Zbornik 2010

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zbornik v sodelovanju Celje, 2010

Text of Zbornik 2010

 • v sodelovanju

  Celje, 2010

  v s o d e l o v a n j u

  (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

  z b o r n i k

 • (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji2

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  628.4.04(497.4)(082)

  (NE)VARNO ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji : zbornik / [avtorji Katja Buda ... [et al.] ; urednika Lucija Gornjak in Joe Volfand ; fotografije GrupA]. - Celje : Fit media, 2010

  ISBN 978-961-6283-38-01. Buda, Katja 2. Gornjak, Lucija252340480

  Zbornik(Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

  Izdajatelj in zalonik: Fit media d.o.o.

  Zanjo: mag. Vanesa anji

  Urednika: Lucija Gornjak in Joe Volfand

  Pri pripravi zbornika je sodelovala: Irena Pilih

  Pokrovitelj: Mestna obina Celje

  Avtorji: mag. Katja Buda, Brigita arc, dr. Viktor Grilc, mag. Emil ehi, Franci Lenart, Peter Schwarzbartl, Metka Vrhovek irca, Milka Leskoek, Jure Flerin, Emil Nanut, mag. Karmen Krajnc, Davorin Poherc, dr. Marko Pukl, Matej Hribar, Darja Potonik Beni, Lidija Savnik, Barbara Tiler, Karel Lipi, Peter Kova, Drago Mir, Sreo Pavlin, Lidija Neveda

  Oblikovanje in grafina priprava: Botjan adej

  Fotografije: GrupA

  Lektura: Tea Fingar Plavak

  Tisk: Tiskarna Formatisk d.o.o.

  Naklada: 200 izvodov

  Celje, september 2010

 • (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji 3

  Vsebina

  Uvodni nagovori

  dr. Marta Svoljak Jerman, predsednica programskega svetaNuJeN Je NArT zA sANACIJo dIVJIh odLAGALI .......................................................... 4

  Bojan rot, upan Mestne obine Celjeo odNosu do okoLJA NAJVe PoVedo deJANJA .................................................................. 5

  mag. Vanesa anji, direktorica Fit mediezeLeNI rAzVoJ sLoVeNIJe ................................... 6

  STROKOVNE RAZPRAVE

  mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostordoseGANJe CILJeV NA PodroJu rAVNANJA z NeVArNIMI odPAdkI V sLoVeNIJI........................ 8

  Brigita arc, ARSOIVLJeNJskI CIkeL NeVArNeGA odPAdkA: od PoVzroITeLJA do reCIkLAe rAzMere V sLoVeNIJI................................................................10

  dr. Viktor Grilc, Kemijski intitutNeVArNI odPAdkI sAMo odPAdkI ALI sekuNdArNA suroVINA? ...................................16

  PRIMERI PRAKS

  mag. Emil ehi, ZEOSTrG IN MoNosTI zA uINkoVITo rAVNANJe z odPAdNo eLekTrINo IN eLekTroNsko oPreMo Ter ProBLeMI reCIkLAe ................ 23

  Franci Lenart, KarbonProBLeMATIkA rAzGrAdNJe IzrABLJeNIh VozIL V sLoVeNIJI IN NeVArNI odPAdkI ...........28

  Peter Schwarzbartl, DinosCeNTer zA PredeLAVo koVINskIh odPAdkoV dINos NAkLo ..................................................... 33

  Metka Vrhovek irca in Milka Leskoek, SimbioIzkuNJe IN ProBLeMATIkA PrI rAVNANJu z NeVArNIMI odPAdkI Iz GosPodINJsTeV V okVIru rCero CeLJe ..........................................41

  Jure Flerin in Emil Nanut, KemisMoNosTI zA uINkoVITeJe rAVNANJe z NeVArNIMI odPAdkI Iz GosPodINJsTeV ........ 46

  STROKOVNE RAZPRAVE

  mag. Karmen Krajnc, Urad RS za kemikalijeuredBA reACh IN odPAdkI ............................... 53

