Zakon o radu FBiH - prečišćeni tekst

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zakon o radu FBiH - prečišćeni tekst

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  ZAKON O RADU FBiH

  preieni tekst neslubena verzija

  (Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljeni su u

  Slubenim novinama Federacije BiH br. 43/99, 32/00 i 29/03)

  preieni tekst neslubena verzija

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuje se zakljuivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plae, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zakljuivanje kolektivnih ugovora, mirno rjeavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom nije drugaije odreeno.

  lan 2.

  Zakljuivanjem ugovora o radu izmeu poslodavca i zaposlenika zasniva se radni odnos.

  lan 3.

  Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fiziko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

  lan 4.

  Zaposlenik, u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu.

  lan 5.

  Lice koje trai zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne moe biti stavljeno u nepovoljniji poloaj zbog rase, boje koe, pola, jezika, vjere, politikog ili drugog miljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, roenja ili kakve druge okolnosti, lanstva ili ne lanstva u politikoj stranci, lanstva ili ne lanstva u sindikatu, tjelesnih i duevnih potekoa u pogledu angairanja, obrazovanja, unapreenja, uvjeta i zahtjeva rada, otkazivanja ugovora o radu ili drugih pitanja koja proistiu iz radnog

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  odnosa.

  U smislu stava 1.ovog lana, ne iskljuuju se razlike:

  1.koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na zahtjevima koji se odnose na odreeni posao;

  2.koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na nesposobnosti lica da obavlja poslove predviene za odreeno radno mjesto ili da savlada program potrebnog strunog usavravanja, pod uvjetom da je poslodavac ili lice koje osigurava struno usavravanje uloilo razumne napore za prilagoavanje posla ili obuke u kojoj se nalazi takvo lice ili za osiguravanje odgovarajueg drugog zaposlenja ili usavravanja, ukoliko je to mogue;

  _____________________________

  Tekst izmjena i dopuna tampan je masnim slovima, radi lakeg prepoznavanja.

  3.aktivnosti koje za svoj cilj imaju poboljanje poloaja lica koja se nalaze u nepovoljnom ekonomskom, socijalnom, obrazovnom ili fizikom poloaju.

  U sluajevima krenja odredaba iz st. 1. i 2. ovog lana:

  1.lice ija su prava povrijeena moe zbog povrede prava podnijeti tubu nadlenom sudu;

  2.ukoliko podnosilac tube podnese oigledan dokaz diskriminacije koja je zabranjena odredbom ovog lana, tueni je duan da podnese dokaz da takva razlika nije napravljena na osnovu diskriminacije;

  3.ukoliko utvrdi da su navodi tube osnovani, sud e naloiti, da bi se osigurala primjena odredaba ovog lana, ukljuujui zaposlenje, vraanje na prethodno radno mjesto, osiguravanja ili ponovno uspostavljanje svih prava iz radnog odnosa koja proizlaze iz ugovora o radu.

  lan 6.

  Brie se.

  lan 7.

  Brie se.

  lan 8.

  Brie se.

  lan 9.

  Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru organizirati sindikat, te se u njega u laniti, u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  Poslodavci imaju pravo, po svom slobodnom izboru, da formiraju udruenje poslodavaca, te da se u njega u lane, u skladu sa statutom ili pravilima tog udruenja.

  Sindikat i udruenje poslodavaca mogu se osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja.

  lan 10.

  Zaposlenici odnosno poslodavci slobodno odluuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata, odnosno udruenja poslodavaca.

  Zaposlenik odnosno poslodavac ne moe biti stavljen u nepovoljniji poloaj zbog lanstva ili ne lanstva u sindikatu odnosno udruenju poslodavaca.

  lan 10a.

  Poslodavcima ili udruenjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, lana ili zastupnika zabranjuje se:

  1.mijeanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje sindikatom;

  2.zagovaranje ili pruanje pomoi sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata.

  Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem bilo kojeg lica, lana ili zastupnika, zabranjeno je mijeanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje udruenjem poslodavaca.

  lan 11.

  Zakonita djelatnost sindikata odnosno udruenja poslodavaca ne moe se trajno ni privremeno zabraniti.

  lan 12.

  Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrenih u ovom zakonu, osim ako to nije izriito predvieno ovim ili drugim zakonom.

  Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrenih ovim zakonom, ako zakonom nije drugaije predvieno.

  lan 13.

  Brie se.

  II ZAKLJUIVANJE UGOVORA O RADU

  lan 14.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  Brie se.

  lan 15.

  Ugovor o radu ne moe se zakljuiti sa licem koje nije navrilo 15 godina ivota.

