of 46 /46
Z A K O N O IGRAMA NA SREĆU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću. Pojam igara na sreću Član 2. Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja. Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se priređuju pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti jedan ili više unapred kvalifikovanih učesnika prema pravilima priređivača uz direktno učešće učesnika u igri (neposredno na mestu priređivanja igre ili putem telefona), pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti. Zabavne igre Član 3. Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste (zabavne igre). Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona. Određivanje svojstva igre na sreću Član 4. U skladu sa ovim zakonom mogu se priređivati samo igre na sreću koje su upisane u katalog o vrstama igara na sreću i za čije priređivanje su doneta pravila igre, na koja je data saglasnost od strane ministra nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija). Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje da li se neka igra smatra igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Z A K O N - zdravlje.gov.rs

 • Author
  ngodat

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z A K O N - zdravlje.gov.rs

 • Z A K O NO IGRAMA NA SREU

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Predmet ureivanja

  lan 1.Ovim zakonom ureuje se pravo na prireivanje igara na sreu, vrste igara na

  sreu, uslovi prireivanja, prava i obaveze prireivaa igara na sreu (u daljemtekstu: prireiva), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih prireivanjem igarana sreu, kao i nadzor nad prireivanjem igara na sreu.

  Pojam igara na sreu

  lan 2.Igrama na sreu, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se

  uesnicima, uz naplatu, prua mogunost da ostvare dobitak u novcu, stvarima,uslugama ili pravima, pri emu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili vetineuesnika u igri, nego od sluaja ili nekog neizvesnog dogaaja.

  Igrama na sreu ne smatraju se igre koje se prireuju pred javnou, u kojimase takmii u znanju i vetini iz razliitih oblasti jedan ili vie unapred kvalifikovanihuesnika prema pravilima prireivaa uz direktno uee uesnika u igri (neposrednona mestu prireivanja igre ili putem telefona), pri emu krajnji ishod zavisi iskljuivood postignutih rezultata iz zadate oblasti.

  Zabavne igre

  lan 3.Igrama na sreu, u smislu ovog zakona, ne smatraju se igre na raunarima,

  simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim slinim napravama, koje sestavljaju u pogon uz pomo novca ili etona, kao i pikado, bilijar i druge sline igre, ukojima se uestvuje uz naplatu, a u kojima uesnik ne moe ostvariti dobitak unovcu, stvarima, uslugama ili pravima, ve pravo na jednu ili vie besplatnih igaraiste vrste (zabavne igre).

  Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog lana, nisu predmet ureivanja ovogzakona.

  Odreivanje svojstva igre na sreu

  lan 4.U skladu sa ovim zakonom mogu se prireivati samo igre na sreu koje su

  upisane u katalog o vrstama igara na sreu i za ije prireivanje su doneta pravilaigre, na koja je data saglasnost od strane ministra nadlenog za poslove finansija (udaljem tekstu: ministar finansija).

  Ministarstvo nadleno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo)odluuje da li se neka igra smatra igrom na sreu u smislu ovog zakona.

 • - 2 -

  Cilj prireivanja i raspodela sredstava

  lan 5.Igre na sreu prireuju se radi razonode uesnika, ostvarivanja dobitaka u

  novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja sredstava koja su prihod budetaRepublike Srbije.

  Deo sredstava koji je prihod budeta Republike Srbije u iznosu od 40% (udaljem tekstu: namenska primanja budeta), koristi se za finansiranje Crvenog krstaSrbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruenja iji je cilj unapreenjesocijalno-ekonomskog i drutvenog poloaja osoba sa invaliditetom i drugih lica ustanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zatite, sporta i omladine, lokalnesamouprave i leenja retkih bolesti.

  Drutvena odgovornost

  lan 6.Prireivanje igara na sreu mora biti drutveno odgovorno i usmereno ka

  zatiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod uesnika u igrama na sreu i kazatiti podataka o linosti uesnika u igrama na sreu.

  Prireivai su duni da na najefikasniji nain sprovode zabranu uestvovanjamaloletnih lica u igrama na sreu.

  Svi zaposleni kod prireivaa igara na sreu koji imaju direktan kontakt sauesnicima u igrama na sreu, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni zapreventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema uesnicima u igrama na sreu.

  U sluaju prireivanja igara na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. ovog lana smatraju se zaposleni kojiimaju kontakt sa uesnicima u igrama na sreu (npr. korisniki servis).

  Obaveza je svakog prireivaa da unutar objekta u kome prireuje igre nasreu u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veliine 100h80 santimetara,na kojem se nalazi odgovarajui tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontaktpodaci ustanove koju je ministarstvo nadleno za poslove zdravlja sertifikovalo zaleenje bolesti zavisnosti od igara na sreu. Kada se igre na sreu prireuju ukioscima, poster veliine 50x40 santimetara istie se na spoljnoj strani kioska.

  Na svakom pultu ili alteru preko kojeg se registruje uestvovanje u igramana sreu mora postojati broura-flajer sa podacima navedenim u stavu 5. ovog lana.

  Prireivai su duni da na najefikasniji nain i u skladu sa vaeomzakonskom regulativom tite podatke o linosti uesnika u igrama na sreu.

  Ministar nadlean za poslove zdravlja propisuje izgled i sadrinu prospekataiz stava 5. ovog lana.

  Opti interes

  lan 7.Prireivanje igara na sreu predstavlja delatnost od opteg interesa za

  Republiku Srbiju i iskljuivo je pravo Republike Srbije, ako ovim zakonom nijedrukije odreeno.

  Opti interes u delatnosti prireivanja igara na sreu ostvaruje se naroitoradi:

  1) obezbeivanja sredstava za namene iz lana 5. stav 2. ovog zakona;

 • - 3 -

  2) usklaivanje igara na sreu sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama;

  3) izbegavanje rizika od kriminala, zatite od obmana i otklanjanjenegativnih dejstava koja imaju igre na sreu.

  Republika Srbija ne garantuje za dobitke koje ostvare uesnici u igrama nasreu.

  Prenoenje prava na prireivanje

  lan 8.Republika Srbija moe, u skladu sa ovim zakonom, preneti pravo na

  prireivanje igara na sreu na pravna lica ili preduzetnike sa seditem na teritorijiRepublike Srbije.

  Pravo prireivanja igara na sreu iz stava 1. ovog lana, u skladu sa ovimzakonom, prenosi se na osnovu:

  1) dozvole;

  2) odobrenja;

  3) saglasnosti.

  Dozvola, odobrenje, odnosno saglasnost iz stava 2. ovog lana ne mogu sepreneti na tree lice.

  Definicija pojmova

  lan 9.Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) prireiva je pravno lice ili preduzetnik koji u skladu sa ovim zakonom,na osnovu dozvole Vlade, odnosno odobrenja ili saglasnosti Uprave za igre na sreu,koja je kao organ uprave u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu Uprava),obrazovana Zakonom o igrama na sreu (Slubeni glasnik RS, br. 84/04, 85/05-dr.zakon i 95/10), ima pravo da prireuje igre na sreu;

  2) ugovor o prenoenju prava na prireivanje posebnih igara na sreu uigranicama je ugovor potpisan od strane ministra finansija uz prethodnu saglasnostVlade i pravnog lica koje je dobilo dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu uigranicama, koji sadri odredbe o meusobnim pravima i obavezama u vezi sakorienjem prenetog prava;

  3) klasine igre na sreu su igre u kojima uestvuje vei broj uesnika sanamerom da budu jedini ili delimini dobitnici unapred definisanog fonda dobitaka;

  4) posebne igre na sreu su igre u kojima uesnici igraju jedan protivdrugog, ili protiv prireivaa, u nameri da ostvare dobitak u zavisnosti od visineuloga;

  5) igre na sreu u igranicama su igre koje igrai igraju protiv igranice ilijedan protiv drugog na stolovima za igru, sa kuglicama, kockicama, kartama ilidrugim slinim rekvizitima i koje se prireuju iskljuivo u prostoru igranice;

  6) automatima se smatraju elektromehaniki, elektronski i slini ureaji nakojima igrai uplatom odreenog iznosa, stiu mogunost ostvarivanja dobitka kojizavisi od sluaja ili nekog drugog neizvesnog dogaaja;

  7) igre na sreu na automatima su igre koje se igraju naelektromehanikim, elektronskim i slinim ureajima, a na kojima igrai uplatom

 • - 4 -

  odreenog iznosa stiu mogunost ostvarivanja dobitka koji zavisi od sluaja ilinekog drugog neizvesnog dogaaja;

  8) igre na sreu klaenje su igre na sreu u kojima se uesnik kladi naishode sportskih (rezultati utakmica, klaenje na trke konja i pasa i sl.) i drugihdogaaja predloenih od strane prireivaa, pri emu okolnost koja odluuje odobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovuokolnost ne mogu uticati ni prireivai ni igrai i gde je visina dobitka utvrenaprilikom uplate uloga i kasnije se ne moe menjati;

  9) igre na sreu preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovogzakona, su sve igre na sreu, kada se prireuju preko sredstava elektronskekomunikacije, kao to su: internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblikelektronske komunikacije;

  10) igranica je ureen prostor za prireivanje posebnih igara na sreu nastolovima i automatima;

  11) automat klub je ureen prostor za prireivanje posebnih igara na sreuna automatima;

  12) kladionica je ureen prostor za prireivanje posebnih igara na sreu -klaenja u kome se nalazi jedno ili vie uplatno-isplatnih mesta;

  13) uplatno-isplatno mesto u kladionici je brojano oznaen alter za uplatu-isplatu na kome se nalazi raunar koji opsluuje jedan radnik i koji poseduje zasebantampa tiketa, koji omoguava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

  Zabrane

  lan 10.Zabranjeno je prireivanje igara na sreu suprotno odredbama ovog zakona,

  kao i:

  1) uestvovanje u igrama na sreu koje se prireuju u inostranstvu, za kojese ulozi plaaju na teritoriji Republike Srbije;

  2) omoguavanje uplate uloga u Republici Srbiji za uestvovanje u igramana sreu koje se prireuju u inostranstvu putem platnih kartica, a od straneizdavaoca platnih kartica sa seditem na teritoriji Republike Srbije;

  3) omoguavanje uplate uloga u Republici Srbiji za uestvovanje u igramana sreu koje se prireuju u inostranstvu na drugi nain;

  4) oglaavanje i reklamiranje igara na sreu u tampanim i elektronskimmedijima koji su namenjeni maloletnim licima;

  5) oglaavanje i reklamiranje klasinih i posebnih igara na sreu bezobavetenja o zabrani uestvovanja maloletnih lica;

  6) prireivanje igara na sreu u slobodnim zonama;

  7) uestvovanje maloletnih lica u klasinim i posebnim igrama na sreu;

  8) omoguavanje uestvovanja maloletnim licima u klasinim i posebnimigrama na sreu;

  9) ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se prireuju klasine i posebneigre na sreu;

  10) omoguavanje ulaska maloletnim licima u objekte u kojima se prireujuklasine i posebne igre na sreu;

 • - 5 -

  11) prireivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sree i sl.);

  12) prireivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagradaisplauje u novcu ili je novana nagrada sastavni deo nagrade;

  13) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreu zanovanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

  14) prireivanje posebnih igara na sreu na automatima i posebnih igara nasreu klaenje due od 18 sati dnevno;

  15) isticanje natpisa Casino ili Kazino na objektima u kojima se prireujuposebne igre na sreu, osim u igranicama;

  16) korienje rei Casino ili Kazino u nazivu pravnog lica ili preduzetnika,osim pravnog lica koje ima dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu uigranicama;

  17) omoguavanje prireivanja igara na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije licu koje ne poseduje odobrenje;

  18) omoguavanje uestvovanja u igrama na sreu preko sredstavaelektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

  19) prireivanje igara na sreu koje ne garantuju iste uslove svim igraima;

  20) korienje rei: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasinih igara nasreu u nazivu pravnog lica ili preduzetnika;

  21) korienje rei: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasinih igara nasreu u nazivu igre na sreu koju prireuje drugo pravno lice ili preduzetnik, osimDravne lutrije Srbije.

  Uprava za igre na sreu

  lan 11.Uprava obavlja poslove dravne uprave u oblasti igara na sreu.

  Nadlenosti Uprave

  lan 12.Uprava obavlja sledee poslove:

  1) utvruje predlog kataloga o vrstama igara na sreu, koji donosi ministarfinansija;

  2) daje saglasnost na odluku Dravne lutrije Srbije o prireivanju klasineigre na sreu;

  3) sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za prireivanjeposebnih igara na sreu u igranicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole,priprema nacrt akta Vlade o davanju i oduzimanju dozvole i obavlja druge struneposlove u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;

  4) daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za prireivanje igara nasreu;

  5) utvruje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;

  6) vri kontrolu plaanja naknada za sve igre na sreu;

  7) vri procenu vrednosti nagradnog fonda za prireivanje nagradnih igarau robi i uslugama;

 • - 6 -

  8) priprema predlog ugovora o meusobnim pravima i obavezama oprireivanju klasinih igara na sreu, koji se zakljuuje sa Dravnom lutrijom Srbije;

  9) daje odobrenje za promenu prostora u kome e se prireivati igre nasreu u igranici, automat klubu, odnosno kladionici;

  10) daje i oduzima odobrenje za dranje riziko depozita za osiguranje isplatadobitaka u skladu sa ovim zakonom;

  11) daje dozvole za promotivne etone koji se ne mogu otkupiti novcem;

  12) odreuje svog predstavnika u komisijama za izvlaenje, odnosnoutvrivanje dobitaka u klasinim igrama na sreu;

  13) izdaje posebne oznake koje se istiu na ulazu u igranicu, automat klubili kladionicu;

  14) izdaje nalepnice za automate i stolove;

  15) uestvuje u pripremi propisa iz svoje nadlenosti;

  16) odobrava promenu mesta ili dana izvlaenja dobitaka, u skladu sa ovimzakonom;

  17) vodi evidencije o poslovima iz svoje nadlenosti;

  18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

  Vrste igara na sreu

  lan 13.Igre na sreu iz lana 2. ovog zakona su:

  1) klasine igre na sreu;

  2) posebne igre na sreu;

  3) nagradne igre u robi i uslugama.

  Klasine igre na sreu

  lan 14.Klasine igre na sreu su:

  1) Osnovne klasine igre na sreu:

  (1) lutrija, instant lutrija i druge sline igre koje za osnovu imaju lutriju;

  (2) sportska prognoza (pogaanje ishoda fudbalskih i drugih sportskihtakmienja);

  (3) loto, keno i sline igre;

  (4) tombola, bingo i druge sline igre koje za osnovu imaju tombolu;

  2) Ostale klasine igre na sreu:

  (1) fonto;

  (2) SMS lutrija;

  (3) druge igre na sreu u smislu ovog lana, sadrane u katalogu igara nasreu.

 • - 7 -

  Posebne igre na sreu

  lan 15.Posebne igre na sreu su:

  1) igre koje se prireuju u igranicama (kazinima), u kojima igrai igrajuprotiv igranice ili jedan protiv drugoga, na stolovima za igru sa:

  (1) kuglicama;

  (2) kockicama;

  (3) kartama;

  (4) drugim slinim rekvizitima.

  2) igre koje se prireuju na automatima;

  3) igre klaenja kod kojih su visina dobitka i kvote utvreni u trenutkuuplate uloga i kasnije se ne mogu menjati, a uesnik igre se kladi na:

  (1) rezultate pojedinanih ili grupnih sportskih takmienja i odreenihdogaaja u toku sportskog takmienja;

  (2) druge dogaaje.

  Nagradne igre u robi i uslugama

  lan 16.Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe

  prireuje pravno lice ili preduzetnik, u kojima se uesnicima prua mogunost daostvare nagradu u robi ili uslugama, koja mora biti unapred odreena.

  Kupovinom odreenih proizvoda ili korienjem usluga, odnosno pogodnostiprireivaa, uesnik stie pravo na uestvovanje u igri.

  Namenska primanja budeta Republike Srbije

  lan 17.Namenska primanja budeta i izvreni izdaci, radi ostvarivanja cilja iz lana 5.

  stav 2. ovog zakona, vodie se odvojeno u okviru glavne knjige trezora napovezanim evidencionim kontima (u daljem tekstu: budetski fondovi).

  Budetski fondovi osnivaju se odlukom nadlenog organa na neodreenovreme i njima, u okviru svoje nadlenosti, upravljaju ministarstva nadlena zaposlove: socijalne zatite, sporta i omladine, lokalne samouprave i zdravlja.

  Izvori finansiranja budetskih fondova su:

  1) aproprijacije obezbeene u budetu za tekuu godinu;

  2) naknade za prireivanje igara na sreu;

  3) naknada za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za prireivanjeposebnih igara na sreu, odnosno saglasnost za prireivanje nagradne igre u robi iuslugama;

  4) drugi izvori.

 • - 8 -

  Raspodela prihoda ostvarenih po osnovu naknada

  lan 18.Namenska primanja budeta iz lana 5. stav 2. ovog zakona, rasporeuju se,

  u iznosu od po 19%, za finansiranje:

  1) Crvenog krsta Srbije;

  2) organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruenja iji je ciljunapreenje socijalno-ekonomskog i drutvenog poloaja osoba sa invaliditetom;

  3) ustanova socijalne zatite i drugih udruenja iji je cilj unapreenjesocijalno-ekonomskog i drutvenog poloaja lica u stanju socijalne potrebe;

  4) sporta i omladine;

  5) jedinica lokalne samouprave.

  Namenska primanja budeta iz lana 5. stav 2. ovog zakona, rasporeuju se,u iznosu od 5%, za finansiranje leenja retkih bolesti.

  Nain i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata inamena iz st. 1. i 2. ovog lana utvruju nadleni ministri.

  II. PRIREIVANJE IGARA NA SREU

  1. Prava i obaveze prireivaa

  Pravo na prireivanje klasinih igara na sreu

  lan 19.Pravo na prireivanje klasinih igara na sreu ima jedino Dravna lutrija

  Srbije.

  Dravna lutrija Srbije moe, uz prethodnu saglasnost Vlade, da zaprireivanje odreenih klasinih igara na sreu angauje odreena pravna lica operatere.

  Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja, u ime i zaraun Dravne lutrije Srbije, prireuju pojedine klasine igre na sreu.

  Dravna lutrija Srbije moe da za prodaju sreaka angauje pravna lica,preduzetnike ili fizika lica agente.

  Meusobna prava i obaveze izmeu Dravne lutrije Srbije i operatera,odnosno agenata reguliu se ugovorom.

  Vlada ureuje nain i uslove angaovanja operatera i agenata iz ovog lana.

  Za isplatu dobitaka u prireivanju klasinih igara na sreu garantuje Dravnalutrija Srbije.

  Dravna lutrija Srbije moe prireivati i druge igre na sreu, ako ispunjavauslove propisane ovim zakonom za ostale prireivae.

  Prireivanje igara u saradnji sa inostranim prireivaima

  lan 20.Dravna lutrija Srbije moe, uz prethodnu saglasnost Vlade, da prireuje igre

  iz lana 14. ovog zakona u saradnji sa inostranim organizacijama za prireivanjeigara na sreu na koje je strana drava prenela pravo prireivanja igara na sreu.

 • - 9 -

  Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog lana podnosi se nacrtugovora o zajednikom organizovanju igara na sreu, koji sadri osnovne elementeugovora.

  Meusobna prava i obaveze izmeu Dravne lutrije Srbije i prireivaa izstava 1. ovog lana reguliu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

  Pravo na prireivanje posebnih igara na sreu

  lan 21.Pravo na prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama prenosi se

  dozvolom, koju daje Vlada.

  Pravo na prireivanje posebnih igara na sreu na automatima i pravo naprireivanje klaenja na sportske i druge dogaaje, prenosi se odobrenjem koje dajeUprava.

  Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreu garantujeprireiva.

  Pravo na prireivanje igara na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije

  lan 22.Pravo na prireivanje igara na sreu preko sredstava elektronske

  komunikacije, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava, u skladu sa ovim zakonom.

  Pravo na prireivanje klasinih igara na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije ima jedino Dravna lutrija Srbije, i to bez posebnog odobrenja.

  Za isplatu dobitaka ostvarenih u igrama na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije garantuje prireiva.

  Pravo na prireivanje nagradnih igara

  lan 23.Pravo na prireivanje nagradnih igara u robi i uslugama prenosi se

  saglasnou koju daje Uprava.

  Za isplatu dobitaka u nagradnim igrama garantuje prireiva.

  Pravo korienja sportskih dogaaja

  lan 24.Prireiva ima pravo da za prireivanje igara na sreu, koristi sportske

  aktivnosti (sportske dogaaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitetSrbije, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i naneodreeno vreme.

  2. Klasine igre na sreu

  Odluka o prireivanju

  lan 25.Dravna lutrija Srbije duna je da dostavi Upravi odluku o prireivanju igre

  koja, izmeu ostalog, sadri naziv igre i njeno trajanje.

 • - 10 -

  Uz odluku iz stava 1. ovog lana dostavljaju se pravila igre i analizaekonomskih efekata prireivanja igre.

  Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 1. ovog lana.

  Uesnici

  lan 26.Uesnik u klasinoj igri na sreu je svako lice koje ispunjava uslove za

  uestvovanje u odreenoj igri na sreu (kolu ili seriji), to se dokazuje posedovanjemodreene sreke, listia ili druge potvrde o uplati ili registrovanjem u centralnomraunarskom sistemu prireivaa, u zavisnosti od vrste igre u kojoj uestvuje,saglasno odgovarajuim pravilima igre.

