of 53 /53
Z A K O N O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE POGLAVLJE I. - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Predmet Zakona 1. Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika u organima državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantona, grada i općine (u daljem tekstu: organ državne službe). 2. Državni službenik je lice postavljeno rješenjem na radno mjesto u organ državne službe, u skladu sa zakonom. Član 2. Proporcionalna zastupljenost 1. U organima državne službe Federacije, kantona, gradova i općina, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine bit će proporcionalno zastupljeni. 2. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost bazirat će se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede, izuzev u organima državne službe općina čiji su pojedini dijelovi po Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika pripali drugom entitetu ili drugoj općini. 3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i vlade kantona nadziru zastupljenost državnih službenika u organima državne službe iz stava 1. ovog člana. Član 3.

Z a K O N o Drž.službi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

neka se nađe onima koji polažu ispit

Text of Z a K O N o Drž.službi

Z A K O N O DRAVNOJ SLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I. - OSNOVNE ODREDBE

lan 1. Predmet Zakona

1. Ovim zakonom ureuje se radno-pravni status dravnih slubenika u organima dravne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantona, grada i opine (u daljem tekstu: organ dravne slube).2. Dravni slubenik je lice postavljeno rjeenjem na radno mjesto u organ dravne slube, u skladu sa zakonom.

lan 2. Proporcionalna zastupljenost

1. U organima dravne slube Federacije, kantona, gradova i opina, Bonjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i graani Bosne i Hercegovine bit e proporcionalno zastupljeni.2. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost bazirat e se na popisu stanovnitva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede, izuzev u organima dravne slube opina iji su pojedini dijelovi po Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika pripali drugom entitetu ili drugoj opini. 3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i vlade kantona nadziru zastupljenost dravnih slubenika u organima dravne slube iz stava 1. ovog lana.

lan 3. Zapoljavanje i unapreenje

1. Zapoljavanje i unapreenje profesionalne karijere dravnog slubenika temelji se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti.2. Zapoljavanje u organima dravne slube provodi se samo na osnovu javnog konkursa i ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim zakonom i posebnim zakonom, te u skladu s kriterijima propisanim podzakonskim propisom donesenim na osnovu ovog zakona.

lan 4. Zakonski principi

Dravna sluba osigurava potivanje i primjenu sljedeih principa:a) zakonitost;b) transparentnost i javnost;c) odgovornost;d) uinkovitost i ekonominost;e) profesionalna nepristrasnost;f) politika nezavisnost.

lan 5. Izuzee u primjeni

1. lanovi Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije, lanovi Vlade Federacije, sudije Ustavnog suda Federacije, sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tuioci nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.2. lanovi kantonalne vlade, lanovi skuptina kantona, sudije kantonalnih sudova i kantonalni tuioci nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.3. lanovi opinskih vijea, opinski naelnik svake opine i sudije opinskih sudova nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.4. lanovi gradskih vijea i gradonaelnici nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.5. Lica zaposlena kao savjetnici nosioca funkcija iz ovog lana nisu dravni slubenici.6. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore zaposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnike policije i oruanih snaga.

II POGLAVLJE - RADNA MJESTA U DRAVNOJ SLUBI

lan 6. Radna mjesta u dravnoj slubi

1. Dravni slubenik se postavlja na jedno od sljedeih radnih mjesta:a) Rukovodei dravni slubenici:1) rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove;2) sekretar organa dravne slube;3) rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva;4) pomonik rukovodioca organa dravne slube;5) glavni federalni i glavni kantonalni inspektori.b) Ostali dravni slubenici:1) ef unutranje organizacione jedinice;2) inspektori;3) struni savjetnik;4) vii struni saradnik;5) struni saradnik. 2. Vlada Federacije propisuje vrstu i sloenost poslova koji se obavljaju u okviru radnih mjesta dravnih slubenika iz stava 1. ovog lana.3. Kategorije u okviru radnih mjesta dravnih slubenika utvruju se pravilnikom o unutaranjoj organizaciji organa dravne slube, u skladu s ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

lan 7. Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove

1. Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove rukovodi upravom, odnosno ustanovom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadlenosti uprave, odnosno ustanove. 2. Rukovoditelj za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Federacije, odnosno vladi kantona.

lan 8. Sekretar organa dravne slube

1. Sekretar organa dravne slube obavlja poslove od znaaja za unutranju organizaciju i rad organa dravne slube, koordinira radom odjela i sektora, sarauje izmeu organa i drugih tijela dravne slube i preduzea, realizira program rada organa dravne slube i odgovoran je za koritenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac organa dravne slube.2. Sekretar organa dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa dravne slube.

lan 9. Rukovodilac uprave i ustanove koje se nalazeu sastavu ministarstva

1. Rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva rukovodi upravom, odnosno ustanovom, u skladu sa zakonom.2. Rukovodilac za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i Vladi Federacije, odnosno ministru i Vladi kantona.

lan 10. Pomonik rukovodioca organa dravne slube

1. Pomonik rukovodioca organa dravne slube obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice i odgovoran je za koritenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacijskoj jedinci.2. Pomonik rukovodioca organa dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa dravne slube.

lan 11. Glavni federalni i glavni kantonalni inspektori

1. Glavni federalni i glavni kantonalni inspektori rukovode poslovima koji se odnose na inspekciju nad provoenjem federalnih zakona odnosno kantonalnih zakona, drugih propisa i opih akata koji spadaju u njihovu nadlenost.2. Prilikom obavljanja inspekcije glavni federalni inspektori ostvaruju saradnju sa nadlenim kantonalnim, odnosno gradskim i opinskim inspektorima, koja se odnosi na pitanja od zajednikog interesa za obavljanje inspekcije i pruaju im potrebnu strunu pomo.

lan 12.ef unutranje organizacione jedinice

1. ef unutranje organizacione jedinice rukovodi jedinicom i obavlja sloenije poslove i odgovoran je za koritenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutranjoj organizacionoj jedinici.2. ef unutranje organizacione jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoniku, odnosno sekretaru organa dravne slube ukoliko u datome organu dravne slube nema pomonika rukovodioca organa dravne slube.

lan 13.

Inspektori

Inspektori obavljaju poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona i radom organa dravne slube, u skladu sa zakonom.

lan 14.

Struni savjetnik

1. Struni savjetnik je dravni slubenik ija dunost podrazumijeva odgovornost, visok stepen strunosti i nezavisnosti u odreenim oblastima rada u okviru organizacione jedinice.2. Struni savjetnik podnosi izvjetaj o svom radu pomoniku rukovodioca organa dravne slube, odnosno rukovodiocu organizacione jedinice.

lan 15.Vii struni saradnik

1. Vii struni saradnik obavlja odgovorne poslove u odreenoj organizacionoj jedinici.2. Vii struni saradnik podnosi izvjetaj o svom radu rukovodiocu organizacione jedinice.

lan 16.Struni saradnik

Struni saradnik je dravni slubenik specijaliziran za obavljanje odreene oblasti rada.

III POGLAVLJE - DUNOSTI I PRAVA DRAVNIH SLUBENIKA

lan 17.Dunosti dravnog slubenika

1. Dravni slubenik izvrava zadatke predviene opisom radnog mjesta i primjenjuje i osigurava potivanje ustavno-pravnog poretka i zakona u dravi Bosni i Hercegovini i Federaciji.2. Ukoliko dravni slubenik primi naredbu za koju se pretpostavlja da je nezakonita, postupa na sljedei nain:a) skree panju izdavaocu naredbe ne njenu nezakonitost;b) ako izdavaoc naredbe ponovi naredbu, dravni slubenik zatrait e pianu potvrdu u kojoj se navodi identitet izdavaoca naredbe i precizan sadraj naredbe;c) ako je naredbe potvrena, dravni slubenik izvjetava o naredbi neposrednog nadreenog izdavaoca naredbe i prinuen je da je izvri, osim ako naredba ne predstavlja krivino djelo. U tom sluaju, dravni slubenik odbija da izvri i prijavljuje sluaj nadlenom tuilatvu.3. Dravni slubenik je nepristran, te naroito:a) izbjegava djelatnosti ili propuste u vrenju svoje profesionalne dunosti koje kre ili su nespojive s dunostima utvrenim ovim zakonom i suzdrava se naroito od javnog ispoljavanja svojih politikih uvjerenje i ne zloupotrebljava vjerska uvjerenja;b) ne trai i ne prihvaa za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama ili slino, osim onih dozvoljenih ovim zakonom.4. Dravni slubenik su u vrenju svojih dunosti rukovodi opim interesom, te naroito:a) slui i pomae javnosti;b) prua javnosti, zainteresiranim stranama i javnim organima informacije zatraene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.5. Dravni slubenik ne smije zauzimati nekretninu u vlasnitvu izbjeglice ili prognanika niti zauzimati stan za koji je izbjeglica ili prognanik podnio zahtjev za povrat stanarskog prava, niti zauzimati stan koji bi trebao biti pod upravom opinskog organa uprave zaduenog za stambena pitanja i koji bi trebao biti koriten u svrhu alternativnog smjetaja.6. Dravni slubenik ispunjava i druge dunosti utvrene ovim zakonom.7. Dravni slubenik u vrenju svojih zadataka naroito se rukovodi principima utvrenim u Etikom kodeksu za dravne slubenike koji donosi Agencija za dravnu slubu (u daljem tekstu: Agencija). Kodeks se objavljuje u ''Slubenim novinama Federacije BiH''.

