Žilinský Večerník

Embed Size (px)

DESCRIPTION

... čítajte 6 strana Športová hala sa dá postaviť aj splatiť rýchlo, len treba vedieť a chcieť

Text of Žilinský Večerník

 • T D E N N K S E V E R N H O S LOV E N S KA

  INZERCIA P-0005INZERCIA P-0661

  port

  automoto

  kultra

  Testovali sme Mazdu CX-5

  Siln hr v triede SUV.str. 16

  Divadlo odtartovalo nov seznuNa vod odpremirovali hru oHane Hegerovej.str. 10

  Peter Sagan ukonil seznu

  V Japonsku sa rozlil s dresom Cannondale druhm miestom.str. 34

  spravodajstvo

  Preo je nm doma zima?

  Vprechodnch obdobiach je to vraj tak!str. 4

  Utorok 28. 10. 2014slo 44 / Ronk XXIV

  Cena 0,50 Predplatitelia 0,40

  Vieme, koko min kandidti na kampa

  Snmka archv letiska

  Jn Slota

  Nech ije ilina!str. 5

  Michal Filek

  ILINA. Komunlnej kampa-ne sa netkaj iadne obme-dzenia. Zkonodarcovia si vak uvedomili, e je nutn to zme-ni azkon, ktor upravuje ur-it povinnosti, u schvlili. inn vak bude a od bud-cich volieb. Poda neho u bud zaveden limity, koko bud mc kandidti min pod-a potu obyvateov a tie za-vdza povinnos ma transpa-rentn ty, hovor politolg Ivan Ronk.

  My sme sa u teraz snaili od kandidtov na primtora mesta ilina zisti o najviac inform-ci oich volebnej kampani ajej financovan. Vina znich vy-uije najm tandardn for-my politickej reklamy. V kur-ze s najm bilbordy, letky, inzercia v novinch, rdich,televzii. Ovea viac asu vak kandidti venuj osobnm stretnutiam s volimi. Peter Belinsk sa s umi stretva vo vlastnej kancelrii, Martin Bark vraj denne chod medzi nich, nezaostva ani Igor Cho-ma, ktor organizuje stretnu-

  tia vmestskch astiach i pre dchodcov. Hlavnou aktivitou pre ma ostva by stle ava-de Jnom Slotom, ktorho vet-ci poznaj a ktor dr slovo, uviedol zase exprimtor.

  Vetkch sme sa sptali, ko-ko na kampa min aodkia na to zober. Kandidtka Priamej demokracie Eva Lajiakov m vylenench tisc eur z vlast-nch prostriedkov. Rovnako do vlastnej kasy narie aj nezvis-l kandidt Igor Ryban. Vytiah-nu z nej vak neplnuje viac ako 20-tisc eur. Martin Bar-k (Sie, SDK, NOVA, MOST,

  OKS) plnuje kampa za cca 50-tisc eur. Je financovan z mojich spor a z finannej podpory ud, ktor kandidu-j na poslancov a chc zmenu.

  Konen sumu ete ne-vie Igor Choma. Zatia mm faktru od agentry na 30 160eur, povedal. Zaplat ju zvlastnch prostriedkov ape-az od strany SMER. Rovna-ko tak ani Peter Belinsk (KDH) zatia konen sumu nepozn. Urite ju vak na konci zverej-nm, prisbil. Atie na kam-pa vynalo vlastn aj stranc-ke peniaze.

  Presn slo nepozn zatia ani tefan Comorek (nezvis-l). Ten pouije vhradne vlast-n zdroje. Nestoj za nm vraj toti iadna strana, ktor by ho podporovala. Rbert Kaa (ne-zvisl) zatia zaplatil agent-ram 28-tisc eur. Koko to bude na konci, zatia ani on netu. Zhruba tretina bude zmojich spor, viac ako polovicu hradia poslanci adostal som aj pi-ku z novn ilinec, prezradil. Jn Slota (nezvisl) si kam-pa hrad z vlastnch zdrojov. Jeho rozpoet sa vraj priebe-ne men.

  Peter Ondk sa rozhodol, e na otzky novinrov bude odpo-veda a po oficilnom zaiat-ku kampane aZdenka Radolco-v do uzvierky neodpovedala. Poet stupov: 6> Kombinovan spotreba: 6,6 l na

  100 km> Cena testovanho modelu:

  od 32 700 > Cena zkladnho modelu:

  od 21 900 > Vbava zkladnho modelu:

  2,0 Skyactiv-G Emotion P-07

  54

  Vozidl MAZDA v naom regine predva spolonos ALTERIA MOTOR, s. r. o.Interir MAZDY CX-5 ponka vynikajcu ergonmiu so portovm ndy-chom.

