Zakon o Obligacionim Odnosima

 • View
  22

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bgjj

Transcript

 • 669. Na osnovu lana 95 take 3 Ustava Crne Gore donosim

  UKAZ

  O PROGLAENJU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

  ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008) Proglaavam Zakon o obligacionim odnosima, koji je donijela Skuptina Crne Gore na sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 29. jula 2008. godine. Broj: 01-1540/2 Podgorica, 4. avgusta 2008. godine Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanovi, s.r.

  ZAKON

  O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

  DIO PRVI

  OPTI DIO

  Glava I

  OSNOVNA NAELA

  Sadraj zakona

  lan 1 Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzroko-vanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrenih injenica.

  Strane u obligacionim odnosima

  lan 2 (1) Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica. (2) Strane u obligacionim odnosima su ravnopravne.

  Sloboda ureivanja obligacionih odnosa

  lan 3

  Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa i morala drutva, da svoje odnose urede po svojoj volji.

  Savjesnost i potenje

  lan 4

  Privredna komora Crne Gore 1/218

  Nespa computers doo - Katalog propisa v3.05 - www.propisi.co.me

 • (1) U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dune da se pridravaju naela savjesnosti i potenja.

  (2) Naelo sasvjesnosti i potenja strane ne mogu iskljuiti ili ograniiti.

  Dunost saradnje

  lan 5 Strane u obligacionim odnosima dune su da sarauju radi potpunog i urednog izvrenja obaveza i ostvarivanja prava u tim odnosima.

  Zabrana zloupotrebe prava

  lan 6 Zabranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

  Zabrana stvaranja i iskoriavanja monopolskog poloaja

  lan 7 U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskoriava monopolski poloaj na tritu.

  Naelo jednake vrijednosti davanja

  lan 8 (1) U zasnivanju i ispunjenju dvostrano obaveznih ugovora strane se pridravaju naela jednake vrijednosti

  uzajamnih davanja. (2) Zakonom se odreuje u kojim sluajevima naruavanje tog naela povlai pravne posljedice.

  Zabrana prouzrokovanja tete

  lan 9

  Svako je duan da se uzdri od postupka kojim se moe drugom prouzrokovati teta.

  Dunost ispunjenja obaveza

  lan 10 (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da izvre svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje. (2) Obaveza se moe ugasiti samo saglasnou volja strana u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona.

  Duna panja

  lan 11

  (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da u izvravanju svojih obaveza postupaju sa panjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuoj vrsti obligacionih odnosa (panja dobrog domaina, odnosno panja dobrog privrednika).

  (2) Strane u obligacionom odnosu dune su da u izvravanju obaveza iz svoje profesionalne djelatnosti postupaju sa poveanom panjom prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka).

  (3) Strane u obligacionom odnosu dune su da se u ostvarivanju svog prava uzdravaju od postupka kojim bi se otealo izvrenje obaveze druge strane.

  Rjeavanje sporova na miran nain

  Privredna komora Crne Gore 2/218

  Nespa computers doo - Katalog propisa v3.05 - www.propisi.co.me

 • lan 12

  Strane u obligacionom odnosu nastojae da sporove rjeavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nain.

  Dispozitivni karakter odredaba zakona

  lan 13 Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukije nego to je ovim zakonom odreeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi to drugo.

  Primjena dobrih poslovnih obiaja

  lan 14 (1) Strane u obligacionim odnosima dune su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnim

  obiajima i praksom koju su meusobno razvili. (2) Na obligacione odnose se primjenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu

  primjenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primjenu htjeli.

  Postupanje u skladu sa optim aktima

  lan 15 (1) Pravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim optim aktima. (2) Ugovor koji je zakljuen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno optim aktima ostaje na snazi,

  osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim zakonom drukije odreeno.

  Primjena drugih posebnih zakona

  lan 16 Na obligacione odnose koji se ureuju drugim posebnim zakonima primjenjuju se odredbe ovog zakona u pitanjima koja nijesu ureena tim zakonima.

  Primjena pojedinih odredaba

  lan 17 (1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore

  privrednih drutava i preduzetnika nije izriito drukije odreeno (ugovori u privredi). (2) Ugovori privrednih drutava i preduzetnika su, u smislu ovog zakona, ugovori koje privredna drutva i

  druga pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost, kao i preduzetnici zakljuuju meu sobom u obavljanju djelatnosti koje sainjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim djelatnostima.

  Primjena pravila na druge pravne poslove

  lan 18

  Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primjenjuju i na druge pravne poslove.

