: Pregled pumpi sa prirubnicom i pumpi sa cevnim navojnim spojem (pojedinačna pumpa)

  1 Kućištepumpe2 Motor3 Regulacioni modul4 LED indikator i LED lampica za javljanje smetnje5 Taster za rukovanje6 Utikač

  2.2 Kratak opisPumpa visoke efikasnosti Wilo-Yonos MAXO u verziji jednostrukeilidvostrukepumpesaprirubničkimilicevnimnavojemipriključkomjepumpasavlažnimrotorom koja ima rotor sa stalnim magnetom i integrisanu regulaciju diferencijalnog pritiska.

  Ograničenje snagePumpajeopremljenafunkcijomkojaograničavasnaguikojaštitiodpreopterećenja.To,zavisnooduslova,možedautičenasnagupumpanja.

  2.3 Način označavanja

  Primer:YonosMAXO-D32/0,5-11

  Yonos MAXO Oznaka pumpe-D Dupleks pumpa32 PrirubničkipriključakDN 320,5-11 0,5:Minimalnavisinapumpanjaum

  11: Maksimalni napor u m priQ = 0 m³/h

  2.4 Tehnički podaci

  Sl. 2: Tehnički podaci

  Podatak Vrednost

  Dozvoljene temperature fluida -20 °Cdo+110 °CDozvoljena temperatura okoline -20°Cdo+40 °CMaksimalnarelativnavlažnostvazduha

  95%

  Mrežninapon 1~230 V+/-10% 50/60 Hz

  Struja kvara DI ≤3,5 mANivo buke emisije <52 dB(A)

  Zadodatnepodatkepogledajtenatpisnupločicu i katalog.

  2.5 Minimalni pritisak dotokaNominalni prečnik

  Temperatura fluida-20 °Cdo+50 °C

  do+95 °C do+110 °C

  Rp 1 0,3 bara 1,0 bar 1,6 baraRp 11/4DN 32DN 40 0,5 bara 1,2 bara 1,8 baraDN 50DN 65 0,7 bara 1,5 bara 2,3 baraDN 80DN 100

  Važido300 mnadmorskevisine.Zavećenadmorskevisine+0,01 bar/100 m.

 • SRSigurnost

  5

  3 Sigurnost

  3.1 Namenska upotrebaUpotrebaCirkulacijamedijumausledećimpodručjimaprimene:

  ◾ Toplovodnim instalacijama grejanja ◾ Cirkulacijarashladneihladnevode ◾ Zatvorenim industrijskim cirkulacionim sistemima ◾ Solarna postrojenja

  Dozvoljeni medijumi ◾ VodazagrejanjeuskladusapropisomVDI 2035 (CH:SWKIBT102-01)

  ◾ Mešavinevodeiglikolaumaksimalnomodnosu 1:1Nasnagupumpanjapumpenegativnoutičedodavanjeglikola,zbogpromeneviskoznosti.Voditeračunaoovomprilikom podešavanja pumpe.

  Drugemedijekoristitiisključivouzodobrenjefirme Wilo.

  Dozvoljene temperature ◾ -20 °Cdo+110 °C

  Pogrešna upotreba ◾ Nikadanemojtedadozvoliteneovlašćenoizvođenje

  radova. ◾ Nikadanemojtekoristitipumpuizvannaznačenihgranica

  upotrebe. ◾ Nikada nemojte vršiti samovoljne izmene. ◾ Koristiteisključivoodobrenudodatnuopremuirezervne

  delove. ◾ Nikada nemojte koristiti sa podešavanjem faznog ugla.

  3.2 Obaveze operatora ◾ Ovajuređajmogudakoristedecaod8 godinaistarija,kaoiosobesasmanjenimfizičkim,senzornimilimentalnimsposobnostima ili osobe sa nedovoljnim iskustvom iznanjem,akosupodnadzoromiliakosuupućena ubezbednokorišćenjeuređajaiakorazumejuopasnostikojeproističuiztakvogkorišćenja.Decanesmejudaseigrajuuređajem.Čišćenjeikorisničkoodržavanjenesmejuda vrše deca bez nadzora.

  ◾ Sveradovetrebadaobavljaisključivostručnoosoblje. ◾ Namestumontažeobezbeditizaštituodelektričnihopasnostiioddodirasavrućimkomponentama.

