of 144 /144

Click here to load reader

Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Embed Size (px)

Text of Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF...

Page 1: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Základní uživatelská příručka 08 / 2011

Page 2: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Copyright © 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Společnost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neručí za technické nebo tiskové chyby nebo nedostatky v těchto technických informacích a nepřebírá také žádné záruky za škody, které by mohly vzniknout přímo nebo nepřímo na základě dodávky, poskytnutí a používání tohoto materiálu.

Tento dokument obsahuje majetkoprávně chráněné informace podléhající autorskému právu. Veškerá práva jsou chráněna. Bez předchozího souhlasu společnosti EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG je zakázáno tento dokument kopírovat nebo jiným způsobem rozmnožovat, a to jako celek nebo jeho části.

Software popsaný v tomto dokumentu podléhá licenční smlouvě. Využívání a rozmnožování softwaru je dovoleno jen v rámci této smlouvy.

RITTAL® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Rittal GmbH & Co. KG.

EPLAN®, EPLAN Electric P8®, EPLAN Fluid®, EPLAN PPE® a EPLAN Cabinet®, EPLAN Pro Panel® a EPLAN Mechatronic Integration® jsou registrované ochranné známky společnosti EPLAN Software Service GmbH & Co. KG.

Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Microsoft Windows®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Access® a Notepad® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

PC WORX®, CLIP PROJECT® a INTERBUS® jsou registrované ochranné známky společnosti Phoenix Contact GmbH & Co.

AutoCAD® a AutoCAD Inventor® jsou registrované ochranné známky společnosti Autodesk, Inc.

STEP 7®, SIMATIC® a SIMATIC HW Konfig® jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG.

InstallShield® je registrovanou ochrannou známkou společnosti InstallShield, Inc.

Adobe® Reader® a Adobe® Acrobat® jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc.

TwinCAT® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Beckhoff Automation GmbH.

Unity Pro® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Schneider Electric.

RSLogix 5000® a RSLogix Architect® jsou registrované ochranné známky společnosti Rockwell Auto-mation.

Všechny ostatní uvedené názvy produktů a obchodní názvy jsou ochrannými známkami nebo registro-vanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Aplikace EPLAN využívá Open Source Software 7-Zip (7za.dll), Copyright © by Igor Pavlov. Zdrojový kód aplikace 7-Zip podléhá licenci GNU Lesser General Public License (LGPL). Zdrojový kód aplikace 7-Zip a podrobnosti o této licenci naleznete na následující webové stránce: http://www.7-zip.org

EPLAN využívá Open Source Software Open CASCADE, Copyright © by Open CASCADE S.A.S. Zdrojový kód aplikace Open CASCADE podléhá licenci Open CASCADE Technology Public License. Zdrojový kód aplikace Open CASCADE a podrobnosti o této licenci naleznete na následující webové stránce: http://www.opencascade.org

Page 3: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Obsah

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 1

Obsah

Úvod ....................................................................................................... 5

Pokyny ke čtení ................................................................................. 6

Poznámky k cvičnému projektu ....................................................... 7

Spuštění aplikace EPLAN ..................................................................... 8

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN ................... 10

Co byste měli vědět předem ........................................................... 11

Elementy uživatelského rozhraní ................................................... 12

Změna zobrazení uživatelského rozhraní ...................................... 16

Vytvoření projektu ............................................................................... 22

Co byste měli vědět předem ........................................................... 22

Vytvoření projektu pomocí průvodce projektem ........................... 23

Vytvoření a zpracování stran.............................................................. 28

Co byste měli vědět předem ........................................................... 28

Vytváření stran................................................................................. 29

Otevírání stran ................................................................................. 33

Zpracování vlastností stránky ........................................................ 35

Otevření a zavření projektu ................................................................ 39

Otevření projektu ............................................................................. 39

Procházení stran projektu ............................................................... 41

Nastavení zobrazení ........................................................................ 43

Uzavření projektu ............................................................................ 47

Vytvoření schématu zapojení ............................................................. 49

Co byste měli vědět předem ........................................................... 49

Vkládání symbolů spoje "Úhel" ...................................................... 50

Vložení potenciálových připojení ................................................... 52

Vkládání symbolů spoje "T-spoj" ................................................... 55

Vkládání grafických elementů ........................................................ 57

Vkládání všeobecných přístrojů ..................................................... 60

Page 4: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Obsah

2 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vložení svorkovnice a svorek ......................................................... 68

Kreslení definičních čar kabelů ...................................................... 73

Aktualizování spojení ...................................................................... 75

Vložení sloupcových funkčních textů ............................................ 76

Vkládání symbolů spoje "Přerušovací body" ................................ 77

Generování křížových odkazů ............................................................ 80

Co byste měli vědět předem ........................................................... 80

Automatické generování odkazů přerušovacích bodů ................. 81

Vkládání dalších symbolů spoje a všeobecných přístrojů ........... 84

Vložení cívky stykače a kontaktového pole ................................... 87

Vložení kontaktů a kontaktových polí motorového jističe ............ 91

Vybrat artikl ......................................................................................... 97

Co byste měli vědět předem ........................................................... 97

Přiřazení artiklů ................................................................................ 97

Generování vyhodnocení ................................................................. 106

Co byste měli vědět předem ......................................................... 106

Generování plánu svorkovnice ..................................................... 107

Nastavení kusovníku artiklů ......................................................... 113

Zobrazení dalších stran vyhodnocení .......................................... 114

Vytvoření a vložení makra ................................................................ 119

Co byste měli vědět předem ......................................................... 119

Vytvořit okénkové makro .............................................................. 119

Vložit okénkové makro .................................................................. 121

Hledání a nahrazení dat projektu ..................................................... 125

Hledání a nahrazení označení přístroje ........................................ 125

Hledání textu a zpracování hledaných záznamů ......................... 130

Page 5: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Obsah

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 3

Doplnění a aktualizace vyhodnocení ............................................... 133

Co byste měli vědět předem ......................................................... 133

Aktualizace vyhodnocení .............................................................. 133

Vytvoření šablony vyhodnocení ................................................... 134

Vyhodnocení projektu ................................................................... 136

Tisk projektu ...................................................................................... 139

Page 6: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Obsah

4 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Page 7: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Úvod

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 5

Úvod

Vážená uživatelko, vážený uživateli,

Tým společnosti EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG vás s potěšením vítá mezi svými uživateli.

Tato základní uživatelská příručka je určena pro uživatele, kteří aplikaci EPLAN doposud nepoužívali. Na základě konkrétního cvičného projektu vás seznámíme se základními funkcemi aplikace EPLAN.

Tato dokumentace je koncipována jako základ pro používání aplikace EPLAN. Z tohoto důvodu neobsahuje popis mnoha komplexnějších funk-cí a souvislostí. Takovým podrobnostem se věnujeme v našich seminá-řích, ve kterých naleznete pomoc i s individuálními úlohami specifickými pro váš podnik. Chcete-li se dozvědět více o všech funkcích a mož-nostech celého systému, měli byste se v každém případě našeho semi-nárního programu zúčastnit.

V programu samotném vám současně představíme rozsáhlý systém nápovědy on-line. Kromě koncepčních informací a popisu jednotlivých dialogů v nápovědě naleznete návody, které vás krok za krokem provedou většinou funkcí aplikace. Bodové návody v kapitolách Popis postupu obsahují popis jednotlivých kroků při obsluze aplikace. Pokud později spustíte aplikaci a budete potřebovat informace k určitému dialo-gu, otevřete nápovědu k příslušnému oddílu jednoduchým stisknutím klávesy [F1].

Děkujeme Vám za Váš zájem o aplikaci EPLAN Electric P8. Cílem této základní uživatelské příručky je zprostředkovat Vám fundované informace o rozmanitých možnostech, jež software EPLAN nabízí.

Váš tým společnosti EPLAN Software & Service

Page 8: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Úvod

6 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Pokyny ke čtení

Nežli začnete příručku číst, prostudujte si prosím následující symboly a způsoby zápisu, které jsou v této příručce použity:

Upozornění:

Texty, které jsou uvedeny touto grafikou, obsahují dodatečná upozor-nění.

Tip:

Za touto grafikou naleznete užitečné tipy, které vám usnadní používání aplikace.

Příklad:

Příklady jsou uváděny touto grafikou.

• Elementy uživatelského rozhraní jsou označeny tučně a lze je tak v textu okamžitě nalézt.

• Proloženým písmem zvýrazněné texty vám sdělují, co je mimořádně důležité a na co byste si měli bezpodmínečně dávat pozor.

• Názvy adresářů, přímá zadávání apod. jsou uvedeny neproporcio-nálním písmem.

• Funkční klávesy, klávesy klávesnice a tlačítka v aplikaci jsou znázor-něna hranatými závorkami (například [F1] pro funkční klávesu "F1").

• Pro zlepšení čitelnosti textu používáme v tomto dokumentu často takzvanou "cestu nabídky" (například Nápověda > Obsah). Chcete-li snadno nalézt určité funkce aplikace, je třeba nabídky a možnosti uvedené v cestách nabídek volit v uvedeném pořadí. Prostřednictvím výše uvedené cesty nabídky otevřete například nápovědu aplikace EPLAN.

• V pokynech pro postup, které vás krok za krokem provádějí k určité- mu cíli, naleznete na mnoha místech za symbolem šipky směřující doprava reakci programu na vaši akci.

• V souvislosti s nastaveními nebo poli (např. zatrhávací políčka), která lze pouze zapnout či vypnout, v tomto dokumentu často používáme pojmy "aktivovat" (nastavení je poté aktivní ) a "deaktivovat" (nasta-vení je poté neaktivní ).

Page 9: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Úvod

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 7

Poznámky k cvičnému projektu

Dle pokynů v následujících kapitolách krok po kroku vytvoříte a vyhodno-títe malý cvičný projekt. Chcete-li jednotlivé kroky úspěšně následovat, vycházíme z toho, že jste již aplikaci EPLAN úspěšně nainstalovali a že disponujete potřebnou ochranou softwaru (dongl) a požadovanou licencí.

Při sestavování této základní příručky jsme používali aplikaci s úplnou licencí pro celý rozsah aplikace. Jestliže nevlastníte licenci na všechny moduly, je možné, že tato dokumentace přesahuje rozsah funkcí vámi pořízeného softwaru, tzn. popisuje také funkce, které nemáte k dispozici.

Uživatelské rozhraní vaší aplikace EPLAN se také může lišit od zde uve-dených vyobrazení tehdy, jestliže jste se při spuštění programu v dialogu Vybrat rozsah nabídky rozhodli pro uživatelský režim Pokročilý nebo Experti. Pro uživatele, kteří aplikaci EPLAN doposud neznají, doporuču-jeme režim Začátečník, a ten jsme také použili při vytvoření tohoto doku-mentu.

Všechna nastavení se provádějí z centrálního místa programu (v nabíd-ce a Možnosti pod položkou nabídky Nastavení). Pro účely cvičného projektu jsme téměř výlučně využili standardní nastavení použité šablony projektu. V průběhu své práce s cvičným projektem tato nastavení ne-měňte. V opačném případě můžete dospět k odlišným výsledkům.

Aplikaci EPLAN lze ovládat myší i prostřednictvím klávesnice. Pro rychlé vyvolání určitých funkcí aplikace jsou vám navíc k dispozici tlačítka na panelech nástrojů anebo klávesové zkratky (např. [Ctrl] + [C] pro kopíro-vání elementů). Protože výčtem všech různých možností vyvolání funkcí bychom značně přesáhli rámec této příručky, obsahuje návod převážně popis ovládání pomocí počítačové myši.

Page 10: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Spuštění aplikace EPLAN

8 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Spuštění aplikace EPLAN

V této kapitole se dozvíte jak jednoduše aplikaci EPLAN spustit.

Při instalaci aplikace bude na pracovní ploše OS Windows vytvořena ikona aplikace. Pomocí této ikony aplikaci EPLAN ihned spustíte.

1. Poklepejte na ikonu aplikace EPLAN .

� Aplikace EPLAN bude spuštěna.

� Jestliže pracujete bez správy práv aplikace EPLAN, zobrazí se dialog Vybrat rozsah nabídky. Zde vyberete uživatelský režim, kte-rým se určuje rozsah zobrazených nabídek.

2. Vyberte v dialogu Vybrat rozsah nabídky uživatelský režim Začátečník.

� Tímto způsobem značně snížíte složitost programu. Nastavený režim lze při dalším spuštění aplikace zase změnit.

3. Stiskněte tlačítko [OK].

� Standardně otevře aplikace EPLAN následně vedle hlavního okna aplikace EPLAN také dialog Tip dne. V tomto informačním dialogu, který se automaticky zobrazí po každém spuštění aplikace, obdržíte užitečné informace k funkčnosti aplikace.

Page 11: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Spuštění aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 9

4. Jestliže si nepřejete, aby se při každém spuštění aplikace tento dialog zobrazoval, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit tipy při spuštění.

5. Stisknutím tlačítka [Zavřít] dialog Tip dne zavřete.

Nežli vytvoříte projekt, dostane se vám v následující kapitole ještě několik informací o uživatelském rozhraní.

Upozornění:

Jestliže jste v dialogu Vybrat rozsah nabídky aktivovali zatrhávací po-líčko Tento dialog již nezobrazovat, nebude tento dialog při dalším spuštění aplikace EPLAN již zobrazen a automaticky bude použit aktuál-ně nastavený rozsah nabídky. Dialogy, které deaktivujete tímto způso-bem, můžete znovu aktivovat v nabídce Možnosti > Nastavení > Uživatel > Zobrazení > Uživatelské rozhraní zatrhávacím políčkem Znovu aktivovat potlačená hlášení.

Tip:

Aplikaci EPLAN můžete kdykoli zavřít. Nejprve však zavřete všechny dialogy stisknutím klávesy [Esc], tlačítka [Storno] nebo klepnutím myší na symbol v záhlaví dialogu. Poté zvolte položky nabídky Projekt > Ukončit.

Page 12: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

10 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Seznámení s uživatelským rozhra-ním aplikace EPLAN

Tato kapitola vás seznámí s nejdůležitějšími elementy uživatelského roz-hraní aplikace. Kromě toho se dozvíte jak vzhled rozhraní jednoduše změnit.

Po prvním spuštění aplikace EPLAN se zobrazí předdefinované uživa-telské rozhraní. Kromě mnoha dalších elementů rozhraní na levé straně hlavního okna uvidíte Navigátor stran a Grafický náhled. Při prvním spuštění aplikace jsou obě tato pole prázdná. Oblast na pravé straně s obrázkem na pozadí se později při otevřených stránkách používá jako pracovní plocha.

Page 13: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 11

Co byste měli vědět předem

Co je hlavní okno aplikace EPLAN? Hlavním oknem se rozumí celá pracovní plocha aplikace. Okno lze na obrazovce přesouvat a měnit jeho velikost. Pro ostatní elementy uživa-telského rozhraní (např. panel nabídek, panely nástrojů, "ukotvitelná" okna jako je např. Navigátor stran) hlavní okno představuje takříkajíc "základní rámec". Tyto elementy můžete v rámci hlavního okna upevnit ("ukotvit") k okrajům okna.

Co je Navigátor stran? Navigátor stran je okno, ve kterém aplikace EPLAN zobrazuje strany všech otevřených projektů. Můžete zvolit mezi dvěma typy zobrazení navigátoru. Ve stromovém zobrazení se stránky zobrazují hierarchicky, v řazení podle typu stránky a označení (jako zařízení, místo instalace atd.). V zobrazení seznamů se informace zobrazují organizovaně v ta-bulce. Mezi oběma typy zobrazení lze přepínat klepnutím na příslušnou kartu. V Navigátoru stran můžete zpracovávat stránky projektu, můžete tedy stránky například kopírovat, mazat nebo měnit jejich vlastnosti. Růz-né strany z různých projektů nelze zpracovávat současně.

Tip:

Chcete-li Navigátor stran rychle zobrazit či skrýt, můžete použít klávesu [F12].

Co je Grafický náhled? Grafický náhled je okno náhledu pro zmenšené zobrazení označených stran, symbolů, obrazových souborů, maker, formulářů atd. Jestliže jste např. v navigátoru stran označili jednu nebo více stran, zobrazí se v Grafickém náhledu ve zmenšeném zobrazení. Pomocí tohoto okna můžete například rychle prohledávat stránky projektu.

Page 14: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

12 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Elementy uživatelského rozhraní

Lišta s názvem

Vodorovná lišta při horním okraji aplikace v OS Windows je záhlaví okna. Záhlaví okna obsahuje symbol aplikace se systémovou nabídkou, náz-vem aplikace a tlačítky pro maximalizaci a minimalizaci okna.

Na každé stránce projektu, kterou si otevřete, se v záhlaví okna standardně zobrazuje i název stránky.

Příklad:

Takto bude záhlaví okna vypadat, až později otevřete stránku =ANL+SCP/1 v projektu EPLAN_start, který vytvoříte později.

