Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (prečišćen tekst)

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (prečišćen tekst)

Preien tekst

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIKIH LICA1)I OSNOVNE ODREDBE

1. Opte odredbelan 1

(1) Ovim zakonom uvodi se obaveza plaanja poreza na dohodak fizikih lica ( u daljem tekstu: porez na dohodak ).

(2) Prihodi od poreza na dohodak pripadaju budetu Crne Gore i budetima jedinica lokalne samouprave u srazmjeri utvrenoj posebnim zakonima.

2. Poreski obveznik

lan 2

(1) Poreski obveznik poreza na dohodak je rezidentno, odnosno nerezidentno fiziko lice koje ostvari dohodak iz izvora utvrenih ovim zakonom.

(2) Kada dva ili vie fizikih lica zajedniki ostvaruju dohodak, poreski obveznik je svako od tih lica, srazmjerno udjelu u dohotku koji je ostvarilo.

Rezident

lan 3

(1) Rezidentno fiziko lice ( u daljem tekstu: rezident), u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje:

1) na teritoriji Crne Gore ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa;

2) boravi na teritoriji Crne Gore vie od 183 dana u poreskoj godini.

(2) Rezident Crne Gore je i fiziko lice koje je upueno izvan Crne Gore radi obavljanja posla za fiziko ili pravno lice rezidenta Crne Gore, ili za medjunarodnu organizaciju.

3. Predmet oporezivanja

lan 4

(1) Predmet oporezivanja rezidenta je dohodak koji rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore.

(2) Predmet oporezivanja nerezidentnog fizikog lica (u daljem tekstu: nerezident) je dohodak koji nerezident ostvari po osnovu aktivnosti obavljenih preko stalnog mjesta poslovanja u Crnoj Gori.

(3) Stalnim mjestom poslovanja iz stava 2 ovog lana smatra se mjesto preko kojeg nerezident obavlja svoje aktivnosti u Crnoj Gori, u cjelini ili djelimino, sam ili preko ovlaenog predstavnika. U sluaju potrebe kod odredjivanja stalnog mjesta poslovanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima je uredjen porez na dobit pravnih lica.

(4) Predmet oporezivanja nerezidenta koji nema stalno mjesto poslovanja u Crnoj Gori je i dohodak koji ostvari po osnovu autorskih naknada, kamata i naknada po osnovu zakupnine nepokretnosti koje se nalaze u Crnoj Gori.4. Prihodi koji se izuzimaju iz dohotka

lan 5

Dohotkom se ne smatraju prihodi ostvareni po osnovu:

1) propisa o pravima invalida;

2) djejeg dodatka i posebne pomoi za opremu novoroene djece; 3) osnovnih prava iz oblasti socijalne zatite; 4) pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogadjaja;5) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarada;

6) naslea i poklona;

7) organizovane socijalne i humanitarne pomoi; 8) dravnih nagrada ustanovljenih zakonom; 9) penzija, osim penzija ostvarenih u skladu sa zakonom kojim se ureuju zarade dravnih i javnih funkcionera i invalidnina;

10) igara na sreu i nagradnih igara;

11) osiguranja stvari, ivota i imovine.

4a. Primanja na koja se ne plaa porez na dohodak

lan 5a

(1) Porez na dohodak ne plaa se na naknade po osnovu linih primanja, odnosno naknade za poveane trokove zaposlenih do iznosa utvrenog Optim kolektivnim ugovorom i to:

1) brie se;

2) brie se;

3) dnevnica za slubeno putovanje u zemlji;

4) trokova prevoza sopstvenim vozilom u slubene svrhe.(2) Porez na dohodak ne plaa se na primanja ostvarena po osnovu:

1) brie se;2) dnevnica za slubena putovanja u inostranstvo do iznosa propisanog za korisnike dravnog budeta;

3) naknade za poveane trokove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) do 100 mjeseno, ako nije obezbijeen smjetaj i ishrana,

4) naknade za odvojeni ivot od porodice do 100 mjeseno;

5) solidarne pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove ue porodice i penzionisanog radnika do 1.500 ;

6) solidarne pomoi u sluaju tee bolesti, zdravstvene rehabilitacije, nabavke ljekova i lijeenje zaposlenog ili lana njegove ue porodice do 1.000 ;

7) otpremnine kod odlaska u penziju do 1.000 ;

8) otpremnine zbog prekida radnog odnosa usled tehnolokog vika do najnieg iznosa utvrenog zakonom kojim se ureuje radni odnos;

9) stipendija i kredita uenika i studenata do 200 mjeseno;

10) nagrada uenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmienjima u okviru obrazovnog sistema;

11) kolarine ili drugog dokumentovanog izdatka za kolovanje zaposlenog, ako se radi o kolovanju i strunom usavravanju koje je u vezi sa djelatnou poslodavca;

12) naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima isplauju sportski klubovi do 300 mjeseno;13) naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaenih na teret vanbudetskih fondova;

14) naknada tete zbog posljedica nesree na radu, prema odluci suda ili sudskom poravnanju, ako je naknada odreena u jednokratnom iznosu;

15) sindikalne socijalne pomoi koje se isplauju iz sredstava sindikalne lanarine lanovima sindikata;

16) poklona djeci zaposlenog, starosti do 15 godina, do 50 godinje po djetetu;

17) jubilarnih nagrada za: - 10 godina rada do 100

- 20 godina rada do 200

- 30 godina rada do 300

- 40 godina rada do 400 .5. Lica izuzeta od oporezivanja

lan 6

Porez na dohodak ne plaaju sledea lica:

1) lanovi stranih diplomatskih misija u Crnoj Gori i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;

2) lanovi konzularnih predstavnitava kao i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;

3) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomo Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih specijalizovanih agencija;

4) poasni konzuli stranih drava, ali samo za primanja dobijena od drave koja ih je imenovala za obavljanje funkcije poasnog konzula; 5) funkcioneri, strunjaci i administrativno osoblje meunarodnih organizacija ako nijesu dravljani Crne Gore ili nemaju prebivalite u Crnoj Gori.

6. Poreski period

lan 7

(1) Poreski period za koji se obraunava porez na dohodak je kalendarska godina, osim u sluaju prestanka ili otpoinjanja djelatanosti u toku godine. (2) Porez na dohodak se obraunava nakon isteka kalendarske godine ili drugog perioda utvrivanja poreza prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.

7. Poreska osnovica

lan 8(1) Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu, umanjen za iznos prenesenog gubitka. (2) Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu.

8. Lini odbitaklan 9

Brisano.9. Poreska stopa

lan 10

Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.

lan 11

Brisan.II DOHODAK

1. Izvori dohotka

lan 12

(1) Porez na dohodak plaa se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su izuzeti ovim zakonom.

(2) Izvore prihoda iz stava 1 ovog lana ine prihodi ostvareni po osnovu:

1) linih primanja;

2) samostalne djelatnosti;

3) imovine i imovinskih prava;

4) kapitala;

5) kapitalnih dobitaka.

(3) Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2 ovog lana ostvarenih u poreskom periodu.

2. Oporezivi dohodak

lan 13

(1) Oporezivi dohodak predstavlja razliku izmedju dohotka iz lana 12 ovog zakona i priznatih rashoda (trokova ) koje je poreski obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i ouvanju.

(2) Rashodi iz stava 1 ovog lana moraju biti dokumentovani, osim ako ovim zakonom nije drukije propisano.III VRSTE PRIHODA

1. Prihodi po osnovu linih primanja

lan 14

(1) Linim primanjima smatra se prihod koji poreski obveznik ostvari od zaposlenja.

(2) Linim primanjima smatraju se i prihodi ostvareni po drugom osnovu, koji su u skladu sa ovim zakonom, upodobljeni sa radnim odnosom.

(3) Linim primanjima smatraju se naroito:

1) zarade, odnosno naknade zarada ostvarene u skladu sa propisima kojima se uredjuje radni odnos;

2) brie se;

3) primanja na osnovu naknada i druga primanja koja poslodavac pored zarade isplauje zaposlenom, iznad iznosa utvrenog ovim zakonom; 4) naknade trokova za poslovna putovanja, ishranu i smjetaj u vezi sa tim putovanjima, trokovi selidbe i naknada za upotrebu sopstvenog vozila u slubene svrhe, iznad iznosa utvrenog ovim zakonom;

5) primanja lanova predstavnikih i izvrnih tijela dravne, odnosno lokalne uprave; 6) primanja lanova skuptina, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih, njima slinih tijela u pravnim licima, lanova povjerenitava i odbora koje imaju ta tijela, steajnih upravnika i sudija porotnika koji nemaju svojstvo slubenika suda;

7) sva druga primanja po osnovu radnog odnosa i primanja koja su upodobljena sa radnim odnosima (privremeni ili povremeni poslovi i dr.).

(4) Linim primanjima smatraju se i primanja ostvarena u obliku bonova, novanih potvrda, akcija, ili robe, injenjem ili pruanjem pogodnosti, opratanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novanom naknadom ili neposrednim plaanjem.

(5) Iznos linih primanja iz stava 4 ovog lana predstavlja:

1) nominalna vrijednost bonova, novanih potvrda i akcija;

2) cijena koja bi se postigla prodajom roba na tritu;

3) naknada koja bi se postigla na tritu za usluge odnosno pogodnosti koje se ine obvezniku;

4) novani iznos pokrivenih rashoda.

lan 15

Oporezivi dohodak od prihoda po osnovu linih primanja predstavlja iznos bruto primanja iz lana 14 ovog zakona.2.

Recommended

View more >