Zakon o prevozu putnika u drumskom saobracaju 2015.pdf

 • View
  14

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Zakon o prevozu putnika u drumskom saobracaju 2015.pdf

 • ZAKON

  O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAAJU

  I. UVODNE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se uslovi i nain obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraaju u domaem i meunarodnom prevozu, pruanja staninih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor.

  lan 2.

  Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledea znaenja:

  1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima vie od devet mesta za sedenje ukljuujui i mesto za sedenje vozaa;

  2) autobuska stanica je saobraajni objekat u kome se vri prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obavetenja o prevozu i pruanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

  3) autobusko stajalite je izgraen prostor van kolovoza ili propisno obeleena povrina na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i utovara i istovara prtljaga;

  4) bilateralni prevoz je prevoz koji se obavlja izmeu Republike Srbije i druge drave;

  5) BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vonje, pri emu je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska stajalita, odnosno autobuske stanice;

  6) vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvruju posebno za svaki prevoz;

  7) daljinar je akt kojim je utvrena udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vonje autobusa izmeu autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajalita u obavljanju meumesnog prevoza;

  8) dozvola je javna isprava kojom se prevozniku dozvoljava obavljanje odreene vrste meunarodnog prevoza putnika na teritoriji drave iji je nadleni organ doneo akt o izdavanju dozvole;

  9) domai prevoz je prevoz koji obavlja domai prevoznik izmeu pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

  10) domai prevoznik je prevoznik ije se sedite nalazi na teritoriji Republike Srbije;

  11) izvod licence za prevoz je javna isprava kojom nadleni organ potvruje da je autobus kojim domai prevoznik obavlja javni prevoz putnika unet u reenje o izdavanju licence za prevoz;

  12) itinerer je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika od polazita do odredita;

 • - 2 -

  13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplauje usluga prevoza;

  14) kabotaa je prevoz putnika koji obavlja strani prevoznik izmeu pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

  15) linija je relacija ili skup relacija izmeu poetne autobuske stanice ili autobuskog stajalita i krajnje autobuske stanice ili autobuskog stajalita;

  16) linijski prevoz je javni prevoz koji se obavlja na odreenoj liniji, odreenom uestalou, pri emu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unapred odreenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalitima;

  17) lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom;

  18) licenca za obavljanje poslova profesionalnog vozaa je dokument kojim se utvruje identitet i osnovno zanimanje vozaa;

  19) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stie pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraaju;

  20) licenca za pruanje staninih usluga je javna isprava kojom privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stie pravo na obavljanje delatnosti pruanja staninih usluga;

  21) lokalni prevoz je prevoz koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza;

  22) meunarodni prevoz je prevoz pri ijem se obavljanju prelazi najmanje jedna dravna granica;

  23) multilateralni prevoz je meunarodni prevoz koji se obavlja izmeu tri ili vie drava od kojih je jedna Republika Srbija pri emu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritorijama svih drava;

  24) naizmenini prevoz je meunarodni vanlinijski prevoz organizovanih grupa putnika za vie turistikih putovanja, tako da se prva vonja u povratku i poslednja vonja u odlasku, u nizu naizmeninih vonji, obavlja praznim autobusom;

  25) organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana pre poetka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja;

  26) povremeni prevoz je meunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naruilac prevoza ili sam prevoznik;

  27) poseban linijski prevoz je prevoz ugovoren za odreenu kategoriju putnika, uz iskljuenje ostalih putnika, prema ugovorenoj uestalosti i na ugovorenom prevoznom putu;

  28) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica koji domae privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice ili preduzetnik kao pomonu aktivnost vri u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti bez naplate usluge prevoza;

  29) prevoz je svaka vonja autobusa ili putnikog vozila sa ili bez putnika;

  30) prevoznik je privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je shodno odredbama ovog zakona odobreno obavljanje javnog prevoza u domaem prevozu, odnosno privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je, shodno nacionalnom zakonodavstvu drave u kojoj se nalazi njegovo sedite, odobreno obavljanje javnog prevoza putnika ili prevoza lica za sopstvene potrebe u meunarodnom prevozu;

