of 1 /1
û û û û û ûû û !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !!! !! !!! !! !!! !! !!! !!!! !!! ! . Ibai eta errekaren egoera/estado de los ríos y arroyos Hormigoizko ubideraketa Canalización de hormigón Egoera onargarria Estado aceptable Botata edo oso aldatuta dauden ertzak Márgenes taladas o muy alteradas !!!!!!!!!!!!!!!! Gaur egun lurperatuta dagoen Agarre Sakona errekaren balizko ibilbidea Posible trazado del arroyo Agarre- Sakona actualmente soterrado Gaur egun lurperatuta dagoen Aranguren errekaren balizko ibilbidea Posible trazado del arroyo Aranguren actualmente soterrado ûûûûûû Gaur egun lurperatuta dagoen Solozabal errekaren balizko ibilbidea Posible trazado del arroyo Solozabal actualmete soterrado Gaur egun lurperatuta dagoen Zaldua ibaiaren balizko ibilbidea Posible trazado del río Zaldua actualmente soterrado Harri-lubeta bidez kanalizatutako tartea Tramo canalizado con escollera Existitzen ez den edo somatzen ez den zatia Tramo inexistente o no apreciable Tarte librea baina kalitate gutxikoa Tramo libre pero de calidad baja Tarte librea baina kalitate oso gutxikoa Tramo libre pero de calidad muy baja Lurperatutasko tartea Tramo soterrado Kalitate ertain-onargarriko tartea Tramos con calidad media-aceptable ZALDIBARKO HAPO PGOU DE ZALDIBAR dokumentua/documento DIAGNOSTIKOA / DIAGNOSTICO data/fecha atala/sección INGURUMENA / MEDIOAMBIENTE 2013.07 eskala/escala 1 : 18.000 DIAGNOSTIKOA PARTE HARTUZ planoa/plano D D D i.12 i.12 i.12 i.12 H I D R O L O G I A

ZALDIBARKO HAPO PGOU DE ZALDIBAR · 2015-05-18 · û û û û û û û û!!!!!. Ibai eta errekaren egoera/estado de los ríos y arroyos Hormigoizko ubideraketa Canalización de hormigón

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZALDIBARKO HAPO PGOU DE ZALDIBAR · 2015-05-18 · û û û û û û û û!!!!!. Ibai eta errekaren...

 • ����

  ������

  ����

  ûûûûûûûû

  !!!!!!!!!!!!!!

  !!!!!!!!!!!!!!!!

  !!!!!!!!!!!!! !

  .

  Ibai eta errekaren egoera/estado de los ríos y arroyos

  Hormigoizko ubideraketa

  Canalización de hormigón

  Egoera onargarria

  Estado aceptable

  Botata edo oso aldatuta dauden

  ertzak

  Márgenes taladas o muy alteradas

  !!!!!!!!!!!!!!!!

  Gaur egun lurperatuta dagoen Agarre

  Sakona errekaren balizko ibilbidea

  Posible trazado del arroyo Agarre-

  Sakona actualmente soterrado

  Gaur egun lurperatuta dagoen Aranguren

  errekaren balizko ibilbidea

  Posible trazado del arroyo Aranguren

  actualmente soterrado

  ûûûûûû

  Gaur egun lurperatuta dagoen Solozabal

  errekaren balizko ibilbidea

  Posible trazado del arroyo Solozabal

  actualmete soterrado

  ������

  Gaur egun lurperatuta dagoen Zaldua

  ibaiaren balizko ibilbidea

  Posible trazado del río Zaldua

  actualmente soterrado

  Harri-lubeta bidez kanalizatutako tartea

  Tramo canalizado con escollera

  Existitzen ez den edo somatzen ez

  den zatia

  Tramo inexistente o no apreciable

  Tarte librea baina kalitate gutxikoa

  Tramo libre pero de calidad baja

  Tarte librea baina kalitate oso gutxikoa

  Tramo libre pero de calidad muy baja

  Lurperatutasko tartea

  Tramo soterrado

  Kalitate ertain-onargarriko tartea

  Tramos con calidad media-aceptable

  Z A L D I B A R K O H A P O

  P G O U D E Z A L D I B A Rdokumentua/documento

  D I A G N O S T I K O A / D I A G N O S T I C O

  data/fecha

  atala/sección

  I N G U R U M E N A / M E D I O A M B I E N T E

  2 0 1 3 . 0 7

  eskala/escala

  1 : 18 . 000

  D I AGNOST IKOA PARTE HARTUZ

  planoa/plano

  DDDD i.12i.12i.12i.12

  H I D R O L O G I A