  Lice izmeu 15 i 18 godina ivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moe se zaposliti pod uvjetom da od ovlatenog lijenika ili nadlene zdravstvene ustanove pribavi povrdu kojom dokazuje da ima opu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

  lan 16.

  Brie se.

  lan 17.

  Brie se.

  1.Probni rad

  lan 18.

  Prilikom zakljuivanja ugovora o radu moe se ugovoriti probni rad.

  Probni rad iz stava 1. ovog lana ne moe trajati due od est mjeseci.

  Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok iznosi najmanje sedam dana.

  2.Ugovor o radu na neodreeno i odreeno vrijeme

  lan 19.

  Ugovor o radu zakljuuje se:

  1.na neodreeno vrijeme;

  2.na odreeno vrijeme.

  Ugovor o radu koji ne sadri podatak u pogledu trajanja smatrat e se ugovorom o radu na neodreeno vrijeme.

  Ugovor o radu na odreeno vrijeme ne moe se zakljuiti na period dui od dvije godine.

  Ako zaposlenik izriito ili preutno obnovi ugovor o radu na odreeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izriito ili preutno zakljui sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odreeno vrijeme na period dui od dvije godine bez prekida, takav ugovor smatrat e se ugovorom o radu na neodreeno vrijeme, ako kolektivnim ugovorom nije drugaije odreeno.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  lan 20.

  Prekidom ugovora o radu iz lana 19. stav 4. ovog zakona ne smatraju se prekidi nastali zbog:

  1.godinjeg odmora;

  2.bolovanja;

  3.poroajnog odsustva;

  4.odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

  5.perioda izmeu otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

  6.odsustva s posla uz saglasnost poslodavca;

  7.vremenskog perioda od 15 dana izmeu ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije drugaije utvreno.

  3.Sadraj zakljuenog ugovora o radu

  lan 21.

  Ugovor o radu zakljuuje se u pismenoj ili usmenoj formi.

  Ugovor o radu u pismenoj formi sadri, naroito, podatke o:

  1.nazivu i sjeditu poslodavca;

  2.imenu, prezimenu, prebivalitu, odnosno boravitu zaposlenika;

  3.trajanju ugovora o radu;

  4.danu otpoinjanja rada;

  5.mjestu rada;

  6.radnom mjestu na kojem se zaposlenik zapoljava i kratak opis poslova;

  7.duini i rasporedu radnog vremena;

  8.plai, dodacima na plau, naknadama, te periodima isplate;

  9.trajanju godinjegodmora;

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  10.otkaznim rokovima kojih su se duni pridravati zaposlenik i poslodavac;

  11.druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrene kolektivnim ugovorom.

  Umjesto podataka iz stava 2. ta.7. do 11. ovog lana, moe se u ugovoru o radu naznaiti odgovarajui zakon, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, kojim su ureena ta pitanja.

  lan 21a.

  Ako poslodavac ne zakljui ugovor o radu sa zaposlenikom u pismenoj formi iz lana 21. ovog zakona, duan je da zaposleniku urui pismenu izjavu koja sadri podatke iz lana 21. stav 2. ovog zakona.

  Pismenu izjavu iz stava 1.ovog lana poslodavac je duan uruiti zaposleniku:

  1.u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik otpone da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodreeno vrijeme;

  2.najkasnije na dan kada zaposlenik otpone da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odreeno vrijeme.

  Ako poslodavac ne urui pismenu izjavu o ugovoru o radu na odreeno vrijeme, takav ugovor smatrat e se ugovorom zakljuenim na neodreeno vrijeme, ako to nije drugaije utvreno kolektivnim ugovorom, ili ako poslodavac dokae da je ugovor o radu bio zakljuen na odreeno vrijeme.

  lan 22.

  Ako se zaposlenik upuuje na rad u inozemstvo, prije odlaska zaposlenika u inozemstvo mora se postii pismena saglasnost u pogledu slijedeih uvjeta ugovora:

  1.trajanju rada u inozemstvu;

  2.valuti u kojoj e se isplaivati plaa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu;

  3.uvjetima vraanja u zemlju.

  4.Podaci koji se ne mogu traiti

  lan 23.

  Prilikom zakljuivanja ugovora o radu poslodavac ne moe traiti od zaposlenika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnih aktivnosti koje zaposlenik obavlja.

  lan 24.

  Lini podaci zaposlenika ne mogu se prikupljati, obraivati, koristiti ili dostavljati treim licima, osim ako je to odreeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  iz radnog odnosa.

  III OBRAZOVANJE, OSPOS