  Vemi praktick s delen zadn sedadl v pomere 40/20/40.

 • automoto / 17Utorok, 28. 10. 2014www.zilinskyvecernik.sk

  P-0757

  Na jesennej nitrianskej prehliadke bolo mon zhliadnu osobn, it-kov i nkladn automobily, dopravn techniku, autoprs-luenstvo, servisn i garo-v techniku a podobne. Nv-tevnci mohli obdivova hne niekoko atraktvnych sloven-skch vstavnch premir, ako naprklad Mercedes-Benz Trieda

  CLS a TriedaC kombi, Ford Tour-neo Courier, Kia Sportage, Suba-ru VRX STI, Renault Twingo, Re-nault Trafic a Renault Master, Citron C4 Cactus, Citron C1, Ja-guar F-Type V8 R a mnoho inch.

  Okrem toho sa na autosalne prezentovali aj spolonosti zn-ho reginu. Japonsk znaku NISSAN u po druhkrt zastu-povala aj spolonos POINTa.s.

  ilina. Pri tejto prleitosti sme sa krtko pozhovrali spnom Ing. uboom Minevom, vedcim predaja vozidiel NISSAN v spo-lonosti POINTa.s. ilina.

  Znaka NISSAN v poslednom ob-dob uviedla na trhu hne nieko-ko novch modelov. Na ak no-vinky sa teda mu tei vetci nvtevnci vho showroomu ?Nissan ako dynamick znaka uviedla tento rok na trh hne niekoko noviniek. 1. Nov Nissan Qashqai, n-

  stupca zakladatea segmen-tu crossoverov anajpredva-nejie auto vo svojej triede. Svojimi jazdnmi vlastnos-ami v kombincii s moder-nmi technologickmi prv-kami a spornmi motormi naviazal na svojho pred-chodcu a posunul hranice dokonalosti ete vyie.

  2. Nov Nissan Juke. Men brat spenho Qasqaia dostal v kufor, portovo laden predn masku azadn svet-

  l. Modernizcia neobila ani motor aprevodovku.

  3. Nov Nissan X-Trail. Po-kraovate spenej gene-rcie ternnych SUV dostal plne in podobu. Je v, priestrannej, nabit tech-nolgiami. plne in dizajn oslovuje portovo laden typy zkaznkov. Dielensk spracovanie a pouit kva-litn materily ho posva-j do prmiovho segmentu vozidiel, o potvrdzuj aj re-akcie prvch spokojnch z-kaznkov.

  4. Po siedmich rokoch vpadku v segmente niej strednej triedy sa Nissan op vracia, a to s modelom Nissan Pul-sar. Je to dynamick, por-tovo laden, ale aj elegant-n auto sbezkonkurennm priestorom pre cestujcich vpredu aj vzadu.

  Je jasn e Nissan sa v iline za pomerne krtky as pevne udo-mcnil. o vetko sa vm od ot-

  vorenia v roku 2012 u podarilo zrealizova a ak s vae plny do budcna?Poas nho krtkeho pso-benia v ilinskom regine sme systematickou kadodennou mravenou prcou dokza-li, e znaka Nissan do regi-nu patr. Sme prv mimobra-tislavsk dealer, ktor zaal spredajom aservisom elektro-mobilov. Ospokojnosti snai-mi slubami hovor mnostvo

  zkaznkov naej znaky, kto-rch denne stretvame na ces-tch. Tento rok sa nm podarilo podpsa objednvku so elez-nicami Slovenskej republiky, kde vtomto obdob dodvame 23 ks vozidiel. Na budci rok ns ak uvedenie novch mo-delov Nissan Navara a Nissan Murano. Sasne chceme po-kraova vskvalitovan naich sluieb smerom k zkaznkom. -ph-, snmky autor

  Autosaln AUTOSHOW Nitra 2014Automobilov jese na Slovensku u tradine otvra nitriansky autosaln. V tomto roku sa uskutonil v doch od 16. do 19.oktbra. Vstavisko Agrokomplex zaplnilo viac ako 20automobilovch znaiek aaj tento ronk bol, samozrejme, bohat na slovensk vstavn premiry. Okrem toho bol pre vetkch nvtevnkov pripraven i vemi irok sprievodn program.

