Zakon o Turizmu

  • View
    11

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakoni o turističkoj djelatnost FBIH

Text of Zakon o Turizmu

Z A K O NO TURISTIKOJ DJELATNOSTI

I. - OPE ODREDBE

lanak 1.

Ovim zakonom ureuje se obavljanje turistike djelatnosti, vrste usluga u toj djelatnosti, uvjeti i nain obavljanja poslova, subjekti koji se mogu baviti tom djelatnou i uvjeti za obavljanje turistike djelatnosti.

lanak 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju ova znaenja:1. Putnik je kupac koji kupuje ili je suglasan kupiti turistiki paket aranman, odnosno turistiko putovanje ili druge turistike usluge. Putnik je i osoba u korist kojeg kupac kupuje turistiki paket aranman, odnosno usluge ili osoba na koju kupac ili osoba za koju je kupac kupio turistiki paket aranman prenese pravo koritenja turistikog paket aranmana ili usluge.2. Turistiki paket aranman( u daljnjem tekstu: aranman), je ugovorni posao u kojem se putniku prodaju ili nude na prodaju za jedinstvenu unaprijed utvrenu cijenu najmanje usluga prijevoza i smjetaja, uz uvjet da aranman traje due od 24 sata ili ukljuuje barem jedno noenje.3. Izletniki program je kombinacija od najmanje dvije ponuene usluge koje traju manje od 24 sata i ne ukljuuje noenje, odnosno smjetaj.4. Putnika agencija-organizator putovanja je putnika agencija koja organizira aranman i koja ga neposredno prodaje ili nudi na prodaju putem posrednika.5. Putnika agencija-posrednik je putnika agencija koja prodaje ili nudi za kupnju aranman koji je sastavio organizator putovanja, ili koja prua druge posrednike usluge iz lanka 9. ovog zakona.II.- TURISTIKA DJELATNOST

lanak 3.

Turistika djelatnost, u smislu ovog zakona, je pruanje usluga i posredovanje u turistikom prometu.Turistike usluge, u smislu ovog zakona, su: pruanje usluga putnike agencije, turistikog vodia, pratitelja, animatora, zastupnika, pruanje usluga u nautikom, seoskom, zdravstvenom, kongresnom, vjerskom,omladinskom, portskom, lovnom, ribolovnom, planinskom i drugim oblicima turizma, usluge na skijakom terenu,usluge splavarenja i raftinga kao i pruanje ostalih turistikih usluga.

lanak 4.

Turistiku djelatnost mogu obavljati pravne i fizike osobe koje su registrirane za obavljanje turistike djelatnosti i ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona.

lanak 5.

Pravne i fizike osobe iz lanka 4. ovog zakona koje obavljaju turistiku djelatnost, dune su:1. objaviti uvjete, sadraj i cijenu svake pojedine usluge i pridravati se tih uvjeta, sadraja i cijena,2. za svaku izvrenu uslugu, korisniku izdati raun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvruje primitak uplate i uvati kopije tih dokumenata najmanje godinu dana od dana njihovog izdavanja,3. u prostorijama gdje se prodaju usluge, voditi knjigu albe i u roku od 15 dana odgovoriti na svaki prigovor,4. voditi poslovne knjige u skladu sa vaeim propisima.Federalni ministar okolia i turizma (u daljnjem tekstu: Ministar) propisat e oblik, sadraj i nain voenja knjige albe.U obavljanju turistike djelatnost pravne i fizike osobe iz lanka 4. ovog zakona dune su poslovati sukladno poslovnim obiajima u turizmu.

lanak 6.

portski klubovi, sindikati, vjerske zajednice, kulturno- umjetnika drutva, udruge umirovljenika, strukovne udruge i sl. (u daljnjem tekstu: udruge) kao i kole mogu organizirati putovanja i boravak iskljuivo za svoje lanove, uenike i nastavnike.Udruge i kole mogu organizirati aranman i izletniki program iz stavka 1. ovog lanka samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti.Reklamiranje i promidba za putovanja i boravke dozvoljena je samo u internim glasilima i saopenjima koje dobivaju lanovi udruga i kola.Udruge i kole su obvezne za putovanja i boravke iz stavka 1. ovog lanka koristiti samo ona prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.

A- PUTNIKA AGENCIJA

lanak 7.Putnikom agencijom u smislu ovog zakona, smatra se pravna osoba upisana u registar drutava koja se bave organiziranjem turistikih i poslovnih putovanja i boravaka, posredovanjem i pruanjem svih ostalih usluga u svezi s tim, te prodajom svog vlastitog turistikog proizvoda kojeg stvara objedinjavanjem raznih vrsta turistikih usluga.

lanak 8.

Naznaku "putnika agencija" moe koristiti iskljuivo pravna osoba iz lanka 7. ovog zakona.Naznaka "putnika agencija" obavezno se koristi u tvrtki putnike agencije kao poblia naznaka djelatnosti.U tvrtki, putnika agencija moe, uz naznaku kojom se obiljeava ime putnike agencije, koristiti i izraze uobiajene u turistikom poslovanju kao to su: "tours", "travel" i sl.

