Zakon o Javnom Biljeznistvu Procisceni Tekst

Embed Size (px)

Text of Zakon o Javnom Biljeznistvu Procisceni Tekst

Zakon o javnom biljenitvu (proieni tekst)

HRVATSKA JAVNOBILJENIKA KOMORA POVJERENSTVO ZA STALNO STRUNO USAVRAVANJE

- proieni tekst (Narodne novine br.78/1993, 29/1994, 16/2007)

ZAKON O JAVNOM BILJENITVU

Pravni izvori: Zakon o javnom biljenitvu, Narodne novine br. 78/93 od 25.08.1993.g. Zakon o izmjeni Zakona o javnom biljenitvu, Narodne novine br. 29/94 od 11.04.1994.g. Obiteljski zakon (l. 371.), Narodne novine 162 od 22.12.1998. godine; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom biljenitvu, Narodne novine br. 16/07 od 9.02.2007.g.NAPOMENA: U ovom proienom tekstu Zakona o javnom biljenitvu posebno su prikazane najnovije izmjene i dopune Zakona o javnom biljenitvu (Narodne novine broj 16/07 od 9. veljae 2007. godine i to u odnosu na ranije vaei zakonski tekst. Izmjene i dopune oznaene su podebljanim slovima, dok su brisane odredbe oznaene podebljanim i precrtanim slovima. Ovaj proieni tekst Zakona o javnom biljenitvu izraen je u dobroj vjeri, te autor ne snosi odgovornost za eventualnu netonost ili manjkavost istog.

Priredila: eljka Tukan Bregovac, javnobiljeniki vjebenik,Rijeka

Lektura: Povjerenstvo za stalno struno usavravanje HJK Jadranka Bori, javni biljenik iz Rijeke, predsjednik Ljerko Torbainovi, javni biljenik iz azme, zamjenik predsjednika Nada Vidovi Didi, javni biljenik iz Novog Marofa, lan Petar anko, javni biljenik iz Trogira, lan Gordana Legovi, javnobiljeniki prisjednik , Rijeka

Sadraj:Glava prva - OSNOVNE ODREDBE Javno biljenitvo i javni biljenici... Javnost i izvrnost javnobiljenikih isprava Vrste javnobiljenikih isprava, javnost i ovrnost javnobiljenikih isprava.. Sastavljanje privatnih isprava i zastupanje stranaka.... Slubeno sjedite i slubeno podruje.. Slubeni peat, tambilja i grb... Stjecanje i prestanak slube... Imenovanje javnih biljenika u Republici Hrvatskoj. Hrvatska javnobiljenika komora... Nadzor nad javnobiljenikom slubom... Strane javnobiljenike isprave. Odgovornost javnih biljenika... 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

1

Zakon o javnom biljenitvu (proieni tekst)

Glava druga - IMENOVANJE JAVNIH BILJENIKA, PRESTANAK NJIHOVE SLUBE I PRIVREMENO UDALJENJE IZ SLUBE Uvjeti za imenovanje 7 Postupak imenovanja... 8 Javnobiljenika prisega i povelja o postavljenju. 9 Odreivanje javnobiljenikih mjesta.. 9 Osiguranje od odgovornosti... 9 Peat, tambilja i potpis Peat i potpis.. 10 Razlozi za prestanak slube 11 Ostavka... 11 Razrjeenje.... 11 Pravni lijek.... 12 Obavijest o prestanku slube te ponitaj peata i tambilja.... 12 uvanje spisa.... 12 Gubitak prava na zvanje..... 12 Preuzimanje poslovnih prostorija i zaposlenika.... 12 Privremeno udaljenje iz slube..... 13 uvanje spisa i slubene radnje u sluaju privremenog udaljenja javnog biljenika iz slube.... 13 Glava trea - OPE ODREDBE O POSLOVANJU JAVNOG BILJENIKA Slubeno sjedite... Slubeno podruje.... Nepremjestivost javnog biljenika.... Poetak i prestanak rada. Radno vrijeme... Opa slubena dunost.... Uskrata slubenih radnji.... Sastavljanje isprava na stranom jeziku.... Izuzee.... Javnobiljenika tajna..... Zabrana suradnje i politikog djelovanja... Zabrana druge slube ili zaposlenja.... Pretraga ureda i pritvor..... Osloboenje od snaanja trokova... Odgovornost za tetu... Glava etvrta - OPE ODREDBE O JAVNOBILJENIKIM ISPRAVAMA Nain pisanja javnobiljenike isprave... Potpisivanje javnobiljenikih isprava.... Brojevi u javnobiljenikoj ispravi... Izmjene i dopune u javnobiljenikoj ispravi..... Brisanje i precrtavanje... Isprava od vie stranica ili araka..... Isprava bez potpisa i peata... uvanje i izdavanje isprava... Privremeno izdavanje isprava... Sudjelovanje vie javnih biljenika... Glava peta - POSEBNE ODREDBE O OVLASTIMA I POSLOVANJU JAVNIH BILJENIKA 1. Javnobiljeniki akti o pravnim poslovima. Pravni poslovi za koje je potreban javnobiljeniki akt.... Izvrnost Ovrnost javnobiljenikog akta... Izvrenje Ovrha na temelju javnobiljenikog akta... Nazonost stranaka pri sastavljanju javnobiljenikih akata.. Postupak pri sastavljanju javnobiljenikog akta... 18 18 19 19 19 20

