ZASADY REKRUTACJI DO KLAS ?· ZASADY REKRUTACJI DO KLAS ... i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

I LO Sokow Podlaski [REKRUTACJA]

1

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGLNOKSZTACCEGO IM. MARII SKODOWSKIEJ-CURIE

W SOKOOWIE PODLASKIM

ROK SZKOLNY 2013/2014

A. 1. Zasady rekrutacji opracowano na podstawie Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do szk publicznych oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych, Zarzdzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Owiaty z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniw i suchaczy do publicznych szk ponadgimnazjalnych oraz szk policealnych na rok szkolny 2013/2014 oraz Statutu I LO.

2. Od roku szkolnego 2013/2014 w poczwszy od oddziaw klasy pierwszej realizowane bdzie nauczanie

nastpujcych przedmiotw w zakresie rozszerzonym:

oddzia przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym w klasie pierwszej

przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej

A matematyka matematyka, fizyka, chemia

B matematyka, jzyk angielski matematyka, geografia, wiedza o spoeczestwie,

jzyk angielski

C jzyk polski jzyk polski, historia, wiedza o spoeczestwie

D biologia, chemia, fizyka

E matematyka matematyka, geografia, informatyka

F jzyk rosyjski / jzyk niemiecki *) biologia, geografia,

jzyk rosyjski / jzyk niemiecki *)

*) jzyk rosyjski / jzyk niemiecki do wyboru kandydata poprzez wskazanie w formularzu podania

o przyjcie do szkoy; wybr moliwy tylko w przypadku powstania obu grup jzykowych co najmniej 12-osobowych; w przeciwnym wypadku w tym oddziale nauczany bdzie jzyk uzyskujcy wiksz liczb wskaza kandydatw

3. Pracami zwizanymi z rekrutacj do klas pierwszych I Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Skodowskiej-

Curie w Sokoowie Podlaskim kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powoana przez Dyrektora Szkoy.

I LO Sokow Podlaski [REKRUTACJA]

2

4. Dokumenty wymagane od kandydata:

1) podanie o przyjcie do I Liceum, do wybranego oddziau wedug wzoru (wzr podania, zacznik nr 1), 2) kopia wiadectwa ukoczenia gimnazjum, powiadczona za zgodno z oryginaem przez dyrektora gimnazjum, 3) kopia zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu z czci humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, powiadczona za zgodno z oryginaem przez dyrektora gimnazjum; 4) dwie podpisane fotografie, 5) dokumenty dotyczce osigni i uprawnie:

- zawiadczenia potwierdzajce osignicia w olimpiadach i konkursach, - zawiadczenia o dysfunkcjach rozwojowych i zdrowotnych wydane przez odpowiednie instytucje.

5. Kady z kandydatw na podaniu o przyjcie do I Liceum okrela od dwch do czterech przedmiotw, ktre

chciaby realizowa w zakresie rozszerzonym. 6. O przyjciu kandydata decyduje pozycja w kolejnoci sumy uzyskanych punktw okrelonych

w kryteriach przyznawania punktw. 7. Laureaci konkursw o zasigu wojewdzkim i ponadwojewdzkim, ktrych program obejmuje

w caoci lub poszerza treci podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani bd w poczet uczniw I Liceum Oglnoksztaccego w Sokoowie Podlaskim niezalenie od kolejnoci w rankingu kandydatw.

8. W przypadku uzyskania rwnorzdnych wynikw, w postpowaniu kwalifikacyjnym pierwszestwo

w przyjciu do szkoy maj: - sieroty, osoby przebywajce w placwkach opiekuczo- wychowawczych oraz osoby z rodzin

zastpczych, - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnociach, ktrym ustalono indywidualny

program lub tok nauki, - kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadajcy opini poradni psychologiczno- pedagogicznej lub

innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych moliwoci wyboru kierunku ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia kandydata.

I LO Sokow Podlaski [REKRUTACJA]

3

B. 1. Terminarz rekrutacji okrelony przez Mazowieckiego Kuratora Owiaty (Zarzdzenie Nr 10 Mazowieckiego

Kuratora Owiaty z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniw i suchaczy do publicznych szk ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szk rednich dla dorosych na podbudowie programowej szkoy zasadniczej oraz szk policealnych na rok szkolny 2013/2014):

1) od 10 maja (pitek), od godz. 1000 do 24 maja (pitek), do godz. 1500 kandydaci skadaj dokumenty (podanie o przyjcie do szkoy wedug wzoru) w sekretariacie szkoy;

2) od 21 czerwca (pitek), od godz. 1000 do 25 czerwca (wtorek), do godz. 1600 kandydaci mog dokonywa zmiany wyboru szk;

3) od 28 czerwca (pitek), od godz. 1100 do 1 lipca (poniedziaek), do godz. 1600 skadanie przez kandydatw kopii wiadectwa ukoczenia gimnazjum oraz kopii zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, powiadczonych za zgodno z oryginaem przez dyrektora gimnazjum, ktre kandydat ukoczy;

