of 48 /48
1 Znak sprawy: ZPWŁ.272.4.2021 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (dz. U. z 2019 r. poz. 2019) NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiB Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „ustawą PZP”.

Znak sprawy: ZPWŁ.272.4.2021 SPECYFIKACJA WARUNKÓW

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Znak sprawy: ZPWŁ.272.4.2021 SPECYFIKACJA WARUNKÓW

SWIZ Sandomierz GesutPostpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej
przekraczajcej próg unijny o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówie
publicznych z dnia 11 wrzenia 2019r. (dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiB
Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzenia 2019 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej
„ustaw PZP”.
NIP: 7712890034
e-mail: [email protected]
www: http://www.zpwl.bip.net.pl/
Adres skrytki e PUAP: /zpwl/SkrytkaESP.
Zamawiajcy pracuje w dni robocze, od poniedziaku do pitku, w godz. 7:30-15:30
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1 Postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oparciu o przepisy art.
132 i nastpne ustawy z dnia 19 wrzenia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019) o wartoci szacunkowej powyej progów okrelonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
Do czynnoci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawców w postpowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje si przepisy powoanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, a w
sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. 2019 poz. 1145 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbienoci pomidzy zapisami niniejszej
SWZ, a w/w aktami prawnymi pierwszestwo w interpretacji maj w/w akty prawne.
Warto zamówienia przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz przekracza kwot okrelon w obwieszczeniu Prezesa Urzdu
Zamówie Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp
2.2 Zamawiajcy w prowadzonym postpowaniu bdzie stosowa tzw. „procedur odwrócon’’
zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp. Tym samym zamawiajcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a
nastpnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostaa najwyej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spenienia warunków udziau w
postpowaniu.
2.3 Jeeli Wykonawca, którego oferta zostaa oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla si bdzie
od zawarcia umowy, Zamawiajcy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spenia warunki
udziau w postpowaniu Wykonawca, który zoy ofert najwyej ocenion sporód pozostaych
ofert.
2.4 Postpowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ.
Komunikacja midzy Zamawiajcym a Wykonawcami odbywa si przy uyciu miniPortalu
elektronicznej. Zoenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie.
Uyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia definicje maj nastpujce znaczenie:
a) „kwalifikowany podpis elektroniczny” - oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który
jest skadany za pomoc kwalifikowanego urzdzenia do skadania podpisu elektronicznego
i który opiera si na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12
Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014
r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewntrznym oraz uchylajce dyrektyw 1999/93/WE);
b) „Postpowanie” – postpowanie prowadzone przez Zamawiajcego na podstawie niniejszej
SWZ, przeprowadzone przy uyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej
c) „Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostan wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego objtego Postpowaniem,
d) „Wykonawca” – naley przez to rozumie osob fizyczn, osob prawn albo jednostk
organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostaw produktów lub wiadczenie usug lub
ubiega si o udzielenie zamówienia, zoya ofert lub zawara umow w sprawie
zamówienia publicznego.
postpowania, szczegóowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz
z zacznikami,
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajcego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dziennik Urzdowy UE L 3 z 06.01.2016 str. 16);
g) Dokumentach zamówienia – naley przez to rozumie dokumenty sporzdzone przez
zamawiajcego lub dokumenty, do których zamawiajcy odwouje si, inne ni ogoszenie,
suce do okrelenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków
zamówienia oraz opis potrzeb i wymaga.
h) Podmiotowych rodkach dowodowych – naley przez to rozumie rodki suce
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spenienia warunków udziau w postpowaniu
lub kryteriów selekcji, z wyjtkiem owiadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
pzp tj. owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spenianiu warunków udziau w
postpowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiajcego.
i) Przedmiotowych rodkach dowodowych – naley przez to rozumie rodki suce
potwierdzeniu zgodnoci oferowanych dostaw, usug lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami
lub kryteriami okrelonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny
ofert,
lub wymaganiami zwizanymi z realizacj zamówienia.
j) Rozporzdzenie ws. podmiotowych rodków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415) –
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych rodków dowodowych oraz innych
dokumentów
lub owiadcze, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
k) Rozporzdzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – naley przez
to rozumie przepisy Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporzdzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz rodków komunikacji elektronicznej w postpowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452)
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bazy danych GESUT, BDOT500 oraz
graficznych danych EGiB. Zamówienie wspófinansowane jest ze rodków Unii
Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego
na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej
wspierajcego wiadczenie e-usug przez powiaty z terenu województwa
ódzkiego” Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
Nr czci Powiat Nazwa zadania
1 Pow. Kutnowski (GESUT + BDOT)
Podzadanie II - gm. Dbrowice, gm. ychlin, m. ychlin + Podzadanie III - gm. Krzyanów, gm. Bedlno.)
2 Podzadanie IV - gm. Nowe Ostrowy, gm. Strzelce, + Podzadanie V – gm. Oporów, gm. anita.
3
Podzadanie III – miasto Rzgów, gmina Rzgów - GESUT.
4 Podzadanie IV – gmina Brójce, gmina Andrespol – GESUT.
5 Podzadanie V – gmina Tuszyn - GESUT.
6 Podzadanie VI – gmina Koluszki - GESUT.
7 BDOT Podzadanie II, III, IV.
8 Pow. Poddbicki (GESUT+BDOT
500)
9 Podzadanie III – gm. Pczniew, gm. Uniejów, gm. Zadzim.
10 Pow. Radomszczaski
11 Podzadanie III - gmina DOBRYSZYCE; gmina Przedbórz; gmina Radomsko.
5
Podzadanie IV - gmina WIELGOMYNY; gmina Zytno.
13 Pow. wieruszowski
14 Podzadanie III - gmina GALEWICE; gmina LUTUTÓW.
15 Pow. zgierski
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia dla kadej z czci zamówienia stanowi
zacznik nr 7 do SWZ – Warunki Techniczne (dalej: „OPZ”) .
Uwaga: Szczegóowe opisy przedmiotu dla kadej z czci zamówienia zawieraj zakres
szerszy ni wskazany powyej.
odniesieniu do wszystkich czci zamówienia.
3.3. Zamawiajcy wskazuje, i w przypadku pojawienia si w opisie przedmiotu zamówienia
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, róda lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usugi dostarczane przez konkretnego wykonawc i mogoby to
doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, naley taki
opis odczytywa jako opis przykadowy. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert
równowanych. Kady Wykonawca skadajcy ofert równowan, zgodnie z
postanowieniami ustawy PZP, jest obowizany wykaza w treci przedkadanej przez siebie
oferty, e oferowany przez niego przedmiot zamówienia spenia wymagania funkcjonalne i
inne okrelone w SWZ i zacznikach do niej, bd te przewiduje rozwizania lepsze ni
opisywane.
3.4. Wymagania w zakresie gwarancji
Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane usugi na okres nie
krótszy ni 36 miesicy, liczc od dnia odbioru kocowego przedmiotu zamówienia osobno dla
danej czci zamówienia.
