Zbirka zadataka iz kvantne mehanike - Nobel - .Zbirka zadataka iz kvantne mehanike Beograd, ... mehanike re•savani na •casovima ve•zbanja polaznicima kursa Kvantna

 • View
  282

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Zbirka zadataka iz kvantne mehanike - Nobel - .Zbirka zadataka iz kvantne mehanike Beograd, ......

 • Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu

  Milan Tadic

  Zbirka zadataka iz kvantne mehanike

  Beograd, 2011.

 • 2

 • Predgovor

  Predgovor I izdanju

  Zbirka zadataka iz kvantne mehanike sadrzi zadatke koji su u okviru dela kursa iz kvantne

  mehanike resavani na casovima vezbanja polaznicima kursa Kvantna mehanika na Odseku za

  fizicku elektroniku. U Zbirku su ukljuceni i neki zadaci sa ispita, kao i interesantni zadaci za

  pripremu za ispit.

  Beograd, 10.6.2010.

  Prof. dr Milan Tadic

  Predgovor II izdanju

  Za slusaoce kursa skolske 2010/11. godine dodato je nekoliko novih zadataka i ispravljene su

  uocesne stamparske greske.

  Beograd, 6.6.2011.

  Prof. dr Milan Tadic

  3

 • 4

 • 1

  Dirakova notacija i matricna

  reprezentacija kvantne mehanike

  1. Hamiltonijan sistema sa 2 nivoa dat je izrazom:

  H =2

  i=1

  |ii|+2

  i=1(j 6=i)|itj|,

  gde ketovi |i i |j formiraju ortonormirani bazis, a i t < 0 su konstante.(a) Odrediti matricu H koja predstavlja H u datom bazisu.(b) Odrediti svojstvene vrednosti i svojstvene vektore matrice H.

  Resenje. (a) Schrodingerova jednacina ima oblik:

  H = E. (1)

  Razvijmo nepoznatu funkciju u bazis funcija i = |i:

  =

  i

  cii =

  i

  ci|i. (2)

  Rezultat ovog razvoja je:Hc = Ec, (3)

  gde je H Hamiltonova matrica. Matricni element Hij ove matrice je:

  Hij = i|(|11|+ |22|) + (|12|+ |21|)|j. (4)

  Lako se pokaze da su matricni elementi:

  H11 = , H12 = t, H21 = t, H22 = . (5)

  Prema tome, Hamiltonova matrica je:

  H =

  [ t

  t

  ]. (6)

  5

 • 6 1. Dirakova notacija i matricna reprezentacija kvantne mehanike

  Svojstveni problem je, dakle [ t

  t

  ][c1

  c2

  ]= E

  [c1

  c2

  ]. (7)

  (b) Sekularna jednacina je: E t

  t E

  = 0, (8)

  odnosno:( E)2 t2 = 0. (9)

  Resenja ove jednacine su:E = t. (10)

  Osnovno stanja ima energiju + t. Svojstveni vektor koji odgovara ovom stanju se dobija na osnovu:

  c1 + tc2 = ( + t)c1 (11)

  tc1 + c2 = ( + t)c2. (12)

  Odavde sledi:c2 = c1. (13)

  Na osnovu uslova normiranja:2

  i=1

  |ci|2 = 1, (14)

  sledi:c1 =

  12, c2 =

  12. (15)

  Prema tome:

  c+ =12

  [11

  ], (16)

  odnosno:+ =

  12(|1+ |2). (17)

  Slicno se moze pokazati:

  c =12

  [11

  ], (18)

  odnosno: =

  12(|1 |2). (19)

 • 2

  Kvantovanje linearnog harmonijskog

  oscilatora

  1. Izracunati matricni element koordinate x izmedu svojstvenih funkcija LHO, xkn = k|x|n.

  Resenje. Ilustrativan primer primene ovih rekuretnih relacija je racunanje dipolnog matricnog elementa, kojise pojavljuje u teoriji optickih prelaza (dipolni matricni element je zapravo ek|~r|n):

  xkn = k|x|n

  =

  +

  kxndx

  =12

  +

  k

  (n

  2n1() +

  n + 1

  2n+1()

  )d

  =12

  n

  2

  +

  kn1d +

  n + 1

  2

  +

  kn+1d

  .