  ◾ Zamenitioštećenezaptivačeipriključnevodove.

  3.3 Bezbednosne napomeneElektrična struja

  OPASNOST Pumpasepogonielektrično.Pristrujnomudarupostojiopasnostpoživot!

  ◾ Radovenaelektričnimkomponentamasmejudaizvodesamoovlašćenielektričari.

  ◾ Presvihradovaisključitenaponskonapajanjeiosigurajteodponovnoguključivanja.

  ◾ Nikad ne otvarajte regulacioni modul i nikad nemojte vaditi komandne elemente.

  ◾ Pumpasmedaradiisključivosaispravnimkomponentamaipriključnimvodovima.

  Magnetno polje

  UPOZORENJE Rotor sa stalnim magnetom u unutrašnjosti pumpe prilikomdemontažemožebitiopasanpoživotzalica sa medicinskim implantatima.

  ◾ Nikada ne vaditi rotor.

  Vruće komponente

  UPOZORENJE Kućištepumpeimotorsavlažnimrotorommogu' dapostanuvrućiidovedudoopekotinaprilikomdodirivanja.

  ◾ Tokomradadodirivatiisključivoregulacionimodul. ◾ Presvihradova,pumpuostavitidaseohladi. ◾ Držatidaljeodzapaljivihmaterijala.

  4 Transport i skladištenje

  4.1 Opseg isporuke ◾ Pumpa ◾ 8 podloški M12 (samo pumpa sa prirubnicom) ◾ 8 podloški M16 (samo pumpa sa prirubnicom) ◾ 2pljosnatazaptivača(samopumpasacevnimnavojnim

  spojem) ◾ Uputstvozaugradnjuiupotrebu,kompaktno

  4.2 Dodatna opremaOdvojeno dostupno:

  ◾ Obloga toplotne izolacije (samo za primenu kod grejanja)

  4.3 Transportna kontrolaPosle isporuke odmah proveriti u pogledu transportnih oštećenjaipotpunosti.Popotrebiodmahreklamirati.

  4.4 Skladištenje ◾ Skladištiti u originalnom pakovanju. ◾ Zaštititiodvlageimehaničkihopterećenja. ◾ Dobro osušite pumpu posle upotrebe (npr. test funkcije) iskladištitejenajduže6 meseci.

  ◾ Dozvoljenotemperaturnopodručje:-20 °Cdo+40 °C

  4.5 Transport

  Sl. 3: Transport

 • SR Montaža

  6

  ◾ Nositisamodržećizamotorilikućištepumpe. ◾ Po potrebi koristiti sredstva za podizanje dovoljne

  nosivosti.

  5 Montaža

  5.1 Zahtev za osobljeInstalacijutrebadaizvršiisključivokvalifikovanistručniradnik.

  5.2 Bezbednost pri montaži

  UPOZORENJE Vrućimedijumimogudadovedudooparivanja.Obratitipažnjunasledećepremontažeodnosnodemontažepumpeilipreotpuštanjazavrtnjevakućišta:

  ◾ Zatvoriti zaporne ventile ili isprazniti sistem. ◾ Ostaviti sistem da se u potpunosti ohladi.

  5.3 Priprema instalacije ◾ Prilikomugradnjeupolaznivodotvorenihsistema,

  sigurnosni polazni vod mora da se odvaja ispred pumpe (EN 12828).

  ◾ Izvršiti sve radove zavarivanja i lemljenja. ◾ Isprati sistem. ◾ Predvidetizaporneventileisprediizapumpe.Bočno

  pozicionirajte zaporni ventil koji se nalazi iznad pumpe da ispuštena voda ne bi kapala na regulacioni modul.

  ◾ Obezbeditidasepumpamožemontiratibezmehaničkihopterećenja.

  ◾ Predvidetirastojanjeod10 cmokomodulazaregulacijuda se ne bi pregrejao.

  5.4 Dozvoljeni položaji ugradnje

  Sl. 4: Dozvoljeni položaji ugradnje

  5.5 Montaža na otvorenom prostoruKodpostavljanjanaotvorenomdodatnoobratitipažnjunasledeće:

  ◾ Montirajte pumpu u oknu. ◾ Predvidite poklopac kao zaštitu od uticaja okoline

  (npr. kiša). ◾ Obratitepažnjunadozvoljeneusloveokolineiklasu

  zaštite.