3.5. Wymagania w zakresie zatrudnienia
Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub
podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonujcych nastpujce czynnoci w
zakresie realizacji zamówienia:
a) analiza materiaów Pastwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej:
„PZGiK”) pod ktem ich przydatnoci dla utworzenia baz danych,
b) harmonizacja danych dotyczcych baz danych GESUT i BDOT500 z innymi bazami
danych PZGiK prowadzonymi przez Zamawiajcego
c) udzia w zebraniu z wacicielami, wadajcymi,
6
e) skompletowanie operatu technicznego
f) czynnoci przy przeprowadzaniu weryfikacji danych i dokumentów w PODGiK (dotyczy
cz 7)
-, których to wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okrelony w art. 22 § 1* ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W trakcie realizacji zamówienia zamawiajcy
uprawniony jest do wykonywania czynnoci kontrolnych wobec wykonawcy odnonie spenienia
przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób
wykonujcych wyej wskazane czynnoci. Zamawiajcy uprawniony jest w szczególnoci do:
a) dania owiadcze i dokumentów w zakresie potwierdzenia speniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) dania wyjanie w przypadku wtpliwoci w zakresie potwierdzenia speniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania wiadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na kade wezwanie Zamawiajcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedoy Zamawiajcemu wskazane poniej dowody w celu
potwierdzenia spenienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez wykonawc
lub podwykonawc osób wykonujcych wskazane w niniejszym punkcie czynnoci w trakcie
realizacji zamówienia:
- owiadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac. Owiadczenie to
powinno zawiera w szczególnoci: dokadne okrelenie osoby skadajcej owiadczenie, dat
zoenia owiadczenia, wskazanie zakresu czynnoci oraz powoanie si owiadczajcego, e
wiadczenie jest wykonywane w ramach zawartej umowy w sprawie zamówienia oraz podpis
osoby uprawnionej do zoenia owiadczenia,
- owiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prac osób wykonujcych czynnoci, których dotyczy wezwanie zamawiajcego. Owiadczenie
to powinno zawiera w szczególnoci: dokadne okrelenie podmiotu skadajcego
owiadczenie, dat zoenia owiadczenia, wskazanie, e objte wezwaniem czynnoci
wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o prac, wymiaru etatu, dat zgoszenia przez
pracodawc do ubezpiecze oraz podpis osoby uprawnionej do zoenia owiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
czynnoci, których dotyczy ww. owiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujcym zakres obowizków, jeeli zosta sporzdzony). Kopia
umowy/umów powinna zosta zanonimizowana w sposób zapewniajcy ochron danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. w szczególnoci bez adresów, nr PESEL
7
pracowników. Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by moliwe do zidentyfikowania.
- zawiadczenie waciwego oddziau ZUS, potwierdzajce opacanie przez Wykonawc
lub Podwykonawc skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne z tytuu zatrudnienia
na podstawie umów o prac za ostatni okres rozliczeniowy,
- powiadczon za zgodno z oryginaem odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc
kopi dowodu potwierdzajcego zgoszenie pracownika przez pracodawc do
ubezpiecze, zanonimizowan w sposób zapewniajcy ochron danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imi i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji,
Z tytuu niespenienia przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac osób wykonujcych wskazane wyej czynnoci Zamawiajcy przewiduje sankcj
w postaci obowizku zapaty przez wykonawc kary umownej w wysokoci okrelonej
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezoenie przez wykonawc w wyznaczonym przez zamawiajcego terminie danych przez
zamawiajcego owiadcze w celu potwierdzenia spenienia przez wykonawc lub
podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac traktowane bdzie jako
niespenienie przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac osób wykonujcych wskazane wyej czynnoci. W przypadku dwukrotnego nie
wywizania si z obowizku wskazanego w pkt 3.6 SWZ, Zamawiajcy ma prawo odstpi od
umowy . W przypadku uzasadnionych wtpliwoci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawc lub podwykonawc, Zamawiajcy moe zwróci si o przeprowadzenie kontroli
przez Pastwow Inspekcj Pracy.
wykonanie czci zamówienia, wskazania tych czci zamówienia w ofercie (sporzdzonej
zgodnie ze wzorem stanowicym Zacznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania nazwy
podwykonawców. Wykonawca zamieszcza równie informacje o podwykonawcach w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej „jednolitym dokumentem
lub JEDZ”) – owiadczenie to stanowi zacznik nr 2 do SWZ
2. Zamawiajcy da, aby Wykonawca który zamierza powierzy wykonanie czci zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziau
w postpowaniu zoy JEDZ dotyczce Podwykonawców.
3. Zamawiajcy nie wymaga skadania dokumentów potwierdzajcych brak podstaw do
wykluczenia wobec podwykonawcy na którego zasoby wykonawca nie powoywa si w celu
wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu, o których mowa w SWZ .
8
4. Zamawiajcy w przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania czci zamówienia na
usugi nastpuje w trakcie jego realizacji bdzie da od Wykonawcy zoenia owiadczenia
potwierdzajcego brak podstaw do wykluczenia w formie JEDZ oraz , jeeli zmiana bdzie
dotyczy podmiotu trzeciego na zasoby, którego powoywa si Wykonawca w celu spenienia
warunków udziau w postpowaniu dokumentów potwierdzajcych brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy – zgodnie z dokumentami okrelonymi w SWZ
5. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoywa si w celu wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu,
wykonawca jest obowizany wykaza Zamawiajcemu, e proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoywa si w trakcie postpowania o udzielenie zamówienia.
6. Powierzenie czci zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoci
za naleyte wykonanie zamówienia. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za dziaania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to byy
dziaania, uchybienia i zaniedbania jego wasnych pracowników
3.10. Wymagania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej
Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy posiadania przez cay okres realizacji umowy oraz okresu
gwarancji wanego (opaconego) ubezpieczania od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiajcy oszacowa szkody
mogce powsta w wyniku realizacji umowy i wymaga ubezpieczenia :
a) Cz I – 600 000,00 z (sownie: szeset tysicy zotych)
b) Cz II – 450 000,00 z (sownie: czterysta pidziesit tysicy zotych)
c) Cz III – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
d) Cz IV – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
e) Cz V – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych)
f) Cz VI – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych
g) Cz VII – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych
h) Cz VIII – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
i) Cz IX – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych)
j) Cz X – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
k) Cz XI – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
l) Cz XII – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
m) Cz XIII – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
n) Cz XIV – 400 000,00 z (sownie: czterysta tysicy zotych)
o) Cz XV – 500 000,00 z (sownie: piset tysicy zotych)
p) Cz XVI – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych)
q) Cz XVII – 300 000,00 z (sownie: trzysta tysicy zotych)
9
czym mowa w dalszej czci SWZ.
3.11. Szczegóowe zasady okrelajce sposób realizacji zamówienia, odbiorów, rozlicze oraz
wysoko kar umownych zawarte zostay w projekcie umowy – zacznik nr 8 do SWZ,
3.11 Nazwy i kody okrelone we Wspólnym Sowniku Zamówie (CPV)
Rodzaj zamówienia –usugi
72312000-5 – Usugi wprowadzania danych
72312100-6 – Usugi przygotowywania danych
72316000-3 – Usugi analizy danych
71354000-4 – Usugi sporzdzania map
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla kadej czci zamówienia znajduje si
w zaczniku 7 do SWZ. . Zamawiajcy zaleca aby w ramach przygotowania oferty Wykonawca
przeprowadzi analiz stanu zasobu geodezyjnego dla danej czci zamówienia. Oferta moe
zosta równie zoona bez w/w analizy.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Cz I – 18 miesicy od podpisania umowy
b) Cz II – 18 miesicy od podpisania umowy
c) Cz III – 21 miesicy od podpisania umowy
d) Cz IV – 21 miesicy od podpisania umowy
e) Cz V – 21 miesicy od podpisania umowy
f) Cz VI – 21 miesicy od podpisania umowy
g) Cz VII – 21 miesicy od podpisania umowy
h) Cz VIII – 18 miesicy od podpisania umowy
i) Cz IX – 18 miesicy od podpisania umowy
j) Cz X – 24 miesice od podpisania umowy
k) Cz XI – 24 miesice od podpisania umowy
l) Cz XII – 24 miesice od podpisania umowy
m) Cz XIII – 18 miesicy od podpisania umowy
n) Cz XIV – 18 miesicy od podpisania umowy
o) Cz XV – 18 miesicy od podpisania umowy
p) Cz XVI – 18 miesicy od podpisania umowy
q) Cz XVII – 18 miesicy od podpisania umowy
10
4.2 Wskazany w pkt. 4.1 termin oznacza podpisanie przez Zamawiajcego bezusterkowego
protokou odbioru kocowego przedmiotu zamówienia.
5.WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj warunki udziau
w postpowaniu o udzielenie zamówienia tj.:
a) Zdolnoci do wystpowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajcy nie wyznacza
warunku w tym zakresie dla adnej z czci.
b) Uprawnie do prowadzenia okrelonej dziaalnoci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrbnych przepisów: Zamawiajcy nie stawia wymaga w tym zakresie dla
adnej czci zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajcy nie stawia wymaga w tym zakresie
dla adnej czci zamówienia.