  Matej Hribar, InterserohPosTAVITeV sIsTeMA zBIrANJA odPAdNIh zdrAVIL IN PrVe IzkuNJe ................................ 55

  mag. Bojan Dejak (MOP), mag. Katja Buda (MOP), Tatjana Bernik (Inpektorat RS za okolje in prostor)VI VPrAuJeTe, MoP PoJAsNJuJe ............... 59

  Darja Potonik Beni, mag. farm., spec., Lekarne Ptuj; Lidija Savnik, mag. farm., Lekarnika zbornica SlovenijezBIrANJe odPAdNIh zdrAVIL kAJ kAe PrAksA .................................................................. 62

  PRIMERI PRAKS

  mag. Barbara Tiler, SlopakrAVNANJe z NeVArNIMI odPAdkI Iz GosPodINJsTeV, LoeNo zBIrANJe IN IzVAJALCI JAVNIh sLuB rAVNANJA z odPAdkI ..................67

  Karel Lipi, Zveza ekolokih gibanjProIzVodNJA, PredeLAVA, skLAdIeNJe IN PreVozI NeVArNIh odPAdkoV V urBANIh sredIIh (NIMBY IN NIMeT eFekT) ...................76

  Peter Kova, Gorenje; Emil Nanut, KemissANACIJA odLAGALIA GudroNA V PesNIkeM dVoru ...............................................81

  Drago Mir, Saubermacher SlovenijaVIdIkI sNoVNe IN TerMINe oBdeLAVe NeVArNIh odPAdkoV s PrIMerI doBre PrAkse ...................................................................87

  Sreo Pavlin in Lidija Neveda, EkologijaNeVArNI odPAdkI Po oBdeLAVI - e NeVArNI zA okoLJe? ........................................................... 89

 • (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji4

  Varno ravnanje z nevarnimi odpadki v sloveniji je del celovitega upravljanja z odpadki, za katerega si prizadevajo gospodarstvo, zako-nodajalci in civilne iniciative. Programski svet je izbiri tem namenil skrben premislek z eljo oblikovanja uporabnih zakljukov za nadaljnje aktivnosti, ki bi zagotavljale varno ravnanje z nevarnimi odpadki na gospodaren nain.

  V kolikor bo gospodarstvo ponovno zmoglo zagnati kolesje konjunkture, pristojni predvi-devajo, da bo prebivalstvo globalno do leta 2030 e naraalo, koncentriralo pa se bo v infrastrukturno razvitejih urbanih srediih. Posledino se bo ustvarjala veja koliina vseh vrst odpadkov, tudi nevarnih. V trenutni situaciji, ko moramo biti nemalokrat strokov-no uinkoviti pod razumno mejo, kjer se kona inenirska etika, se moramo e posebej tru-diti, da z odlono dro ne podpiramo takne-ga pristopa, ki poveuje okoljska tveganja in verjetnost ekolokih nesre, ki imajo tevilne dolgorone posledice za okolje in loveka. za sanacijo na koncu dneva plaamo bistveno oziroma neprimerljivo ve, kot bi plaali za pravoasne preventivne ukrepe.

  upravljanje nevarnih odpadkov (kakor tudi vseh ostalih) mora preiti iz aktivnega pristopa, kjer istimo/odstranjujemo/uniujemo, k pro-aktivnemu oziroma preventivnemu pristopu,

  kjer prepreujemo nastajanje nevarnih odpad-kov pri izvoru.

