Click here to load reader

ZORAN STEVANOVIĆ · PDF file bile smrtna, telesne kazne i imovinske, a kazna lišenja slobode nije primenjivana. Dešavalo se, iako vrlo retko, da se osuĊeni na smrt, iz politiĉkih

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZORAN STEVANOVIĆ · PDF file bile smrtna, telesne kazne i imovinske, a kazna lišenja...

 • ZORAN STEVANOVIĆ

  ZATVORSKI SISTEMI

  U SVETU

  BEOGRAD

 • ZORAN STEVANOVIĆ

  ZATVORSKI SISTEMI

  U SVETU

  BEOGRAD

  2012

 • Dr Zoran Stevanović

  ZATVORSKI SISTEMI U SVETU

  Izdavaĉ

  Institut za kriminološka i sociološka istraţivanja,

  Beograd, Graĉaniĉka 18

  E: [email protected]

  Za Izdavaĉa

  Dr Leposava Kron

  Recenzenti

  Prof. dr Dobrivoje Radovanović

  Prof. dr Sneţana Soković

  Prof. dr Zoran Ilić

  Kompjuterska obrada teksta

  Slavica Miliĉić

  Dizajn korica

  Sanja Obradović

  Štampa

  "Zuhra Simić"

  Tiraţ

  300

  Objavljivanje ove monografije finansiralo je

  MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

  REPUBLIKE SRBIJE

 • 5

  SADRŢAJ

  PREDGOVOR .......................................................................... 9

  GLAVA I

  NASTANAK I RAZVOJ ZATVORA

  I ZATVORSKOG SISTEMA ................................................. 13

  Nastanak prvih zatvora ........................................................ 13

  Istorijski razvoj i reforme zatvora

  i zatvorskih sistema ............................................................. 22

  Sistem deportacije .......................................................... 23 Sistem zajedniĉkog zatvora ............................................ 27 Ćelijski ili pensilvanijski sistem zatvora ........................ 29

  Oburnski sistem ili sistem ćutanja ................................. 32

  Klasifikacioni sistem ...................................................... 35 Makonokijev ili bodovni sistem ..................................... 36 Engleski progresivni sistem ........................................... 39 Irski progresivni sistem .................................................. 42

  Rehabilitacioni sistem .................................................... 44

  Reintegracioni sistem ..................................................... 50 Uticaj meĊunarodnih organizacija i strukovnih

  udruţenja na reformu i razvoj

  zatvora i zatvorskih sistema ............................................... 54

  GLAVA II

  ZATVORSKI SISTEMI U UPOREDNOM PRAVU ............ 63

  Zatvorski sistem u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama ..... 63 Istorijski razvoj zatvora i zatvorskog sistema ............. 63 Organizacija, menadţment i struktura zatvorenika ..... 73

 • 6

  Sistem Federalnih zatvora ....................................... 75 Sistem drţavnih zatvora .......................................... 77 Lokalne korektivne ustanove .................................. 82

  Privatni zatvori ........................................................ 84 Tipovi zatvora ............................................................. 86

  Uslovno puštanje na slobodu i nadgledanje

  uslovno osuĊenih lica .................................................. 88 Zatvorski sistem u Kanadi................................................... 89

  Organizacija i ciljevi zatvorskog sistema .................... 89

  Kategorizacija zatvora ................................................. 91

  Struktura i tretman osuĊenih lica ................................ 93 Zatvorski sistem u Francuskoj ............................................ 96

  Razvoj zatvorskog sistema .......................................... 96

  Organizacija zatvorskog sistema ................................. 99 Struktura i tretman lica lišenih slobode ..................... 103

  Zakljuĉak ................................................................... 106 Zatvorski sistem u Italiji ................................................... 107

  Organizacija zatvorskog sistema ............................... 107

  Vidovi korekcionog tretmana.................................... 113

  Rad osuĊenika ....................................................... 113 Obrazovanje osuĊenika ......................................... 115 Pogodnosti ............................................................. 115 Uslovni otpust osuĊenika ...................................... 116

  Zatvorski sistem u Nemaĉkoj ............................................ 117

  Pravno-koncepcijsko ureĊenje .................................. 117 Organizacija zatvorskog sistema ............................... 119 Stanje u zatvorima i tretman osuĊenih lica ............... 123 Zakljuĉak ................................................................... 127

