Zakon o Sudovima RS Integralni Tekst

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o Sudovima RS Integralni Tekst

Text of Zakon o Sudovima RS Integralni Tekst

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuje se organizacija, nadlenost i funkcionisanje osnovnih sudova, okrunih sudova, okrunih privrednih sudova, Vieg privrednog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vrhovni sud).

  lan 2.

  Sudsku vlast u Republici Srpskoj vre sudovi koji su samostalni i nezavisni u okviru djelokruga i nadlenosti odreene zakonom.

  lan 3.

  (1) Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvrne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja na donoenje sudskih odluka.

  (2) Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno i odluke donose u razumnom roku. (3) Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odluivanju u

  predmetima koji su mu dodijeljeni.

  lan 4.

  Svako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini duan je da potuje pravosnanu i izvrnu sudsku odluku.

  lan 5.

  Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom.

  lan 6.

  Sudovi tite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.

  lan 7.

  Sudsku odluku moe preispitivati samo nadleni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanim Ustavom i zakonom.

  lan 8.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  Odluke sudova Republike Srpske su obavezujue i izvrne na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

  lan 9.

  (1) Rad sudova je javan, ukoliko nije drugaije odreeno zakonom. (2) Javnost rada suda obezbjeuje se javnim raspravljanjem pred sudovima,

  objavljivanjem sastava suda, davanjem obavjetenja javnosti u toku sudskog postupka, pod uslovima predvienim zakonom.

  (3) Javnost rada se ostvaruje i objavljivanjem sudskih odluka i drugih informacija od interesa za javnost, uz prethodno uklanjanje linih podataka.

  (4) Pravilnik o objavljivanju sudskih odluka donosi Ministarstvo pravde.

  lan 10.

  (1) Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijeima sudija, odnosno vijeima sudija i sudija porotnika.

  (2) Sastav vijea odreuje se posebnim zakonima.

  lan 11.

  (1) Slubeni jezici koji se koriste u sudovima su jezik srpskog, jezik bonjakog i jezik hrvatskog naroda, a slubena pisma su irilica i latinica.

  (2) Sud vodi postupak i donosi odluke na jeziku kojim se slui sudija u postupku ili jeziku koji odredi predsjednik vijea, s tim da e se stranci na njen zahtjev obezbijediti prevod na roitu ili prevod odluke suda na jezik kojim se stranka slui u postupku, i to: u krivinom postupku na troak suda, a u svim ostalim postupcima na troak stranke.

  (3) Stranke mogu pismena da upuuju sudu na bilo kojem od slubenih jezika.

  lan 12.

  (1) Sudije imaju slubene legitimacije, koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo).

  (2) Pravilnik o izgledu i sadraju slubene legitimacije iz stava 1. ovog lana donosi ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).

  (3) Ministar e donijeti Pravilnik iz stava 2. ovog lana u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 13.

  (1) Sudije u toku suenja i prilikom javnog objavljivanja odluka nose togu. (2) Visoki sudski i tuilaki savjet propisuje izgled sudske toge, a nabavku i

  raspodjelu obezbjeuje Ministarstvo.

  lan 14.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  (1) Sudije, struni saradnici, vii struni saradnici i radnici suda ne smiju ispoljavati bilo kakvu vjersku, politiku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme obavljanja slubenih dunosti.

  (2) Oznake vjerske, politike, nacionalne ili druge pripadnosti ne smiju se isticati na sudskoj zgradi ili prostorijama suda.

  lan 15.

  Sudovi imaju peat u skladu sa zakonom.

  lan 16.

  (1) Sudovi su duni da meusobno sarauju, kao i sa dravnim organima i stranim sudovima.

  (2) Sudovi u Bosni i Hercegovini pruaju meusobno pravnu pomo u predmetima iz svoje nadlenosti u skladu sa zakonom.

  (3) Dravni organi i pravna lica koja vre javna ovlatenja duni su da sudovima na njihov zahtjev blagovremeno dostave spise, isprave i druge podatke potrebne za voenje sudskog postupka.

  (4) Sudovi meunarodnu pravnu pomo pruaju u skladu sa meunarodnim aktima ili po osnovu naela reciprociteta. II VRSTE, ORGANIZACIJA I NADLENOST SUDOVA

  lan 17.

  (1) Sudsku vlast u Republici Srpskoj vre sudovi opte i posebne nadlenosti. (2) Sudovi opte nadlenosti su osnovni sudovi, okruni sudovi i Vrhovni sud. (3) Sudovi posebne nadlenosti su okruni privredni sudovi i Vii privredni sud.

  lan 18.

  Osnovni sudovi osnivaju se za podruje jedne ili vie optina.

  lan 19.

  Okruni sudovi osnivaju se za podruje dva ili vie osnovnih sudova.

  lan 20.

  Okruni privredni sudovi, kao prvostepeni, osnivaju se za podruje koje pokrivaju

  okruni sudovi.

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  lan 21.

  (1) Vii privredni sud, kao drugostepeni, osniva se za teritoriju Republike Srpske. (2) Sjedite Vieg privrednog suda je u Banjoj Luci.

  lan 22.

  (1) Vrhovni sud je najvii sud u Republici Srpskoj. (2) Sjedite Vrhovnog suda je u Banjoj Luci.

  lan 23.

  (1) Sudovi obavljaju poslove iz svoje nadlenosti u svom sjeditu. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, radi efikasnosti, smanjenja trokova

  ili drugih opravdanih razloga, osnovni sudovi mogu poslove iz svoje nadlenosti da obavljaju i van sjedita.

  lan 24.

