ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI sa procenom vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja . Polje primene

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI sa procenom vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih...

 • ZAKON O

  PROCENITELJIMA

  VREDNOSTI

  NEPOKRETNOSTI

 • Predmet ureivanja Predmetnim Zakonom, izmeu ostalog, propisano je kod kojih ugovora i postupaka je obavezna procena vrednosti nepokretnosti, ko moe biti procenitelj nepokretnosti i pod kojim uslovima, postupak izdavanje licence, obuku i usavravanje licenciranih procenitelja, akreditaciju profesionalnih udruenja i druga pitanja u vezi sa procenom vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja. Polje primene Zakonom je predvieno da se procena vrednosti nepokretnosti preduzima za potrebe: Zakljuivanja ugovora o kreditu obezbeenog hipotekom i zakljuivanje drugih poslova finansijskih institucija obezbeenih hipotekom, Utvrivanje vrednosti nepokretnosti u postupku steaja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje steaj, Prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje hipoteka. Zakljuivanje ugovora u vezi sa postupkom steaja, kao i zakljuivanje ugovora u vezi sa prodajom nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u kojima vrednost nepokretnosti nije procenjena od strane licenciranog procenitelja, imaju za posledicu nitavost ugovora. Za razliku od napred navedenih ugovora, napominjemo da Zakonom nije predviena posledica nitavosti kod zakljuivanja ugovora o kreditu obezbeenog hipotekom i zakljuivanje drugih poslova finansijskih institucija obezbeenih hipotekom, ukoliko vrednost nepokretnosti nije procenjena od strane licenciranog procenitelja.

  Narodna skuptina Republike Srbije je dana 28.12.2016. godine usvojila Zakon o proceniteljima vrednost nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016) (dalje: Zakon), koji je stupio na snagu dana 06.01.2017. godine, a koji je poeo da se primenjuje od dana 06.06.2017. godine. Kao osnovne razloge za donoenje ovog Zakona nadleni organi su istakli usklaivanje sa direktivama Evropske unije, potom odravanje finansijske stabilnosti i izbegavanje sistemskog rizika, poboljanje pristupa finansijama i hitna mera za prevazilaenje teke situacije sa kojom su se suoile banke i njihovi klijenti.

 • Takoe, istiemo dunost javnih belenika i drugih organa koji su zakonom ovlaeni za obavljanje poslova overe, da odbiju da preduzmu traenu slubenu radnju ukoliko procena vrednosti nepokretnosti nije prethodno uraena od strane licenciranog procenitelja. Licencirani procenitelji mogu vriti i procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet izvrenja u izvrnom postupku, odnosno procene vrednosti nepokretnosti, kao i verifikaciju podataka iz registra cena nepokretnosti u postupku masovne procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji reguliu utvrivanje trine vrednosti nepokretnosti upisanih u katastar nepokretnosti.

  Licencirani procenitelji i druga nadlena tela Lica koja su ovlaena za sprovoenje procene vrednosti nepokretnosti jesu licencirani procenitelji. Zakonom su definisani uslovi za izdavanje licence, koja se izdaje na period od tri godine i koja se moe produiti. Zakonom su predvieni izuzeci u pogledu odreenih kategorija lica od obaveze ispunjavanja svih uslova koji su predvieni za licencirane procenitelje. Naime, posebni uslovi su predvieni za lica koja poseduju vaei sertifikat za obavljanje poslova procenitelja meunarodno priznate strune organizacije za procenitelje. Lica koja su na dan 31.12.2015. godine posedovala nauno zvanje doktora nauka i bila upisana u registar sudskih vetaka odgovarajue struke Ministarstva pravde Republike Srbije u skladu sa odredbama Zakona o sudskim vetacima sa registrovanom uom specijalnou: procena graevinske vrednosti objekta, procena nekretnina, procena vrednosti nepokretnosti ili procena vrednosti imovine, mogu u roku od 90 dana od dana poetka primene ovog Zakona podneti zahtev za izdavanje licence, uz dostavljanje odreenih dokaza. Takoe, izuzetak od uslova propisanih ovim Zakonom za dobijanje licence, se odnosi i na lica koja su na dan stupanja na snagu Zakona, odnosno dana 06.01.2017. godine vrila procenu vrednosti nepokretnosti kao sudski vetaci odgovarajue struke u skladu sa odredbama Zakona o sudskim vetacima.

  Naime, ova lica koji mogu nastaviti da vre procenu vrednosti nepokretnosti u smislu ovog Zakona, najdalje do isteka roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 06.07.2018. godine. Po isteku navedenog roka pomenuta lica mogu da nastave sa obavljanjem delatnosti procene nepokretnosti u skladu sa Zakonom pod uslovom da steknu propisanu licencu. Licencirani procenitelji su duni da se ulane u jednu od akreditovanih udruenja, kao i da dostave ministarstvu nadlenom za poslove finansija dokaz o lanstvu u jednom od akreditovanih udruenja. Ministarstvo je duno da vodi imenik licenciranih procenitelja, imenik akreditovanih udruenja i druge imenike u skladu sa Zakonom. Pored ministarstva nadlenog za poslove finansija, ovim Zakonom, propisane su odreene nadlenosti i za Struni odbor koje osniva nadleno ministarstvo, kao i profesionalna udruenja procenitelja i komisija za proveru usaglaenosti rada licenciranih procenitelja itd.

 • Zakljuak Uzimajui u obzir odredbe novog Zakona, oigledna je namera zakonodavca da regulie ovu oblast kako bi se smanjio potencijalni rizik koji moe nastati prevashodno u pogledu kreditnih poslova, poslova vezanih sa steajni postupak i postupak vansudskog namirenja. Meutim, kako je re o novom propisu, tek u budunosti moemo oekivati dejstvo odredbi ovog Zakona u praksi, a shodno tome i eventualnu pojavu pravnih praznina.

 • KONTAKTIRAJTE NAS

  Aleksandar Joki Advokat Mobilni telefon 060 59 44 006 Telefon 011 40 44 006 e-Mail aleksandar.jokic@marjanovic.law

  Aleksandar je formalno obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 5 godina iskustva u pravnom savetovanju i i pruanju svih vrsta pravnih usluga. Aleksandar je bio ukljuen u razliite projekte za klijente u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Radio je na mnogim projektima pravnog due diligence, a takoe je bio ukljuen i u druge angamane pravnog savetovanja za brojne domae i strane investitore. Aleksandar ima iskustva u savetovanju u vezi za korporativnim i radnim pravom. Angaovan je na brojnim projektima vezanim za privatna ulaganja, likvidaciju i steaj. Njegovi klijenti su najee kompanije iz oblasti nekretnina, sporta, ali i javna preduzea. U Advokatskoj kancelariji Marjanovi Law Aleksandar rukovodi timom za Nekretnine. Angaovan je takoe na poslovima reorganizacije i steajnih postupaka preduzea, pitanjima radnog prava, kao i za reavanje sporova.

 • Filip Kosti Advokatski pripravnik Mobilni telefon 060 59 44 016 Telefon 011 40 44 016 e-Mail filip.kostic@marjanovic.law

  Filip je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima godinu dana iskustva u obavljanju pravnih poslova koji se tiu korporativnog prava.

  Pre nego to se prikljuio timu Marjanovi Law, Filip je radio za jednu od najveih modnih i turistikih kompanija u Srbiji, gde je pruao usluge koje su u najveoj meri obuhvatale radno i ugovorno parvo.

  Filipovo prethodno radno iskustvo obuhvata pruanje pravnih usluga u oblasti trgovine, kao i pisanje razliitih odluka i sporazuma.