1) Zamawiajcy uzna warunek za speniony jeeli Wykonawca wykae:
a) e w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy – w tym okresie:
1) Dotyczy czci I-XII: wykona naleycie minimum 1 usug obejmujc co najmniej
dostaw baz danych GESUT oraz dostaw baz danych BDOT500, w których zakres prac
(obszar pokrycia map zasadnicz) obejmowa powierzchni co najmniej 8 obrbów
ewidencyjnych dla kadej z baz danych.
2) Dotyczy czci XIII-XVII wykona naleycie minimum 1 usug obejmujc co najmniej
dostaw baz danych GESUT, w których zakres prac (obszar pokrycia map zasadnicz)
obejmowa powierzchni co najmniej 8 obrbów ewidencyjnych.
Uwaga:
W przypadku skadania ofert na wicej ni jedn cz zamówienia:
a) W przypadku skadania oferty cznej na czci w zakresie I-XII Wykonawca musi wykaza
naleyte wykonanie co najmniej 1 usugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okrelonym w pkt
1) bez wzgldu na ilo czci, na które skada ofert,
b) W przypadku skadania oferty cznej na czci w zakresie XIII-XVII Wykonawca musi wykaza
naleyte wykonanie co najmniej 1 usugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okrelonym w pkt
2) bez wzgldu na ilo czci, na które skada ofert,
c) W przypadku skadania oferty na czci w zakresie I-XII oraz jednoczenie na czci w zakresie
XIII-XVII Wykonawca musi wykaza naleyte wykonanie co najmniej 1 usugi o zakresie zgodnym z
opisem warunku okrelonym w pkt 1) bez wzgldu na ilo czci, na które skada ofert,
d) W przypadku usug nadal wykonywanych zamawiajcy uzna spenianie warunków okrelonych
w punkcie 1) i 2) pod warunkiem, e do upywu terminu skadania ofert Wykonawca naleycie
wykona tak cz usugi, która potwierdzi w peni, i jego dowiadczenie spenia wymagania
warunków co do zakresu dostarczanych baz danych (w zalenoci od czci zamówienia bazy GESUT
oraz BDOT500 [punkt 1) warunku] albo tylko bazy GESUT [punkt 2 warunku]) oraz powierzchni
objtej pracami (co najmniej 8 obrbów ewidencyjnych).
11
2) Zamawiajcy uzna warunek za speniony jeli Wykonawca wykae, e dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
1) co najmniej 1 osob (kierownik zespou), która w okresie ostatnich 5 (piciu) lat przed
upywem terminu skadania ofert penia funkcj kierownika projektu zwizanego z dostaw
baz danych geodezyjnych;
2) co najmniej 2 osobami (czonkowie zespou), z których kada posiada aktualne
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) (dalej: „PGiK”) lub
odpowiadajce im wane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio obowizujcych przepisów
prawa lub uznane przez waciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).
Uwaga
geodezji i kartografii Zamawiajcy rozumie uprawnienia zawodowe, o których mowa w
ustawie PGiK oraz w Rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7.02.2014
r. w sprawie uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 176) lub odpowiadajce im wane uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie poprzednio
obowizujcych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowizujcych na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
waciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz.
2272).
W przypadku gdy Wykonawca skada ofert obejmujc wicej ni jedn cz
zamówienia, Zamawiajcy wymaga wykazania co najmniej 1 osoby bdcej kierownikiem
zespou oraz co najmniej 2 osób - czonków zespou - speniajcych wymagania okrelone
powyej
Zamawiajcy dopuszcza moliwo czenia funkcji opisanej w pkt. 1) z funkcjami
opisanymi w pkt 2
Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum, spóki cywilne)
5.2 Jeeli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, powinni cznie spenia
warunki, o których mowa w ust 5.1.
5.2.1. Spenienie warunków udziau w postpowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia bdzie weryfikowane przez Zamawiajcego zgodnie z art. 117 ust. 3
ustawy Pzp.
wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonaj poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe
owiadczenie zawiera tre formularza ofertowego stanowicego zacznik nr 1 do SWZ.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiaj
Penomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postpowaniu lub do reprezentowania
ich w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Penomocnictwo zawiera powinno umocowanie do reprezentowania w postpowaniu
lub do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy.
Penomocnictwo winno by przekazane przez Wykonawc w formie elektronicznej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada penomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z
kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby
penomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z wasnorcznym podpisem osoby uprawnionej do
jego udzielenia), moe zoy cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym powiadczajcym zgodno cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób powiadczenia zgodnoci cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzajcym
reguluje Rozporzdzenie ws. komunikacji elektronicznej.
5.2.4. Oferta winna by podpisana przez kadego z Wykonawców wystpujcych wspólnie lub
przez upowanionego przedstawiciela. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie
zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy.
5.2.5. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
dokument (JEDZ) skada kady z wykonawców wspólnie ubiegajcych si o zamówienie, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w którym kady z tych wykonawców
wykazuje spenianie warunków udziau w postpowaniu. Jednolite dokumenty kadego z
Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o zamówienie, podpisuje osoba/y upowanione do
reprezentowania kadego z tych Wykonawców.
Dokumenty te powinny potwierdza spenienie warunków udziau w postpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym kady z Wykonawców wykazuje spenienie
warunków udziau w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia: aden z tych
Wykonawców nie moe podlega wykluczeniu w okolicznociach, o których mowa pkt 5.3 SWZ.
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3 SWZ oraz spenienia
warunków udziau w postpowaniu o których mowa w pkt 5.1. SWZ Wykonawcy skadaj
owiadczania i dokumenty okrelone w pkt 6 SWZ w sposób i w trybie tam okrelonym.
Zasady sporzdzenia JEDZ okrelono w pkt 7.12 SWZ
Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostpniajcego.
5.2.5. Wykonawca moe w celu potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czci, polega
na zdolnociach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostpniajcych zasoby, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nim
stosunków prawnych.
5.2.6. Wykonawca, który polega na zdolnociach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni
zamawiajcemu, e realizujc zamówienie, bdzie dysponowa niezbdnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególnoci przedstawiajc wraz z ofert zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy rodek dowodowy potwierdzajcy, e wykonawca realizujc zamówienie, bdzie
dysponowa niezbdnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowizanie to musi precyzowa w szczególnoci:
a) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów udostpniajcego zasoby,
b) sposób i okres udostpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostpniajcego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostpniajcy zasoby, na zdolnociach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziau w postpowaniu dotyczcych
wyksztacenia, kwalifikacji zawodowych lub dowiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usugi, których wskazane zdolnoci dotycz.
5.2.7. Zamawiajcy ocenia, czy udostpniane wykonawcy przez podmioty udostpniajce zasoby
zdolnoci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na
wykazanie przez wykonawc speniania warunków udziau w postpowaniu oraz bada, czy nie
zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostay przewidziane wzgldem
wykonawcy.
5.2.8. W odniesieniu do warunków dotyczcych wyksztacenia, kwalifikacji zawodowych lub
dowiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolnociach podmiotów udostpniajcych zasoby,
jeli podmioty te wykonaj roboty budowlane lub usugi, do realizacji których te zdolnoci s
wymagane.
5.2.9.Jeeli zdolnoci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w pkt 5.1. SWZ, nie potwierdzaj spenienia przez wykonawc warunków udziau
w postpowaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajcy da,
aby wykonawca w terminie okrelonym przez zamawiajcego:
a) zastpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykaza, e samodzielnie spenia warunki udziau w postepowaniu.
5.2.10.Wykonawca nie moe po upywie terminu skadania ofert powoywa si na zdolnoci
lub sytuacj podmiotów udostpniajcych zasoby, jeeli na etapie skadania ofert nie polega
on w danym zakresie na zdolnociach lub sytuacji podmiotów udostpniajcych zasoby.
5.2.11.Wykonawca, który powouje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speniania warunków udziau, w zakresie, w
jakim powouje si na ich zasoby, w postpowaniu skada jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczce
tych podmiotów, podpisany/e przez osoby upowanione do reprezentowania innego podmiotu.