  (1)

  Ovde je uzeta u obzir cinjenica da je k realno, pa je k = k. Koristeci ortonorniranost svojstvenih funkcijaLHO:

  +

  kndx = kn, (2)

  lako se dobija:+

  knd = kn, (3)

  Odavde sledi:

  xkn =1

  (n

  2k,n1 +

  n + 1

  2k,n+1

  ). (4)

  Jacina matricnog elementa prelaza je proporcionalna energiji stanja sa vecom energijom i, dakle, ista je zaemisiju i apsorpciju energije pri prelazu izmedu dva stanja, kao sto je prikazano na slici.

  7

 • 8 2. Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora

  Sl. 1. (a) Jacine matricnih elemenata prelaza sa stanja n na stanje n 1 i n + 1. (b) Prelaziizmedju dva stanja imaju iste jacine.

  2. Pokazati da za LHO vazi: (x)2

  (px)2 ~2 .

  Resenje. Srednje kvadratno odstupanje je:

  (x)2 = x2 x2. (5)

  S obzirom da je potencijal simetrican, srednja vrednost koordinate je:

  x = 0. (6)

  Prema tome:

  (x)2 = x2 =+

  nx

  2ndx. (7)

  Ovaj integral se resava visestrukom primenom I rekurentne relacije svojstvenih funkcija LHO. Zamenom:

  x =

  ; =

  m

  ~. (8)

  u izraz za srednju vrednost x2, dobija se:

  x2 = 13

  +

  n

  2nd. (9)

  Na osnovu I rekurentne relacije sledi:

  n() =

  n

  2n1() +

  n + 1

  2n+1(). (10)

 • 9

  Odavde se lako dobija

  2n() =

  n

  2n1() +

  n + 1

  2n+1(). (11)

  odnosno:

  2n() =

  n

  2

  (n 1

  2n2 +

  n

  2n

  )

  +

  n + 1

  2

  (n + 1

  2n +

  n + 2

  2n+2

  ).

  (12)

  Koristimo nadalje cinjenicu da je (videti primer sa dipolnim matricnim elementom):

  +

  knd = kn, (13)

  na osnovu koje sledi:

  x2 = 13

  +

  n

  (n

  2n +

  n + 12

  n

  )d =

  12

  (n +

  12

  ). (14)

  Konacno je dakle:

  (x)2 = x2 = ~m

  (n +

  12

  ), n = 0, 1, 2, ... (15)

  S obzirom da je potencijal paran, a operator linearnog momenta (impulsa) menja parnost svojstvene funkcijeLHO, sledi da je:

  px = 0. (16)

  Za operator impulsa, potrebno je koristiti drugu rekurentnu relaciju svojstvenih funkcija LHO:

  (px)2 = p2x = ~2+

  n

  d2

  dx2ndx = ~2

  +

  n

  d2

  d2nd. (17)

  Na osnovudnd

  =

  n

  2n1()

  n + 1

  2n+1(). (18)

  sledi:d2nd2

  =

  n

  2dn1

  d

  n + 1

  2dn+1

  d. (19)

  Druga primena II rekurentne relacije daje:

  d2nd2

  =

  n

  2

  (n 1

  2n2()

  n

  2n()

  )

  n + 12

  (n + 1

  2n()

  n + 2

  2n+2()

  ).

  (20)

  Koristeci (13), lako se pokazuje da je:

  +

  n

  d2nd2

  d = (

  n +12

  ), (21)

 • 10 2. Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora

  odnosno(px)2 = p2x = 2~2

  (n +

  12

  )= m~

  (n +

  12

  ). (22)

  Sledi dakle da je: (x)2

  (px)2 = ~

  (n +

  12

  ). (23)

  Minimalna vrednost proizvoda neodredenosti je za n = 0 i iznosi ~/2. Prema tome,

  (x)2

  (px)2 ~2 . (24)

  Ovaj rezultat je identican Hajzenbergovoj relaciji neodredenosti, koja je opsta i vazi za bilo koji potencijal.