1.Usluge putnike agencije

lanak 9.

Usluge putnike agencije su:1. organiziranje, prodaja i provoenje aranmana,2. prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turistikih usluga,3. posredovanje u pruanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga,4. organiziranje, prodaja i provoenje izletnikih programa,5. prihvat i prijevoz putnika (transferi),6. prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva,7. rezervacija smjetaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima,8. zastupanje domaih i stranih putnikih agencija,9. davanje turistikih obavijesti i promidbenog materijala,10. posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organiziranje i provoenje razliitih oblika turizma,11. organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautikog, seoskog, zdravstvenog, kongresnog, vjerskog, portskog, lovnog , ribolovnog i drugih oblika turizma,12. rezervacija, nabavka i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potreptine, suveniri, turistike publikacije i sl.)13. organiziranje i pruanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putnikim ekovima, te pruanje mjenjakih usluga,14. posredovanje u osiguranju putnika i prtljage,15. posredovanje u organiziranju skupova, sajmova, portskih priredbi, kulturno-zabavnih manifestacija i druge aktivnosti iz oblasti turizma sukladno zakonu,16. organiziranje vodike slube i slube turistikih informacija,17. organiziranje turistikih manifestacija, kulturno-zabavnih priredbi i takmienja,18. pripremanje,tiskanje i distribucija turistikih informacija, reklamno-propagandnog materijala i javna promidba turistikog proizvoda i programa,19. organiziranje seminara i teajeva vezanih za turizam i uenje stranih jezika zaposlenika u agenciji.Putnika agencija moe, osim usluga iz stavka 1. ovog lanka, pruati i druge sline usluge: posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car), letjelica, plovnih objekata, uvanje i odravanje plovnih objekata.

2. Vrste putnikih agencija

lanak 10.

Prema vrsti usluga koje pruaju putnike agencije su:1. putnika agencija organizator putovanja i2. putnika agencija posrednikMinistar e propisati minimalno - tehnike uvjete koje moraju ispunjavati putnike agencije iz stavka 1. ovog lanka i nain na koji mogu pruati svoje usluge.Putnika agencija smije pruati samo one usluge za koje ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i propisom donesenim na temelju stavka 2. ovog lanka.3. Uvjeti za pruanje usluga putnike agencije

lanak 11.

Putnika agencija moe zapoeti pruati usluge kada pribavi rjeenje opinskog odnosno gradskog tijela uprave nadlenog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: mjerodavno tijelo), kojim je utvreno da udovoljava uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona.Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog lanka, mjerodavno tijelo utvruje rjeenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva sukladno lanku 12. ovog zakona.Pravomono rjeenje iz stavka 2. ovog lanka, upisuje se u Upisnik putnikih agencija koji vodi mjerodavno tijelo.Ministar e propisati oblik, sadraj i nain voenja Upisnika iz stavka 3. ovog lanka.Trokove postupka iz stavka 2. ovog lanka snosi podnositelj zahtjeva.Protiv rjeenja iz stavka 2. ovog lanka moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu okolia i turizma ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja.Ako mjerodavno tijelo nakon pregleda poslovnog prostora putnike agencije ne donese rjeenje u roku iz stavka 2. ovog lanka, rad u putnikoj agenciji moe otpoeti, o emu je putnika agencija duna predhodno pisanim putem izvjestiti mjerodavno tijelo ukoliko je za graevinu, u kojoj se nalazi poslovni prostor putnike agencije, sukladno s posebnim propisom ishodila odgovarajui akt prema kojem se graevina smije poeti rabiti.

lanak 12.

Zahtjev putnike agencije za izdavanje rjeenja iz lanka 11. ovog zakona sadri:1. tvrtku i sjedite putnike agencije.2. rjeenje o upisu u registar drutva,3. identifikacijski broj,4. prijedlog vrste putnike agencije,5. dokaz o pravu vlasnitva poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,6. podatke o veliini i opremljenosti poslovnog prostora i7. podatke o voditelju poslovnice, ako putnika agencija prua svoje usluge neposredno korisniku usluge.

lanak 13.

Rjeenje iz lanka 11. ovog zakona sadri:1. tvrtku i sjedite putnike agencije,2. vrstu putnike agencije,3. identifikacijski broj,4. mjesto, ulicu i kuni broj poslovnice putnike agencije te5. ime i prezime voditelja poslovnice i njegov jedinstveni matini broj.Svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovog lanka putnika agencija duna je prijaviti nadlenom tijelu u roku od osam dana od dana nastale promjene.O promjeni podataka iz stavka 2. ovog lanka mjerodavno tijelo donosi rjeenje.

lanak 14.

Pored obveza propisanih lankom 5. ovog zakona, putnika agencija duna je:1. na ulazu u poslovni prostor putnike agencije izloiti natpisnu plou na kojoj je istaknuta tvrtka putnike agencije,2. na ulazu u poslovni prostor u kojem neposredno prodaje svoje usluge istaknuti obavijest o radnom vremenu i pridravati se istaknutog radnog vremena,3. na zahtjev korisnika usluga izjasniti se da li nastupa u svojstvu organiz