Zakon Za Carinskata Tarifa

 • View
  150

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakoni

Transcript

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  1/648

  ZAKON ZA CARINSKATA TARIFA

  (Slu`ben vesnik na RM 38/96 od 31 juli 1996 god.)

  ^len 1

  Na stokite {to se uvezuvaat vo carinskoto podra~je na RepublikaMakedonija se pla}a carina po stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa,koja e sostaven del na ovoj zakon.

  Za stokite od Carinskata tarifa, kade {to pokraj stapkata na carina stoi

  oznakata (P),se pla}a posebna dava~ka za uvoz na zemjodelski i prehranbeniproizvodi vo soglasnost so Zakonot za posebna dava~ka pri uvozot nazemjodelski i prehranbeni proizvodi.

  ^len 2

  Za stokite vo Carinskata tarifa (glava,tarifen broj ili tarifen stav),mo`at da se donesuvaat carinski kontingenti soglasno so zakonot so koj seureduva carinskiot sistem.

  ^len 3

  Stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa se primenuvaat vrz stokite sopoteklo od zemjite {to so Republika Makedonija sklu~ile dogovor soklauzula za najgolemo povlastuvawe ili {to taa klauzula ja primenuvaaatvrz stokite so poteklo od Republika Makedonija.Vrz stokite od drugitezemji se primenuvaat stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa zgolemeni za70%.

  ^len 4

  Proizvodite od Oddel 7 do 18 na Carinskata tarifa, koi pretstavuvaatdelovi za neposredno vgraduvawe (bez dopolnitelna obrabotka ilidorabotka) vo proizvodite od Oddel 16,17 i 18 na Carinskata tarifa (ma

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  2/648

  {ini, aparati, uredi, prevozni sredstva, instrumenti i drugo ) mo`at, nabarawe na carinskiot obvrznik, da se rasporedat vo ist tarifen stav naCarinskata tarifa vo koj se rasporeduva proizvodot za koj se uvezuvaat, poduslov za carinewe da e prijaven uvoz na delovi {to se rasporeduvaat vo petili pove}e razli~ni tarifni stavovi na Carinskata tarifa.

  Delovite za neposredno vgraduvawe od stav 1 na ovoj ~len mo`at da bidatnameneti za odr`uvawe na proizvodite i za izrabotka na gotoviproizvodi,so toa {to vkupnata vrednost na delovite za izrabotka nagotovite proizvodi po edinica proizvod vo koi se vgraduvaat ne e pogolemaod vrednosta na delovite i na materijalite od doma{no proizvodstvo koi sevgraduvaaat vo toj proizvod.

  Barawe za primenuvawe na postapkata od stav 1 na ovoj ~len se podnesuva do

  Carinarnicata najdocna do denot na podnesuvawe na carinskatadeklaracija.

  Na delovite od stav 1 na ovoj ~len se primenuva carinska stapka utvrdena voCarinskatatarifa za finalniot proizvod.

  ^len 5

  Carinskata uprava, na barawe na uvoznikot ili na korisnikot na stokataizdava uverenie za rasporeduvawe na stokite spored Carinskata tarifa, vosoglasnost od vidot na stokata.Uverenieto e so va`nost od edna godina oddenot na negovoto izdavawe pod uslov vo toj period da ne se izvr{eniizmeni na Nomenklaturata na Carinskata tarifa koi imaat vlijanie narasporeduvaweto na stokite.

  Na~inot na izdavawe i upotreba na uverenijata od stav 1 na ovoj ~len kako ivisinata na nadomestokot gi propi{uva ministerot za finansii.

  ^len 6

  Proizvodi koi privremeno se uvezuvaat poradi oblagoroduvawe mo`at , nabarawe na podnositelot na uvoznata carinska deklaracija, da se rasporedatvo tarifniot stav za proizvodot koj se dobiva so procesot naoblagoroduvawe.

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  3/648

  ^len 7

  Za nesostaveni proizvodi ili za proizvodi vo razglobena sostojba ~iidelovi se uvezuvaat sukcesivno, preku edna ili pove}e carinarnici mo`at,

  na barawe na carinskiot obvrznik, da se rasporedat vo tarifniot stav zasostaveniot proizvod, so primena na stapka na carina za sostaveniotfinalen proizvod.

  Postapkata za carinarewe na proizvodi od stav 1 na ovoj ~len ja propi{uvadirektorot na Carinskata uprava.

  ^len 8

  Pod poimot Nomenklatura , vo smisla na ovoj zakon, se podrazbiraatnaimenuvawata na tarifnite broevi, na tarifnite stavovi,zabele{kitekon oddelite i glavite, osnovnite pravila za primenuvawe na Carinskatatarifa i numeri~kite oznaki na Nomenklaturata.

  Pod poimot "tarifen broj", vo smisla na ovoj zakon , se podrazbiranaimenuvawe na stokata, koe opfa}a eden proizvod ili pove}e proizvodi ikoj e ozna~en so ~etvorocifrena oznaka.

  Pod poimot "tarifen podbroj",vo smisla na ovoj zakon , se podrazbiranainenuvawe na stokite koe opfa}a eden proizvod ili pove}e proizvodi ikoj e ozna~en so numeri~ka oznaka so najmalku {est cifri.

  Numeri~kite oznaki, vo smisla na ovoj zakon, so koi se ozna~eni tarifnitebroevi i tarifnite podbroevi se narekuvaat tarifni oznaki.

  Tarifen stav, vo smisla na ovoj zakon, opfa}a tarifna oznaka,

  naimenuvawena tarifniot podbroj i stapkata na carina propi{ana zastokata od toj tarifen podbroj.

