Zakon o Porezu Na Dobit

Embed Size (px)

Text of Zakon o Porezu Na Dobit

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit

  1/17

  ZAKON

  O POREZU NA DOBIT

  GLAVA IOSNOVNE ODREDBE

  lan 1.Ovim zakonom ureuje se oorezivanje !o"i#i ravni$ li%a u Reu"li%i Srskoj i

  s#rani$ ravni$ li%a koja os#varuju ri$o! u Reu"li%i Srskoj.

  lan &.'ojmovi u smislu ovo( zakona imaju slje!e)e zna*enje+1, ravno li%e je li%e koje je re(is#rovano za samos#alno o"avljanje !jela#nos#i ra!i

  s#i%anja !o"i#i u skla!u sa zakonima Reu"like Srske-&, s#rano ravno li%e je ravno li%e koje ima sje!i#e u inos#rans#vu-/, oslovna je!ini%a s#rano( ravno( li%a 0u !aljem #eks#u+ s#alno mjes#o oslovanja,

  je s#alno mjes#o oslovanja s#rano( ravno( li%a (!je se oslovanje o!vija u o#unos#i ili!jelimi*no-

  , kama#a re!s#avlja "ilo koji iznos koji #re"a !a se la#i u nov%u ili na#uri zakori#enje nov%a- "ilo !a se la)a o"aveza o !u(u ili !eozi#u ili u skla!u sa u(ovorom olizin(u- ro!aji na o#la#u ili nekoj !ru(oj vrs#i ro!aje na o!(oeno la)anje-

  2, osnovi%a imovine je %ijena ko#anja ili na"avna %ijena neke imovine i koris#i se zaizra*unavanje !o"i#i i (u"i#ka o! ro!aje ili #rans3era imovine i u svr$u amor#iza%ije-

  4, usklaena osnovi%a imovine je osnovi%a umanjena za amor#iza%iju i uve)ana za

  #rokove inves#iranja i !ru(e #rokove koji se ne o!"ijaju- a koji ove)avaju vrije!nos#imovine-5, inves#i%iona imovina je sva imovina koju osje!uje oreski o"veznik- a koja se ne

  koris#i za o"avljanje !jela#nos#i oresko( o"veznika i6, 3inansijska ins#i#u%ija o"u$va#a "anke- osi(uravaju)a !ru#va- !ru#va za

  reosi(uranje- lizin( !ru#va- mikrokre!i#na !ru#va- "erze- !o"rovoljne enzione 3on!ove-!ru#va za uravljanje inves#i%ionim 3on!ovima- inves#i%ione 3on!ove- "rokerska i !ilerska!ru#va.

  GLAVA II'ORES7I OBVE8NI7

  lan /.9 skla!u sa o!re!"ama ovo(a zakona- oreski o"veznik je+1, ravno li%e iz Reu"like Srske za !o"i# koju os#vari iz "ilo ko( izvora u Reu"li%i

  Srskoj- :e!era%iji Bi;- Br*ko Dis#rik#u Bi; ili u inos#rans#vu-&, oslovna je!ini%a ravno( li%a sa sje!i#em u :e!era%iji Bi; ili Br*ko Dis#rik#u

  Bi; za !o"i# koju os#vari na #eri#oriji Reu"like Srske-/, s#rano ravno li%e koje o"avlja !jela#nos# i ima s#alno mjes#o oslovanja u

  Reu"li%i Srskoj- za !o"i# koja se o!nosi na #o s#alno mjes#o oslovanja-, s#rano ravno li%e koje os#varuje ri$o! o! neokre#nos#i koje se nalaze u Reu"li%i

  Srskoj- za !o"i# koja se o!nosi na #e neokre#nos#i-

  2, s#rano ravno li%e koje os#varuje ri$o! u Reu"li%i Srskoj- a nije o"u$va)eno #. /,i , ovo( *lana- oorezuje se orezom o o!"i#ku u skla!u sa (lavom VI ovo( zakona i

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit

  2/17

  4, ravno li%e nave!eno u #. 1,- &, i /, ovo( *lana i u slu*aju !a svojom oslovnom!jela#no)u os#vari (u"i#ak u #oj oreskoj (o!ini.

  lan .01, 'orez na !o"i# ne la)aju slje!e)a li%a+

  1, enja- !o"rovoljna va#ro(asna!ru#va- zaje!ni%e- savezi- !ru#va- za!u>"ine- 3on!a%ije i !ru(a ravna li%a koja sure(is#rovana za o"avljanje ne!o"i#ne !jela#nos#i i koja os#varuju ri$o!e+ iz "u!>e#a ili javni$3on!ova- o! sonzors#va ili !ona%ija u nov%u ili na#uri- *lanarina- kao i ri$o!e o! ro!aje ili

  renosa !o"ara- osim !o"ara koja se koris#e ili su se koris#ila za o"avljanje !jela#nos#i na#r>inoj osnovi.

