ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.pdf

 • View
  62

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o obligacionim odnosima

Text of ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.pdf

 • Zakon o obligacionim odnosima 1

  ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA DIO PRVI - OPI DIO GLAVA I. OSNOVNA NAELA

  lan 1. (Predmet zakona)

  (1) Ovim zakonom reguliraju se se obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini. (2) Obligacioni odnos je pravni odnos na osnovu koga je jedno lice (povjerilac)

  ovlateno da zahtjeva od drugog lica (dunik) odreeno ponaanje, koje se moe sastojati u davanju, injenju, neinjenju ili trpljenju, a druga strana je duna da to ispuni.

  lan 2.

  (Shodna primjena propisa) Na odnose koji nisu ureeni ovim zakonom shodno se primjenjuju propisi kojima su ureeni slini odnosi, a u sluaju nepostojanja takvih propisa primjenjuju se naela utvrena ovim zakonom i dobri poslovni obiaji. .

  lan 3. (Osnovi nastanka obligacije)

  Obligacioni odnos nastaje iz ugovora, prouzrokovanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i na druge zakonom utvrene naine.

  lan 4. (Ravnopravnost strana u obligacionom odnosu)

  (1) Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica. (2) Strane u obligacionim odnosima su ravnopravne.

  lan 5. (Savjesnost i potenje)

  U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dune da se pridravaju naela savjesnosti i potenja.

  lan 6. (Autonomija volje)

  (1) Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obiaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.

  (2) Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drugaije nego to je ovim zakonom odreeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi ta drugo.

 • Zakon o obligacionim odnosima 2

  lan 7. (Dobri poslovni obiaji)

  (1) Strane u obligacionim odnosima dune su postupati u skladu s dobrim poslovnim obiajima.

  (2) Na obligacione odnose primjenjuju se uzanse, ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjele.

  lan 8.

  (Zabrana zloupotrebe prava) Zabranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog kojeg je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

  lan 9. (Zabrana prouzrokovanja tete)

  Svako je duan uzdrati se od postupka kojim se drugom moe prouzrokovati teta.

  lan 10. (Dunost ispunjenja obaveza)

  (1) Strane u obligacionim odnosima dune su izvriti svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje.

  (2) Obaveza se moe ugasiti samo saglasnou volja strana u obligacionim odnosima ili na osnovu zakona.

  lan 11.

  (Duna panja) (1) Strane u obligacionim odnosima dune su u izvravanju svoje obaveze postupati s

  panjom koja se u pravnom prometu zahtjeva u odgovarajuoj vrsti obligacionih odnosa (panja dobrog domaina odnosno panja dobrog privrednika).

  (2) Strane u obligacionim odnosima dune su da u izvravanju obaveza iz svoje profesionalne djelatnosti postupaju s poveanom panjom, prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka).

  (3) Strane u obligacionim odnosima dune su, u ostvarivanju svog prava, uzdrati se od postupaka kojima bi se otealo izvrenje obaveze druge strane.

  lan 12.

  (Jednake vrijednosti davanja) (1) U zasnivanju i ispunjenju dvostrano obaveznih ugovora strane se pridravaju naela

  jednake vrijednosti uzajamnih davanja. (2) Zakonom se odreuje u kojim sluajevima naruavanje toga naela povlai pravne

  posljedice.

 • Zakon o obligacionim odnosima 3

  lan 13. (Podruje primjene)

  (1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi ili potroake ugovore nije izriito drugaije odreeno.

  (2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primjenjuju i na druge pravne poslove.

  lan 14.

  (Privrednik) Privrednik, u smislu ovog zakona, je fiziko ili pravno lice koje prilikom zakljuivanja pravnog posla djeluje u vrenju svoje privredne ili samostalne profesionalne djelatnosti.

  lan 15. (Potroa)

  Potroa, u smislu ovog zakona, je svako lice koje zakljuuje neki pravni posao u svrhu koja ne spada u njegovu privrednu ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

  lan 16. (Rjeavanje sporova na miran nain)

  Strane u obligacionim odnosima nastojae da sporove rjeavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nain. GLAVA II. NASTANAK OBAVEZA Odjeljak A. Ugovor Odsjek 1. Zakljuenje ugovora I. Saglasnost volja

  lan 17. (Trenutak zakljuenja ugovora)

  Ugovor je zakljuen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim elementima ugovora.

  lan 18. (Obavezno zakljuenje i obavezni sadraj ugovora)

  (1) Ako je neko po zakonu obavezan zakljuiti ugovor, zainteresirano lice moe zahtjevati da se takav ugovor bez odlaganja zakljui.

  (2) Odredbe propisa kojima se, djelimino ili u cjelosti, odreuje sadraj ugovora sastavni su dijelovi tih ugovora te ih upotpunjuju ili stupaju na mjesto ugovornih odredaba koje nisu u skladu s njima.

 • Zakon o obligacionim odnosima 4

  lan 19. (Izjava volje)

  (1) Volja za zakljuenje ugovora moe se izjaviti rijeima, uobiajenim znacima ili drugim ponaanjem iz kojeg se sa sigurnou moe zakljuiti o njenom postojanju.

