of 86 /86
1 RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA ZBIRKA PITANJA SA RJEŠENJIMA ZA PRIJEMNI ISPIT U MEDRESAMA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU Predmeti: Bosanski jezik i književnost Matematika Vjeronauka + mekteb Prilog: Digitalne vježbanke za sva tri predmeta Sarajevo, mart 2013. godine

ZBIRKA PITANJA SA RJEŠENJIMA - · PDF fileDa bi još više olakšali pripremu za prijemni ispit, sva pitanja smo vam putem Rijasetovog ... Zbirka pitanja iz bosanskog jezika za prijemni

 • Author
  doanthu

 • View
  262

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA PITANJA SA RJEŠENJIMA - · PDF fileDa bi još više olakšali...

 • 1

  RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

  VJERSKOPROSVJETNA SLUBA

  ZBIRKA PITANJA SA RJEENJIMA

  ZA PRIJEMNI ISPIT U MEDRESAMA ZA KOLSKU 2013/2014. GODINU

  Predmeti:

  Bosanski jezik i knjievnost

  Matematika

  Vjeronauka + mekteb

  Prilog:

  Digitalne vjebanke za sva tri predmeta

  Sarajevo, mart 2013. godine

 • 2

  UVODNA RIJE

  Dragi uenici, potovani roditelji i uvaene kolege, profesori.

  Pred vama se nalazi Zbirka pitanja sa rjeenjima, kreirane namjenski za potrebe prijemnog

  ispita u bosanskohercegovakim medresama u kolskoj 2013/2014. godini.

  Shodno odredbama novog Pravilnika o upisu uenika u medrese, testovi na prijemnom ispitu

  za medrese de biti bazirani samo na ovim ponuenim pitanjima, tj. svih 45 pitanja na testu

  (15 iz bosanskog jezika i knjievnosti, 15 iz matematike i 15 iz mekteba i vjeronauke) bit de

  uzeta iskljuivo iz ovih pitanja.

  Da bi jo vie olakali pripremu za prijemni ispit, sva pitanja smo vam putem Rijasetovog

  portala, kao i web-starica pojedinih medresa ponudili i u digitalnoj formi, tj. u vidu

  interaktivnog flesh-kviza.

  Na kraju svakog predmeta vam se nalaze gotova rjeenja, gdje moete provjeriti koliko ste

  uspjeni i spremni za polaganje prijemnog ispita u medresama, a u digitalnoj formi Zbirke,

  odmah dobijate povratnu informaciju o tanim odgovorima.

  Naravno, kako bi sprijeili pojavu mehanikog uenja, Rijaset Islamske zajednice u BiH

  zadrava pravo da izmijeni oblik ponuenih pitanja, kao i njihov redoslijed, te vas molimo da

  sva ponuena pitanja prelazite iskljuivo sa razumijevanjem.

  elimo vam puno srede prilikom vjebanja za prijemni ispit, kao i uspjeha na samom

  prijemnom ispitu u medresama, nadajudi se da je ovo samo na prvi korak budude intenzivne

  saradnje.

  Mahsus selam iz Vjerskoprosvjetne slube Rijaseta.

 • 3

  Zbirka pitanja iz bosanskog jezika za prijemni ispit 2013. u

  medresama

  ID Questions Question Image

  1

  Sve zamjenice u sljededem tekstu: On se zove Ismet. To mu je roeno ime. Davno se ulo za njega. Uvijek kad sam ga sretao dolazilo mi je da ga poselamim. Ali svega me zbunie, kad se upoznah s njim, njegove udne oi. I to sam ede gledao u njih, sve mi se jasnije ukazivao drugi ovjek..., jesu: on, mu, njega, ga, mi, ga, me, njim, njegove, njih, mi________________

  A. Da

  B. Ne

  2

  U sljededoj reenici je pravilna upotrebom slova d i : ekat du te u etvrtak na ariji pred engidevom devabdinicom a potom demo u ajdinici popiti aj iz ae.________________

  A. Da

  B. Ne

  3

  U navedene dvije reenice: Majka se vratila po najvedoj kii i Nai prijatelji useljavaju u novi stan, atributi su: 1. najvedoj, 2. nai________________