lan 18. Prava dravnog slubenika

1. Dravni slubenik ima pravo:a) na stalni radni odnos do sticanja uvjeta za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugaije utvreno;b) na odsustvo utvreno zakonom, kao i na nastavak rada na istom ili slinome radnom mjestu po isteku odsustva;c) da bude nagraen na osnovu zadataka i rezultata rada kako je utvreno u V. poglavlju ovog zakona;d) na plau i naknadu na nain utvren u V. poglavlju ovog zakona;e) na potporu i pomo u strunom obrazovanju i profesionalnom usavravanju u cilju napredovanja u karijeri putem obuke i na druge naine;f) na zatitu svog fizikog i moralnog integriteta od drave tokom obavljanja slubenih dunosti;g) da se nadreeni dravni slubenik prema njemu odnosi potujui njegovo ljudsko dostojanstvo;h) da osnuje ili se ulani u sindikat ili profesionalno udruenje, u skladu sa zakonom; i) na trajk, u skladu sa zakonom.

2. Dravni slubenik ima pravo na: poten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko dravljanstvo, prebivalite, religiju, politika i druga uvjerenja, spol, rasu, roenje, brani status, starosnu dob, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status.

lan 19. Nespojivosti sa dunostima dravnog slubenika

1. Dravni slubenik ne smije obavljati dunost, djelatnost ili biti na poloaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim slubenim dunostima, a naroito:a) dravni slubenik ne smije obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaa naknada, osim u sluaju kada je to odobrio rukovodilac organa dravne slube. Vlada Federacije donosi podzakonski akt kojim se propisuju sluajevi u kojima se moe dati ovakvo odobrenje;b) dravni slubenik koji je razrijeen dunosti u roku od dvije godine od dana razrjeenja s dunosti ne moe se zaposliti kod poslodavca kojem je bio redovni pretpostavljeni, odnosno ne moe se zaposliti u firmi nad ijim je radom provodio redovit nadzor. On takoer ne smije primati bilo kakvu naknadu od tog poslodavca ili firme u roku od dvije godine od dana razrjeenja s dunosti;c) s izuzetkom rukovodeih dravnih slubenika, smatrat e se da je dravni slubenik na odsustvu iz dravne slube od trenutka kada je potvrena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na poloaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvrnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. U tom sluaju, rukovodei dravni slubenik podnosi ostavku na mjesto u dravnoj slubi;d) dravni slubenik iz stava 1. take c) ovoga lana, s izuzetkom rukovodeih dravnih slubenika, moe se vratiti na isto ili slino radno mjesto u istom ili drugom organu drane slube najkasnije u roku od mjesec dana od nastupanja sljedeih sluajeva: neuspjeha na izborima, zavretka mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvrnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini;e) dravni slubenik ne moe biti lan upravnih i drugih odbora politikih stranaka i ne smije slijediti upute politikih stranaka. 2. U skladu s ovim zakonom, prilikom postavljenja na radno mjesto dravnog slubenika, dravni slubenik predoit e sve informacije o imovini na raspolaganju dravnog slubenika.3. Svi podaci iz stava 2. ovog lana uvaju se u evidenciji Registra dravne slube, u skladu s propisima o zatiti podataka koji su na snazi u Federaciji.

lan 20. Prava i obaveze savjetnika

1. Savjetniku iz stava 5. lana 5. ovog zakona, ne garantuje se sigurnost uivanja poloaja:a) savjetnik moe biti razrijeen dunosti u bilo koje vrijeme od nosioca funkcije iz lana 5. ovog zakona, koji ga je imenovao na radno mjesto savjetnika;b) mandat savjetnika ne moe biti dui od mandata nosioca funkcije iji je savjetnik;c) imenovanje na mjesto savjetnika se ne moe preinaiti u poloaj dravnog slubenika sa sigurnou uivanja poloaja.2. Ukoliko dravni slubenik, s izuzetkom rukovodeih dravnih slubenika, bude imenovan na poloaj savjetnika, smatrat e se da je na odsustvu od trenutka kada je imenovan. 3. U sluaju iz stava 2. ovog lana, rukovodei dravni slubenik podnosi ostavku na mjesto u dravnoj slubi.4. Dravni slubenik iz stava 2. ovog lana, s izuzetkom rukovodeih dravnih slubenika, moe se vratiti na isto ili slino radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od kada prestaje njegovo imenovanje, ako postoji slobodno radno mjesto.5. Savjetnik daje ostavku od trenutka kada je potvrena njegova kandidatura za izborni poloaj ili od trenutka kada je imenovan na poloaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvrnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini.6. Vlada Federacije donosi podzakonski propis kojim se udreuju specifini sluajevi nespojivosti s radnim mjestom savjetnika.

lan 21.Odluivanje o pravima i dunostima dravnih slubenika

1. O pravima i dunostima dravnih slubenika iz radnoga odnosa, na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa, odluuje rukovodilac organa drane slube, osim kada je ovim zakonom i podzakonskim propisima utvreno da odluuje drugi organ (Agencija i Odbor za albe).2. O pravima i dunostima iz stava 1. ovog lana, donosi se rjeenje. 3. Za donoenje i dostavljanje rjeenja dravnom slubeniku, primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku.4. Protiv rjeenja iz stava 2. ovog lana, dravni slubenik ima pravo u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja izjaviti albu Odboru dravne slube za albe (u daljem tekstu: Odbor za albe) radi preispitivanja pravilnosti donesenog rjeenja.IV POGLAVJE - UPRANJENA RADNA MJESTA, PREMJETAJ, ZAPOLJAVANJE, OCJENA RADA I UNAPREENJE

lan 22. Upranjena radna mjesta

1. Ukoliko u organu dravne slube postoji upranjeno radno mjesto dravnog slubenika, organ drane slube prvo oglaava ovo upranjeno radno mjesto interno u okviru dravne slube u Federaciji. Organ dravne slube razmatra moe li se, u skladu sa lanom 35. ovog zakona, to radno mjesto popuniti internim premjetajem dravnog slubenika zaposlenog na slinom radnom mjestu u organu dravne slube u Federaciji. 2. Ukoliko ovakav interni premjetaj nije mogu, upranjeno mjesto se oglaava putem javnog konkursa koji se provodi u skladu sa ovim zakonom.

lan 23. Interno oglaavanje

1. Agencija oglaava upranjeno radno mjesto u organu drane slube.2. Interni oglas objavljuje se najmanje 20 dana prije krajnjeg roka za prijave u organu dravne slube u kojem se upranjeno mjesto pojavilo i drugim organima dravne slube u Federaciji.3. Interni oglas sadri:a) opis upranjenog radnog mjesta;b) opis vrste konkursa;c) popis najvanijih oblasti konkursa;d) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnoenja;e) posebne akademske i profesionalne uvjete za radno mjesto koje se popunjava;f) druge uvjete koji se mogu smatrati primjerenim za odgovarajue radno mjesto.

lan 24. Javno oglaavanje

1. Agencija oglaava javni konkurs za upranjeno radno mjesto.2. Javni konkurs se objavljuje najmanje jedan mjesec prije konanoga roka za prijave u ''Slubenim novinama Federacije BiH'' i u najmanje tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na oglasnoj ploi svake opine.3. Javni konkurs sadri ope uvjete za postavljanje dravnog slubenika, te uvjete navedene u lanu 23., stav 3., ovog zakona.

lan 25. Opi uvjeti za postavljenje dravnog slubenika

1. Da bi bilo postavljeno na radno mjesto dravnog slubenika lice mora ispunjavati sljedee ope uvjete:a) da je dravljanin Bosne i Hercegovine;b) da je stariji od 18 godina;c) da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena strune spreme;d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje odreenih poslova predvienih za to radno mjesto;e) da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upranjenog radnog mjesta, lice nije otpueno iz dravne slube, kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;f) da nije obuhvaeno odredbom lana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.2. Izuzetno od uvjeta utvrenih u stavu 1. ovog lana, lica sa viom strunom spremom (VI. stepen) koje su ranije postavljene kao dravni slubenici na radna mjesta u dravnoj slubi, mogu ostati na tom radnom mjestu u periodu ne duem od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona.

lan 26. Nediskriminacija

Prilikom provoenja javnog konkursa Agencija osigurava da e se kod izbora dravnog slubenika postupati u skladu s lanom 18., stav 2., ovog zakona.

lan 27. Komisije za izbor

1. Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrane u provedbi javnog konkursa.2. Komisiju za izbor sainjava najmanje pet lanova, od kojih su najmanje tri lana dravni slubenici iz organa dravne slube, od kojih je jedan lan sindikata, na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaenim procesom javnog konkursa, dok se ostala dva lana imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija. 3. Komisije za izbor biraju predsjedavajueg meu svojim lanovima i usvajaju poslovnik o svom radu veinom glasova svih lanova.