Zasady sporzdzenia JEDZ okrelono w pkt 7.12 SWZ
5.3 Postawy wykluczenia z postpowania
5.3.1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu
z udziau w postpowaniu w zakresie okrelonym w art. 108 ust. 1tj.:
1. Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawc:
1) bdcego osob fizyczn, którego prawomocnie skazano za przestpstwo:
14
a) udziau w zorganizowanej grupie przestpczej albo zwizku majcym na celu
popenienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie,
d) finansowania przestpstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.165a
Kodeksu karnego, lub przestpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestpnego pochodzenia pienidzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majce na celu popenienie tego przestpstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy maoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz.769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestpstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestpstwo
przeciwko wiarygodnoci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestpstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony okrelony w przepisach prawa obcego;
2) jeeli urzdujcego czonka jego organu zarzdzajcego lub nadzorczego, wspólnika
spóki w spóce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza wspóce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestpstwo, o
którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sdu lub ostateczn decyzj administracyjn
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opat lub skadek na ubezpieczenie spoeczne
lub zdrowotne, chyba e wykonawca odpowiednio przed upywem terminu do skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu albo przed upywem terminu
skadania ofert dokona patnoci nalenych podatków, opat lub skadek na ubezpieczenie
spoeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wice
porozumienie w sprawie spaty tych nalenoci;
4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zamówienia publiczne;
5) jeeli zamawiajcy moe stwierdzi, na podstawie wiarygodnych przesanek, e
wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie majce na celu zakócenie
konkurencji, w szczególnoci jeeli nalec do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zoyli odrbne
oferty, oferty czciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, chyba e
wyka, e przygotowali te oferty lub wnioski niezalenie od siebie;
15
6) jeeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszo do zakócenia konkurencji
wynikajcego z wczeniejszego zaangaowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
naley z wykonawc do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba e spowodowane tym zakócenie
konkurencji moe by wyeliminowane w inny sposób ni przez wykluczenie wykonawcy z
udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
5.3.2.Zamawiajcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw okrelonych w
art. 109 ustawy Pzp.
5.3.3.Jeeli w stosunku do Wykonawcy zachodz podstawy wykluczenia okrelone w pkt 5.3.1.
wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.
5.3.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznociach okrelonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 5, jeeli udowodni zamawiajcemu, e speni cznie wymagania okrelone w art. 110 ust. 2
pkt.1-3 ustawy Pzp.
5.3.5.Zamawiajcy oceni, czy podjte przez wykonawc czynnoci o których mowa w art. 110 ust.
2 ustawy Pzp s wystarczajce do wykazania jego rzetelnoci, uwzgldniajc wag i szczególne
okolicznoci czynu wykonawcy. Jeeli podjte przez wykonawc czynnoci, o których mowa w art.
110 ust. 2, nie s wystarczajce do wykazania jego rzetelnoci, zamawiajcy wykluczy
wykonawc.
5.3.6. Jeeli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, kady z nich musi
spenia warunki, o którym mowa w ust 5.3.1.
5.3.7 Warunek nie podlegania wykluczeniu musz równie spenia podmioty, na których zasoby
powouje si Wykonawca, a take podwykonawcy bdcy podmiotami udostpniajcymi zasoby,
którym Wykonawca zamierza powierzy wykonanie czci zamówienia.
6. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych rodkach dowodowych – owiadczenia
i dokumenty jakie wykonawcy zobowizani s dostarczy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu
Zamawiajcy informuje, i w niniejszym postpowaniu zastosuje tzw. Procedur odwrócon.
Na podstawie art. 139 ust. 1 PZP Zamawiajcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastpnie
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostaa najwyej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz speniania warunków udziau w postpowaniu.
6.1. Wykaz owiadcze skadanych przez wykonawc w celu wstpnego potwierdzenia,
e nie podlega on wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu
1. W celu wstpnego potwierdzenia, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spenia
warunki udziau w postpowaniu obowizany jest zoy wraz z ofert owiadczenie
16
Zacznik nr 3 do SWZ.
1.1. W jednolitym dokumencie naley poda m.in. nastpujce informacje:
a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy PZP informacje wymagane w Czci III lit. A Jednolitego dokumentu
b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3
PZP – informacje wymagane w Czci III lit. B JEDZ;
c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4,
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2PZP – informacje wymagane w Czci III lit. D JEDZ;
d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP – informacje wymagane w Czci III lit. C JEDZ;
e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. h) i pkt 2; art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w
Czci III lit. C,
f) Wykonawca w Czci II Sekcji C jednolitego dokumentu (Informacje na temat
polegania na zdolnoci innych podmiotów), owiadcza czy zamierza zleci
podwykonawstwo jakiejkolwiek czci zamówienia (w przypadku twierdzcej
odpowiedzi podaje o ile jest to wiadome wykaz proponowanych podwykonawców).
g) Wykonawca w Czci II Sekcji D jednolitego dokumentu (Informacje dotyczce
podwykonawców na których zdolnoci Wykonawca nie polega), owiadcza o poleganiu
na zasobach podmiotów udostpniajcych na zasadach i w zakresie okrelonym w art.
118 ustawy Pzp
h) Wykonawca w Czci IV jednolitego dokumentu moe ograniczy si do zoenia
ogólnego owiadczenia dotyczcego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
i) Cz V (Ograniczenie liczby kwalifikujcych si kandydatów) naley pozostawi
niewypenion.
1.2. Owiadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SWZ, potwierdzajce brak podstaw
wykluczenia, spenianie warunków udziau w postpowaniu, odpowiednio na dzie
skadania ofert, tymczasowo zastpuje wymagane przez zamawiajcego podmiotowe
rodki dowodowe.
rodków dowodowych.
w postpowaniu oraz owiadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (kady
z podmiotów skadajcych wspóln ofert).
2. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument lub owiadczenie skada kady z Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spenianie warunków udziau w postpowaniu
17
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kady z Wykonawców wykazuje
spenianie warunków udziau w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powouje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speniania, w zakresie, w jakim powouje
si na ich zasoby, warunków udziau w postpowaniu, skada take JEDZ dotyczcy tych
podmiotów, odrbnie dla kadego podmiotu.
4. Zamawiajcy da, aby wykonawca, który zamierza powierzy wykonanie czci
zamówienia podwykonawcom, zoy JEDZ dotyczcy podwykonawców, odrbnie dla
kadego podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziau w postpowaniu.
6.2 Wykaz owiadcze lub dokumentów, potwierdzajcych spenienie warunków udziau
w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na wezwanie Zamawiajcego.
6.2.1. Zamawiajcy wezwie Wykonawc, którego oferta zostanie najwyej oceniona, do
zoenia wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie zoenia
podmiotowych rodków dowodowych tj.:
1.Wykaz osób, którymi dysponuje lub bdzie dysponowa i które bd uczestniczy w wykonaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie,
wyksztacenia, posiadanego dowiadczenia niezbdnego do wykonania zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynnoci oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze
wzorem zacznik nr 6 do SWZ .
Uwaga: w wykazie nalez y wskazac kontakt do podmiotu / zleceniodawcy kto ry moz e potwierdzic
wymagane dos wiadczenie.
2.Wykaz usug wykonanych a w przypadku s wiadczen powtarzajcych si lub cigych ro wniez
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jez eli okres prowadzenia dziaalnos ci jest kro tszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych
usugi zostay wykonane lub s wykonywane oraz zaczeniem dowodo w okres lajcych czy te
usugi zostay wykonane lub s wykonywane nalez ycie, przy czym dowodami, o kto rych mowa,
s referencje bdz inne dokumenty sporzdzone przez podmiot, na rzecz kto rego usugi zostay
wykonane, a jez eli wykonawca z przyczyn niezalez nych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumento w – os wiadczenie wykonawcy. Wzo r wykazu stanowi zacznik nr 5 do SWZ.
3.Os wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynalez nos ci
do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumento w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawc, kto ry zoz y
odrbn ofert, albo os wiadczenia o przynalez nos ci do tej samej grupy kapitaowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajcymi przygotowanie oferty niezalez nie od innego
wykonawcy nalez cego do tej samej grupy kapitaowej – wzo r os wiadczenia stanowi zacznik
nr 4 do SWZ.
4.Os wiadczenia wykonawcy o aktualnos ci informacji zawartych w os wiadczeniu o kto rym mowa
18
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie) w zakresie odnoszcym si do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzo r os wiadczenia stanowi
zacznik nr 9 do SWZ.