Upozornění:

Další obsah záhlaví okna otevřené stránky projektu je individuální ("strana" / "projekt+strana" / "cesta projektu+projekt+strana") a závisí na nastavení v Zobrazení v řádku záhlaví. Do příslušného dialogu se dostanete přes nabídku Možnosti > Nastavení > Uživatel > Zobrazení > Uživatelské rozhraní.

Panel nabídek

Pod lištou s názvem se nachází panel nabídek. Panel nabídek obsahuje nejdůležitější příkazy a možnosti pro otevření dialogů.

Chcete-li zobrazit všechny položky některé z nabídek, klepněte levým tlačítkem myši na příslušnou nabídku. Dokud jste neotevřeli některý z projektů nebo některou ze stránek, nelze mnoho položek nabídek zvolit. Tyto položky jsou zšedlé.

Page 15: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 13

Některé položky nabídky fungují jako spínače, což znamená, že je lze zapnout nebo vypnout. To například platí v nabídce Zobrazení o položce Grafický náhled. Je-li možnost zapnuta, bude označena nastaveným symbolem háčku (zatržítkem) .

Příklad:

V následujícím příkladu je zobrazena "zapnutá" položka nabídky Gra-fický náhled v nabídce Zobrazení.

Tip:

V Grafickém náhledu se zobrazují stránky, které jste označili v Navigá-toru stran, v podobě zmenšeného náhledu. Pomocí tohoto okna můžete například velmi rychle prohledávat stránky konkrétního projektu.

Kontextové menu

Na mnoha místech aplikace (v polích oken nebo dialogů, na otevřené stránce) můžete klepnutím pravým tlačítkem myši otevřít kontextové menu. Kontextové menu obsahuje nejpoužívanější položky nabídek, které jsou u daného objektu k dispozici.

Jestliže kontextové menu některého z polí obsahuje položky nabídky, které přesahují rámec standardních funkcí, je tato skutečnost zvýrazně-na zobrazením takzvaného "tlačítko kontextového menu" . Toto tlačítko se nachází nad příslušným polem.

Page 16: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

14 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Obrázek ukazuje kontextové menu Navigátoru stran otevřené stisknu-tím tlačítka kontextového menu.

Panely nástrojů

Panely nástrojů se běžně nacházejí pod panelem nabídek a skládají se z tlačítek, jejichž stisknutím lze přímo spustit nejdůležitější funkce aplikace EPLAN. Ani zde nemáte hned od počátku všechna tlačítka k dispozici.

Příklad:

Následující obrázek ukazuje panel nástrojů Standard pro otevřený projekt.

Page 17: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 15

Stavová lišta

Stavová lišta se nachází na dolním okraji okna. Přejedete-li ukazatelem myši přes některou z položek nabídky nebo tlačítko v panelech nástrojů, zobrazí se zde krátký informační text popisující akci, kterou lze prostřed-nictvím daného příkazu vykonat.

Jestliže se kurzor nachází na otevřené stránce, zobrazí stavová lišta údaje o pozici kurzoru, stavu rastru a logiky a za určitých podmínek i data aktuálně označeného elementu.

Příklad:

Ve cvičném projektu, který vytvoříte později, jsme otevřeli na příklad první stranu schématu zapojení (úplný název strany =ANL+SCP/1) a kurzor umístili na určité místo.

• Hodnoty RX:44 RY:17 RX a RY znamenají horizontální a vertikální pozici (souřadnice) kurzoru v krocích rastru. Na logických stranách (jako je na příklad tato strana schématu zapojení) jsou souřadnice uváděny v krocích rastru, na grafických stranách v milimetrech nebo palcích.

• ZAP: 4.00 mm Toto zadání znamená, že je zapnuta možnost Uchycení k rastru a že rozlišení rastru na této stránce činí 4 mm.

• Logika 1:1 To znamená, že se jedná o logickou stranu s měřítkem 1:1. Na lo-gických stranách se vyhodnocují data přístrojů.

Page 18: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

16 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Regulátor přizpůsobení velikosti

Možnost změnit velikost hlavního okna aplikace EPLAN (a rovněž jiných dialogů) je označena třemi příčnými pruhy v pravém dolním rohu okna. V maximalizovaném zobrazení hlavního okna se příčné pruhy nezobrazují. Chcete-li příčné pruhy zobrazit, musí být okno, například stisknutím tla-čítka , zmenšeno.

Velikost okna změníte umístěním ukazatele myši na okraj okna a taže-ním okraje okna při stisknutém levém tlačítku myše směrem vlevo či vpravo nebo nahoru či dolů.

Změna zobrazení uživatelského rozhraní

Zobrazení uživatelského rozhraní můžete přizpůsobit svým vlastním pra-covním zvyklostem. Mnoho dialogů, např. Navigátor stran, které použí-váte často při zpracování dat, lze pro práci v aplikace EPLAN umístit trvale na obrazovku a stejně jako jednotlivá okna uvolňovat z ohraničení hlavního okna aplikace EPLAN.

Každé z těchto "oken" (v uvolněném stavu) a každý další dialog lze umí-stit kdekoli na obrazovku, a to klepnutím na název dialogu a tažením my-ši se stisknutým levým tlačítkem myši.

Ukotvení a uvolnění obslužných elementů

Některé obslužné elementy uživatelského rozhraní, jako jsou například panely nástrojů, nebo různá okna, jako je například Navigátor stran, lze uvnitř i vně hlavního okna aplikace EPLAN libovolně umísťovat.

1. Klepněte do záhlaví hlavního okna aplikace EPLAN na tlačítko (Zmenšit).

� Hlavní okno aplikace EPLAN se zmenší.

2. Klepněte levým tlačítkem myši na záhlaví Navigátoru stran a tlačítko myši ponechejte stisknuté.

Page 19: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 17

3. Zabraňte ukotvení okna stiskem klávesy [Ctrl] a Navigátor stran přetáhněte na volnou pozici na ploše OS Windows.

� Je-li ohraničení příslušného obslužného elementu při přesouvání zobrazeno širokou čárou, aplikace EPLAN takový element umístí jako nezávislý a uvolněný element na pracovní plochu OS Windows.

4. Tento postup opakujte i u ostatních obslužných elementů. V případě panelu nabídek a panelu nástrojů klepněte na "volnou" plochu v rám-ci příslušného panelu.

Procvičte si rovněž ukotvení obslužných elementů.

5. Klepněte levým tlačítkem myši na záhlaví požadovaného neukotve-ného obslužného elementu (např. Navigátoru stran) a tlačítko myši ponechejte stisknuté.

6. Nyní element přetáhněte na požadovanou polohu v hlavním okně aplikace EPLAN.

� Chcete-li některý z neukotvených elementů ukotvit k ohraničení hlavního okna aplikace EPLAN (nebo k ohraničení jiného ukotvitelné-ho elementu), je třeba ukazatel myši přesunout přesně na ohraničení hlavního okna aplikace EPLAN. Správnou situaci poznáte tak, že ohraničení elementu bude zobrazeno tenkou čárou. V závislosti na tom, zda si přejete obslužný element umístit vlevo, vpravo, nahoru či dolů, budou tyto čáry zobrazeny ve vodorovném či svislém směru. Vyrovnání lze rozeznat již u tenkou čárou vykresleného obdélníko-vého náhledu.

Při zavírání aplikace si aplikace EPLAN zapamatuje poslední nastavení těchto elementů (ukotveno, neukotveno, velikost, poloha) a toto nasta-vení při opětovném spuštění aplikace obnoví.

Page 20: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

18 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Následující obrázek ukazuje ukotvením a uvolněním obslužných elemen-tů přetvořené uživatelské rozhraní aplikace EPLAN. Kromě toho jsme ještě skryli panel nástrojů ("Symboly") a přesunuly dva další v rámci hlavního okna ("Grafika", "Symboly spojů").

Zobrazení a skrytí panelů nástrojů

Aplikace EPLAN je pro práci v různých oblastech aplikace vybavena čet-nými předdefinovanými panely nástrojů. Aby však panely nástrojů zby-tečně nezmenšovaly plochu uživatelského rozhraní aplikace EPLAN, lze nepoužívané panely nástrojů skrýt.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volnou oblast na panelu nabídek nebo nástrojů.

� V kontextovém menu jsou uvedeny všechny panely nástrojů, které jsou v aplikaci k dispozici. Zobrazené panely nástrojů jsou označeny zatržítkem .

Page 21: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 19

2. Vyberte např. panel nástrojů Standard a klepněte na zatrhávací políčko před názvem panelu nástrojů.

� Aplikace EPLAN kontextové menu zavře a skryje panel nástrojů.

3. Opakujte tento postup a skryjte i další panely nástrojů.

Procvičte si rovněž zobrazení panelů nástrojů. Otevřete opět kontextové menu a klepněte na název některého ze skrytých panelů nástrojů (např. Standard).

Tip:

Pro skrytí a zobrazení panelů nástrojů je vám k dispozici rovněž dialog Přizpůsobit. Tento dialog otevřete položkou kontextového menu Přizpů-sobit nebo zvolením položek nabídky Možnosti > Panely nástrojů > Přizpůsobit. Pomocí tohoto dialogů můžete kromě toho předdefinované panely nástrojů přizpůsobovat, rozšiřovat a dokonce vytvářet vlastní pa-nely nástrojů.

Page 22: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

20 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Výběr pracovních ploch

Jakmile přizpůsobíte uživatelské rozhraní aplikace EPLAN dle svých po-třeb, můžete toto uspořádání uložit ve formě takzvané "pracovní plochy". Na pracovní ploše jsou uloženy informace o velikosti a poloze hlavního okna aplikace EPLAN i o poloze, velikosti a nastavení ukotvitelných elementů (dialogy, panely nástrojů a panely nabídek).

Pomocí pracovních ploch můžete plochu aplikace EPLAN rychle přizpů-sobit různým potřebám provádění různých úkolů. Některé z předdefino-vaných pracovních ploch vám dáváme k dispozici, neboť tyto můžete použít k vytvoření svých vlastních pracovních ploch.

1. Zvolte položky nabídky Zobrazení > Pracovní plocha.

� Otevře se dialog Pracovní plocha.

2. Z rozbalovacího seznamu Schéma zvolte jako příklad pracovní plo-chy záznam Spoje.

3. Stiskněte tlačítko [OK].

Změny pracovní plochy, které jste provedli, zmizely. Vedle Navigátoru stran nyní v hlavním okně vidíte i okna Potenciály a Spoje. V těchto speciálních navigátorech se budou zobrazovat všechny potenciály a spoje projektu.

Obnovení původního zobrazení

1. Zvolte položky nabídky Zobrazení > Pracovní plocha.

� Otevře se dialog Pracovní plocha.

Page 23: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace EPLAN

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 21

2. Vyberte z rozbalovacího seznamu Schéma položku Standard.

3. Stiskněte tlačítko [OK].

Aplikace EPLAN nyní vypadá jako při svém prvním spuštění. Pomocí této funkce lze změněné uživatelské rozhraní aplikace EPLAN snadno a rychle obnovit.

Podrobnější informace k uživatelskému rozhraní – jak např. stanovit vlastní pracovní plochy – získáte v nápovědě aplikace EPLAN on-line.

Page 24: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

22 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vytvoření projektu

Nyní, když jste se v minulé kapitole dozvěděli něco o obsluze uživatels-kého rozhraní, se naučíte jak pomocí takzvaného "Průvodce projektem" rychle vytvořit projekt.

Co byste měli vědět předem

Co je projekt? V programu EPLAN se v projektech vytvářejí schémata zapojení a přís-lušné dokumenty jako seznamy a přehledy jako stránky. Projekt se sklá-dá de facto ze sbírky nejrůznějších dokumentů. Projekty se shromažďují a organizují ve speciální databázi, takzvané "Správě projektů".

Co je struktura projektu? V aplikaci EPLAN se pojmem "struktura projektu" rozumí souhrn všech v projektu používaných struktur k označení objektů, stránek, přístrojů a funkcí. Všechny objekty projektu (stránky, přístroje a funkce) musí být označené a v rámci projektu se musí nacházet v hierarchické struktuře. V hierarchicky uspořádané struktuře projektu lze například lépe a snad-něji vyhledat a přiřazovat stránky a přístroje v projektu. Označením struk-tur projektu říkáme také "identifikátory struktury".

Co je šablona projektu? Pro založení nového projektu potřebujete vždy šablonu. Pomocí šablony vytvoříte projekt, který již obsahuje určitá nastavení. Například struktura označení stránek a přístrojů se vždy ukládá do šablony projektu. Šablony projektu mají příponu *.ept.

Page 25: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 23

Vytvoření projektu pomocí průvodce projektem

Aplikace EPLAN nabízí několik možností pro vytvoření projektu.

Pomocí Průvodce projektem můžete i vy jako začátečník velmi rychle a nekomplikovaně dospět k výsledku. V dialogu průvodce – v dialogu Vytvořit projekt (průvodce) – můžete krok za krokem zadávat základní data pro svůj nový projekt.

1. Vyberte položky nabídky Projekt > Nový (průvodce).

� Otevře se dialog Vytvořit projekt (průvodce).

2. Na první kartě zadejte do pole Název projektu název svého prvního projektu. Projekt pojmenujte EPLAN_start.

3. Stanovte Umístění projektu. Klepněte na tlačítko [...], které se nachází vedle stejnojmenného pole.

Page 26: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

24 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Otevře se dialog Vyhledat složku.

4. Standardně se vaše projekty spravují v adresáři Projekty, ve "firemní složce", (na obrázku je složka Identifikátor firmy), která byla vytvořena při instalaci aplikace. Označte tuto "firemní složku" a poté klepněte na tlačítko [Vytvořit novou složku].

� Pod aktuálně označenou "firemní složkou" bude vytvořena nová složka, jejíž dočasný název Nová složka je zvýrazněn rámečkem pro zpracování.

5. Zadejte sem název EPLAN_start a stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Vyhledat složku se zavře a vrátí se zobrazení průvodce projektem.

Page 27: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 25

6. Pro projekt zvolte Šablonu. Stiskněte tlačítko [...], které se nachází vedle stejnojmenného pole. Jestliže žádnou šablonu nevyberete, nebudete moci v průvodci projektem pokračovat.

� Otevře se dialog Otevřít.

7. Vyberte v poli Soubory typu záznam Šablona projektu EPLAN (*.ept).

8. V dialogu Otevřít označte šablonu IEC_tpl001.ept.

9. Klepněte na tlačítko [Otevřít].

� Dialog Otevřít se zavře a název šablony projektu bude převzat pro pole Šablona. Nyní použitá šablona a umístění jsou při dalším spuštění průvodce projektem již nastaveny předem.

Page 28: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

26 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

10. Stiskněte tlačítko [Dokončit].

� Otevře se dialog Importovat projekt. Průvodce projektem šablo-ny zkopíruje do nového projektu. Tento postup může chvíli trvat.

� Následně se dialog Vytvořit projekt (průvodce) zavře a projekt EPLAN_start se zobrazí v Navigátoru stran. První hladinu stromu tvoří projekty (ikona: ). Pod hladinou s názvem projektu se obvykle nachází hladiny se stranami projektu.

Page 29: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 27

Nyní jste pomocí Průvodce projektem vytvořili projekt, který však ještě neobsahuje strany.

Zvolená šablona projektu umožňuje vytvoření hierarchicky řazené struk-tury u všech objektů projektu. Šablona již obsahuje stanovenou strukturu projektu. K identifikaci stránek a přístrojů se používají identifikátory struktury pro "Zařízení" a "Místo instalace". To je zřejmé např. později při zpracování vlastností stran v dialogu Úplný název strany (viz strana 36).

Vytvoření a zpracování stran je obsahem další kapitoly. Tam se rovněž dozvíte, jak lze stranám zadávat identifikátory struktury.

Upozornění:

Jakmile budete aplikaci EPLAN ovládat o něco více, budete umět měnit nastavení struktury, číslování a vlastnosti struktury projektu, které se pro-vádí na ostatních kartách dialogu Vytvořit projekt (průvodce).

Page 30: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

28 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vytvoření a zpracování stran

V minulé kapitole jste pomocí průvodce projektem vytvořili prázdný pro-jekt. V této kapitole se nyní dozvíte jak tyto stránky otevírat a zpracová-vat jejich vlastnosti.

V aplikaci EPLAN je každé stránce přiřazen určitý typ stránky. Projekt se přitom většinou skládá ze stránek několika typů. Typy stránek pomáhají vytvořit strukturu projektu. Typ stránky se přiřazuje zpravidla při vytvoření stránky, lze jej však dodatečně změnit.

Co byste měli vědět předem

Co je titulní nebo úvodní list? Stránka typu Titulní strana obsahuje obecné informace o projektu, jakými jsou např. název projektu, jeho popis, číslo výkresu, data zpraco-vání atd. Zpravidla je titulní nebo titulní strana první stranou projektu.

Co je stránka schématu vícepólového zapojení? Stránka obsahující schéma vícepólového zapojení je stránka určená pro dokumentaci schématu zapojení pomocí symbolů obsahující všechny póly. Stránka disponuje speciálními možnostmi zpracování pro vytváření a vyhodnocení schémat zapojení. Např. se automaticky propojují sym-boly.

Co je Grafický editor? Grafický editor je součást aplikace, ve které lze vytvářet a zpracovávat schémata zapojení a mechanické výkresy. Grafický editor se spustí při každém otevření stránky. Kromě okna, ve kterém je stránka zobrazena, se v panelu nabídek zpřístupní četné další funkce aplikace pro grafické zpracování (např. nabídka Vložit).

Okno je ukotvitelné a má některá tlačítka známá ze systému Windows. V "maximalizovaném" zobrazení se okno editoru přizpůsobí hlavnímu oknu tak, že jeho záhlaví se stane součástí panelu nabídek hlavního okna (porovnejte také s obrázkem na straně 34). Ve "zmenšeném" zobrazení disponuje každé okno vlastním záhlavím.

Page 31: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 29

Vytváření stran

Pro zpracování schématu zapojení v přespříští kapitole budete potřebo-vat strany typu Schéma vícepólového zapojení.

1. Označte ve stromovém zobrazení Navigátoru stran projekt EPLAN_start.

2. Vyberte nabídku Strana > Nová.

� Aplikace EPLAN otevře dialog Nová stránka. Do pole Typ stránky je automaticky předem zadán záznam Schéma více-pólového zapojení (I).

3. Do pole Popis stránky zadejte text Napájení.

4. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 32: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

30 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Nová stránka se zobrazí ve stromovém zobrazení Navigátoru stran pod hladinou projektu EPLAN_start a otevře se v Grafickém editoru.

Tipy:

• K vytvoření nových stran můžete také použít i tlačítko (Nová strana) v panelu nástrojů Strana.

• V Navigátoru stran lze dále zvolit nabídku Kontextové menu > Nová. Při tom může být označena libovolná strana nebo hladina struktury.

Upozornění:

Z důvodu režimu Začátečník, který byl zvolen v dialogu Vybrat rozsah nabídky, nelze do polí, která dovolují vícejazyčné zadání (jako např. pole Popis stránky), zadávat texty neobsažené ve slovníku. Do slovníku se dostanete v uživatelském režimu Pokročilý nebo Experti prostřed-nictvím bodů nabídky: Obslužné programy > Překlad > Zpracovat slovník.

Tip:

Slova ze slovníku rozpoznáte také při zadávání textu pomocí Automa-tické doplňování aplikace EPLAN. Tato funkce doplňuje při psaní pís-men text do celých slov. Jsou při tom navrhována pouze slova, která se také vyskytují ve slovníku.

Page 33: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 31

Vytvořit titulní stranu

Jako další vytvořte pro projekt titulní stranu.

1. Ve stromovém zobrazení Navigátoru stran označte stránku 1 Napájení.

2. Vyberte nabídku Strana > Nová.

� Aplikace EPLAN otevře dialog Nová stránka. Většina polí vlast-ností již obsahuje nějaké záznamy. Aplikace EPLAN převezme vlast-nosti označené stránky a v poli Úplný název strany automaticky nabídne následující volnou stránku.

3. Stiskněte tlačítko [Vyprázdnit pole].

� Obsah některých polí vlastností (jako např. Popis stránky) se vyprázdní. Zachován zůstane automaticky nabídnutý Úplný název strany a předem nastavený Typ stránky.

4. Vedle pole Typ stránky klepněte na tlačítko [...].

� Otevře se dialog Přidat typ stránky.

5. V dialogu Přidat typ stránky označte položku Titulní strana (A) a klepněte na tlačítko [OK].

Page 34: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

32 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

6. Do pole Popis stránky zadejte text Titulní strana.

7. Pro vlastnost Název formuláře klepněte do vedle ležícího pole Hod-nota a poté na zobrazené tlačítko .

8. Ze seznamu, který se pak rozevře, vyberte záznam F26_001.

� Pro vlastnost Název rámečku není třeba zadávat hodnotu. V na-stavení projektu je již předem nastaveno, jaký rámeček bude pro stranu použitý. Také ostatní zobrazené vlastnosti Měřítko a Rastr jsou již předem vyplněny správnými záznamy.

9. Stiskněte tlačítko [OK].

� Titulní strana se zobrazí ve stromovém zobrazení Navigátoru stran a otevře se v Grafickém editoru.

Vytvořit další stranu schématu zapojení

Jako další vložte další stranu typu Schéma vícepólového zapojení. V navigátoru stran označte právě vytvořenou stranu 2 Titulní strana a zvolte položky nabídky Strana > Nová. Poté vyberte v poli Typ stránky záznam Schéma vícepólového zapojení (I) a do pole Popis stránky zapište text Řízení ET1. Nyní jste vytvořili strany, které potřebujete pro zpracování schématu zapojení.

Page 35: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 33

Zavření strany

Protože druhou stránku schématu zapojení ještě nebudeme potřebovat, stránku opět zavřete.

1. Zvolte položky nabídky Strana > Zavřít.

� Strana 3 Řízení ET1 se zavře.

Tip:

Jestliže se kurzor nachází na otevřené stránce, můžete stránku zavřít i stisknutím kombinace kláves [Ctrl] + [F4].

Otevírání stran

Jak již naznačují různé ikony v Navigátoru stran, jsou stránky vašeho projektu EPLAN_start rozdílného typu. U strany 2 se jedná o typ Titul-ní strana (ikona pro stránky vyhodnocení: ) a u stran 1 a 3 o typ Schéma vícepólového zapojení (ikona: ).

1. Ve stromovém zobrazení Navigátoru stran označte stránku 2 Titulní strana.

2. Vyberte nabídku Strana > Otevřít.

Page 36: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

34 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Aplikace EPLAN stranu otevře v Grafickém editoru. Zobrazí se úvodní strana projektu.

� Název stránky se zobrazuje nejen v záhlaví hlavního okna, nýbrž i pod grafikou ve formě karty. (To platí tehdy, jestliže jste v nabídce Zobrazení aktivovali položku nabídky Záložky.)

� V Navigátoru stran otevřenou stránku poznáte podle toho, že název a popis stránky (2 Titulní strana) je nyní zvýrazněn tučným písmem.

Page 37: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 35

Tip:

Pro otevření stránky označené v Navigátoru stran můžete rovněž na stránku poklepat nebo stisknout klávesu [Enter].

Otevřete stejným způsobem stránku 1. Tím se první stránka automaticky zavře a v Grafickém editoru se zobrazí prázdná stránka schématu zapojení.

Tip:

V aplikaci EPLAN lze na obrazovce prohlížet i více stránek současně. Označte za tímto účelem opět stránku 2 a v kontextovém menu Navi-gátoru stran zvolte položku Otevřít v novém okně. Aplikace EPLAN otevře označenou stránku v dalším okně Grafického editoru. Pro kaž-dou otevřenou stránku se pod samotnou grafikou zobrazí vlastní karta. Klepnutím na tyto karty můžete rychle přepínat mezi otevřenými strán-kami.

Zpracování vlastností stránky

Pro svůj cvičný projekt jste zvolili šablonu projektu, která disponuje před-definovanými strukturami označení. Vytvořené stránky však dosud neob-sahují identifikátory struktury. Dále se dozvíte, jak můžete prostřednict-vím zpracování vlastností stránek zadávat označení.

1. Označte za tímto účelem ve stromovém zobrazení Navigátoru stran titulní stranu (strana 2 Titulní strana).

2. Poté zvolte položky nabídky Zpracovat > Vlastnosti nebo stiskněte klávesovou zkratku [Ctrl] + [D].

� Otevře se dialog Vlastnosti stránek.

Page 38: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

36 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

3. Zkontrolujte nebo upravte záznam v poli Úplný název strany. Stis-kněte tlačítko [...], které se nachází vedle stejnojmenného pole.

� Aplikace EPLAN otevře dialog Úplný název strany. Zde můžete zadávat identifikátor struktury i název strany (např. číslo strany).

Page 39: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 37

4. Do pole Zařízení zadejte ANL.

5. Do pole Místo instalace zadejte DBT.

6. Změňte záznam v poli Název stránky z 2 na 1.

7. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Úplný název strany se zavře. Identifikátory struktury se převezmou do stejnojmenného pole v dialogu Vlastnosti stránek.

8. V dialogu Vlastnosti stránek klepněte na tlačítko [OK].

� Titulní strana se zařadí podle zadaných identifikátorů struktury do stromové struktury Navigátoru stran (úplný název strany =ANL+DBT/1). Pro hladinu identifikátorů struktury "Zařízení" s ozna-čením ANL se použije ikona a pro hladinu "Místo instalace" s oz-načením DBT ikona .

Opakujte výše uvedené kroky pro strany schématu zapojení (strana 1 a 3). V dialogu Úplný název strany jako identifikátor struktury Zařízení opět zadejte označení ANL. Avšak jako Místo instalace zadejte pro strany schématu zapojení označení SCP. A změňte pro druhou stranu schématu zapojení záznam v poli Název stránky ze 3 na 2.

Tip:

Určení identifikátorů struktury a názvu strany v dialogu Úplný název strany lze provést také přímo při vytvoření strany.

Nyní jsou všechny stránky projektu vybaveny identifikátory struktury. Chcete-li nyní všechny stránky zobrazit v Navigátoru stran, klepněte ve stromovém zobrazení na znak plus před označeními ANL, DBT a SCP. Je možné, že nežli budete moci všechny popisy stránek zcela přečíst, budete muset okno Navigátoru stran o něco roztáhnout.

Page 40: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a zpracování stran

38 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Upozornění:

Jestliže jste při zpracování stránek provedli jakoukoli změnu (např. jste změnili vlastnosti stránek, vložili grafické elementy apod.), aplikace EPLAN tyto změny ihned uloží. Samostatné uložení není třeba a v aplikaci také neexistuje příslušný příkaz nabídky!

Page 41: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 39

Otevření a zavření projektu

Nežli začnete s vlastním vytvářením schématu zapojení, prohlédněte si nejprve v této kapitole ještě ukázkový projekt, který je součástí instalace. Kromě toho se zde dozvíte, jak lze projekty otevírat a zavírat, a naučíte se několik základních příkazů pro zobrazení a zpracování projektů.

Otevření projektu

1. Vyberte nabídku Projekt > Otevřít.

� Otevře se dialog Otevřít projekt. Zde jsou zobrazeny všechny projekty, které se standardně nacházejí v nastaveném adresáři pro-jektů.

2. Jestliže se v tomto standardním adresáři nenacházíte, klepněte na pole Cesta a pak vyberte Kontextové menu > Vrátit na standard.

3. Označte projekt EPLAN-DEMO.elk.

4. Stiskněte tlačítko Otevřít.

� Ukázkový projekt se zobrazí v Navigátoru stran.

Page 42: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

40 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

5. Ve stromovém zobrazení klepněte na znaménko plus před názvem projektu EPLAN-DEMO. Tento krok nyní opakujte u znaménka plus před hladinou struktury CA1 a poté i u znaménka před hladinou struktury EAA.

� Rozbalí se první dílčí oblast stromu. Na "nejspodnější" úrovni jsou nyní zobrazeny stránky.

6. Otevřete nyní první stranu ukázkového projektu s popisem Titulní strana (=CA1+EAA/1) tak, že ji označíte např. ve stromovém zobrazení a pak na ni poklepáte.

� V Grafickém editoru se zobrazí titulní strana projektu EPLAN-DEMO.

Nyní si v klidu prohlédněte stránky tohoto rozsáhlého projektu.

Page 43: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 41

Tip:

K otevírání a zavírání hladin struktury obsahujících dílčí hladiny můžete v Navigátoru stran používat rovněž položky kontextového menu Rozbalit a Sbalit. Tím se aktuálně označená hladina ve stromové struktuře otevře nebo zavře. Znaménko mínus před hladinou znamená, že daná hladi-na je již otevřená. Chcete-li například ve stromovém zobrazení zobrazit všechny stránky projektu najednou, označte (sbalenou) hladinu s náz-vem projektu a poté stiskněte klávesu [x] na numerické klávesnici. U roz-sáhlého projektu může tento proces chvíli trvat.

Procházení stran projektu

Pomocí příslušných funkcí aplikace můžete jednotlivé stránky projektu zobrazovat v Grafickém editoru.

1. Chcete-li přejít na další stránku projektu EPLAN-DEMO, zvolte položky nabídky Strana > Další stránka.

� Aplikace EPLAN zobrazí další stránku v okně Grafického editoru.

2. Tento krok zopakujte ještě několikrát a prohlédněte si v Grafickém editoru i obsah dalších stránek.

� Stránky se v Grafickém editoru budou zobrazovat jedna po dru-hé. Jestliže struktura stromu v Navigátoru stran dosud nebyla zcela rozbalená, rozbalí se nyní při procházení stránek. Název a popis aktuálně otevřené stránky bude v Navigátoru stran zobrazen tučně.

3. Nyní přejděte i na některou z předchozích stránek. Zvolte položky nabídky Strana > Předcházející stránka.

4. Poté procházení stránek ukončete a otevřete první stránku schématu vícepólového zapojení (=EB3+ET1/1 s popisem Napájení) ukázko-vého projektu.

Page 44: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

42 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Tip:

K procházení stránek můžete používat rovněž klávesy [Page Down] /

[Page Up] nebo tlačítka / v panelu nástrojů Strana. Jestliže se však nacházíte kurzorem v Navigátoru stran, procházíte stisknutím těchto kláves nikoli stránkami, nýbrž přeskočíte kurzorem k nespodnější nebo nejhornější zobrazené stránce ve stromovém zobrazení.

Page 45: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 43

Nastavení zobrazení

Na základě otevřené stránky =EB3+ET1/1 ukázkového projektu vám nyní ukážeme několik funkcí, které jsou užitečné pro pozdější vytváření sché-mat zapojení.

Zobrazení rastru

Pohledem na položky nabídky Zobrazení a Možnosti zjistíte, že aplika-ce EPLAN vám nabízí množství funkcí, které vám kreslení schémat za-pojení značně usnadní.

Pro účely jednoduššího umísťování elementů lze využívat rastr. V nabíd-ce Možnosti je standardně aktivována položka nabídky Uchycení k rastru.

Jestliže je tato možnost aktivována, znamená to, že se kreslené grafické prvky a symboly budou umísťovat přímo do bodů rastru.

Velikost používaného rastru se ukládá co by vlastnost stránky. Velikost rastru, jež je pro každý typ stránky předem nastavena, je možno změnit

v grafickém editoru. Tlačítka až v panelu nástrojů s názvem Zo-brazení si můžete vybrat jeden z pěti rastrů různých velikostí založených v uživatelských nastaveních.

Možnost Uchycení k rastru ponechte, prosím, v průběhu dalšího vytváření schématu zapojení aktivovanou a zvolte Rastr C standardní velikosti 4,0 mm.

Velikost používaného rastru se zobrazuje ve stavové liště. Text "ZAP" nebo "VYP" na stavové liště před velikostí rastru udává, zda je uchycení k rastru zapnuto nebo vypnuto (viz příklad stavové lišty na straně 15).

1. Pro zapnutí zobrazení rastru zvolte položky nabídky Zobrazení >

Rastr (nebo klepněte v panelu nástrojů Zobrazení na tlačítko (Rastr)).

Page 46: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

44 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Funkci uchycení k rastru lze používat bez ohledu na to, zda je rastr zo-brazen či nikoli. Bude-li vám toto zobrazení později při vytváření sché-matu zapojení překážet, můžete stejným způsobem zobrazení rastru kdykoli vypnout.

Přiblížení okna

Obvykle se v okně Grafického editoru zobrazuje vždy celá stránka. Při zpracování schémat zapojení se často doporučuje určitý výřez obrazov-ky zvětšit, neboť tak lze získat lepší přehled o podrobnostech objektů umístěných na stránce. Za tímto účelem můžete použít tzv. "přiblížení okna".

1. Zvolte položky nabídky Zobrazení > Výřez > Okno (nebo klepněte

v panelu nástrojů Zobrazení na tlačítko (Výřez okno)).

� Společně s ukazatelem myší se nyní zobrazuje ještě symbol lupy.

2. Klepněte levým tlačítkem myši do levého horního rohu schématu za-pojení, tlačítko myši přidržte a táhnutím myši vyznačte oblast, která bude obsahovat přibližně čtvrtinu stránky schématu zapojení.

� Oblast, která bude zvětšena, je při označování zvýrazněna tuč-ným rámečkem.

Page 47: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 45

3. Jakmile budete s výběrem spokojeni, klepněte opět levým tlačítkem myši.

� Zvolená oblast bude zobrazena v maximalizovaném zobrazení.

Jestliže se má později opět zobrazit celá strana, zvolte položky nabídky Zobrazení > Výřez > Celá stránka (nebo klepněte v panelu nástrojů

Zobrazení na tlačítko (Výřez - celá stránka)).

Tip:

K přibližování a oddalování stránky můžete v aplikaci EPLAN používat i kolečko myši. Standardně se kolečko myši při otáčení chová stejně jako v jiných aplikacích CAD. Při otáčení kolečkem nahoru nebo dolů se stránka zvětšuje či zmenšuje. V nastaveních však máte možnost tuto re-akci na kolečko myši upravit tak, aby odpovídalo zvyklostem z textových editorů. V takovém případě se při otáčení kolečkem myši bude posuno-vat zobrazený výřez stránky směrem nahoru nebo dolů.