lan 28.Ostavka i izuzee lanova komisije za izbor

1. Ukoliko postoji sukob interesa koji se odnosi na lana komisije za izbor, taj lan daje ostavku na lanstvo u komisiji.2. Svaki prijavljeni kandidat moe traiti i dobiti od Agencije imena lanova komisije za izbor.3. Svaki prijavljeni kandidat moe od Odbora za albe traiti izuzee bilo kojega lana komisije za izbor na osnovu:a) sukoba interesa iz lana 19. ovog zakona;b) oiglednog rizika od predrasuda i pristrasnosti;c) nedostatka neophodnog strunog znanja.4. Proces zapoljavanja nee se obustaviti tokom ispitivanja navoda za izuzee lana komisije za izbor. U sluaju da Odbor za albe ili nadleni sud to zatrae, cjelokupni proces prijema kandidata bit e proglaen nevaeim. U tom sluaju, Agencija ponovno organizira postupak javnog konkursa, u skladu sa ovim zakonom.

lan 29.Javni konkurs

1. Agencija utvruje znaaj i sadraj javnog konkursa. 2. Javni konkurs sadri:a) ispit opeg znanja;b) struni ispit.3. Vlada Federacije, na prijedlog Agencije, podzakonskim aktom utvruje uvjete, nain i program polaganja ispita iz stava 2. ovog lana.4. Kandidati koji su poloili struni upravni ispit ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita opeg znanja iz stava 2. taka a) ovog lana.

lan 30. Izborni proces

1. Komisija za izbor provjerava i bira kandidate na osnovu profesionalnih sposobnosti ocijenjenih putem javnog konkursa, koje su identine za sve kandidate koji se prijavljuju za isto radno mjesto. Izbor kandidata komisija vri u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.2. Agencija donosi podzakonske akte kojima odreuje sistem dodjele bodova za svakog kandidata, u skladu sa l. 25., 29. i 70. ovog zakona. 3. Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploi i pisanio informira sve kandidate o rezultatima koje su postigli, u skladu sa ovim zakonom.

lan 31.Postavljenje dravnog slubenika

1. Dravnog slubenika postavlja rukovodilac organa dravne slube, uz prethodno pribavljeno miljenje Agencije, s liste uspjenih kandidata koji su proli javni konkurs. 2. Nakon prethodno pribavljenog miljenja od Agencije, opinski naelnik i gradonaelnik postavljaju nadlene opinske i gradske dravne slubenike sa liste uspjenih kandidata koji su proli javni konkurs.3. Rezervna lista uspjenih kandidata uva se do isteka probnog rada postavljenoga dravnog slubenika.4. Postavljenje dravnog slubenika vri se rjeenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploi organa dravne slube i dostavlja dravnom slubeniku. Prije preuzimanja dunosti, postavljeni dravni slubenik prima pisani opis svog radnog mjesta i opis uvjeta slube.5. Rjeenje o postavljenju sadri:a) ime i prezime dravnog slubenika;b) naziv organa dravne slube u koji je dravni slubenik postavljen;c) naziv radnog mjesta i platni razred. 6. Postavljeni dravni slubenik preuzima dunost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa dravne slube. Tekst zakletve utvruje Agencija. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea dravnog slubenika.

lan 32. Probni period

1. Kada se radi o prvom zapoljavanju u organu dravne slube, dravni slubenik prolazi razdoblje probnoga rada. Period probnog rada dravnog slubenika obuhvata vrijeme uvoenja u posao i vrijeme obavljanja dunosti i ukupno traje est mjeseci, osim ako ovim zakonom nije drugaije utvreno.2. Neposredno nadreeni dravni slubenik se odreuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Ocjenjivanje probnog rada rukovodeih slubenika vri rukovodilacj organa dravne slube.3. Ukoliko je ocjena rada:a) zadovoljavajua, rukovodilac organa dravne slube potvruje postavljenje dravnog slubenika na radno mjesto;b) nezadovoljavajua, rukovodilac organa dravne slube razrjeava dunosti dravnog slubenika, koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otputanja. U skladu sa lanom 70. ovog zakona, razrijeeni dravni slubenik ima pravo uloiti albu Odboru za albe radi preispitivanja odluke.4. Opreno stavu 3., taka b) ovog lana, dravnom slubeniku moe se produiti probni rad do est mjeseci trajanja u skladu sa utvrenim zahtjevom koji se podnosi rukovodiocu organa dravne slube.5. Ukoliko je dravni slubenik razrijeen dunosti, u skladu sa stavom 3., taka b) ovog lana, sljedei uspjeni kandidat s rezervne liste iz lana 31. stav 3., ovog zakona, postavlja se na upranjeno radno mjesto dravnog slubenika. 6. Probnom radu ne podlijeu pripravnici iz lana 37. ovog zakona.

lan 33. Ocjena rada

1. Ocjena rada dravnog slubenika podrazumijeva nadzor i ocjenu njegovog obavljanja dunosti utvrenih radnim mjestom za vrijeme trajanja slube. Dravni slubenik ravnopravno sarauje tokom datog perioda sa njemu neposredno nadreenim dravnim slubenikom. 2. Ocjenu rada rukovodeih i drugih dravnih slubenika utvruje rukovodilac organa dravne slube. 3. Rukovodilac organa dravne slube ocjenjuje rad svih dravnih slubenika, na prijedlog neposredno nadreenog slubenika, najmanje svakih 12 mjeseci.4. Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realiziranju poslova predvienih opisom radnoga mjesta i ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi neposredno nadreeni slubenik.5. Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje oznauju se sljedeim ocjenama: nezadovoljavajue, zadovoljavajue, uspjeno i izuzetno uspjeno, to se blie odreuje propisima koje donosi Agencija.6. Rezultati ocjene rada uzimaju se u obzir prilikom unapreenja i internih premjetaja. Svi dravni slubenici:a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u linom dosjeu, u skladu sa lanom 62., stav 1., ovog zakona;b) imaju mogunost da u odgovarajuem vremenskom roku priloe pisane informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti albu Odboru za albe radi preispitivanja ocjene o radu. 7. Ukoliko je ocjena rada negativna, dravni slubenik, s ciljem poboljanja stanja, prolazi poseban program koji uz konsultacije s njim odredi njegov direktno nadreeni dravni slubenik.8. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, rukovodilac organa dravne slube, po prethodno pribavljenom miljenju Agencije, razrjeava dunosti dravnog slubenika. Dravni slubenik moe izjaviti albu Odboru za albe radi preispitivanja razrjeenja, u skladu sa lanom 65. ovog zakona.

lan 34.Napredovanje i unapreenje

1. Napredovanje dravnog slubenika na vie radno mjesto iz lana 6., stava 1., taka a) ovog zakona, u istom ili u drugom organu dravne slube obavlja se iskljuivo putem javnog konkursa.2. Unapreenje dravnog slubenika u viu kategoriju iz lana 6., stav 1., taka b) ovog zakona, zasniva se na pozitivnoj ocjeni rada i o njemu odluuje rukovodilac organa dravne slube.

lan 35.Interni premjetaj

1. Interni premjetaj s radnog mjesta dravnog slubenika na slino radno mjesto u istom organu dravne slube moe biti dobrovoljan ili nametnut dravnom slubeniku, u skladu s objektivno utvrenim potrebama dravne slube.2. Za dobrovoljni premjetaj je neophodno postojanje upranjenog radnog mjesta u skladu sa lanom 22. ovog zakona. Ovo upranjeno radno mjesto se popunjava putem internog konkursa i na osnovu odgovarajuih zasluga dravnog slubenika koji se prijavio za radno mjesto u organu dravne slube.3. Ukoliko premjetaj podrazumijeva i promjenu prebivalita, dravni slubenik ima pravo na odgovarajuu naknadu, u skladu sa pravilima koja utvrdi rukovodilac organa dravne slube.

lan 36. Prekobrojnost

1. Prekobrojnost nastaje iskljuivo kao posljedica reorganizacije, smanjenja obima poslova organa dravne slube ili njegovog ukidanja.2. Agencija proglaava dravnog slubenika prekobrojnim na prijedlog organa dravne slube.3. Dravni slubenik koji je proglaen prekobrojnim se, u skladu sa lanom 22. ovog zakona, moe:a) rasporediti na slino upranjeno radno mjesto dravnog slubenika u drugom organu dravne slube;b) ukoliko je ovo rasporeivanje nemogue, dravnom slubeniku se nudi prijevremeno penzionisanje, u skladu sa zakonom (posebnim zakonom);c) ukoliko je privremeno penzionisanje nemogue rukovodilac organa dravne slube razrjeava dunosti prekobrojnog dravnog slubenika koji moe izjaviti albu Odboru za albe i traiti preispitivanje svog razrjeenja, u skladu sa ovim zakonom;d) dravni slubenik koji je proglaen prekobrojnim, a nije dalje rasporeen, ima pravo na otpremninu u skladu sa lanom 45. ovog zakona, te na naknadu za sluaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom. 4. Ukoliko se u organu dravne slube oglasi upranjeno slino radno mjesto u roku od godinu dana od dana razrjeenja s dunosti, prekobrojni dravni slubenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u organu dravne slube.

lan 37. Pripravnici

1. Rukovodilac organa drane slube moe zatraiti od Agencije da u dravnu slubu primi pripravnika, koji se zapoljava na osnovu javnog konkursa kojeg objavljuje Agencija.2. Organ dravne slube duan je da obavijesti pripravnika o sadraju programa i nainu na koji se nadgleda njegov pripravniki rad.3. Pripravnitvo traje godinu dana nakon ega pripravnik stie pravo prijave na javni konkurs, u skladu sa lanom 29. ovog zakona.