  Kod klasinih igara na sreu u kojima se uestvovanje dokazujeposedovanjem odgovarajue potvrde o uplati, listia ili sreke, uesnik je lice kojeposeduje potvrdu o uplati, listi ili sreku snimljenu na neizbrisivom medijumu,odnosno iji je elektronski zapis dokumenta za uestvovanje u igri registrovan ucentralnom raunarskom sistemu prireivaa, ako je to predvieno pravilima igre.

  Kod klasinih igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacije (fontoi dr.), uesnik je lice ija je uplata registrovana u centralnom raunarskom sistemuDravne lutrije Srbije, u skladu sa pravilima igre.

  Pravila igre

  lan 27.Pravila klasinih igara na sreu sadre naroito:

  1) naziv i sedite prireivaa;

  2) naziv organa prireivaa koji je doneo odluku o prireivanju igre, datum ibroj odluke;

  3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreu;

  4) uslove za uestvovanje u igri na sreu;

  5) mesto prireivanja igre, odnosno podruje na kojem e se obavljatiprodaja sreaka, odnosno primati uplate;

  6) pojedinanu cenu sreke, odnosno kombinacije i krajnji rok za uplatuuloga za uestvovanje u igri;

  7) koliinu i novanu vrednost emisije sreaka;

  8) opis sreke, listia ili kartice, uz navoenje teksta koji e se na njimanalaziti;

  9) iznos fonda i vrstu dobitaka;

  10) nain i postupak izvlaenja, odnosno utvrivanja dobitaka i nadzor nadizvlaenjem, odnosno utvrivanjem dobitaka;

  11) nain objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klaenje) i rezultataigre;

  12) nain i rok isplate novanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitakadruge vrste;

  13) nain obavetavanja uesnika u igri o pravilima igre;

 • - 11 -

  14) postupak u sluaju otkazivanja izvlaenja, odnosno sportskog ili drugogdogaaja.

  Pravila klasinih igara na sreu ne mogu se menjati ako je zapoela prodajasreaka, listia ili kartica odreenog kola ili serija, odnosno prijem uloga.

  Dravna lutrija Srbije je duna da objavi pravila igre na sreu u dnevnoj ilinedeljnoj tampi pre poetka prireivanja igre i omogui licima zainteresovanim zauee u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima.

  Izvlaenje, odnosno utvrivanje dobitaka

  lan 28.U klasinim igrama na sreu izvlaenje i utvrivanje dobitaka mora se

  obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri lana, koje imenujeprireiva.

  Jedan lan komisije iz stava 1. ovog lana je predstavnik Uprave.

  Izvlaenje dobitaka je javno.

  TV izvlaenja dobitaka

  lan 29.U sluaju kad se izvlaenje dobitaka organizuje pred TV kamerama, to

  izvlaenje se moe emitovati iskljuivo u direktnom TV prenosu.

  Promena mesta i dana izvlaenja dobitaka i otkaz prireivaa

  lan 30.Uprava moe, iz opravdanih razloga i na zahtev prireivaa, odobriti promenu

  mesta ili dana izvlaenja dobitaka najdue za 15 dana.

  Dravna lutrija Srbije mora objaviti promenu mesta ili dana izvlaenjadobitaka na isti nain na koji se objavljuju i pravila igre na sreu.

  Ako se menja dan izvlaenja dobitaka iz tehnikih razloga (nestanak struje,kvar na bubnju za izvlaenje dobitaka i sl.), izvlaenje se nastavlja u roku od 24 asa,a Dravna lutrija Srbije je duna da o tome obavesti Upravu.

  Ako se, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog lana, odloi dan izvlaenjadobitaka, Dravna lutrija Srbije moe nastaviti sa prodajom sreaka, listia ili karticado novoutvrenog datuma za izvlaenje.

  Dravna lutrija Srbije moe iz opravdanih razloga doneti odluku o otkazivanjuprireivanja igre na sreu, kola ili serije pojedine igre, za koju je zapoeta prodajasreaka, listia ili kartica, odnosno prijem uloga, s tim to je duna da vratiuesnicima novac od prodatih sreaka, listia ili kartica, odnosno uplaenih uloga.

  Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 5. ovog lana.

  Zapisnik

  lan 31.U komisijskom postupku iz lana 28. ovog zakona komisija sainjava zapisnik

  o toku izvlaenja, odnosno utvrivanja dobitaka, koji sadri naroito: mesto, vreme inain izvlaenja, broj prodatih listia ili kartica, podatak o ukupnoj uplati u tom kolu iliseriji, dobitne kombinacije i fond dobitaka i primedbe uesnika u igri.

 • - 12 -

  Dravna lutrija Srbije dostavlja Upravi zapisnik o toku izvlaenja, odnosnoutvrivanja dobitaka, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlaenja, odnosnoutvrivanja dobitaka.

  Objavljivanje rezultata igre na sreu

  lan 32.Dravna lutrija Srbije je duna da u tampi, odnosno na svojoj zvaninoj

  internet stranici objavi rezultate igre na sreu, najkasnije u roku od sedam dana oddana izvlaenja, odnosno utvrivanja dobitaka.

  Isplata dobitaka

  lan 33.Isplata novanog dobitka, odnosno preuzimanje drugog dobitka u klasinim

  igrama na sreu obavlja se u roku odreenom pravilima igre na sreu, a najkasnije uroku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlaenja, odnosno utvrivanjadobitaka.

  Posle isteka roka iz stava 1. ovog lana, komisija iz lana 28. ovog zakonautvruje koji dobici u igri nisu isplaeni, odnosno preuzeti i koja je njihova vrednost i otome sainjava zapisnik.

  Ako dobitnik u klasinim igrama na sreu ne zatrai od prireivaa isplatudobitka pojedine igre (kola, serije i sl.) u roku iz stava 1. ovog lana, iznos dobitkaprikljuuje se fondu dobitaka iste igre.

  Zapisnik iz stava 2. ovog lana Dravna lutrija Srbije dostavlja Upravi u rokuod sedam dana od dana isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitka.

  Dravna lutrija Srbije moe objaviti identitet dobitnika, uz njegovu prethodnusaglasnost, ako pravilima igre na sreu nije predvieno da se identitet dobitnikamoe objaviti i bez saglasnosti dobitnika.

  Raspodela sredstava

  lan 34.Iz sredstava ostvarenih prireivanjem klasinih igara na sreu:

  1) isplauju se dobici uesnicima u igri, u skladu sa odgovarajuimpravilima za svaku igru, i to za:

  - osnovne klasine igre na sreu najmanje 50% od ukupne vrednostiemisije sreaka, odnosno primljenih uplata za uestvovanje u igri;

  - ostale klasine igre na sreu najmanje 10% od ukupne vrednostiprimljenih uplata za uestvovanje u igri;

  2) plaa se naknada za prireivanje klasinih igara na sreu, iji prihodslui za finansiranje budeta Republike Srbije i namena iz lana 5. stav 2. ovogzakona;

  3) prireiva ostvaruje prihod.

 • - 13 -

  Naknada za prireivanje

  lan 35.Naknada za prireivanje klasinih igara na sreu iznosi 60% na osnovicu koju

  ini razlika izmeu ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fondadobitaka.

  Dravna lutrija Srbije je duna da obezbedi podatke o osnovici za obraunnaknade iz stava 1. ovog lana, i to analitiki za svaku vrstu igre na sreu posebno.

  Dravna lutrija Srbije je duna da naknadu iz stava 1. ovog lana uplati naodgovarajui raun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu zaprethodni mesec.

  3. Posebne igre na sreu u igranicama

  Prireivai

  lan 36.Posebne igre na sreu u igranicama mogu prireivati pravna lica sa

  seditem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu dozvole.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana daje se reenjem Vlade.

  Pravno lice iz stava 1. ovog lana moe dobiti dozvolu za prireivanjeposebnih igara na sreu u igranicama, ukoliko to lice ili njegov veinski osniva,poseduje uee u najmanje jednoj igranici i ukoliko prireuje igre na sreu uigranicama najmanje pet godina.

  Broj dozvola

  lan 37.Vlada moe dati najvie deset dozvola za prireivanje igara na sreu u

  igranicama.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana odnosi se na jednu igranicu.

  Dinamiku davanja dozvola utvruje Vlada na predlog Ministarstva.

  Osnovni kapital

  lan 38.Dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama moe dobiti

  pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne moe bitimanji od dinarske protivvrednosti od 1.000.000 evra obraunate po zvaninomsrednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja dozvole.

  Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog lana mora biti upisan uodgovarajui registar, u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica (u daljemtekstu: odgovarajui registar).

  Pravno lice koje je dobilo dozvolu duno je da u periodu vaenja dozvoleodrava osnovni kapital u visini iz stava 1. ovog lana.

 • - 14 -

  Promena strukture kapitala

  lan 39.Zainteresovano pravno lice moe, u skladu sa zakonom, da otkupi udeo,

  odnosno akcije, odnosno da povea sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitalaprireivaa igara na sreu u igranicama, uz prethodnu saglasnost ministra finansija.

  Uz zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog lana, koji pored ostalog,sadri podatke o nazivu i seditu pravnog lica, kao i o nazivu i seditu povezanih licasa podnosiocem zahteva, dostavlja se sledea dokumentacija:

  1) reenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno odgovarajuiregistar ako se radi o inostranom pravnom licu, sa prilogom o visini i strukturikapitala;

  2) izvetaj revizora za poslednje dve poslovne godine;

  3) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihodau zemlji u kojoj je osnovano pravno lice iz stava 1. ovog lana;

  4) potvrdu nadlenog dravnog organa da osniva ili lan pravnog lica podnosioca zahteva, kao i lice koje u smislu zakona kojima se ureuju oblastioporezivanja dohotka graana i dobiti preduzea ima status povezanog lica sapravnim licem iz stava 1. ovog lana, odnosno njegovim osnivaem ili lanom, nijeosuivan za krivina dela predviena aktom Vlade, u periodu od poslednjih petgodina;

  5) blie obrazloenje razloga za otkup udela, odnosno akcija, odnosno zapoveanje sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala prireivaa posebneigre na sreu u igranicama;

  6) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

  7) druga dokumentacija na osnovu koje se moe oceniti pravno lice izstava 1. ovog lana i uticaj otkupa udela, odnosno akcija, odnosno poveanjesopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala prireivaa posebnih igara nasreu u igranicama na budue poslovanje prireivaa i razvoj delatnosti prireivanjaigara na sreu.

  Ministar finansija je duan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva idokumentacije iz stava 2. ovog lana, donese reenje o davanju saglasnosti iz stava1. ovog lana, odnosno reenje o odbijanju zahteva za dobijanje saglasnosti.

  Protiv reenja ministra finansija iz stava 3. ovog lana, ne moe se izjavitialba, ali se moe pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.

  Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

  lan 40.Radi osiguranja isplate dobitaka igraima i izmirenja obaveza po osnovu

  javnih prihoda, prireiva posebnih igara na sreu u igranicama mora u periodu zakoji je data dozvola imati u banci sa seditem na teritoriji Republike Srbije namenskidepozit u iznosu od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivrednosti po igranici iliposedovati bankarsku garanciju na tako utvren iznos.

  Prireiva posebne igre na sreu u igranicama je duan da u koristRepublike Srbije preda ovlaenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozitaiz stava 1. ovog lana.

 • - 15 -

  Prireiva posebne igre na sreu u igranicama mora svakoga dana kada seprireuju igre obezbediti u blagajni igranice riziko depozit u iznosu od najmanje50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, obraunate po zvaninom srednjem kursuNarodne banke Srbije.

  Postupak davanja dozvole

  lan 41.Dozvola za prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama daje se na

  osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj tampi, na nain i po postupku kojiutvrdi Vlada.

  Vlada e u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj e biti locirana igranica,za koju e izdati dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama, uskladu sa zakonom kojim se ureuje ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

  Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu uigranicama, koja pored ostalog, sadri podatke o nazivu i seditu pravnog lica, kao ipodatke o osnivaima pravnog lica koje podnosi prijavu, dostavlja se sledeadokumentacija:

  1) reenje o upisu pravnog lica u odgovarajui registar, sa prilogom o visiniosnovnog kapitala iz lana 38. ovog zakona i odgovarajui dokaz organa nadlenogza registraciju;

  2) osnivaki akt pravnog lica;

  3) dokaz podnosioca prijave ili njegovog veinskog osnivaa da posedujeuee u najmanje jednoj igranici;

  4) dokaz podnosioca prijave ili njegovog veinskog osnivaa da prireujeigre na sreu u igranicama najmanje pet godina;

  5) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

  6) potvrda nadlenog dravnog organa da osniva ili lan pravnog lica -podnosioca prijave, kao i lice koje u smislu zakona kojima se ureuju oblastioporezivanja dohotka graana i dobiti preduzea ima status povezanog lica sauesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivaem ili lanom, nije osuivanza krivina dela predviena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodipodnoenju prijave;

  7) ponuda iznosa naknade za dozvolu;

  8) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz take 7)ovog stava;

  9) pravila igara na sreu koje e se prireivati.

  Naknada iz stava 3. taka 7) ovog lana ne moe biti manja od 500.000 evrana dan podnoenja prijave na javni poziv.

  Blie uslove za izdavanje dozvole utvruje Vlada.

  Strune poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

  Rok vaenja dozvole

  lan 42.Dozvola za prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama daje se na rok

  od deset godina, poev od dana dostavljanja reenja o davanju dozvole.

 • - 16 -

  Na zahtev prireivaa, dozvola iz stava 1. ovog lana produava se reenjemVlade na rok od deset godina, ukoliko prireiva ispunjava uslove propisanezakonom i uplati naknadu za dozvolu u iznosu od 500.000 evra.

  Zahtev iz stava 2. ovog lana prireiva podnosi nadlenom organunajkasnije est meseci pre isteka roka na koji je data dozvola.

  Prireiva kome je produena dozvola za prireivanje posebnih igara nasreu u igranicama, zakljuuje sa Republikom Srbijom aneks ugovora o prenoenjuprava na prireivanje igara na sreu u igranicama, koji u ime Republike Srbijezakljuuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

  Nedoputenost albe

  lan 43.Protiv reenja Vlade iz lana 42. ovog zakona ne moe se izjaviti alba, ali se

  moe pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja reenja.

  Ugovor o prenoenju prava

  lan 44.Pravno lice koje je dobilo dozvolu za prireivanje posebnih igara na sreu u

  igranicama zakljuuje sa Republikom Srbijom ugovor o prenoenju prava naprireivanje igre na sreu.

  Ugovor iz stava 1. ovog lana sadri podatke o:

  1) nazivu i seditu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

  2) uplaenoj naknadi za dozvolu;

  3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se prireuju igre na sreu,broju stolova i automata;

  4) vrsti igara na sreu koje se mogu prireivati u igranici;

  5) datumu otpoinjanja prireivanja igara na sreu;

  6) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

  Uslov za zakljuivanje ugovora iz stava 1. ovog lana su priloeni dokazi o:

  1) osnovnom kapitalu iz lana 38. ovog zakona;

  2) uplaenoj naknadi za dozvolu;

  3) uplaenom namenskom depozitu i predatom ovlaenju u koristRepublike Srbije, odnosno bankarskoj garanciji iz lana 40. stav 1. ovog zakona;

  4) obezbeenom riziko depozitu iz lana 40. stav 3. ovog zakona;

  5) pravu svojine ili pravu korienja na odgovarajuim prostorijama ukojima e se prireivati posebne igre na sreu, odnosno o pravu svojine, pravukorienja ili zakupa na zemljitu na kome e biti izgraen objekat za prireivanjeposebnih igara na sreu, u skladu sa zakonom.

  Prireiva mora otpoeti prireivanje igara na sreu najkasnije u roku od dvegodine od dana donoenja reenja o davanju dozvole.

  Ugovor o prenoenju prava na prireivanje posebnih igara na sreu uigranicama zakljuuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donoenja reenja odavanju dozvole.

 • - 17 -

  Prireiva moe prireivati samo onu vrstu igre na sreu za koju je dobiodozvolu i koja je utvrena u ugovoru o prenoenju prava na prireivanje igre.

  Ugovor iz stava 1. ovog lana, kao i njegove izmene, u ime Republike Srbijezakljuuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

  Preseljenje igranice

  lan 45.Prireiva moe podneti Upravi zahtev za preseljenje igranice na novu

  lokaciju, uz koji se prilae dokaz o pravu svojine ili pravu korienja naodgovarajuim prostorijama u kojima e se prireivati posebne igre na sreu, kao idokumentacija kojom se potvruje ispunjenost ostalih uslova iz ovog zakona.

  Tehnike i funkcionalne karakteristike stola za igre na sreu

  lan 46.Pre stavljanja u promet stola za igre na sreu (u daljem tekstu: sto),

  proizvoa stola je duan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehnikih ifunkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

  Za svaku promenu tehnikih ili funkcionalnih karakteristika stola, proizvoastola je duan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehnikih ifunkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

  Pre stavljanja u upotrebu stola, prireiva je duan da Upravi dostavi brojuverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehnikih i funkcionalnihkarakteristika stola tog tipa.

  Uverenja iz st. 13. ovog lana daje laboratorija ovlaena od strane ministrafinansija.

  Kontrolu ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika stolova obavljalaboratorija iz stava 4. ovog lana.

  Ministar finansija blie propisuje tehnike i funkcionalne karakteristike stolova,uslove njihovog zadovoljavanja i naine njihovog ispitivanja.

  Nalepnica za oznaavanje i registraciju stola za igre na sreu

  lan 47.Sto moe biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta

  nalepnica za oznaavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadri podatke o:tipu stola, proizvoau stola, prireivau, lokaciji, roku vanosti dozvole ijednoznanom serijskom broju.

  Nalepnica iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai do isteka rokavaenja dozvole.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu nalepnice iz stava 1. ovog lana.

  Posebna oznaka na ulazu u igranicu

  lan 48.Na ulazu u svaku igranicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

 • - 18 -

  Posebnu oznaku iz stava 1. ovog lana Uprava daje prireivau koji je dobiodozvolu i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnihprihoda.

  Posebna oznaka iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai doisteka vaenja dozvole.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu posebne oznake iz stava 1. ovoglana.

  Prijavljivanje stolova za igre na sreu

  lan 49.Prireiva je duan da svako stavljanje stolova u upotrebu prijavi Upravi.

  Prireiva ne sme staviti u upotrebu sto ukoliko nije ispunio uslove iz l. 4648. ovog zakona.

  Prireiva je duan da svako povlaenje stolova iz upotrebe prijavi Upravi.

  Popravka stolova za igre na sreu

  lan 50.Popravku stolova obavljaju pravna lica ovlaena od strane ministra finansija.

  Stolovi nakon popravke moraju biti tehniki ispravni.

  Ovlaenje iz stava 1. ovog lana mogu dobiti ona pravna lica koja neprireuju igre na sreu i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke stolova, kojepropisuje ministar finansija.

  Otkazivanje ugovora

  lan 51.Prireiva moe otkazati ugovor o prenoenju prava na prireivanje posebnih

  igara na sreu u igranicama, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze poosnovu javnih prihoda i prema igraima.

  Oduzimanje dozvole

  lan 52.Na predlog ministra, Vlada moe doneti reenje o oduzimanju dozvole za

  prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama, ako utvrdi da:

  1) je prireiva prestao da ispunjava uslove iz l. 38. i 40. ovog zakona;

  2) je dozvola data na osnovu neistinitih podataka;

  3) prireiva nije otpoeo sa prireivanjem igre u roku utvrenom uugovoru iz lana 44. ovog zakona;

  4) je prireiva prekinuo prireivanje igre suprotno odredbama ovogzakona i ugovoru iz lana 44. ovog zakona;

  5) prireiva ne ispunjava propisane tehnike, informatike i ostale uslove iobaveze;

  6) prireiva kri pravila igara na sreu;

 • - 19 -

  7) prireiva ne plaa dospele obaveze po osnovu javnih prihoda ili neisplauje dobitke igraima;

  8) prireiva ne doputa ili na drugi nain spreava nadzor, propisan ovimzakonom ili oteava sprovoenje nadzora;

  9) prireiva netano prikazuje ostvareni promet;

  10) prireiva pozajmljuje novac igraima;

  11) prireiva kri druge odredbe ugovora iz lana 44. ovog zakona;

  12) prireiva ne postupa u skladu sa propisima o spreavanju pranja novcai finansiranju terorizma;

  13) postoje injenice zbog kojih dozvola ne bi bila data;

  14) prireiva kri odredbe ovog zakona koje se odnose na organizovanjeigara na automatima, ukoliko u okviru igranice organizuje igre na automatima.

  Donoenjem reenja iz stava 1. ovog lana ugovor o prenoenju prava naprireivanje posebnih igara na sreu u igranicama smatra se raskinutim.

  Prostorni uslovi

  lan 53.Igranica mora biti ureena tako da prostor za igru, kao i prostor za goste i

  osoblje igranice bude celina.

  Igranica mora imati recepcijsku slubu radi obezbeenja identifikacije licakoja ulaze (igrai, gosti i dr.) u igranicu.

  Igranica se mora nalaziti u posebnom graevinskom objektu specijalnoureenom za tu svrhu ili u ugostiteljskom objektu vrste ili podvrste hotela koji jekategorisan sa 3 ili vie zvezdica.

  U igranici se mora nalaziti blagajna, menjanica i odvojen i zatien prostorza uvanje novca, drugih vrednosti i dokumentacije iz lana 54. ovog zakona.

  Fiziki nadzor nad igranicom i zatita igraa

  lan 54.Prireiva je duan da obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa

  snimanjem nad svim stolovima i automatima za igre na sreu i ulaska izlaska uigranicu, kao i nadzor nad igraima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu saodredbama ovog zakona.