Page 48: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

46 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Mazání a obnovování elementů

1. Přejděte ukazatelem myši na element s označením -Q1.

� Element bude zobrazen v jiné barvě. Pod symbolem se zobrazí malé textové okénko (Bublinová nápověda) obsahující informace o tomto elementu.

2. Klepnutím tento element označte.

� Barva elementu se opět změní.

3. Zvolte položky nabídky Zpracovat > Smazat (nebo stiskněte klávesu [Delete]).

Element -Q1 bude zcela smazán. Chcete-li však tento element opět vlo-žit, můžete použít příkaz Zpět.

4. Zvolte položky nabídky Zpracovat > Zpět.

Upozornění:

Při zpracování elementů v Grafickém editoru je kromě techniky obsluhy známé z OS Windows (nejprve označit elementy a poté zvolit příkaz) ve většině případů podporována rovněž opačná technika (nejprve zvolit pří-kaz a poté zvolit označit element).

Procvičte si tyto postupy na opět vloženém elementu -Q1.

1. Zvolte nejprve položky nabídky Zpracovat > Smazat.

� U ukazatele myši se nyní zobrazují ještě dva další symboly. Čer-vený symbol X označuje funkci smazání a symbol přeškrtnutého řád-ku je symbolem pro označení příslušné oblasti.

Page 49: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 47

2. Klepněte levým tlačítkem myši nad element a pomocí myši obtáh-něte okolo elementu -Q1 rámeček.

� Element -Q1 bude smazán.

3. Nyní příkaz Smazat vraťte a smazaný element opět vložte, tentokrát však stisknutím kombinace kláves [Ctrl] + [Z].

Uzavření projektu

1. Vyberte nabídku Projekt > Uzavřít.

� Projekt EPLAN-DEMO se zavře.

Nacházíte-li se kurzorem v Navigátoru stran, zavře se projekt, u které-ho jste označili jednu či více stránek.

Upozornění:

Mějte na paměti, že výběrem položky nabídky Zavřít v kontextovém menu Navigátoru stran zavřete pouze stránku, která je nyní zobrazena v popředí. Chcete-li projekt zavřít prostřednictvím kontextového menu Navigátoru stran, je třeba zvolit položky nabídky Kontextové menu > Projekt > Zavřít.

Tip:

V nabídce Projekt se v položce Tisk zobrazí seznam naposledy otevře-ných projektů. Pomocí tohoto seznamu můžete požadovaný projekt otev-řít, aniž byste museli použít příkaz Otevřít.

Page 50: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Otevření a zavření projektu

48 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Prohlédněte si ještě následující příklad. Právě jste zavřeli ukázkový pro-jekt. Klepněte nyní na nabídku Projekt a zvolte položku EPLAN-DEMO. Aplikace EPLAN ukázkový projekt opět otevře. Nyní projekt zavřete.

Poté co jste si v této kapitole prohlédli rozsáhlý ukázkový projekt, vytvo-říte v následujících dvou hlavních oddílech své vlastní, značně "jedno-dušší" schéma zapojení.

Page 51: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 49

Vytvoření schématu zapojení

V této kapitole vytvoříte jednoduché schéma zapojení. Dle potřeby otev-řete stranu schématu zapojení =ANL+SCP/1 s popisem Napájení ve svém cvičném projektu.

Co byste měli vědět předem

Co je symbol? Symbol je grafika, která v aplikaci EPLAN slouží k zobrazení funkcí. Symboly standardně neobsahují žádná logická data, ta jsou běžně založena ve funkcích.

Co je funkční symbol? Funkční symbol je grafický element k zobrazení funkce. Skládá se z funkce a symbolu. Přitom funkce obsahuje logická data a symbol data grafická. Symbol má Označení přístroje, Označení napojení atd.

Co jsou přístroje? Přístroje jsou logické elektrotechnicky nebo fluidně spolupracující jed-notky. Přístroje jsou pojmenovány označením přístroje (ozn.), jako na-příklad M1, K1, X1, XS1, W1.

Co jsou systémy souřadnic? V aplikaci EPLAN jsou k dispozici různé systémy souřadnic pro umístění kurzoru. Podle typu strany je předem nastaven určitý systém souřadnic. Na elektrotechnických stranách schématu zapojení se jedná o systém souřadnic Elektrotechnika. Ten má svůj výchozí bod v levém horním rohu plochy výkresu. Hodnoty souřadnic jsou udávány v krocích rastru RX a RY a zobrazeny na stavové liště.

Page 52: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

50 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vkládání symbolů spoje "Úhel"

Jako první elementy do svého schématu zapojení vložte několik úhlů. Úhly a ostatní elementy (T-spoje, přerušovací body apod.) se v aplikaci EPLAN řadí mezi symboly spoje, s jejichž pomocí se zobrazuje průběh jednotlivých spojů ve schématu zapojení.

1. Zvolte položky nabídky Vložit > Symbol spoje > Úhel (dole, vpravo).

� Symbol úhlu je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Zvolte položky nabídky Možnosti > Zadání souřadnic.

� Otevře se dialog Zadání souřadnic.

3. Zadejte sem do skupinového pole Aktuální pozice kurzoru pro X: 10 a pro Y: 10.

4. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 53: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 51

� Dialog Zadání souřadnic se zavře. Současně s kurzorem apli-kace EPLAN na zadanou pozici umístí i úhel. Kromě toho se v levém dolním rohu stavové lišty zobrazí aktuální pozice kurzoru.

5. Další úhly můžete vkládat ihned. Otevřete opět, jak bylo popsáno vý-še, Zadání souřadnic a umístěte další Úhel (dole, vpravo) na po-zice RX:12 / RY:11 a RX:14 / RY:12.

6. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Tip:

Chcete-li rychle otevřít dialog Zadání souřadnic, stiskněte klávesu [P].

Upozornění:

• Z důvodů porovnatelnosti umísťujeme nejrůznější elementy schémat zapojení v celém cvičném projektu na přesně určené pozice. Určování souřadnic pro vložení dle popisu výše není pro zpracování vašich vlastních schémat zapojení nezbytné. Za tímto účelem můžete při vkládání dle popisu výše použít zadání souřadnic nebo elementy na zadané souřadnice umísťovat pomocí myši nebo navigačních kláves. Použijete-li dialog Zadání souřadnic, bude příslušný element po stisknutí tlačítka [OK] rovnou umístěn na zadané souřadnice. Jestliže však k umístění elementu použijete myš nebo klávesnici, je každé umístění elementu na stránce ještě třeba potvrdit stisknutím levého tlačítka myši nebo klávesy [Enter].

• Uvědomte si prosím, že při vkládání na určité souřadnice se vedle použitého systému souřadnic také projevuje úloha použité velikosti rastru. Velikost rastru pro strany typu Schéma vícepólového zapo-jení je předem nastavena na "4,00 mm". Jestliže byste např. ve Vlastnosti stránek změnili předem stanovený Rastr ze "4,00 mm" na "2,00 mm", nacházel by se nejdříve vložený úhel (předchozí pozice RX:10 / RY:10) nyní na pozici RX:20 / RY:20.

Page 54: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

52 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Automatické vytváření spojovacích čar

Zopakujte příkaz "Vložit úhel" i u symbolu Úhel dole, vlevo (nabídka: Vložit > Symbol spoje > Úhel (dole, vlevo)) a vložte další tři úhly na souřadnice RX:84 / RY:10, RX:86 / RY:11 a RX:88 / RY:12.

Nacházejí-li se ve schématu zapojení napojení dvou symbolů úhlů vo-dorovně nebo svisle přesně proti sobě, nakreslí se mezi symboly ve schématu zapojení automaticky spojovací čáry. Toto chování se ozna-čuje jako "Automatické propojení" a takto vytvořené čáry spoje se nazývají "Čáry automatického propojení". Jen tyto čáry automatického propojení jsou ve schématu zapojení rozpoznány a vyhodnoceny jako elektrické spoje mezi symboly. K automatickému vytvoření spojovacích čar dojde vždy, když jsou dvě napojení dvou symbolů ve schématu zapojení umístěna vodorovně nebo svisle přesně proti sobě. Při vkládání a přesunování symbolů se zobrazí náhled čar automatického propojení.

Vložení potenciálových připojení

Potenciály lze ve schématu zapojení definovat např. prostřednictvím po-tenciálových připojení.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Potenciálové připojení.

� Symbol potenciálového připojení je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte první potenciálové připojení na souřadnice RX:10 / RY:48 a klepnutím levým tlačítkem myši jej umístěte.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Potenciálové připojení.

Page 55: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 53

3. V dialogu vlastností zadejte na kartě Definice potenciálu jako Název potenciálu text L1.

4. Ve skupinovém poli Vlastnosti vyberte z rozbalovacího seznamu Typ potenciálu položku L.

Page 56: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

54 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

5. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog vlastností se zavře.

Další potenciálová připojení můžete vkládat ihned. Umístěte nejdříve při-pojení L2 a L3 (obě s typem potenciálu L) na souřadnice RX:12 / RY:48 a RX:14 / RY:48 a napojení PE/N (s typem potenciálu nedefinován) na souřadnice RX:16 / RY:48.

Následně ještě do schématu zapojení umístěte obě potenciálová připoje-ní PE a N (se stejnojmennými typy potenciálu) na souřadnice RX:16 / RY:35 a RX:19 / RY:38. Přitom je ještě třeba po umístění symbolů v dia-logu vlastností zvolit jinou variantu symbolu. Klepněte v příslušném dialo-gu vlastností na kartu Data symbolů / funkcí a v poli Varianta zvolte položku Varianta C.

Page 57: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 55

Akci dokončete výběrem položky Přerušit akci z kontextového menu nebo stisknutím klávesy [Esc].

Tip:

Existují-li různé varianty jednoho symbolu (jako např. u potenciálových připojení), můžete z těchto variant vybírat již při umísťování symbolu. Je-li symbol připojen k ukazateli myši, stiskněte klávesu [Ctrl] a pohybujte ukazatelem myši v kruhu. Zobrazí se přitom různé varianty symbolu. Jestliže jste se pro některou z variant rozhodli, uvolněte nejprve klávesu [Ctrl] a následně symbol umístěte klepnutím levého tlačítka myši. Další možnost procházení mezi variantami symbolu spočívá ve stisknutí tlačít-ka [Tab] při vkládání symbolu.

Vkládání symbolů spoje "T-spoj"

Existují T-spoje pro čtyři různé směry. Pro každý směr pak existují čtyři varianty.

1. Zvolte položky nabídky Vložit > Symbol spoje > T-spoj (vpravo).

� T-spoj je připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte T-spoj do schématu zapojení na souřadnice RX:16 / RY:42 a klepněte levým tlačítkem myši. Tím T-spoj vložíte.

3. Akci ukončíte volbou Kontextové menu > Přerušit akci.

4. Poté zvolte položky nabídky Zobrazení > Vkládací body.

� Vkládací body všech elementů umístěných ve schématu zapojení se zobrazí jako "černé čtverečky".

5. Poklepejte na vkládací bod.

� Otevře se dialog T-spoj vpravo.

6. Zvolte zde možnost 1. cíl dole, 2. cíl vpravo.

Page 58: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

56 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

7. Stiskněte tlačítko [OK].

Tyto kroky zopakujte i u symbolu spoje T-spoj, dole (cesta v nabídce: Vložit > Symbol spoje > T-spoj (dole)), a vložte další dva T-spoje na souřadnice RX:44 / RY:10 a RX:48 / RY:11. Výběr variant zde není nezbytný.

Dále vložte ještě jeden Úhel nahoře, vlevo (nabídka: Vložit > Symbol spoje > Úhel (nahoře, vlevo)) a umístěte jej na souřadnice RX:19 / RY:42.

Chcete-li zobrazené vkládací body opět skrýt, zvolte opět položky nabídky Zobrazení > Vkládací body.

Tipy:

• Chcete-li vkládací body rychle zobrazit či skrýt, stiskněte klávesu [ i ].

• Dialog vlastností za účelem jejich zpracování si u ostatních symbolů, textů a grafických prvků umístěných v grafickém editoru otevřete rovněž poklepáním na vkládací bod. Alternativně můžete také postupovat tak, že si příslušný objekt označíte, a poté v kontextovém menu zvolíte Vlastnosti.

Page 59: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 57

Vkládání grafických elementů

Grafickými elementy rozumíme elementy, jakými jsou například čáry, kruhy, obdélníky apod., které neobsahují žádné informace důležité pro schéma zapojení. Pro kreslení těchto elementů je vám v nabídce Vložit > Grafika několik příkazů.

Kreslení obdélníků

1. Zvolte položky nabídky Vložit > Grafika > Obdélník.

� Obdélník je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte kurzor na souřadnice RX:7 / RY:51.

3. Klepnutím levým tlačítkem myši stanovíte počáteční bod obdélníku.

4. Poté ukazatel myši umístěte na souřadnice RX:19 / RY:45 a opět klepněte levým tlačítkem myši. Tím stanovíte koncový bod obdélníku.

5. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Upozornění:

Při vkládání grafických prvků se u kurzoru standardně zobrazuje menší textové okénko na zadání číselných údajů. Toto textové okénko nazýváme také "Zadávací řádek".

Hodnoty zadané do zadávací řádky se vztahují ke grafickému systému souřadnic, který má svůj výchozí bod vlevo dole, a vyhodnocují se podle nastavené jednotky v "mm" nebo "palcích".

Jestliže si funkci Zadávací řádek v nabídce Možnosti aktivujete, umožní vám zadávací řádek např. i rychlé a přesné umísťování grafických prvků na grafické stránky. Na stránkách tohoto typu je grafický souřadnicový systém přednastaven.

Page 60: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

58 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Kreslení čar

1. Zvolte položky nabídky Vložit > Grafika > Čára.

� Symbol čáry je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte kurzor na souřadnice RX:15 / RY:35.

3. Klepnutím levým tlačítkem myši stanovíte počáteční bod první čáry.

4. Poté ukazatel myši umístěte na souřadnice RX:18 / RY:35 a opět klepněte levým tlačítkem myši. Tím stanovíte koncový bod první čá-ry.

5. Opakujte tento postup a umístěte počáteční bod druhé čáry na sou-řadnice RX:18 / RY:38. Stanovte koncový bod druhé čáry na souřad-nicích RX:21 / RY:38.

6. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Chcete-li čáry účinnosti "opticky" zvýraznit, změňte následně ještě vlast-nosti formátu vložených čar.

7. Poklepejte na první čáru "PE" (první čára).

� Otevře se dialog Vlastnosti.

8. V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Formát.

9. Zde změňte nastavení. Zvolte např. jinou Tloušťka čáry, Barva, Typ čáry, Délka vzorku, popř. Ukončení čáry.

Page 61: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 59

10. Stiskněte tlačítko [OK].

Opakujte výše uvedené kroky i u druhé čáry účinnosti. Pro účely rozliše-ní čar přitom zvolte jiné vlastnosti formátu (např. jinou barvu, jiný typ čáry).

Page 62: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

60 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vkládání všeobecných přístrojů

Všeobecné přístroje lze narozdíl od ostatních symbolů (např. od symbolů spoje) zvolit pouze prostřednictvím výběru symbolů.

Výběr symbolů

V dialogu Výběr symbolů můžete symboly vybírat ve stromovém zobra-zení nebo v zobrazení seznamu. Ve Stromovém zobrazení jsou symbo-ly uspořádány přehledně do různých skupin na základě své definice funkce. Tyto skupiny lze procházet, dokud neobjevíte požadovaný sym-bol.

Příklad:

Následující obrázek ukazuje výběr symbolu prvního přístroje, který do schématu zapojení vložíme, ve stromovém zobrazení.

Page 63: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 61

Označíte-li ve stromovém zobrazení symbol, zobrazí se pod strukturou stromu Popis symbolu. Na pravé straně dialogu Výběr symbolů se zo-brazuje Náhled. Jakmile požadovaný symbol označíte v Náhledu, lze nyní symbol poklepáním myši převzít.

Pro účely našeho cvičného projektu budeme používat výběr symbolů v Zobrazení seznamu. Symbol lze rychle a snadno vybrat rovněž prost-řednictvím položky Přímé zadávání v zobrazení seznamu.

Upozornění:

Výběr symbolů prostřednictvím položky Přímé zadávání popsaný níže funguje jen v případě, jestliže sloupce seznamu ponecháte nakonfiguro-vány tak, aby Název symbolu byl uveden v prvním sloupci.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Symbol.

� Otevře se dialog Výběr symbolů.

2. V dialogu Výběr symbolů zvolte kartu Seznam.

3. Chcete-li snížit počet zobrazených symbolů, vyberte nyní příslušný filtr. Vyberte z rozbalovacího seznamu Filtr položku Vícepólové symboly IEC.

4. Pro použití nastavení filtru aktivujte zatrhávací políčko Aktivní.

� Ke správě symbolů slouží takzvané "knihovny symbolů". V sez-namu jsou nyní zobrazeny již pouze vícepólové symboly z knihovny symbolů IEC_symbol.