  ^len 9

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  4/648

  Vladata na Republika Makedonija mo`e da vr{i izmeni na Nomenklaturatana Carinskata tarifa na nivo po{iroko od {estcifrenite numeri~kioznaki.

  ^len 10

  Zavodot za statistika }e gi objavuva statisti~kite podatoci za stokovatarazmena so stranstvo vo soglasnost so Harmoniziraniot sistem na imiwatai {ifrenite oznaki na stokite.

  Vidot,nivoto i periodikata na podatocite {to }e gi obrabotuva i objavuvaZavodot za statistika }e se utvrduva so Programata za statisti~kiistra`uvawa.

  Carinskata uprava e dol`na do Zavodot za statistika da gi dostavuvaizvornite podatoci vo forma i rokovi {to }e bidat utvrdeni soProgramata za statisti~ki istra`uvawa.

  ^len 11

  Po isklu~ok na odredbite na ~len 1 stav 1 od ovoj zakon, edinstvena

  carinska stapka vo visina od 15% (ad valorem) }e se primeni za stokite i toa:

  - za stoka koja {to se sodr`i vo pratki po po{ta od edno fizi~ko lice, ili

  - za stoka {to patnikot ja nosi so sebe,

  pod uslov takvite stoki da ne se od trgovski karakter.

  Vladata na Republika Makedonija ja propi{uva vrednosta na stokite vrzkoja se primenuva edinstvenata carinska stapka od stav 1 na ovoj ~len.

  Edinstvenata carinska stapka nema da se primeni na stokite koi serasporeduvaat vo Glava 22 ili 24 na Carinskata tarifa , a koi se sodr`at vopratkata ili vo baga`ot na patnicite.

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  5/648

  Stokite koi se uvezuvaat }e se smetaat deka nemaat trgovski karakter ako:

  (a) se raboti za pratki isprateni od edno fizi~ko lice na drugo fizi~kolice, a takvite pratki sodr`at:

  -voobi~aeni stoki,

  -stoki nameneti isklu~itelno za li~na upotreba na priema~ot ili na~lenovite na negovoto semejstvo koi `iveat so priema~ot vo zaedno~kodoma}instvo i sodr`at stoki koi po svojata priroda ili koli~ina nemaatnikakov trgovski karakter, i

  - stoki isprateni na priema~ot od strana na ispra}a~ot besplatno;

  (b) stoki koi patnikot gi nosi so sebe, a se raboti za:

  -voobi~aeni stoki, i

  -stoki nameneti isklu~itelno za li~na upotreba na patnikot ili na~lenovite na negovoto semejstvo koi `iveat so nego vo zaedni~ko doma}

  instvo ili se nameneti za podaroci, dokolku nejzinata priroda ikoli~inata nemaat nikakov trgovski karakter.

  ^len 12

  Postojnite propisi vo koi se primenuva Carinskata tarifa moraat da seusoglasat so odredbite na ovoj zakon vo rok od 90 dena od denot navleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

  ^len 13

  So denot vo vleguvawe vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot zaCarinska tarifa ("Slu`ben list na SFRJ" broj 27/78, 5/79, 29/83, 7/84, 69/85,43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89, 55/89, 59/90, 75/91, 96/91 i "Slu`ben vesnik naRepublika Makedonija" broj 11/94, 70/94, 36/95 i 65/95), ~lenovite 49 i 247 od

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  6/648

  Zakonot za carinite ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 20/93i 65/95), Zakon za pla}awe na posebna dava~ka za poramnuvawe na dano~notooptovaruvawe na uvezenite stoki ("Slu`ben vesnik na RepublikaMakedonija" broj 34/92 i 70/94) i Zakonot za posebna taksa na uvezenitestoki ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 34/92 i 70/94).

  ^len 14

  Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`benvesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 15 avgust 1996godina.

  ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA CARINSKATATARIFA

  Objaven vo "Slu`ben vesnik na R.M." broj 65/95 od 29 dekemvri 1995 god.

  ^len 1

  Vo Zakonot za Carinskata tarifa ("Slu`ben list na SFRJ" broj 27/78,

  29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89, 55/89, 59/90, 75/91 i 91/91i "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 11/94, 70/94 i 6/95) vo~len 7-e zborovite: "dekemvri 1995" se zamenuvaat so zborovite: "dekemvri1996".

  ^len 2

  Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik naRepublika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1996 godina.

  ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA CARINSKATARIFA

 • 7/16/2019 Zakon Za Carinskata Tarifa

  7/648

  Objaven vo "Slu`ben vesnik na R.M." broj 36/95 od 27 juli 1995 god.

  ^len 1

  Vo Zakonot za carinska tarifa ("Slu`ben list na SFRJ br. 27/78, 5/79,29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89, 55/89, 59/90, 75/91, 96/91 i"Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 11/94 i 70/94), vo ~lenot 7-` stav 1 zborovite: "30 juni" se zamenuvaat so zborovite: "31 dekemvri".

  ^len 2

  Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben

  vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 juli 1995 godina.

  ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZACARINSKATA TARIFA

  Objaven vo "Slu`ben vesnik na R.M." broj 70/94 od 31 dekemvri 1994 god.

  ^len 1

  Vo Zakonot za carinskata tarifa ("Slu`ben list na SFRJ" broj 27/78, 5/79,29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89, 55/89, 59/90, 75/91, 96/91 i"Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 11/ 94), po ~lenot 7-| sedodavaat dva novi ~lena 7-e i 7-` koi glasat:

  "^len 7-e

  Po isklu~ok od ~lenot 1 na ovoj zakon, vo pe