  0&, 9koliko li%a iz s#ava 1. #a*ka , ovo( *lana vre i !jela#nos#i na #r>inoj osnovi i

  os#varuju ri$o!e iz #r>ini$ izvora- o"vezni%i su oreza na !o"i#- za !o"i# koju os#vareo"avljanjem #akvi$ !jela#nos#i.

  GLAVA III'ORES7A OSNOVIni*ke $ar#ije o! vrije!nos#ikoje emi#uje Reu"lika Srska i je!ini%e lokalne samourave u njenom sas#avu-

  /, kama#a na !eozi#e u "an%i-, !o"i%i u#vreni !irek#no u kai#alu-2, ri$o! o! uki!anja rezervisanja-4, ri$o!i o! usklaivanja vrije!os#i imovine- koja u skla!u sa ovim zakonom

  o!lije>e amor#iza%iji i5, ri$o!i o osnovu usklaivanja vrije!nos#i zali$a.

  &. 9sklaivanje ras$o!a

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit

  3/17

  lan 6.Ra!i izra*unavanja oreske osnovi%e riznaju se ras$o!i iskazani u "ilansu usje$a u

  skla!u s roisima kojima se ureuje ra*unovo!s#vo i revizija- osim ras$o!a koji u skla!u saovim zakonom imaju !ru(a*iji #re#man.

  lan ?.Slje!e)i ras$o!i se ne riznaju ri u#vrivanju oreske osnovi%e+1, ras$o!i koji se ne mo(u !okaza#i vjero!os#ojnim knji(ovo!s#venim isravama-&, kama#e z"o( ne"la(ovremeno la)eni$ o"aveza-/, nov*ane kazne- u(ovorne kazne i enali-, ras$o!i rinu!ne nala#e javni$ ri$o!a-2, ras$o!i koji se o!nose na neoorezivi ri$o! iz *lana 5. ovo( zakona-4, (u"i%i na zali$ama z"o( is#eka roka #rajanja zali$a- kao i ras$o!i u vezi sa

  uni#enjem #i$ zali$a-5, isravka vrije!nos#i oje!ina*ni$ o#ra>ivanja o! li%a kojima se is#ovremeno

  !u(uje-

  6, okloni i rilozi !a#i oli#i*kim s#rankama i or(aniza%ijama-?, orez o o!"i#ku iz (lave VI ovo( zakona- koji je o"ra*una# i la)en na #ere#

  isla#io%a-1@, (u"i%i u#vreni !irek#no u kai#alu-

  11, ras$o!i o! usklaivanja vrije!nos#i imovine- koja u skla!u s ovim zakonomo!lije>e amor#iza%iji-

  1&, ras$o!i koji nisu u vezi s !jela#no)u koju oreski o"veznik o"avlja- osim ako #iras$o!i mo(u !oves#i !o os#varenja ri$o!a o is#om osnovu i

  1/, ras$o!i o osnovu usklaivanja vrije!nos#i zali$a.

  lan 1@.01, rokovi ma#erijala i na"avna vrije!nos# ro!a#e ro"e riznaju se u iznosima

  o"ra*una#im rimjenom rosje*ne on!erisane %ijene ili :I:O 0en(l. 3irs# inu# 3irs# ou#u#,me#o!e- u skla!u sa roisima kojima se ureuje ra*unovo!s#vo.

  0&, Na"avna vrije!nos# zali$a na o*e#ku i na kraju oreske (o!ine iskazuje serimjenom is#e me#o!e u#vrivanja na"avne vrije!nos#i zali$a.

  lan 11.01, Gu"i%ima na zali$ama sma#raju se (u"i%i koji nas#aju #okom *uvanja- ri

  maniula%iji- kao oslje!i%a riro!ni$ u#i%aja- #e$noloki$ ro%esa ili kao oslje!i%are!uzimanja neo$o!ni$ ra!nji u os#uku *uvanja- roizvo!nje i rome#a zali$a.

  0&, Gu"i%i na zali$ama o osnovu kvara- loma- kala i ras#ura riznaju se kao oreski!ous#ivi ras$o!i !o iznosa roisano( norma#ivom ras$o!a o! koli*ine ro"e koja je uo!reenom erio!u na"avljena- reraena- roizve!ena ili ro!a#a.

  0/, 9#vrivanje (u"i#aka na zali$ama vri oisna komisija oresko( o"veznika i oizvrenom oisu o"avezno sa*injava zaisnik i oisnu lis#u- koji se sma#rajuknji(ovo!s#venom isravom- "ez koje se (u"i#ak zali$a ne mo>e rizna#i.

  0, 8a u#vrivanje (u"i#ka na zali$ama ko! oreski$ o"veznika na koje se ne mo>erimijeni#i norma#iv iz s#ava &. ovo( *lana- rimijeni)e se o!(ovaraju)i norma#ivi 'rivre!nekomore Reu"like Srske.