  Prireiva je duan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju uva desetdana, a po nalogu Uprave i due.

  Podaci iz dokumentacije iz stava 2. ovog lana predstavljaju poslovnu tajnu, aprireiva ih moe saoptavati drugim licima samo u sluaju utvrenim zakonom.

  Prireiva je duan da obezbedi telesnu zatitu igraima i posetiocima uigranici.

  Blie uslove za sprovoenje nadzora, uvanje dokumentacije i telesne zatiteiz st. 14. ovog lana propisuje ministar finansija.

  Dokumentacija o neprekidnom snimanju predstavlja internu dokumentacijuprireivaa. Prireiva je duan da u sluaju kontrole dostavi video dokumentacijuUpravi za period iz stava 2. ovog lana, s tim to se Uprava prema ovako primljenim

 • - 20 -

  video snimcima mora odnositi kao prema poslovnoj tajni, naroito po pitanjuidentiteta uesnika u igri i sl.

  Uslovi za ulazak u igranicu

  lan 55.Uslove za ulazak u prostorije igranice odreuje prireiva.

  Prireiva moe zabraniti ulazak u prostorije igranice pojedinim licima iligrupama lica, a da ne navede razloge za to.

  Igraima koji u toku igre na sreu prekre pravila igre, prireiva moezabraniti dalje uestvovanje u igrama.

  Uniformisana lica imaju pristup u igranicu samo za vrenje svoje slubenedunosti.

  Ulazak u igranicu dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu prireivaa daobezbedi trajnu bazu podataka (lini broj ili broj pasoa, datum i vreme ulaska iizlaska iz igranice i dr.).

  Blie elemente za trajnu bazu podataka odreuje ministar finansija.

  Posetiocima i igraima nije dozvoljeno unoenje tehnikih pomagala uigranicu, koja bi mogla njima ili drugim uesnicima da donesu prednost u igri.

  Ako se osnovano veruje da neko lice unosi tehnika pomagala iz stava 7.ovog lana, prireiva e ga udaljiti iz igranice.

  Obaveze zaposlenih

  lan 56.Zaposlenima kod prireivaa zabranjeno je uestvovanje u igrama koje

  prireuje taj prireiva.

  Zaposleni u igranici duni su da kao poslovnu tajnu uvaju podatke oigraima do kojih su doli prilikom obavljanja posla, osim podataka za koje jepredvieno prijavljivanje u skladu sa zakonom kojim se ureuje oblast spreavanjapranja novca i finansiranje terorizma i drugih podataka u skladu sa zakonom.

  Napojnica

  lan 57.Zaposlenima u igranici zabranjeno je da od igraa primaju napojnice,

  poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga, kao i da novanopomau igrae.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, igrai mogu davati napojnicu za voenjeodreenih posebnih igara na sreu, ostavljajui novac u posebnu kutiju (tip box) nastolu za igre na sreu.

  Uplata naknade za dozvolu

  lan 58.Naknada za dobijenu dozvolu iz lana 44. stav 3. taka 2) ovog zakona

  uplauje se na odgovarajui raun za uplatu javnih prihoda u roku od 30 dana oddana prijema reenja o davanju dozvole, a prireiva ne moe poeti saprireivanjem igre dok ne zakljui ugovor o prenoenju prava na prireivanje igre.

 • - 21 -

  Naknada za prireivanje igre

  lan 59.Prireiva plaa naknadu za prireivanje svake posebne igre na sreu u

  igranicama, u procentu i na propisanu osnovicu.

  Osnovicu naknade iz stava 1. ovog lana ini:

  1) kod igara koje uesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer idr.) vrednost primljenih uplata;

  2) kod ostalih igara razlika izmeu vrednosti primljenih uplata zauestvovanje u igri i isplaenih dobitaka igraima za pojedinu vrstu igre.

  Vrednost primljenih uplata na osnovu kojih se u smislu stava 2. ovog lanautvruje osnovica za obraun i plaanje naknade moe se umanjiti najvie za 2% naime ukupne vrednosti promotivnih etona koji se ne mogu otkupiti novcem, aigranica ih daje samo uz dozvolu Uprave i najvie za 1% na ime prihoda odnapojnica koje se primaju u skladu sa ovim zakonom.

  Vrednost promotivnog etona ne moe biti vea od etvorostruke vrednostinajnieg iznosa etona za igranje na stolovima za igre na sreu u igranici koji jeutvren pravilima igre odreene igranice.

  Naknada za prireivanje posebnih igara na sreu u igranicama utvruje sepo stopi od 3% na osnovicu iz stava 2. taka 1) ovog lana, odnosno 25% naosnovicu iz stava 2. taka 2) ovog lana.

  Prireiva uplauje naknadu iz stava 5. ovog lana meseno na odgovarajuiraun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

  Evidencija o osnovicama naknada

  lan 60.Prireiva je duan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih

  obraunava i plaa naknade za prireivanje posebnih igara na sreu.

  Prireiva je duan da vodi evidenciju o napojnicama.

  Evidencije iz st. 1. i 2. ovog lana vode se za svaki dan posebno po stolu zaigre na sreu i za svaku vrstu igara.

  Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog lana prireiva sastavljameseni obraun naknade za prireivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igrena sreu posebno.

  Meseni obraun iz stava 4. ovog lana dostavlja se Upravi i Poreskoj upravido petog u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade zaprireivanje.

  Sadrinu evidencije i mesenog obrauna iz st. 15. ovog lana propisujeministar finansija.

  Dostavljanje finansijskih izvetaja

  lan 61.Prireiva je duan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka

  propisanog za podnoenje finansijskih izvetaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha,izvetaj o tokovima gotovine, izvetaj o promenama na kapitalu, napomene uzfinansijske izvetaje i statistiki aneks.

 • - 22 -

  Ako na osnovu izvetaja iz stava 1. ovog lana Uprava zakljui da sunastupile injenice zbog kojih prireiva vie ne ispunjava uslove za prireivanjeposebnih igara na sreu u igranicama, pripremie obrazloeni predlog Vladi da sedozvola oduzme.

  Prireivanje igara na sreu na automatima u igranici

  lan 62.Ako se u prostoru odobrenom za igranicu prireuju igre na automatima,

  primenjuju se odredbe l. 6381. ovog zakona, a bez obaveze posedovanjanajmanje 100 automata.

  4. Posebne igre na sreu na automatima

  Prireivai

  lan 63.Posebne igre na sreu na automatima mogu prireivati pravna lica sa

  seditem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana daje se reenjem Uprave.

  Prireiva moe stavljati u upotrebu automate za igre na sreu koji su unjegovom vlasnitvu ili u zakupu.

  Prostorni uslovi

  lan 64.U prostoriji u kojoj se prireuju posebne igre na sreu na automatima mora se

  nalaziti najmanje pet automata za igre na sreu istog prireivaa.

  Osnovni kapital

  lan 65.Odobrenje za prireivanje posebnih igara na sreu na automatima moe

  dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji nemoe biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obraunate pozvaninom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanjaodobrenja.

  Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog lana mora biti upisan uodgovarajui registar.

  Pravno lice koje je dobilo odobrenje duno je da u periodu vaenja odobrenjaodrava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog lana.

  Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

  lan 66.Radi osiguranja isplate dobitaka igraima i izmirenja obaveza po osnovu

  javnih prihoda, prireiva posebnih igara na sreu na automatima mora u periodu zakoji je odobrenje izdato imati u banci sa seditem na teritoriji Republike Srbijenamenski depozit u iznosu od 300 evra dinarske protivvrednosti po automatu iliposedovati bankarsku garanciju na tako utvren iznos.

 • - 23 -

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, prireiva koji poseduje najmanje 2.000automata, moe imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1.ovog lana na iznos od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

  Prireiva posebne igre na sreu na automatima je duan da u koristRepublike Srbije preda ovlaenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozitaiz st. 1. i 2. ovog lana.

  Prireiva posebnih igara na sreu na automatima mora svakoga dana ukome se prireuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

  Tehnike i funkcionalne karakteristike automata

  lan 67.Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podeen da na ukupan broj

  programiranih kombinacija isplauje igraima najmanje 80% od vrednosti uplata.

  Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajue sisteme zaevidentiranje rada automata.

  Prireiva je odgovoran za tanost, aurnost i zatitu karakteristika automataiz st. 1. i 2. ovog lana.

  Pre stavljanja u promet automata, proizvoa automata je duan da Upravidostavi uverenje o ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika automata togtipa.

  Za svaku promenu tehnikih ili funkcionalnih karakteristika automata,proizvoa automata je duan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenostitehnikih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

  Pre stavljanja u upotrebu automata, prireiva je duan da Upravi dostavi brojuverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehnikih i funkcionalnihkarakteristika automata tog tipa.

  Uverenja iz st. 46. ovog lana daje laboratorija ovlaena od strane ministrafinansija.

  Kontrolu ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika automata obavljalaboratorija iz stava 7. ovog lana.

  Ministar finansija blie propisuje tehnike i funkcionalne karakteristikeautomata, uslove njihovog zadovoljavanja i naine njihovog ispitivanja.

  Tehnike i funkcionalne karakteristike kontrolnog ureaja

  lan 68.Automat koji se stavlja u upotrebu mora imati odgovarajui kontrolni ureaj,

  koji omoguava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

  Prireiva je odgovoran za uspostavljanje komunikacije izmeu kontrolnogureaja iz stava 1. ovog lana i servera Uprave, kao i za tanost, aurnost, zatitu ipravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog lana.

  Pre stavljanja u promet kontrolnog ureaja automata, proizvoa kontrolnogureaja automata je duan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehnikih ifunkcionalnih karakteristika kontrolnog ureaja automata tog tipa.

  Za svaku promenu tehnikih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog ureajaautomata, proizvoa kontrolnog ureaja automata je duan da Upravi dostavi

 • - 24 -

  dopunu uverenja o ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika kontrolnogureaja automata tog tipa.

  Pre stavljanja u upotrebu kontrolnog ureaja automata, prireiva je duan daUpravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehnikih ifunkcionalnih karakteristika kontrolnog ureaja automata tog tipa.

  Uverenja iz st. 35. ovog lana daje laboratorija ovlaena od strane ministrafinansija.

  Kontrolu ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika kontrolnogureaja automata obavlja laboratorija iz stava 6. ovog lana.

  Ministar finansija blie propisuje tehnike i funkcionalne karakteristikekontrolnog ureaja automata, uslove njihovog zadovoljavanja i naine njihovogispitivanja.

  Posebni uslovi za automate

  lan 69.Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja,

  biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

  Nije dozvoljen uvoz automata koji ne ispunjavaju uslov iz stava 1. ovog lana.

  Popravka automata za igre na sreu

  lan 70.Popravku automata obavljaju pravna lica ovlaena od strane ministra

  finansija. Automati nakon popravke moraju biti tehniki i funcionalno ispravni.