  Najbolj perea podroja, na katerih bi morali aktivno zaeti delati, so: izdelava narta, tehninega in finannega,

  za sanacijo popisanih divjih odlagali, na katerih se nahajajo predvsem nevarni od-padki, pri emer bi bilo dobro oblikovati sklad za zbiranje finannih sredstev in vklju-iti lokalne skupnosti ter MoP;

  optimiranje delovanja shem v operativnem smislu, predvsem pa strateka opredelitev glede optimalnega tevila shem za posame-zne vrste odpadkov;

  veje tevilo okoljskih inpektorjev to kae nujna potreba prakse, ker na podroju drubene ozaveenosti in motiviranosti za generiranje manje koliine odpadkov in lo-eno zbiranje e nismo storili preboja.

  ena izmed naih nalog mora biti tudi nepresta-no osveanje ire drube o nevarnih odpad-kih in monih reitvah, zato nas mora v bodo-e voditi inovativna ambicija premika drube "onkraj odpadkov" ali angleko "beyond the waste", e posebej nevarnih.

  dr. Marta svoljak Jerman,predsednica programskega sveta

  Nujen je nart za sanacijo divjih odlagali

  uVodNI NAGoVorI

 • (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji 5

  odgovorno ravnanje z okoljem in njegovo va-rovanje postaja v zadnjih letih zelo pomemb-na tema, o kateri beremo in sliimo skoraj na vsakem koraku. Tudi v Celju zadnja desetletja dajemo okolju prioriteto. o naem odnosu do okolja zagotovo najve povedo naa dejanja: Centralna istilna naprava Celje, regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, projekt Celostnega urejanja odvajanja in ienja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju savinje, sanacija martinskega jezera, strateko ravnanje z mestnimi gozdovi, ozaveanje javnosti, zlasti otrok in mladine v okviru kluba ekorg, in e bi lahko nateval.

  Tudi okoljski simpozij, ki je potekal letos e sedmo leto, vsako leto znova odpira in opozar-ja na aktualne teme in probleme, s katerimi se ne sreuje samo Celje, ampak vsa slovenija.

  Med prednostnimi okoljskimi podroji mora biti zagotovo tudi ravnanje z nevarnimi od-padki, saj so ti odpadki zaradi svojih lastnosti za okolje e posebej kodljivi. da bomo lahko zajeli im ve nevarnih odpadkov, pa je po-trebno poleg stratekega nartovanja in dobro organiziranega sistema zbiranja in nadaljnjega ravnanja z odpadki posebno pozornost name-niti ozaveanju in informiranju celotne drube in posameznikov.

  Izzivov je pred nami e veliko odgovorna po-litika na nacionalni in lokalni ravni mora skupaj s stroko in prakso poiskati najbolj ustrezne re-itve. Vsi skupaj pa moramo skrbeti, da bo na odnos do okolja im bolj odgovoren.

  Bojan rot,upan Mestne obine Celje

  O odnosu do okolja najve povedo dejanja

 • (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji6

  okolje je kompleksno in zelo obutljivo po-droje, ki zahteva nenehno povezovanje in komuniciranje. s komunikacijskimi znanji in aurnim spremljanjem slovenskih in evropskih okoljskihsmernic v Fit medii snujemo razline okoljske projekte, ki jih izvajamo pod skupno blagovno znamko zelena slovenija.

  V sodelovanju z Mestno obino Celje ter Ministrstvom za okolje in prostor od leta 2004 izvajamo nacionalne okoljske simpozije, ki vsako leto zdruijo glavne okoljske igralce in strokovnjake v povezavi s specifino okoljsko problematiko. strokovne prispevke objavimo v zborniku, ki se povezujejo e v pravo knjino zbirko. Letonja tema o (ne)varnem ravnanju z odpadki ni bila izbrana nakljuno, saj so nevarni odpadki nekoliko na obrobju okoljske politike.

  V koprodukciji z rTV slovenija pripravljamo serijo informativnih in izobraevalnih TV oddaj s podroja odgovornega ravnanja z okoljem. e od leta 2001 izdajamo specializirano revijo za embalao, okolje in logistiko eoL, v kateri objavljamo lanke in razmiljanja strokovnja-kov iz slovenije in tujine, zalonitvo okoljskih ubenikov pa je nadaljevanje okoljskega po-slanstva, ki mu je Fit media d.o.o. zvesta e ve kot desetletje.

  Letos v sodelovanju z Ministrst