5.Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczcym postaw wykluczenia
okres lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporzdzona nie wczes niej niz 6 miesicy
przed jej zoz eniem.
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 6.2.1 ppkt 5 SWZ – skada
informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sdowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równowany dokument wydany przez waciwy organ sdowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa w pkt 6.2.1 ppkt 5. Dokument powinien by wystawiony nie wczeniej ni 6
miesicy przed jego zoeniem.
6.2.3.Jeeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa pkt 6.2.2 ppkt 1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnosz si
do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp , zastpuje
si je odpowiednio w caoci lub w czci dokumentem zawierajcym odpowiednio
owiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub owiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, zoone pod przysig, lub, jeeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
owiadczeniu pod przysig, zoone przed organem sdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego, waciwym ze wzgldu na
siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny posiada dat wystawienia
zgodn z wymaganiami pkt 6.2.2. odpowiednio ppkt 1
6.2.4.Zamawiajcy bdzie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do
podmiotu udostpniajcego zasoby na zasadach okrelonych w art. 118 ustawy pzp, poprzez
przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczcych tego podmiotu, o których stanowi pkt
6.2.1. ppkt 4-5 SWZ.
Do podmiotów udostpniajcych zasoby na zasadach okrelonych w art. 118 ustawy Pzp,
majcych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tre pkt
6.2.3. SWZ stosuje si odpowiednio.
6.2.5.Zamawiajcy nie bdzie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do
podwykonawców niebdcych podmiotami udostpniajcymi zasoby na zasadach okrelonych
w art. 118 ustawy Pzp
19
6.2.6.W zakresie nieuregulowanym ustaw Pzp lub niniejsz SWZ do owiadcze i dokumentów
skadanych przez Wykonawc w niniejszym postpowaniu zastosowanie maj przepisy
Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub owiadcze, jakich moe
da zamawiajcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) – dalej „Rozporzdzenie ws.
podmiotowych rodków dowodowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)” oraz przepisy Rozporzdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzdzania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
rodków komunikacji elektronicznej w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452) – dalej: „Rozporzdzenie ws. komunikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)”
7. INFORMACJA O RODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJCY BDZIE KOMUNIKOWA SI Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZDZANIA, WYSYANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI
elektronicznej: za porednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
7.1.1.Skadanie ofert nastpuje za porednictwem aplikacji miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
a Wykonawcami w szczególnoci skadanie owiadcze, wniosków (nie dotyczy oferty z
wymaganymi zacznikami), zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si
elektronicznie za porednictwem przy uyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail:
[email protected]
7.1.3.Zamawiajcy informuje, i przekazywanie dokumentów o których mowa w treci § 3 ust. 1
Rozporzdzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), odbywa si przy
uyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
miniPortal (Formularz do komunikacji)).
7.1.4.Przekazywanie dokumentów innych ni wskazane w w/w Rozporzdzeniu moe nastpi
w sposób okrelony w akapicie powyej SWZ lub za porednictwem e-mail:
[email protected]
Kada ze stron na danie drugiej niezwocznie potwierdza fakt otrzymania przesanego
za porednictwem e-mil pisma lub dokumentu.
7.2 Wykonawca zamierzajcy wzi udzia w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadajcy konto na ePUAP ma dostp do
formularzy: zoenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
elektronicznych kopii dokumentów i owiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich uyciu
opisane zostay w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Zamawiajcy zaleca korzystanie z dedykowanych formularzy udostpnionych na miniPortalu
(Formularz do komunikacji). Wysanie dokumentów o których mowa powyej w szczególnoci
pyta zwizanych z prowadzonym postpianiem przez miniPortal wymaga poinformowania
Zamawiajcego o tym fakcie poprzez wysanie wiadomoci na adres e-mail wskazany w pkt. 7.1
Powysze ma na celu sprawne przeprowadzenie postpowania oraz wynika z braku moliwoci
wygenerowania dedykowanej skrzynki ePuap do obsugi zamówie publicznych.
7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyanych za porednictwem dedykowanych formularzy do:
zoenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7.6. Za dat przekazania oferty, wniosków, zawiadomie, dokumentów elektronicznych,
owiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub owiadcze oraz innych informacji
przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
7.7. Identyfikator postpowania dla danego postpowania o udzielenie zamówienia dostpne s
na Licie wszystkich postpowa na miniPortalu .
7.8. Zamawiajcy moe równie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty
elektronicznej
take powiadczenia zgodnoci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
skadane s przez Wykonawc za porednictwem Formularza do komunikacji jako zaczniki.
Sposób sporzdzenia dokumentów elektronicznych, owiadcze, elektronicznych kopii
dokumentów lub owiadcze a take powiadczenia zgodnoci cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, musi by zgodny z wymaganiami okrelonymi w
Rozporzdzeniu ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz Rozporzdzeniu
ws. podmiotowych rodków dowodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
7.10. Sposób sporzdzania oraz sposób przekazywania ofert, owiadcze, podmiotowych
i przedmiotowych rodków dowodowych oraz innych informacji, owiadcze lub dokumentów
przekazywanych w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne uycia rodków
komunikacji elektronicznej suce do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta,
owiadczenia, podmiotowe i przedmiotowe rodki dowodowe oraz innych informacji, owiadcze
lub dokumentów przekazywanych w postpowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporzdzenie
ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452)
21
7.11.Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s skadane wraz z tumaczeniem na jzyk polski.
Informacje dotyczce jednolitego dokumentu
w formie elektronicznej:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
lub
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ – w tym celu jednolity dokument o którym mowa w pkt
6.1 SWZ, naley pobra, ze strony https://zpwl.bip.net.pl/?a=129 zapisa na dysku, a nastpnie
zaimportowa i uzupeni poprzez serwis ESPD dostpny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl
Uzupeniony ESPD naley podpisa podpisem kwalifikowanym. Serwis ESPD nie archiwizuje
plików.
obejmujcego owiadczenie Wykonawcy dotyczce speniania warunków udziau
w postpowaniu oraz owiadczenie Wykonawcy dotyczce braku podstaw wykluczenia (oraz dla
kadego z podmiotów skadajcych wspóln ofert).
Jednolity dokument, naley sporzdzi w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Owiadczenia podmiotów skadajcych ofert wspólnie oraz
podmiotów udostpniajcych potencja skadane na formularzu JEDZ powinny mie form
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kadego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okolicznoci, o których mowa w treci art. 118
ustawy Pzp.
dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca si podpis formatem PAdES,
dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES.
Zamawiajcy dopuszcza przesyanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca si wykorzystywanie
plików w formacie .pdf. Wykonawca wypenia JEDZ, tworzc dokument elektroniczny, korzystajc
z narzdzia ESPD lub innych dostpnych narzdzi lub oprogramowania, które umoliwiaj
wypenienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególnoci w jednym z ww.
formatów.
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawc kwalifikowanej usugi zaufania, bdcego podmiotem wiadczcym usugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speniajce wymogi bezpieczestwa okrelone w ustawie.
Podmioty takie s wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe
Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostpniajcych usug kwalifikowanego podpisu
elektronicznego dostpna jest na stronie www.nccert.pl .
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zosta zaczony do oferty wykonawcy
zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt 10. SWZ.
7.13.Osoby uprawnione do kontaktowania si z Wykonawcami:
Biuro Zwizku Powiatów Województwa ódzkiego: Tomasz Cieplucha e-mail:
[email protected]
8. INFORMACJE DOTYCZCE WADIUM
wadium w wysokoci:
Dla czci I - 15 000,00 z (sownie: pitnacie tysicy zotych).
Dla czci II - 13 000,00 z (sownie: trzynacie tysicy zotych).
Dla czci III - 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci IV - 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci V - 8 000,00 z (sownie: osiem tysicy zotych),
Dla czci VI - 8 000,00 z (sownie: osiem tysicy zotych),
Dla czci VII – 8 000,00 z (sownie: osiem tysicy zotych)
Dla czci VIII – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci IX – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci X – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci XI – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci XII – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci XIII – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci XIV – 10 000,00 z (sownie: dziesi tysicy zotych).