  A. Da

  B. Ne

  4

  Ponuena su dva teksta: 1) Kad je haija osman io sa moim amiom prio muje o malom mehmedu. Djedak Mehmed je bijo odlidan udenik, i ako je stanovo daleko odkole. Stanovo je u ulici bosanskoj. Tu se nalazi amija u kojoj je dijecu udio Jusuf Efendija; i 2) Kad je hadija Osman iao sa mojim amidom priao mu je o malom Mehmedu. Djeak Mehmed je bio odlian uenik, iako je stanovao daleko od kole. Stanovao je u ulici Bosanskoj. Tu se nalazi damija u kojoj je djecu uio Jusuf-efendija. Drugi tekst je ispravio sve nepravilnosti iz prvog.________________

  A. Da

  B. Ne

  5

  Sljedede vrste rijei su tano napisane: odmalehna (prijedlog), nita (zamjenica), iznad (prilog), ili (veznik).________________

  A. Da

  B. Ne

  6

  Sljededi glagolski oblici su pravilno odreeni: rekoh (aorist), budemo itali (futur II), itajudi (glagolski prilog sadanji).________________

  A. Da

 • 4

  B. Ne

  7

  Navedeni knjievnici su pravilno navedeni pored knjievnih djela koja su napisali: Putopis (elebija), Starac i more (Hemingvej), Ljetopis (Beeskija), Modra rijeka, (Mak Dizdar). Rubaije (Hajam).________________

  A. Da

  B. Ne

  8

  Roman Zeleno busenje napisao je Mea Selimovid.________________ A. Da

  B. Ne

  9

  Poznatu pjesmu Emina napisao je Aleksa antid.________________ A. Da

  B. Ne

  10

  Uzeh ugum i matrafu napisao je Alija Isakovid.________________ A. Da

  B. Ne

  11

  Rubaija je vrsta istonjake pjesme pisana u etverostihu.________________ A. Da

  B. Ne

  12

  Roman Legenda o Ali-pai napisao je Rodoljub olakovid.________________ A. Da

  B. Ne

  13

  Roman Dervi i smrt napisao je Mea Selimovid.________________ A. Da

  B. Ne

  14

  U odnosu na ponuene negativne pojmove: a) bezakonje, b) antidemokratski, c) haram, d) kufr, e) kazna; pozitivni pojmovi su: a) zakon, b) demokratski, c) halal, d) iman, e) nagrada.________________

  A. Da

  B. Ne

  15

  S obzirom na upotrebu suglasnika d i u poloaju ispred s i u drugom sluaju je tekst potpuno tano napisan: 1) Pretsjednik je prevoznim sretstvom otiao da se

 • 5

  potia. Proao je ispred sutske palae i gratske vijednice te vojnog otsjeka. Otetao je malo brtskim puteljkom i uao u brijanicu da se potia i otsijee duge pramenove kose. Brico se pretstavio da je sa njim u srotstvu i pohvalio votstvo koje bi jo trebalo potstadi sutski postupak protiv nepotianih. 2) Predsjednik je prevoznim sredstvom otiao da se podia. Proao je ispred sudske palae i gradske vijednice te vojnog odsjeka. Odetao je malo brdskim puteljkom i uao u brijanicu da se podia i odsijee duge pramenove kose. Brico se predstavio da je sa njim u srodstvu i pohvalio vostvo koje bi jo trebalo podstadi sudski postupak protiv nepodianih.________________

  A. Da

  B. Ne

  16

  Proitaj prvi tekst i u drugom provjeri da li je svaka rije bude ispravno napisana: 1) alo, amia. ekau te na dariji u osmanovoj evabinici. bie i daia mujo tamo. Obedao je da de nas dastiti evapima, a potom emo otidi do desme pored amije da avdestimo. Obavezno navrati, znade da daia rijetko dasti. 2) Halo, amida. ekat du te na ariji u Osmanovoj devabdinici. Bide i daida Mujo tamo. Obedao je da de nas astiti devapima, a potom demo otidi do esme pored damije da abdestimo. Obavezno navrati, znade da daida rijetko asti.________________