5. Do pole Přímé zadávání zadejte Q1.

� Kurzor okamžitě po zadání prvního znaku skočí na první symbol, jehož Název tímto znakem začíná, a označí jej.

� Označený symbol se zobrazí se všemi dostupnými variantami v okně náhledu v pravé části stránky. V okně náhledu je vždy označe-na první varianta symbolu. Dále je symbol zobrazen v Grafickém náhledu.

Page 64: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

62 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

6. Ze seznamu vyberte třípólový spínač Q1 a stiskněte tlačítko [OK].

� Symbol je nyní připojen k ukazateli myši a lze jej umístit do Grafického editoru.

7. Umístěte symbol do schématu zapojení na souřadnice RX:10 / RY:23 a klepněte levým tlačítkem myši.

Stanovení vlastností

Po umístění spínače na stránku se otevře dialog Vlastnosti (symboly). Některá pole již obsahují určité záznamy. V aplikaci EPLAN se tímto způsobem například při vkládání číslují přístroje. Toto chování se ozna-čuje jako "Režim online číslování". V nastaveních lze však číslování v režimu on-line deaktivovat a změnit i nastavený formát číslování (cesta nabídky: Možnosti > Nastavení > Projekty > "Název projektu" > Přístroje > Číslování (online)).

Page 65: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 63

1. V dialogu Vlastnosti (symboly): Všeobecný přístroj přejděte na kartu Spínač / tlačítko.

� Pole Viditelné ozn., Označení napojení a Popis napojení jsou již vyplněna příslušnými záznamy.

2. Do pole Technické veličiny zadejte 16A.

3. Do pole Funkční text zadejte text Výkonový odpojovač.

4. Stiskněte tlačítko [OK].

5. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Do schématu zapojení jste nyní vložili spínač se třemi spínacími kontak-ty. Jako viditelné ozn. se zobrazuje -Q1. Ve schématu zapojení kromě toho vidíte vložená označení napojení a funkční text.

Page 66: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

64 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Tip:

Pro rychlé otevření dialogu Výběr symbolů můžete rovněž stisknout

klávesu [Insert] nebo stisknout tlačítko (Symbol) v panelu nástrojů Symboly.

Vkládání dalších všeobecných přístrojů

Stejným způsobem postupujte i u níže uvedených symbolů. V zobrazení seznamu dialogu Výběr symbolů zvolte Přímé zadávání. Za tímto úče-lem zadejte vždy níže uvedený název symbolu a ponechejte filtr Více-pólové symboly IEC aktivní.

Symboly stejného typu lze vkládat ihned po sobě. Nežli však budete moci vybrat jiný symbol, musíte stávající akci dokončit a následně opět otevřít dialog Výběr symbolů.

Page 67: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 65

Umístěte symboly na uvedené souřadnice a dle potřeby doplňte vlast-nosti vložených symbolů. Záznamy automaticky vyplněných vlastností jsou v níže uvedeném seznamu uvedeny v závorkách.

Číslo Popis symbolu Zadávání

1. Pojistka, jednopólová, všeobecná

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Technické veličiny:

F1

RX:44 / RY:17

(-F1)

(1¶2)

6A

2. Pojistka, jednopólová, všeobecná

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Technické veličiny:

F1

RX:48 / RY:17

(-F2)

(1¶2)

6A

3. Jednofázový transformátor se dvěma vinutími a stíněním

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

T11

RX:44 / RY:23

(-T1)

400V¶24V¶0V¶0V¶PE Znak ¶, který je již předem obsazen pro symbol T11 a zde slouží k oddě-lení jednotlivých napojení, zadáte stisknutím klávesové zkratky [Ctrl] + [Enter]. Nebo v kontextovém menu zvolte položku Zalomení řádku.

Číslo Popis symbolu Zadávání

4. Pojistka, jednopólová, všeobecná

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Technické veličiny:

F1

RX:44 / RY:30

(-F3)

(1¶2)

6A

Page 68: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

66 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Číslo Popis symbolu Zadávání

5. Usměrňovač - můstek, dvoufázový, sekundární, 2 napojení

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

G22

RX:44 / RY:37

(-V1)

24¶+¶0¶-

6. Pojistka, třípólová, všeobecná

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

F3

RX:84 / RY:17

(-F4)

(1¶2¶3¶4¶5¶6)

7. Výkonový přepínač / motorový jistič se spínacím mechanizmem a čárou

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Funkční text:

QL3_1

RX:84 / RY:23

(-Q2)

(1¶2¶3¶4¶5¶6)

Motorový jistič

8. Výkonový styk spínacího kontaktu stykače

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

SL

RX:84 / RY:30

-K1

(1¶2) U ostatních výkonových spínacích kontaktů, které je ještě třeba vložit, navržené viditelné ozn. -?K1, a nezadávejte zde žádné označení přístroje. U projektů dle normy IEC se ozn. přebírá směrem zleva. Situa-ce, kdy symboly, které neobsahují žádné vlastní viditelné ozn., toto ozn. přebírají z jiného symbolu, se v aplikaci EPLAN označuje jako "Převzetí ozn.".

Page 69: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 67

Číslo Popis symbolu Zadávání

9. Výkonový styk spínacího kontaktu stykače

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

SL

RX:86 / RY:30

-

3¶4

10. Výkonový styk spínacího kontaktu stykače

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

SL

RX:88 / RY:30

-

5¶6

11. Třífázový asynchronní motor s kontrolou teploty, jedny otáčky

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

M3

RX:84 / RY:48

(-M1)

(U1¶V1¶W1¶PE) Vybavte motor ještě jedním Potenciálovým připojením PE. Jak již bylo popsáno v oddílu "Vložení potenciálových připojení" na straně 52, zvolte položky nabídky Vložit > Potenciálové připojení a vložte Variantu symbolu C na souřadnice RX:90 / RY:35. Jako Název potenciálu a Typ potenciálu musí být uvedeno PE.

Následně vložte ještě jeden Úhel nahoře, vpravo (cesta v nabídce: Vložit > Symbol spoje > Úhel...) na souřadnice RX:88 / RY:52 a jeden Úhel nahoře, vlevo na souřadnice RX:90 / RY:52.

Page 70: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

68 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vložení svorkovnice a svorek

Svorky se řadí mezi přístroje a do schématu zapojení je lze vkládat stejně jako všeobecné přístroje pouze prostřednictvím dialogu Výběr symbolů.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Symbol.

� Otevře se dialog Výběr symbolů.

2. V dialogu Výběr symbolů zvolte kartu Seznam.

3. Jestliže jste tak dosud neučinili, aktivujte nyní Filtr Vícepólové symboly IEC.

4. Do pole Přímé zadávání zadejte X.

Page 71: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 69

5. V seznamu označte svorku X a stiskněte tlačítko [OK].

� Symbol svorky je nyní připojen k ukazateli myši a lze jej umístit do Grafického editoru.

6. Umístěte první svorku do schématu zapojení na souřadnice RX:84 / RY:37 a klepněte levým tlačítkem myši.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Svorky. Zde zadejte vlastnosti svorky. Rovněž svorky se standardně číslují automaticky. Dle toho jsou pole Viditelné ozn. a Označení na kartě Svorka již vyplněna záznamy –X1 a 1.

� Vložené svorky jsou standardně definovány jako hlavní svorky. To umožňuje zakládat do jednotlivých svorek svorkové artikly. V dialogu vlastností je za tímto účelem aktivované zatrhávací okénko Hlavní svorka.

Page 72: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

70 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

7. Nejprve bude tedy nutno změnit definici funkce vložené svorky. Definice funkce definuje standardní chování funkce. Symboly svorek se vkládají zprvu s všeobecnou definicí funkce. Konkrétní typ svorky (svorka N, svorka PE atd.) si můžete upřesnit tedy i později. A to tak, že klepnete na tlačítko [...] vedle pole Definice funkce.

� Otevře se dialog Definice funkcí.

8. Ze stromu pole Výběr vyberte definici funkce Svorka s můstkem, 2 napojení.

9. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Definice funkcí se zavře.

10. V dialogu Vlastnosti (symboly): svorky klepněte rovněž na [OK].

Page 73: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 71

� Svorka s viditelným ozn. –X1 bude uložena do schématu zapojení.

11. Umístěte tři další svorky na souřadnice RX:86 / RY:37, RX:88 / RY:37 a RX:90 / RY:37. U obou prvních svorek můžete převzít před-vyplněná označení svorek 2 a 3, avšak u poslední svorky označení změňte na PE. Změňte definice funkcí všech svorek. Pro první dvě svorky (-X1:2 a -X1:3) zvolte rovněž definici funkce Svorka s můstkem, 2 napojení a pro svorku PE (-X1:2) definici funkce Svorka PE s lištovým kontaktem, 2 napojení.

12. Zvolením položky Přerušit akci v kontextovém menu proces dokon-čete.

Vložení definice svorkovnice

V aplikaci EPLAN se svorkovnice spravují prostřednictvím definic svor-kovnice. Definice svorkovnice identifikuje svorkovnici a obsahuje vše-chna potřebná data svorkovnice a artiklů svorkovnice.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Definice svorkovnice.

� Symbol definice svorkovnice je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte symbol do schématu zapojení na souřadnice RX:3 / RY:63 a klepněte levým tlačítkem myši. Tím definici svorkovnice vložíte.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Definice svorkovnice. Na základě automatického číslování je pole Viditelné ozn. již vyplněno záznamem –X2.

Page 74: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

72 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

3. Do pole Viditelné ozn. na kartě Definice svorkovnice zadejte označení svorkovnice -X1, které již ve schématu zapojení existuje.

4. Do pole Funkční text zadejte text Motor, 4 napojení.

5. Stiskněte tlačítko [OK].

� Definice svorkovnice bude vložena na zadané souřadnice. Jako definice svorkovnice se zobrazí text -X1=motor, 4 napojení.

6. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Page 75: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 73

Kreslení definičních čar kabelů

Definice kabelů mohou být graficky zobrazeny definiční čárou kabelu (nebo stíněním). Definiční čára kabelu přitom musí křížit příslušné spoje.

1. Zvolte položky nabídky Vložit > Definice kabelu.

� Symbol definiční čáry kabelu je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Umístěte kurzor na souřadnice RX:81 / RY:43.

3. Klepnutím levým tlačítkem myši stanovíte počáteční bod čáry.

4. Poté ukazatel myši umístěte na souřadnice RX:91 / RY:43 a opět klepněte levým tlačítkem myši. Tím stanovíte koncový bod čáry.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Kabely. Na základě automatického číslování je pole Viditelné ozn. již vyplněno záz-namem –W1.

5. Do pole Funkční text zadejte text Motor.

6. Zadejte postupně do polí Počet žil, Délka a Průřez / Průměr žíly tyto hodnoty: 4x, 10 m, 1,5.

7. Z rozbalovacího seznamu pole Jednotka vyberte položku mm2.

Page 76: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

74 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

8. Stiskněte tlačítko [OK].

� Ve schématu zapojení se nyní zobrazí definiční čára kabelu s viditelným ozn. –W1 a všechny zadané údaje.

9. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Při kreslení definiční čáry kabelu se na každý průsečík spojů s definiční čarou kabelu automaticky umístí definiční bod spoje. Prostřednictvím de-finičních bodů spojů zde lze stanovit žíly kabelů. Tyto automaticky vyge-nerované definiční body spojů však vidíte pouze v případě, že jste akti-vovali zobrazení vkládacích bodů.

Page 77: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 75

Aktualizování spojení

U spojovacích čar vytvořených pomocí funkce automatického propojení se v prvé řadě jedná o grafické čáry a nikoli o propojení obsahující data. Při určitých akcích (např. při otevření stránky, generování vyhodnocení apod.) se spoje aktualizují automaticky. Při tom se z dostupných informa-cí vygenerují nové spoje nebo se aktualizují existující spoje. Jednotlivý spoj může svá data obdržet prostřednictvím nastavení projektu, od po-tenciálu nebo od definičního bodu spoje.

Protože data spojů se neaktualizují automaticky při každé akci, doporu-čujeme je před provedením některých funkcí (např. před provedením kontrol, před pracemi v dialozích Navigátoru apod.) aktualizovat ručně.

1. Označte projekt EPLAN_start v Navigátoru stran.

2. Zvolte položky nabídky Data projektu > Spoje > Aktualizovat.

� Aplikace EPLAN aktualizuje všechny spoje projektu.

Upozornění:

• "Ruční" aktualizace spojení se standardně vztahuje na celý projekt. V nastaveních je proto zatrhávací okénko Aktualizace spojení celého projektu (ruční) standardně vždy aktivováno (cesta nabídky: Možnosti > Nastavení > Uživatel > Zobrazení > Všeobecně). Je-li toto zatrhávací políčko deaktivováno, provede se aktualizace jen pro aktuální výběr (strany, funkce, ...).

• Zda jsou spoje aktuální, rozpoznáte podle pravého okraje stavového řádku: Je-li zde zobrazen znak "#", obsahuje projekt neaktuální spoje. Je-li dodatečně zobrazen znak "*", obsahuje otevřená stránka neaktu-ální spoje.

Page 78: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

76 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vložení sloupcových funkčních textů

Sloupcové funkční texty vám usnadní dokumentaci, neboť nebudete mu-set ke každému symbolu funkční text vkládat. Jestliže ve schématu za-pojení neexistuje vlastní funkční text, při vyhodnocení (např. v plánech svorkovnic) se použije funkční text z daného sloupce.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Sloupcový funkční text.

� Otevře se dialog Vlastnosti sloupcového funkčního textu.

2. Na kartě Text zadejte výraz Napájení.

3. Stiskněte tlačítko [OK].

� Sloupcový funkční text je nyní připojen k ukazateli myši.

4. Umístěte kurzor na souřadnice RX:10 / RY:56.

5. Klepnutím levým tlačítkem myši umístíte text do požadovaného sloupce.

Page 79: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 77

� Sloupcový funkční text bude uložen na zadané souřadnice.

6. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Opakujte tyto kroky a vložte další dva sloupcové funkční texty (Rozvod 24 V DC na souřadnice RX:44 / RY:56 a Pásový dopravník na souřad-nice RX:84 / RY:56).

Upozornění:

Při vkládání sloupcových funkčních textů cest dbejte na to, aby vkládací bod příslušného sloupcového funkčního textu ležel v přímce s vkládacími body symbolů, které mají sloupcový funkční text převzít.

Vkládání symbolů spoje "Přerušovací body"

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Symbol spoje > Přerušovací bod.

� Symbol přerušovacího bodu je nyní připojen k ukazateli myši.

2. Stiskněte klávesu [Ctrl] a pohybujte ukazatelem myši v kruhu.

� Zobrazí se různé varianty symbolu.

3. Zvolte variantu s šipkou směřující směrem dolů (Varianta D) a uvolněte klávesu [Ctrl].

4. Umístěte přerušovací bod na souřadnice RX:44 / RY:48 a klepněte levým tlačítkem myši.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Přerušovací bod.

Page 80: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

78 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

5. Do pole Viditelné ozn. zadejte označení přístroje L+.

6. Stiskněte tlačítko [OK].

� Přerušovací bod bude vložen na zadané souřadnice.

7. Umístěte další přerušovací bod Varianta D na souřadnice RX:48 / RY:48 a jako označení přístroje zadejte L-.

8. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Page 81: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření schématu zapojení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 79

Vložení dalších čar účinnosti

Vaše první stránka schématu zapojení je nyní téměř hotová. Závěrem je ještě třeba vložit dvě další čáry účinnosti. Postupujte podle kroků v části "Kreslení čar" (na straně 58) a nakreslete první čáru od souřadnic RX:89 / RY:35 až ke koncovému bodu ležícímu na souřadnicích RX:92 / RY:35. U této čáry "PE" zadejte stejné vlastnosti formátu, jako jste zadali u první čáry "PE".

Umístěte čáru účinnosti výkonového spínacího kontaktu –K1 na souřad-nice RX:84 / RY:30 a RX:88 / RY:30. Rovněž u těchto čar změňte vlast-nosti formátu. Zvolte např. odlišnou tloušťku a typ čáry.

Dalším krokem bude vložení symbolu na druhou stranu schématu zapo-jení a tím i generování křížových odkazů.

Page 82: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

80 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Generování křížových odkazů

V předchozí kapitole jste na první stránce cvičného projektu určené pro schéma zapojení vytvořili schéma zapojení. V této kapitole doplníte schéma zapojení o druhou stránku a tím vytvoříte křížové odkazy.

A aplikaci EPLAN se rozlišuje několik typů křížových odkazů. Aplikace přitom většinu těchto křížových odkazů vytváří automaticky (v režimu on-line). Na cvičném projektu se dále seznámíte s některými nejběžnějšími typy křížových odkazů. Podrobné informace o nejrůznějších typech kří-žových odkazů naleznete v nápovědě on-line aplikace EPLAN.