  Ovlaenje iz stava 1. ovog lana mogu dobiti ona pravna lica koja neprireuju igre na sreu i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke automata, kojepropisuje ministar finansija.

  Uslovi lokacije

  lan 71.Udaljenost automat kluba od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih

  kola) ne moe biti manja od 200 metara.

  Udaljenost iz stava 1. ovog lana predstavlja najkrai bezbedni peaki putod najblie ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih kola) do ulaza uautomat klub u kome se prireuju igre na sreu na automatima.

  Postupak davanja odobrenja

  lan 72.Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji pored ostalog, sadri podatke o nazivu

  i seditu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledea dokumentacija:

  1) reenje o upisu u odgovarajui registar sa prilogom o visini upisanogkapitala koji ne moe biti manji od iznosa iz lana 65. ovog zakona;

  2) osnivaki akt podnosioca zahteva;

  3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

  4) dokaze o ispunjenosti uslova iz l. 6769. ovog zakona;

 • - 25 -

  5) dokaz o vlasnitvu ili zakupu najmanje 100 automata na teritorijiRepublike Srbije i njihovoj lokaciji, u smislu lana 71. ovog zakona;

  6) dokaz o pravu svojine, pravu korienja ili zakupa na odgovarajuimprostorijama u kojima e se prireivati posebne igre na sreu na automatima ukojima se mora nalaziti najmanje pet automata;

  7) potvrda nadlenog dravnog organa da osniva ili lan pravnog lica podnosioca zahteva, kao i lica koja u smislu zakona kojima se ureuje oporezivanjedohotka graana i dobiti preduzea ima status povezanog lica sa podnosiocemzahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivaem ili lanom, nijeosuivan za krivina dela predviena aktom Vlade, a u periodu od pet godina kojiprethodi podnoenju zahteva;

  8) pravila igara na sreu koje e se prireivati.

  Ako u toku vaenja odobrenja doe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1.ovog lana, prireiva je duan da obavesti Upravu.

  Ministar finansija blie ureuje nain utvrivanja ispunjenosti uslova iz stava1. ovog lana.

  Rok vaenja odobrenja

  lan 73.Odobrenje za prireivanje igara na sreu na automatima daje se na rok od

  deset godina i moe se produiti, na nain i pod uslovima iz lana 72. ovog zakona.

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana ne vai za prireivanje igara na sreu naautomatima preko sredstava elektronske komunikacije.

  Prireiva moe podneti zahtev za produenje odobrenja najkasnije 60 danapre isteka roka iz stava 1. ovog lana.

  Prireiva moe otkazati prireivanje igara na automatima, pod uslovom da jeizmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igraima.

  Uprava donosi reenje o prestanku prireivanja igre na sreu na automatima,ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog lana.

  Prestanak vaenja odobrenja

  lan 74.Ako prireiva kome je odobreno da prireuje posebne igre na sreu na

  automatima prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaa propisanenaknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava moedoneti reenje o oduzimanju odobrenja.

  Nedoputenost albe

  lan 75.Protiv reenja Uprave ne moe se izjaviti alba, ali se moe pokrenuti upravni

  spor u roku od 30 dana od dana prijema reenja.

 • - 26 -

  Zabrana za zaposlene i druga lica

  lan 76.Zaposlenima kod prireivaa zabranjeno je uee u igrama na sreu koje

  prireuje taj prireiva.

  Prireiva moe zabraniti ulazak u automat klub pojedinim licima ili grupamalica, a da ne navede razloge za to.

  Prijavljivanje automata i lokacije

  lan 77.Prireiva je duan da svako stavljanje automata u upotrebu prijavi Upravi.

  Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju vie igraa, svakomesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

  Prireiva je duan da svako povlaenje automata iz upotrebe prijavi Upravi.

  Prireiva ne sme staviti u upotrebu automat pre dobijanja odobrenja za tajautomat.

  Uprava je duna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odlui opodnetom zahtevu.

  Nalepnica za oznaavanje i registraciju automata za igre na sreu

  lan 78.Automat moe biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta

  nalepnica za oznaavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadri podatke o:tipu automata, proizvoau automata, tipu kontrolnog ureaja automata, proizvoaukontrolnog ureaja automata, prireivau, lokaciji, roku vanosti odobrenja, odnosnodozvole i jednoznanom serijskom broju.

  Nalepnica iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai do istekavaenja odobrenja, odnosno dozvole.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu nalepnice iz stava 1. ovog lana.

  Posebna oznaka na ulazu u automat klub

  lan 79.Na ulazu u svaki automat klub mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

  Posebnu oznaku iz stava 1. ovog lana Uprava daje prireivau koji je dobioodobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnihprihoda.

  Posebnu oznaku iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai doisteka trajanja odobrenja.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu posebne oznake iz stava 1. ovoglana.

 • - 27 -

  Naknada za odobrenje

  lan 80.Prireiva plaa naknadu za dobijeno odobrenje za prireivanje posebnih

  igara na sreu na automatima u visini od 25 evra meseno u dinarskojprotivvrednosti po automatu.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui raun za uplatujavnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema reenja o odobrenju,srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu zaprethodni mesec u periodu vaenja odobrenja.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se i za svaki novi automat koji seuvodi u upotrebu u toku vaenja odobrenja, na nain propisan u stavu 2. ovog lana.

  Naknada iz stava 3. ovog lana uplauje se na odgovarajui raun za uplatujavnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog reenja oodobrenju.

  Naknada iz st. 1. i 3. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursudinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

  Naknada za prireivanje

  lan 81.Prireiva plaa naknadu za prireivanje igara na sreu na automatima, u

  visini od 5% na osnovicu koju ini razlika izmeu ukupno ostvarenih uplata i ukupnoostvarenih isplata, s tim to iznos naknade ne moe biti manji od 35 evra meseno udinarskoj protivvrednosti, po automatu.

  Naknada iz stava 1. uplauje se na odgovarajui raun za uplatu javnihprihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

  Ako prireiva ostvari godinji promet po automatu vei od dinarskeprotivvrednosti 18.000 evra, duan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000evra godinje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za prireivanje u visini od10%.

  Promet po automatu u smislu stava 3. ovog lana, ini razlika izmeu ukupnoostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.

  Naknada iz stava 3. ovog lana za prethodnu godinu uplauje se naodgovarajui raun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekue godine zaprethodnu godinu.

  Naknada iz st. 1. i 3. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursudinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

  Prireiva je duan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu naosnovu kojeg utvruje naknadu iz stava 3. ovog lana.

  Nain voenja evidencije iz stava 7. ovog lana propisuje ministar finansija.

 • - 28 -

  5. Posebne igre na sreu klaenje

  Prireivai

  lan 82.Posebne igre na sreu klaenje mogu prireivati pravna lica sa seditem na

  teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana daje se reenjem Uprave.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, klaenje na rezultate konjikih trka moeprireivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog lana, usvom sastavu ima hipodrom, za takmienja koja se odravaju na tom hipodromu,odnosno pravno lice iji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom.

  Klaenje na rezultate konjikih trka moe prireivati i lice iz stava 1. ovoglana, koje o tome zakljui ugovor sa licem iz stava 3. ovog lana.

  Osnovni kapital

  lan 83.Odobrenje za prireivanje posebnih igara na sreu klaenje moe dobiti

  pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne moe bitimanji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obraunate po zvaninomsrednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

  Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog lana mora biti upisan uodgovarajui registar.

  Pravno lice koje je dobilo odobrenje duno je da u periodu vaenja odobrenjaodrava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog lana.

  Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

  lan 84.Radi osiguranja isplate dobitaka igraima i izmirenja obaveza po osnovu

  javnih prihoda, prireiva posebnih igara na sreu klaenje mora u periodu za kojije odobrenje dato imati u banci sa seditem na teritoriji Republike Srbije namenskidepozit u iznosu od 3.000 evra dinarske protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestuili posedovati bankarsku garanciju na tako utvren iznos.

  Izuzetno, prireiva iz stava 1. ovog lana, koji poseduje najmanje 300uplatno-isplatnih mesta, moe u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci saseditem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 900.000 evradinarske protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

  Prireiva posebne igre na sreu klaenje je duan da u korist RepublikeSrbije preda ovlaenje za raspolaganje sredstavima namenskog depozita iz st. 1. i2. ovog lana.

  Prireiva posebnih igara na sreu klaenje mora svakoga dana u kome seprireuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra udinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

 • - 29 -

  Tehnike i funkcionalne karakteristike tampaa tiketa

  lan 85.Svako uplatno-isplatno mesto mora imati tampa tiketa koji omoguuje

  automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

  Prireiva je odgovoran za uspostavljanje komunikacije izmeu tampaatiketa iz stava 1. ovog lana i servera Uprave, kao i za tanost, aurnost, zatitu ipravilno slanje podataka iz stava 1. ovog lana.

  Pre stavljanja u promet tampaa tiketa, proizvoa tampaa tiketa je duanda Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristikatampaa tiketa tog tipa.

  Za svaku promenu tehnikih i funkcionalnih karakteristika tampaa tiketa,proizvoa tampaa tiketa je duan da Upravi dostavi dopunu uverenja oispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika tampaa tiketa tog tipa.

  Pre stavljanja u upotrebu tampaa tiketa, prireiva je duan da Upravidostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehnikih ifunkcionalnih karakteristika tampaa tiketa tog tipa.

  Uverenja iz st. 35. ovog lana daje laboratorija ovlaena od strane ministrafinansija.

  Kontrolu ispunjenosti tehnikih i funkcionalnih karakteristika tampaa tiketaobavlja laboratorija iz stava 6. ovog lana.

  Ministar finansija blie propisuje tehnike i funkcionalne karakteristiketampaa tiketa, uslove njihovog zadovoljavanja i naine njihovog ispitivanja.

  Uslovi lokacije

  lan 86.Udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih

  kola) ne moe biti manja od 200 metara.

  Udaljenost iz stava 1. ovog lana predstavlja najkrai bezbedni peaki putod najblie ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih kola) do ulaza uobjekat, u kojem se prireuju igre na sreu klaenje.

  Postupak davanja odobrenja

  lan 87.Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji, izmeu ostalog, sadri podatke o

  nazivu i seditu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledea dokumentacija:

  1) reenje o upisu u odgovarajui registar sa prilogom o visini osnovnogkapitala iz lana 83. ovog zakona;

  2) osnivaki akt podnosioca zahteva;

  3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

  4) dokaz o pravu svojine ili pravu korienja na odgovarajuimprostorijama, u kojima e se prireivati posebne igre na sreu klaenja na osnovuodobrenja, s tim to broj uplatno-isplatnih mesta ne moe biti manji od 30, osimpravnog lica iz lana 82. stav 3. ovog zakona;

  5) dokaze o ispunjenosti uslova iz lana 85. ovog zakona;

 • - 30 -

  6) dokaz o lokaciji objekta u kojem se prireuju igre na sreu - klaenje usmislu lana 86. ovog zakona;

  7) potvrda nadlenog dravnog organa da osniva ili lan pravnog lica podnosioca zahteva, kao i lice koje u smislu zakona kojima se ureuje oblastoporezivanja dohotka graana i dobiti preduzea ima status povezanog lica sapodnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivaem ililanom, nije osuivan za krivina dela predviena aktom Vlade, a u periodu od petgodina koji prethodi podnoenju zahteva;

  8) pravila igara na sreu koje e se prireivati.

