Click here to load reader

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ... · PDF fileZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA]AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovim Zakonom

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ... · PDF fileZAKON O OSNOVAMA...

 • ZAKON

  O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA]AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  I. OSNOVNE ODREDBE

  ^lan 1.

  Ovim Zakonom utvr|uju se osnovni principi me|usobnih odnosa i pona{anja u~esnika u saobra}aju i drugih subjekata u saobra}aju, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobra}aja na putevima, vo|enje Centralnog registra voza~a i vozila, pravila saobra}aja na putevima, sistem saobra}ajnih znakova i znakova koje daju ovla{tena lica, du`nosti u slu~aju saobra}ajne nesre}e, osposobljavanje kandidata za voza~a, uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje voza~kih ispita, uvjeti za ure|aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}enje vozila, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobra}aju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobra}aja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

  ^lan 2.

  Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i op}inama (u daljnjem tekstu: nadle`ni organi) osigurat }e provo|enje ovog Zakona i u okviru svoje nadle`nosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo|enje.

  ^lan 3.

  (1) U~esnici u saobra}aju du`ni su po{tovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobra}aja na putevima, razvijati humane odnose me|u ljudima radi za{tite zdravlja i ‘ivota drugih lica, a naro~ito djece, invalida, starih i nemo}nih lica, i brinuti se o za{titi ‘ivotne sredine.

  (2) U~esnici u saobra}aju ne smiju ometati saobra}aj, o{te}ivati puteve, objekte i opremu na putu.

  ^lan 4.

  (1) Putevi namijenjeni za saobra}aj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobra}aj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom, a preduze}a i javne slu`be koje odr`avaju javne puteve, ili im je povjereno odr`avanje javnih puteva, moraju ih odr`avati tako da se na njima u svim uvjetima mo`e odvijati siguran i nesmetan saobra}aj.

  (2) Preduze}a, javne slu`be i drugi organi koji se brinu o putevima i odr`avaju ih du`ni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i odr`avanje javnih puteva, objekata, saobra}ajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobra}aja.

  (3) Preduze}a i javne slu`be iz stava (1) ovog ~lana du`ni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre|enim mjestima dolazi do saobra}ajnih nesre}a.

  (4) U slu~aju pretrpljene {tete zbog neodgovaraju}eg odr`avanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima.

  ^lan 5.

  Preduze}a, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizi~ka lica koji {koluju ili obu~avaju kandidate za voza~e motornih vozila du`ni su izvoditi obuku na na~in koji }e osigurati da kandidati nau~e i usvoje pravila saobra}aja i etiku u saobra}aju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vje{tine potrebne za sigurno u~e{}e u saobra}aju na putevima.

 • ^lan 6.

  (1) Preduze}a, ustanove i druga pravna ili fizi~ka lica, kada proizvode, odr`avaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i pu{taju u saobra}aj vozila, ure|aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, du`ni su vozila, ure|aje, dijelove i opremu proizvoditi, pu{tati u saobra}aj, odr`avati, odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno u~e{}e vozila u saobra}aju na putevima.

  (2) Pojedina~no proizvedena, prepravljana ili u ve}em obimu popravljana vozila prije pu{tanja u saobra}aj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovla{tenoj organizaciji koja certificira vozila.

  (3) Bli`e odredbe o na~inu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadle`nim za unutra{nje poslove.

  ^lan 7.

  Preduze}a, ustanove, pravna ili fizi~ka lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila du`ni su se brinuti o tome da voza~i njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure|aje i opremu.

  ^lan 8.

  (1) Saobra}aj na javnom putu mo`e se ograni~iti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi spre~avanja ili otklanjanja opasnosti za u~esnike u saobra}aju, spre~avanja o{te}enja javnog puta ili izvo|enja radova na javnom putu.

  (2) Postupak i uvjete za ograni~enje i zabranu iz stava (1) ovog ~lana utvrdit }e nadle`ni organi u skladu s va`e}im propisima.

  ^lan 9.

