Zakon o drzavnoj sluzbi FBiH

Embed Size (px)

Text of Zakon o drzavnoj sluzbi FBiH

 • ZAKON

  O DRAVNOJ SLUBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  POGLAVLJE I. - TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1. Predmet Zakona

  1. Ovim se zakonom ureuje radno-pravni status dravnih slubenika u organima dravne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona, grada i opine (u daljnjem tekstu: organ dravne slube).

  2. Dravni slubenik je osoba postavljena rjeenjem na radno mjesto u organ dravne slube, sukladno zakonu.

  lanak 2. Srazmjerna zastupljenost

  1. U organima dravne slube Federacije, kantona, gradova i opina, Bonjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi zajedno s ostalima i graani Bosne i Hercegovine bit e srazmjerno zastupljeni.

  2. Kao ustavno naelo, takva srazmjerna zastupljenost bazirat e se na popisu stanovnitva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u cijelosti ne sprovede, izuzev u organima dravne slube opina iji su pojedini dijelovi po Daytonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika pripali drugome entitetu ili drugoj opini.

  3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i vlade kantona nadziru zastupljenost dravnih slubenika u organima dravne slube iz stavka 1. ovoga lanka.

  lanak 3. Upoljavanje i promicanje

  1. Upoljavanje i promicanje profesionalne karijere dravnog slubenika temelji se na javnom natjeaju i profesionalnoj sposobnosti.

  2. Upoljavanje u organima dravne slube provodi se samo temeljem javnog natjeaja i ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim zakonom i posebnim zakonom, te sukladno kriterijima propisanim podzakonskim propisom donesenim na temelju ovoga zakona.

  lanak 4. Zakonska naela

  Dravna sluba osigurava potovanje i primjenu sljedeih naela:

 • a) zakonitost;

  b) transparentnost i javnost;

  c) odgovornost;

  d) uinkovitost i ekonominost;

  e) profesionalna nepristranost;

  f) politika neovisnost.

  lanak 5. Izuzee u primjeni

  1. lanovi Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije, lanovi Vlade Federacije, suci Ustavnog suda Federacije, suci Vrhovnog suda Federacije i federalni tuitelji nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.

  2. lanovi kantonalne vlade, lanovi skuptina kantona, suci kantonalnih sudova i kantonalni tuitelji nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.

  3. lanovi opinskih vijea, opinski naelnik svake opine i suci opinskih sudova nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.

  4. lanovi gradskih vijea i gradonaelnici nisu dravni slubenici i njihov radno-pravni status se ureuje drugim propisima.

  5. Osobe uposlene kao savjetnici nositelja dunosti iz ovoga lanka nisu dravni slubenici.

  6. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore uposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnike policije i oruanih snaga.

  POGLAVLJE II. - RADNA MJESTA U DRAVNOJ SLUBI

  lanak 6. Radna mjesta u dravnoj slubi

  1. Dravni slubenik se postavlja na jedno od sljedeih radnih mjesta:

  a) Rukovodei dravni slubenici:

  1) rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove;

  2) tajnik organa dravne slube;

 • 3) rukovoditelj uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva;

  4) pomonik rukovoditelja organa dravne slube;

  5) glavni federalni i glavni kantonalni inspektori.

  b) Ostali dravni slubenici:

  1) ef unutarnje organizacijske jedinice;

  2) inspektori;

  3) struni savjetnik;

  4) vii struni suradnik;

  5) struni suradnik.

  2. Vlada Federacije propisuje vrstu i sloenost poslova koji se obavljaju u okviru radnih mjesta dravnih slubenika iz stavka 1. ovoga lanka.

  3. Kategorije u okviru radnih mjesta dravnih slubenika utvruju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji organa dravne slube, sukladno ovom zakonu i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona.

  lanak 7. Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove

  1. Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove rukovodi upravom, odnosno ustanovom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadlenosti uprave, odnosno ustanove.

  2. Rukovoditelj za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Federacije, odnosno vladi kantona.

  lanak 8. Tajnik organa dravne slube

  1. Tajnik organa dravne slube obavlja poslove od znaaja za unutarnju organizaciju i rad organa dravne slube, koordinira radom odjela i sektora, surauje izmeu organa i drugih tijela dravne slube i poduzea, realizira program rada organa dravne slube i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj organa dravne slube.

  2. Tajnik organa dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovoditelju organa dravne slube.

 • lanak 9. Rukovoditelj uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva

  1. Rukovoditelj uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva rukovodi upravom, odnosno ustanovom, sukladno zakonu.