13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

16 16 17 17 17 17 17 18 18 18

2

Zakon o javnom biljenitvu (proieni tekst)

Upozorenja strankama. Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava... Utvrivanje istovjetnosti.. Svjedoci istovjetnosti.... Pozvani svjedoci (Svjedoci akta) Svjedoci akta (Pozvani svjedoci)... Tko moe biti svjedok akta... Tko ne moe biti svjedok akta. Nazonost svjedoka akta.. Pismeni gluhi i nijemi sudionici. Nepismeni gluhi i nijemi sudionici. Tumai. Sadraj javnobiljenikog akta... Posljedice povrede pravila o sastavljanju javnobiljenikog akta. Punomoi i prilozi. 2. Sastavljanje javnobiljenikog akta o izjavama posljednje volje i o nasljednim ugovorima. Uinak, oblik i nain sastavljanja javnobiljenikog akta o izjavama posljednje volje i o nasljednim ugovorima.. 3. Posvjedoenje (potvrivanje) injenica i izjava. Uinak javnobiljenikog posvjedoenja.. Ovjera prijepisa. Ovjere izvoda iz trgovakih i poslovnih knjiga... Ovjere prijevoda... Ovjera potpisa (legalizacija) . Potvrda o vremenu kad je isprava predoene. Potvrda da je netko iv. Potvrda o ovlasti za zastupanje.. Potvrde o drugim injenicama iz registara.. Upisnik o ovjerama i potvrdama.... Priopenje izjava... Primanje izjava pod prisegom.... Potvrda o izvrenom priopenju. Odbijanje suradnje... Pismeni zahtjev za poduzimanje radnje.... Potvrda o pismenim priopenjima. Potvrivanje zakljuaka skuptine i sjednica drugih tijela... Potvrivanje (posvjedoenje) injenica.... Protesti.... Propisi o sudskim postupcima.... 4. Izdavanje otpravaka, potvrda (svjedodbi, uvjerenja), prijepisa i izvoda. Nadlenost za izdavanje.. Ope odredbe o izdavanju otpravaka i prijepisa.... Otpravci javnobiljenikih akata o pravnim poslovima meu ivima. Ponovno izdavanje otpravka... Prijepisi javnobiljenikih akata o pravnim poslovima meu ivima, njihovo izdavanje i razgledavanje Otpravci i prijepisi javnobiljenikih akata o izjavama posljednje volje ili o odredbama za sluaj smrti Potvrde.... Sadraj i oblik otpravka i prijepisa... Izvod iz javnobiljenikih akata.. Prilozi uz otpravak izvrnog ovrnog javnobiljenikog akta.. Biljeka (klauzula) o ovjeri.. Pravne posljedice nedostataka u sadraju i obliku otpravaka javnobiljenikog akta... Zabiljeba o izdavanju otpravka.... Potvrda o postojanju javnobiljenikog akta... Rokovi izdavanja otpravaka, potvrda, izvoda i prijepisa.. Pravna sredstva.

20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30

3

Zakon o javnom biljenitvu (proieni tekst)

5. Preuzimanje isprava, novca i, vrijednosnih papira i dragocjenosti radi uvanja i predaje..... uvanje isprava. Preuzimanje na uvanje novca i, vrijednosnih papira i dragocjenosti..... Nain uvanja i predaja novca i, vrijednosnih papira i dragocjenosti.... Nemogunost predaje novca i, vrijednosnih papira i dragocjenosti..... Uinak javnobiljenikog pologa... Glava esta - UVANJE ISPRAVA I VOENJE POSLOVNIH KNJIGA uvanje isprava. Proglaavanje izjave posljednje volje... Registar i knjige javnog biljenika.

30 30 30 31 31 31

31 31 31

Glava sedma - POSTUPAK S JAVNOBILJENIKIM SPISIMA NAKON TO SE UPRAZNI JAVNOBILJENIKO MJESTO uvanje i predaja javnobiljenikih spisa... 32 Nadomjetavanje nestalih spisa. 32 Izdavanje isprava od strane suda.. 33 Postupak suda s raspolobama za sluaj smrti... 33 Izdavanje otpravaka, prijepisa, izvoda i potvrda od strane vritelja dunosti odnosno novog javnog biljenika... 33 Glava osma - JAVNOBILIENIKI PRISJEDNICI, VJEBENICI, ZAMJENICI I VRITELJI DUNOSTI JAVNOG BILJENIKA JAVNOBILJENIKI PRISJEDNICI, SAVJETNICI, VJEBENICI, ZAMJENICI I VRITELJI DUNOSTI JAVNOG BILJENIKA Javnobiljeniki prisjednici. 33 Javnobiljeniki vjebenici.. 33 Zatita prava.. 34 Prisjednika i vjebenika prisega. 34 Prava i dunosti javnobiljenikog prisjednika i vjebenika.... 34 Prava i dunosti javnobiljenikih prisjednika, savjetnika i vjebenika. 34 Sta za polaganje pravosudnog ispita... 35 Javnobiljeniki zamjenici... 35 Odobrenje i postavljanje zamjenika.. 35 Vritelj dunosti javnog biljenika. 36 Zajednika pravila za vritelje dunosti i zamjenike javnog biljenika.. 36 Glava deveta - JAVNOBILJENIKA KOMORA I NJENA TIJELA Javnobiljenika komora. Skuptina Komore. Upravni odbor... Predsjednik Komore. Nagrade i naknade lanovima tijela Komore.. Pravna sredstva. Izvjee o radu... Predstavnici javnobiljenikih prisjednika vjebenika.. Glava deseta - NADZOR NAD JAVNOBILJENIKOM SLUBOM Ovlasti Ministarstva.. Ovlasti komore... Dunost prijave nepravilnosti. Glava jedanaesta - ODSUSTVO I SPRIJEENOST ZA RAD JAVNIH BILJENIKA Odsustvo javnog biljenika..

37 37 37 38 38 38 38 38

38 39 39

39

4

Zakon o javnom biljenitvu (proieni tekst)

Nesposobnost za rad. Glava dvanaesta - DISCIPLINSKA STEGOVNA ODGOVORNOST JAVNIH BILJENIKA Disciplinska Stegovna djela i kazne..... Kazne zbog neurednosti... Kazne za disciplinske stegovne prijestupe... Brisanje iz imenika....... Zastare gonjenja.... Disciplinska Stegovna tijela.... Disciplinski Stegovni istraitelj...... Sastav javnobiljenikih disciplinskih stegovnih vijea.... Disciplinski postupak zbog disciplinskog stegovnog prijestupa.. Privremeno udaljenje iz slube... Izvrenje disciplinskih stegovnih odluka... Glava trinaesta - JAVNI BILJENICI KAO POVJERENICI SUDOVA I DRUGIH VLASTI Provedba ostavinske rasprave... Drugi poslovi koji se mogu povjeriti javnom biljeniku.... Pravni poloaj javnog biljenika kao povjerenika.. Nadzor nad radom javnog biljenika kao povjerenika.. uvanje spisa. Glava etrnaesta - NAGRADA ZA RAD I NAKNADA TROKOVA Javnobiljenika tarifa. Sporovi o nagradi i naknadi trokova... Odgovornost za nagradu i naknadu trokova.. Plaanje nagrade i predujam.. Zabiljeba i potvrda o nagradi i trokovima... Nagrada i trokovi javnog biljenika kao povjerenika.. Zastupanje pred sudom.... Naplat