Zakon_o_prostornom_uredenju_i_gradnji-PROČIŠĆENI TEKST RUJAN 2011 GODINA

  • View
    783

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Zakon_o_prostornom_uredenju_i_gradnji-PROČIŠĆENI TEKST RUJAN 2011 GODINA

ZAKON O PROSTORNOM UREENJU I GRADNJII. OPE ODREDBE...........................................................................................................................................................................2 1.1. NAELA PROSTORNOG UREENJA......................................................................................................................................................8 1.2. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAEVINU........................................................................................................................................................9 II. PROSTORNO UREENJE.......................................................................................................................................................12 2.1. SUBJEKTI PROSTORNOGA UREENJA................................................................................................................................................12 2.2. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREENJA...............................................................................................................................16 2.3. DOKUMENTI PRAENJA STANJA U PROSTORU.....................................................................................................................................17 2.4. ZATIENA PODRUJA OD POSEBNOG INTERESA ZA DRAVU...............................................................................................................18 2.5. DOKUMENTI PROSTORNOG UREENJA..............................................................................................................................................20 2.7. PROVOENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA..........................................................................................................................33 2.8. PARCELACIJA GRAEVINSKOG ZEMLJITA.........................................................................................................................................39 2.9. UREENJE GRAEVINSKOG ZEMLJITA.............................................................................................................................................40 2.10. URBANA KOMASACIJA................................................................................................................................................................43 III. GRADNJA..................................................................................................................................................................................51 3.1. SUDIONICI U GRADNJI...................................................................................................................................................................51 3.2. PROJEKTI....................................................................................................................................................................................54 3.3. GRAENJE GRAEVINA.................................................................................................................................................................58 3.4. POSEBNI SLUAJEVI GRAENJA.......................................................................................................................................................66 3.5. OSTALI POSEBNI SLUAJEVI...........................................................................................................................................................66 3.6. PRIJAVA POETKA GRAENJA I GRADILITE......................................................................................................................................66 3.7. UPORABA GRAEVINA..................................................................................................................................................................68 3.8. UKLANJANJE GRAEVINA..............................................................................................................................................................72 IV. NADZOR.....................................................................................................................................................................................73 4.1. UPRAVNI NADZOR........................................................................................................................................................................73 4.2. INSPEKCIJSKI NADZOR...................................................................................................................................................................74 V. KAZNENE ODREDBE...............................................................................................................................................................82 VI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE.................................................................................................................................90

1Zakon o prostornom ureenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11

ZAKON O PROSTORNOM UREENJU I GRADNJII. OPE ODREDBEPREDMET ZAKONA lanak 1. (1) Ovim se Zakonom ureuje sustav prostornog ureenja i gradnja, nadlenosti tijela dravne vlasti i tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor. (2) Sustav prostornog ureenja ine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praenje stanja u prostoru, odreivanje uvjeta i naina izrade, donoenja i provoenja dokumenata prostornog ureenja te ureenje graevinskog zemljita. (3) Prostornim ureenjem se ostvaruju pretpostavke za unapreenje gospodarskih, drutvenih, prirodnih, kulturnih i ekolokih polazita odrivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Drava) kao osobito vrijednom i ogranienom nacionalnom dobru na naelu integralnog pristupa prostornom planiranju. (4) Gradnja u smislu ovoga Zakona smatra se projektiranje, graenje, uporaba i uklanjanje graevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke, ako ovim Zakonom nije drukije odreeno. (5) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju nove graevine na odgovarajui se nain primjenjuju na rekonstrukciju, uklanjanje i odravanje graevine, ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukije odreeno. (6) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na projektiranje, graenje, uporabu i uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja odreenih posebnim zakonom. POJMOVI lanak 2. (1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedee znaenje: A. Prostorno ureenje 1. Graevinsko podruje naselja utvreno prostornim planom ureenja velikog grada, grada i opine je izgraeni i ureeni dio naselja i neizgraeni dio podruja tog naselja planiran za njegov razvoj i proirenje, 1.1. Izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja utvreno prostornim planom ureenja velikog grada, grada i opine je izgraena i/ili neizgraena prostorna cjelina izvan graevinskog podruja naselja iskljuivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, 1.2. Izdvojeni dio graevinskog podruja naselja je odvojeni dio postojeega graevinskog podruja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, 1.3. Izgraeni dio graevinskog podruja su izgraene i ureene graevne estice i druge povrine privedene razliitoj namjeni kao i neizgraene i neureene estice zemljita povrine do 5.000 m koje s izgraenim dijelom graevinskog podruja ine prostornu cjelinu, 1.4. Neizgraeni dio graevinskog podruja je jedna ili vie neposredno povezanih neizgraenih i neureenih estica zemljita ukupne povrine vee od 5.000 m, 2. Graevinsko zemljite je zemljite unutar i izvan graevinskog podruja, koje je izgraeno ili prostornim planom namijenjeno za graenje graevina i ureenje javnih povrina, 3. Graevna estica je estica zemljita s pristupom na prometnu povrinu koja je izgraena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrinom od jedne ili vie estica zemljita ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti, 4. Dijelovi (etae) i visina graevine: 4.1. Prizemlje (P) je dio graevine iji se prostor nalazi neposredno na povrini, odnosno najvie 1,5 m iznad konano ureenog i zaravnanog terena mjereno na najnioj toki uz proelje graevine ili iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

2Zakon o prostornom ureenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11

4.2. Suteren (S) je dio graevine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konano ureeni i zaravnani teren uz proelje graevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proeljem izvan terena, 4.3. Podrum (Po) je dio graevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vie od 50% svoga volumena u konano ureeni zaravnani teren i iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena, 4.4. Kat (K) je dio graevine iji se prostor nalazi izmeu dva stropa iznad prizemlja, 4.5. Potkrovlje (Pk) je dio graevine iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, 4.6. Visina graevine mjeri se od konano zaravnanog i ureenog terena uz proelje graevine na njegovom najniem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ija visina ne moe biti via od 1,2 m, 4.7. Ukupna visina graevine mjeri se od konano zaravnanog i ureenog terena na njegovom najniem dijelu uz proelje graevine do najvie toke krova (sljemena), 5. Druga infrastruktura su graevine regionalne i lokalne razine, kojima se osigurava zajednika opskrba, usluge, odnosno drugi oblici poveanja kvalitete ivota u naselju ili korisnicima na odreenom podruju, 6. Javna infrastruktura dravne i regionalne razine su graevine i ureaji, kojima neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u podruju prometa, energetike, upravljan