Zakon o Sumama Fbih

Embed Size (px)

Text of Zakon o Sumama Fbih

ZAKO O UMAMA1. OPE ODREDBE

lan 1. Ovim zakonom ureuje se ouvanje i zatita uma, jaanje njihovih ekolokih funkcija, planiranje u umarstvu i upravljanje umama, ekonomske funkcije, finansiranje obnove i unapreivanje uma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), nadzor nad sprovoenjem zakona, kaznena i druga pitanja vezana za upravljanje umama. ume i umska zemljita, kao dobro od opteg interesa, uivaju posebnu brigu i zatitu Federacije i kantona i koriste se pod uslovima i na nain koji su propisani ovim zakonom. ume i umska zemljita su osnovni prirodni resurs ije vrijednosti se manifestuju kroz ekoloke, socijalne i proizvodne funkcije uma. lan 2. Pod umom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se zemljite prekriveno umskim drveem ili umskim grmljem ija povrina prelazi 500 m2 i ija je irina najmanje deset metara. ume se smatraju ekosistemima. Njihov upis u zemljinim knjigama nije od vanosti u smislu ovog zakona. umom se smatraju i umski rasadnici, plantae umskog drvea, istine za trase dalekovoda i drugu javnu infrastrukturu u umi koja se koristi po osnovu prava za prelazak preko tueg zemljita, umski putevi i druga umska transportna i protivpoarna infrastruktura, dijelovi zemljita koji su predmet poumljavanja, povrine namijenjene rekreaciji, kao i jezera, tekue povrinske vode i druge povrinske vode i movare unutar uma kojima se upravlja posebnim zakonom. umsko zemljite, pored zemljita obraslog umom, obuhvata i neobraeno, neiskoriteno ili neplodno zemljite izvan ume u onom omjeru u kojem obezbjeuje ili potpomae funkcije susjedne ume. umsko zemljite takoer sainjavaju podruja sa smanjenim umskim pokrivaem, kr, istine i livade unutar uma. umom se ne smatraju sastojine umskog drvea i bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljitu procesom sukcesije ako su mlae od 20 godina i ako njihove kronje ne pokrivaju barem 50% zemljita, groblja pokrivena drveem, rasadnici umskog drvea izvan uma, izolovane grupe umskog drvea na povrini do 500 m2 kao i umsko drvee i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim podrujima.

lan 3. Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedea znaenja: 1. ista sjea znai sjeu svog ili praktino svog drvea u sastojini izlaui taj dio zemljita ekolokim uslovima goleti ime stvara ozbiljne potekoe za stanite ili susjedne sastojine. istom sjeom ne smatra se uklanjanje starih sastojina ukoliko je njihova reprodukcija obezbjeena na odgovarajui nain. 2. Funkcije uma su: a) ekoloke: biodiverzitet - zatita stanita, zatita zemljita, zatita voda, klimatska - ukljuujui ulogu uma kod vezivanja ugljika iz zraka; b) ekonomske: prihod od proizvodnje drveta i sekundarnih umskih proizvoda;

c) socijalne: rekreacija, turizam, obrazovanje, istraivanje, odbrana, zatita objekata i infrastrukture. 3. Gospodarska jedinica znai podruje ume u kome e se obezbijediti trajnost gospodarenja. 4. Korienje ume obuhvata sjeu i transport drveta, korienje sekundarnih umskih proizvoda kao i prodaju umskih drvnih sortimenata i sekundarnih umskih proizvoda. 5. Krenje ume znai svaku golu sjeu kako bi se umsko zemljite koristilo u druge svrhe. Krenje se moe smatrati privremenim ako ne postoji znaajan uticaj na umsko tlo. Upotreba ume za umarske objekte ili instalacije se ne smatra krenjem. 6. Otvorena vatra je svaka zapaljena vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognjitem. 7. Povrinske vode su stalni i povremeni povrinski vodeni tokovi i stajae vode. 8. Prava treih lica na ume su materijalna prava na trajno koritenje umskih proizvoda koja postoje u skladu sa obligacionim pravom i registrovana su u zemljinoj knjizi, katastru nekretnina i popisnom katastru. 9. Kantonalno umsko privredno drutvo je svako pravno lice registrovano za umarstvo, koje je u skladu s ovim zakonom, osnovano za gospodarenje odreenim podrujem dravnih uma. 10. Pustoenje uma podrazumijeva podbjeljivanje stabala, oteivanje stabala i njihovih dijelova, unitavanje i oteivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinosna snaga ume i umskog zemljita, ugroava opstanak uma i njihove ekoloke funkcije. 11. Sanitarna sjea znai sjeu zaraenih, insektima napadnutih, veoma oteenih ili izvaljenih stabala. 12. umska infrastruktura su umski putevi, stalne vlake, stalne iare i druge umske komunikacije i kapaciteti u umama koji su namijenjeni za gospodarenje umama. 13. umski proizvodi su svi proizvodi uma i umskog zemljita, ukljuujui, ali neograniavajui se, na: a) umsko drvee i bunje i svi njihovi dijelovi; b) sjeme, kotunjiavo voe, bobiasti plodovi, kora drveta, korijen, iarke i plodovi druge vegetacije unutar ume; c) mahovina, paprat, trava, trska, cvijee, ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i druge biljke; d) gljive; e) biljni sok ili smola; f) med; g) listinac; h) divlja i ostale ivotinje koje ive u umi; i) travnati ili panjaki prekriva; j) treset, zemlja, pijesak, ljunak, kamen. Proizvodi iz al. b) - j) ove take predstavljaju sekundarne umske proizvode. 14. umski putevi su putevi, sa prateom infrastrukturom, koji su namjenjeni za prijevoz umskih proizvoda i sav saobraaj vezan za gospodarenje umama i za spajanje sa sistemom javnih puteva. Vlake nisu umski putevi osim ako ne zadovoljavaju minimalne standarde odreene za umske puteve. 15. umski reprodukcioni materijal je: a) Sjeme: iarke, plodovi i sjeme namijenjeno za proizvodnju biljaka; b) Dijelovi biljaka: granice i snopovi rezanih grana namijenjeni za proizvodnju biljaka; c) Mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, ukljuujui i mlade biljke iz prirodnog podmlatka. 16. umsko uzgojnim mjerama se smatraju sve mjere koje doprinose osnivanju novih sastojina u umi i poboljanju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta. umsko uzgojne mjere ukljuuju: a) Mjere za obnovu uma, odnosno za stvaranje novih sastojina; b) Njegu mladih razvojnih faza uma, ukljuujui prorjedu mlaih sastojina; c) Specijalnu njegu mladih faza u prebornim umama i drugim raznolikim umama, izdanakim umama, kao i rubova uma; d) Konverziju izdanakih uma i ikara. 17. Trajnost gospodarenja umama znai odravanje i unaprjeenje dugoronog zdravlja i diverziteta umskih ekosistema uz obezbjeenje ekonomskih, ekolokih, socijalnih i kulturnih funkcija uma za

