Click here to load reader

Zaawansowane w Excelu - · PDF fileZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ ... jak tabele czy wykresy, ale również te rzadko wykorzystywane: motywy czy obiekty SmartArt. Opisuje również

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Zaawansowane w Excelu - · PDF fileZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ ... jak tabele czy...

ZAAWANSOWANE NARZDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU

Zaawansowane narzdzia do grafi cznej prezentacji wExceluT publikacj mona traktowa jako kompendium wiedzy na temat metod wizualizacji danych i prezentacji wynikw analiz, ktr powinien mie pod rk kady meneder czy analityk. Autor omawia nie tylko popularne narzdzia, jak tabele czy wykresy, ale rwnie te rzadko wykorzystywane: motywy czy obiekty SmartArt. Opisuje rwnie bardziej zaawansowane metody wizualizacji poczone zinterakcj na zachowanie uytkownika. NAJBLISZE TOMY Zastosowanie tabel przestawnych wkontrolingu

Tabele przestawne zna wikszo uytkownikw Excela, ale niewielu wie, jak due moliwoci oferuje ta funkcjonalno. Autor drobiazgowo przedstawia rnorodne zastosowania tabel przestawnych do analizy danych, zdradzajc wiele ciekawych trikw.

Excel wdziale ksigowociKsika pokazuje, jak zautomatyzowa prac dziau ksigowoci zwykorzystaniem Excela. Czytelnicy otrzy-maj m.in. gotowe do uycia szablony. Autor tumaczy, jak importowa do Excela informacje zbazy danych czy eksportowa je zExcela na potrzeby zewntrznych aplikacji, np. ksigowych. Podpowiada rwnie, jak przygotowa narzdzie uatwiajce generowanie deklaracji podatkowych.

Graficzna prezentacja zuyciem makr wExceluMakra umoliwiaj nie tylko automatyzacj pracy, ale sprawdzaj si rwnie wsferze wizualizacji iprezenta-cji danych. Ksika wyjania m.in., jak wykorzysta makra do tworzenia oraz modyfi kowania wykresw.

ACX05ISBN 978-83-269-3323-3

Cena: 79 z

z a a w a n s o w a n yz a a w a n s o w a n y

5

VBA

CZY.LICZBA

COS

DNI.ROBOCZEILOCZYN

KOMRKA

NPVROZK.EXPWSP.KORELACJI

JEELI

LOGSUMA

Zaaw

anso

wane

narz

d

zia

do

gra

fi czne

j pre

ze

nta

cji w

Exce

lu

Tom V

Zaawansowane narzdzia do graficznej prezentacji w Excelu

Piotr Dynia

Autor:Piotr Dynia

Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Zitek-MaciejczykWydawca: Monika Kijok

Redaktor prowadzcy: Rafa JanusKorekta: Zesp

Skad iamanie: Triograf, Dariusz KoaczProjekt okadki: Piotr Fedorczyk

Druk: MillerISBN: 978-83-269-3323-3

Copyright by Wydawnictwo Wiedza iPraktyka sp. zo.o.Warszawa 2014

Wydawnictwo Wiedza iPraktyka sp. zo.o.03-918 Warszawa, ul. otewska 9atel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10NIP: 526-19-92-256Numer KRS: 0000098264 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sd Gospodarczy XIII Wydzia Gospodarczy Rejestrowy. Wysoko kapitau zakadowego: 200.000 z

Zaawansowane narzdzia grafi cznej prezentacji w Excelu wraz zprzysugujcym Czytelnikom innymi elementami dostpnymi wsubskrypcji (e-letter, strona WWW iinne) chronione s pra-wem autorskim. Przedruk materiaw opublikowanych wZaawansowanych narzdziach grafi cznej prezentacji w Excelu oraz winnych dostp-nych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji zpowoaniem si na rdo.Publikacja Zaawansowane narzdzia grafi cznej prezentacji w Excelu zostaa przygotowana zza-chowaniem najwyszej starannoci iwykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy idowiadcze-nia autorw oraz konsultantw. Zaproponowane wpublikacji Zaawansowane narzdzia grafi cznej prezentacji w Excelu oraz winnych dostpnych elementach subskrypcji wskazwki, porady iinterpretacje nie maj charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie wkonkretnym przypadku moe wymaga dodatkowych, pogbionych konsultacji. Publikowane rozwizania nie mog by traktowane jako ofi cjalne stanowisko organw iurzdw pastwowych. Wzwizku zpowyszym redakcja nie moe ponosi odpowiedzialnoci prawnej za zastosowanie zawartych wpublikacji Zaawansowane narzdzia grafi cznej prezentacji w Excelu lub winnych dostpnych elementach subskrypcji wskazwek, przykadw, informacji itp. do konkretnych przypadkw.