Dla czci XV – 13 000,00 z (sownie: trzynacie tysicy zotych).
Dla czci XVI – 7 000,00 z (sownie: siedem tysicy zotych)
Dla czci XVII – 8 000,00 z (sownie: osiem tysicy zotych),
8.2. Wadium naley wnie przed upywem terminu skadania ofert.
8.3.Wadium moe by wnoszone w pienidzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci
(Dz.U. z2 019r. poz.310, 836 i 1572)
Zamawiajcego w Bank BG BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 76 1600 1462 1838 0052 4000 0006
(w tytule przelewu naley wpisa sygnatur postpowania oraz cz zamówienia.)
8.5.W tytule przelewu naley wskaza numer postpowania oraz cz której dotyczy przelew.
8.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieninej przyjmuje si termin uznania rachunku
bankowego zamawiajcego.
8.7.Wadium wnoszone w formie innej ni pienina musi by wniesione w oryginale w postaci
elektronicznej i musi obejmowa cay okres zwizania ofert. Gwarancja lub porczenie musi
zawiera w swojej treci nieodwoalne i bezwarunkowe zobowizane wystawcy dokumentu do
zapaty na rzecz Zamawiajcego kwoty wadium patne na pierwsze pisemne danie
Zamawiajcego. Wadium naley zaczy do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty
wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8.8.Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treci art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub porczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub porczenie obejmoway odpowiedzialno za wszystkie przypadki powodujce
utrat wadium przez Wykonawc, okrelone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.10.Wadium wnoszone w formie innej ni pienidz naley zoy wraz z Ofert w oryginale w
postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upowanionych do jego wystawienia. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci zoenia skanu
dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.11.W celu uniknicia wtpliwoci Zamawiajcy informuje, i sprzeczne z ww. wymogami bdzie
przesanie skanu, sporzdzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzajcego wniesienie
wadium w formie innej ni pienina.
8.12. Wadium w pienidzu naley wnie przelewem na konto Zamawiajcego:
8.13. W przypadku wadium wnoszonego w pienidzu, jako termin wniesienia wadium przyjty
zostaje termin uznania rachunku Zamawiajcego.
8.14.Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz zamówienia przez cay okres zwizania
ofert.
03.06.2021 roku do godz. 14:00.
8.16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln
form wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9.TERMIN ZWIZANIA OFERT
9.1 Wykonawca pozostanie zwizany zoon ofert do dnia 31.08.2021 r. Bieg terminu
zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upywem terminu skadania ofert okrelonego w rozdziale
11 SWZ.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY W TYM INFORMACJA O RODKACH
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJCY BDZIE
24
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZDZANIA, WYSYANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
zoenia, zmiany, wycofania oferty dostpnego na ePUAP i udostpnionego równie na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowizany jest poda adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona bdzie korespondencja zwizana z postpowaniem.
Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i
odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewntrznej aplikacji, poniewa cay ten
proces, zarówno dla Zamawiajcych jak i Wykonawców, ma miejsce bezporednio na
stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby zaszyfrowa plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnale
postpowanie, w którym chce zoy ofert. Po wejciu w jego szczegóy odnajdzie przycisk
umoliwiajcy szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamituje w którym
postpowaniu Wykonawca zaszyfrowa ofert. Tak przygotowany plik naley przesa przez
formularz do zoenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Instrukcja obsugi miniPortalu znajduje si pod nastpujcym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
10.2 Oferta powinna by sporzdzona w jzyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych w szczególnoci: doc, .docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób zoenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w
Regulaminie korzystania z miniPortal.
10.3 Ofert naley zoy w oryginale. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci zoenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tre oferty musi odpowiada
treci SWZ std wymaga si zastosowania formularza oferty wg wzoru – zacznik 1 do SWZ
10.4 Wszelkie informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzee jako
tajemnic przedsibiorstwa, powinny zosta zoone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Zacznik stanowicy tajemnic przedsibiorstwa” a nastpnie wraz z
plikami stanowicymi jawn cz skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.5 Do oferty naley doczy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastpnie wraz z plikami
stanowicymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.6 Wykonawca moe przed upywem terminu do skadania ofert zmieni lub wycofa ofert za
porednictwem Formularza do zoenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostpnego na
ePUAP i udostpnionych równie na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty zosta opisany
w Instrukcji uytkownika dostpnej na miniPortalu
10.7 Wykonawca po upywie terminu do skadania ofert nie moe skutecznie dokona zmiany
ani wycofa zoonej oferty.
a) Penomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofert podpisuje
upenomocniony przedstawiciel Wykonawcy) okrelajce jego zakres, o ile umocowanie
nie wynika z innych dokumentów zaczonych do oferty przez Wykonawc lub osoba
podpisujca ofert i jednolity dokument podpisem elektronicznym ujawniona jest w KRS
lub CEDiG (lub odpowiednio innym rejestrze) i jest upowaniona do reprezentowania
Wykonawcy Penomocnictwo naley zoy w formie oryginau w postaci dokumentu
elektronicznego,
b) Penomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie
Penomocnictwo naley zoy w formie oryginau w postaci dokumentu elektronicznego,
c) Zobowizanie podmiotu udostpniajcego zasoby lub inny podmiotowy rodek
dowodowy potwierdzajcy, e wykonawca realizujc zamówienie, bdzie dysponowa
niezbdnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnociach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z
wymaganiami pkt 5.2.5. – 5.2.11. SWZ, jeeli wykonawca wykazujc spenienie warunków
udziau w postpowaniu polega na zdolnociach lub sytuacji innych podmiotów.
d) Jednolity dokument jako wasne owiadczenie wykonawcy pod rygorem niewanoci w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
e) Jednolity dokument dla kadego z podmiotów udostpniajcych zasoby pod rygorem
niewanoci w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
f) Jednolity dokument dla kadego z wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia pod rygorem niewanoci w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
wadium w formie niepieninej)
10.9.Oferta, owiadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe rodki
dowodowe, w tym owiadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowizanie
podmiotu udostpniajcego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowizaniem podmiotu udostpniajcego zasoby”, przedmiotowe rodki dowodowe,
penomocnictwo, sporzdza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okrelonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
26
i 2320), z uwzgldnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10.10.Zasady, sposób sporzdzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, owiadcze
lub innych, okrela niniejsza SWZ oraz Rozporzdzenie w sprawie komunikacji elektronicznej (Dz.
U. z 2020r. poz. 2452).
10.11.Dokumenty lub owiadczenia sporzdzone w jzyku obcym s skadane wraz z
tumaczeniem na jzyk polski.
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzee jako
tajemnic przedsibiorstwa, powinny zosta zoone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Zacznik stanowicy tajemnic przedsibiorstwa” a nastpnie wraz z
plikami stanowicymi jawn cz skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.13.Wykonawca musi wykaza, e zastrzeone informacje stanowi tajemnic
przedsibiorstwa poprzez zoenie stosownych informacji, wyjanie i/lub dokumentów.
Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Zmiana oferty, wycofanie oferty:
10.14.Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa zoon ofert przed upywem terminu
do skadania ofert.
10.15.Wykonawca moe przed upywem terminu do skadania ofert zmieni lub wycofa ofert
za porednictwem Formularza do zoenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostpnego na
ePUAP i udostpnionych równie na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty zosta opisany
w Instrukcji uytkownika dostpnej na miniPortalu.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiajcy zastrzega, i zoenie oferty w innej formie elektronicznej bdzie
skutkowao odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
11.1. Termin i miejsce skadania ofert: Termin skadania ofert: 03.06.2021 r. godz. 14.00
Oferty zostan otwarte w Sekretariacie Zwizku Powiatów Województwa ódzkiego,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A, pok. 217 w dniu 03.06.2021 o godz: 15:00.
11.2 Otwarcie zoonych ofert nastpuje poprzez miniPortal.
11.3 Bezporednio przed otwarciem ofert zamawiajcy udostpnia na stronie internetowej
prowadzonego postpowania kwot, jak zamierza przeznaczy na realizacj zamówienia.
