Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

Embed Size (px)

Text of Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

 • Z A K O N

  O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

  GLAVA I

  OSNOVNE ODREDBE

  Predmet ureivanja

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se uslovi i nain vrenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, struna osposobljenost lica i uslovi za dobijanje licence za vrenje procene vrednosti nepokretnosti, obaveznost procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom, nadzor nad vrenjem procene vrednosti nepokretnosti, provera rada licenciranih procenitelja, disciplinska odgovornost licenciranih procenitelja, osnivanje i nadlenosti Strunog odbora, akreditovana udruenja procenitelja, kao i druga pitanja u vezi sa vrenjem procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja.

  Definicije

  lan 2.

  Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledea znaenja:

  1) Nepokretnosti jesu: zemljite (poljoprivredno, graevinsko, ume i umsko zemljite), zgrade (poslovne, stambene, komercijalne, bilo koja kombinacija tih vrsta zgrada, i dr.) i drugi graevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garae i garana mesta, i drugo) na kojima moe postojati zasebno pravo svojine (u daljem tekstu: nepokretnosti);

  2) Nacionalni standardi, kodeks etike i pravila profesionalnog ponaanja licenciranog procenitelja (u daljem tekstu: Nacionalni standardi i kodeks etike) su standardi vrenja procena vrednosti nepokretnosti koje donosi ministar nadlean za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministar) na predlog Strunog odbora i koje ministarstvo nadleno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje u Slubenom glasniku Republike Srbije;

  3) Licencirani procenitelj je fiziko lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i kome je Ministar izdao licencu za vrenje procene vrednosti nepokretnosti;

  4) Licenca za vrenje procene vrednosti nepokretnosti (u daljem tekstu: licenca) je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministar;

  5) Organizator sprovoenja programa strune obuke za licencirane procenitelje (u daljem tekstu: organizator strune obuke) je visokokolska ustanova akreditovana kod ministarstva nadlenog za poslove visokog obrazovanja, profesionalno udruenje, odnosno organizacija, kao i drugo pravno lice, koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktom i upisan je u imenik koji vodi Ministarstvo;

  6) Organizator sprovoenja programa kontinuiranog profesionalnog usavravanja licenciranih procenitelja (u daljem tekstu: organizator kontinuiranog profesionalnog usavravanja) je visokokolska ustanova akreditovana kod ministarstva nadlenog za poslove visokog obrazovanja, profesionalno udruenje,

 • 2

  odnosno organizacija, kao i drugo pravno lice, koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktom i upisan je u imenik koji vodi Ministarstvo;

  7) Struni odbor je telo koje osniva Ministar u skladu sa ovim zakonom u cilju obavljanja strunih poslova u oblasti vrenja procene vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji;

  8) Meunarodno priznate strune organizacije za procenitelje, u smislu ovog zakona, su: Evropski savez udruenja procenitelja (The European Group of Valuers' Associations TEGoVA), Kraljevska organizacija strunjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors RICS) i Institut za procenu (Appraisal Institute);

  9) Sertifikati za obavljanje poslova procenitelja meunarodno priznatih strunih organizacija za procenitelje, u smislu ovog zakona, su: Priznati evropski procenitelj (Recognised European Valuer REV), Registrovani lan Kraljevske organizacije strunjaka (Registered Valuer Member of The Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS) i lan Instituta za procenu (Member of Appraisal Institute MAI);

  10) Izvetaj o proceni je dokument o izvrenoj proceni vrednosti nepokretnosti koji u pisanom ili u obliku elektronskog dokumenta sainjava i potpisuje licencirani procenitelj, u skladu sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike;

  11) Akreditovano profesionalno udruenje procenitelja (u daljem tekstu: Akreditovano udruenje) je profesionalno udruenje koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, akredituje se kod Ministarstva i upisano je u imenik koji vodi Ministarstvo;

  12) Komisija za proveru usaglaenosti rada licenciranih procenitelja sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike (u daljem tekstu: Komisija) je telo koje formira Akreditovano udruenje za poslove provere usaglaenosti rada licenciranih procenitelja sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike, u skladu sa ovim zakonom;

  13) Disciplinska komisija je telo koje formira Akreditovano udruenje za potrebe voenja disciplinskih postupaka protiv svojih lanova, zbog povreda Nacionalnih standarda i kodeksa etike, u skladu sa ovim zakonom.

  Primena

  lan 3.

  Odredbe ovog zakona primenjuju se na procene vrednosti nepokretnosti koje se vre za potrebe:

  1) zakljuenja ugovora o kreditu obezbeenih hipotekom i zakljuenja drugih poslova finansijskih institucija obezbeenih hipotekom;

  2) utvrivanja vrednosti nepokretnosti u postupku steaja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje steaj;

  3) prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje hipoteka.