V POGLAVLJE - PLAE I NAKNADE

lan 38. Kriteriji za utvrivanje plaa

1. Dravni slubenik ima pravo na plau koja odgovara radnom mjestu dravnog slubenika. 2. Odredbe l. od 38. do 45. ovog zakona, prestavljaju strukturu plaa za dravne slubenike u organima dravne slube u Federaciji.

lan 39.Struktura plaa

1. Polazna osnova za obraun plae za sve dravne slubenike u organima drane slube ista je na svim nivoima vlasti i utvruje je Vlada Federacije, u skladu sa radnim mjestima u dravnoj slubi utvrenim u lanu 6. stav 1, ovog zakona.2. Polaznu osnovu iz stava 1. ovog lana, za obraun plae za dravne slubenike dogovaraju sindikat, Vlada Federacije vlade kantona.3. Koeficijente koji se odnose na platne razrede i unutar platnih razreda utvruje Vlada Federacije za federalne organe dravne slube, vlada kantona za kantonalne organe dravne slube, a opinsko i gradsko vijee za dravne slubenike opine, odnosno gradske dravne slubenike, u skladu s radnim mjestima u dravnoj slubi utvrenim u lanu 6., stav 1., ovog zakona.

lan 40.Obraun plaa

1. Plaa se odreuje tako da se osnovica iz lana 39., stav 1., ovog zakona, pomnoi s koeficijentom platnog razreda i ukupan iznos uvea na osnovu radnog staa.2. Dravni slubenik koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom najmanje ''izuzetno uspjean'' ima pravo na poveanje plae u iznosu najvie do 20% od visine plae utvrene za to radno mjesto, s tim to takovim poveanjem ne prijelazi plau narednog platnog razreda, a dravni slubenik koji u posljednje uzastopno dvije godine dobije ocjenu najmanje ''uspjean'' ima pravo na poveanje plae u iznosu najvie do 10% od plae utvrene za to radno mjesto, dok dravni slubenik koji u posljednje uzastopno dvije godine bude ocijenjen najmanje ocjenom ''zadovoljava'' ima pravo na poveanje plae u iznosu najvie do 5% od visine plae utvrene za to radno mjesto.3. Plaa se poveava za 0,5% za svaku zapoetu godinu radnog staa, a najvie do 20%.

lan 41.Naknada za privremeno obavljanje poslova

1. U sluaju da se u nekom od organa dravne slube ne mogu popuniti radna mjesta dravnih slubenika zbog nemogunosti osiguravanja kadrova, dravnim slubenicima koji privremeno obavljaju taj posao u organu dravne slube poveava se plaa do 50%, u zavisnosti od nastalog poveanja obima posla.2. Agencija daje miljenje da li su u konkretnom sluaju ispunjeni uvjeti potrebni za primjenu stava 1. ovog lana.

lan 42.Plaeno odsustvo

Dravni slubenik ima pravo na naknadu plae do visine jedne plae za vrijeme godinjeg odmora i plaenog odsustva i za prvih 30 dana odsustva sa posla zbog bolesti ili invalidnosti.

lan 43.Ostale naknade

1. Dravni slubenik ima pravo na naknadu za:a) trokove prijevoza na posao i sa posla;b) prehranu za vrijeme rada;c) regres za godinji odmor;d) sluaj tee bolesti i naknadu koju u sluaju smrti dravnog slubenika ili lana ue porodice prima lan njegove porodice;e) trokove selidbe iz mjesta stalnoga prebivalita u mjesto gdje ima slubeni stan i nazad;f) trokove za obrazovanje;g) jubilarne nagrade;h) otpremninu pri odlasku u penziju.2. Rukovodei dravni slubenici ije je mjesto prebivalita udaljeno vie od 120 kilometara od mjesta organa dravne slube u kojem obavljaju slubenu dunost imaju pravo u dvije naredne godine na naknadu trokova odvojenog ivota i smjetaja u mjestu rada.3. Vlada Federacije podzakonskim propisom utvruje kriterije i uvjete za ostvarivanje naknada iz stava 1. ovog lana.4. Vlada Federacije i vlade kantona kolektivnim ugovorom u pregovoru sa sindikatom utvruju visinu naknada iz stava 1. ovog lana.

lan 44.Naknada za slubena putovanja

1. Dravni slubenik ima pravo na naknadu trokova u vezi sa slubenim putovanjima kao to su dnevnice, trokovi prijevoza i sl.2. Vlada Federacije podzakonskim aktom utvruje vrstu i visinu trokova iz stava 1. ovog lana ija se visina utvruje u kolektivnom ugovoru u pregovoru sa sindikatom.

lan 45.Prava u sluaju prekobrojnosti

1. U sluaju razrjeenja dravnog slubenika s dunosti nastalog uslijed prekobrojnosti iz lana 36. ovog zakona, razrijeeni dravni slubenik ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje est mjesenih plaa.2. Razrijeeni dravni slubenik sa radnim staom duim od est godina ima pravo na jedan dodani mjesec otpremnine za svaku dodatnu godinu radnog staa, a najvie do 12 godina radnog staa. Otpremnina za dravne slubenike koji imaju vie od 12 godina radnog staa jednaka je iznosu od 12 jednomjesenih plaa.

lan 46.Osiguranje plaa i naknada dravnih slubenika

1. Sredstva za plae i naknade dravnih slubenika utvruju se u budetu Federacije, kantona, grada i opine.2. Rukovodilac organa dravne slube donosi Pravilnik o plaama i naknadama, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima.

VI POGLAVLJE - UVJETI RADA

lan 47.Propisi o radu i socijalnom osiguranju

Na dravnog slubenika primjenjuje se Zakon o radu, ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureuju prava i obaveze iz radnih odnosa, osim ako ovim zakonom nije drugaije utvreno.

lan 48.Odsustvo i godinji odmor

1. Dravni slubenici na radnim mjestima iz lana 6., stav 1., taka b) ovog zakona, imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.2. Dravni slubenici na radnim mjestima iz lana 6., stav 1., taka a) ovog zakona, imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.3. Godinji odmor za dravne slubenike u trajanju duem od odmora predvienog u st. 1. i 2. ovog lana, utvruje Vlada Federacije podzakonskim aktom. 4. Godinji odmor po svim osnovama ne moe biti dui od 36 radnih dana.5. Duina godinjeg odmora iz st. 1. i 2. ovog lana utvruje se od Vlade Federacije i vlade kantona kolektivnim ugovorom u pregovoru sa sindikatom.

lan 49. Neplaeno odsustvo i rad sa skraenim radnim vremenom

Vlada Federacije utvruje blie uvjete u skladu s kojim dravni slubenik moe uzeti neplaeno odsustvo, i kada se moe dunost dravnog slubenika obavljati sa skraenim radnim vremenom.

lan 50.Struno obrazovanje i usavravanje

1. Dravni slubenici obavezni su da neprestano rade na svom strunom obrazovanju i usavravanju.2. Dravni slubenik ima pravo i obavezu uestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti.3. O uestvovanju dravnih slubenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti odluuje rukovodilac organa dravne slube, vodei pri tom rauna o podjednakom uestvovanju svih dravnih slubenika.