  5.6 PozicioniranjeGlavamotoramoradasepozicionirazavisnoodpoložajaugradnje.

  Sl. 5: Pozicioniranje motora ◾ Proveritidozvoljenepoložajeugradnje. ◾ Olabaviti glavu motora i oprezno okretati. Nemojte vaditi motorizkućištapumpe.

  PAŽNJA Oštećenjanazaptivačudovodedopropuštanja.

  ◾ Nevaditizaptivač.

  5.7 Montaža5.7.1 Montaža pumpe sa prirubnicom

  Zavrtnji i momenti pritezanja

  Pumpa sa prirubnicomPN 6

  DN 32 DN 40 DN 50

  Prečnikzavrtnja M12Klasačvrstoće ≥ 4,6Moment pritezanja 40 NmDužinazavrtnja ≥55 mm ≥60 mm

  Pumpa sa prirubnicomPN 6

  DN 65 DN 80 DN 100

  Prečnikzavrtnja M12 M16

  Klasačvrstoće ≥ 4,6Moment pritezanja 40 Nm 95 NmDužinazavrtnja ≥60 mm ≥70 mm

  Pumpa sa prirubnicomPN 10iPN 16

  DN 32 DN 40 DN 50

  Prečnikzavrtnja M16Klasačvrstoće ≥ 4,6Moment pritezanja 95 NmDužinazavrtnja ≥60 mm ≥65 mm

 • SRMontaža

  7

  Pumpa sa prirubnicomPN 10iPN 16

  DN 65 DN 80 DN 100

  Prečnikzavrtnja M16Klasačvrstoće ≥ 4,6Moment pritezanja 95 NmDužinazavrtnja ≥65 mm ≥70 mm

  Koraci montaže

  UPOZORENJE Cevovodimogudabuduvrući.Postojiopasnost od povreda u vidu opekotina.

  ◾ Nosite zaštitne rukavice.

  Sl. 6: Zatvoriti zaporne ventile1. Zatvoriti zaporne ventile ispred i iza pumpe.

  Sl. 7: Umetanje pumpe

  2. Umetnutipumpusa2 pogodnapljosnatazaptivačatakou cevovod da prirubnice na ulaznom i izlaznom otvoru pumpemogudasemeđusobnospojezavrtnjima. Strelicanakućištupumpemoradapokazujeusmeruprotoka.

  Sl. 8: Montaža pumpe3. Pomoćuprikladnihzavrtanjaiisporučenihpodloški

  međusobnospojitiprirubnice.Voditiračunaozadatimmomentimapritezanja!

  KodPN 16nemojtekoristitikombinovanubocu!Nikadanemojtespajati2 kombinovaneprirubnice.

  Sl. 9: Otvoriti zaporne ventile4. Otvoriti zaporne ventile ispred i iza pumpe.5. Ispitati nepropusnost.

  5.7.2 Montaža pumpe sa cevnim navojnim spojem

  UPOZORENJE Cevovodimogudabuduvrući.Postojiopasnost od povreda u vidu opekotina.

  ◾ Nosite zaštitne rukavice.

 • SR Priključiti

  8

  1. Instaliratiodgovarajućecevnenavojnespojeve.

  Sl. 10: Zatvoriti zaporne ventile2. Zatvoriti zaporne ventile ispred i iza pumpe.

  Sl. 11: Montaža pumpe3. Koristitipumpusaisporučenimpljosnatimzaptivačima.4. Pričvrstitipumpuslepimnavrtkama.Pritomkontrirati

  isključivonaključnimpovršinamanakućištupumpe.

  Sl. 12: Otvoriti zaporne ventile5. Otvoriti zaporne ventile ispred i iza pumpe.6. Ispitati nepropusnost.

  5.8 Izolovanje

  Sl. 13: Izolovati, ostaviti odvod kondenzata slobodnimGrejne aplikacije sa temperaturom medijuma > 20 °C

  1. Montirati oblogu toplotne izolacije (dodatna oprema) nakućištupumpe.Primene u hlađenju i klimatizaciji

  1. Koristiti standardne izolacione materijale otporne na difuziju. Ostaviti odvode za kondenzat slobodnim.

  6 Priključiti

  6.1 Zahtev za osobljeElektričnopriključivanjetrebadaizvedeisključivokvalifikovanielektričar.

  6.2 ZahteviPAŽNJA

  Pogrešnopriključivanjepumpedovodidooštećenjaelektronike.