  (1) Sud moe odrediti da se odravaju sudski dani, radi voenja postupaka ili obavljanja drugih poslova u mjestima koja se nalaze na podruju suda ili van sjedita suda.

  (2) Predsjednik suda donosi odluku o mjestu i vremenu odravanja sudskih dana. (3) Mjesto i vrijeme odravanja sudskih dana objavljuje se na oglasnoj tabli suda,

  kao i na oglasnoj tabli u zgradi u kojoj se odravaju sudski dani.

  lan 25.

  (1) Odjeljenje van sjedita suda osniva se i ukida zakonom. (2) Odjeljenje van sjedita suda je trajno smjeteno u mjestu koje se nalazi na

  podruju suda, a van njegovog sjedita. (3) U odjeljenju van sjedita suda, sud, po pravilu, obavlja sve poslove iz svoje

  nadlenosti za podruje za koje je odjeljenje osnovano. (4) Radom odjeljenja van sjedita suda rukovodi predsjednik suda.

  lan 26.

  (1) Osnovni sudovi su: a) Osnovni sud u Banjoj Luci, za podruje grada Banja Luka i optine Laktai, b) Osnovni sud u Bijeljini, za podruje optina Bijeljina, Ugljevik i Lopare, v) Osnovni sud u Viegradu, za podruje optina Viegrad, Rudo, Rogatica i

  Novo Gorade,

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  g) Osnovni sud u Vlasenici, za podruje optina Vlasenica, ekovii, Han Pijesak i Milii,

  d) Osnovni sud u Gradici, za podruje optina Gradika i Srbac, ) Osnovni sud u Derventi, za podruje optina Derventa i Brod, e) Osnovni sud u Doboju, za podruje optina Doboj i Petrovo, ) Osnovni sud u Zvorniku, za podruje optina Zvornik i Osmaci, z) Osnovni sud u Kotor Varou, za podruje optina Kotor Varo, elinac i

  Kneevo, i) Osnovni sud u Modrii, za podruje optina Modria, Vukosavlje, amac,

  Pelagievo i Donji abar, j) Osnovi sud u Mrkonji Gradu, za podruje optina Mrkonji Grad, ipovo,

  Jezero, Istoni Drvar, Petrovac, Kupres i Ribnik, k) Osnovni sud u Novom Gradu, za podruje optina Novi Grad, Kostajnica i

  Krupa na Uni, l) Osnovni sud u Prijedoru, za podruje optina Prijedor, Otra Luka i Kozarska

  Dubica, lj) Osnovni sud u Prnjavoru, za podruje optine Prnjavor, m) Osnovni sud u Sokocu, za podruje optina Sokolac, Istoni Stari Grad, Pale,

  Istono Novo Sarajevo,Istona Ilida i Trnovo, n) Osovni sud u Tesliu, za podruje optine Tesli, nj) Osnovni sud u Trebinju, za podruje optina Trebinje, Ljubinje, Berkovii,

  Bilea, Istoni Mostar, Nevesinje i Gacko, o) Osnovni sud u Foi, za podruje optina Foa, Kalinovik i ajnie, p) Osnovni sud u Srebrenici, za podruje optina Srebrenica i Bratunac, r) Osnovni sud u Loparama, za podruje optine Lopare, s) Osnovni sud u Srpcu, za podruje optine Srbac, t) Osnovni sud u Brodu, za podruje optine Brod, ) Osnovni sud u amcu, za podruje optina amac, Pelagievo i Donji abar, u) Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, za podruje optine Kozarska Dubica, f) Osnovni sud u Nevesinju, za podruje optine Nevesinje, Gacko, Berkovii i

  Istoni Mostar, h) Osnovni sud u Rogatici, za podruje optine Rogatica, c) Osnovni sud u Laktaima, za podruje optine Laktai i ) Osnovni sud u Istonom Novom Sarajevu, za podruje optina Istona Ilida,

  Istono Novo Sarajevo i Trnovo. (2) U prekrajnim predmetima iz oblasti poreza i carina mjesno su nadlena

  prekrajna odjeljenja osnovnih sudova u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Sokocu.

  lan 27.

  Odjeljenja osnovnih sudova van sjedita suda su: a) Osnovni sud u Bijeljini ima odjeljenje van sjedita suda u Loparama za

  podruje optine Lopare, b) Osnovni sud u Viegradu ima odjeljenje van sjedita suda u Rogatici za

  podruje optine Rogatica,

 • http://www.advokatprnjavorac.com

  v) Osnovni sud u Gradici ima odjeljenje van sjedita suda u Srpcu za podruje optine Srbac,

  g) Osnovni sud u Derventi ima odjeljenje van sjedita suda u Brodu za podruje optine Brod,

  d) Osnovni sud u Modrii ima odjeljenje van sjedita suda u amcu za podruje optina amac, Pelagievo i Donji abar,

  ) Osnovni sud u Prijedoru ima odjeljenje van sjedita suda u Kozarskoj Dubici za podruje optine Kozarska Dubica,

  e) Osnovni sud u Sokocu ima odjeljenje van sjedita suda u Istonom Novom Sarajevu za podruje optina Istono Novo Sarajevo, Istona Ilida i Trnovo i u Palama za podruje optina Pale i Istoni Stari Grad,

  ) Osnovni sud u