ZAKON O TURIZMU - .jeste naročito privlačno obeležje turističke destinacije, prirodnog ili

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZAKON O TURIZMU - .jeste naročito privlačno obeležje turističke destinacije, prirodnog ili

 • I OSNOVNE ODREDBE

  1. Predmet ureenja

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se: uslovi i nain planiranja i razvoja turizma; turistike organizacije za

  promociju turizma; turistike agencije; ugostiteljska delatnost; nautika delatnost;

  lovnoturistika delatnost; usluge u turizmu; taksa i penali u turizmu; Registar turizma; druga

  pitanja od znaaja za razvoj i unapreenje turizma.

  2. Naela

  lan 2

  Ureenje odnosa u oblasti turizma zasniva se na naelima:

  1) integralnog razvoja turizma i prateih delatnosti, kao inilaca ukupnog privrednog i

  drutvenog razvoja, kojim se u skladu sa zakonom obezbeuje sprovoenje meusobno

  usaglaenih planova i programa;

  2) odrivog razvoja turizma kao usklaenog sistema tehniko-tehnolokih, ekonomskih i

  drutvenih aktivnosti, koji se zasniva na ekonomskom razvoju, ouvanju prirodnih i kulturnih

  dobara, ouvanju i razvoju lokalne zajednice;

  3) poveanja efikasnosti i odgovornosti u oblasti korienja, upravljanja, zatite i unapreenja

  turistikog prostora;

  4) obezbeivanja jedinstvenih standarda za pruanje usluga u turizmu;

  5) zatite nacionalne ekonomije, korisnika turistikog proizvoda i turistikih profesija;

  6) partnerskog odnosa privatnog i javnog sektora i civilnog drutva kod planiranja, oblikovanja i

  plasmana turistikog proizvoda na tritu;

  7) obezbeivanja jedinstvene, javne i elektronske evidencije registrovanih i evidentiranih

  podataka iz oblasti turizma;

  8) sadranim u Etikom kodeksu u turizmu Svetske turistike organizacije Ujedinjenih nacija;

  9) planiranja i ostvarivanja politike razvoja turizma u skladu sa Strategijom razvoja turizma.

  3. Pojmovi

  lan 3

  Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) izlet jeste unapred pripremljena kombinacija dve ili vie turistikih usluga (prevoz i druge

  turistike usluge) u trajanju kraem od 24 sata, koja ne ukljuuje noenje, a koje turistika

  agencija nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni;

  2) lovnoturistika delatnost jeste pruanje usluga prihvata i smetaja, pripremanja i usluivanja

  hrane, pia i napitaka u ugostiteljskim objektima lovnog turizma, organizovanja lova, kao i

  pruanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma lovcima - turistima;

  3) mesto za odmor (rizort) jeste deo turistikog prostora, turistikog mesta ili naseljenog mesta

  koje predstavlja integrisanu i funkcionalnu celinu objekata i drugih sadraja za smetaj i boravak

  ZAKON

  O TURIZMU

  ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

  GoranSticky Note

  lan 101. Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

  GoranSticky NoteCompleted set by Goran

 • turista bez stalnih stanovnika, sa izgraenim objektima turistike infrastrukture i turistike

  suprastrukture;

  4) nautika delatnost jeste pruanje usluga u prihvatnim i plovnim objektima nautikog turizma,

  kao i pruanje drugih usluga za potrebe nautikog turizma;

  5) plovni objekat nautikog turizma jeste objekat sa tehnikim karakteristikama predvienim za

  nautiko-turistike aktivnosti;

  6) pratea delatnost jesu delatnost saobraajna, delatnost trgovine, poljoprivredna delatnost,

  zanatstvo i komunalne delatnosti;

  6a) predstavnik na turistikoj destinaciji jeste fiziko lice, koje na osnovu zakljuenog ugovora

  sa organizatorom turistikog putovanja prua turistima obavetenja i uputstva u vezi sa

  realizacijom programa putovanja i obavlja druge aktivnosti radi zatite interesa turista;

  7) prihvatni objekat nautikog turizma jeste objekat koji je instalisan na obali i vodi, a slui za

  prihvat, snabdevanje, uvanje, odravanje i popravku plovnih objekata koji se koriste u turistike

  svrhe kao i za pruanje usluga nautiarima;

  8) Registar turizma jeste jedinstvena, elektronska, centralna, javna baza podataka o

  registrovanim i/ili evidentiranim subjektima koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, a koji su

  registrovani ili evidentirani u skladu sa propisima, kao i o drugim podacima koji se registruju ili

  evidentiraju u skladu sa ovim zakonom;

  9) Registrator turizma jeste lice koje vodi Registar turizma u skladu sa ovim zakonom i drugim

  propisima;

  10) smetajna jedinica jeste skup opremljenih prostorija unutar ugostiteljskog objekta za smetaj

  koja se stavlja na raspolaganje korisniku;

  11) strategijski master plan jeste kompleksan, istraivaki i sveobuhvatan planski dokument

  kojim se na osnovu Strategije razvoja turizma Republike Srbije utvruju ciljevi, programi i

  planovi rasta i razvoja turizma, investicije u turizmu, planovi marketinga i konkurentnosti, kao i

  mere za njihovo sprovoenje, za odreenu turistiku destinaciju;

  12) turistika agencija jeste privredno drutvo, preduzetnik, drugo pravno lice ili ogranak

  stranog pravnog lica koje obavlja delatnost turistikih agencija pod uslovima propisanim ovim

  zakonom;

  12a) delatnost turistike agencije jeste organizovanje, ponuda, prodaja i realizovanje turistikih

  putovanja, izleta i pruanje drugih usluga uobiajenih u turistikom prometu;

  13) turistika atrakcija jeste naroito privlano obeleje turistike destinacije, prirodnog ili

  drutvenog karaktera u okviru turistikog prostora;

  14) turistika grupa jeste organizovana grupa od 15 do 75 turista kojoj turistika agencija

  organizator putovanja po unapred utvrenom programu prua turistiku uslugu;

  14a) turistika delatnost jeste pruanje usluga turistikih agencija, usluga turistikih profesija

  (turistiki vodi, turistiki pratilac i turistiki animator) i pruanje drugih usluga u skladu sa

  ovim zakonom;

  15) turistika destinacija jeste odredite turistikog putovanja koje svojom opremljenou

  omoguava prihvat i boravak turista;

  15a) destinacijska menadment organizacija (DMO) je privredno drutvo ili drugo pravno lice

  osnovano radi upravljanja turistikom destinacijom (planiranje, organizovanje, marketing

  kontrola i voenje), iji osnivai mogu da budu iz javnog, civilnog i privatnog sektora;

  15b) destinacijska menadment kompanija (DMC) je privredno drutvo ili drugo pravno lice,

  specijalizovano za odreenu destinaciju, odnosno regiju, sa adekvatnim poznavanjem turistikih

  resursa, kadrovski osposobljena da kreira, organizuje i realizuje turistike programe i putovanja,

  da posreduje u pruanju usluge boravka, smetaja, zabave, izleta, usluga vodia, transfera i dr.,

 • povezujui se sa svima koji pruaju usluge na toj destinaciji, a sve radi pruanja profesionalnih,

  visoko kvalitetnih turistikih usluga;

  15v) turistiki klaster je sektorska ili geografska koncentracija, meusobno povezanih privrednih

  subjekata, drugih pravnih lica ili fizikih lica, radi povezivanja zajednikih potreba i jaanja

  konkurentnosti;

  15g) profesionalni organizator kongresa (PCO) je privredno drutvo ili drugo pravno lice,

  specijalizovano za organizaciju kongresa (konferencije, sastanka i sl.) i upravljanje poslovnim

  dogaanjima;

  16) turistika infrastruktura jesu objekti za informisanje, predah, snabdevanje, rekreaciju,

  edukaciju i zabavu turista, i to: skijalita, kupalita i plae, tematski i zabavni parkovi, turistiki

  informativni centri, centri za prihvat turista i posetilaca, odmorita pored puteva, objekti

  nautikog turizma, tereni za golf, tenis tereni, otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije,

  male vetake akumulacije sa kupalitem, bazeni za kupanje, velnes objekti, zabavno rekreativne

  staze i putevi (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklistike staze,

  peake staze, staze za motorne sanke i slino), ureene obale reka i jezera, objekti za

  posmatranje prirodnih retkosti, objekti za predah i krae zadravanje turista, objekti za

  avanturistike aktivnosti i drugo;

  17) turistika lokacija jeste ua, saobraajno povezana i infrastrukturno opremljena prostorno-

  tehnoloka celina, koja sadri jednu ili vie turistikih atrakcija;

  18) turistika suprastruktura jesu ugostiteljski objekti kao i galerije, izlobeni, kongresni i

  zabavni objekti koji su u neposrednoj vezi sa ugostiteljskim objektima i objektima sportsko

  rekreativnog sadraja ili sa njima ine jedinstvenu celinu;

  19) turistiki animator jeste fiziko lice koje planira i ostvaruje zabavne, kulturne, sportsko

  rekreativne i druge programe kojima organizuje slobodno vreme turista;

  20) turistiki vodi jeste fiziko lice koje prua usluge voenja, pokazivanja i strunog

  objanjavanja prirodnih, kulturno-istorijskih, arheolokih, etnografskih, privrednih i drugih

  znamenitosti;

  21) turistiki pratilac jeste fiziko lice koje prati turistiku grupu i obavlja operativno tehnike

  poslove od poetka putovanja do odredita i nazad;

  22) turistiki proizvod jeste skup meuzavisnih elemenata koji se u praksi organizuje kao

  poseban vrednosni lanac koji ine materijalni proizvodi i usluge, prirodne vrednosti i kulturna

  dobra, turistike atrakcije, turistika suprastruktura i turistika infrastruktura;

  23) turistiki prostor jeste jedinstvena i nedeljiva geografska i funkcionalna celina prirodnih i

  stvorenih resursa i vrednosti od znaaja za turizam;

  24) turistiko mesto jeste organizaciona i funkcionalna celina sa formiranom turistikom

  ponudom, prirodnim vrednostima, kulturnim dobrima i drugim znamenitostima znaajnim za

  turizam, komunalnom, saobraajnom i turistikom infrastrukturom, kao i objektima i drugim

  sadrajima za smetaj i boravak turista;

  25) turistiko putovanje jeste kombinacija dve ili vie t