  A. Da

  B. Ne

  17

  Narodnom izrekom Ispeci pa reci eli se redi: Prije negoli je jelo gotovo, ne zovi na ruak.________________

  A. Da

  B. Ne

  18

  Roman Tvrava napisao je Ahmed Muratbegovid.________________ A. Da

  B. Ne

  19

  Svi navedeni: Omer Hajam, Delaluddin Rumi, Abdulvehab epevi i Mehmedalija Mak Dizdar su bili pjesnici.________________

  A. Da

  B. Ne

  20

  Kad ja pooh na Bentbau nije niko napisao jer je to narodna pjesma.________________

  A. Da

  B. Ne

  21

  Roman Ilhamijin put u smrt napisao je Read Kadid.________________ A. Da

 • 6

  B. Ne

  22

  Bosanski jezik ima osam padea.________________ A. Da

  B. Ne

  23

  Pitanja kojima prepoznajemo padee su: nominativ (ko, ta); genitiv (koga, ega); dativ (kome, emu), akuzativ (koga, ta), vokativ (o, hej...), instrumental (s[a] kim, s*a+ im), lokativ (o kom, o emu).________________

  A. Da

  B. Ne

  24

  Nezavisno-sloene reenice, od punuenih: a) iskljuna, b) uzrona, c) mjesna, d) sastavna, e) rastavna, samo su one pod slovima: a), d), e).________________

  A. Da

  B. Ne

  25

  Sve navedene rijei su pravilno napisane: janje, etvoro, nagrizen, mehlem, oividiti, zauvijek.________________

  A. Da

  B. Ne

  26

  Od ponuenih reenica: Neda mi pisati zadadu; Ni kao dijete nisam voljela neurednost; Istrala je iz kude ne vidjevi me; sve su pravilno napisane:________________

  A. Da

  B. Ne

  27

  U sljededoj reenici: Nikad se nismo slagali u vezi toga, naveden je pogrean padeni oblik:________________

  A. Da

  B. Ne

  28

  Ponuena su dva teksta. 1) Kad je na efendija omer poo na ha, dastio nas je dokoladama i bombonama, a nakon svog povratka donijo nam je po jenu kapu i tespih. 2) Kad je na efendija Omer poao na had, astio nas je okoladama i bonbonama, a nakon svog povratka donio nam je po jednu kapu i tespih. U drugom tekstu svaka rije je ispravno napisana.________________

  A. Da

  B. Ne

  29

  Hasanaginica je naa lirska pjesma.________________ A. Da

 • 7

  B. Ne

  30

  U ponuenom tekstu svi prilozi su pravilno podvueni: Juer su nam, rano zorom, stigli gosti, mada je kia strano padala. Danas je, naprotiv, vrijeme mnogo bolje, pa demo ih izvesti u etnju.________________

  A. Da

  B. Ne

  31

  Pjesmu Modra rijeka napisao je veliki bosanskohercegovaki pjesnik Aleksa antid.________________

  A. Da

  B. Ne

  32

  Misaono-emocionalni zakljuak (vrak) lirske pjesme ima svoje ime, a to je: poenta.________________

  A. Da

  B. Ne

  33

  Prie Hiljadu i jedna nod na bosanski jezik preveo je Fehim Nametak.________________

  A. Da

  B. Ne

  34

  U navedenim reenicama: a) Ne du da znam nita o tome. b) Nemoj mu puniti glavu s tim! c) Zar nisi vidio da ne mam ni prebijene pare?, pravilno su napisani svi oblici rijei u vezi s pisanjem negacije "ne" uz glagol.________________

  A. Da

  B. Ne

  35

  Vrste akcenata u bosanskome jeziku su: kratkouzlazni, kratkosilazni, dugouzlazni i dugosilazni.________________

  A. Da

  B. Ne

  36

  U navedenoj reenici: Za njeno zdravlje; u pogledu padea, imenica je u akuzativu.________________

  A. Da

  B. Ne

  37

  Rije nadomak spada u priloge.________________