Zoran Petrovi} Piro}anac - Zoran Petrovi} Piro}anac VA[INGTERNA I SRBI Zoran Petrovi} Piro}anac Od Trumanovih

 • View
  5

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zoran Petrovi} Piro}anac - Zoran Petrovi} Piro}anac VA[INGTERNA I SRBI Zoran Petrovi} Piro}anac Od...

 • Z o

  r an

  P et

  r o

  vi }

  P i

  r o

  } an

  ac V

  A [

  I N

  G T

  E R

  N A

  I

  S

  R B

  I Zoran Petrovi} Piro}anac

  Od Trumanovih jaja do Klintonovog

  osiroma{enog uranijuma

 • Зоран Петровић Пироћанац

  ВАШИНГТЕРНА И СРБИ

  Oд Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

  Београд, 2013.

 • 2

  Зоран Петровић Пироћанац ВАШИНГТЕРНА И СРБИ

  Oд Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

  Издавач Институт за политичке студије

  Светозара Марковића 36, Београд

  За издавача Др Живојин Ђурић, директор

  Рецензенти Проф. др Синиша Боровић

  Проф. др Александар Ж. Петровић

  Илустрација на корици Александар Драгутиновић

  Припрема Петар Милановић

  Штампа Eseloge d. o. o Beograd

  Тираж 300

  Ова монографија се реализује у оквиру пројекта Института за политичке студије „Демократски и национални капацитети политичких институција

  Србије у процесу међународних интеграција“ (евид. број 179009), који финансира Министарство за науку и образовање Републике Србије.

 • 3

  Књи гу по све ћу јем јед ном од мо јих учи те ља, про фе со ру Ан дре Ги јуу, ве ли ком фран цу ском и европ ском исто ри ча ру, пре ми ну лом у ок то­ бру 2013. Био је је дан од по след њих европ ских ху ма ни ста, ле ви ча ра, ис кре них бо ра ца за пра ва ма лих на ро да на спрам нео ко ло ни ја ли зма Ва­ шинг тер не, ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да. У број ним ви ше го ди шњим раз го во ри ма у Па ри зу, про фе сор Ги ју из ра жа вао је мно га слич на гле ди­ шта са ауто ром у пи та њи ма уло ге Сје ди ње них др жа ва у са вре ме ном све ту и у бу дућ но сти.

 • 5

  СА ДР ЖАЈ

  Увод ........................................................................................................ 7

  Прво поглавље

  Амерички месијански императив авангарде човечанства ....... 19 I. 1. Појмовно одређење неологизма Вашингтерна,

  млађе сестре Коминтерне, неоколонијалистичке алатке за ресурсне ратове ХХI века ........................... 19

  I. 2. Америчка изузетност ­ изузетни комплекс велике нације ................................................................................ 22

  I. 3. Шта је код Американаца „осећање специјалне мисије“ ...................................... 30

  I. 4. Обама, Путин и други о америчкој изузетности најновијег доба ............................................................... 33

  I. 5. Америка, „земља ­ свет“, планетарна кројачница ... 36 I. 6. Вашингтерна надзире планету ................................... 41 I. 7. Пуни спектар доминације, мит доброг рата

  и америчке прес­титутке, по Вилијаму Блуму ........ 43 I. 8. Вашингтерна: „Мека хипокризије, Ватикан

  двоструких стандарда.“ Све увек против Срба ...... 50

  Друго поглавље

  Вашингтерна и кључна власт над медијима света ..................... 57 II. 1. Обрачун са М’Боом, МакБрајдом и ОУН ................ 57 II. 2. Срби – мета вашингтерновских медија

  у грађанском рату .......................................................... 58 II. 3. Савремени медији ­ четврти род армије НАТО­а ... 63

  Треће поглавље

  Америчко уклињавање на Балкан и хладни рат са Титом ....... 71 III. 1. Cтратегија за СФРЈ и Србију 1945 ­ 1999:

  уклињавање, мамипаре, претња банкротом, разбијање финансијски и војно, до осиромашеног уранијума ......................................................................... 71

 • 6

  III. 2. После Резолуције Коминформа, масовна америчка „братска помоћ“ ............................................................. 77

  III. 3. Америчка економска помоћ Југославији, Титово задуживање ....................................................... 80

  III. 4. Тито шаље Кочу Поповића у Вашингтон и Лондон, амерички генерали стижу у Југославију .................. 85

  III. 5. И новац наставља да притиче у Југославију ............ 88 III. 6. Роналд Реган мења америчке циљеве у Југославији:

  архитектура „раних радова“ на докрајчивању социјализма ..................................................................... 92

  III. 7. Почетак великих радова на новој безбедносној архитектури и геометрији ........................................... 94

  III. 8. Доктрина Реган и Реганомика .................................... 97 III. 9. Југословенско несврставање:

  између две столице ....................................................... 101 III. 10 Тито предвиђа своју скору смрт,

  Југославије такође .......................................................... 103 III. 11. Санкције против комунистичких земаља ............... 105 III. 12. Институционализована парализа Југославије ....... 108 III. 13. Почетак краја Југославије ............................................ 111 III. 14. Америчка „мека моћ“ регрутује и српске

  комунистичке кадрове .................................................. 112 III. 15. Кадрови из српских НВО­а,

  нови Вашингтернини адути ........................................ 116 III. 16. Улоге ММФ ­ а и Светске банке, оруђа

  Вашингтерне, у разбијању Југославије, по Шосудовском и Маргарети Папандреу .................... 119

  III. 17. Европски савезници помажу Новом америчком царству у утеривању Југославије у Вашингтерну .......................................... 129

  Четврто поглавље

  Идеолошко крсташење Вашингтерне Осамдесетих и Срби и Југославија ........................................................................................ 141

  IV. 1. Ера ултрадесног Роналда Регана мења стратегију за Југославију: сви и све против социјализма ..................................... 141

 • 7

  IV. 2. Национална задужбина за демократију (NED), Реганово идеолошко оруђе .......................................... 150

  IV. 3. Ме ђу на род на кри зна гру па (МКГ) – мо ћан Ва шинг тер нин опе ра ти вац на пла не тар ним те ре ни ма ........................................................................... 153

  Пето поглавље

  Дејтонска замка и катастрофа потом ............................................ 155 V. 1. Дисциплиновање Срба помоћу У­235 и У­236 ........ 155 V. 2. Вашингтерна и српска делегација у бази

  Рајт­Патерсон, новембра 1995., и шта је Милошевић потписао .......................