Zakon o Obligacionim Odnosima

  • View
    262

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon o obligacionim odnosima

Transcript

ZAKONO OBLIGACIONIM ODNOSIMA("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ",br. 31/93 i "Sl. list S!", br. 1/2""3 - Usta#$a %o#&l'a( Deo prviOPTI DEO Glava IOSNOVNA NAELA Sadr)i$a *ako$alan 1Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrenih injenica.Stra$& u obli+a,io$i- od$osi-alan 2Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica.l !"# (.risa$o(/uto$o-i'a #ol'&lan 1$Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obiaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.Ra#$o%ra#$ost stra$alan 11Strane u obligacionom odnosu su ravnopravne.0a1&lo sa#&s$osti i %o2t&$'alan 12U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dune da se pridravaju naela savesnosti i potenja.3abra$a *lou%otr&b& %ra#alan 1!!"# $abranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.!%# !.risa$# 3abra$a st#ara$'a i iskori24a#a$'a -o$o%olsko+ %olo)a'alan 1%U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskori&ava monopolski poloaj na tritu.0a1&lo '&d$ak& #r&d$osti da#a$'alan 1&!"# U zasnivanju dvostranih ugovora strane polaze od naela jednake vrednosti uzajamnih davanja.!%# $akonom se odreuje u kojim sluajevima naruavanje toga naela povlai pravne posledice.3abra$a %rou*roko#a$'a 2t&t&lan 1'Svako je duan da se uzdri od postupka kojim se moe drugom prouzrokovati teta.5u)$osti is%u$'&$'a oba#&*alan 1(!"# Strane u obligacionom odnosu dune su da izvre svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje.!%# Obaveza se moe ugasiti samo saglasno&u volja strana u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona.6o$a2a$'& u i*#r2a#a$'u oba#&*a i ost#ari#a$'u %ra#alan 1)!"# Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju svoje obaveze postupa sa panjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovaraju&oj vrsti obligacionih odnosa !panja dobrog privrednika, odnosno panja dobrog doma&ina#.!%# Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju obaveze iz svoje profesionalne delatnosti postupa s pove&anom panjom, prema pravilima struke i obiajima !panja dobrog strunjaka#.!'# Strana u obligacionom odnosu duna je da se u ostvarivanju svog prava uzdri od postupka kojim bi se otealo izvrenje obaveze druge strane.R&2a#a$'& s%oro#a $a -ira$ $a1i$lan 1#Strane u obligacionom odnosu nastoja&e da sporove reavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nain.5is%o*iti#$i karakt&r odr&daba *ako$alan 2$Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukije nego to je ovim zakonom odreeno,ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi to drugo.6ri-&$a dobri7 %oslo#$i7 obi1a'alan 21!"# Strane u obligacionim odnosima dune su da u pravnom prometu postupaju u skladusa dobrim poslovnim obiajima.!%# (a obligacione odnose se primenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu primenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primenu htele.6ostu%a$'& u skladu sa o%2ti- akti-alan 22!"# )ravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim optim aktima.!%# *li, ugovor koji je zakljuen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim zakonom drukije odreeno.6ri-&$a dru+i7 sa#&*$i7 *ako$alan 2!(a obligacione odnose koji se ureuju drugim saveznim zakonima primenjuju se odredbe ovog zakona u pitanjima koja nisu ureena tim zakonom.lan 2%*(6r&stao da #a)i $a os$o#u odluk& USJ(6ri-&$a %o'&di$i7 odr&dabalan 2&!"# Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi nije izriito drukije odreeno.!%# Ugovori u privredi su, u smislu ovog zakona, ugovori koje preduze&a i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zakljuuju meu sobom u obavljanju delatnosti koje sainjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima.!'# Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primenjuju i na druge pravne poslove.Glava IINASTANAK OBAVEZA O+el,a- 1.GOVO/ O+0e- 1Za-l,12en,e 13ovora I Saglasnost volja8ad '& u+o#or *akl'u1&$lan 2'Ugovor je zakljuen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora.9ba#&*$o *akl'u1&$'& i oba#&*$a sadr)i$a u+o#oralan 2(!"# *ko je neko po zakonu obavezan da zakljui ugovor, zainteresovano lice moe zahtevati da se takav ugovor bez odlaganja zakljui.!%# Odredbe propisa kojima se, delimino ili u celini, odreuje sadrina ugovora sastavni su delovi tih ugovora, te ih upotpunjavaju ili stupaju na mesto ugovornih odredbi koje nisu u saglasnosti sa njima.:*'a#a #ol'&lan 2)!"# +olja za zakljuenje ugovora moe se izjaviti reima, uobiajenim znacima ili drugim ponaanjem iz koga se sa sigurno&u moe zakljuiti o njenom postojanju.!