 • - 3 -

  31) putni nalog je dokument koji se izdaje za autobus kojim se obavlja prevoz, kao i za putniko vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

  32) putniko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najvie devet mesta za sedenje ukljuujui i mesto za sedenje vozaa;

  33) putnik je lice koje, na osnovu ugovora ili druge odgovarajue isprave, ima pravo na prevoz;

  34) putni list je dokument koji domai prevoznik popunjava na propisanom obrascu i kojim se dozvoljava obavljanje vanlinijskog prevoza na osnovu akta koji donosi organ nadlean za izdavanje knjige putnih listova. Knjiga putnih listova je zbirni dokument obrazaca putnih listova;

  35) red vonje je plan obavljanja prevoza na liniji;

  36) registrovani red vonje je isprava kojom se potvruje plan obavljanja prevoza na liniji u domaem prevozu na osnovu akta koji donosi organ nadlean za registraciju i overu reda vonje;

  37) relacija je rastojanje izmeu dva mesta na liniji koja su u redu vonje oznaena kao autobuske stanice ili autobuska stajalita;

  38) sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvruje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom;

  39) strani prevoznik je prevoznik ije se sedite nalazi na teritoriji druge drave;

  40) taksimetar je merilo koje neprekidno, za vreme vonje ili zaustavljanja u toku vonje, automatski izraunava i pokazuje cenu vonje, u zavisnosti od preenog puta i ukupnog trajanja vonje;

  41) taksi prevoz je vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putnikim vozilom;

  42) taksi tarifa je skup jedininih cena za start, preeni kilometar, vreme ekanja, dolazak na adresu po pozivu i prevoz prtljaga po komadu, o emu se putnici obavetavaju pre ulaska u taksi vozilo, a primenjuje se u zavisnosti od doba dana ili noi, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili dravni praznik) i podruja na kome se vonja obavlja (ua ili ira teritorija jedinice lokalne samouprave i teritorije drugih jedinica lokalne samouprave) i koja je uitana u merni instrument;

  43) taksi stajalite je mesto na javnoj saobraajnoj ili drugoj posebno ureenoj povrini koje je odreeno i ureeno za pristajanje taksi vozila, ekanje i prijem putnika i koje je obeleeno saobraajnom signalizacijom shodno propisima kojima se ureuje bezbednost saobraaja na javnim putevima;

  44) taksi voza je fiziko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog lica;

  45) taksi dozvola je identifikaciona isprava koju taksi voza nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je duan da pokae na zahtev ovlaenog lica i koja sadri poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, redni broj, ime i prezime taksi vozaa, status taksi vozaa (preduzetnik ili zaposleni), jedinstveni matini broj graana - taksi vozaa (JMBG), adresu i fotografiju;

  46) tranzitni prevoz je meunarodni prevoz koji prevoznik sa teritorije jedne drave obavlja preko teritorije druge drave, bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika na teritoriji te drave.

 • - 4 -

  lan 3.

  Prevoz putnika i lica u drumskom saobraaju obavlja se u skladu sa odredbama potvrenih meunarodnih sporazuma, uz potovanje principa uzajamnosti, odredbama ovog zakona i drugih propisa donetih na osnovu ovog zakona.

  lan 4.

  Prevoz u drumskom saobraaju obavlja se autobusima i putnikim vozilima koja ispunjavaju uslove utvrene propisima kojima se ureuje bezbednost saobraaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste autobusa, odnosno putnikih vozila.

  Autobusi i putnika vozila kojima domai prevoznik, domae privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik obavlja prevoz u drumskom saobraaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.

  lan 5.

  U autobusu, odnosno putnikom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraaju, osim putnikog vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putnikog vozila u svojini fizikog lica kojim to lice vri prevoz za line potrebe i putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za autobus, odnosno putniko vozilo, popunjen na propisan nain, potpisan od strane vozaa i potpisan i overen od strane ovlaenog lica.

  Izdavanje i voenje putnih naloga kao i evidencija o izdatim putnim nalozima vri se na propisan nain.

  Ministar nadlean za poslove saobraaja (u