  Ugovori iz stava 1. ta. 2) i 3) ovog lana u kojima vrednost nepokretnosti nije procenio licencirani procenitelj nitavi su.

  Ako javni belenik, odnosno drugi organ koji je zakonom ovlaen za overu ili zakljuenje ugovora o prometu nepokretnosti iz stava 1. ta. 2) i 3) ovog lana na osnovu izvrenog uvida u imenik licenciranih procenitelja utvrdi da procena vrednosti nepokretnosti nije prethodno uraena od strane licenciranog procenitelja, duan je da odbije da preduzme traenu slubenu radnju.

 • 3

  Licencirani procenitelj moe vriti procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet izvrenja u izvrnom postupku koji se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se ureuje izvrenje i obezbeenje.

  Licencirani procenitelj moe vriti procene vrednosti nepokretnosti, kao i verifikaciju podataka iz registra cena nepokretnosti u postupku masovne procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji reguliu utvrivanje trine vrednosti nepokretnosti upisanih u katastar nepokretnosti.

  GLAVA II

  PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

  Vrenje procene vrednosti nepokretnosti

  lan 4.

  Poslove vrenja procene vrednosti nepokretnosti, u skladu sa ovim zakonom, obavlja licencirani procenitelj.

  Nacionalni standardi, kodeks etike i pravila profesionalnog ponaanja licenciranog procenitelja

  lan 5.

  Nacionalni standardi i kodeks etike imaju za cilj da obezbede smernice za postupanje licenciranog procenitelja sa ciljem da izvetaji o proceni ispune najvie standarde profesionalizma, integriteta, jasnoe, pouzdanosti i nepristrasnosti, kao i da budu pripremljeni u skladu sa meunarodno priznatim profesionalnim standardima.

  Nacionalnim standardima i kodeksom etike se definiu osnovi procene vrednosti nepokretnosti, postupak vrenja procene, pretpostavke i injenice od znaaja koje se moraju uzeti u obzir prilikom izrade izvetaja procene, minimalni sadraj izvetaja o proceni i pravila profesionalnog ponaanja licenciranog procenitelja.

  Nacionalnim standardima i kodeksom etike su obuhvaene i smernice za vrenje procene koje pomau licenciranom procenitelju u njihovoj primeni.

  Baze podataka za potrebe procene vrednosti nepokretnosti

  lan 6.

  Za potrebe procene vrednosti nepokretnosti, licencirani procenitelj koristi dostupne podatke iz baza podataka znaajnih za procenu vrednosti nepokretnosti koje mogu da vode dravni organi, institucije, udruenja, organizacije i druga pravna lica.

  Narodna banka Srbije vodi bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeenim hipotekom, ukljuujui i podatke o kupoprodajama takvih nepokretnosti na osnovu izvetaja koje joj dostavljaju banke.

  Licencirani procenitelji i banke mogu, na osnovu zahteva upuenom Narodnoj banci Srbije, ostvarivati uvid u odreene podatke iz baze podataka iz stava 2. ovog lana, u skladu sa propisom iz stava 4. ovog lana.

  Narodna banka Srbije moe blie da uredi sadraj podataka iz stava 2. ovog lana, kao i oblik, sadraj, rokove i nain dostavljanja izvetaja iz stava 2. ovog lana, a moe blie urediti i uslove i nain uvida u podatke iz stava 3. ovog lana.

  Republiki geodetski zavod, u skladu sa zakonom kojim se ureuje dravni premer i katastar, vodi registar cena nepokretnosti koji sadri podatke o

 • 4

  nepokretnostima preuzete iz kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti, iz baze podataka katastra, kao i dodatne podatke o tim nepokretnostima.

  Zatita poverljivih podataka

  lan 7.

  Licencirani procenitelj je duan da kao poverljive uva sve podatke, injenice i okolnosti koje je saznao tokom vrenja procene, osim podataka koji su javno dostupni.

  Poslovne tajne i informacije duna su da uvaju i druga lica kojima su na bilo koji nain dostupni poverljivi podaci iz stava 1. ovog lana.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, obaveza uvanja poverljivih podataka ne postoji kada licencirani procenitelj te podatke ini dostupnim nadlenim organima u skladu sa zakonom i u postupku provere rada licenciranog procenitelja, disciplinskom postupku i drugim sluajevima predvienim ovim zakonom.

  Izvetaj o proceni

  lan 8.

  Licencirani procenitelj u izvetaju o proceni navodi popis dokumentacije koju je imao na raspolaganju, kao i izvore podataka koje je koristio u vrenju procene.

  Popis dokumentacije iz stava 1. ovog lana ukljuuje sve podatke neophodne za jasnu identifikaciju svakog pojedinanog dokumenta.

  Licencirani procenitelj je duan da izvetaj o proceni i korienu dokumentaciju ili dokaze o korienoj dokumentaciji uva sedam godina od dana vrenja pr