Co byste měli vědět předem

Co jsou křížové odkazy? Přístroje se mohou skládat z různých elementů a mohou být rozděleny na několik stránek se schématy zapojení. Kromě toho může být nezbyt-né jeden přístroj zobrazit několikrát. V takových případech křížové od-kazy označují příslušnost jednotlivých součástí k sobě. Křížový odkaz ukazuje, na kterém místě schématu zapojení naleznete další součást určitého přístroje. Pomocí křížových odkazů můžete rychle a snadno vyhledat symboly nebo vzájemně souvisejících součástí i na několika stránkách.

Jak se křížové odkazy zobrazují ve schématu zapojení? Křížové odkazy se standardně zobrazují v pořadí [oddělovací_znak] název_strany[oddělovací_znak]sloupec. Jako oddělovací znak před stránkou se používá lomítko "/" a jako oddělovací znak mezi strán-kou a sloupcem tečka ".".

Standardně mají křížové odkazy barvu odlišnou od ostatních zobraze-ných elementů.

Upozornění:

Údaje o oddělovacích znacích a další obecná nastavení pro křížové od-kazy se zadávají v nastavení pomocí nabídky Možnosti > Nastavení > Projekty > "Název projektu" > Křížové odkazy / kontaktové pole > Všeobecně.

Page 83: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 81

Příklad:

Nyní se podívejme na jeden příklad ve svém cvičném projektu. Výkonový spínací kontakt -K1 na první stránce schématu zapojení bude později obsahovat odkaz na cívku, která se (později) bude nacházet na stránce 2 a zde ve sloupci 2. V našem příkladu bude výsledný křížový odkaz /2.2 zobrazen pod viditelným ozn. -K1.

Automatické generování odkazů přerušovacích bodů

Nejprve na druhou stránku schématu zapojení vložte dva přerušovací body. Přerušovací body slouží k zobrazení spojů nezávisle na zobrazené stránce. Křížové odkazy mezi přerušovacími body aplikace EPLAN vytvoří automaticky.

Otevřete nejprve stranu =ANL+SCP/2 s popisem Řízení ET1. Za tímto účelem stránku označte v Navigátoru stran a na stránku poklepejte. Aplikace EPLAN stránku otevře v Grafickém editoru.

Nyní prostřednictvím klávesové zkratky [Shift] + [F4] vložte přerušovací bod L+ na souřadnice RX:9 / RY:7. Viz také postup v části "Vkládání symbolů spoje "Přerušovací body"" na straně 77.

Page 84: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

82 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Změna nastavení zobrazení přerušovacích bodů

Chcete-li zabránit tomu, aby byla označení napojení později přerušena čárami automatického napojení, je třeba v příslušném dialogu vlastností provést ještě další nastavení.

1. V dialogu Vlastnosti (symboly): Přerušovací bod přejděte na kartu Zobrazení.

2. Vyberte z rozbalovacího seznamu Uspořádání vlastností položku Vlevo, 0°.

� Záznamy v polích Vyrovnání, Souřadnice X a Ukotvení se změní.

3. Stiskněte tlačítko [OK].

� Přerušovací bod L+ bude vložen. Zobrazené vlastnosti se zobrazí vlevo od vkládacího bodu.

Page 85: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 83

4. Umístěte druhý přerušovací bod L- na souřadnice RX:9 / RY:47 a také zde změňte Uspořádání vlastností na kartě Zobrazení na hodnotu Vlevo, 0°.

� Přerušovací bod L- bude vložen.

5. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

� U obou vložených přerušovacích bodů se vedle označení přístrojů zobrazí rovněž křížové odkazy.

Křížové odkazy odkazují na přerušovací body se stejným viditelným ozn., které se nacházejí na první stránce schématu zapojení. Také na této stránce se u přerušovacích bodů zobrazí příslušné křížové odkazy.

Page 86: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

84 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Vkládání dalších symbolů spoje a všeobecných přístrojů

Na druhou stránku schématu zapojení vložte symboly spoje uvedené ní-že. Zvolte např. položky nabídky Vložit > Symbol spoje > ... a postupuj-te dle popisu v kapitole "Vytvoření schématu zapojení" (od strany 49). Nebo použijte k vkládání uvedená tlačítka panelu nástrojů Symboly spojů.

Popis symbolu Tlačítko Souřadnice

2 x Úhel dole, vlevo RX:42 / RY:7

RX:33 / RY:27

2 x Úhel nahoře, vlevo RX:42 / RY:47

RX:33 / RY:37

T-spoj, dole RX:25 / RY:7

T-spoj, nahoře RX:25 / RY:47

2 x T-spoj, vpravo RX:25 / RY:27

RX:25 / RY:37 U druhého T-spoje, vpravo, který umísťujete na souřadnice RX:25 / RY:37, je třeba použít variantu 1. cíl dole, 2. cíl vpravo.

Klepněte tedy po vložení na vkládací bod T-spoje a následně v dialogu T-spoj, vpravo zvolte příslušnou možnost (viz oddíl "Vkládání symbolů spoje "T-spoj"" na straně 55). Pomocí klávesy [Ctrl] můžete při vkládání rovněž symbolem u ukazatele myši otáčet, a tak zvolit správnou variantu.

Page 87: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 85

Následně svoji druhou stránku schématu zapojení doplňte o všeobecné přístroje. Otevřete tedy dialog Výběr symbolů (např. pomocí nabídky Vložit > Symbol) a postupujte dle popisu v oddílu "Vkládání všeobecných přístrojů" v kapitole "Vytvoření schématu zapojení" (od strany 60).

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny symboly z knihovny symbolů IEC_symbol, které máte vložit. Záznamy navržené aplikací EPLAN jsou opět uvedeny v závorkách.

Page 88: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

86 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Číslo Popis symbolu Zadávání

1. Tlačítko, rozpínací kontakt, všeobecné

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Funkční text:

SOA

RX:25 / RY:12

(-S1)

(11¶12)

Pásový dopravník 1 vypnutý

2. Nouzový vypínač / nouzové tlačítko, rozpínací kontakt, s odblokováním otáčením

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Funkční text:

SONOT2

RX:25 / RY:17

(-S2)

(11¶12)

Nouzové vypnutí

3. Tlačítko, spínací kontakt stisknutím

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Funkční text:

SSD

RX:25 / RY:32

(-S3)

(13¶14)

Pásový dopravník 1 zapnutý

4. Svítidlo / světelný indikátor, všeobecný

Název symbolu pro přímé zadávání:

Souřadnice:

Viditelné ozn.:

Označení napojení:

Funkční text:

H

RX:42 / RY:32

(-H1)

(x1¶x2)

Porucha pásového dopravníku

Page 89: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 87

Vložení cívky stykače a kontaktového pole

V kontaktovém poli se zobrazují všechny kontakty příslušného přístroje. Tento způsob zobrazení křížových odkazů se často používá u cívek sty-kačů nebo u motorových jističů.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Symbol.

� Otevře se dialog Výběr symbolů.

2. V dialogu Výběr symbolů zvolte kartu Seznam.

3. Jestliže jste tak dosud neučinili, aktivujte nyní filtr Vícepólové symboly IEC.

4. Do pole Přímé zadávání zadejte K.

Page 90: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

88 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

5. V seznamu označte cívku K a stiskněte tlačítko [OK].

� Symbol je nyní připojen k ukazateli myši a lze jej umístit do Grafického editoru.

6. Umístěte cívku do schématu zapojení na souřadnice RX:25 / RY:42 a klepněte levým tlačítkem myši.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Všeobecný přístroj.

7. V dialogu vlastností přejděte na kartu Cívka.

8. Do pole Viditelné ozn. zadejte -K1.

9. Převezměte předdefinované Označení napojení A1¶A2.

10. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 91: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 89

11. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Tím, že u cívky použijete stejné viditelné ozn. jako u výkonový spínač na první stránce schématu zapojení, aplikace EPLAN vytvoří automaticky kontaktové pole. Toto pole obsahuje označení napojení, symboly a umí-stění kontaktů ve schématu zapojení, na které cívka odkazuje křížovým odkazem. Kontaktové pole je zobrazeno pod cívkou.

Přidání dalšího kontaktu cívky

Následně pomocí dialogu Výběr symbolů vložte další kontakt cívky. Chcete-li kontakt vyhledat prostřednictvím položky Přímé zadávání, zadejte S a poté vyberte spínací kontakt s číslem symbolu 1. Spínací kontakt umístěte na souřadnice RX:33 / RY:32 a také zde jako Viditelné ozn. zadejte -K1.

Page 92: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

90 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Tip:

Viditelné ozn. lze převzít rovněž pomocí výběru ozn. V dialogu vlastno-stí tedy stiskněte tlačítko [...], které se nachází vedle pole Viditelné ozn.. Následně otevřený dialog Výběr ozn. zobrazuje všechna ozn., kte-rá jsou v projektu k dispozici a která lze u příslušné funkce použít. Zde můžete tedy některé ze stávajících ozn. po označení převzít stisknutím tlačítka [OK] nebo vytvořit nové stisknutím tlačítka [Další].

Příklad:

Obrázek ukazuje příklad dialogu Výběr ozn. pro vložený spínací kontakt.

Křížový odkaz na cívku na stejné stránce se ve schématu zapojení zo-brazí ihned. Aby však byl kontakt zobrazen i v kontaktovém poli, budete případně muset aktualizovat zobrazení (cesta v nabídce: Zobrazení > Nově vykreslit).

Page 93: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 91

Vložení kontaktů a kontaktových polí motoro-vého jističe

Závěrem vložte také na tuto stránku ještě dva kontakty motorového jisti-če -Q2 umístěného na první stránce schématu zapojení.

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Symbol.

� Otevře se dialog Výběr symbolů.

2. V dialogu Výběr symbolů zvolte kartu Seznam.

3. Jestliže jste tak dosud neučinili, aktivujte nyní Filtr Vícepólové symboly IEC.

4. Do pole Přímé zadávání zadejte O.

5. V seznamu označte rozpínací kontakt O a stiskněte tlačítko [OK].

Page 94: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

92 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Symbol je nyní připojen k ukazateli myši a lze jej umístit do Grafického editoru.

6. Umístěte rozpínací kontakt do schématu zapojení na souřadnice RX:42 / RY:22 a klepněte levým tlačítkem myši.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Všeobecný přístroj.

7. V dialogu vlastností přejděte na kartu Rozpínací kontakt.

8. Do pole Viditelné ozn. zadejte -Q2. Viditelné ozn. můžete rovněž převzít pomocí výběru ozn. Stiskněte tedy tlačítko [...], které se nachází vedle pole Viditelné ozn. a v následném dialogu Výběr ozn. vyberte položku -Q2.

9. Stiskněte tlačítko [OK].

10. Poté zvolte Kontextové menu > Přerušit akci, čímž akci ukončíte.

Poté pomocí dialogu Výběr symbolů vložte další spínací kontakt (název symbolu pro Přímé zadávání: S; číslo symbolu: 1). Spínací kontakt umí-stěte na souřadnice RX:25 / RY:22 a také zde jako Viditelné ozn. zadejte -Q2.

Tímto jste právě vytváření schématu zapojení na druhé straně dokončili.

Page 95: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 93

Jakmile je kontakt s viditelným ozn. -Q2 umístěn, zobrazí se na symbolu na první stránce schématu zapojení ihned příslušný křížový odkaz na motorový jistič.

U samotného motorového jističe se nyní vložené kontakty zobrazují jako kontaktová pole. Kontakty s křížovými odkazy se na čáře účinnosti moto-rového jističe zobrazují jako symboly. Dále jsou v kontaktovém poli zo-brazena označení napojení kontaktů a jejich a umístění ve schématu za-pojení.

Page 96: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

94 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Otevřete první stránku schématu zapojení (=ANL+SCP/1) a ještě jednou si kontaktové pole prohlédněte.

Tip:

Z právě vloženého spínacího kontaktu –Q2 lze přejít přímo na motorový jistič na první straně schématu zapojení. Klepněte na kontakt a zvolte Kontextové menu > Přejít na (protikus).

Změna pozice kontaktového pole

Aby bylo možno kontakty zobrazovat jako kontaktová pole, musí být v dialogu vlastností motorového jističe provedeno příslušné nastavení zo-brazení kontaktového pole.

Prohlédněte si prosím ještě jednou toto nastavení motorového jističe.

1. Ve schématu zapojení poklepejte na motorový jistič –Q2.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Všeobecný přístroj.

2. V dialogu vlastností přejděte na kartu Zobrazení.

� Rozbalovací seznam Kontaktové pole již obsahuje správné nastavení kontaktového pole. Pomocí možnosti U symbolu se kontaktové pole zobrazí vedle symbolu. Toto nastavení se při vkládání motorových jističů vyplňuje automaticky.

Page 97: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 95

3. Klepněte na tlačítko [...], které se nachází vedle pole Kontaktové pole.

� Otevře se dialog Pozice kontaktového pole. V tomto dialogu lze "ručně" stanovit pozici kontaktového pole vzhledem ke vkládacímu bodu přístroje.

4. Deaktivujte zatrhávací políčko Automaticky vyrovnáno.

� Pole Poloha X a Poloha Y se uvolní.

5. Zadejte do pole Poloha X hodnotu -48,00 mm a zavřete dialog Pozice kontaktového pole tlačítkem [OK].

6. Stiskněte tlačítko [OK].

� Pozice kontaktového pole byla přesunuta na druhou stranu sym-bolu "Motorový jistič".

Page 98: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování křížových odkazů

96 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

7. Původní zobrazení kontaktového pole obnovíte tak, že pravým tlačítkem myši klepnete na motorový jistič a v kontextovém menu vyberete položky nabídky Text > Zrušit posunutí textu vlastnosti.

Tím jsou obě stránky schématu zapojení vašeho projektu dokončeny. V následujících kapitolách se dozvíte jak vloženým přístrojům přiřazovat artikly.

Page 99: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 97

Vybrat artikl

V předchozích dvou kapitolách jste vytvořili jednoduché schéma zapoje-ní. Nežli nyní započnete s vyhodnocováním a např. vytvářením auto-matického kusovníku artiklů, budete nejprve muset zanést artikly pro vložené přístroje.

Za tímto účelem je vám k dispozici v dialogu vlastností symbolů karta Artikly. Zde lze artikly zanést ručně nebo je vybírat prostřednictvím "Výběru artiklů".

Co byste měli vědět předem

Co je výběr artiklů? Výběr artiklů je dialog, s jehož pomocí lze ze zdroje dat Artikly vybírat příslušná data. V běžném případě máte v dialogu Výběr artiklů k dispo-zici artikly uložené ve Správě artiklů, která je součástí aplikace EPLAN.

Co je správa artiklů? Správa artiklů je součást aplikace, ve které lze spravovat informace o artiklech a osobách, jako jsou například informace Artikly, Zákazníci, Výrobci nebo Dodavatelé. Data se ukládají do interní databáze, která je součástí aplikace EPLAN, a jsou již vyplněna vzorovými daty. Ke správě dat artiklů potřebujete minimálně znalosti stupně Pokročilý a z tohoto dů-vodu zde nyní správa artiklů není rozvedena podrobněji.

Přiřazení artiklů

1. Dle potřeby nejprve otevřete první stránku schématu zapojení (=ANL+SCP/1) svého cvičného projektu.

2. Prostřednictvím nabídky Zobrazení > Vkládací body zobrazte vkládací body příslušných elementů.

3. Poklepejte na vkládací bod spínače -Q1.

� Otevře se dialog Vlastnosti (symboly): Všeobecný přístroj.

Page 100: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

98 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

4. V dialogu vlastností přejděte na kartu Artikly.

5. V poli Číslo artiklu klepněte na [...]. Tlačítko se zobrazí, jakmile klepnete do příslušné buňky ve sloupci Číslo artiklu.

� Otevře se dialog Výběr artiklů. Co se týče struktury, je dialog stejný jako Správa artiklů. V levé polovině se artikly zobrazují ve stromovém zobrazení, v seznamu nebo v kombinaci obou těchto zobrazení, přičemž struktura stromu je standardně rozdělena na úrovně hierarchie Elektrotechnika, Fluidní a Mechanika. V pravé polovině dialogu se zobrazí odpovídající data elementu nebo elementů, které jste označili v levé polovině okna.

Page 101: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 99

6. Rozbalte nyní strom artiklů v levé části obrazovky. Klepnete např. postupně na příslušné znaménko plus před hladinami Artikly, Elektrotechnika, Jednotlivý díl, Všeobecné a na hladiny produktových skupin, jako např. Kabely. Nebo postupně označte příslušnou hladinu ve stromové struktuře a poté zvolte v kontexto-vém menu položku nabídky Rozbalit.

� Struktura produktové nadskupiny Elektrotechnika je nyní roz-balena. Na nejspodnější úrovni se ve stromu zobrazují jednotlivá čísla artiklů.

Page 102: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

100 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

7. Chcete-li snížit počet zobrazených dat, vyberte příslušný filtr. Stis-kněte tlačítko [...], které se nachází vedle pole Automatický filtr.

� Otevře se dialog Automatický filtr. Zatrhávací políčko Označo-vací písmeno (Q) je již označeno.

