Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014 ?· Zasada równości szans kobiet i mężczyzn…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Warszawa 12.12.2014

Zasada rwnoci szans kobiet i mczyzn w ramach EFS 2014-2020

Fundusze Strukturalne 2014-2020

Polityki horyzontalne

Rozporzdzenie oglne 2014-2020 zasad rwnoci szans pci i rwnoci szans i niedyskryminacji traktuje rozcznie.

Art. 7 obliguje Pastwa Czonkowskie do:

Uwzgldniania i propagowania rwnoci szans mczyzn i kobiet oraz punktu widzenia pci w trakcie przygotowywania i wdraania programw, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczoci i ewaluacji.

Podejmowania odpowiednich krokw w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze wzgldu na m.in. niepenosprawno, wiek, orientacj seksualn, ras, pochodzenie etniczne, religi lub wiatopogld podczas przygotowania i realizacji programw.

Zasada rwnoci szans pci w EFS Zgodnie z rozporzdzeniem dot. EFS 2014-2020 w sposb szczeglny zasada rwnoci szans pci powinna by realizowana w nastpujcych obszarach:

zwikszenie udziau kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery (w tym zwalczanie feminizacji ubstwa),

ograniczanie segregacji ze wzgldu na pe, zwalczanie stereotypw zwizanych z pci na rynku pracy w obszarze

ksztacenia i szkolenia,

promowanie godzenia ycia zawodowego i prywatnego w tym podzia obowizkw opiekuczych pomidzy kobietami i mczyznami.

Zaoenia EFS 2014-2020

Poprawa ram funkcjonowania poszczeglnych polityk sektorowych (jako baza dla dziaa podejmowanych w RPO)

Szkolnictwo wysze

Osoby mode na rynku pracy (NEET)

Innowacje spoeczne i wsppraca ponadnarodowa

Ochrona zdrowia

Bezporednie wsparcie osb w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy

Logika interwencji EFS 2014-2020

Poziom krajowy (PO WER) Poziom regionalny (RPO)

Wsparcie w zakresie rwnoci szans pci w EFS Poziom krajowy (PO WER) Priorytet Inwestycyjny 8iv Rwno szans mczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostpie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia ycia zawodowego i prywatnego:

opracowanie i wdroenie spjnego systemu monitorowania rwnoci szans pci

opracowanie i wdroenie modelu wsppracy midzysektorowej (pomidzy administracj centraln, regionaln, lokaln oraz organizacjami pozarzdowymi i partnerami spoecznymi) na rzecz rwnoci szans pci

wzmocnienie stosowania zasady rwnoci szans pci w dostpie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia

podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotw tworzcych i prowadzcych instytucje opieki nad dziemi w wieku do lat 3

Poziom regionalny (RPO) Priorytet Inwestycyjny 8iv:

tworzenie nowych miejsc opieki nad dziemi do lat 3 w formie instytucjonalnej

aktywizacja zawodowa osb sprawujcych opiek nad dziemi w wieku do lat 3

Priorytet Inwestycyjny 10i:

zwikszenie dostpu do wysokiej jakoci edukacji przedszkolnej

System wdraania programw operacyjnych Instytucja Zarzdzajca: planowanie, biecy monitoring wdraania zasady w

ramach realizowanego wsparcia i systemu wdraania programu operacyjnego (na kadym etapie wdraania programu),

dbanie o uczestnictwo podmiotw dziaajcych na rzecz rwnoci szans pci w gremiach decyzyjnych tj. komitetach monitorujcych, zespoach, grupach roboczych i w trakcie konsultacji dokumentacji programowej,

biece monitorowanie powstajcych w PO dokumentw, pod ktem ich zgodnoci z zasad rwnoci szans pci.

Komitet Monitorujcy: Nadzorowanie zgodnoci realizowanego wsparcia z polityk rwnoci szans poprzez:

sprawdzanie proponowanych kryteriw wyboru projektu pod ktem wspierania grup znajdujcych si w szczeglnej sytuacji oraz osabiania istniejcych nierwnoci,

nadzr i akceptacja kryteriw i systemu wyboru projektw zapewniajcych rwnociowe podejcie,

inicjowanie dziaa na rzecz rwnoci szans kobiet i mczyzn.

UWAGA: w skad KM wchodz przedstawiciele organizacja dziaajcych na rzecz rwnoci szans pci i Penomocnika Rzdu ds. Rwnego Traktowania

Instytucje Poredniczce: zapewnienie, e zasada rwnych szans jest znana i rozumiana przez wszystkie osoby

zaangaowane w prace KOP (zasada rwnoci szans kobiet i mczyzn powinna stanowi integraln cz szkolenia dotyczcego zasad oceny projektw),

biecy monitoring zasady w ramach sprawozdawczoci (monitoring osiganych wskanikw w podziale na pe, analiza wdraania rwnoci szans pci w ramach opracowywanych sprawozda rocznych),

przygotowywanie Planw Dziaa, dokumentacji konkursowej, materiaw informacyjno-promocyjnych lub innych dokumentw - zgodne z zasad rwnoci szans pci a take w sposb uatwiajcy projektodawcom identyfikacj nierwnoci pci istniejcych w danym obszarze problemowym.

Wytyczne w zakresie zasady rwnoci szans i niedyskryminacji i zasady rwnoci szans pci w funduszach unijnych na lata 2014-2020: dokument odnoszcy si do systemu wdraania programw czyli jak wdraa w

praktyce zasad rwnoci szans pci na kadym poziomie programu (planowanie, realizacja, monitorowanie, ewaluacja, kontrola),

dokument zawiera take zalecenia w jaki sposb uwzgldnia zasad przy rnych typach form wsparcia realizowanych w projektach (np. szkolenia, zakup sprzty itd.).

Agenda dziaa na rzecz rwnoci szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020: dokument odnoszcy si do dziaa na rzecz wzmocnienia potencjau

rwnociowego wrd podmiotw zaangaowanych w realizacj funduszy unijnych

PrezentatorNotatki do prezentacji

Wytyczne w zakresie zasady rwnoci szans i niedyskryminacji i zasady rwnoci szans pci w

funduszach unijnych na lata 2014-2020

PROJEKT

System wdraania w ramach EFS Wybr projektw W przypadku projektw wspfinansowanych z EFS przy ocenie

projektw obligatoryjne zastosowanie bdzie mie standardu minimum.

Standard to narzdzie suce do oceny wniosku o dofinansowanie pod ktem przestrzegania rwnoci szans pci.

Standard minimum skada si z 5 kryteriw oceny, dotyczcych charakterystyki projektu. Maksymalna liczba punktw do uzyskania wynosi 6. Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyska maksymalnej liczby punktw za kade kryterium standardu minimum (wymagane s co najmniej 3 punkty).

System wdraania w ramach EFS Wybr projektw - standard minimum

System wdraania w ramach EFS

Ewaluacja zalecane jest aby w kadym planowanym badaniu ewaluacyjnym (o ile jest to

moliwe i zasadne) Wykonawca analizowa dane zagadnienie/proces/obszar pod ktem realizacji zasady rwnoci szans pci.

naleay take zbiera i przedstawia dane w podziale na pe a take dokonywa analizy wynikw z uwzgldnieniem pci.

przeprowadzenie przynamniej raz w trakcie realizacji programu operacyjnego ewaluacji dotyczcej wdraania rwnoci szans pci. Badanie to moe by czci caociowej oceny realizacji zasad horyzontalnych.

Kontrola kontrola w zakresie rwnoci szans pci powinna obejmowa przede wszystkim

weryfikacj na poziomie wdraania projektu. Weryfikacja przez instytucj do tego wyznaczon powinna by oparta o

specjalnie dedykowane pytanie w licie kontrolujcej dany projekt.

System wdraania w ramach EFS

Sprawozdawczo: wszystkie wskaniki odnoszce si do osb w podziale na pe opis postpu realizacji rwnoci szans pci w ramach sprawozda rocznych Informacja i promocja przygotowanie a take zebranie dotychczasowych publikacji i materiaw

na temat zasady rwnoci szans pci i udostpnienie ich na stronie internetowej danego programu.

organizowanie spotka informacyjnych. wyznaczenie w danej instytucji wdraajcej EFS osoby, ktra bdzie

ekspertem z dziedziny rwnoci szans pci zarwno dla pracownikw danej instytucji jak i projektodawcw.

Agenda dziaa na rzecz rwnoci szans i niedyskryminacji w funduszach unijnych 2014-2020

PROJEKT

Czym jest Agenda? Podjcie systematycznych i kompleksowych dziaa przez wszystkie podmioty zaangaowane we wdraanie funduszy unijnych na rzecz realizacji zasady rwnoci szans pci.

Zapisy dokumentw realizowane bd w oparciu o nastpujce cele:

systemu instytucjonalny zgodny z zasad rwnoci szans pci,

podniesienie wiadomoci projektodawcw na temat realizacji zasady w programach operacyjnych,

dodatkowe dziaania na rzecz systemu programowania i wdraania w ramach programw operacyjnych.

Adresaci: Instytucja koordynujca UP, instytucje zarzdzajce PO, instytucje poredniczce,

instytucja audytowa, czonkowie komitetw monitorujcych, beneficjenci.

Przykadowe dziaania zaplanowane w Agendzie szkolenia horyzontalne o charakterze wiadomociowym i merytorycznym w

zakresie obowizujcego prawa oraz polityk dot. rwnoci szans pci (w tym realizacji tej polityki w miejscu pracy),

szkolenia specjalistyczne, dotyczce rwnoci szans pci zwizanych ze specyfik poszczeglnych PO i uzalenionych od rodzaju przewidywanego wsparcia i kryteriw wyboru projektw (np. standardu minimum),

Kontynuacja grupy roboczej ds. rwnoci szans pci rwnoci dla funduszy unijnych 2014-2020 w rozszerzonej formie,

szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentw zwizanych ze specyfik poszczeglnych konkursw w ramach PO i uzalenionych od zakresu i rodzaju przewidywanego wsparcia,

opracowanie i upowszechnienie poradnikw, dotyczcych realizacji zasady rwnoci szans pci (wsplna wersja poradnika dla EFS i EFRR, FS).

Dzikuj za uwag

Departament Europejskiego Funduszu Spoecznego

Slajd numer 1Fundusze Strukturalne 2014-2020Polityki horyzontalne Zasada rwnoci szans pci w EFSZaoenia EFS 2014-2020Logika interwencji EFS 2014-2020Wsparcie w zakresie rwnoci szans pci w EFSSystem wdraania programw operacyjnychSlajd numer 9Slajd numer 10System wdraania w ramach EFSSlajd numer 12System wdraania w ramach EFSSystem wdraania w ramach EFSSlajd numer 15Slajd n