VII POGLAVLJE - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

lan 51.Prestanak radnog odnosa dravnog slubenika

Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u organu dravne slube u sljedeim sluajevima:a) dobrovoljnim istupanjem iz dravne slube;b) ispunjavanja zakonskih godina ivota, odnosno navrenjem 40 godina penzijskog staa;c) gubitkom dravljanstva Bosne i Hercegovine;d) sticanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima;e) prekobrojnou;f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti;g) nezadovoljavajui probni period;h) dvije uzastopno negativne ocjene rada;i) ako je osuen za krivino djelo i zbog izdravanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u dravnoj slubi due od est mjeseci;j) na osnovu izreene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi;k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnoenja prijava za prijem u dravnu slubu, za koje se kasnije pokae da su lani.

lan 52.Postupak za prestanak radnog odnosa

1. Dravnog slubenika razrjeava rukovodilac organa dravne slube, prema prethodno pribavljenom miljenju Agencije, sa izuzetkom lana 51., stav 1., taka h) ovog zakona. 2. Opinske dravne slubenike razrjeava opinski naelnik uz pribavljeno miljenje Agencije, s izuzetkom lana 51., stav 1., taka h) ovog zakona.3. Gradske dravne slubenike razrjeava gradonaelnik uz pribavljeno miljenje Agencije, s izuzetkom lana 51., stav 1., taka h) ovog zakona.4. Dravni slubenik iz st. 1., 2., i 3. ovog lana, moe, u roku od 15 dana od prijema odluke o razrjeenju, podnijeti albu Odboru za albe. alba odlae izvrenje odluke o razrjeenju.

lan 53.Naknade

Dravni slubenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status, osim u sluajevima iz lana 51., stav 1., taka e) ovog zakona.

lan 54.Nepravilna postavljenja

Odbor za albe ponitit e upoljavanje i postavljenje dravnog slubenika koji je postavljen suprotno odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

VIII POGLAVLJE - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRAVNOG SLUBENIKA

lan 55.Disciplinska odgovornost

1. Dravni slubenik moe se smatrati disciplinski odgovornim zbog krenja slubenih dunosti utvrenih ovim zakonom, nastalih kao rezultat njegove krivice.2. Povrede slubenih dunosti mogu biti:a) izvravanje radnji koje predstavaljaju krivino djelo protiv slubene dunosti ili drugo krivino djelo, odnosno prekraj kojim se nanosi teta ugledu dravne slube to ini dravnog slubenika nepodobnim za rad u dravnoj slubi;b) odavanje dravne, vojne i slubene tajne;c) zloupotrebe i prekoraenja slubenih ovlasti;d) neizvravanje ili nesavjesno i nemarno vrenje povjerenih poslova i zadataka;e) bavljenje djelatnostima kojima se onemoguava ili oteava graanima ili drugim licima da ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima dravne slube;f) bavljenje djelatnostima ili radom koji je u suprotnosti sa interesima dravne slube;g) prouzrokovanje vee materijalne tete namjerno ili iz krajnje nepanje;h) neopravdan izostanak s posla;i) krenje pravila radne discipline u dravnoj slubi;j) neblagovremeno i neuredno izvrenje povjerenih poslova i zadataka u dravnoj slubi;k) neprimjereno ponaanje prema graanima, saradnicima i drugim licima u vrenju dravne slube.3. Odgovornost za izvrenje krivinih djela i prekraja ne iskljuuje disciplinsku odgovornost dravnog slubenika, pod uvjetom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu slubene dunosti.4. Vlada Federacije donosi podzakonske akte kojima e se poblie urediti povrede slubene dunosti i regulirati pravila disciplinskog postupka.

lan 56.Disciplinski postupak

1. Radi pokretanja disciplinskog postupka svi dravni slubenici mogu rukovodiocu organa dravne slube podnijeti disciplinsku prijavu, koja mora biti obrazloena.2. Disciplinski postupak protiv dravnog slubenika pokree rukovodilac organa dravne slube ili lice koje on odredi.3. Disciplinski postupak protiv dravnog slubenika vodi Disciplinska komisija i izrie disciplinske mjere.4. lanove Disciplinske komisije imenuje Agencija. Komisiju ine tri lana, a rukovodilac organa dravne slube ne moe biti lan Komisije.5. Disciplinska komisija tokom postupka pribavlja miljenje medijatora dravne slube o podnesenoj disciplinskoj prijavi.6. Agencija izvrava konana rjeenja donesena u disciplinskom postupku.7. Protiv odluke Disciplinske komisije dravni slubenik ima pravo izjaviti albu Odboru za albe radi preispitivanja donesene odluke. alba se moe uloiti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Disciplinske komisije.

lan 57.Disciplinske mjere

U sluaju da dravni slubenik uini povredu slubene dunosti iz lana 55. ovog zakona, mogu se izrei sljedee disciplinske mjere:a) javna disciplinska opomena;b) suspenzija prava uestvovanja u javnim konkursima za unapreenje u dravnoj slubi u periodu od najvie dvije godine;c) kaznena suspenzija sa poslova i plae tokom perioda od dva do 30 dana;d) vraanje na niu kategoriju u okviru radnih mjesta iz lana 6. ovog zakona;e) prestanak radnog odnosa u dravnoj slubi.

lan 58.Krivini postupak

1. U sluaju da se protiv dravnog slubenika pokrene krivini postupak na osnovu istih injenica koje su razmatrane u disciplinskom postupku, svi pokrenuti disciplinski postupci se suspendiraju.2. Ukoliko se dravni slubenik koji je okrivljen oslobodi:a) vraa se na svoje ranije radno mjesto i njegov personalni dosje ne smije sadravati informacije o krivinom postupku i/ili preventivnoj suspenziji u vezi s tim postupkom;b) disciplinske mjere se ne mogu preduzeti na osnovu istih injenica po kojima je dravni slubenik osloboen u krivinom postupku.3. Ukoliko se optuba za krivino djelo protiv dranog slubenika odbije, disciplinski postupak se moe preduzeti na osnovu istih injenica, u skladu sa lanom 55. ovog zakona.4. Ukoliko se dravni slubenik protiv kojeg je pokrenut krivini postupak proglasi krivim i osudi, organ dravne slube obavezuje se injenicama koje je utvrdio nadleni sud.

lan 59.Preventivna suspenzija

1. Ako se pokrene postupak u skladu sa lanom 58. ovo zakona, rukovodilac organa dravne slube duan je dravnog slubenika odmah suspendirati u sluajevima:a) protiv dravnog slubenika pokrene krivini postupak za krivino djelo poinjeno u vrenju slubene dunosti, i/ili;b) dravni slubenik nalazi u pritvoru.2. Ako se pokrene postupak u skladu sa lanom 58. ovog zakona, rukovodilac organa dravne slube moe suspendirati dravnog slubenika u sluajevima:a) je protiv dravnog slubenika pokrenut krivini postupak za krivino djelo za koje se moe izrei kazna zatvora od najmanje pet godina;b) ako je dravni slubenik zateen u izvrenju krivinog djela za koje se moe izrei kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina i c) ako postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvrenje krivinog djela.3. U sluaju preventivne suspenzije:a) dravni slubenik koji je suspendiran prima puni iznos plae;b) disciplinski postupak se suspendira sve dok se ne donese pravomona presuda nadlenog suda.

lan 60.Odgovornost za materijalnu tetu

1. Dravni slubenik je duan naknaditi materijalnu tetu koju u vrenju dravne slube uini namjerno ili krajnjom nepanjom.2. Postojanje tete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je teta uinjena, odnosno krivicu dravnog slubenika za uinjenu tetu utvruje komisija koja rjeenjem obrazuje rukovodilac organa dravne slube. O izvrenju tih poslova komisija sastavlja zapisnik.3. Na osnovu zapisnika iz stava 2. ovog lana, rukovodilac organa dravne slube donosi rjeenje o naknadi tete kojim se utvruje visina tete, rok i nain isplate tete.4. Protiv rjeenja o teti iz stava 3. ovog lana, dravni slubenik ima pravo izjaviti albu Odboru za albe u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.5. tetu koju dravni slubenik uini graanima ili pravnim licima ili organu dravne slube, svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u vrenju dravne slube, naknauje organ dravne slube iji je dravni slubenik uinio tetu, a potom organ dravne slube ima pravo regresa isplaene tete od dravnog slubenika.6. Organ dravne slube obavezan je naknaditi tetu dravnom slubeniku koju on pretrpi na slubi ili u vezi sa slubom, po opim propisima o odgovornosti za tetu.7. Ako dravni slubenik odbije naknaditi tetu utvrenu u rjeenju iz stava 3. ovog lana, u tomu sluaju postupak za naknadu tete pokree se pred nadlenim sudom.

IX POGLAVLJE - UPRAVLJANJE DRAVNOM SLUBOM

lan 61.Smjernice voenja kadrovske politike

Vlada Federacije odnosno vlada kantona, opinsko i gradsko vijee utvruju ope smjernice za voenje kadrovske politike u organima dravne slube i o tome mogu donositi odgovarajue akte, u skladu s ovim zakonom.

lan 62.Organi dravne slube

1. Rukovodilac organa dravne slube zaduen je za provedbu odredaba ovog zakona i osigurava upravljanje osobljem organa dravne slube i vodi line administrativne dosjee za svakog dravnog slubenika, i osigurava da svaki dravni slubenik koji obavlja dunosti u organu dravne slube ima nesmetan pristup svom administrativnom dosjeu. 2. Rukovodilac organa dravne slube u izvravanju poslova iz stava 1. ovog lana usklauje svoje aktivnosti i sarauje sa Agencijom.

lan 63.Medijator dravne slube

1. Medijator dravne slube pomae u provedbi i potovanju naela utvrenih u ovom zakonu i u skladu sa odredbama ovog zakona djeluje kao posrednik u svim pitanjima koja se odnose na status dravnog slubenika, u skladu sa ovim zakonom.2. Svi dravni slubenici i namjetenici organa dravne uprave, u saradnji sa sindikatom, biraju na mjesto medijatora dravne slube jednog dravnog slubenika. Medijator dravne slube ne smije biti rukovodilac organa dravne slube u organu u kojem obavlja svoju dunost.3. Dva ili vie organa dravne slube mogu izabrati zajednikog medijatora dravne slube.4. Izbor medijatora dravne slube potvruje Agencija.