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljede}a zna~enja:

  1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedi{ta za voza~a, ima vi{e od osam sjedi{ta;

  2) autoput je javni put posebno izgra|en i namijenjen isklju~ivo za saobra}aj motornih vozila, koji je kao autoput ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom, koji ima dvije fizi~ki odvojene kolovozne trake za saobra}aj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobra}ajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukr{tanja s popre~nim putevima i ‘eljezni~kim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u ~iji saobra}aj se mo`e uklju~iti, odnosno isklju~iti samo odre|enim i posebno izgra|enim priklju~nim javnim putevima na odgovaraju}u kolovoznu traku autoputa;

  3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva to~ka i koje se pokre}e isklju~ivo snagom voza~a;

  4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri to~ka, ~ija radna zapremina motora nije ve}a od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne mo`e razviti brzinu ve}u od 50 km/h;

  5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri to~ka ~ija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kW;

  6) biciklisti~ka staza je izgra|ena saobra}ajna povr{ina namijenjena za saobra}aj bicikala i bicikala s motorom, koja se prote`e uzdu` kolovoza i koja je od njega odvojena i obilje`ena propisanim saobra}ajnim znakom;

  7) biciklisti~ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobra}aj bicikala i bicikala s motorom, koja se prote`e du` kolovoza i koja je obilje`ena uzdu`nom linijom na kolovozu;

 • 8) brzi put je javni put namijenjen za saobra}aj isklju~ivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili vi{e nivoa s popre~nim putevima i drugim saobra}ajnicama (‘eljezni~kim ili tramvajskim prugama), prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom;

  9) Centralni registar je evidencija o svim voza~ima i vozilima;

  10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobra}aj;

  11) put rezerviran za saobra}aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobra}ati samo motorna vozila i koji je kao takav ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom;

  12) strana voza~ka dozvola je voza~ka dozvola i me|unarodna voza~ka dozvola koju je izdao nadle`ni organ strane dr`ave;

  13) javni put je povr{ina od op}eg zna~aja za saobra}aj, koju svako mo`e slobodno koristiti pod uvjetima odre|enim zakonom i koju je nadle`ni organ proglasio javnim putem, kao i ulice u naselju;

  14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla, traktora, radne ma{ine i zapre`nog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me|usobnom odstojanju kre}u istom saobra}ajnom trakom u istom smjeru pri ~emu su brzina kretanja vozila i postupanja voza~a me|usobno uvjetovani i izme|u kojih, bez ometanja, ne mo`e u}i drugo vozilo;

  15) kolovoz je dio povr{ine puta namijenjen prvenstveno za saobra}aj vozila;

  16) kolovozna traka je uzdu`ni dio kolovoza namijenjen za saobra}aj vozila u jednom smjeru, s jednom ili vi{e saobra}ajnih traka;

  17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta, ~ija najve}a dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg;

  18) lahka prikolica je priklju~no vozilo ~ija najve}a dozvoljena masa nije ve}a od 750 kg;

  19) lahki tricikl ili ~etverocikl je motorno vozilo s tri, odnosno ~etiri to~ka, koje na ravnom putu mo`e razviti brzinu ve}u od 45 km/h, ~ija radna zapremina motora nije ve}a od 50 cm³ i ako njegova masa nije ve}a od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kW;

  20) licenca je javna isprava koju je izdao nadle`ni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre|enih poslova iz oblasti sigurnosti saobra}aja;

  21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji op}ine ili koji je zna~ajan za saobra}aj na teritoriji op}ine;

  22) magistralni put je javni put koji povezuje ve}e gradove i va`nija privredna podru~ja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mre`u odgovaraju}e kategorije puteva sa susjednim dr`avama;

  23) manja materijalna {teta je {teta u saobra}ajnoj nesre}i nastala na vozilu na kojem nisu o{te}eni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se mo`e samostalno kretati na putu;

  24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva, priborom i opremom predvi|enim za vozilo;

  25) me|unarodna voza~ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovla{tena organizacija na osnovu nacionalne voza~ke dozvole te dr`ave;

 • 26) mimoila`enje je prola`enje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kre}e iz suprotnog smjera;

  27) mot

Search related