Click here to load reader

Zakon o Osnovama Sistema Obrazovanja i Vaspitanja - Prečišćen Tekst Skinuto 041214

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon

Text of Zakon o Osnovama Sistema Obrazovanja i Vaspitanja - Prečišćen Tekst Skinuto 041214

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 72/2009, 52/2011 i 55/2013

  NAPOMENA: Preieni tekst zakljuno sa izmenama objavljenim u Sl. glasniku RS, br. 55/13, koje su u primeni od 3. jula 2013. god.

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Predmet zakona

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se osnove sistema predkolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja i vaspitanja, nain i uslovi za obavljanje delatnosti predkolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programa obrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ustanova), kao i druga pitanja od znaaja za obrazovanje i vaspitanje.

  Termini izraeni u ovom zakonu u gramatikom mukom rodu podrazumevaju prirodni muki i enski rod lica na koje se odnose.

  Obrazovanje i vaspitanje

  lan 2.

  Sistem obrazovanja i vaspitanja obuhvata predkolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i predstavlja sastavni deo ukupnog uenja tokom celog ivota svih graana u Republici Srbiji.

  Specifinosti obavljanja delatnosti obrazovanja odraslih u sistemu obrazovanja i vaspitanja ureuju se posebnim zakonom.

  Obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se uz potovanje optih principa obrazovanja i vaspitanja, ostvarivanjem ciljeva i standarda obrazovanja i vaspitanja.

  Opti principi sistema obrazovanja i vaspitanja

  lan 3.

  Sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, uenike i odrasle:

  1) jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etnike, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivalita, materijalnog ili zdravstvenog stanja, tekoa i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i po drugim osnovama;

  2) kvalitetno i uravnoteeno obrazovanje i vaspitanje, zasnovano na tekovinama i dostignuima savremene nauke i prilagoeno uzrasnim i linim obrazovnim potrebama svakog deteta, uenika i odraslog;

  3) obrazovanje i vaspitanje u demokratski ureenoj i socijalno odgovornoj ustanovi u kojoj se neguje otvorenost, saradnja, tolerancija, svest o kulturnoj i civilizacijskoj povezanosti u svetu, posveenost osnovnim moralnim vrednostima, vrednostima pravde, istine, solidarnosti, slobode, potenja i odgovornosti i u kojoj je osigurano puno potovanje prava deteta, uenika i odraslog;

  4) usmerenost obrazovanja i vaspitanja na dete i uenika kroz raznovrsne oblike nastave, uenja i ocenjivanja kojima se izlaz i u susret razliitim potrebama uenika, razvija motivacija za uenje i podie kvalitet postignua;

  5) jednake mogunosti za obrazovanje i vaspitanje na svim nivoima i vrstama obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa potrebama i interesovanjima dece, uenika i odraslih, bez prepreka za promene, nastavljanje i upotpunjavanje obrazovanja i obrazovanje tokom celog ivota;

  6) osposobljenost za rad uenika i odraslih usklaenu sa savremenim zahtevima profesije za koju se pripremaju.

  Sistem obrazovanja i vaspitanja svojom organizacijom i sadrajima obezbeuje i:

  javascript:void(0);%20return%20false;javascript:void(0);%20return%20false;

 • 1) efikasnu saradnju sa porodicom ukljuivanjem roditelja, odnosno staratelja radi uspenog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja;

  2) raznovrsne oblike saradnje sa organizacijama nadlenim za poslove zapoljavanja i lokalnom zajednicom i irom drutvenom sredinom kako bi se postigao pun sklad izmeu individualnog i drutvenog interesa u obrazovanju i vaspitanju;

  3) efikasnost, ekonominost i fleksibilnost organizacije sistema radi postizanja to boljeg uinka;

  4) otvorenost prema pedagokim i organizacionim inovacijama.

  U ostvarivanju principa, posebna panja posveuje se:

  1) pravovremenom ukljuivanju u razliite vidove predkolskog vaspitanja i obrazovanja;

  2) adekvatnoj pripremljenosti za kolsko uenje i za prelazak na vie nivoe obrazovanja i vaspitanja;

  3) mogunosti da uenici i odrasli sa izuzetnim sposobnostima (talentovani i obdareni), bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristup odgovarajuim nivoima obrazovanja i ustanovama, kao i identifikaciji, praenju i stimulisanju uenika sa izuzetnim sposobnostima, kao budueg naunog potencijala;

  4) mogunosti da deca, uenici i odrasli sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristup svim nivoima obrazovanja u ustanovama, a lica smetena u ustanove socijalne zatite, bolesna deca, uenici i odrasli ostvaruju pravo na obrazovanje za vreme smetaja u ustanovi i tokom bolnikog i kunog leenja;

  4a smanjenju stope osipanja iz sistema obrazovanja i vaspitanja, posebno osoba iz socijalno ugroenih kategorija stanovnitva i nerazvijenih podruja, osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i drugih osoba sa specifinim tekoama u uenju i podrci njihovom ponovnom ukljuenju u sistem, u skladu sa principima inkluzivnog obrazovanja;

  4b karijernom voenju i savetovanju zaposlenih, uenika i odraslih usmerenom ka linom razvoju pojedinca i napredovanju u obrazovnom i profesionalnom smislu;

  5) ostvarivanju prava na obrazovanje, bez ugroavanja drugih prava deteta i drugih ljudskih prava.