X POGLAVLJE - AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU I ODBOR ZA ALBE

lan 64.Agencija za dravnu slubu

1. Vlada Federacije osniva Agenciju za dravnu slubu Federacije.2. Agencija vri sljedee poslove:a) utvruje jedinstvene kriterije, pravila i postupke selekcije, imenovanja i postavljanja dravnih slubenika u organima dravne slube u Federaciji, u skladu s ovim zakonom;b) planira i realizira proces zapoljavanja dravnih slubenika, na zahtjev i u skladu sa potranjom organa dravne slube;c) organizira i realizira struno obrazovanje i usavravanje dravnih slubenika uposlenih u organima dravne slube, kao i razvoj dravne slube;d) organizira edukaciju kandidata za polaganje strunog ispita za dravnu slubu koji predstavlja uvjet za rad u organu dravne slube;e) prua strunu pomo organima dravne slube u realiziranju njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljanja i razvoja, kao i uspostavu i voenje registra dravnih slubenika;f) podnosi godinji izvjetaj o stanju kadrova u organima dravne slube u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje;g) obavlja ostale poslove i zadatke koji su joj ovim zakonom stavljeni u nadlenost.3. Agencijom rukovodi direktor Agencije kojeg imenuje Vlada Federacije na osnovu javnog konkursa.4. Ravnatelj Agencije ima status sekretara.5. Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutranjoj organizaciji Agencije, uz saglasnost Vlade Federacije.6. Pravilnikom o unutranjoj organizaciji Agencije uredit e se osnivanje detairanih odjeljenja u kantonima koja e vriti poslove i zadatke iz nadlenosti Agencije.7. Vlada Federacije moe svojim propisom urediti osnivanje posebne institucije koja e vriti edukaciju dravnih slubenika.

lan 65.Odbor dravne slube za albe

1. Vlada Federacije osniva Odbor dravne slube za albe (Odbor za albe) koji se sastoji od tri lana.2. Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru za albe oglaava se u tri visokotirana dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, najmanje jedan mjesec prije roka za predaju molbi. Konkurs sadri iste uvjete koji su navedeni u lanu 23. stav 3. i lanu 25. ovog zakona.3. Nezavisna komisija za izbor kandidata, koju imenuje Vlada Federacije, bira lanove Odbora za albe, na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju dunost u Odboru za albe. Odredbe lana 27. st. 2. i 3.; lana 28. stav 1. i lana 29. stav 2 ovog zakona, odnose se i na komisiju za izbor kandidata i na postupak za izbora lanova Odbora za albe.4. Vlada Federacije imenuje lanove Odbora za albe na rok od etiri godine sa mogunou ponovnog izbora.5. lan Odbora za albe je:a) nezavistan i nepristran;b) ne moe bit na javnoj funkciji na koju je izabran izravno ili neizravno, odnosno ne moe biti imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvrnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federacije i u Bosni i Hercegovini;c) povlai se sa dunosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vlade Federacije, koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih lanova Odbora za albe.6. inom imenovanja lanovi Odbora za albe ostvaruju prava iz radnog odnosa na osnovu statusa koji odgovara statusu sekretara.7. Odbor za albe, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima, odluuje u drugom stepenu o svim albama koje se izjave na rjeenja rukovodioca organa dravne slube, o albama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i o albama koje se izjave na odluke direktora Agencije, i to na zahtjev:a) dravnog slubenika na kojeg se sporna odluka, preduzeta ili proputena radnja odnosi;b) organa dravne slube gdje dravni slubenik obavlja svoju dunost;c) Agencije.8. Odbor za albe:a) sasluava podnosioca elbe, ukoliko je to primjereno situaciji;b) poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim;c) trai i dobiva sve relevantne informacije od nadlenih organa;d) usvaja poslovnik o svom radu koji se objavljuje u ''Slubenim novinama Federacije BiH''.9. Odluke Odbora za prizive moraju biti donesene na zakonskim osnovima i pravilno i potpuno utvrenom injeninom stanju. Odluke Odbora za albe su:a) konane i podlijeu svakom preispitivanju od nadlenog suda. Postupak pred sudom moe se pokrenuti u roku od 30 dana od dana prijema konane odluke.b) dostavit e se podnosiocu u roku od osam dana od dana donoenja.

XI POGLAVLJE - NAMJETENICI

lan 66Namjetenici

1. Poslovi koje vre namjetenici, kao i kategorije u okviru radnih mjesta namjetenika u organima dravne slube, kao i kategorije plaa ureuju se posebnim zakonom.2. Vrsta, obim i stepen i opis poslova namjetenika ureuju se pravilnikom o unutranjoj organizaciji koji donosi rukovodilac organa dravne slube u skladu sa stavom 1. ovog lana.3. Principi utvreni ovim zakonom koje se odnose na postavljenje, unaprjeenje, prekobrojno osoblje, disciplinsku odgovornost i prestanak radnog odnosa dravnih slubenika, utvren u ovom zakonu, shodno se mogu primjenjivati i na namjetenike.

XII POGLACLJE - PRIJELAZNE ODREDBE

lan 67.Postojei dravni slubenici

1. Zakonski status dravnih slubenika u postojeim organima dravne slube u Federaciji ostaje isti danom stupanja na snagu ovog zakona sve dok nadlena agencija za njihova radna mjesta ne obavi kompletan postupak revizije u skladu sa ovim zakonom.2. Agencija donosi rjeenje o prestanku radnog odnosa slubenika iz stava 1. ovog lana koji su imenovani u suprotnosti sa Zakonom koji je bio na snazi za vrijeme njihovog imenovanja ili koji ne ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog zakona. Za upranjena radna mjesta organizira se javna konkurencija u skladu sa odredbama lana 24. ovog zakona. Rjeenje o prestanku radnog odnosa stupa na snagu nakon okonanja kompletnog postupka javne konkurencije natjeaja, u skladu sa ovim zakonom.3. Iskustvo kandidata koji je prethodno bio na radnom mjestu na koje se odnosi javna konkurencija moe biti uzeto u obzir za vrijeme procesa javne konkurencije. 4. Slubenici iz stava 1. ovog lana, koji su zaposleni u skladu sa Zakonom koji je bio na snazi u momentu postavljanja i koji ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog zakona, prolaze postupak ocjenjivanja u trajanju od 18 mjeseci. Postupak ocjenjivanja ureuje Agencija, uzimajui u obzir princip ocjene rada iz lana 33. ovog zakona.5. Rukovodilac organa dravne slube potvruje postavljenje onih slubenika koji su uspjeno proli postupak ocjenjivanja, a otputa one koji nisu uspjeno proli postupak ocjenjivanja ili ne ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog zakona. Za upranjena radna mjesta koja se ne popune putem internog oglaavanja, popuna se obavlja putem javnog oglaavanja, u skladu sa ovim zakonom.

lan 68.Naknada

1. Slubenik u organu dravne slube kojem, u smislu lana 67. ovog zakona, prestane radni odnos ima pravo na otpremninu u visini prosjene mjesene plae isplaene u organu dravne slube u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojemu je dravni slubenik primio konanu odluku o prestanku radnog odnosa.2. Otpremnina iz stava 1. ovog lana isplauje se dravnom slubeniku za ukupan radni sta osiguranja, a utvruje se tako da se prosjena plaa iz stava 1. ovog lana pomnoi sa koeficijentom, i to za:Radni sta osiguranja Koeficijenta) do 5 godina 1,33b) od 5 do 10 godina 2,00c) od 10 do 20 godina 2,66d) preko 20 godina 3,00

lan 69.Odluivanje o otpremninama

1. Rukovodilac organa dravne slube duan je u rjeenju o prestanku radnog odnosa, po slubenoj dunosti odluiti i o pravu na otpremninu slubenika u smislu lana 68. ovog zakona. 2. Otpremninu utvrenu u rjeenju iz stava 1. ovog lana, isplauje organ dravne slube u kojem je dravni slubenik bio zaposlen.

lan 70.alba

Slubenik koji smatra da je rukovodilac organa dravne slube povrijedio neko njegovo pravo utvreno u prijelaznim odredbama ovog zakona, moe u roku od 15 dana od dana prijema takvog rjeenja uloiti albu Odboru za albe, u skladu sa lanom 65. ovog zakona.

lan 71.Osobe imenovane na javnu funkciju prijestupanja na snagu Zakona

Izuzetno od lana 19., stav 1., ta. c) i d) ovog zakona, dravni slubenici imenovani na javnu funkciju prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji su zateeni na izabranoj funkciji prilikom stupanja na snagu ovog zakona, istekom mandata mogu se vratiti na isto ili drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog organa dravne slube u roku od 30 dana od dana isteka mandata ukoliko postoji upranjeno takvo radno mjesto.

XIII POGLAVLJE - PRAENJE IZVRENJA ZAKONA

lan 72.

