Zakon o Obligacionim Odnosima CG

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

law

Text of Zakon o Obligacionim Odnosima CG

 • Z A K O N O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

  DIO PRVI OPTI DIO

  Glava I OSNOVNA NAELA

  Sadraj zakona

  lan 1 Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzroko-

  vanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrenih injenica.

  Strane u obligacionim odnosima

  lan 2 (1) Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica. (2) Strane u obligacionim odnosima su ravnopravne.

  Sloboda ureivanja obligacionih odnosa

  lan 3 Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa i morala drutva, da svoje odnose urede po svojoj volji.

  Savjesnost i potenje

  lan 4 (1) U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa

  strane su dune da se pridravaju naela savjesnosti i potenja. (2) Naelo sasvjesnosti i potenja strane ne mogu iskljuiti ili ograniiti.

  Dunost saradnje

  lan 5 Strane u obligacionim odnosima dune su da sarauju radi potpunog i urednog

  izvrenja obaveza i ostvarivanja prava u tim odnosima.

  Zabrana zloupotrebe prava

  lan 6 Zabranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono

  zakonom ustanovljeno ili priznato.

  Zabrana stvaranja i iskoriavanja monopolskog poloaja

  lan 7 U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze

  kojima se za bilo koga stvara ili iskoriava monopolski poloaj na tritu.

 • 2

  Naelo jednake vrijednosti davanja

  lan 8 (1) U zasnivanju i ispunjenju dvostrano obaveznih ugovora strane se pridravaju

  naela jednake vrijednosti uzajamnih davanja. (2) Zakonom se odreuje u kojim sluajevima naruavanje tog naela povlai

  pravne posljedice.

  Zabrana prouzrokovanja tete

  lan 9 Svako je duan da se uzdri od postupka kojim se moe drugom prouzrokovati

  teta.

  Dunost ispunjenja obaveza

  lan 10 (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da izvre svoju obavezu i odgovorne

  su za njeno ispunjenje. (2) Obaveza se moe ugasiti samo saglasnou volja strana u obligacionom

  odnosu ili na osnovu zakona.

  Duna panja

  lan 11 (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da u izvravanju svojih obaveza

  postupaju sa panjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuoj vrsti obligacionih odnosa (panja dobrog domaina, odnosno panja dobrog privrednika).

  (2) Strane u obligacionom odnosu dune su da u izvravanju obaveza iz svoje profesionalne djelatnosti postupaju sa poveanom panjom prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka).

  (3) Strane u obligacionom odnosu dune su da se u ostvarivanju svog prava uzdravaju od postupka kojim bi se otealo izvrenje obaveze druge strane.

  Rjeavanje sporova na miran nain

  lan 12 Strane u obligacionom odnosu nastojae da sporove rjeavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nain.

  Dispozitivni karakter odredaba zakona

  lan 13 Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukije nego to je ovim zakonom

  odreeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi to drugo.

  Primjena dobrih poslovnih obiaja

  lan 14 (1) Strane u obligacionim odnosima dune su da u pravnom prometu postupaju u

  skladu sa dobrim poslovnim obiajima i praksom koju su meusobno razvili.

 • 3

  (2) Na obligacione odnose se primjenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primjenu htjeli.

  Postupanje u skladu sa optim aktima

  lan 15 (1) Pravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim

  optim aktima. (2) Ugovor koji je zakljuen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno

  optim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim zakonom drukije odreeno.

  Primjena drugih posebnih zakona

  lan 16 Na obligacione odnose koji se ureuju drugim posebnim zakonima primjenjuju se

  odredbe ovog zakona u pitanjima koja nijesu ureena tim zakonima.

  Primjena pojedinih odredaba

  lan 17 (1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste

  ugovora, osim ako za ugovore privrednih drutava i preduzetnika nije izriito drukije odreeno (ugovori u privredi).

  (2) Ugovori privrednih drutava i preduzetnika su, u smislu ovog zakona, ugovori koje privredna drutva i druga pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost, kao i preduzetnici zakljuuju meu sobom u obavljanju djelatnosti koje sainjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim djelatnostima.

  Primjena pravila na druge pravne poslove

  lan 18 Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primjenjuju i na druge pravne poslove.

  Glava II NASTANAK OBAVEZA

  ODJELJAK 1. UGOVOR

  Odsjek 1 ZAKLJUIVANJE UGOVORA

  I. SAGLASNOST VOLJA

  Kad je ugovor zakljuen

  lan 19 Ugovor je zakljuen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima

  ugovora.

 • 4

  Obavezno zakljuenje i obavezna sadrina ugovora

  lan 20 (1) Ako je neko po zakonu obavezan da zakljui ugovor, zainteresovano lice moe

  zahtijevati da se takav ugovor bez odlaganja zakljui. (2) Odredbe propisa kojima se, djelimino ili u cjelini, odreuje sadrina ugovora

  sastavni su djelovi tih ugovora, upotpunjavaju ih ili stupaju na mjesto ugovornih odredaba koje nijesu u saglasnosti sa njima.

  Izjava volje

  lan 21 (1) Volja za zakljuenje ugovora moe se izjaviti rijeima, uobiajenim znacima ili

  drugim ponaanjem iz koga se sa sigurnou moe zakljuiti o njenom postojanju. (2) Izjava volje mora da bude uinjena slobodno i ozbiljno.

  Dozvola i odobrenje

  lan 22 (1) Kad je za zakljuenje ugovora potrebna saglasnost treeg lica, ova saglasnost

  moe biti data prije zakljuenja ugovora, kao dozvola, ili poslije njegovog zakljuenja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano to drugo.

  (2) Dozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za ije se zakljuenje daju.

  Pregovori

  lan 23 (1) Pregovori koji prethode zakljuenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana

  moe prekinuti kad god hoe. (2) Strana koja je vodila pregovore bez namjere da zakljui ugovor odgovara za

  tetu nastalu voenjem pregovora. (3) Strana koja je vodila pregovore u namjeri da zakljui ugovor, pa odustane od te namjere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu, odgovara za tetu.

  (4) Ako se drukije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljuenje ugovora, a zajednike trokove snose na jednake djelove. (5) Ako je jedna strana u pregovorima dala drugoj strani povjerljiva obavjetenja ili joj omoguila da doe do njih, druga ih strana, ako nije drukije ugovoreno, ne smije uiniti dostupnim treim licima niti ih koristiti za svoje interese, bez obzira da li je naknadno ugovor zakljuen ili nije. (6) Odgovornost za povredu obaveze iz stava 5 ovog lana moe se sastojati u naknadi prouzrokovane tete i predaje oteenom koristi koju je tetnik tom povredom ostvario.

  Vrijeme i mjesto zakljuenja ugovora

  lan 24 (1) Ugovor je zakljuen onog asa kad ponudilac primi izjavu ponuenog da

  prihvata ponudu. (2) Smatra se da je ugovor zakljuen u mjestu u kome je ponudilac imao svoje

  sjedite, odnosno prebivalite u trenutku kad je uinio ponudu.

 • 5

  Ponuda

  lan 25 (1) Ponuda je predlog za zakljuenje ugovora uinjen odreenom licu, koji sadri

  sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuiti ugovor. (2) Ako su ugovorne strane poslije postignute saglasnosti o bitnim sastojcima

  ugovora ostavile neke sporedne take za docnije, ugovor se smatra zakljuenim, a sporedne take, ako sami ugovornici ne postignu saglasnost o njima, uredie sud vodei rauna o prethodnim pregovorima, utvrenoj praksi izmeu ugovornih strana i obiajima.

  Opta ponuda

  lan 26 Predlog za zakljuenje ugovora uinjen neodreenom broju lica, koji sadri bitne

  sastojke ugovora ijem je zakljuenju namijenjen, vai kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  Izlaganje robe

  lan 27 Izlaganje robe sa oznaenjem cijene smatra se kao ponuda, ukoliko drukije ne

  proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  Slanje kataloga i oglasa

  lan 28 (1) Slanje kataloga, cjenovnika, tarifa i drugih obavjetenja, kao i oglasi uinjeni

  putem medija, letaka ili na koji drugi nain, ne predstavljaju ponudu za zakljuenje ugovora, nego samo poziv da se uini ponuda pod objavljenim uslovima.

  (2) Poiljalac takvih poziva odgovara za tetu, koju bi pretrpio ponudilac, ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

  Dejstvo ponude

  lan 29 (1) Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da odri ponudu

  iskljuio, ili ako to iskljuenje proizlazi iz okolnosti posla. (2) Ponuda se moe opozvati samo ako je ponueni primio opoziv prije prijema

  ponude ili istovremeno sa njom.

  Rok za obaveznost ponude

  lan 30 (1) Ponuda u kojoj je odreen rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do

  isteka tog roka. (2) Ako je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihvatanje, smatrae se

  da je taj rok poeo tei od datuma oznaenog u pismu, odnosno od dana kad je telegram predat poti.

  (3) U sluaju da pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude tee od dana kad je pismo predato poti.

 • 6

  (4) Ponuda uinjena odsutnom licu, u kojoj nije odreen rok za prihvatanje, vezuje ponudioca za vrijeme koje je redovno potrebno da ponuda