11.4. Niezwocznie po otwarciu ofert Zamawiajcy zamieci na stronie internetowej informacj z
otwarci ofert zawierajce informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostay
otwarte;
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
12.1. Obowizujcym wynagrodzeniem bdzie wynagrodzenie ryczatowe w rozumieniu
art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1025
pón. zm.).
12.2. Cen oferty jest kwota brutto okrelona przez Wykonawc w Formularzu oferty.
12.3. Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosowa stawk podatku VAT
od towarów i usug zgodn z obowizujcymi przepisami.
12.4. Rozliczenia midzy Zamawiajcym, a Wykonawc bd prowadzone w PLN.
12.5. Pod pojciem ceny ofertowej brutto naley rozumie cen w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usug (Dz. U. 2017
poz. 1830) tj. warto wyraon w jednostkach pieninych, któr Zamawiajcy jest
obowizany zapaci Wykonawcy.
12.6. W cenie naley uwzgldni wszystkie wymagania okrelone w niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia ,wynikajce z zapisów projektu umowy oraz wszelkie inne koszty
jakie s niezbdne do naleytego oraz zgodnego z obowizujcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.np.(np. koszty delegacji, odbiorów, spotka, koszty zwizane z
zatrudnieniem dodatkowych osób czy ekspertów ,koszty w przypadku wyduenia
realizacji projektu , koszty zwizane z udzielon gwarancj , inne koszty porednie itp.)
12.7. Rozliczenie i zapata nastpi zgodnie z warunkami okrelonymi w projektowanych
postanowieniach umowy.
12.8. Cena brutto (z VAT) musi by podana cyfrowo i sownie, wyraona w zotych polskich w
zaokrgleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
12.9. Do porównania i oceny ofert Zamawiajcy bdzie bra pod uwag cen brutto kadej
oferty uwzgldniajc informacje Wykonawcy w zakresie powstania obowizku
podatkowego zoon w formularzu oferty.
12.10. Cena netto zaproponowana przez Wykonawc jest ostateczna i wyklucza
moliwo dania dodatkowej zapaty za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeeniem
moliwoci zmiany wynagrodzenie okrelonej w projekcie umowy.
12.11. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce,
zamawiajcy w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto,
podatek od towarów i usug, który Zamawiajcy miaby obowizek zapaci zgodnie z
obowizujcymi przepisami.
12.12. Jeeli zostaa zoona oferta, której wybór prowadziby do powstania u
zamawiajcego obowizku podatkowego zgodnie z ustaw z dnia 11marca 2004r. o
podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2018r. poz.2174, z pón. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajcy dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwot podatku od towarów i usug, któr miaby obowizek rozliczy.
12.13. Wykonawca w formularzu ofertowym musi uzupeni informacje w zakresie
wynikajcym z pkt 16.4 SWZ oraz art. 225 ust. 2 ustawy pzp.
28
12.14. Rozliczenia midzy wykonawc a zamawiajcym prowadzone bd w polskich zotych
(PLN).
12.15. Jeeli w zaczonych do oferty dokumentach potwierdzajcych spenianie warunków
udziau w postpowaniu bd podane wartoci w innej walucie ni PLN, bd one
przeliczane na PLN wedug kursu redniego NBP danej waluty z daty przesania ogoszenia
do publikacji w Dz. Urz. U. E.
13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT DLA CZI 1-17
Kryterium znaczenie
60 %
40 %
13.1 Zamawiajcy dokona oceny ofert wycznie na podstawie kryterio w i ich znaczen
okres lonych wyz ej w nastpujcy sposo b:
A) w kryterium „cena” ofercie zostan przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Pc = (cm/c) 60 pkt,
gdzie cm oznacza najnisz cen sporód cen wszystkich ofert , za c oznacza cen danej
oferty.
Uzyskana warto (cm/c) zostanie zaokrglona do 2 miejsc po przecinku.
W kryterium „cena” oferta moe otrzyma maksymalnie 60 punktów
B) w kryterium „Dowiadczenie kierownika prac” ofercie Wykonawcy zostan przyznane
punkty zgodnie z ponisz tabel na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym
(za.1 do SWZ ) oraz ostatecznie zweryfikowane w wykazie osób ( za. 6 do SWZ ) :
Lp. Liczba wykonanych usug
5 5 lub wicej usug 40 pkt
Opis wymagania dla kryterium:
Jako „Dowiadczenie Kierownika prac” posiadajcego uprawnienia zawodowe, o których mowa
w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, uznaje si penienie w ostatnich piciu latach przed upywem
terminu skadania ofert funkcji kierownika prac przy realizacji zakoczonych usug
obejmujcych wykonanie prac geodezyjnych skutkujcych opracowaniem lub aktualizacj bazy
danych geodezyjnych, przy czym warto kadej zakoczonej usugi nie moe by mniejsza ni
200 000,00 PLN brutto,
W kryterium „Dowiadczenie kierownika prac” oferta moe otrzyma maksymalnie 40
punktów
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje liczb usug powyej okrelonego maksimum
Zamawiajcy do oceny oferty przyjmie 5 wykonanych usug oraz 40 pkt,
Brak wpisania liczby Dk w formularzu ofertowym, majcym na celu uzyskanie wikszej liczby
punktów bdzie oznaczao przyznanie wykonawcy 0 pkt, chyba, e z przedoonych do oferty
dokumentów bdzie wynikao wykonanie wicej ni 1 usugi.
13.2 Ocen oferty stanowi bdzie liczba punktów (P) równa:
P = Pcc + Dk
Zgodnie z art.2 pkt 5 lit.a Pzp, ta sporód ofert, która uzyska najwiksz liczb punktów, bdzie
uznana za ofert najkorzystniejsz.
zoenia w ustawowym terminie dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
speniania warunków udziau w postpowaniu o których mowa w ust. 6.2 SWZ
13.4 Zamawiajcy w ramach niniejszego postpowania bdzie stosowa zasady wynikajce z art.
248 oraz art.251 ustawy pzp, w sytuacji kiedy bd tego wymagay okolicznoci faktyczne.
13.5 Zamawiajcy w ramach niniejszego postpowania bdzie stosowa zasady wynikajce z art.
252 ustawy pzp.
13.6 Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która spenia wszystkie wymagania
okrelone w SWZ oraz otrzyma cznie najwiksz liczb punktów w obu kryteriach oceny
ofert co potwierdzi, e oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakoci do ceny.
14. FORMALNOCI, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
wykonawców, którzy zoyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw albo imi i nazwisko, siedzib albo
miejsce zamieszkania, jeeli jest miejscem wykonywania dziaalnoci wykonawcy,
którego ofert wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
30
zamieszkania, jeeli s miejscami wykonywania dziaalnoci wykonawców, którzy zoyli
oferty, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i czn
punktacj
- podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiajcy udostpnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp na
stronie internetowej prowadzonego postpowania.
3. Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treci art. 264
ustawy pzp, z zastrzeeniem art. 577 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym ni 10 dni od dnia
przesania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeeli zawiadomienie to
zostao przesane przy uyciu rodków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeeli
zostao przesane w inny sposób.
4. W przypadku wyboru oferty zoonej przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z
zamawiajcym – s zobowizani do przedoenia zamawiajcemu umowy okrelajcej
podstawy i zasady wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowizany jest przed
podpisaniem umowy wnie zabezpieczenie naleytego wykonania umowy.
Zasady i wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy s zawarte w
pkt 20 SWZ.
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, zamawiajcy moe dokona ponownego
badania i oceny ofert sporód ofert pozostaych w postpowaniu wykonawców oraz wybra
najkorzystniejsz ofert albo uniewani postpowanie.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostaa wybrana, bdzie zobowizany
przekaza informacje niezbdne do przygotowania umowy, zgodnie z Projektem Umowy
(Zacznik 8 do SWZ) oraz zoy :
penomocnictwo, jeeli umow podpisuje penomocnik.
umow regulujc wspóprac wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia( konsorcjum), jeeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, przy czym
termin na jaki zostao zawarte konsorcjum nie moe by krótszy ni termin realizacji
zamówienia.
zgodnie z wymaganiami SWZ wraz z dowodem jej opacenia.
kopie stosownych uprawnie dla osób o których mowa w ust.5.1 pkt 2 lit. a) , b ) SWZ
15. ZABEZPIECZENIE NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1. Zamawiajcy wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy przez
Wykonawc którego oferta zostaa wybrana w wysokoci 5 % ceny cakowitej podanej w ofercie
odpowiednio dla danej czci zamówienia tj. od 1 do 17
31
15.2. Zabezpieczenie Wykonawca, który wygra postpowanie zobowizany jest do wniesienia
zabezpieczenia naleytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Pzp., w wysokoci 5%
ceny cakowitej podanej w ofercie.