  02, Canjak zali$a koji se mo>e rav!a#i viom silom je oreski rizna# ras$o!- najvie!o iznosa koji je evi!en#iran u oslovnim knji(ama oresko( o"veznika- a manjak se u#vruje

  oisom o! oisne komisije na!le>no( or(ana- o *emu se sa*injava zaisnik i oisna lis#a.

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit

  4/17

  9 smislu ovo( zakona- o! viom silom o!razumijevaju se elemen#arne neo(o!e i riro!neka#as#ro3e 0olava- o>ar- zemljo#res i !ru(o, ro(laene na osnovu ak#a na!le>no( or(ana.

  04, Cinis#ar 3inansija 0u !aljem #eks#u+ minis#ar, !onosi ravilnik kojim se roisujunorma#ivi iz s#ava &. ovo( *lana.

  lan 1&.01, Amor#iza%ija s#alni$ sre!s#ava riznaje se kao ras$o! u iznosu o"ra*una#om nana"avnu vrije!nos# o linearnom me#o!u rimjenom (o!inji$ amor#iza%ioni$ s#oa.

  0&, S#alnim sre!s#vima se sma#raju nema#erijalna sre!s#va- osim (u!vila 0en(l.(oo!ill, i ma#erijalna sre!s#va 0neokre#nos#i- os#rojenja- orema i "ioloka sre!s#va,- *iji

  je vijek uo#re"e !u>i o! 1& mjese%i.0/, Amor#iza%iji ne o!lije>u zemlji#a- ume i sli*na o"novljiva riro!na "o(a#s#va-

  inves#i%iona imovina- someni%i kul#ure i umje#ni*ka !jela.0, Amor#iza%ija s#alni$ sre!s#ava riznaje se kao ras$o! o! rvo( !ana mjese%a koji

  slije!i nakon mjese%a u kojem je !u(o#rajna imovina s#avljena u uo#re"u.02, Ne riznaju se ras$o!i amor#iza%ije sre!s#va sa kojima se ne o"avlja !jela#nos#

  oresko( o"veznika.04, Ne riznaje se kao oreski ras$o! amor#iza%ija o"ra*una#a na o#isanu osnovi%u

  sre!s#va.05, Amor#iza%ija je oreski rizna# ras$o! samo za sre!s#va koja su u vlasni#vu

  oresko( o"veznika.06, Izuze#no o! s#ava 5. ovo( *lana amor#iza%ija je oreski rizna# ras$o! zaku%u

  sre!s#ava na"avljeni$ 3inansijskim lizin(om.0?, 9koliko zakua% o"olja iznajmljenu imovinu- zaku%u je !ozvoljen o!"i#ak za

  amor#iza%iju u iznosu amor#iza%ije o"ra*una#e za vrije!nos# o"oljanja- a u slu*aju !a zakuis#ekne rije is#eka vijeka amor#iza%ije i ne !oe !o ro!u>enja zakua- #a!a zakua% ima

  ravo na o!"i#ak !o ono( iznosa koji nije amor#izovan u #renu#ku raski!a zakua.01@, Neo#isana vrije!nos# s#alni$ sre!s#ava uni#eni$ uslje! elemen#arni$ neo(o!a ili

  riro!ni$ ka#as#ro3a 0olava- o>ar- zemljo#res i !ru(o, ro(laeni$ na osnovu ak#ana!le>no( or(ana s kojima se ne mo>e o"avlja#i !jela#nos# je oreski rizna# ras$o!.

  011, Sre!s#va uni#ena uslje! elemen#arni$ neo(o!a oisom u#vruje oisnakomisija na!le>no( or(ana- a o izvrenom oisu sa*injava se o"avezno zaisnik i oisnalis#a.

  01&, Cinis#ar !onosi ravilnik kojim se roisuju smjerni%e za rimjenu (o!inji$amor#iza%ioni$ s#oa i uo"i*ajeni erio! ra!a.

  lan 1/.01, 9 svr$u umanjenja oreske osnovi%e ras$o!i o osnovu slje!e)i$ rezervisanja semo(u o!"i#i+

  1, za #rokove u (aran#nom roku-&, za #rokove o"navljanja riro!ni$ "o(a#s#ava- ukoliko nisu re#$o!no uklju*ena u

  na"avnu vrije!nos# riro!no( "o(a#s#va-/, za za!r>ane kau%ije i !eozi#e i, za nakna!e i "ene3i%ije zaosleni$.0&, Ras$o!i o osnovu rezervisanja iz s#ava 1. ovo( *lana riznaju se u erio!u ka!a

  ona "u!u iskori#ena- o!nosno ka!a o"aveza "u!e izmirena i !oe !o o!liva resursa oosnovu !a#o( rezervisanja- o! uslovom !a su re#$o!no rizna#a u "ilansu usje$a.

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit

  5/17

  0/, Ako iznos s#varno

Recommended

View more >