dobrobit sadanjih i buduih generacija. 18. Upravljanje umama i umskim zemljitima obuhvata podrku i kontrolu ekonomskih funkcija i koritenje uma i umskog zemljita. 19. Gospodarenje umama obuhvata planiranje, zatitu, njegu i koritenje uma i umskog zemljita. 20. Vlasnici ume su sva pravna i fizika lica koja imaju legalno registrovano pravo vlasnitva nad umom i umskim zemljitem. Legalno uspostavljena prava na uivanje cijele ili dijelova ume ili umskog zemljita, ne smatra se vlasnitvom u smislu ovog zakona.

2. OUVA JE I ZATITA UMA I JIHOVIH FU KCIJA 2.1. Krenje uma i gradnja u blizini uma

lan 4. Krenje uma je zabranjeno. Krenje ume se moe dozvoliti samo u sluajevima kada se time postiu vee trajne koristi i ako nee biti tetnih posljedica za okoli. Dozvolu za krenje uma izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), uz saglasnost kantonalnog ministarstva nadlenog za poslove umarstva (u daljem tekstu: kantonalno ministarstvo). Prije odluivanja koji organ je nadlean za izdavanje dozvole iz stava 3. ovog lana, sve povrine koje e se kriti po istom projektu moraju biti obuhvaene zajedno. Dozvola e vaiti najvie godinu dana od dana izdavanja iste. Uz zahtjev za dozvolu, mora se podnijeti: a) izvadak iz zemljinih knjiga ili katastra nekretnina kojima se dokazuje vlasnitvo zemljita i kopiju katastarskog plana; b) miljenje Federalne uprave za umarstvo (u daljem tekstu: Federalna uprava); c) procjenu okolinog uticaja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji tretiraju zatitu okolia; d) izvadak iz vaeeg prostornog plana ako predloeno krenje nije privremeno; e) saglasnost organa nadlenih za zatitu historijskog i prirodnog naslijea i vodoprivredu; f) investiciono-tehniku dokumentaciju o opravdanosti krenja u odnosu na funkcije uma. Odredbe ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu njega, a koji se tiu zatite uma, se primjenjuju i za ume za koje je izdata dozvola za krenje ali jo nisu bile iskrene. Ako se u roku od dvije godine iskreno zemljite ne privede namjeni radi koje je krenje izvreno, vlasnik iskrenog zemljita duan je izvriti njegovo poumljavanje. Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo, e od podnosioca zahtjeva naplatiti naknadu ija vrijednost se odreuje u trinoj vrijednosti drveta koje se dobije krenjem ili sjeom dodajui trokove podizanja i odravanja novih uma na povrini koja ne moe biti manja od iskrene. Naplaena

sredstva su prihod namjenskog fonda za unapreenje umarstva Federacije (u daljem tekstu: namjenski fond Federacije), u iznosu od 40% odnosno namjenskog fonda za unapreenje umarstva kantona (u daljem tekstu: namjenski fond kantona), u iznosu od 60% i ista se mogu koristiti samo u svrhu kupovine uma, odnosno umskog zemljita, ili za poumljavanje u skladu sa odredbama ovog zakona. lan 5. U umi ili na umskom zemljitu mogu se graditi samo objekti potrebni za gospodarenje umama. Za zgrade, i druge objekte koji se planiraju izgraditi na udaljenosti do 100 m od ruba ume potrebna je saglasnost kantonalnog ministarstva. Odredbe lana 4. st. 2. do 7. ovog zakona se primjenjuju za zgrade, trase puteva, dalekovoda, povrinske kopove i druge objekte koji se planiraju izgraditi u umi i na udaljenost 50 m od ruba ume. Imalac dozvole iz lana 4. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog lana obavezan je pribaviti odobrenja za izgradnju u skladu sa odgovarajuim zakonskim propisima iz te oblasti. 2.2. Zatita uma i umskog zemljita od teta 2.2.1. Zatita uma od poara

lan 6. Zabranjeno je loenje otvorene vatre u umama i na umskom zemljitu kao i na drugom zemljitu na udaljenosti do 150 m od ume. Izgradnja i rad fabrika i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom je zabranjena na udaljenosti manjoj od