Click here to load reader

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH

 • Na osnovu lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavnikog doma, odranoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, odranoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

  ZAKON

  O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  I. OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim Zakonom utvruju se osnovni principi meusobnih odnosa i ponaanja uesnika u saobraaju i drugih subjekata u saobraaju, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraaja na putevima, voenje Centralnog registra vozaa i vozila, pravila saobraaja na putevima, sistem saobraajnih znakova i znakova koje daju ovlatena lica, dunosti u sluaju saobraajne nesree, osposobljavanje kandidata za vozaa, uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozakih ispita, uvjeti za ureaje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optereenje vozila, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

  lan 2.

  Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opinama (u daljnjem tekstu: nadleni organi) osigurat e provoenje ovog Zakona i u okviru svoje nadlenosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provoenje.

  lan 3.

  (1) Uesnici u saobraaju duni su potovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraaja na putevima, razvijati humane odnose meu ljudima radi zatite zdravlja i ivota drugih lica, a naroito djece, invalida, starih i nemonih lica, i brinuti se o zatiti ivotne sredine.

  (2) Uesnici u saobraaju ne smiju ometati saobraaj, oteivati puteve, objekte i opremu na putu.

  lan 4.

  (1) Putevi namijenjeni za saobraaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom, a preduzea i javne slube koje odravaju javne puteve, ili im je povjereno odravanje javnih puteva, moraju ih odravati tako da se na njima u svim uvjetima moe odvijati siguran i nesmetan saobraaj.

  (2) Preduzea, javne slube i drugi organi koji se brinu o putevima i odravaju ih duni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i odravanje javnih puteva, objekata, saobraajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraaja.

  (3) Preduzea i javne slube iz stava (1) ovog lana duni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odreenim mjestima dolazi do saobraajnih nesrea.

  (4) U sluaju pretrpljene tete zbog neodgovarajueg odravanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima.

  lan 5.

 • Preduzea, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizika lica koji koluju ili obuavaju kandidate za vozae motornih vozila duni su izvoditi obuku na nain koji e osigurati da kandidati naue i usvoje pravila saobraaja i etiku u saobraaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vjetine potrebne za sigurno uee u saobraaju na putevima.

  lan 6.

  (1) Preduzea, ustanove i druga pravna ili fizika lica, kada proizvode, odravaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i putaju u saobraaj vozila, ureaje, rezervne dijelove i opremu za vozila, duni su vozila, ureaje, dijelove i opremu proizvoditi, putati u saobraaj, odravati, odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno uee vozila u saobraaju na putevima.

  (2) Pojedinano proizvedena, prepravljana ili u veem obimu popravljana vozila prije putanja u saobraaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlatenoj organizaciji koja certificira vozila.

  (3) Blie odredbe o nainu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove.

  lan 7.

  Preduzea, ustanove, pravna ili fizika lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila duni su se brinuti o tome da vozai njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ureaje i opremu.

  lan 8.

  (1) Saobraaj na javnom putu moe se ograniiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi spreavanja ili otklanjanja opasnosti za uesnike u saobraaju, spreavanja oteenja javnog puta ili izvoenja radova na javnom putu.

  (2) Postupak i uvjete za ogranienje i zabranu iz stava (1) ovog lana utvrdit e nadleni organi u skladu s vaeim propisima.

  lan 9.

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedea znaenja:

  1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedita za vozaa, ima vie od osam sjedita;

  2) autoput je javni put posebno izgraen i namijenjen iskljuivo za saobraaj motornih vozila, koji je kao autoput oznaen propisanim saobraajnim znakom, koji ima dvije fiziki odvojene kolovozne trake za saobraaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrtanja s poprenim putevima i eljeznikim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u iji saobraaj se moe ukljuiti, odnosno iskljuiti samo odreenim i posebno izgraenim prikljunim javnim putevima na odgovarajuu kolovoznu traku autoputa;

  3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva toka i koje se pokree iskljuivo snagom vozaa;

  4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri toka, ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm i koje na ravnom putu ne moe razviti brzinu veu od 50 km/h;

  5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri toka ija zapremina motora ne prelazi 125 cm a snaga motora ne prelazi 11 kW;

 • 6) biciklistika staza je izgraena saobraajna povrina namijenjena za saobraaj bicikala i bicikala s motorom, koja se protee uzdu kolovoza i koja je od njega odvojena i obiljeena propisanim saobraajnim znakom;

  7) biciklistika traka je dio kolovoza namijenjen za saobraaj bicikala i bicikala s motorom, koja se protee du kolovoza i koja je obiljeena uzdunom linijom na kolovozu;

  8) brzi put je javni put namijenjen za saobraaj iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili vie nivoa s poprenim putevima i drugim saobraajnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom;

  9) Centralni registar je evidencija o svim vozaima i vozilima;

  10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraaj;

  11) put rezerviran za saobraaj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraati samo motorna vozila i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom;

  12) strana vozaka dozvola je vozaka dozvola i meunarodna vozaka dozvola koju je izdao nadleni organ strane drave;

  13) javni put je povrina od opeg znaaja za saobraaj, koju svako moe slobodno koristiti pod uvjetima odreenim zakonom i koju je nadleni organ proglasio javnim putem, kao i ulice u naselju;

  14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla, traktora, radne maine i zaprenog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom meusobnom odstojanju kreu istom saobraajnom trakom u istom smjeru pri emu su brzina kretanja vozila i postupanja vozaa meusobno uvjetovani i izmeu kojih, bez ometanja, ne moe ui drugo vozilo;

  15) kolovoz je dio povrine puta namijenjen prvenstveno za saobraaj vozila;

  16) kolovozna traka je uzduni dio kolovoza namijenjen za saobraaj vozila u jednom smjeru, s jednom ili vie saobraajnih traka;

  17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta, ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg;

  18) lahka prikolica je prikljuno vozilo ija najvea dozvoljena masa nije vea od 750 kg;

  19) lahki tricikl ili etverocikl je motorno vozilo s tri, odnosno etiri toka, koje na ravnom putu moe razviti brzinu veu od 45 km/h, ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm i ako njegova masa nije vea od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kW;

  20) licenca je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odreenih poslova iz oblasti sigurnosti saobraaja;

  21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opine ili koji je znaajan za saobraaj na teritoriji opine;

  22) magistralni put je javni put koji povezuje vee gradove i vanija privredna podruja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mreu odgovarajue kategorije puteva sa susjednim dravama;

  23) manja materijalna teta je teta u saobraajnoj nesrei nastala na vozilu na kojem nisu oteeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se moe samostalno kretati na putu;

 • 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva, priborom i opremom predvienim za vozilo;

  25) meunarodna vozaka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlatena organizacija na osnovu nacionalne vozake dozvole te drave;

  26) mimoilaenje je prolaenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kree iz suprotnog smjera;

  27) motocikl je motorno vozilo s dva toka, s bonom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri toka, ako njegova masa nije vea od 400 kg;

  28) motokultivator je vozilo na motorni

Search related