  ◾ Obratitipažnjunavrednostinaponananatpisnojpločici. ◾ Maksimalnopredosiguranje:10 A,tromiilizaštitniprekidačvodasaC karakteristikom

  ◾ NikadanemojtepriključivatinaneprekidnonaponskonapajanjeiliIT-mreže.

  ◾ Prilikomeksternoguključivanjapumpedeaktiviratipulsiranje napona (npr. podešavanje faznog ugla).

  ◾ Upojedinačnomslučajuispitatiuključivanjepumpeprekotrijaka/poluprovodničkogreleja.

  ◾ Prilikomisključivanjasamrežnimrelejomnaobjektu: Nazivnastruja≥ 10 A,nazivninapon250 V AC

  ◾ Uzetiuobzirbrojuključivanja: – Uključivanja/isključivanjaprekomrežnognapona≤ 100/24 h

  – ≤ 20/hprifrekvencijiuključivanjaod1 minizmeđuuključivanja/isključivanjaprekomrežnognapona

  ◾ Osigurajte pumpu prekostrujnom zaštitnom sklopkom (tipa A ili B).

  ◾ Struja odvoda Ieff≤ 3,5 mA ◾ Električnipriključakuspostavitiprekokonstantnogpriključnogvodapomoćuutičnenapraveiliprekidača sa svim polovima sa minimalnom širinom kontaktnog otvoraod3 mm(VDE 0700/deo 1).

 • SRPriključiti

  9

  ◾ Za zaštitu od ispuštene vode i u cilju popuštanja zatezanja,nanavojnompriključkukablakoristitipriključnivodsadovoljnimspoljnimprečnikom.

  ◾ Pritemperaturamamedijaodpreko90 °Ckoristitipriključnivodotporannavisoketemperature.

  ◾ Postavitipriključnivodtakodanedodirujenicevovode ni pumpu.

  6.3 Mogućnosti priključivanja

  Sl. 14: Mogućnosti priključivanjaPumpamožedasepriključinamrežesasledećimvrednostima napona:

  ◾ 1~230 V ◾ 3~400 Vsanultimprovodnikom ◾ 3~400 Vbeznultogprovodnika(priključitemrežni

  transformator ispred) ◾ 3~230 V

  6.4 Dupleks pumpeKoristiti samo kao glavnu i rezervnu pumpu sa automatskim prebacivanjem zbog greške:

  ◾ Obamotorapriključitipojedinačnoiosiguratiih. ◾ Predvidetiposebanupravljačkiuređaj. ◾ Izvršitiidentičnapodešavanja.

  6.5 Zbirni signal smetnje (SSM)Kontaktzbirneporukeosmetnji(beznaponskiotvarač)možedasepriključinaautomatizacijuzgrade.Internikontaktjezatvorenusledećimslučajevima:

  ◾ Pumpa je bez struje. ◾ Nema smetnje. ◾ Regulacioni modul je otkazao.

  OPASNOST AkosemrežniiSSMvodvodezajednou5-žilnomkablu,postojiopasnostpoživotusledprenošenjanapona.

  ◾ NemojtepriključivatiSSMvodnaniskizaštitninapon. ◾ Koristitikabl5 x 1,5 mm².

  Priključne vrednosti ◾ minimalno12 V DC,10 mA ◾ maksimalno250 V AC,1 APrilikompriključivanjaSSMvodanapotencijalmreže:

  ◾ FazaSSM=FazaL1

  6.6 Priključiti

  OPASNOST Prilikompriključivanjapumpepostojiopasnostpoživotusledelektričnestruje.

  ◾ Prepočetkaradaprekinutivezusaelektričnimnapajanjem.

  ◾ Električnopriključivanjetrebadaizvedeisključivokvalifikovaniovlašćenielektričar.

  Sl. 15: Priprema priključka1. Odvojiti naponsko napajanje.2. Pripremiti vodove u skladu sa podacima na slici.

  Sl. 16: Demontaža utikača3. Odvrnutizavrtanjuutikaču.4. Skinutiutikač.

