Zakon o Gasu u FBiH Bos

 • View
  40

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o Gasu u FBiH

Text of Zakon o Gasu u FBiH Bos

 • Prednacrt

  ZAKON O GASU U FEDERACIJI BIH

  februar 2013

 • 2

  ZAKON O GASU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  I OPTE ODREDBE

  lan 1. (Opte odredbe)

  (1) Ovim Zakonom ureuju se: strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, uesnici u gasnom sektoru, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti i funkcionisanje gasnog sektora, operatori sistema , pristup tree strane sistemu za prirodni gas, trite gasom i regulisanje trita, nadlenosti Regulatorne komisije u gasnom sektoru, energetske dozvole, licence i tehniki propisi, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, prava i obaveze proizvoaa, snabdjevaa i kupaca gasa, sigurnost snabdijevanja gasom i mjere u sluaju poremeaja na tritu gasa, upravni nadzor i inspekcija, te druga pitanja od znaaja za gasni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

  (2) Regulisanje transporta prirodnog gasa, meunarodna trgovina, upravljanje, balansiranje i pomone usluge transportnog sistema, nisu predmet ovog zakona.

  II CILJEVI

  lan 2. (Ciljevi)

  Osnovni ciljevi ovog zakona su:

  1) obezbjeenje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom;

  2) ukljuivanje u meunarodno trite prirodnim gasom, putem jedinstvenog trita prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, osiguranjem usklaenosti trita prirodnog gasa BiH i kompatibilnosti sistema prirodnog gasa BiH sa drugim regionalnim i evropskim tritima i sistemima;

  3) podsticanje odrivog razvoja trita prirodnog gasa 4) energetska efikasnost; 5) zatita okolia u skladu sa propisima i domaim i meunarodnim standardima; 6) zatita interesa korisnika sistema; 7) osiguranje transparentnih i nediskriminatornih tarifa za proizvodnju, distribuciju i

  snabdijevanje prirodnim gasom; 8) obezbjeenje pristupa sistemu na nediskriminatoran, transparenatan nain koji

  odraava stvarne trokove; 9) osiguranje da distributivni i transportni sistemi funkcioniu putem subjekata koji su

  nezavisni po formi, organizaciji i odluivanju od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju i transport;

  10) osiguranje uslova kojima je izvorima biogasa i drugim tipovima gasa iz biomase omoguen nediskriminatoran pristup gasnom sistemu, uzimajui u obzir neophodne zahtjeve kvaliteta, tehnike propise i sigurnosne standarde;

  11) obaveza vrenja javne usluge preduzea za prirodni gas; 12) zatita prava socijalno ugroenih kupaca;

 • 3

  lan 3. (Definicije)

  U smislu ovog zakona: 1) Biogas znai gas proizveden putem pretvaranja organskih tvari na obnovljivoj osnovi,

  ukljuujui, ali ne ograniavajui se na materijale iz obnovljivih postrojenja i biljne i ivotinjske otpadne materijale;

  2) Direktni vod znai cjevovod za prirodni gas koji dopunjuje meusobno povezani sistem;

  3) Distribucija znai prenos prirodnog gasa kroz lokalne mree gasovoda s ciljem njegove isporuke kupcima, ali ne ukljuuje snabdijevanje;

  4) Domainstvo" znai kupac koji kupuje prirodni gas za potronju u vlastitom domainstvu;

  5) Dozvola za rad (licenca) znai ovlatenje nadlenog organa za obavljenje djelatnosti propisane ovim zakonom;

  6) Dugorono planiranje znai planiranje kapaciteta snabdijevanja i transporta preduzea za prirodni gas na dugoronoj osnovi u cilju zadovoljenja potranje sistema za prirodnim gasom, diversifikacije izvora i osiguranja snabdijevanja kupaca;

  7) Energetska dozvola znai upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Ministarstvo) investitoru u postupku prikupljanja potrebnih dozvola za izgradnju objekta;

  8) Energetski subjekt za gas je pravna osoba koja obavlja jednu od slijedeih energetskih djelatnosti: istraivanje i proizvodnju gasa, transport gasa, distribuciju gasa, skladitenje gasa ukljuujui i objekat za ukapljeni prirodni gas (LNG), snabdijevanje gasom, a odgovorna je za komercijalna i tehnika pitanja, te odravanje sistema vezanih uz te djelatnosti, ali ne smije ukljuivati krajnje kupce;

  9) FERK znai Regulatoma komisija za energiju uspostavljena u skladu sa Zakonom o elektrinoj energiji u Federaciji BiH i ovim zakonom,

  10) Gas je prirodni gas ukljuujui i ukapljeni prirodni gas (u daljnjem tekstu: LNG), biogas i druge vrste gasa ako se te vrste gasa mogu tehniki i sigurno transportovati kroz gasni sistem, ali iskljuuje propan, butan i drugi industrijski gas u bocama;

  11) Horizontalno integrisani energetski subjekt znai preduzee koje obavlja barem jednu od funkcija proizvodnje, transporta, distribucije, snabdijevanja ili skladitenja prirodnog gasa i djelatnost koja nije povezana s prirodnim gasom;

  12) Integrisani energetski subjekt za prirodni gas znai vertikalno ili horizontalno integrisano preduzee;

  13) Interkonektor znai transportni gasovod koji prelazi granicu izmeu dvije drave samo radi povezivanja transportnih sistema tih drava,

  14) Javna usluga snabdijevanja gasom znai garantovani nivo usluge koju e energetski subjekt za gas pruiti kupcima u optem drutvenom i ekonomskom interesu radi obezbjeenja sigurnosti snabdijevanja, redovnosti , kvaliteta i cijene snabdijevanja gasom.