  2. Rukovoditelj za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i Vladi Federacije, odnosno ministru i Vladi kantona.

  lanak 10. Pomonik rukovoditelja organa dravne slube

  1. Pomonik rukovoditelja organa dravne slube obavlja poslove rukovodnog obiljeja unutar temeljne organizacijske jedinice i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih temeljnoj organizacijskoj jedinici.

  2. Pomonik rukovoditelja organa dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovoditelju organa dravne slube.

  lanak 11. Glavni federalni i glavni kantonalni inspektori

  1. Glavni federalni i glavni kantonalni inspektori rukovode poslovima koji se odnose na inspekciju nad provoenjem federalnih zakona, odnosno kantonalnih zakona, drugih propisa i opih akata koji spadaju u njihovu nadlenost.

  2. Prilikom obavljanja inspekcije glavni federalni inspektori ostvaruju suradnju s nadlenim kantonalnim, odnosno gradskim i opinskim inspektorima, koja se odnosi na pitanja od zajednikog interesa za obavljanje inspekcije i pruaju im potrebnu strunu pomo.

  lanak 12. ef unutarnje organizacijske jedinice

  1. ef unutarnje organizacijske jedinice upravlja jedinicom i obavlja sloenije poslove i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutarnjoj organizacijskoj jedinici.

  2. ef unutarnje organizacijske jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoniku, odnosno tajniku organa dravne slube ukoliko u danome organu dravne slube nema pomonika rukovoditelja organa dravne slube.

  lanak 13. Inspektori

  Inspektori obavljaju poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona i radom organa dravne slube, sukladno zakonu.

 • lanak 14. Struni savjetnik

  1. Struni savjetnik je dravni slubenik ija dunost podrazumijeva odgovornost, visok stupanj strunosti i neovis- nosti u odreenim podrujima rada u okviru organizacijske jedinice.

  2. Struni savjetnik podnosi izvjee o svome radu pomoniku rukovoditelja organa dravne slube, odnosno rukovoditelju organizacijske jedinice.

  lanak 15. Vii struni suradnik

  1. Vii struni suradnik obavlja odgovorne poslove u odreenoj organizacijskoj jedinici.

  2. Vii struni suradnik podnosi izvjee o svojemu radu rukovoditelju organizacijske jedinice.

  lanak 16. Struni suradnik

  Struni suradnik je dravni slubenik specijaliziran za obavljanje odreeneog podruja rada.

  POGLAVLJE III. - DUNOSTI I PRAVA DRAVNIH SLUBENIKA

  lanak 17. Dunosti dravnog slubenika

  1. Dravni slubenik izvrava zadatke predviene opisom radnoga mjesta i primjenjuje i osigurava potovanje ustavno-pravnog poretka i zakona u dravi Bosni i Hercegovini i Federaciji.

  2. Ukoliko dravni slubenik primi naredbu za koju se pretpostavlja kako je nezakonita, postupa na sljedei nain:

  a) skree pozornost izdavatelju naredbe na njezinu nezakonitost;

  b) ako izdavatelj naredbe ponovi naredbu, dravni slubenik zatrait e pismenu potvrdu u kojoj se navodi identitet izdavatelja naredbe i precizan sadraj naredbe;

  c) ako je naredba potvrena, dravni slubenik izvjeuje o naredbi neposredno nadreenog izdavatelja naredbe i prinuen ju je izvriti, osim ako naredba ne predstavlja kazneno djelo. U tom sluaju, dravni slubenik odbija ju izvriti i prijavljuje sluaj nadlenom tuiteljstvu.

  3. Dravni slubenik je nepristran, te osobito:

 • a) izbjegava djelatnosti ili propuste u obavljanju svoje profesionalne dunosti koje kre ili su nespojive s dunostima utvrenim ovim zakonom i suspree se osobito od javnoga ispoljavanja svojih politikih uvjerenja i ne zlorabi vjerska uvjerenja;

  b) ne trai i ne prihvaa za sebe ili svoje srodnike bilo kakovu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama i slino, osim onih doputenih ovim zakonom.

  4. Dravni slubenik se u obavljanju svojih dunosti rukovodi opim interesom, te osobito:

  a) slui i pomae javnosti;

  b) dostavlja javnosti, zainteresiranim stranama i javnim organima informacije zatraene sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

  5. Dravni slubenik ne smije zauzimati nepokretnost u vlasnitvu izbjeglice ili prognanika niti zauzimati stan za koji je izbjeglica ili prognanik podnio zahtjev za povratom stanarskog prava, niti zauzimati stan koji bi trebao biti pod upravom opinskog organa uprave zaduenog za stambena pitanja i koji bi trebao biti koriten u