  Glava II

  NASTANAK OBAVEZA

  ODJELJAK 1.

  Privredna komora Crne Gore 3/218

  Nespa computers doo - Katalog propisa v3.05 - www.propisi.co.me

 • UGOVOR

  Odsjek 1

  ZAKLJUIVANJE UGOVORA

  I. SAGLASNOST VOLJA

  Kad je ugovor zakljuen

  lan 19 Ugovor je zakljuen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora.

  Obavezno zakljuenje i obavezna sadrina ugovora

  lan 20 (1) Ako je neko po zakonu obavezan da zakljui ugovor, zainteresovano lice moe zahtijevati da se takav

  ugovor bez odlaganja zakljui. (2) Odredbe propisa kojima se, djelimino ili u cjelini, odreuje sadrina ugovora sastavni su djelovi tih

  ugovora, upotpunjavaju ih ili stupaju na mjesto ugovornih odredaba koje nijesu u saglasnosti sa njima.

  Izjava volje

  lan 21 (1) Volja za zakljuenje ugovora moe se izjaviti rijeima, uobiajenim znacima ili drugim ponaanjem iz koga

  se sa sigurnou moe zakljuiti o njenom postojanju. (2) Izjava volje mora da bude uinjena slobodno i ozbiljno.

  Dozvola i odobrenje

  lan 22

  (1) Kad je za zakljuenje ugovora potrebna saglasnost treeg lica, ova saglasnost moe biti data prije zakljuenja ugovora, kao dozvola, ili poslije njegovog zakljuenja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano to drugo.

  (2) Dozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za ije se zakljuenje daju.

  Pregovori

  lan 23 (1) Pregovori koji prethode zakljuenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana moe prekinuti kad god hoe. (2) Strana koja je vodila pregovore bez namjere da zakljui ugovor odgovara za tetu nastalu voenjem

  pregovora. (3) Strana koja je vodila pregovore u namjeri da zakljui ugovor, pa odustane od te namjere bez osnovanog

  razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu, odgovara za tetu. (4) Ako se drukije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljuenje ugovora, a

  zajednike trokove snose na jednake djelove. (5) Ako je jedna strana u pregovorima dala drugoj strani povjerljiva obavjetenja ili joj omoguila da doe do

  njih, druga ih strana, ako nije drukije ugovoreno, ne smije uiniti dostupnim treim licima niti ih koristiti za svoje interese, bez obzira da li je naknadno ugovor zakljuen ili nije.

  (6) Odgovornost za povredu obaveze iz stava 5 ovog lana moe se sastojati u naknadi prouzrokovane tete i predaje oteenom koristi koju je tetnik tom povredom ostvario.

  Privredna komora Crne Gore 4/218

  Nespa computers doo - Katalog propisa v3.05 - www.propisi.co.me

 • Vrijeme i mjesto zakljuenja ugovora

  lan 24 (1) Ugovor je zakljuen onog asa kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata ponudu. (2) Smatra se da je ugovor zakljuen u mjestu u kome je ponudilac imao svoje sjedite, odnosno prebivalite u

  trenutku kad je uinio ponudu.

  Ponuda

  lan 25 (1) Ponuda je predlog za zakljuenje ugovora uinjen odreenom licu, koji sadri sve bitne sastojke ugovora

  tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuiti ugovor. (2) Ako su ugovorne strane poslije postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne

  take za docnije, ugovor se smatra zakljuenim, a sporedne take, ako sami ugovornici ne postignu saglasnost o njima, uredie sud vodei rauna o prethodnim pregovorima, utvrenoj praksi izmeu ugovornih strana i obiajima.

  Opta ponuda

  lan 26

  Predlog za zakljuenje ugovora uinjen neodreenom broju lica, koji sadri bitne sastojke ugovora ijem je zakljuenju namijenjen, vai kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  Izlaganje robe

  lan 27 Izlaganje robe sa oznaenjem cijene smatra se kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  Slanje kataloga i oglasa

  lan 28 (1) Slanje kataloga, cjenovnika, tarifa i drugih obavjetenja, kao i oglasi uinjeni putem medija, letaka ili na

  koji drugi nain, ne predstavljaju ponudu za zakljuenje ugovora, nego samo poziv da se uini ponuda pod objavljenim uslovima.

  (2) Poiljalac takvih poziva odgovara za tetu, koju bi pretrpio ponudilac, ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

  Dejstvo ponude

  lan 29

  (1) Ponudilac je vez