  Sl. 17: Otvaranje utikača5. Odvrnuti kablovske uvodnike.

 • SR Priključiti

  10

  6. Rasklopitiutikač.

  Sl. 18: Priključiti7. Izbitigumenizatvaračkablovskihuvodnikapomoću

  malogodvijača.8. Položitivodovekrozkablovskeprovodnicedopriključnih

  utičnica.

  Sl. 19: Priključiti9. Priključitivodoveuodgovarajućempoložaju.

  Sl. 20: Zatvaranje utikača

  10. Zatvoritiutikačizavrtnjimapričvrstitikablovskeprovodnice.

  Sl. 21: Montaža utikača11. Nataknutiutikačipričvrstitizavrtnjem.12. Uspostaviti naponsko napajanje.

 • SRPustiti u rad

  11

  7 Pustiti u rad

  7.1 Odzračivanje1. Pravilnonapunitiiodzračitisistem.

  ▶ Pumpasesamostalnoodzračuje.

  7.2 IspiranjePAŽNJA

  Prilikomupotrebemedijasadodatnimmaterijalimamožedanastanematerijalnaštetazbogobogaćivanjahemijskihsupstanci.

  ◾ Ispratipumpuprenegoštosemedijumnapuni,dopuniilizameni.

  ◾ Preispiranjausledpromenepritiska,demontiratipumpu. ◾ Ne vršiti hemijska ispiranja.

  7.3 Izbor režima rada

  Sl. 22: Izbor režima rada

  Režimrada Tip sistema Svojstva sistemaPromenljiv diferencijalni pritisak Dp-v

  Sistemi grejanja/ventilacije/klimatizacije sa otporom u predajnom delu (grejna tela u prostoriji i termostatski ventili) ≤ 25 %ukupnogotpora

  ◾ Dvocevni sistemi sa termostatskim/zonskim ventilima i malim hijerarhijskimkoeficijentompotrošača:

  – HN> 4 m – vrlodugačkivodoviventila – jako prigušeni zaporni ventili grane – Regulator diferencijalnog pritiska grane – velikigubicipritiskaudelovimapostrojenjakrozkojetečeukupanzapreminskiprotok(kotao,rashladnamašina,eventualnoizmenjivačtoplote,razdelnivodovidoprvoggrananja)

  ◾ Primarna kola sa visokim gubicima pritiskaKonstantan broj obrtaja(c1,c2,c3)

  Sistemi grejanja/ventilacije/klimatizacije

  ◾ Konstantan zapreminski protok ◾ Prioritetvrućevode(c3) ◾ Ručnosmanjenjezaradnoćuprekopodešavanjastepenabroja

  obrtaja (c1)Konstantan diferencijalni pritisak Dp-c

  Sistemi grejanja/ventilacije/klimatizacije sa otporom u proizvodnom/razdelnom kolu ≤ 25%otporaupredajnomdelu(grejna tela u prostoriji i termostatski ventili)

  ◾ Dvocevni sistemi sa termostatskim/zonskim ventilima i visokim hijerarhijskimkoeficijentompotrošača:

  – HN≤ 2 m – nadograđenagravitacionapostrojenja – Nadogradnja na velike akumulatore toplote (npr. daljinsko

  grejanje) – maligubicipritiskaudelovimapostrojenjakrozkojetečeukupanzapreminskiprotok(kotao,rashladnamašina,eventualnoizmenjivačtoplote,razdelnivodovidoprvoggrananja)

  ◾ Primarna kola sa malim gubicima pritiska ◾ Podna grejanja sa termostatskim i zonskim ventilima ◾ Jednocevna postrojenja sa termostatskim ventilima i zapornim

  ventilima grane

 • SR Otklanjanje greške

  12

  7.4 Podešavanje režima rada i snage pumpeFabričko podešavanjePumpeseisporučujusavrstomregulacijeΔp-v.Zadatavisinapumpanjajezavisnoodtipapumpefabričkipodešenaizmeđu½i¾maksimalnezadatevisinepumpanja (vidi podatke o pumpi u katalogu).Zavisnoodpreduslovazaodređenopostrojenje,prilagoditirežimradaisnagupumpe.