1. Vlada Federacije, odnosno vlade kantona najmanje jedanput u est mjeseci razmatraju izvjetaj o provoenju ovog zakona i donose mjere za unapreenje stanja u dravnoj slubi.2. Vlada Federacije na koncu svake godine, a i ranije prema potrebi, dostavlja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, izvjetaj o stanju u dravnoj slubi u Federaciji.

XIV POGLAVLJE - NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

lan 73.

Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja Federalno ministarstvo pravde.

XV POGLAVLJE - PRIMJENA OVOG ZAKONA NA DRUGE ORGANE I SLUBE

lan 74.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na dravne slubenike u organima dravne slube shodno se primjenjuju i na dravne slubenike koji taj status imaju u strunim i drugim slubama organa zakonodavne vlasti, organa izvrne vlasti, ombudsmanima, organima sudske vlasti, tuilatvima, pravobranilatvima, ustanovama za izvrenje krivinih sankcija sankcija, zatvorima i organima za prekraje Federacije, kantona, grada i opina, ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno.

XVI POGLAVLJE - ZAVRNE ODREDBE

lan 75.

1. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije e:a) objaviti javni konkurs za radno mjesto direktora Agencije;b) objaviti javni konkurs za mjesta lanova Odbora za albe;c) imenovati radnu grupu koju ini pet lanova, u skladu sa lanom 27., stav 2. ovog zakona, koja e biti nadlena da:-obavlja funkciju Komisije za izbor direktora Agencije;-obavlja funkciju Komisije za izbor lanova Odbora za albe, u skladu sa lanom 65., stav 3. ovog zakona;-prua pomo direktoru Agencije i lanovima odbora za albe u postupku organiziranja i osnivanja Agencije i Odbora za albe.2. Vlada Federacije e u roku od mjesec dana nakon provedenog javnog konkursa imenovati lanove Odbora za albe.3. Direktor Agencije e u roku od mjesec dana od dana imenovanja za direktora donijeti Pravilnik o unutranjoj organizaciji Agencije. Nakon usvajanja ovog pravilnika, Agencija e objaviti javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji.4. U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona organi dravne slube duni su svoje pravilnike o unutranjoj organizaciji uskladiti s odredbama l. od 6. do 16. ovog zakona.5. Do uspostave Agencije, Odbora za albe i donoenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona, primjenjuje se Zakon o radnim odnosima i plaama slubenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Slubene novine Federacije BiH'', broj 13/98, i podzakonski akti kojima su ureeni radno-pravni statusi dravnih slubenika u roku od najvie 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

lan 76.1. Zakon o radnim odnosima i plaama slubenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Slubene novine Federacije BiH'', broj 13/98), prestaje da vai u skladu sa odredom stava 5. lana 75. ovog zakona.2. Danom stupanja na snagu ovog zakona propisi koji su u suprotnosti s odredbama ovog zakona imaju se uskladiti sa ovim zakonom.

lan 77.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Slubenim novinama Federacije BiH''.

PredsjedavajuiDoma naroda Parlamenta Federacije BiHSlavko Mati, s. r.

PredsjedavajuiPredstavnikog doma Parlamenta Federacije BiHMuhamed Ibrahimovi, s. r. ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O DRAVNOJ SLUBI UFEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE lan 1.U Zakonu o dravnoj slubi Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) u lanu 25. u stavu 2. umjesto rijei dvije godine, treba da stoje rijei tri godine, a ostali tekst ostaje neizmijenjen.lan 2.Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BiH.PREDSJEDAVAJUI PREDSJEDAVAJUIDOMA NARODA PREDSTAVNIKOG DOMAPARLAMENTA FEDERACIJE BIH PARLAMENTA FEDERACIJE BIHSlavko Mati Muhamed Ibrahimovi Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRAVNOJ SLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. U Zakonu o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 29/03) dodaje se novi lan 35.a koji glasi: lan 35.a Eksterni premjetaj i rasporeivanje 1. Eksterni premjetaj i rasporeivanje dravnog slubenika iz organa dravne slube u instituciju Bosne i Hercegovine moe se vriti u sluaju kada je obrazovana nova institucija Bosne i Hecegovine po osnovu prijenosa nadlenosti sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu ili kada Bosna i Hercegovina, u skladu sa Ustavom, preuzme nadlenosti koje je do tada obavljala Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Postupak prijema u radni odnos putem eksternog premjetaja iz stava 1. ovog lana moe se urediti zakonom Bosne i Hercegovine. Kada se postupkom prijema u radni odnos, provedenim na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, ne osigura dovoljan broj kandidata za premjetaj iz Federacije Bosne i Hercegovine u instituciju Bosne i Hercegovine, organ dravne slube predlae rukovodiocu institucije Bosne i Hercegovine da organ dravne slube rasporedi dravnog slubenika odnosno slubenike u tu instituciju. Ukoliko dravni slubenik ne prihvati radno mjesto na koje se rasporeuje proglaava se prekobrojnim i ostvaruje prava vezana za taj status propisana zakonom. 3. Dravni slubenici izabrani za premjetaj i rasporeivanje na osnovu ovog lana ne ostvaruju prava vezana za prestanak radnog odnosa propisana zakonom. lan 2. Ovaj Zakon stupa na snagu 21. aprila 2004. godine i odmah se objavljuje na slubenoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i u Slubenim novinama Federacije BiH. PREDSJEDAVAJUI DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH PREDSJEDAVAJUI PREDSTAVNIKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Mati Muhamed Ibrahimovi

Z A K O N O IZMJENI ZAKONA O DRAVNOJ SLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. U Zakonu o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 29/03 i 23/04) u lanu 75. stav 5. u sedmome redu rijei: 12 mjeseci zamjenjuju se rijeima: 18 mjeseci. lan 2. Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BiH. PREDSJEDAVAJUI DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH PREDSJEDAVAJUI PREDSTAVNIKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Mati Muhamed Ibrahimovi

ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRAVNOJ SLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

lan 1.U Zakonu o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i 67/05) lan 22. mijenja se i glasi:Popuna upranjenog radnog mjestaPopuna upranjenog radnog mjesta dravnog slubenika u organu dravne slube vri se na nain predvien u l. od 22a. do 24. i lanu 35. ovog Zakona za koji se odlui rukovodilac organa dravne slube.lan 2.Iza lana 22. dodaju se novi l. 22a., 22b. i 22c. koji glase:lan 22.aInterni premjetaj dravnog slubenika1. Ukoliko u organu dravne slube postoji upranjeno radno mjesto dravnog slubenika u tom sluaju rukovodilac organa dravne slube prvo razmatra da li moe na to radno mjesto premjestiti dravnog slubenika koji se nalazi na slinom radnom mjestu u istom organu dravne slube. Premjetaj moe biti dobrovoljan, uz saglasnost dravnog slubenika koji se premjeta, a izuzetno i nametnut, ako postoje objektivno utvrene i neodlone potrebe slube. Nametnuti premjetaj moe biti i zamjena slubenika sa jednog na drugo radno mjesto. Rjeenje o premjetaju donosi rukovodilac organa dravne slube. Primjerak rjeenja dostavlja se Agenciji. 2. Kod odluivanja o premjetaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario dravni slubenik koji se premjeta, kao i njegova ukupna struna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premjeta.3. Ukoliko premjetaj podrazumijeva i promjenu prebivalita dravni slubenik ima pravo na odgovarajuu naknadu, to se utvruje pravilnikom iz stava 2. lan 46. ovog Zakona.lan 22b.Sporazumno preuzimanje dunosti dravnog slubenika iz drugog organa dravne slubeOrgan dravne slube moe sporazumno sa drugim organom dravne slube istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev dravnog slubenika preuzeti dravnog slubenika sa iste ili sline pozicije, a kod rukovodeih dravnih slubenika iz lana 6. stav 1. taka a) ovog Zakona moe preuzimati samo one rukovodee dravne slubenike iz ta. 2., 4. i 5. koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovjetna poziciji radnog mjesta na koje se vri preuzimanje. Preuzimanje se vri pisanim sporazumom organa dravne slube od ega se primjerak sporazuma i rjeenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.lan 22.cPosebni uvjeti za prijem savjetnika u radni odnos kao i uvjeti koje moraju ispunjavati savjetnici koji ve vre tu funkciju moraju biti identini uvjetima za prijem dravnog slubenika - pomonika rukovodioca organa dravne slube.lan 3.lan 23. mijenja se i glasi:Popuna upranjenih radnih mjesta sa liste prekobrojnih1. Kada rukovodilac organa dravne slube odlui da popunu upranjenog radnog mjesta dravnog slubenika ne vri na nain predvien l. 22a. i 22b. ovog Zakona, odnosno ako se popuna ne izvri na taj nain, u tom sluaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta.2. Agencija prvo pokuava popuniti to radno mjesto dravnim slubenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih dravnih slubenika koju vodi Agencija za sve organe dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine. Popuna se vri prema kriterijima i pravilima za izbor dravnih slubenika koje podzakonskim aktima utvruje Agencija.lan 4.lan 24. mijenja se i glasi:Javno oglaavanje1. Ukoliko se upranjeno radno mjesto u organu dravne slube ne bude moglo popuniti na nain predvien u lanu 23. ovog Zakona, u tom sluaju to radno mjesto Agencija popunjava oglaavanjem javnog konkursa koji se provodi prema odredbama ovog lana i l. od 25. do 32. ovog Zakona.2. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapoljavanja i unapreenja dravnog slubenika u smislu lana 3. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ( Slubeni glasnik BiH, br. 16/03).3. Javni konkurs objavljuje se najmanje 15. dana prije krajnjeg roka za prijave u Slubenim novinama Federacije BiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na slubenoj internet stranici Agencije.4. Javni konkurs sadri:a) naziv i opis upranjenog radnog mjesta,b) ope uvjete iz lana 25. ovog Zakona,c) posebne uvjete utvrene pravilnikom o unutranjoj organizaciji,d) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnoenja.