4) od 2 lipca (wtorek), od godz. 900 do 4 lipca (czwartek), do godz. 1500 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postpowanie rekrutacyjne wedug przyjtych w I Liceum procedur;

5) do 4 lipca (czwartek), do godz. 1600 ogoszenie listy kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia do oddziaw klasy pierwszej I Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Skodowskiej-Curie w Sokoowie Podlaskim i listy kandydatw niezakwalifikowanych do przyjcia, uwzgldniajc zasad umieszczania kandydatw na listach w kolejnoci, zgodnie z liczb uzyskanych punktw oraz kryteriami zawartymi w Statucie Szkoy;

6) od 5 lipca (pitek), od godz. 900 do 8 lipca (poniedziaek), do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na listach kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia skadaj w sekretariacie owiadczenia potwierdzajce wol podjcia nauki w I Liceum Oglnoksztaccym w Sokoowie Podlaskim oraz orygina wiadectwa i orygina zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

7) 8 lipca (poniedziaek) do godz. 1600 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogasza list kandydatw przyjtych, ktrzy potwierdzili wol uczszczania do I Liceum Oglnoksztaccego w Sokoowie Podlaskim, a take informacj o liczbie wolnych miejsc;

8) 9 lipca (wtorek) od godz. 900 do godz. 1500 kandydaci ubiegajcy si o przejcia do I LO w rekrutacji uzupeniajcej skadaj dokumenty (kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem) w sekretariacie;

9) 10 lipca (roda) do godz.1200 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogasza wyniki rekrutacji uzupeniajcej;

10) 10 lipca (roda) od godz.1230 do 11 lipca (czwartek) do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na listach kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia w rekrutacji uzupeniajcej skadaj w sekretariacie owiadczenia potwierdzajce wol podjcia nauki w I Liceum Oglnoksztaccym w Sokoowie Podlaskim oraz orygina wiadectwa i orygina zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

11) 11 lipca (czwartek) do godz. 1530 szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogasza list przyjtych do klas pierwszych I Liceum Oglnoksztaccego im. Marii SkodowskiejCurie w Sokoowie Podlaskim na rok szkolny 2013/2014 oraz informacj o liczbie wolnych miejsc;

12) od 27 sierpnia (wtorek) do 30 sierpnia (pitek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadzi dodatkow rekrutacj, jeli nie dokonano naboru;

13) Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po kadym etapie rekrutacji sporzdza i podpisuje protokoy postpowania kwalifikacyjnego.

I LO Sokow Podlaski [REKRUTACJA]

4

C. Kryteria przyznawania punktw kandydatom ubiegajcym si o przyjcie do I Liceum Oglnoksztaccego im.

Marii Skodowskiej- Curie w Sokoowie Podlaskim: 1. Maksymalna liczba punktw moliwych do uzyskania wynosi 200:

1) 100 pkt. - maksymalna liczba punktw moliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegowe wyniki egzaminu wyraone w skali procentowej dla zada z zakresu:

- jzyka polskiego, - historii i wiedzy o spoeczestwie, - matematyki, - przedmiotw przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, - jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym. Naleny wynik procentowy z zakresu przelicza si na punkty przyjmujc wspczynnik 0,2. 2) 100 pkt. - liczba punktw moliwych do uzyskania za oceny w wiadectwie ukoczenia gimnazjum

z jzyka polskiego i trzech obowizkowych zaj edukacyjnych wskazanych w Statucie I Liceum Oglnoksztaccego w Sokoowie Podlaskim oraz za inne osignicia ucznia wymienione w wiadectwie ukoczenia gimnazjum: a) Kandydatom do poszczeglnych klas przyznaje si punkty za oceny w wiadectwie ukoczenia

gimnazjum z jzyka polskiego, matematyki, jzyka obcego obowizkowego oraz przedmiotu wskazanego przez kandydata spord nastpujcych: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia. Sposb przeliczania na punkty ocen z jzyka polskiego i trzech wybranych obowizkowych zaj edukacyjnych:

18 pkt. - ocena: celujcy 14 pkt. - ocena: bardzo dobry 10 pkt. - ocena: dobry 6 pkt. - ocena: dostateczny 2 pkt. - ocena: dopuszczajcy. b) Sposb przeliczania na punkty osigni ucznia wymienionych w wiadectwie ukoczenia

gimnazjum: 13 pkt. - za tytu finalisty w co najmniej jednym konkursie, ktrego program obejmuje

w caoci lub poszerza treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora owiaty, co najmniej na szczeblu wojewdzkim lub za tytu laureata, finalisty innych konkursw organizowanych przez kuratora owiaty, lub za udzia w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Finalista wicej ni jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktw;

5 pkt. - za uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwyciskim tytuem - w za