  Izvršiti podešavanjaPrilikom projektovanja se sistem dimenzioniše prema određenojradnojtački(tačkapunoghidrauličkogopterećenjaprimaksimalnomprojektovanomtoplotnomkapacitetu).Prilikom puštanja u rad podesiti snagu pumpe (visinupumpanja)uskladusaradnomtačkom.Izaberitealternativnirežimradasakonstantnimbrojemobrtaja:

  1. Podesitiželjenirežimradakomandnimdugmetom. ▶ LEDindikatorprikazujerežimrada(c1,c2,c3) odn.podešenuzadatuvrednostu m(priDp-c,Dp-v).

  2. Podesiti zadatu vrednost okretanje komandnog dugmeta (samo pri Dp-c,Dp-v).

  8 Otklanjanje greške

  8.1 Zahtev za osobljeOtklanjanjegreškeisključivoodstranekvalifikovanogstručnogradnika,radovinapriključivanjuisključivo odstranekvalifikovanogovlašćenogelektričara.

  8.2 Bezbednost pri otklanjanju greške

  OPASNOST Opasnostpoživotuslednaponadodiraposleisključivanjapumpe.

  ◾ Prepočetkaradaprekinutinaponskonapajanjenasvimpolovima.

  ◾ Početiradovetek5 minposleprekidaelektričnognapajanja.

  8.3 Tabela grešakaGreška Uzrok OtklanjanjePumpa ne radi pri uključenomdovodustruje.

  Električniosiguračje neispravan.

  Ispitatiosigurač.

  Nema napona. Ispitati napon.Pumpa pravi buku. Kavitacija usled

  nedovoljnog pritiska polaznog toka.

  Povećatisistemskipritisak. Obratite pažnjunadozvoljenopseg pritiska.Proveriti i po potrebi prilagoditi podešenu visinu pumpanja.

  Zgrada se ne zagreva.

  Toplotna snaga grejnih površina je previše mala.

  Povećatizadatuvrednost.PodesitirežimradaDp-c.

  8.4 Signali o greškama ◾ Prikazuje se poruka. ◾ LED za signalizaciju greške svetli. ◾ SSM kontakt se otvara. ◾ Pumpaseisključujeiupravilnimrazmacimapokušavaponovnopokretanje.PriE10pumpaseposle10 mintrajnoisključi.

  Br. Smetnja Uzrok Otklanjanje smetnji

  E04 Podnapon Naponsko napajanje na strani mrežejeprevišeslabo.

  Ispitati napon mreže.

  E05 Prenapon Naponsko napajanje na strani mrežejeprevišejako.

  Ispitati napon mreže.

  E091) Turbinski rad Pumpa se pogoni unazad.

  Proveriti strujanje i po potrebi ugraditi nepovratni ventil.

  E10 Blokada Rotor blokira. Potražitislužbuza korisnike.

  E212) Preopterećenja Hodmotorajekrut.

  Potražitislužbuza korisnike.

  E23 Kratki spoj Struja motora je prevelika.

  Potražitislužbuza korisnike.

  E25 Kontaktiranje/namotaj

  Namotaj je neispravan.

  Potražitislužbuza korisnike.

  E30 Previsoka temperatura modula

  U unutrašnjosti modula je suviše toplo.

  Ispitati uslove primene.

  E31 Nadtem-peratura energetskog dela

  Previsoka temperatura okoline

  Ispitati uslove primene.

  E36 Greška elektronske instalacije

  Elektronika je neispravna.

  Potražitislužbuza korisnike.

  Akosmetnjanemožedaseotklonimorasekontaktiratikvalifikovanistručniradnikilislužbazakorisnike.

 • SRRezervni delovi

  13

  8.5 Poruke upozorenja ◾ Prikazuje se poruka. ◾ LED lampica za signalizaciju greške ne svetli. ◾ SSM kontakt se ne otvara. ◾ Pumpanastavljadaradisaograničenomsnagom.

  Br. Smetnja Uzrok Otklanjanje smetnji

  E07 Režimgeneratora

  Hidraulikapumpebivastavljena pod napon.

  Ispitati sistem.

  E11 Rad na suvo Vazduh u pumpi. Ispitati pritisak ikoličinumedijuma.

  E212) Preopterećenja Hodmotorajekrut.

  Ispitati uslove okoline.

  1) samo za pumpe sa P1 ≥ 200 W

  2) osim LED indikatora i LED lampice za signalizaciju smetnje prikazuje stalno crveno svetlo.