  NON STOP JP TAXI www.zataxi.sk tel. 0901 711 831

  U vie kam? Ja viem ako...

  PREPRAVA OSB 8 + 1P-0667

  Poas Audi quattro Days boli pre zkaznokov i fa-nikov znaky Audi kdis-pozcii napr. elegantn Audi A7, luxusn Audi A8, majesttne Audi Q7 a tie naprklad tlo-v mestsk Audi S1 Sportback. Nechbala pomyseln ere-nika na torte, raketov a pri-tom praktick Audi RS4 Avant.

  Audi RS4 Avant rodinn rchlik Prmiov Audi m skutone irok modelov portflio, od malho A1 a po majesttne SUVQ7. Medzi najobbenejie modely patr u dlhodobo z-stupca strednej triedy Audi A4 so irokou klou karosrskych verzi. Vrchol tohto modelov-ho radu predstavuje verzia RS4 Avant, s ktorou sme sa vaka spolonosti Galimex zoznmili. Zdizajnovej strnky je na prv pohad zrejm, e ide o nieo extra. RS4 Avant ponka efekt-n adynamick dizajn. Pozn-vacm znamenm je vrazne portov predn nraznk, roz-ren blatnky, prekrsne kole-s srozmerom 20palcov azad-

  n difzor s dvojitou ovlnou koncovkou vfukov. V interi-ri kontatujeme, e ide o ty-pick Audi. Krsny ahodnotn interir me sli stle ako vzor pre prmiovch konku-rentov. Vynikajca ergonmia s intuitvnym ovldanm vet-kch funkci vozidla je taktie pri Audi samozrejmosou. To, e nejde o celkom obyajn Audi, zvrazuje hojne sa vy-skytujci motv RS4. o je ale asn, tto raketa si zachovala aj praktick strnku takmer ako ben model Avant. To zname-n, e portov sedadl s sku-tone idelne na kadodenn

  pouvanie a najvou pred-nosou zostva praktick ba-toinov priestor verzie kombi. Opohon sa star atmosfrick benznov 8-valec s objemom 4,2litra, ktor spolupracuje so 7-stupovou dvojspojkovou prevodovkou S-tronic a dis-ponuje ctyhodnm vko-nom 450 konskch sl. Samo-zrejmosou je pikov pohon vetkch kolies quattro, ktor pri benm podmienkach po-siela 60% krtiaceho momen-tu na zadn npravu. Audi RS4 Avant doke zrchli zpokoja na 100km/h za neuveritench 4,7sekundy amaximlna rch-los je elektronicky obmedzen na hodnotu 250km/h. Vrmci naej jazdy za upranho poa-sia sme na klzkch cestch oce-nili vhody inteligentnho po-honu vetkch kolies quattro, oktor sa d oprie aj vtakch-to nepriaznivch podmienkach apritom si vychutna dynami-ku a zitok z rchlosti, ktor Audi RS4Avant ponka.

  V iline viac informci o asnom Audi RS4, ako aj o alch modeloch Audi, zs-kate v spolonosti Galimex, s.r.o. na Rosinskej ceste .17, resp. na webe www.galimex.sk.

  -ph-, snmka autor

  Jesenn Audi quattro days vilinskom GalimexeFanikovia znaky Audi si od 20. do 23.10. u tradine vilinskom GALIMEXE mohli vyska a otestova najnovie modely znaky Audi.

  Tm Nissan-u na autosalne v Nitre.

  Stnok znaky NISSAN na autosalne v Nitre.

  erenika na torte jesennch Audi quattro days v Galimexe bolo Audi RS4.

 • 18 / itatesk servis / poradenstvo Utorok, 28. 10. 2014www.zilinskyvecernik.sk

  Patrik Groma, Milan Novk, Peter tanskSnmka ttny archv Byta, poboka ilinaOdborn spoluprca Ing. Jozef Pekara

  Pn Ing. Pekara pokrauje v svojom rozprvan: Ten obraz mm pred sebou doteraz ako fotografiu. Zbore-n domy, krtery po bombch, vade trosky a kopce zeminy, mnostvo pobiehajcich ud a pri naom dome, ktor som skoro nespoznal, zronen otec.

  Poda neskorch vro-kov odbornkov lietadl, kto-r leteli smerom od Bnovej a niesli bomby uren prav-depodobne pre horn objekty kasrn, ich vypustili asi otri sekundy neskr. Prv zasiahla acelkom zniil