  15) Javni snabdijeva znai snabdijeva gasom koji prua javnu uslugu snabdijevanja gasom po regulisanim cijenama domaintvima i kvalifikovanim kupcima koji izaberu taj oblik snabdijevanja;

  16) Koliina gasa u gasovodu znai skladitenje gasa kompresijom u sistemima za transport i distribuciju gasa, ali iskljuujui objekte rezervisane za operatore transportnog sistema za potrebe obavljanja svojih funkcija;

  17) Koncesija znai pravo obavljanja djelatnosti koritenjem prirodnih bogatstava, dobara u opoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od opeg interesa. Koncesija u smislu ovog zakona odnosi se na djelatnost proizvodnje, izgradnju nove i koritenje postojee infrastrukture za distribuciju gasa;

 • 4

  18) Korisnik sistema znai svako pravno lice koje snabdijeva, ili pravno i fiziko lice koje biva snabdijevano putem transportnog ili distributivnog sistema;

  19) Krajnji kupac znai kupca koji kupuje prirodni gas za svoju vlastitu potronju; 20) Kupac na veliko znai bilo koje fizike ili pravne osobe koje nisu i operatori

  transportnog i distributivnog sistema i koji kupuju prirodni gas s ciljem preprodaje u/ili izvan sistema u kojem su osnovani.

  21) Kupac znai kupca na veliko i krajnji kupac prirodnog gasa i preduzea za prirodni gas koja kupuju prirodni gas;

  22) Kvalifikovani kupac znai kupca koji imaju slobodu kupovanja prirodnog gasa od snabdjevaa po vlastitom izboru,

  23) LNG objekat znai terminal koji se koristi za ukapljivanje prirodnog gasa ili uvoz, iskrcavanje i regasifikaciju LNG-a, i ukljuuje pomone usluge i privremeno skladitenje potrebno za proces regasifikacije i kasniju isporuku u transportni sistem, ali ne ukljuuje niti jedan dio LNG terminala koji se koristi za trajno skladitenje;

  24) Meusobno povezani sistem (mrea) znai niz sistema koji su povezani jedni s drugim;

  25) Mrea uzvodnog sistema gasovoda znai svaki cjevovod ili mreu cjevovoda koji rade i/ili su izgraeni kao dio projekta proizvodnje nafte ili gasa, ili koji se koriste za dovoenje prirodnog gasa iz jednog ili vie takvih projekata u postrojenje za preradu ili terminal ili zavrni obalni kopneni terminal;

  26) Nekvalifikovani kupac znai kupca koji se snabdijeva gasom na regulisani nain i po regulisanoj cijeni ( tarife);

  27) Nova infrastruktura znai infrastrukturu koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, jo nije zavrena;

  28) operator distributivnog sistema-ODS znai pravnu osobu koja obavlja funkciju distribucije i odgovorna je za rad, odravanje , razvoj distributivnog sistema u datom podruju i, gdje je potrebno, njegovo povezivanje s drugim sistemima, te za osiguranje dugorone sposobnosti sistema da udovoljava razumnim zahtjevima za distribuciju gasa;

  29) Operator LNG sistema znai pravnu osobu koja obavlja djelatnost ukapljivanja prirodnog gasa ili uvoz, iskrcavanje i regasifikacije ukapljenog prirodnog gasa (LNG) i koja je odgovorna za rad LNG objekta;

  30) Operator sistema skladitenja znai pravnu osobu koja obavlja funkciju skladitenja, i odgovorna je za rad skladinog objekta;

  31) Operator transportnog sistema (TSO) znai pravnu osobu koja obavlja funkciju transporta i odgovorna je za rad, osiguranje odravanja i po potrebi, razvoj transportnog sistema u datom podruju, kao i gdje je potrebno njegovo povezivanje s drugim sistemima, te za osiguranje dugorone sposobnosti sistema kako bi se udovoljilo razumnim zahtjevima za transport gasa;

  32) Operator za gas na dravnom nivou znai pravni subjekt koji je nezavisan i uspostavljen zakonom o gasu na dravnom nivou;

  33) Period balansiranja znai period unutar kojeg izlaz odreene koliine prirodnog gasa, izraene u jedinicama energije, svaki korisnik mree mora nadoknaditi tako to ubacuje istu koliinu prirodnog gasa u transportnu mreu u skladu s ugovorom o transportu ili mrenim pravilima;

  34) Pomone usluge znae sve usluge za pristup i funkcionisanje: transportnih mrea, distributivnih mrea, LNG objekata, i/ili skladinih objekata, ukljuujui uravnoteenje optereenja, mijeanje i ubacivanje inertnih plinova, ali iskljuujui objekte rezervisane iskljuivo za operatora transportnog sistema u obavljanju svojih funkcija;

  35) Pristup sistemu je pravo snabdjevaa i kvalifikovanog kupca na koritenje sistema radi transporta, distribucije, preuzimanja i predaje ugovorene koliine prirodnog gasa u ugovoreno vrijeme pod propisanim i javno objavljenim uslovima na principu

 • 5

  nediskriminacije; 36) Proizvodnja znai izvlaenje prirodnog gasa ili pretvaranje organskih tvari nekim

  procesom u biogas. Proizvodnja ukljuuje vlastito snabdije