Tre art. 449-453 ustawy Pzp dotyczca zabezpieczenia naleytego wykonania umowy bdzie
miaa zastosowanie w ramach zawartej umowy.
15.3. Orygina dokumentu potwierdzajcego wniesienie zabezpieczenia naleytego wykonania
umowy musi by dostarczony do Zamawiajcego przed podpisaniem umowy.
15.4. W przypadku wniesienia wadium w pienidzu, za zgod Wykonawcy, kwota wadium moe
zosta zaliczona na poczet zabezpieczenia.
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pienidzu Wykonawca zobowizany bdzie wnie
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego: Bank BG BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 22 1600 1462 1838 0052 4000 0008
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
Zwrot zabezpieczenia odbywa si zgodnie z art.450 ust 5 Pzp.
15.6. Gwarancja (porczenie) bankowa lub ubezpieczeniowa musi zosta dostarczona w oryginale
i nie moe w swoich zapisach wychodzi ponad tre umowy czcej Zamawiajcego z
Wykonawc oraz musi gwarantowa Zamawiajcemu nieodwoalnie i bezwarunkowo zapat na
pierwsze wezwanie.
15.7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moe wycza kar umownych z zakresu
gwarancji zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie moe ulega zmniejszeniu w miar wykonania
przedmiotu umowy. Gwarancja winna gwarantowa Zamawiajcemu zapat za wszystkie
zobowizania Wykonawcy wynikajce z umowy zawartej pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc
(w tym równie za zobowizania wynikajce z niniejszej SWZ).
15.8. W przypadku nieprzeduenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóniej na 30
dni przed upywem terminu wanoci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie ni w pienidzu, Zamawiajcy zmienia form na zabezpieczenie w pienidzu, poprzez
wypat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
15.9. Zamawiajcy zwróci kwot zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiajcego za naleycie wykonane.
15.10. Zabezpieczenie obejmuje wszelkie kwoty jakich Zamawiajcy moe da na podstawie
niniejszej umowy w tym kar umownych , kosztów wykonania zastpczego oraz wszelkich kwot,
co do których przysuguje mu prawo potracenia wynikajce z niniejszej SWZ i umowy.
32
KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO UMOWY Z SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
16.1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowi Zacznik 8 do SWZ.
16.2. Zamawiajcy dopuszcza zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji opisanych w Projektowanych
Postanowieniach Umowy.
zawiera wzór umowy (za. nr 8 do SWZ).
16.4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego bd sporzdzone
zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajcymi z Dziau VII (Umowa w sprawie zamówienia
publicznego) ustawy Pzp.
TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1.Wykonawcy przysuguj przewidziane w Ustawie rodki ochrony prawnej w postaci
odwoania oraz skargi do sdu. Szczegóowe zasady wnoszenia rodków ochrony prawnej oraz
postpowania toczonego wskutek ich wniesienia okrela Dzia IX ustawy Pzp - „rodki ochrony
prawnej”.
a) niezgodn z przepisami ustawy czynno zamawiajcego, podjt w postpowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiajcy by obowizany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo e zamawiajcy by do tego
obowizany.
17.3.Pisma w postpowaniu odwoawczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym e odwoanie i przystpienie do postpowania
odwoawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
17.4. Pisma w formie pisemnej wnosi si za porednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobicie, za porednictwem posaca, a
pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy uyciu rodków komunikacji elektronicznej.
17.5. Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby.
17.6. Odwoujcy przekazuje zamawiajcemu odwoanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopi tego odwoania, jeeli zostao ono wniesione w formie
pisemnej, przed upywem terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on
zapozna si z jego treci przed upywem tego terminu.
Domniemywa si, e zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania przed upywem
terminu do jego wniesienia, jeeli przekazanie odpowiednio odwoania albo jego kopii
nastpio przed upywem terminu do jego wniesienia przy uyciu rodków komunikacji
elektronicznej.
17.7. Odwoanie wnosi si w terminach okrelonych w art. 515 ustawy PZP.
17.8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej , ul. Postpu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail: odwol[email protected]. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587800.
17.9. ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania odwoa:
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej, ul. Postpu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail [email protected]. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl.
1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
2) uniewanieniem postpowania.
18.2.Zamawiajcy uniewania postpowanie zgodnie z treci art. 255 ustawy Pzp.
18.3.Zamawiajcy moe uniewani postpowanie zgodnie i na podstawie art. 256, 257 ustawy
Pzp.
19.2. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
19.3. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4. Wyjanienia oraz zmiana treci specyfikacji
19.4.1.Zamawiajcy zaleca, aby Wykonawca zwraca si przy uyciu poczty elektronicznej
do Zamawiajcego o wyjanienie treci Specyfikacji Warunków Zamówienia.
19.4.2.Zamawiajcy jest obowizany udzieli wyjanie niezwocznie, jednak nie póniej
ni na 6 dni przed upywem terminu skadania ofert - pod warunkiem, e wniosek o
wyjanienie treci specyfikacji warunków zamówienia wpyn do Zamawiajcego nie
póniej ni 14 dni przed upywem terminu skadania ofert.
19.4.3.Jeeli wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpyn po upywie terminu skadania wniosku, o którym mowa w pkt. 19.4.2.,
Zamawiajcy moe udzieli wyjanie albo pozostawi go bez rozpoznania. Przeduenie
terminu skadania ofert nie ma wpywu na bieg terminu skadania wniosku o wyjanienie
treci SWZ.
internetowej pod adresem https://zpwl.bip.net.pl/?a=122
19.4.5.Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy prawo zamówie publicznych postpowanie jest
prowadzone w jzyku polskim. W zwizku z powyszym wnioski o wyjanienie treci
SWZ, dokumenty, owiadczenia oraz inne dokumenty skadane w postepowaniu winny
by wnoszone w jzyku polskim.
19.5. Zamawiajcy nie zamierza zwoa zebrania Wykonawców.
19.6. Zamawiajcy nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawc
dokumentów niezbdnych do realizacji zamówienia dostpnych na miejscu u
zamawiajcego.
elektronicznej.
19.8. Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zamówie, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zaczniki stanowice integraln cz Specyfikacji (SWZ).
Zacznik nr 1: Formularz oferty
Zacznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zacznik nr 3: Instrukcja wypeniania JEDZ
Zacznik nr 4: Owiadczenie o przynalenoci do grupy kapitaowej
Zacznik nr 5: Wykaz usug
Zacznik nr 6: Wykaz osób
Zacznik nr 7: Opis Przedmiotu Zamówienia z zacznikami
Zacznik nr 8: Projektowane Postanowienia Umowy
Zacznik nr 9: Owiadczenie wykonawcy o aktualnoci informacji zawartych w
owiadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Zacznik nr 10: Klauzula informacyjna dot. Art. 13 RODO
35
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA
Numer sprawy: ZPW.272.4.2021
wpisu do ewidencji dziaalnoci
rejestrujcego
korespondencja w sprawie:
Wykonawca/y jest/s mikro, maym lub rednim przedsibiorstwem*
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U.z
2016 r. poz. 1829).
spraw
korespondencja w sprawie:
przesyana korespondencja w sprawie:
Numer konta bankowego, na które naley zwróci wadium (jeeli dotyczy):
* Naley zaznaczy odpowiednie
36
W odpowiedzi na ogoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia My/Ja, niej
podpisani/ny, niniejszym owiadczamy, co nastpuje:
1. Zapoznalimy si i w peni oraz bez adnych zastrzee akceptujemy tre Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treci SWZ, wraz z wyjanieniami i zmianami oraz
wszelkie okrelone w niej wymagania Zamawiajcego co do przedmiotu zamówienia.
2. W peni i bez adnych zastrzee akceptujemy postanowienia, które zostan w