  Zatvorski sistem u Švedskoj ............................................. 128 Kaznena politika i vrste kazni ................................... 128

  Koncept i organizacija zatvorskog sistema ............... 134 Status i tretman osuĊenih lica ................................... 139

  Zakljuĉak ................................................................... 140

  Zatvorski sistem u Austriji ................................................ 141

 • 7

  Normativno ureĊenje................................................. 141 Organizacija i menadţment ....................................... 144 Tretman osuĊenih lica ............................................... 147

  Medicinsko-psihološki i socijalni rad u zatvoru ....... 157 Zakljuĉak ................................................................... 159

  Zatvorski sistem u Holandiji ............................................. 160 Koncepcija kaţnjavanja

  i izvršenja kriviĉnih sankcija ..................................... 160

  Organizacija zatvorskog sistema ............................... 162

  Zakljuĉak ................................................................... 169

  Zatvorski sistem u Rusiji................................................... 170 Istorijat sistema ......................................................... 170 Organizacija zatvorskog sistema ............................... 172

  Poloţaj i status zatvorenika ....................................... 178 Zakljuĉak ................................................................... 184

  Zatvorski sistem u Hrvatskoj ............................................ 185 Istorijat zatvorskog sistema ....................................... 185 Organizacija zatvorskog sistema ............................... 186

  Tretman i struktura zatvorenika ................................ 189

  Zakljuĉak ................................................................... 193

  GLAVA III

  OSNOVNE KARAKTERISTIKE I TENDENCIJE

  SAVREMENIH ZATVORSKIH SISTEMA ........................ 195

  Stanje, karakteristike i tendencije

  u savremenim zatvorskim sistemima ............................... 196

  GLAVA IV

  PRIKAZ NAJNEOBIĈNIJIH ZATVORA U SVETU ........ 213

  Otvoreni zatvor u Austriji - zatvor hotel- .................. 214 Zatvor Kebu Sitiju (Filipini) - zatvoreniĉki ples- ...... 215 Zatvor San Pedro (Bolivija) - mesto gde

  zatvorenici kupuju svoje ćelije- ................................. 217

 • 8

  Zatvor Kresty (Rusija)

  - najpretrpaniji zatvor na svetu- ............................... 218 Zatvor Sark (Kanalska ostrva)

  - najmanji zatvor na svetu - ....................................... 219 ADX (Kolorado) - super-maksimalno

  obezbeĊen zatvor - ................................................... 220 Zatvor Aranjuez (Španija) - zatvor sa

  "ugodnim" porodiĉnim ćelijama - ............................. 221

  Slabo obezbeĊeni zatvor na ostrvu Bastoaj

  (Norveška) - prvi ekološki zatvor - ........................... 222

  Zatvor Ceresco Chetumal (Meksiko) - mesto gde

  zatvorenici svoje probleme rešavaju boksom - ......... 223 Zatvor Kapuncineri (San Marino)

  - Ruĉak iz restorana - ................................................ 224 Zatvor San Antonio (Venecuela)

  - Laptop, muzika i marihuana - ................................. 225 Halden (Norveška)

  - Baškarenje uz hladno piće - .................................... 226

  LITERATURA...................................................................... 229

 • 9

  PREDGOVOR

  Monografija "Zatvorski sistemi u svetu" nastala je posle

  višegodišnjeg izuĉavanja sistema izvršenja kriviĉnih sankcija,

  prevashodno sa aspekta organizacije zatvorskog sistema, tipova

  zatvora, unutrašnje organizacije, uticaja zatvora na promenu

  ponašanja zatvorenika i sl. Monografija predstavlja originalan

  rad koji na jednom mestu daje prikaz aktuelnog stanja u više

  zatvorskih sistema u razliĉitim zemljama i sa razliĉitim pravnim

  sistemima, na osnovu koga se moţe uporeĊivati organizacija i

  naĉin funkcionisanja zatvorskih institucija. U knjizi je dat prikaz

  deset razliĉitih zatvorskih sistema koji, svako na svoj naĉin, ima

  svoje specifiĉnosti koje se najĉešće ogledaju u modelu

  organizacije, nivou nadleţnosti, naĉinu rukovoĊenja, strukturi

  zatvoreniĉke populacije, vrsti tretmana i sl.

  Namera autora ove monografije je da prikaţe zatvorske

  sisteme u razliĉitim pravnim sistemima (anglosaksonski i

  k

Search related