ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE latinicaa/ZAKON O IZVOZU I UVOZU RDN, Sl...3) uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju

Embed Size (px)

Text of ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE latinicaa/ZAKON O IZVOZU I UVOZU RDN, Sl...3) uvoz robe...

 • ZAKON

  O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013)

  I UVODNE ODREDBE

  Predmet zakona

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se nain i uslovi pod kojima se vri izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke

  namene, kao i pruanje brokerskih usluga i tehnike pomoi u vezi sa robom dvostruke namene.

  Cilj zakona

  lan 2

  Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i

  pruanja brokerskih usluga i tehnike pomoi u vezi sa robom dvostruke namene, radi

  ostvarivanja i zatite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitikih interesa

  Republike Srbije, njenog meunarodnog kredibiliteta i obezbeenja potovanja meunarodnih

  obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

  Znaenje pojedinih izraza

  lan 3

  Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) roba dvostruke namene je roba, ukljuujui softver i tehnologiju, koja se moe koristiti kako u

  civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja moe biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja

  se na bilo koji nain moe iskoristiti u cilju irenja ili proizvodnje oruja za masovno

  unitavanje;

  2) izvoz robe dvostruke namene je:

  (1) iznoenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju

  druge drave ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima,

  (2) ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajui robu u tranzitu,

  (3) prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom

  na podruje izvan Republike Srbije, kao i mogunost da se softver i tehnologije uine

  dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije;

 • 3) uvoz robe dvostruke namene je unoenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke

  namene sa teritorije druge drave ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa

  carinskim propisima;

  4) izvoznik je pravno lice ili preduzetnik:

  (1) u ije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme

  kada je deklaracija prihvaena ima zakljuen ugovor o izvozu sa primaocem robe u

  drugoj dravi i ima ovlaenje da odlui o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor

  o izvozu nije zakljuen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime,

  izvoznik je lice koje ima ovlaenje da odlui o slanju robe iz Republike Srbije,

  (2) koje donosi odluku o prenosu, omoguava prenoenje ili ini dostupnim softver ili

  tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije ukljuujui prenos faksom,

  telefonom, elektronskom potom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan

  Republike Srbije,

  (3) sa seditem ili prebivalitem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u ime i

  za raun lica sa seditem izvan Republike Srbije;

  5) uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa seditem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu

  dvostruke namene u Republiku Srbiju;

  6) brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa

  kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne drave i njihovu prodaju u

  drugoj dravi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj dravi radi njenog

  prenosa u drugu dravu.

  Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge

  osiguranja, reosiguranja, oglaavanja i reklamiranja;

  7) broker je pravno lice ili preduzetnik sa seditem u Republici Srbiji koje vri usluge iz take 6)

  ovog lana;

  8) tehnika pomo je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje,

  sklapanje, testiranje, popravku, odravanje, skladitenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao

  i druge tehnike usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i vetina ili

  strune i savetodavne usluge, ukljuujui i pomo koja se prua usmeno;

  9) prualac tehnike pomoi je pravno lice ili preduzetnik sa seditem u Republici Srbiji koje

  prua usluge iz take 8) ovog lana;

  10) tranzit je kopneni, vodeni, vazduni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi

  na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije

  Republike Srbije.

 • Pod pretovarom se podrazumeva istovar, ponovni utovar ili promena naina transporta robe

  dvostruke namene na teritoriji Republike Srbije;

  11) Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene je lista kojom se utvruje klasifikacija ili

  kodifikacija robe dvostruke namene za iji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu

  nadlenog organa (u daljem tekstu: Lista);

  12) Nacionalna kontrolna lista naoruanja i vojne opreme je lista kojom se utvruje klasifikacija

  ili kodifikacija naoruanja i vojne opreme za iji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu

  nadlenog organa;

  13) Krajnja vojna namena je:

  (1) ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne

  liste naoruanja i vojne opreme,

  (2) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za

  razvoj, proizvodnju ili odravanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste

  naoruanja i vojne opreme,

  (3) upotreba bilo kog nedovrenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne

  namene iz Nacionalne kontrolne liste naoruanja i vojne opreme;

  14) Meunarodni kontrolni izvozni reimi su Vasenarski aranman, Grupa nuklearnih

  snabdevaa, Australijska grupa, Zanger komitet i Reim kontrole raketne tehnologije.

  II PODRUJE PRIMENE

  Izvoz i uvoz robe dvostruke namene

  lan 4

  Roba dvostruke namene utvrena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

  Izvoznik, uvoznik, broker i prualac tehnike pomoi duan je da pre zapoinjanja izvoza,

  uvoza, pruanja brokerskih usluga i pruanja tehnike pomoi utvrdi da li predmetna roba spada

  u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog

  zakona.

  Nadlenost za donoenje Liste

  lan 5

 • Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu:

  Ministarstvo), utvruje Listu koja je usklaena sa relevantnom listom Evropske unije.

  Sveobuhvatna klauzula

  lan 6

  Izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaena Listom vri se na osnovu dozvole u sluaju

  kada je lice koje namerava da izvri izvoz obaveteno od strane Ministarstva:

  1) da je roba namenjena ili da moe biti namenjena, u celini ili delimino, za razvoj, proizvodnju,

  modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, odravanje,

  skladitenje, detekciju ili irenje oruja za masovno unitavanje;

  2) da e roba biti iskoriena ili da moe biti u celini ili delimino iskoriena za krajnju vojnu

  namenu u dravi kupca ili dravi krajnjeg korisnika, ako je drava pod embargom na naoruanje

  i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za

  evropsku bezbednost i saradnju i drugih meunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku

  Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva;

  3) da e roba biti koriena ili da moe biti, u celini ili delimino, koriena kao deo ili

  komponenta proizvoda naoruanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoruanja i

  vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa

  uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

  U sluaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava

  da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se moe upotrebiti, u celini ili delimino,

  za neku od namena iz stava 1. ovog lana duan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje e

  utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola.

  U sluaju kada su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog lana neophodno je pribaviti dozvolu i za

  izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi.

  Tranzit

  lan 7

  Ministarstvo moe reenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe

  koja jeste ili moe biti namenjena, u celini ili delimino, za namene utvrene u lanu 6. stav 1.

  taka 1) ovog zakona.

  Ministarstvo o donetom reenju iz stava 1. ovog lana bez odlaganja obavetava organe nadlene

  za unutranje poslove i carinske organe.

  Reenje iz stava 1. ovog lana je konano i protiv njega se moe pokrenuti upravni spor.

  Brokerske usluge

 • lan 8

  Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna je dozvola

  ako je broker obaveten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili moe biti namenjena, u celini

  ili delimino, za bilo koju upotrebu navedenu u lanu 6. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini

  ili delimino, namenjena u svrhe iz lana 6. stav 1. taka 1) ovog zakona, duan je da o tome

  obavesti Ministarstvo, koje e utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

  Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog lana moe se pruiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili

  ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

  Tehnika pomo

  lan 9

  Za tehniku pomo u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike

  Srbije potrebna je dozvola ako je prualac tehnike pomoi obaveten od strane Ministarstva da

  je tehnika pomo koju namerava da prui namenjena u svrhe navedene u