  Ciljevi obrazovanja i vaspitanja

  lan 4.

  Ciljevi obrazovanja i vaspitanja jesu:

  1) pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fiziki razvoj svakog deteta, uenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima;

  2) sticanje kvalitetnih znanja, vetina i stavova koje su svima neophodne za lino ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje i sticanje i razvijanje osnovnih kompetencija u pogledu komunikacije na maternjem jeziku, komunikacije na stranim jezicima, matematike pismenosti i osnovnih kompetencija u nauci i tehnologiji, digitalne kompetencije, kompetencije uenja kako se ui, meuljudske i graanske kompetencije i kulturnog izraavanja;

  3) razvoj stvaralakih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa;

  4) razvoj sposobnosti pronalaenja, analiziranja, primene i saoptavanja informacija, uz veto i efikasno korienje informaciono-komunikacionih tehnologija;

  5) osposobljavanje za reavanje problema, povezivanje i primenu znanja i vetina u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom ivotu radi unapreivanja linog ivota i ekonomskog, socijalnog i demokratskog razvoja drutva;

  6) razvoj motivacije za uenje, osposobljavanje za samostalno uenje, uenje i obrazovanje tokom celog ivota i ukljuivanje u meunarodne obrazovne i profesionalne procese;

  7) razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja i izraavanja svog miljenja;

  8) osposobljavanje za donoenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budueg ivota;

  9) osposobljavanje za rad i zanimanje stvaranjem strunih kompetencija, u skladu sa zahtevima zanimanja, potrebama trita rada, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije;

 • 10) razvoj i praktikovanje zdravih ivotnih stilova, svesti o vanosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizikih sposobnosti;

  11) razvoj svesti o znaaju odrivog razvoja, zatite i ouvanja prirode i ivotne sredine, ekoloke etike i zatite ivotinja;

  12) razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, oseanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva;

  13) razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog graanina, za ivot u demokratski ureenom i humanom drutvu zasnovanom na potovanju ljudskih i graanskih prava, prava na razliitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, potenja i line odgovornosti;

  14) formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj linog i nacionalnog identiteta, razvijanje svesti i oseanja pripadnosti dravi Srbiji, potovanje i negovanje srpskog jezika i svog jezika, tradicije i kulture srpskog naroda, nacionaln ih manjina i etnikih zajednica, drugih naroda, razvijanje multikulturalizma, potovanje i ouvanje nacionalne i svetske kulturne batine;

  15) razvoj i potovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezike, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvaavanje razliitosti;

  16) poveanje obrazovnog nivoa stanovnitva i razvoj Republike Srbije kao drave zasnovane na znanju.

  Opti ishodi i standardi obrazovanja i vaspitanja

  lan 5.

  Opti ishodi obrazovanja i vaspitanja rezultat su celokupnog procesa obrazovanja i vaspitanja kojim se obezbeuje da deca, uenici i odrasli steknu znanja, vetine i vrednosne stavove koji e doprineti njihovom razvoju i uspehu, razvoju i uspehu njihovih porodica, zajednice i drutva u celini.

  Sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi sve uslove da deca, uenici i odrasli postiu opte ishode, odnosno budu osposobljeni da:

  1) usvajaju i izgrauju znanje, primenjuju i razmenjuju steeno znanje;

  2) naue kako da ue i da koriste svoj um;

  2a ovladaju znanjima i vetinama potrebnim za nastavak kolovanja i ukljuivanje u svet rada;

  3) identifikuju i reavaju probleme i donose odluke koristei kritiko i kreativno miljenje;

  4) rade efikasno sa drugima kao lanovi tima, grupe, organizacije i zajednice;

  5) odgovorno i efikasno upravljaju sobom i svojim aktivnostima;

  6) prikupljaju, analiziraju, organizuju i kritiki procenjuju informacije;

  7) efikasno komuniciraju koristei se raznovrsnim verbalnim, vizuelnim i simbolikim sredstvima;

  8) efikasno i kritiki koriste nauna i tehnoloka znanja, uz pokazivanje odgovornosti prema svom ivotu, ivotu drugih i ivotnoj sredini;

  9) shvataju svet kao