3

Spis treci

1. Wykorzystanie tabel do prezentacji danych .................................................................. 7

1.1. Tworzenie tabeli ..................................................................................................... 71.2. Zmiana ustawie tabeli ......................................................................................... 91.3. Tworzenie nowego stylu tabeli .............................................................................. 111.4. Modyfikowanie niestandardowego stylu tabeli ................................................... 161.5. Tworzenie nowego stylu tabeli na podstawie istniejcego ................................. 201.6. Kopiowanie stylu tabeli do innego skoroszytu .................................................... 23

2. Zaawansowane moliwoci tworzenia wykresw .......................................................... 26

2.1. Wybr odpowiedniego rodzaju wykresu iustawienie podstawowych opcji ................................................................................................ 26

2.2. Zmiana opcji formatowania wykresu ................................................................... 322.3. Dodanie linii trendu ijej sformatowanie ............................................................. 39

3. Przykady zastosowania motyww .................................................................................. 43

3.1. Korzystanie zmotyww ......................................................................................... 433.2. Tworzenie wasnego motywu ................................................................................ 483.3. Inne ciekawe operacje na motywach .................................................................... 54

4. Opcje formatowania warunkowego ................................................................................ 58

4.1. Uywanie odpowiednich kryteriw przy formatowaniu warunkowym ........................................................................................................... 58

4.2. Uycie paskw danych ............................................................................................ 634.3. Uycie skali kolorw ............................................................................................... 684.4. Uycie ikon przy formatowaniu warunkowym .................................................. 714.5. Uycie skomplikowanych formu przy formatowaniu warunkowym .............. 74

5. Uywanie grafiki SmartArt ............................................................................................... 78

5.1. Dodawanie grafiki SmartArt do arkusza ............................................................. 785.2. Dostosowywanie ustawie grafiki SmartArt ....................................................... 835.3. Przeczenie na inn grafik SmartArt iinne przydatne operacje ................... 87

4

Kontroling fi nansowy w Excelu

6. Uywanie formantw do zmiany wizualizacji na arkuszu ............................................ 92

6.1. Dodanie paska przewijania wcelu przesuwania osi czasu ................................ 926.2. Dodanie pokrta zmieniajcego liczb punktw na wykresie ......................... 996.3. Dodawanie rozwijanej listy wcelu wyboru danych

pokazywanych na wykresie ....................................................................................1036.4. Przedstawienie zmian na ywo na drugim ekranie

podczas prezentacji .................................................................................................106

5

Wstp Excel jest jednym z najbardziej popularnych narzdzi do analizy danych. Swoj popularno zawdzicza temu, e oferuje wiele rnych sposobw dokonywania oblicze oraz ma du gam moliwoci prezentacji danych i wizualizacji wynikw. Te moliwoci pozwalaj przedstawia analizy sta-tystyczne czy trendy w sposb dostosowany do konkretnego uytkownika i uatwiaj mu analiz, a tym samym podejmowanie decyzji. Znajomo poszczeglnych metod prezentacji i wizualizacji danych w Excelu jest pod-stawow umiejtnoci sprawnego menedera, ksigowego czy specjalisty od kontrolingu. W tej ksice przedstawimy poszczeglne narzdzia su-ce do tych celw i omwimy je dokadnie na bazie przykadw.

Kada kolejna wersja Excela jest wzbogacana onowe narzdzia prezentacji danych. Uytkownik moe pogubi si wtym, jak te narzdzia wykorzysta do wasnych zada. Dlatego wtej ksice pooono nacisk na omwienie prawie wszystkich narzdzi sucych do wizualizacji wynikw wraz zza-znaczeniem rnic pomidzy nimi. Po zapoznaniu si zt publikacj Czy-telnik zdobdzie szerok wiedz na temat poszczeglnych narzdzi. Bdzie rwnie w stanie wybra odpowiednie narzdzie do wasnych potrzeb wzakresie prezentacji danych. Wszystkie informacje zawarte wtej ksice s dostosowane do nowszych edycji Excela, poczwszy od wersji 2007.

Autor omawia nie tylko popularne narzdzia, jak tabele czy wykresy, ale rwnie te rzadko wykorzystywane: motywy czy obiekty SmartArt. Oma-wia rwnie bardziej zaawansowane metody wizualizacji umoliwiajce uytkownikom interakcj z arkuszem. T publikacj mona traktowa jako obszerny zbir wiedzy na temat metod wizualizacji danych i prezentacji wynikw analiz, ktr powinien mie pod rk kady meneder czy ana-lityk.

6

Kontroling fi nansowy w Excelu

Wszystkie pliki Excela z przykadami o mawianymi w ksice mona pobra

ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom5.zip

7

1. Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Jednym z podstawowych narzdzi, ktre pozwalaj na odpowiednie zwizualizowanie danych, s tabele programu Excel. Tabele te zostay wprowadzone w wersji Excel 2007, zastpujc listy. Zaprezentujemy moliwoci przedstawienia danych w takiej tabeli na podstawie arkusza zrozliczeniem budetu przedstawionym na rysunku 1.1.

Rys. 1.1. Arkusz zrozliczeniem budetu

1.1. Tworzenie tabeli Najpierw mus