  (2) Izjava volje mora biti uinjena slobodno i ozbiljno.

  lan 20. (Dozvola i odobrenje)

  (1) Kad je za zakljuenje ugovora potrebna saglasnost treeg lica, ova saglasnost moe biti data prije zakljuenja ugovora kao dozvola, ili poslije njegovog zakljuenja kao odobrenje, ako zakonom nije ta drugo propisano.

  (2) Dozvola odnosno odobrenje se daje u obliku propisanom za pravni posao na koji se odnosi.

  lan 21.

  (Retroaktivno dejstvo odobrenja ) (1) Odobrenje djeluje od trenutka zakljuenja pravnog posla, ako nije drugaije

  odreeno. (2) Retroaktivno dejstvo odobrenja ne utie na punovanost raspolaganja preduzetih

  prije datog odobrenja.

  lan 22. (Pregovori)

  (1) Pregovori koji prethode zakljuivanju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana moe prekinuti kada hoe.

  (2) Meutim, strana koja je vodila pregovore bez namjere da zakljui ugovor odgovara za tetu nastalu voenjem pregovora.

  (3) Odgovara za tetu i strana koja je vodila pregovore u namjeri da zakljui ugovor, pa odustane od te namjere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu.

  (4) Ako se drugaije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljuivanje ugovora, a zajednike trokove snose na jednake dijelove.

  lan 23.

  (Vrijeme i mjesto zakljuenja ugovora) (1) Ugovor je zakljuen onog asa kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata

  ponudu. (2) Smatra se da je ugovor zakljuen u mjestu u kojem je ponudilac imao svoje sjedite

  odnosno prebivalite u trenutku kad je uinio ponudu.

  lan 24. (Ponuda)

  (1) Ponuda je prijedlog za zakljuivanje ugovora uinjen odreenom licu, koji sadri sve bitne elemente ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuiti ugovor.

  (2) Ako su ugovorne strane nakon postignute saglasnosti o bitnim elementima ugovora ostavile neke sporedne take za kasnije, ugovor se smatra zakljuenim, a sporedne

 • Zakon o obligacionim odnosima 5

  take, ako sami ugovarai ne postignu saglasnost o njima, uredie sud vodei rauna o prethodnim pregovorima, utvrenoj praksi izmeu ugovaraa i obiajima.

  lan 25.

  (Opa ponuda) Prijedlog za zakljuivanje ugovora uinjen neodreenom broju lica koji sadri bitne elemente ugovora ijem je zakljuivanju namjenjen, vai kao ponuda, ako drugaije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  lan 26. (Izlaganje robe)

  Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se ponudom ako drugaije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  lan 27. (Slanje kataloga ili oglasa)

  (1) Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavjesti te oglasi dati tampom, lecima, radiom, televizijom ili na koji drugi nain ne predstavljaju ponudu za zakljuenje ugovora, nego samo poziv da se uini ponuda pod objavljenim uvjetima.

  (2) Poiljalac takvih poziva odgovarati e za tetu koju bi pretrpio ponudilac, ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

  lan 28.

  (Isporuka nenaruenih inidbi) (1) Isporukom nenaruenih stvari ili vrenjem nenaruenih inidbi od strane privrednika

  prema potroau ne zasniva se obligacioni odnos. (2) Poiljalac moe zahtjevati samo vraanje stvari. Primalac odgovara za propast ili

  oteenje stvari samo ako je nastalo iz namjere ili krajnje nepanje. (3) Primalac moe i sam vratiti nenaruenu stvar ili obavjestiti poiljaoca da je u

  primjerenom roku preuzme o svom troku. Ako poiljalac nakon traenja od primaoca ne preuzme stvar, svi zahtjevi poiljaoca su iskljueni i primalac moe sa tom stvari slobodno raspolagati.

  lan 29.

  (Narudbe elektronskim putem) (1) Ako se privrednik radi zakljuenja ugovora o isporuci roba ili pruanja usluga

  poslui telekomunikacijskim ili medijskim uslugama (ugovor o elektronskom poslovanju), duan je drugoj strani (korisniku) staviti na raspolaganje primjerene, djelotvorne i pristupane tehnike mogunosti, uz iju pomo korisnik moe uoiti i otkloniti greke unoenja podataka prije predaje narudbe.

  (2) Privrednik je duan prije predaje takve narudbe informirati korisnika najmanje o: a. pojedinanim tehnikim koracima koji vode zakljuenju ugovora, b. tome da li se nakon zakljuivanja ugovora tekst ugovora memorie i da li je on

  pristupaan korisniku, c. tehnikim sredstvima za prepoznavanje i korekciju greaka kod unoenja podataka

  prije predaje narudbe,

 • Zakon o obligacionim odnosima 6

  d. jezicima koji stoje na raspolaganju za zakljuivanje ugovora, i e. pravilima ponaanja, kojima podlijee privrednik kao i o mogunostima

  elektronskog pristupa ovim pravilima. (3