5. Trokove objavljivanja javnog konkursa snosi organ dravne slube za ije se potrebe provodi taj konkurs. lan 5.U lanu 27. u stavu 2. u prvom redu rijei: pet lanova zamijenjuju se rijeima: tri lana, a u drugom redu rijei: najmanje tri zamijenjuju se rijeju dva, dok se u treem redu iza rijei lan dodaje rije predstavnik, a u petom redu rijei: ostala dva lana zamijenjuju se rijeima: ostali lanovi.Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:4. lanovima komisije za izbor za rad u komisiji pripada naknada ija se visina utvruje rjeenjem o imenovanju komisije prema kriterijima koji utvrdi Agencija, a isplata se vri iz sredstava organa dravne slube za ije je potrebe imenovana ta komisija.lan 6.lan 35. mijenja se i glasi:Unapreenje dravnog slubenika1. Rukovodilac organa dravne slube moe vriti unapreenje dravnog slubenika iz organa kojim rukovodi na neposredno vie radno mjesto. Unapreenje se vri u okviru radnih mjesta iz lana 6. stav 1. taka b) ovog Zakona, a vri se onda kada postoji upranjeno radno mjesto.2. Unapreenje se vri putem internog oglasa koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja a objavljuje se na oglasnoj tabli organa dravne slube u kojem se vri unapreenje. Oglas sadri naziv radnog mjesta, opis poslova i uvjete za obavljanje poslova utvrenih u pravilniku o unutranjoj organizaciji organa dravne slube.3. Rukovodilac organa dravne slube imenuje komisiju od tri lana koja e predloiti za unapreenje onog dravnog slubenika koji bude imao najbolje strune i druge kvalitete koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim strunim i profesionalnim sposobnostima dravnih slubenika koji se prijave na interni oglas to se procjenjuje putem intervjua. Rjeenje o unapreenju donosi rukovodilac organa dravne slube. Primjerak rjeenja dostavlja se Agenciji.lan 7.Iza lana 37. dodaje se novi lan 37a. koji glasi:lan 37a.Radni odnos na odreeno vrijeme1. U sluaju due odsutnosti dravnog slubenika sa posla (bolovanje, porodiljsko odsustvo i sl.) moe se primiti dravni slubenik u radni odnos na odreeno vrijeme koje traje do povratka odsutnog dravnog slubenika na posao. Prijem u radni odnos prvo se vri prema odredbi lana 23. ovog Zakona, a ako takva mogunost ne postoji u tom sluaju na zahtjev organa dravne slube Agencija popunu tog radnog mjesta vri prema lanu 24. ovog Zakona.2. Radni odnos iz stava 1. ovog lana ne moe prerasti u radni odnos na neodreeno vrijeme.lan 8.lan 67. mijenja se i glasi:Postojei dravni slubenici1. Dravni slubenici na radnim mjestima iz lana 6. stav 1. ovog Zakona u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona nalaze u radnom odnosu u organima dravne slube, podlijeu postupku revizije koju provodi Agencija a kojom se utvruje da li su zaposleni u skladu sa Zakonom, raunajui od 01.07.2003. godine kao danom stupanja na snagu Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da li ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrene pravilnikom o unutranjoj organizaciji organa dravne slube.2. Agencija donosi rjeenje o prestanku radnog odnosa dravnim slubenicima iz stava 1. ovog lana za koje utvrdi da su zaposleni suprotno Zakonu iz stava 1. ovog lana, ili koji ne ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrene pravilnikom o unutranjoj organizaciji.3. Izuzetno od stava 2. ovog lana, dravnim slubenicima koji nemaju poloen struni upravni ispit Agencija ne donosi rjeenje o prestanku radnog odnosa po tom osnovu, s tim to su duni poloiti ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Dravnim slubenicima koji u tom roku ne poloe struni upravni ispit rukovodilac organa dravne slube donosi rjeenje o prestanku radnog odnosa uz pribavljeno miljenje Agencije. 4. Za radna mjesta koja ostanu upranjena na osnovu rjeenja iz stava 2. ovog lana Agencija e, u saradnji sa rukovodiocem organa dravne slube, raspisati javni konkurs u skladu sa odredbom lana 24. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana kada rjeenja o prestanku radnog odnosa postanu konana.5. Za dravne slubenike za koje Agencija utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz lana 25. ovog Zakona radni odnos prestaje kada rjeenje iz stava 2. ovog lana postane konano.6. Za dravne slubenike za koje Agencija utvrdi da su zaposleni suprotno zakonu iz stava 1. ovog lana radni odnos prestaje kada se okona javni konkurs raspisan u skladu sa odredbom stava 4. ovog lana, ako ne budu primljeni u slubu po tom konkursu.7. Iskustvo kandidata iz stava 5. ovog lana koji je prethodno bio na radnom mjestu za koje je raspisan javni konkurs prema stavu 3. ovog lana, moe biti uzeto u obzir za vrijeme provoenja tog konkursa.8. Ako dravni slubenik iz stava 2. lan 25. ovog Zakona u propisanom zakonskom roku stekne univerzitetsku diplomu, odnosno VII stepen strune spreme zadrava status dravnog slubenika na poslovima na kojima je zateen.lan 9.Iza lana 67. dodaje se novi lan 67a. koji glasi:lan 67a.Na dravne slubenike u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje je Agencija izvrila, ili zapoela reviziju do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjuju se odredbe o reviziji utvrene u l. od 67. do 70. ovog Zakona, kao i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljene u Slubenim novinama Federacije BiH, br. 67/05.lan 10.Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BiH.

PREDSJEDAVAJUIDOMA NARODAPARLAMENTA FEDERACIJE BIHSlavko MatiPREDSJEDAVAJUIPREDSTAVNIKOG DOMAPARLAMENTA FEDERACIJE BIHMuhamed Ibrahimovi

ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRAVNOJSLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINElan 1.U Zakonu o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) u lanu 1. u stavu 1. rijei: "kantona, grada i opine", briu se.lan 2.U lanu 2. u stavu 1. rijei: "kantona, gradova i opina", briu se.U lanu 2. u stavu 2. u treem redu rijei: "izuzev u organima dravne slube opina, iji su pojedini dijelovi prema Dejtonskom sporazumu i prema odlukama Visokog predstavnika, pripali drugom entitetu ili drugoj opini", briu se.lan 3.U lanu 6. u stavu 1. u taki a), u taki 5) rijei: "federalni i glavni kantonalni", briu se.lan 4.U lanu 7. u stavu 2. rijei: "odnosno vladi kantona", briu se.lan 5.U lanu 9. u stavu 2. rijei: "odnosno ministru i vladi kantona", briu se.lan 6.U lanu 11. u stavu 1. rijei: "i glavni kantonalni" i rijei: "odnosno kantonalnih zakona", briu se.lan 7.U lanu 25. u stavu 1. u taki c) na kraju teksta, iza rijei "spreme" dodaju se rijei: "odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, to se utvruje propisom kojim se ureuju poslovi osnovnih djelatnostii pomono tehniki poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine;".lan 8.U lanu 31. stav 2. brie se.lan 9.Naziv Poglavlja Plae i naknade, brie se.l. 38. do 46., briu se.lan 10.U lanu 52. st. 2. i 3., briu se.Dosadanji stav 4. postaje stav 2.lan 11.Iza lana 66. dodaje se lan 66a. koji glasi:"lan 66a.Namjetenik organa dravne slube koji je stekao VII stepen strune spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u organima dravne slube nakon poloenog strunog ispita za namjetenika u organima dravne slube, moe se prijaviti na konkurs za upranjeno radno mjesto strunog saradnika u organu dravne slube bez obaveze obavljanja pripravnikog staa.".lan 12.U lanu 72. u stavu 1. rijei: "odnosno vlade kantona", briu se.lan 13.U lanu 74. rijei: "kantona, grada i opina", briu se.lan 14.Propisi koji su u suprotnosti s odredbama ovog zakona imaju se uskladiti sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.lan 15.Iza lana 74. dodaje se novi lan 74a. koji glasi:"lan 74a.Odredbe ovog zakona mogu se primjenjivati u kantonima u skladu sa zakonima kantona".lan 16.Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slubenim novinama Federacije BiH".PredsjedavajuaDoma narodaParlamenta Federacije BiHKarolina PavloviPredsjedavajuiPredstavnikog domaParlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi