ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Embed Size (px)

Text of ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

 • PORADNIK

  w projektach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  ZASADA RWNOCI SZANS KOBIET I MCZYZN

  CZOWIEK najlepsza inwestycja

 • Maja Branka

  Marta Rawuszko

  Agnieszka Siekiera

  ZASADA RWNOCI SZANS KOBIET I MCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA LUDZKI

  P O R A DN I K

 • S p I S T R E C I

  4

  6

  23

  57

  62

  WSTp

  CZ I RWNOCIOWE PROJEKTY

  CZ II RWNO W PROJEKTACH

  KROK PO KROKU

  CZ III RWNOCIOWE DZIAANIA

  MAPA PO KL

  CZ IV INFORMACJE DODATKOWE

 • Wstp

  Z przyjemnoci oddajemy do Pastwa rk poradnik powicony zasadzie rwnoci szans kobiet i mczyzn w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki (PO KL). Publikacj kierujemy do wszystkich osb, ktre zaangaowane s w realizacj Programu w Polsce, zarwno ze strony projektodawcw, jak i instytucji wdraajcych oraz monitorujcych.

  Rwno szans kobiet i mczyzn jest wanym elementem szerszej kwestii rwnoci szans, ktrej przestrzeganie stanowi jedn z podstawowych zasad Europejskiego Fun-duszu Spoecznego. Niniejszy poradnik skupia si na kwestiach zwizanych z rwnoci pci, w mniejszym stopniu uwzgldniajc np. kwestie niepenosprawnoci czy wieku. Zdajemy sobie spraw z tego ograniczenia i gorco zachcamy Czytelnikw i Czytelniczki poradnika do poszerzenia swoich kompetencji take w odniesieniu do innych wymiarw rnorodnoci i zasady rwnoci szans.

  Publikacja podzielona jest na cztery czci. Pierwsza z nich przedstawia podstawowe informacje dotyczce zasady rwnoci szans kobiet i mczyzn oraz ukazuje j w kon-tekcie oceny projektw. Wanym zacznikiem do poradnika jest opis tzw. standardu minimum, ktry okrela niezbdne elementy kadego wniosku o dofinansowanie w PO KL z perspektywy zasady rwnoci szans kobiet i mczyzn. W drugiej czci poradnika prezentujemy proces przygotowania rwnociowego projektu. Omawiamy kolejno eta-py analizy problemu, definiowania celw i rezultatw, planowania i realizacji dziaa, monitoringu i ewaluacji oraz budetu. Trzeci rozdzia pokazuje strategiczne cele PO KL z perspektywy istniejcych nierwnoci pci. W ten sposb pragniemy zasygnalizowa bogate moliwoci rwnociowych dziaa w projektach PO KL. Ostatnia cz poradnika zawiera sowik rwnociowych poj oraz propozycje dalszych lektur.

 • Poradnik powsta dziki yczliwoci i wsparciu wielu osb. Wan inspiracj dla naszej pracy byy dowiadczenia pracownikw i pracownic Instytucji realizujcych Program Operacyjny Kapita Ludzki, z ktrymi spotkaymy si podczas prowadzonych przez nas szkole. Serdecznie dzikujemy za Wasz otwarto, gotowo do dzielenia si i za-angaowanie. Szczere podzikowania przekazujemy Magorzacie Dymowskiej, Jackowi Gdeckiemu, Ewie Rutkowskiej i Agacie Teutsch, a take anonimowym recenzentom i recenzentkom, dziki ktrych wnikliwym uwagom i cennym sugestiom miaymy szans poprawi pierwsz wersj poradnika. Jednoczenie podkrelamy, e jako autorki publi-kacji, ponosimy wyczn odpowiedzialno za jej moliwe braki.

  Mamy nadzieje, e odnajd Pastwo w poradniku wane wskazwki dla realizacji coraz lepszych projektw PO KL, dziki ktrym zmiana spoeczna znoszca istniejce nierw-noci pci stanie si moliwa.

  Maja Branka, Marta Rawuszko, Agnieszka Siekiera

 • CZ I

  RWNOCIOWE PROJEKTY

 • Czym jest zasada rWnoCi szans kobiet i mCzyzn?

  Przestrzeganie horyzontalnej zasady rwnoci szans kobiet i mczyzn w Europejskim Funduszu Spoecznym wynika z zapisw Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporzdze Rady Europejskiej regulujcych wdraanie EFS we wszystkich krajach czonkowskich Unii Europejskiej. To obowizek prawny, zapisany w umowach wicych wszystkie instytucje zaangaowane w realizacj PO KL w Polsce i korzystajce ze rodkw EFS.

  Rozporzdzenie (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006

  Art. 3 Zakres pomocy

  () EFS wspiera dziaania w pastwach czonkowskich objte wymienionymi poniej prio-

  rytetami: () promowanie wczania do gwnego nurtu polityki oraz podejmowania kon-

  kretnych dziaa majcych na celu popraw dostpu do zatrudnienia, zwikszanie trwaego

  uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie segregacji ze

  wzgldu na pe na rynku pracy, poprzez oddziaywanie na bezporednie i porednie przy-

  czyny rnic w wynagrodzeniu kobiet i mczyzn.

  Art. 6. Rwno pci i rwno szans

  Pastwa czonkowskie zapewniaj wczenie do programw operacyjnych opisu sposobu,

  w jaki rwno pci i rwno szans s wspierane w ramach przygotowania, realizacji, mo-

  nitorowania i oceny programw operacyjnych.