  Ako u toku vaenja odobrenja doe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1.ovog lana, prireiva je duan da obavesti Upravu.

  Ministar finansija blie ureuje nain utvrivanja ispunjenosti uslova iz stava1. ovog lana.

  Rok vaenja odobrenja

  lan 88.Odobrenje za prireivanje klaenja daje se na deset godina i moe se

  produiti, na nain i pod uslovima iz lana 87. ovog zakona.

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana ne vai za prireivanje klaenja prekosredstava elektronske komunikacije.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, pravnim licima iz lana 82. stav 3. ovogzakona odobrenje za prireivanje klaenja daje se za period trajanja sezonekonjikih trka.

  Period trajanja sezone konjikih trka utvren je propozicijama takmienja,koje su overene od strane Konjikog saveza Srbije.

  Prireiva moe podneti zahtev za produenje odobrenja najkasnije 60 danapre isteka roka iz stava 1. ovog lana.

  Prireiva moe otkazati prireivanje klaenja, pod uslovom da je izmirio svedospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igraima.

  Uprava donosi reenje o prestanku prireivanja igre na sreu klaenja, akosu ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog lana.

  Prestanak vaenja odobrenja

  lan 89.Ako prireiva kome je odobreno da prireuje posebne igre na sreu

  klaenje prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaa propisanenaknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava moedoneti reenje o oduzimanju odobrenja.

  Nedoputenost albe

  lan 90.Protiv reenja Uprave ne moe se izjaviti alba, ali se moe pokrenuti upravni

  spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja reenja.

 • - 31 -

  Zabrana za zaposlene i druga lica

  lan 91.Zaposlenima kod prireivaa zabranjeno je uee u igrama na sreu koje

  prireuje taj prireiva.

  Prireiva moe zabraniti ulazak u kladionicu pojedinim licima ili grupamalica, a da ne navede razloge za to.

  Prijavljivanje uplatno-isplatnih mesta

  lan 92.Prireiva je duan da svako otvaranje uplatno-isplatnog mesta prijavi Upravi.

  Prireiva je duan da svako zatvaranje uplatno-isplatnog mesta prijaviUpravi.

  Prireiva ne sme prireivati igre na sreu na uplatno-isplatnom mestu predobijanja odobrenja za to uplatno-isplatno mesto.

  Uprava je duna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odlui popodnetom zahtevu.

  Nalepnica za oznaavanje i registraciju uplatno-isplatnog mesta

  lan 93.Uplatno-isplatno mesto moe biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu

  istaknuta nalepnica za oznaavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadripodatke o: tipu tampaa tiketa, proizvoau tampaa tiketa, prireivau, lokaciji,roku vanosti odobrenja i jednoznanom serijskom broju.

  Nalepnica iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai do istekavaenja odobrenja.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu nalepnice iz stava 1. ovog lana.

  Posebna oznaka na ulazu u kladionicu

  lan 94.Na ulazu u svaku kladionicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

  Posebna oznaka iz stava 1. ovog lana Uprava daje prireivau koji je dobioodobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnihprihoda.

  Posebnu oznaku iz stava 1. ovog lana, koju postavlja prireiva, vai doisteka vanosti odobrenja.

  Ministar finansija propisuje oblik i sadrinu posebne oznake iz stava 1. ovoglana.

  Naknada za odobrenje

  lan 95.Prireiva plaa naknadu za dobijanje odobrenja za prireivanje posebnih

  igara na sreu klaenje u visini od 100 evra meseno u dinarskoj protivvrednosti,po kladionici.

 • - 32 -

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui raun javnihprihoda, u roku od osam dana od dana prijema reenja o odobrenju, srazmerno brojudana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodnimesec u periodu vaenja odobrenja.

  Naknada iz st. 1. i 2. ovog lana uplauje se i za svaku novu kladionicu, kojase otvara u periodu vaenja odobrenja.

  Naknada iz st. 1. i 2. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursuNarodne banke Srbije na dan uplate.

  Naknada za prireivanje

  lan 96.Prireiva plaa naknadu za prireivanje igara na sreu klaenje u visini od

  15% na osnovicu koju ini razlika izmeu ukupno ostvarenih uplata i ukupnoostvarenih isplata, s tim to iznos naknade ne moe biti manji od dinarskeprotivvrednosti 500 evra meseno, po kladionici.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui raun javnihprihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

  Naknada iz st. 1. i 2. ovog lana uplauje se i za svaku novu kladionicu, kojase otvara u periodu vaenja odobrenja.

  Naknada iz st. 1. i 2. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursuNarodne banke Srbije na dan uplate.

  Prireiva je duan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svakukladionicu na osnovu koje utvruje naknadu iz stava 1. ovog lana.

  Nain voenja evidencije iz stava 5. ovog lana propisuje ministar finansija.

  6. Igre na sreu preko sredstava elektronske komunikacije

  Prireivai

  lan 97.Pravo na prireivanje igara na sreu preko sredstava elektronske

  komunikacije imaju Dravna lutrija Srbije i prireivai kojima je Uprava odobrenjemprenela pravo na prireivanje posebnih igara na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije.

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana daje se reenjem Uprave.

  Dravna lutrija Srbije moe, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angaujeodreena pravna lica operatere radi organizovanja igara na sreu preko sredstavaelektronske komunikacije.

  Meusobna prava i obaveze izmeu Dravne lutrije Srbije i operatera iz stava3. ovog lana reguliu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

  Za isplatu dobitaka garantuje Dravna lutrija Srbije, odnosno prireivaikojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na prireivanje igara na sreu prekosredstava elektronske komunikacije.

 • - 33 -

  Osnovni kapital

  lan 98.Odobrenje za prireivanje igara na sreu preko sredstava elektronske

  komunikacije moe dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, imaosnovni kapital koji ne moe biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evraobraunate po zvaninom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, nadan dobijanja odobrenja.

  Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog lana mora biti upisan uodgovarajui registar.

  Pravno lice koje je dobilo odobrenje duno je da u periodu vaenja odobrenjaodrava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog lana.

  Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

  lan 99.Radi osiguranja isplate dobitaka igraima i izmirenja obaveza po osnovu

  javnih prihoda, prireiva igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacijemora u periodu za koji je dato odobrenje imati u banci sa seditem na teritorijiRepublike Srbije namenski depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskojprotivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

  Prireiva igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacije je duanda u korist Republike Srbije preda ovlaenje za raspolaganje sredstvimanamenskog depozita iz stava 1. ovog lana.

  Prireiva igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacije morasvakoga dana u kome se prireuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosuod najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

  Informatike karakteristike opreme

  lan 100.Prireiva igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacije mora

  imati informatiku opremu na teritoriji Republike Srbije, odnosno hardver i softverpreko kojih igrai uestvuju u igrama na sreu i koja omoguava automatskurazmenu podataka sa serverom Uprave.

  Prireiva je odgovoran za uspostavljanje komunikacije izmeu opreme izstava 1. ovog lana i servera Uprave, kao i za tanost, aurnost, zatitu i pravilnurazmenu podataka iz stava 1. ovog lana.

  Pre stavljanja u promet opreme, proizvoa je duan da Upravi dostaviuverenje o ispunjenosti informatikih karakteristika opreme tog tipa.

  Za svaku promenu informatikih karakteristika opreme, proizvoa opreme jeduan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti informatikih karakteristikaopreme tog tipa.

  Pre stavljanja u upotrebu opreme, prireiva je duan da Upravi dostavi brojuverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatikih karakteristikaopreme tog tipa.

  Uverenja iz st. 35. ovog lana daje laboratorija ovlaena od strane ministrafinansija.

 • - 34 -

  Kontrolu ispunjenosti informatikih karakteristika opreme obavlja laboratorijaiz stava 6. ovog lana.

  Ministar finansija blie propisuje informatike karakteristike opreme, uslovenjihovog zadovoljavanja i naine njihovog ispitivanja.

  Postupak davanja odobrenja

  lan 101.Zahtev za dobijanje odobrenja za prireivanje igara na sreu preko sredstava

  elektronske komunikacije sadri:

  1) podatke o nazivu i seditu pravnog lica podnosioca zahteva;

  2) nain identifikacije i registracije igraa;

  3) postupak u sluaju prekinute komunikacije sa igraem;

  4) opis sistema za uvanje stanja sistema (backup);

  5) opis sistema za povratak u poslednje sauvano stanje.

  Uz zahtev iz stava 1. ovog lana dostavljaju se:

  1) elaborat o spreavanju neeljenog uticaja na igre na sreu prekosredstava elektronske komunikacije;

  2) dokaz o pravu svojine ili pravu korienja na odgovarajuimprostorijama, u kojima e se nalaziti oprema za posebne igre na sreu prekosredstava elektronske komunikacije;

  3) dokaze o ispunjenosti uslova iz lana 100. ovog zakona;

  4) pravila igre, odnosno igara na sreu koje e se prireivati.

  Ako u toku vaenja odobrenja doe do izmene bilo kojeg podatka, odnosnodokaza iz st. 1. i 2. ovog lana, prireiva je duan da o tome obavesti Upravu.

  Ministar finansija blie propisuje nain utvrivanja uslova za dobijanjeodobrenja iz stava 1. ovog lana.

  Rok vaenja odobrenja

  lan 102.Odobrenje za prireivanje igara na sreu preko sredstava elektronske

  komunikacije daje se na deset godina i moe se produiti, na nain i pod uslovima izl. 97 101. ovog zakona.

  Prireiva moe podneti zahtev za produenje odobrenja najkasnije 60 danapre isteka roka iz stava 1. ovog lana.

  Prireiva moe otkazati prireivanje igara na sreu preko sredstavaelektronske komunikacije, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovujavnih prihoda i prema igraima.

  Uprava donosi reenje o prestanku prireivanja igara na sreu prekosredstava elektronske komunikacije, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog lana.

 • - 35 -

  Prestanak vaenja odobrenja

  lan 103.Ako prireiva kome je odobreno da prireuje igre na sreu preko sredstava

  elektronske komunikacije prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili neplaa propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom,Uprava moe doneti reenje o oduzimanju odobrenja.

  Nedoputenost albe

  lan 104.Protiv reenja Uprave ne moe se izjaviti alba, ali se moe pokrenuti upravni

  spor, u roku od 30 dana od dana prijema reenja.