  9 Rezervni deloviRezervnedelovenabavljatiisključivoprekostručnogradnikailislužbezakorisnike.

  10 Odlaganje na otpadPAŽNJA

  Nepravilnoodlaganjenaotpaddovodidoštetepoživotnusredinu.

  ◾ Pumpasenesmeodlagatiukućniotpad. ◾ Pumpudostavitinareciklažu. ◾ Uslučajunedoumice,obratitisekomunalnimslužbama ispecijalizovanimpreduzećimazaodlaganje.

  Dodatne informacije o recikliranju na adresi www.wilo-recycling.com.

 • Dortmund,

  _ Produits liés à l'énergie 2009/125/CENach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wirdThis applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

  _ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

  _ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG_ Energy-related products 2009/125/EC

  _ Machinery 2006/42/EC_ Machines 2006/42/CEund gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehaltenand according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016

  N°2117840.03 (CE-A-S n°4178941)

  H. HERCHENHEIN

  Person authorized to compile the technical file is :Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

  Senior Vice President - Group ITQ

  EN 809+A1

  sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :comply also with the following relevant harmonized European standards :sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

  EN 61800-3+A1:2012EN 60335-2-51

  et aux législations nationales les transposant,

  EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEU/EC DECLARATION OF CONFORMITYDECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

  Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der BaureihenWe, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the seriesNous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs des séries

  in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :In their delivered state comply with the following relevant directives : dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

  und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

  _ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  Ori

  gina

  l-er

  klär

  ung

  / O

  rigi

  nal d

  ecla

  ratio

  n /

  Déc

  lara

  tion

  orig

  inal

  e

  WILO SENortkirchenstraβe 10044263 Dortmund - Germany

  F_G

  Q_0

  13-2

  0

  (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines.)

  Yonos MAXOYonos MAXO-D

  Division HVACQuality Manager - PBU Circulating PumpsWILO SENortkirchenstraβe 100D-44263 Dortmund

  and with the relevant national legislation,

  EN 16297-2

  Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

  EN 16297-1

  Digital unterschrieben von [email protected] Datum: 2016.06.16 08:20:08 +02'00'

 • (BG) - български език (CS) - ČeštinaДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

  както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на предишната страница.

  a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na předcházející stránce.

  (DA) - Dansk (EL) - ΕλληνικάEF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

  De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.

  και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.

  (ES) - Español (ET) - Eesti keelDECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

  Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la página anterior.

  Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.

  (FI) - Suomen kieli (GA) - GaeilgeEY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

  Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

  Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

  (HR) - Hrvatski (HU) - MagyarEZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

  i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

  (IS) - Íslenska (IT) - ItalianoEB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

  og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente.

  (LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valodaEB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

  ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje.

  un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

  F_GQ_013-20

  WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

  WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:

  Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

  Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

  WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и приелите ги национални законодателства:

  Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

  Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

  Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ; Energirelaterede produkter 2009/125/EF

  Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ ; Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

  Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО ; Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

  WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním předpisům, které je přejímají:

  Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

  WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

  WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

  Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

  Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

  WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

  WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

  Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

  Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

  EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ

  Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

  WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

  WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

  WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

  WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

  WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

  WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono :

 • (MT) - Malti (NL) - NederlandsDIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

  kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna preċedenti.

  De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.

  (NO) - Norsk (PL) - PolskiEU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

  og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie.

  (PT) - Português (RO) - RomânăDECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

  E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente.

  şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în pagina precedentă.

  (RU) - русский язык (SK) - SlovenčinaДекларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

  и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на предыдущей странице.

  ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane.

  (SL) - Slovenščina (SV) - SvenskaES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

  pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan.

  (TR) - TürkçeCE UYGUNLUK TEYID BELGESI

  ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

  F_GQ_013-20

  Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

  EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

  WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

  WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

  Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС ; Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

  Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

  WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li japplikawhom:

  WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

  WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

  WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i transponującymi je przepisami prawa krajowego:

  Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

  Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; Produktów związanych z energią 2009/125/WE

  WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и национальным предписаниям:

  WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

  WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem :

  WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le transpun :

  Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

  Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

  Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

  WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem:

  Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

  Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG

 • Pioneering for You

  WILO SENortkirchenstraße 100D-44263 DortmundGermanyT +49(0)231 4102-0F +49(0)231 [email protected]