  Zgodnie z polityk UE, zasada rwnoci szans kobiet i mczyzn powinna by realizowana poprzez jednoczesne stosowanie dwch wspierajcych si podej okrelonych przez Komunikat Komisji Europejskiej1:

  Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities, COM (96) 67, 21.02.1996

 • 1. Polityka rwnoci pci (gender mainstreaming) uwzgldnianie perspektywy pci w gwnym nurcie wszystkich procesw politycznych, priorytetw i dziaa, na wszystkich ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Polityka rwnoci pci to celowe, systematyczne i wiadome ocenianie danej polityki i dziaa z perspektywy wpywu na warunki ycia kobiet i mczyzn, ktre ma na celu przeciwdziaanie dyskry-minacji i osignicie faktycznej rwnoci pci.

  Innymi sowy jest to strategia, zgodnie z ktr problemy i dowiadczenia kobiet i m-czyzn staj si integralnym elementem planowania, wdraania, monitorowania i ewa-luacji wszelkiej polityki i programw we wszystkich dziedzinach ycia politycznego, ekonomicznego i spoecznego tak, aby kobiety i mczyni odnosili rwne korzyci, a nierwno si nie utrwalaa2. W przypadku EFS, polityka rwnoci pci najczciej bd realizowana poprzez:

  projekty zmieniajce relacje midzy kobietami a mczyznami (np. promocj go-dzenia ycia zawodowego i prywatnego poprzez wiksze zaangaowanie mczyzn w wypenianie obowizkw rodzinnych),

  projekty promujce rwno kobiet i mczyzn w administracji, edukacji lub sdow-nictwie (np. szkolenia dla urzdnikw rzdowych z zakresu rwnoci szans, promocja niestereotypowego przekazu w programach nauczania).

  Przykadem projektu realizujcego polityk rwnoci pci moe by projekt w ramach Poddziaania 5.2.1:

  W ramach Poddziaania 5.2.1 (Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej) pro-

  jektodawca planuje wzmocnienie zdolnoci jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie

  opracowywania, wdraania i ewaluacji polityk i strategii o zasigu regionalnym i lokalnym.

  Zaplanowane dziaania maj z jednej strony zapewni powstanie trwaych mechanizmw

  gwarantujcych pozyskiwanie danych z podziaem na pe i jednoczenie wzmocni kom-

  petencje kadr administracji w ocenie istniejcych polityk z perspektywy pooenia kobiet

  i mczyzn mieszkajcych w powiecie (z uwzgldnieniem rwnie takich zmiennych jak wiek,

  poziom wyksztacenia, miejsce zamieszkania, stopie sprawnoci).

  2. Konkretne dziaania wspierajce rwno pci (specific actions) dziaania pozy-tywne, wyrwnawcze, majce na celu przyspieszenie zmian na rzecz rwnoci poprzez udzielenie szczeglnego wsparcia grupom znajdujcym si w gorszym pooeniu. Celem konkretnych dziaa jest przyspieszenie rzeczywistej zmiany spoecznej. W przypadku EFS, konkretne dziaania najczciej bd realizowane poprzez:

  Definicja Rady Ekonomiczno-Spoecznej ONZ z 1997 roku.

 • projekty skierowane tylko do jednej pci (np. wsparcie dla dugotrwale bezrobotnych kobiet z terenw wiejskich, program profilaktyki chorb ukadu krenia skierowany tylko do mczyzn).

  W Polsce dyskryminacja jest rodzaju eskiego tzn. dotyczy przede wszystkim kobiet. Jest to szczeglnie widoczne w sytuacji na rynku pracy i w edukacji, a wic we wszystkich obszarach interwencji EFS. Dlatego te w przypadku PO KL zdecydowana wikszo konkretnych dziaa wspierajcych rwno pci bdzie suya poprawie sytuacji kobiet i dziewczt. Naley wobec tego pamita, e projekty skierowane tylko do kobiet czy dziewczyn nie dyskryminuj mczyzn i s zgodne z zasad rw-noci szans kobiet i mczyzn.

  Realizujc strategi gender mainstreaming i zasad rwnych szans kobiet i mczyzn uwzgldni naley bariery rwnoci oraz strategiczne cele rwnoci sformuowane przez Komisj Europejsk w dokumencie Plan dziaa na rzecz rwnoci kobiet i mczyzn 2006 20103.

  Strategiczne cele na rzecz rwnoci:1. Rwny stopie niezalenoci ekonomicznej kobiet i mczyzn2. Godzenie ycia prywatnego i zawodowego3. Rwne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji4. Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze wzgldu na pe5. Eliminowanie stereotypw zwizanych z pci6. Propagowanie rwnoci pci w stosunkach zewntrznych oraz polityce rozwojowej

  Bariery rwnoci pci1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy42. Rnice w pacach kobiet i mczyzn3. Maa dostpno elastycznych rozwiza czasu pracy4. Niski udzia mczyzn w wypenianiu obowizkw rodzinnych5. Niski udzia kobiet w procesach podejmowania decyzji6. Przemoc ze wzgldu na pe7. Niewidoczno kwestii pci w ochronie zdrowia8. Niewystarczajcy system opieki przedszkolnej9. Stereotypy pci we wszystkich obszarach10. Dyskryminacja wielokrotna5, szczeglnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujcych, niepenosprawnych oraz nalecych do mniejszoci etnicznych.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF4 Zobacz definicj na stronie 64 5 Zobacz definicj na stronie 63

 • 0

  sChody do rWnoCi

  Analizujc projekty dotychczas realizowane w ramach EFS moemy zauway, e projek-todawcy w rny sposb odnosili si do zasady rwnoci, cho rzadko w sposb, ktry zapewniby pen realizacj tej zasady. Podejcia te ilustrujemy w postaci schodw do rwnoci, sytuujc projekty na rnych szczeblach, w zalenoci od stopnia realizacji tej zasady (Zobacz schemat na stronie 14). Projekty lepe na zasad rwnoci szans kobiet i mczyzn To takie projekty, ktre w ade