8. Potvrďte toto nastavení stisknutím tlačítka [OK].

� Dialog Automatický filtr se opět zavře.

Page 103: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 101

9. V nabídce Výběr artiklů u příslušných zatrhávacích políček Auto-matického filtru zvolte položku Aktivní. Nastavení filtru budou použita.

� Ve struktuře stromu se nyní zobrazují artikly, které vyhovují pod-mínkám nastavení filtru.

10. Ve stromu z produktové skupiny Silnoproudé spínače vyberte artikl SIE.3LD2 504-0TK53.

� Na pravé straně dialogu Výběr artiklů jsou nyní v datových polích zobrazena data označeného artiklu. Dále je v Grafickém náhledu zobrazen obrazový soubor uložený na artiklu.

11. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 104: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

102 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Aplikace EPLAN otevře dialog Konflikt. Tento dialog se ve Výběrí artiklů otevře vždy, když je zjištěn rozdíl mezi daty uloženými u artiklu a daty uloženými u symbolu.

12. U vlastnosti Technické veličiny klepněte na pole Možnost a z rozbalovacího seznamu vyberte záznam Zachovat. Tím bude cha-rakteristická veličina 16A uložená u symbolu (= Funkce) zachována.

13. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Konflikt se zavře. Vybraná data artiklů se převezmou do odpovídajících polí na kartě Artikly, přičemž hodnoty v polích Počet kusů / množství jsou nastaveny na 1.

Page 105: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 103

14. Stisknutím tlačítka [OK] zavřete dialog vlastností.

� Nová data artiklu se uloží k symbolu.

Upozornění:

• Která data se na pravé straně karty Artikly zobrazí, závisí na nasta-vení rozbalovacího seznamu Kategorie. Jestliže je zde nastaven záznam Data artiklů, tak se nejprve nezo-brazí žádná data. Až když v dialogu vlastností klepněte na [OK] nebo [Převzít], budou data ze správy artiklů (jako např. Číslo artiklu, Ty-pové číslo atd.) převzata do projektu. Tyto hodnoty zde nelze měnit. Jestliže jste vybrali záznam Referenční data artiklu, zobrazí se zde data jako např. Životnost, která také můžete ve Správě artiklů uložit pro artikl. Narozdíl od "čistých" dat artiklů však máte možnost tato data v dialogu vlastností měnit a upravovat pro příslušný přístroj ve svém projektu.

• Jestliže jste do karty Artikly nedopatřením zanesli nebo zde zvolili ne-správné číslo artiklu, lze toto číslo opět smazat, a to označením přís-lušné buňky v tabulce a stisknutím tlačítka (Smazat).

Page 106: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

104 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Opakujte výše uvedené kroky i u níže uvedených přístrojů. Přitom pří-strojům přiřaďte dle uvedených Čísel artiklů příslušné artikly. Otevře-li se přitom dialog konfliktu, měly by být zachovány vlastnosti uložené k symbolům (= Funkce). Za tímto účelem u jednotlivých vlastností vždy nastavte možnost Zachovat.

Přístroje Viditelné ozn.

Číslo artiklu Počet kusů / množství

Strana 1 Napájení (=ANL+SCP/1)

Tavná pojistka -F1 PXC.0913032 1x

Tavná pojistka -F2 PXC.0913032 1x

Transformátor -T1 SIE.4AV2400-2EB00-0A 1x

Tavná pojistka -F3 PXC.0913032 1x

Tavná pojistka -F4 SIE.5SG5700 SIE.5SE2310 SIE.5SH5010 SIE.5SH4362

1x 3x 3x 3x

Motorový jistič -Q2 MOE.046938 1x

Svorka (označení: 1)

-X1 PXC.3044131 1x

Svorka (označení: 2)

-X1 PXC.3044131 1x

Svorka (označení: 3)

-X1 PXC.3044131 1x

Svorka (označení: PE)

-X1 PXC.3044157 1x

Kabel -W1 LAPP.0014 1043 (4G2,5) 1x

Motor -M1 SIE.1LA7070-4AB10-ZA11 1x

Definice svorkovnice

-X1 PXC.0811969 1x

Jednotlivé svorky z první stránky schématu zapojení sme rozlišili tak, že jsme do shora uvedené tabulky zařadili i označení jednotlivých svorek.

Page 107: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vybrat artikl

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 105

Přístroje Viditelné ozn.

Číslo artiklu Počet kusů / množství

Strana 2 Řízení ET1 (=ANL+SCP/2)

Spínač / tlačítko (rozpínací kontakt)

-S1 SIE.3SB3201-0AA21 1x

Spínač / tlačítko (nouzový vypínač)

-S2 PILZ.400410 1x

Spínač / tlačítko (spínací kontakt)

-S3 SIE.3SB3201-0AA41 1x

Cívka -K1 SIE.3RT1024-1BB44-3MA0 1x

Signálka -H1 SIE.3SB3217-6AA20 1x Poté, co jste v tomto oddílu některým přístrojům přiřadili artikly, můžete nyní v následující kapitole začít s vyhodnocováním.

Page 108: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

106 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Generování vyhodnocení

Poté, co jste v předcházejících kapitolách vytvořili schéma zapojení a vloženým přístrojům jste přiřadili artikly, provedete nyní vyhodnocení informací svého schématu zapojení v aplikaci EPLAN a necháte auto-maticky zobrazit různé stránky vyhodnocení.

Jednotlivě by měly být zobrazeny následující stránky projektu:

• Plán svorkovnice

• Plán kabelů

• Kusovník artiklů

• Obsah.

Co byste měli vědět předem

Co jsou vyhodnocení? Vyhodnocení jsou dotazy na data daného projektu. Jsou generována automaticky a lze je vypisovat přímo na strany nebo do popisových sou-borů. Sem patří např. plány svorkovnic, seznamy přístrojů a obsahy.

Co jsou strany vyhodnocení? Strany vyhodnocení jsou strany projektu, které představují výsledek vy-hodnocení. Vyhodnocení se dále dělí na různé typy vyhodnocení. Aby se data projektu zobrazila ve stranách vyhodnocení přehledně strukturova-ná a formátovaná, přiřazují se typům vyhodnocení v nastavení formuláře. Formuláře obsahují zástupné objekty, které se během vyhodnocení na-plní daty projektu.

Page 109: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 107

Generování plánu svorkovnice

1. Zvolte položky nabídky Obslužné programy > Vyhodnocení > Vytvořit.

� Otevře se dialog Vyhodnocení - EPLAN_start. Pomocí tohoto dialogu lze vytvářet a spravovat jednotlivá vyhodnocení projektu.

2. Přejděte na kartu Vyhodnocení.

� Ve stromovém zobrazení se na levé straně zobrazují vyhodnoce-ní, která byla v daném projektu již vytvořena. Když strom rozbalíte (např. v nabídce Kontextové menu > Rozbalit), zobrazí se pod náz-vem projektu pouze obě dílčí úrovně Stránky a Vložená vyhodno-cení. Dosud však váš cvičný projekt neobsahuje žádná vyhodnocení, neboť žádná nebyla vytvořena!

Page 110: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

108 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

3. Stiskněte tlačítko [Nové].

� Aplikace EPLAN otevře dialog Stanovit vyhodnocení.

4. Převezměte pro pole Forma výstupu předem nastavenou hodnotu Strana.

5. V poli Vybrat typ vyhodnocení označte položku Plán svorkovni-ce. Aby se tato položka zobrazila, je třeba buď dialog zvětšit nebo zobrazené záznamy přesunout prostřednictvím posuvníku na okraji pole.

6. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 111: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 109

� Otevře se dialog Filtr / řazení - Plán svorkovnice. Pomocí tohoto dialogu lze určit nastavení filtrování, třídění a přechodu na novou stranu pro strany, které si přejete zobrazit. Pro váš projekt však toto nastavení nemá význam.

7. Potvrďte tato nastavení stisknutím tlačítka [OK].

� Aplikace EPLAN otevře dialog Plán svorkovnice (Celkem). V tomto dialogu určíte počáteční stranu pro dané vyhodnocení, zde plán svorkovnice. Tímto jsou strany vyhodnocení zařazeny do stáva-jící struktury stran projektu.

Page 112: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

110 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

8. Do pole Zařízení zadejte ANL. Protože však toto označení již ve va-šem projektu existuje, můžete jej vybrat i prostřednictvím dialogu vý-běru. Stiskněte tlačítko [...], které se nachází vedle pole Zařízení.

9. V následujícím dialogu =Zařízení (EPLAN_start) označte označení ANL a stisknutím tlačítka [OK] se vraťte do dialogu Plán svorkovni-ce (Celkem).

10. Do pole Místo instalace zadejte ASW.

11. Stiskněte tlačítko [OK].

Page 113: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 111

� Aplikace EPLAN vytvoří stránku s plánem svorkovnice. Všechny otevřené dialogy se zavřou a současně se vrátíte opět do dialogu Vyhodnocení - EPLAN_start.

12. Rozbalte nyní strom v levé části obrazovky. Klepněte např. postupně na příslušné znaménko plus před hladinami Stránky, Plán svor-kovnice a =ANL+SCP-X1.

� Pod vyhodnocením Plán svorkovnice byla u svorkovnice =ANL+SCP-X1 uložena stránka vyhodnocení =ANL+ASW/1.

13. Klepněte na [Zavřít].

V Navigátoru stran se nyní zobrazuje nová stránka. Je možné, že bu-dete muset nejprve rozbalit strukturu stromu a současně zvětšit okno Navigátoru stran, nežli uvidíte novou stránku =ANL+ASW/1 s popisem Plán svorkovnice =ANL+SCP-X1.

Page 114: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

112 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Upozornění:

Popis strany jako Plán svorkovnice =ANL+SCP-X1 dostanete, jestliže jako v našem právě zmíněném příkladu je v dialogu Plán svorkovnice (celkem) aktivováno zatrhávací políčko Automatický popis stránek (viz obrázek dialogu na straně 110). Deaktivací zatrhávacího políčka Automatický popis stránek máte také možnost zadat vlastní popis příslušné stránky vyhodnocení v poli Popis stránky.

Otevřete stránku např. poklepáním a plán svorkovnice si prohlédněte v Grafickém editoru.

Page 115: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 113

Nastavení kusovníku artiklů

Před vytvořením kusovníku artiklů je nejprve třeba provést zvláštní na-stavení. V opačném případě nebude artikl umístěný na definiční čáře kabelu při zobrazení kusovníku artiklů zohledněn.

1. Zvolte tedy položky nabídky Obslužné programy > Vyhodnocení > Vytvořit.

� Otevře se dialog Vyhodnocení - EPLAN_start.

2. Stiskněte tlačítko [Nastavení].

3. Zvolte položku nabídky Artikly.

� Otevře se dialog Nastavení: Artikl.

4. V tabulce Zohlednit artikl deaktivujte zatrhávací políčko Přístroje bez artiklového čísla, aby byly tyto přístroje při výstupu kusovníku artiklů ignorovány.

5. Zatrhávací políčko Artikl svorkovnice je podle použité šablony projektu standardně zapnuto. Pokud by to tak u vás nebylo, tak jej aktivujte.

6. Podle potřeby kromě toho aktivujte také zatrhávací políčka Artikl svorek a Artikl kabelů.

7. Deaktivujte všechna ostatní standardně zapnutá zatrhávací políčka.

Page 116: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

114 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

8. Stiskněte tlačítko [OK].

Nyní pokračujte v zobrazování dalších stránek vyhodnocení.

Zobrazení dalších stran vyhodnocení

Opakujte kroky uvedené v prvním oddílu této kapitoly i u vyhodnocení Plán kabelů, Kusovník artiklů a Obsah. Jednotlivé kroky provádějte v uvedeném pořadí a vytvořte stránky vyhodnocení jednu po druhé v dialogu Vyhodnocení - EPLAN_start prostřednictvím tlačítka [Nové]. U každé stránky zvolte v dialogu Stanovit vyhodnocení příslušný typ vyhodnocení.

Page 117: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 115

U dalších stránek vyhodnocení není třeba zadávat nová označení. Díky tomu nemusíte např. v dialogu Plán kabelů (Celkem) zadávat nová označení, nýbrž můžete převzít některou ze stávajících struktur z pole Navigátor stran. Rozbalte tedy strukturu stromu v tomto poli a označte stranu vyhodnocení s popisem Plán svorkovnice =ANL+SCP-X1.

Označení této stránky budou převzata do polí Zařízení a Místo instala-ce a pro Název strany bude navržena následující volná stránka. Namí-sto čísla "2" do pole Název stránky zadejte číslo 10.

Page 118: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

116 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

V následujícím výstupu Kusovník artiklů poté příslušně ve stromu oz-načte stranu s popisem Plán kabelů =ANL+SCP-W1. Do pole Název stránky zadejte tentokrát číslo 20.

Závěrem zařaďte Obsah za titulní stranu tak, že v poli Navigátoru stran označíte stránku s popisem Titulní strana.

Jakmile vytvoříte obsah, bude rozbalená struktura stromu v dialogu Vyhodnocení - EPLAN_start vypadat takto:

Jednotlivá vyhodnocení jsou seřazena sestupně dle abecedy. Žlutá iko-na přitom zobrazuje všechny typy vyhodnocení, které představují přehledy vyhodnocení (např. Kusovník artiklů, Obsah, Seznam svorkov-nic apod.). Oranžová ikona charakterizuje typy vyhodnocení dle funkcí (např. Plán kabelu, Plán svorkovnice, Plán napojení svorkovnice apod.).

Další nižší hladina, ve stromu zobrazená žlutou nebo oranžovou ikonou otevřené zásuvky stolu ( nebo ), je označena jako "Blok vyhodnoce-ní" nebo zkráceně "Blok". Všechny stránky vyhodnocení náležící k určitému elementu (např. kabelu nebo svorkovnici) tvoří jeden jediný blok.

Ve vašem aktuálním cvičném projektu u každého vyhodnocení existuje pouze jeden blok vyhodnocení. Kdyby však schéma zapojení obsahova-lo dvě svorkovnice -X1 a -X2, tvořily by např. stránky plánu svorkovnice -X1 svůj vlastní blok a stránky plánu svorkovnice -X2 další blok.

Na nejspodnější úrovni jsou ve stromu uvedeny zobrazené stránky. Jsou označeny stejnou ikonou jako v Navigátoru stran.

Page 119: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 117

Ukončete dialog stisknutím tlačítka [Zavřít] a prohlédněte si změněnou strukturu svého cvičného projektu v rozbaleném Navigátoru stran.

Poté opět otevřete nově zobrazené stránky a tyto stránky si rovněž proh-lédněte v Grafickém editoru.

Page 120: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Generování vyhodnocení

118 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Takto vypadá např. zvětšené zobrazení obsahu (stránka =ANL+DBT/2) v Grafickém editoru.

Zobrazením stránek vyhodnocení jsou vytvoření a zpracování cvičného projektu hotovy. V dalších kapitolách se zabýváme doplňkovými tématy, jakými jsou například vytváření a vkládání maker a vyhledávání dat pro-jektu. Následně se naučíte vyhodnocení ve svém projektu zobrazovat dle nejmodernějších trendů pomocí šablon vyhodnocení.

Chcete-li, můžete nyní stránky svého projektu vytisknout. Další k tomuto tématu naleznete v kapitole "Tisk projektu" na straně 139. Strany projektu lze samozřejmě vytisknout i později, například dle jednotlivých kapitol.

Page 121: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 119

Vytvoření a vložení makra

Aplikace EPLAN nabízí možnost používání různých typů maker. V nás-ledujících oddílech vytvoříme okénkové makro a toto makro později vložíme. Vytvoření a vkládání maker jiných typů, např. stránkových maker a symbolových maker se odehrává obdobně. Další informace o těchto ostatních typech maker získáte v nápovědě on-line aplikace EPLAN.

Co byste měli vědět předem

Co jsou makra? Makra jsou v aplikaci EPLAN libovolné výřezy ze stránek nebo projektů, které se ukládají k dalšímu použití. Tvorba maker přináší tu výhodu, že výřezy není třeba při každém použití znovu vytvářet při rutinní práci.

Co je okénkové makro? Okénkové makro představuje libovolnou oblast stránky. Všechny objekty, jejichž vkládací bod se nachází uvnitř určité oblasti, se ukládají do okén-kového makra.

Vytvořit okénkové makro

1. Dle potřeby nejprve otevřete první stránku schématu zapojení (=ANL+SCP/1) svého cvičného projektu.

2. Vyberte položky nabídky Zpracovat > Vytvořit okénkové makro.

� U ukazatele myši se zobrazí blok s přerušovanou čárou.

3. Umístěte ukazatel myši do pravého horního rohu schématu zapojení (např. na souřadnice RX:74 / RY:6), klepněte levým tlačítkem myši a myší obtáhněte oblast, která bude obsahovat celý výřez schématu zapojení, a to včetně položky Sloupcový funkční text s popisem Pásový dopravník.

Page 122: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

120 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

� Oblast, která bude označena, je při označování zvýrazněna tučným rámečkem.