%# ,zjava volje mora da bude uinjena slobodno i ozbiljno.5o*#ola i odobr&$'&lan 2#!"# -ad je za zakljuenje ugovora potrebna saglasnost tre&eg lica, ova saglasnost moe biti data pre zakljuenja ugovora, kao dozvola, ili posle njegovog zakljuenja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano to drugo.!%# .ozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za ije se zakljuenje daju.6r&+o#orilan !$!"# )regovori koji prethode zakljuenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana moe prekinuti kad god ho&e.!%# *li strana koja je vodila pregovore bez namere da zakljui ugovor odgovara za tetu nastalu voenjem pregovora.!'# Odgovara za tetu i strana koja je vodila pregovore u nameri da zakljui ugovor, pa odustane od te namere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu.!/# *ko se drukije ne sporazumeju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljuenje ugovora, a zajednike trokove snose na jednake delove.;r&-& i -&sto *akl'u1&$'a u+o#oralan !1!"# Ugovor je zakljuen onog asa kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata ponudu.!%# Smatra se da je ugovor zakljuen u mestu u kome je ponudilac imao svoje sedite, odnosno prebivalite u trenutku kad je uinio ponudu.6o$udalan !2!"# )onuda je predlog za zakljuenje ugovora uinjen odreenom licu, koji sadri sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuiti ugovor.!%# *ko su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne take za docnije, ugovor se smatra zakljuenim, a sporedne take, ako sami ugovarai ne postignu saglasnost o njima, uredi&e sud vode&i rauna o prethodnim pregovorima, utvrenoj praksi izmeu ugovaraa i obiajima.9%2ta %o$udalan !!)redlog za zakljuenje ugovora uinjen neodreenom broju lica, koji sadri bitne sastojke ugovora ijem je zakljuenju namenjen, vai kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.:*la+a$'& rob&lan !%,zlaganje robe sa oznaenjem cene smatra se kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.Sla$'& katalo+a i o+lasalan !&!"# Slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obavetenja, kao i oglasi uinjeni putem tampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi nain, ne predstavljaju ponudu za zakljuenje ugovora, nego samo poziv da se uini ponuda pod objavljenim uslovima.!%# *li &e poiljalac takvih poziva odgovarati za tetu, koju bi pretrpeo ponudilac, ako bezosnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.5&'st#o %o$ud&lan !'!"# )onudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da odri ponudu iskljuio, ili ako to iskljuenje proizlazi iz okolnosti posla.!%# )onuda se moe opozvati samo ako je ponueni primio opoziv pre prijema ponude iliistovremeno sa njom.5o kada %o$uda oba#&*u'&lan !(!"# )onuda u kojoj je odreen rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do isteka tog roka.!%# *ko je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihvatanje, smatra&e se da je taj rok poeo te&i od datuma oznaenog u pismu, odnosno od dana kad je telegram predat poti.!'# U sluaju da pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude tee od dana kad je pismo predato poti.!/# )onuda uinjena odsutnom licu, u kojoj nije odreen rok za prihvatanje, vezuje ponudioca za vreme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponuenome, da je ovajrazmotri, o njoj odlui i da odgovor o prihvatanju stigne ponudiocu.For-a %o$ud&lan !)!"# )onuda ugovora za ije zakljuenje zakon zahteva posebnu formu obavezuje ponudioca samo ako je uinjena u toj formi.!%# ,sto vai i za prihvatanje ponude.6ri7#ata$'& %o$ud&lan !#!"# )onuda je prihva&ena kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata ponudu.!%# )onuda je prihva&ena i kad ponueni poalje stvar ili plati cenu, kao i kad uini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrene izmeu zainteresovanih strana ili obiaja, moe smatrati kao izjava o prihvatanju.!'# )rihvatanje se moe opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom.6ri7#ata$'& $&%osr&d$& %o$ud&lan %$!"# )onuda uinjena prisutnom licu smatra se odbijenom ako nije prihva&ena bez odlaganja, izuzev ako iz okolnosti proizlazi da ponuenom pripada izvestan rok za razmiljanje.!%# )onuda uinjena telefonom, teleprinterom ili neposrednom radio0vezom smatra se kao ponuda prisutnom licu.6ri7#ata$'& %o$ud& s %r&dlo+o- da s& i*-&$ilan %1*ko ponueni izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloi da se ona u neemu izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane uinio drugu ponudu svome ranijem ponudiocu.or-al$ost u+o#o

Recommended

View more >