  3. Pokazati da je kod LHO ukupna energija En jednaka dvostrukoj srednjoj vrednosti kineticke i potencijalneenergije u n-tom stanju, tj pokazati da vazi En = 2T n i En = 2Un.

  Resenje. Srednja vrednost kineticke energije je:

  T n =+

  n

  p2x2m

  ndx =1

  2m

  +

  np

  2xndx =

  12m

  p2x

  =1

  2mm~

  (n +

  12

  )=~2

  (n +

  12

  )=

  En2

  .

  (25)

  Slicno je:

  Un =+

  n

  12m2x2ndx =

  12x2n = 12m

  2 ~m

  (n +

  12

  )

  =12m2

  ~m

  (n +

  12

  )=~2

  (n +

  12

  )=

  En2

  .

  (26)

  Dakle vazi:T n = Un. (27)

  4. Koristeci operatore kreacije i destrukcije, izvesti rekurentne relacije svojstvenih funkcija LHO.

  Resenje. Koordinata je:

  x =

  ~

  2m(a + a). (28)

  Poznato je:an =

  nn1, (29)

  an =

  n + 1n+1. (30)

  Lako se dobija:

  xn =

  ~

  2m(

  nn1 +

  n + 1n+1). (31)

  Koristeci = x, gde je =

  m/~, lako se dobije:

  n =

  n

  2n1 +

  n + 1

  2n+1. (32)

 • 11

  Ovo je I rekurentna relacija svojstvenih funkcija LHO.Slicno se moze izvesti II rekurentna relacija svojstvenih funkcija LHO. Koristimo:

  p = i

  m~

  2(a a), (33)

  odakle sledi:

  pn = i

  m~

  2(

  n + 1n+1

  nn1), (34)

  odnosno:

  i~ dd

  n = i

  m~

  2(

  n + 1n+1

  nn1). (35)

  Uz zamenu =

  m/~, lako se dobije:

  dnd

  =

  n

  2n1

  n + 1

  2n+1. (36)

 • 12 2. Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora

 • 3

  Naelektrisana cestica u

  elektromagnetskom polju

  1. Cestica mase m i naelektrisanja q nalazi se u kombinovanom potencijalu LHO ( x2) i homogenog elektricnogpolja usmerenog suprotno od x ose. Odrediti svojstvene energije cestice.

  Resenje. Elektricno polje je:~K = K~ex = d/dx~ex. (1)

  Usvajajuci (0) = 0, = Kx. Sredingerova jednacina je:

  ~2

  2md2

  dx2+

  (12m2x2 + qKx

  ) = E, (2)

  odnosno:

  ~2

  2md2

  dx2+

  12m2

  (x2 +

  2qKm2

  x

  ) = E. (3)

  Potencijal ima oblik parabole sa nulama x1 = 2qK/m2 i x2 = 0 i polozajem minimuma xmin = qK/m2.Vrednost potencijala u minimumu je Umin = q2K2/(2m2), a koeficijent ispred x2 je isti kao bez elektricnogpolja. Drugim recima, efekat elektricnog polja je pomeraj parabole u centru za x = xmin i spustanje paraboleza Umin. Svojstvene vrednosti energije ne zavise od koordinatnog pocetka i imaju iste vrednosti racunate uodnosu na minimum. Dakle,

  En = ~(

  n +12

  ) q

  2K2

  2m2. (4)

  Do ovog rezultata se moze doci dopunom funkcije potencijala do punog kvadrata:

  ~2

  2md2

  dx2+

  12m2

  (x2 +

  2qKm2

  x +q2K2

  m24

  ) =

  (E +

  q2K2

  m24

  ). (5)

  Oznacimo:

  E = E +q2K2

  2m2, (6)

  x = x +qK

  m2. (7)

  13

 • 14 3. Naelektrisana cestica u elektromagnetskom polju

  S obzirom da je:d2

  dx2=

  d2

  dx2, (8)

  lako se dobije:

  ~2

  2md2

  dx2+

  12m2x2 = E. (9)

  Ovo je Sredingerova jednacina za LHO. Sledi:

  E = E +q2K2

  2m2=

  (n +

  12

  )~, (10)

  , odakle se dobije: