Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Na osnovu lana 95 taka 3 Ustava Crne Gore donosim

  Ukaz o proglaenju Zakona o obligacionimodnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa

  u vazdunom saobraaju

  Proglaavam Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa uvazdunom saobraaju, koji je donijela Skuptina Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici prvogredovnog (proljenjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 17. marta 2011. godine.

  Broj: 01-375/2

  Podgorica, 25. marta 2011. godine

  Predsjednik Crne Gore,

  Filip Vujanovi, s.r.

  Na osnovu lana 82 stav 1 taka 2 i lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skuptina Crne Gore 24.saziva, na drugoj sjednici prvog redovnog (proljenjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 17. marta2011. godine, donijela je

  Zakon o obligacionim odnosima i osnovamasvojinsko-pravnih odnosa u vazdunom

  saobraaju

  Zakon je objavljen u "Slubenom listu CG", br. 18/2011 od1.4.2011. godine.

  DIO PRVI

  OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  (1) Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi u vazdunom saobraaju i svojinsko-pravni odnosina vazduhoplovima.

  (2) Obligacioni odnosi, u smislu ovog zakona, su odnosi koji nastaju iz ugovora o prevozu putnika,ugovora o prevozu tereta, ugovora o medicinskom prevozu i pruanju usluga iz vazduha i ugovora ozakupu vazduhoplova, kao i odnosi koji nastaju u sluaju tete koja se vazduhoplovom u letu priinitreim licima.

 • (3) Svojinsko-pravni odnosi, u smislu ovog zakona, su pravo svojine i zalono pravo navazduhoplovu.

  Znaenje izraza

  lan 2

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:

  1) aerodrom je odreeno podruje na zemlji ili vodi (ukljuujui sve objekte, instalacije i opremu)namijenjeno u potpunosti ili djelimino za kretanje, polijetanje, slijetanje i boravak vazduhoplova;

  2) avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora prevozi putnike i teret;

  3) domai prevoz je prevoz vazduhoplovom, prema ugovoru o prevozu, gdje se mjesto polaska imjesto opredjeljenja nalaze na teritoriji Crne Gore;

  4) dravni vazduhoplovi su vojni, carinski i vazduhoplovi organa unutranjih poslova;

  5) koleto je paket, koji se sastoji od ambalae i svog sadraja, koji je pripremljen za transport.

  6) medicinski prevoz je prevoz bolesnih, povrijeenih i invalidnih lica vazduhoplovom, opremljenimneophodnom opremom za taj vid prevoza;

  7) meunarodni prevoz je prevoz vazduhoplovom kod koga se, prema ugovoru o prevozu, mjestopolaska i mjesto opredjeljenja nalaze na teritorijama dvije drave ili na teritoriji samo jedne drave akoje predvieno meuslijetanje na teritoriji druge drave;

  8) naruilac prevoza je pravno ili fiziko lice koje sa ugovornim avio prevoznikom zakljuuje ugovoro prevozu;

  9) nosilac prava je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora ima zahtjev prema avio prevozniku;

  10) operator aerodroma je pravno lice koje upravlja aerodromom;

  11) organizator putovanja je pravno lice koje organizuje, prodaje ili nudi na prodaju paketaranmane, neposredno ili preko posrednika;

  12) otkazivanje leta je odustanak od prevoza vazduhoplovom na letu koji je prethodno biopredvien i na kojem je najmanje jedno mjesto bilo rezervisano.

  13) poiljalac je pravno ili fiziko lice u ije se ime na osnovu ugovora predaje teret na prevoz;

  14) predati prtljag je prtljag koji se prima na prevoz uz izdavanje potvrde u pisanoj formi;

  15) primalac je pravno ili fiziko lice koje je ovlaeno da u mjestu opredjeljenja prima teret predatna prevoz;

  16) pripadak vazduhoplova su sve stvari koje su trajno namijenjene vazduhoplovu, bez obzira da lisu u sastavu vazduhoplova ili su privremeno odvojene od njega;

  17) prtljag je predati i runi prtljag;

  18) pruanje usluga iz vazduha je pruanje usluga u poljoprivredi i umarstvu, gaenje poara,aero-foto snimanje, reklamiranje (vua transparenata, ispisivanje u vazduhu, bacanje reklamnogmaterijala), osmatranje iz vazduha, traganje i spaavanje i dr.

  19) putna karta je dokument u pisanoj ili elektronskoj formi izdat ili ovjeren od strane avioprevoznika ili njegovog ovlaenog agenta na osnovu kojeg putnik ostvaruje pravo na prevoz.

  20) putnik je fiziko lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz vazduhoplovom;

  21) runi prtljag su stvari koje putnik unosi u vazduhoplov;

  22) rezervacija je potvrda o posjedovanju putne karte ili drugi dokument na osnovu koga je putnikuobezbijeeno mjesto u vazduhoplovu;

  23) specijalno pravo vuenja je obraunska jedinica koju utvruje Meunarodni monetarni fond.

 • 24) stvarni avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje obavlja cijeli prevoz ili dio tog prevoza, akoji nije uzastopni avio prevoznik ni ugovorni avio prevoznik;

  25) teret su stvari koje se daju na prevoz vazduhoplovom na osnovu ugovora o prevozu tereta;

  26) ugovorni avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje je zakljuilo ugovor o prevozu saputnikom, naruiocem prevoza ili poiljaocem;

  27) uzastopni avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora o prevozu, kojizakljui prvi avio prevoznik, obavlja dio tog prevoza uz pristanak putnika, odnosno naruioca prevoza;

  28) vazduhoplov u letu je vazduhoplov od trenutka kada je motorna snaga vazduhoplovaupotrijebljena radi polijetanja sve do trenutka zaustavljanja vazduhoplova i prestanka rada motora nakonslijetanja;

  29) vrijeme prevoza putnika u vazdunom saobraaju je vrijeme od poetka otpreme putnika dosvretka prihvata putnika;

  30) vrijeme prevoza tereta u vazdunom saobraaju je vrijeme od preuzimanja stvari na aerodromupolaska radi otpreme do predaje stvari licu koje je ovlaeno da raspolae teretom na aerodromuopredjeljenja ili na nekom drugom mjestu na koje sleti vazduhoplov.