  Zabrana za zaposlene

  lan 105.Zaposlenima kod prireivaa igara na sreu preko sredstava elektronske

  komunikacije, zabranjeno je uee u igrama na sreu preko sredstava elektronskekomunikacije koje prireuje taj prireiva.

  Naknada za odobrenje

  lan 106.Prireiva plaa naknadu za dobijeno odobrenje za prireivanje svih vrsta

  igara na sreu preko sredstava elektronske komunikacije u ukupnom iznosu od 2.500evra meseno u dinarskoj protivvrednosti.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui uplatni raunjavnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema reenja o odobrenju,srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu zaprethodni mesec u periodu vaenja odobrenja.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursudinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

  Naknada za prireivanje

  lan 107.Prireiva plaa naknadu za prireivanje igara na sreu - klaenje preko

  sredstava elektronske komunikacije meseno u visini od 15% na osnovicu, a zaostale igre na sreu preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% naosnovicu, koju ini razlika izmeu ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenihisplata, s tim to ukupan iznos naknade ne moe biti manji od dinarskeprotivvrednosti 7.500 evra meseno.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui uplatni raunjavnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se po zvaninom srednjem kursudinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

 • - 36 -

  7. Nagradne igre u robi i uslugama

  Prireiva

  lan 108.Prireiva u toku godine moe prirediti najvie dve nagradne igre, a po

  prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinano.

  Saglasnost iz stava 1. ovog lana daje se reenjem Uprave.

  Nagradna igra iz stava 1. ovog lana ne moe trajati due od 30 dana.

  U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog lana prireiva je duanda navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i duinu trajanjanagradne igre.

  Ministar finansija blie odreuje nain utvrivanja ispunjenosti uslova iz st. 13. ovog lana.

  Prireiva koji je dobio saglasnost za prireivanje nagradne igre duan je da15 dana pre otpoinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednomdnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, dravni organ, odnosno organizacija moe ucilju poboljanja primene odreenog propisa organizovati nagradnu igru iskljuivo zatu namenu.

  Za organizovanje nagradne igre iz stava 7. ovog lana Vlada utvrujekriterijume i daje saglasnost.

  Postupak davanja saglasnosti

  lan 109.Uz zahtev za dobijanje saglasnosti, koji, izmeu ostalog, sadri podatke o

  nazivu i seditu podnosioca zahteva i fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada,dostavlja se sledea dokumentacija:

  1) odluka nadlenog organa prireivaa o prireivanju nagradne igre;

  2) reenje o upisu u odgovarajui registar;

  3) pravila nagradne igre.

  Ministar finansija blie propisuje nain utvrivanja ispunjenosti uslova zadobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog lana.

  Prestanak vaenja saglasnosti

  lan 110.Uprava donosi akt o oduzimanju saglasnosti za prireivanje nagradne igre u

  robi i uslugama, ako utvrdi da:

  1) je saglasnost data na osnovu neistinitih podataka;

  2) prireiva nije uplatio dospelu obavezu po osnovu naknade zaprireivanje nagradne igre;

  3) prireiva ne postupa u skladu sa pravilima nagradne igre.

 • - 37 -

  Nedoputenost albe

  lan 111.Protiv reenja Uprave ne moe se izjaviti alba, ali se moe pokrenuti upravni

  spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja reenja.

  Zabrana pruanja usluge

  lan 112.Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vri reklamiranje, oglaavanje ili na

  drugi nain prireivanje igre ili koji omoguava prireivau korienje sredstavaelektronske komunikacije za uestvovanje u igri, ne moe pruati te usluge pravnomlicu koje nije dobilo saglasnost Uprave za prireivanje nagradne igre.

  Nagradne igre u robi i uslugama mogu se prireivati preko sredstavaelektronske komunikacije, ukljuujui i SMS usluge pod uslovom da cena pruaocausluge nije via od redovne cene te usluge.

  Naknada za prireivanje

  lan 113.Prireiva plaa naknadu za prireivanje nagradne igre u visini od 25% od

  ukupne vrednosti nagradnog fonda.

  Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog lana neodgovara trinoj vrednosti, ima pravo da utvrdi trinu vrednost fonda dobitaka.

  Naknada iz stava 1. ovog lana uplauje se na odgovarajui raun za uplatujavnih prihoda po prijemu reenja o davanju saglasnosti za prireivanje nagradneigre, a pre otpoinjanja nagradne igre.

  Izvetaj o nagradnoj igri

  lan 114.Po zavretku nagradne igre prireiva je duan da u roku od 15 dana

  obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre.

  Nain izvetavanja iz stava 1. ovog lana blie ureuje ministar finansija.

  8. Posebne obaveze prireivaa i uesnika u igri

  Pravila igre

  lan 115.Za svaku vrstu igre na sreu prilikom dostavljanja zahteva za prireivanje igre

  na sreu moraju se priloiti pravila igre.

  Ministar finansija propisuje blie uslove koje pravila igre moraju da sadre idaje saglasnost na dostavljena pravila igre.

  Pravila igre moraju biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igraprireuje ili objavljena na drugi nain ureen ovim zakonom.

  Pravila igre ne mogu se menjati u toku trajanja igre.

 • - 38 -

  Evidencija o dobitnicima i uvanje dokumentacije

  lan 116.Prireiva je duan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak,

  na nain koji propie ministar finansija.

  Podaci o licima iz stava 1. ovog lana prikupljaju se i obrauju u skladu sazakonom kojim je ureena zatita podataka o linosti.

  Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, propisanu ovim zakonom,prireiva je duan da uva najmanje pet godina.

  Spreavanja pranja novca i finansiranja terorizma

  lan 117.Pravna lica iz l. 1922. ovog zakona duna su da u svom poslovanju

  postupaju u skladu sa propisima kojima se ureuje spreavanje pranja novca ifinansiranje terorizma.

  Naknada za usluge elektronske komunikacije

  lan 118.Naknadu za usluge elektronske komunikacije u prireivanju igara na sreu

  preko sredstava elektronskih komunikacija pruaocu usluge plaa prireiva igre nasreu.

  U sluaju kad zbog prirode igre na sreu (fonto, SMS i dr.) naknadu za uslugeelektronskih komunikacija plaa uesnik u igri, ne moe mu se odrediti cena uslugevia od redovne cene odgovarajue usluge.

  9. Naplata

  Kamata

  lan 119.Na iznos manje ili vie plaenih naknada obraunava se i plaa kamata po

  stopi jednakoj godinjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uveanoj za desetprocentnih poena, primenom komforne metode obrauna.

  Prinudna naplata

  lan 120.Prinudnu naplatu sprovodi nadleni poreski organ u postupku propisanom

  zakonom kojim se ureuje poreski postupak i poreska administracija.

  III. NADZOR

  Organi nadleni za vrenje nadzora

  lan 121.Nadzor nad primenom ovog zakona vre:

  1) Uprava;

  2) Poreska uprava;

 • - 39 -

  3) Uprava za spreavanje pranja novca.

  Nadlenost Uprave u vrenju nadzora

  lan 122.Uprava vri nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom i

  analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od straneprireivaa igara na sreu, kao i drugih podataka iz lana 31. stav 2, lana 60. stav 5,lana 61. stav 1, lana 67. stav 6, lana 68. stav 5, lana 85. stav 5. i lana 100. stav5. ovog zakona.

  Uprava vri nadzor i na osnovu podataka dobijenih od drugih dravnih organai imalaca javnih ovlaenja.

  Ministar finansija blie propisuje rok, postupak i nain dostavljanja podatakaiz ovog lana.

  Nadlenost Poreske uprave u vrenju nadzora

  lan 123.Poreska uprava vri nadzor nad primenom odredaba ovog zakona putem

  terenske kontrole kod prireivaa.

  Prireivai su duni da poreskom inspektoru omogue obavljanje terenskekontrole nad celokupnim materijalno-finasijskim poslovanjem.

  Prireivai su duni da poreskom inspektoru omogue pregled prostorija,poslovnih knjiga, izvetaja, evidencija, softvera i drugih dokumenta ili podataka naosnovu kojih se moe utvrditi poslovanje prireivaa.

  Poreski inspektor moe prisustvovati otvaranju, obraunavanju i zatvaranjustolova i automata za igre na sreu u igranicima, odnosno u prostorijama saautomatima, kao i dnevnom obraunu blagajne.

  Ako u obavljanju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se igrana sreu prireuje suprotno odredbama ovog zakona, bez odlaganja donee reenjekojim e naloiti otklanjanje utvrenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti.

  Ako prireiva u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa reenjem iz stava 5.ovog lana, izvrie se peaenje igranice, kladionice, kao i privremeno oduzimanjestolova i automata i druge opreme za prireivanje igara na sreu, a najdue 30 dana,nakon ega e se izvriti njihovo trajno oduzimanje i unitenje.

  Reenje iz stava 5. ovog lana je konano.

  Trokove izvrenja reenja iz stava 5. ovog lana u celosti snosi prireiva.

  Nadlenost Uprave za spreavanje pranja novca

  lan 124.Uprava za spreavanje pranja novca vri nadzor nad primenom odredaba

  ovog zakona u skladu sa zakonom kojim se ureuje spreavanje pranja novca ifinansiranje terorizma.

 • - 40 -

  Ovlaenja Uprave u nadzoru

  lan 125.U postupku nadzora Uprava, u skladu sa zakonom, obavlja kancelarijsku

  kontrolu.

  Pojam kancelarijske kontrole

  lan 126.Kancelarijska kontrola predstavlja radnje kojima Uprava proverava potpunost

  i usklaenost sa zakonom podataka koje dostavlja prireiva igara na sreu,uporeivanjem sa podacima iz slubenih evidencija koje vodi, odnosno kojimaraspolae Uprava.

  Kancelarijsku kontrolu vri, u prostorijama Uprave, inspektor Uprave.

  Poslovi koji se obavljaju u kancelarijskoj kontroli

  lan 127.U postupku kancelarijske kontrole proverava se i obrauje matematika

  tanost, formalna ispravnost i potpunost dnevnih, mesenih i godinjih izvetaja oprometu, koje prireiva dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi, kao i drugihizvetaja koje prireiva, u skladu sa zakonom, dostavlja Upravi.

  Ako se u postupku obrade dnevnih, mesenih i godinjih izvetaja o prometuutvrdi da postoji matematika greka, Uprava e doneti reenje kojim se prireivaunalae da greku otkloni.

  Ako se u postupku obrade dnevnih, mesenih, godinjih i drugih izvetaja oprometu utvrdi da su formalno neispravni, pogreno popunjeni ili nepotpuni, inspektorUprave e doneti zakljuak kojim e naloiti prireivau da, u roku od tri dana, otklonigreke, odnosno dopuni izvetaj.

  Ako prireiva ne postupi po zakljuku iz stava 3. ovog lana, smatrae se daizvetaji nisu podneti Upravi.

  Uee prireivaa u postupku kancelarijske kontrole

  lan 128.Prireiva je duan da, na poziv Uprave, neposredno ili pr