4. Klepněte opět levým tlačítkem myši (např. na souřadnicích RX:97 / RY:60).

� Všechny objekty v oblasti jsou označeny a aplikace EPLAN otevře dialog Uložit jako. V poli Adresář je uveden nastavený standardní adresář určený pro ukládání maker.

Page 123: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 121

5. Do pole Název souboru zadejte název makra Pohon.

6. Do pole Popis zadejte popis makra Pásový dopravník. Zde uvedený text ze zobrazí v poli komentáře při vkládání makra, a tak vám usnadní případný výběr.

7. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Uložit jako se zavře. Makro je uloženo do nastaveného adresáře pod názvem Pohon.ems.

Vložit okénkové makro

Nežli uložené makro opět vložíte, vytvořte nejprve další stránku schéma-tu zapojení typu Schéma vícepólového zapojení. Ve stromovém zo-brazení Navigátoru stran tedy označte svoji druhou stránku schématu zapojení (=ANL+SCP/2) a stisknutím klávesové zkratky [Ctrl] + [N] vytvořte novou stránku s Popisem strany Rezerva. Na tuto cvičnou stránku nyní v Grafickém editoru vložíte právě uložené makro.

Page 124: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

122 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

1. Vyberte položky nabídky Vložit > Okénkové makro.

� Aplikace EPLAN otevře dialog Vybrat makro.

2. Aktivujte zatrhávací políčko Náhled.

� V pravé oblasti dialogu se zobrazí grafický náhled označeného makra. Dále je makro zobrazeno v Grafickém náhledu.

3. V nastaveném adresáři určeném k ukládání maker vyberte makro Pohon.ems.

� V poli komentáře pod náhledem se zobrazí zdrojový projekt, ve kterém bylo makro vytvořeno, i popis makra.

4. Klepněte na tlačítko [Otevřít].

� Makro je nyní připojeno k ukazateli myši.

5. Umístěte makro do schématu zapojení na libovolnou pozici a klepněte levým tlačítkem myši. Tím makro vložíte.

� Otevře se dialog Režim vkládání. V tomto dialogu zadejte, jak si přejete přístroje při vkládání číslovat.

Page 125: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 123

6. Zvolte zde možnost Očíslovat. Tím budou přístroje vkládané prost-řednictvím makra číslovány automaticky (v režimu on-line). Přitom bude u čítače ozn. vždy zohledněn následující volný čítač příslušné-ho označovacího písmena.

7. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Režim vkládání se zavře a makro je umístěno. Protože makro je ještě stále připojeno k ukazateli myši, máte nyní možnost makro ještě jednou vložit.

8. Akci však ukončete, a to volbou Kontextové menu > Přerušit akci.

Tip:

K vložení makra můžete při vkládání používat i následující klávesy:

[Y] + [X]: Makro bude upevněno na své původní pozici. [Y]: Makro lze ve své původní pozici přesouvat pouze vodorovně. [X]: Makro lze ve své původní pozici přesouvat pouze svisle.

Page 126: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Vytvoření a vložení makra

124 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Takto by na straně schématu zapojení s popisem Rezerva (=ANL+SCP /3) mohlo vypadat vložené makro Pohon např. v Grafickém editoru.

Tip:

Prostřednictvím položek nabídky Strana > Stránkové makro > Vložit můžete okénkové nebo symbolové makro vložit rovněž jako stránkové makro. V následujícím otevřeném dialogu Vybrat makro musíte pak příslušně jako Soubory typu zvolit položku Okénkové makro (*.ema) nebo Symbolové makro (*.ems). Vznikne přitom, stejně jako při vklá-dání stránkových maker, nová stránka projektu.

Page 127: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 125

Hledání a nahrazení dat projektu

Během projektování je často nezbytné v projektu cíleně hledat určitá da-ta za účelem jejich dodatečného zpracování. V následujících kapitolách vám ukážeme jak ve svém cvičném projektu hledat určitý text dle určité-ho ozn. a jak tyto objekty následně zpracovat.

Hledání a nahrazení označení přístroje

U všech pojistek v projektu s viditelným ozn. -F si přejete stávající označení nahradit novým.

1. Označte ve stromovém zobrazení Navigátoru stran projekt EPLAN_start.

2. Zvolte položky nabídky Hledat > Hledat.

� Otevře se dialog Hledat.

3. Do pole Vyhledat zadejte hledaný výraz -F*. Při hledání můžete používat také zástupné znaky (např. * nebo ?).

� Nastavení nezbytná pro hledání jsou standardně již provedena. Jestliže však nastavení ve vašem dialogu neodpovídají nastavením uvedeným na následujícím obrázku, je třeba ještě provést kroky 4 až 7. V opačném případě můžete rovnou stisknout tlačítko [OK].

Page 128: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

126 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

4. Ve skupinovém poli Hledat v určete, ve kterých objektech se má hledaný výraz hledat. Aktivujte zatrhávací políčko Ozn. / označení.

5. Ve skupinovém poli Hledat na můžete z hledání vyloučit určité druhy stránek. Aktivujte zatrhávací políčka Logické stránky a Grafické stránky.

6. Kromě toho máte v dialogu ještě možnost výsledky vyhledávání dle potřeby zapsat do jednoho z dvou seznamů výsledků. Zvolte mož-nost Seznam výsledků 1.

7. Záběr vyhledávání závisí na zadaném výběru. Pokud jste si již označili určitý samostatný projekt, pak je zatrhávací políčko Použít na celý projekt aktivní a zašedlé. Příslušné nastavení pak již nelze měnit. Pokud tomu tak není, pak toto zatrhávací políčko aktivujte, čímž do vyhledávání zahrnete celý projekt.

Page 129: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 127

8. Stiskněte tlačítko [OK].

� Dialog Hledat se zavře. Aplikace EPLAN spustí vyhledávání, nás-ledně otevře dialog Výsledky hledání a zobrazí v něm nalezené záznamy.

Všechny pojistky uložené v projektu se v dialogu zobrazí ve formě tabul-ky. Nevidíte-li všechny položky seznamu, zvětšete dialog a dle potřeby rovněž přizpůsobte šířku jednotlivých sloupců.

Pod zobrazenými výsledky hledání dále aplikace EPLAN zobrazuje v textovém poli stránku, na které se aktuálně označený objekt nachází.

Tip:

Jestliže v dialogu Výsledky hledání označíte objekt, který se nachází na některé ze stránek projektu, je tato stránka zobrazena v Grafickém náh-ledu. Umístění příslušného objektu je v náhledu zvýrazněn soustřednými kruhy.

Page 130: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

128 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Následující obrázek ukazuje Grafický náhled, poté co byl v seznamu výsledků označen výsledek hledání dle hodnoty -F1.

Tip:

Pro rychlé otevření dialogu Hledat lze použít klávesovou zkratku [Ctrl] + [F]. Jestliže jste zobrazili panel nástrojů Hledat (např. pomocí kontexto-

vého menu panelu nabídek), tak lze dialog otevřít také tlačítkem (Hle-dat) (viz také oddíl "Zobrazení a skrytí panelů nástrojů" na straně 18).

Nahrazení označení přístroje

1. V dialogu Výsledky hledání označte všechny položky.

2. Zvolte Kontextové menu > Nahradit.

� V otevřeném dialogu Nahradit se zobrazí hodnota -F1 první označené položky.

Page 131: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 129

3. Odstraňte číslici 1 z pole Vyhledat a do pole Nahradit zadejte hodnotu -CB.

4. Stiskněte tlačítko [OK].

� V dialogu Výsledky hledání bude označení -F nahrazeno novou hodnotou -CB. Rovněž ve schématu zapojení dojde k přejmenování všech označených přístrojů.

Page 132: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

130 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Tip:

Kontextové menu dialogu Výsledky hledání obsahuje další velmi užiteč-né funkce aplikace pro hledání a zpracování dat projektu. Výběrem po-ložky Přejít na (grafika) můžete například přejít z označeného objektu v seznamu výsledků hledání na příslušné místo na stránce projektu.

Hledání textu a zpracování hledaných záznamů

Nežli začnete nové hledání, odstraňte nejprve všechny dosavadní záz-namy. V opačném případě tyto záznamy zůstanou v seznamu výsledků zachovány.

1. V dialogu Výsledky hledání označte všechny položky.

2. Zvolte Kontextové menu > Smazat všechny záznamy.

Dialog Výsledky hledání je nyní opět prázdný. Začněte nyní nové hle-dání, a sice stisknutím kombinace kláves [Ctrl] + [F].

3. Do pole Vyhledat zadejte hledaný výraz Pásový dopravník.

4. Deaktivujte ve skupinovém poli Hledat v zatrhávací políčko Ozn. / označení a aktivujte místo něj políčko Texty.

Page 133: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 131

5. V případe potřeby aktivujte zatrhávací políčko Použít na celý projekt, tak aby byl do vyhledávání zahrnut celý projekt.

6. Stiskněte tlačítko [OK].

� V dialogu Výsledky hledání je zobrazen jeden záznam hledané-ho pojmu Pásový dopravník.

Page 134: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Hledání a nahrazení dat projektu

132 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

7. Označte druhý záznam v seznamu.

� Jestliže jste otevřeli Grafický náhled, lze spatřit, že se u druhého záznamu jedná o sloupcový funkční text, který jste společně s okén-kovým makrem vložili na stránku =ANL+SCP/3.

8. V kontextovém menu vyberte položku Vlastnosti (nebo na zásobník poklepejte myší).

� Otevře se dialog Vlastnosti sloupcového funkčního textu (srov. obrázek na straně 76). Na kartě Text je výraz Pásový dopravník již označen.

9. Zde zadejte přímo nový text Pohon pásového dopravníku 2.

10. Stiskněte tlačítko [OK].

� V seznamu výsledků hledání a ve schématu zapojení na straně s popisem Rezerva (=ANL+SCP/3) se nyní zobrazuje nový sloupcový funkční text.

Nežli celý svůj projekt vytisknete, měli byste nejprve všechna vyhodno-cení doplnit a aktualizovat. Postup je uveden v následující kapitole.

Page 135: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 133

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

V předchozích dvou kapitolách jste doplnili a pozměnili data svého cvičného projektu. Vytvořili jste novou stránku a vložením okénkového makra jste projekt rozšířili o další přístroje. Aby však tyto změny byly v projektu viditelné, je třeba nyní doplnit a aktualizovat jeho vyhodnocení.

Co byste měli vědět předem

Co je blok vyhodnocení? Bloky vyhodnocení jsou stránky vyhodnocení, které patří k sobě. Při aktualizaci vyhodnocení se zaktualizují všechny stránky vyhodnocení, které patří do jednoho bloku vyhodnocení. Všechna vyhodnocení, která patří k bloku vyhodnocení, mají stejnou počáteční stranu.

Co je šablona vyhodnocení? V šablonách vyhodnocení lze provádět nastavení vyhodnocení. Tato nastavení můžete opakovaně používat při generování nových vyhodno-cení. Šablony vyhodnocení lze plně generovat zcela nově nebo lze vycházet ze stávajících vyhodnocení.

Aktualizace vyhodnocení

1. Ve stromovém zobrazení Navigátoru stran označte úroveň identi-fikátoru struktury =ANL (nebo přímo označte název svého cvičného projektu).

2. Zvolte položky nabídky Obslužné programy > Vyhodnocení > Aktualizovat.

� Všechna vyhodnocení, která se nacházejí pod úrovní identifiká-toru struktury =ANL budou aktualizována.

Page 136: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

134 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Prohlédnete-li si následně strany svého cvičného projektu, uvidíte, že stávající přehledy vyhodnocení v projektu (Obsah, Kusovník artiklů) byly aktualizovány. Kdybyste v projektu provedli změny u svorkovnice –X1 nebo u kabelu –W1 (např. jiný funkční text, nový cíl apod.), byly by i tyto změny zahrnuty do aktualizace.

U obou nových přístrojů, svorkovnice –X2 a kabelu –W2, na straně sché-matu zapojení =ANL+SCP/3 nebude aktualizace doposud vygenerova-ných stránek vyhodnocení stačit. Namísto toho musíte provést nové ge-nerování, a sice u položky –X2 generování plánu svorkovnice a u polož-ky –W2 generování plánu kabelu.

Nyní byste mohli postupovat dle popisu v kapitole "Generování vyhodno-cení" na straně 106 a tímto způsobem zobrazit všechny strany vyhodno-cení. V aplikaci EPLAN však máte rovněž možnost využít existující vyhodnocení k vytvoření Šablon vyhodnocení. Následně můžete na základě těchto šablon vyhodnotit celý projekt.

Vytvoření šablony vyhodnocení

Šablony vyhodnocení lze vytvořit v dialogu Vyhodnocení - EPLAN_start prostřednictvím karty Šablony. Lze přitom vytvořit zcela novou šablonu nebo zpracovat některou ze stávajících. Protože již máte k dispozici vyhodnocení v podobě plánu svorkovnice a kabelu, postupujte druhým popisovaným způsobem.

1. Zvolte položky nabídky Obslužné programy > Vyhodnocení > Vytvořit.

� Otevře se dialog Vyhodnocení - EPLAN_start.

2. Přejděte na kartu Vyhodnocení.

3. Označte u vyhodnocení Plán svorkovnice blok vyhodnocení =ANL+SCP-X1 a zvolte Kontextové menu > Vytvořit šablonu vyhodnocení.

Page 137: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 135

4. Tento postup zopakujte i u vyhodnocení Plán kabelů. Označte blok vyhodnocení =ANL+SCP-W1 a zvolte opět Kontextové menu > Vyt-vořit šablonu vyhodnocení.

5. Přejděte na kartu Šablony.

6. Rozbalte nyní strom v levé části obrazovky. Klepněte např. postupně na příslušné znaménko plus před hladinami EPLAN_start, Plán kabelů a Plán svorkovnice.

� Ve stromové struktuře se zobrazují všechny vytvořené šablony.

7. Označíte-li nyní pod Plánem kabelů šablonu 0001, zobrazí se v tabulce v pravé části obrazovky stanovené vlastnosti této šablony. Zde můžete například změnit vlastnosti jako Název šablony (nyní "0001") nebo Počáteční strana bloku vyhodnocení pro všechny stránky obsahující plány kabelů.

Page 138: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

136 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

8. Klepněte na [Zavřít].

Vyhodnocení projektu

Pokud nyní vyhodnotíte celý projekt, vytvoří se vyhodnocení nejprve ze všech stávajících šablon vyhodnocení. Následně aplikace EPLAN aktua-lizuje všechna stávající vyhodnocení.

1. Zvolte položky nabídky Obslužné programy > Vyhodnocení > Vyhodnotit projekt.

� Projekt bude vyhodnocen. V závislosti na rozsahu aplikace může vyhodnocování chvíli trvat.

Poté, co jste takto svá vyhodnocení doplnili a aktualizovali, rozbalte zo-brazení stromu cvičného projektu v Navigátoru stran a prohlédněte si změněnou strukturu.

Page 139: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 137

Projděte si všechny stránky svého projektu a prohlédněte si rovněž nové a změněné stránky v Grafickém editoru. V následující kapitole se ještě nakonec dozvíte jak stránky svého projektu vytisknout.

Page 140: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Doplnění a aktualizace vyhodnocení

138 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

Příklad:

Takto vypadá např. zvětšené zobrazení obsahu (Stránka =ANL+DBT/2) v Grafickém editoru po vyhodnocení projektu.

Page 141: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Tisk projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 139

Tisk projektu

Na závěr této základní uživatelské příručky nejprve vytiskněte všechny stránky svého projektu. Aplikace EPLAN vám samozřejmě nabízí rovněž možnost vytisknout pouze jednu nebo libovolný výběr stránek projektu. Tisknout lze černobíle nebo barevně a tisk lze směrovat na tiskárnu nebo do souboru.

1. Označte v zobrazení stromu Navigátoru stran svůj projekt EPLAN_start.

2. Zvolte položky nabídky Projekt > Tisk.

� Otevře se dialog Tisk.

3. Ve skupinovém poli Tiskárna vyberte z rozbalovacího seznamu požadovanou tiskárnu.

4. Jestliže jste nedopatřením v Navigátoru stran označili pouze jednu stránku nebo nachází-li se kurzor na otevřené stránce, vytiskne se standardně pouze tato aktuální stránka. Tuto skutečnost poznáte dle toho, že ve skupinovém poli Rozsah stránek není zapnuta možnost Celý projekt. V takovém případě tuto možnost aktivujte.

Page 142: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Tisk projektu

140 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka

5. Stiskněte tlačítko [OK].

� Vytisknou se všechny stránky projektu.

Upozornění:

Pomocí Náhledu tisku, který můžete v dialogu tisku otevřít stisknutím stejnojmenného tlačítka, máte možnost stránky určené k tisku ještě před samotným tiskem zkontrolovat. Jestliže zobrazené stránky neodpovídají vašim představám (např. chybí okraj tisku), můžete náhled opět zavřít a případně nastavení tisku pro dialog Tisk stisknutím tlačítka [Nastavení] změnit.

Page 143: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Tisk projektu

EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka 141

Page 144: Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

Tisk projektu

142 EPLAN Electric P8 Základní uživatelská příručka