  DIO DRUGI

  OBLIGACIONI ODNOSI

  GLAVA 1

  Ugovor o prevozu putnika, prtljaga i tereta

  Odjeljak I

  Prevoz putnika i prtljaga

  1. Ugovor o prevozu putnika

  lan 3

  (1) Ugovor o prevozu putnika zakljuuje se izmeu avio prevoznika i putnika ili avio prevoznika inaruioca prevoza.

  (2) Ugovorom o prevozu putnika avio prevoznik se obavezuje da preveze putnika od mjesta polaskado mjesta opredjeljenja u vrijeme predvieno redom letenja, odnosno u ugovoreno vrijeme, a putnik seobavezuje da plati odgovarajuu naknadu.

  (3) Ugovorom o prevozu putnika zakljuenim izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza, avioprevoznik se obavezuje da preveze putnika koga odredi naruilac prevoza, pod uslovima utvrenimugovorom.

  (4) Ugovor o prevozu putnika zakljuen izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza moe sezakljuiti za jedno ili vie putovanja ili na odreeno vrijeme cijelim ili dijelom kapaciteta vazduhoplova.

  (5) Ugovor o prevozu putnika zakljuen izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza moe se odnositina jednog ili vie putnika.

  (6) Ugovor o prevozu putnika zakljuen sa naruiocem prevoza mora biti zakljuen u pisanoj ilielektronskoj formi.

  Putna karta

 • lan 4

  (1) Avio prevoznik je duan da putniku izda putnu kartu( pojedinanu ili grupnu).

  (2) Putna karta je dokaz da je zakljuen ugovor o prevozu putnika, a postojanje ugovora o prevozumoe se dokazati i na drugi nain.

  (3) Putna karta, po pravilu, glasi na ime.

  (4) Ako putna karta glasi na ime ne moe se prenositi bez saglasnosti avio prevoznika.

  (5) Avio prevoznik saglasnost iz stava 4 ovog lana moe uskratiti samo iz opravdanih razloga;

  (6) Putna karta mora da sadri naznaku mjesta polaska i opredjeljenja, kao i vrijeme polaskavazduhoplova predvienog redom letjenja, odnosno ugovorom o prevozu putnika.

  Odustajanje od ugovora o prevozu i vraanje prevoznine

  lan 5

  (1) Putnik ima pravo da odustane od ugovora o prevozu prije nego to zapone njegovo izvrenje.

  (2) Avio prevoznik je duan da vrati putniku naknadu za prevoz ako putnik odustane od putovanja udomaem prevozu najkasnije 24 sata, a u meunarodnom prevozu najkasnije 48 sati prije poetkaputovanja.

  (3) Ako putnik odustane od putovanja pod uslovima iz stava 2 ovog lana, avio prevoznik ima pravoda zadri 10% iznosa naknade za prevoz.

  (4) Ako putnik, lan njegove ue porodice (brani drug, roditelji i djeca) ili njegov pratilac bez kojegne moe putovati umre prije poetka putovanja ili oboli tako da mu je putovanje postalo nemogue ili biputovanje moglo ugroziti zdravstveno stanje oboljeloga, plaena naknada za prevoz se vraa poduslovom da je avio prevoznik prije polaska vazduhoplova obavijeten o nemogunosti putovanja.

  (5) U sluaju iz stava 4 ovog lana avio prevoznik ima pravo da zadri 2% od iznosa naknade zaprevoz.

  (6) Ako smetnja za putovanje iz stava 4 ovog lana nastane za vrijeme prevoza, naknada za prevoz sevraa srazmjerno neiskorienom dijelu puta.

  2. Prava putnika u sluaju uskraivanja ukrcaja, otkazivanja ili dueg kanjenja leta

  Uskraivanje ukrcaja

  lan 6

  (1) U sluaju da avio prevoznik oekuje da e doi do uskraivanja ukrcaja na let, duan je dapozove putnike za dobrovoljan odustanak od svoje rezervacije pod uslovima dogovorenim izmeuputnika i stvarnog avio prevoznika.

  (2) Putnik koji je dobrovoljno odustao od svoje rezervacije ima pravo, pored dogovorenih uslova, ina prava iz lana 11 ovog zakona.

  (3) Ukoliko se ne javi dovoljan broj putnika iz stava 1 ovog lana, stvarni avio prevoznik moeuskratiti ukrcaj odreenom broju putnika koji su viak u odnosu na kapacitet vazduhoplova, protivnjihove volje.

  (4) Ukoliko je ukrcaj putnicima uskraen protiv njihove volje, stvarni avio prevoznik duan je daodmah putnicima isplati odtetu u skladu sa lanom 10 ovog zakona i obezbijedi prava iz l. 11 i 12ovog zakona.

  Otkazivanje leta

 • lan 7

  (1) U sluaju otkazivanja leta putnici imaju pravo na:

  a) vraanje prevoznine ili preusmjeravanje u skladu sa lanom 11 ovog zakona od strane stvarnogavio prevoznika;

  b) opskrbu od s

Recommended

View more >