20
Nejbližší akce ve městě 23. 6. Koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. Koncert u příležitosti ME ve faustballu Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 2 – červen 2013 Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč ZPRáVY Z RADNICE Vážení spoluobčané! Město Lázně Bohdaneč má v současné době platné a aktuál- ní základní koncepční dokumenty (Strategii rozvoje města a Územ- ní plán). Oba byly jednomyslně při- jaty reprezentací města, zvolenou v roce 2010 a tvoří prostor i man- tinely pro další vývoj města. Kaž- dodenní rozhodování nás, Vámi zvolených zastupitelů, naše vůle a zodpovědnost se těmito doku- menty řídit, bude (nebo nebude) město přibližovat k naplňování vize města, jako atraktivního místa pro aktivní život všech skupin obyvatel. Zlepšení vybavenosti pro rekreaci a sport je cesta k naplnění jednoho ze tří základních pilířů rozvoje, který zvýší atraktivitu města pro občany a pro návštěvníky. Jaké konkrétní kroky jsme v této oblasti udělali nebo se připravují? Tělocvična pro základní školu a sportovní hala pro veřejnost Investiční záměr výstavby, schválený zastupitelstvem města spo- lečně s aktualizovaným prováděcím projektem, na akci „I. b etapa Rekonstrukce a dostavba základní školy Lázně Bohdaneč“, jak je dostavba tělocvičny nazvána, byl zaregistrován na ministerstvu fi- nancí. Dalším krokem je zajištění financování. Sokolovna V závěru loňského roku přešla sokolovna do vlastnictví města. Vzájemná aktivní spolupráce při řešení právních náležitostí darovací smlouvy, smluvních vztahů, které řeší užívání objektu Sokolem, spo- lečná snaha vedení Sokola a města i dobrá vzájemná komunikace tak přinesly ovoce. Město zvládlo bez velkých otřesů, které by negativně ovlivnily chod celotýdenního cvičení, převzetí stavby i denního provo- zu a chod cvičení v hojně využívaném objektu nebyl výrazně narušen. Práce nyní pokračuje na odboru rozvoje městského úřadu. První podklady jsou připraveny k projednání v zastupitelstvu města. Roz- hodnutí o základní koncepci využití prostor umožní připravit doku- mentaci pro stavební zásahy s cílem postupné celkové rekonstrukce stavby. Sportovní areál Na Baště V roce 2012 převzalo město do vlastnictví další sportovní zařízení. V tomto případě ale nebylo rozhodování zastupitelstva zdaleka jedno- myslné. Důvodem pochybností zastupitelů byla výše kupní ceny, stav a finanční náročnost zajištění provozu areálu. Po zaregistrování kupní smlouvy a převzetí areálu byly ze strany města udělány nezbytné kroky, aby mohl sportovní klub areál užívat. S klubem město uzavřelo nájemní smlouvu a přijalo nová pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, která, mimo jiné, umož- ňují i přispívat na provozní náklady až do výše 90 % nákladů. To, co se zdálo být dobrým vstupem do spolupráce města se sportovním klubem SK Lázně Bohdaneč (převzetí areálu do vlast- nictví města a finanční podpora provozu sportoviště), troskotá na ne- pochopení nezbytnosti vyrovnat se beze zbytku se zákonem přede- psanými předpoklady, za kterých může město poskytovat veřejné prostředky z rozpočtu jiným subjektům. Zákon o rozpočtových pra- vidlech a zákon o finanční kontrole nekompromisně a jasně definují oboustranné povinnosti poskytovatele i příjemce. Nerozlišují, jestli příjemcem podpory jsou „naši“ fotbalisti nebo kdokoliv jiný. Snaha o zvládnutí daných podmínek, administrování a předepsané kontroly prováděné zaměstnanci městského úřadu jsou vnímány jako šikana. Pokud nedojde ke změně v postoji klubu, může být projekt návratu fotbalu do města ohrožen. Infrastruktura pro cestovní ruch a rekreaci Využití potenciálu okolí města k jeho zatraktivnění je příležitostí pro zvýšení návštěvnosti, udržení návštěvníků ve městě, vytvoření lepších podmínek pro trávení volného času klientů léčebných lázní, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj služeb. Před zahájením turistické sezony jsme zajistili opravy značení cyklotras v okolí města, snažíme se obnovit práce na projektech rekreačního využití Opatovického kanálu a zřízení cyklistické stez- ky ke golfovému hřišti. Tato infrastruktura pro rekreaci a turistiku slouží i občanům města a zlepšuje kvalitu bydlení. Květoslava Jeníčková, starostka Slunečné léto plné nových objevů a zážitků všem čtenářům Zpravodaje přeje redakce

Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

1 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Nejbližší akce ve městě23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u příležitosti Me ve faustballu

Zpravodajročník XXIv., číslo 2 – červen 2013 Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč

Z p r á v y Z r a d n i c e

Vážení spoluobčané!Město Lázně Bohdaneč má

v současné době platné a aktuál-ní základní koncepční dokumenty (strategii rozvoje města a Územ-ní plán). Oba byly jednomyslně při-jaty reprezentací města, zvolenou v roce 2010 a tvoří prostor i man-tinely pro další vývoj města. Kaž-dodenní rozhodování nás, Vámi zvolených zastupitelů, naše vůle a zodpovědnost se těmito doku-

menty řídit, bude (nebo nebude) město přibližovat k naplňování vize města, jako atraktivního místa pro aktivní život všech skupin obyvatel.

Zlepšení vybavenosti pro rekreaci a sport je cesta k naplnění jednoho ze tří základních pilířů rozvoje, který zvýší atraktivitu města pro občany a pro návštěvníky.

Jaké konkrétní kroky jsme v této oblasti udělali nebo se připravují?

Tělocvična pro základní školu a sportovní hala pro veřejnostInvestiční záměr výstavby, schválený zastupitelstvem města spo-

lečně s aktualizovaným prováděcím projektem, na akci „I. b etapa Rekonstrukce a dostavba základní školy Lázně Bohdaneč“, jak je dostavba tělocvičny nazvána, byl zaregistrován na ministerstvu fi-nancí. Dalším krokem je zajištění financování.

SokolovnaV závěru loňského roku přešla sokolovna do vlastnictví města.

Vzájemná aktivní spolupráce při řešení právních náležitostí darovací smlouvy, smluvních vztahů, které řeší užívání objektu Sokolem, spo-lečná snaha vedení Sokola a města i dobrá vzájemná komunikace tak přinesly ovoce. Město zvládlo bez velkých otřesů, které by negativně ovlivnily chod celotýdenního cvičení, převzetí stavby i denního provo-zu a chod cvičení v hojně využívaném objektu nebyl výrazně narušen.

Práce nyní pokračuje na odboru rozvoje městského úřadu. První podklady jsou připraveny k projednání v zastupitelstvu města. Roz-hodnutí o základní koncepci využití prostor umožní připravit doku-mentaci pro stavební zásahy s cílem postupné celkové rekonstrukce stavby.

Sportovní areál Na BaštěV roce 2012 převzalo město do vlastnictví další sportovní zařízení.

V tomto případě ale nebylo rozhodování zastupitelstva zdaleka jedno-myslné. Důvodem pochybností zastupitelů byla výše kupní ceny, stav a finanční náročnost zajištění provozu areálu.

Po zaregistrování kupní smlouvy a převzetí areálu byly ze strany města udělány nezbytné kroky, aby mohl sportovní klub areál užívat. S klubem město uzavřelo nájemní smlouvu a přijalo nová pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, která, mimo jiné, umož-ňují i přispívat na provozní náklady až do výše 90 % nákladů.

To, co se zdálo být dobrým vstupem do spolupráce města se sportovním klubem SK Lázně Bohdaneč (převzetí areálu do vlast-nictví města a finanční podpora provozu sportoviště), troskotá na ne-pochopení nezbytnosti vyrovnat se beze zbytku se zákonem přede-psanými předpoklady, za kterých může město poskytovat veřejné prostředky z rozpočtu jiným subjektům. Zákon o rozpočtových pra-vidlech a zákon o finanční kontrole nekompromisně a jasně definují oboustranné povinnosti poskytovatele i příjemce. Nerozlišují, jestli příjemcem podpory jsou „naši“ fotbalisti nebo kdokoliv jiný. Snaha o zvládnutí daných podmínek, administrování a předepsané kontroly prováděné zaměstnanci městského úřadu jsou vnímány jako šikana. Pokud nedojde ke změně v postoji klubu, může být projekt návratu fotbalu do města ohrožen.

Infrastruktura pro cestovní ruch a rekreaciVyužití potenciálu okolí města k jeho zatraktivnění je příležitostí

pro zvýšení návštěvnosti, udržení návštěvníků ve městě, vytvoření lepších podmínek pro trávení volného času klientů léčebných lázní, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj služeb.

Před zahájením turistické sezony jsme zajistili opravy značení cyklotras v okolí města, snažíme se obnovit práce na projektech rekreačního využití Opatovického kanálu a zřízení cyklistické stez-ky ke golfovému hřišti. Tato infrastruktura pro rekreaci a turistiku slouží i občanům města a zlepšuje kvalitu bydlení.

Květoslava Jeníčková, starostka

slunečné léto plné nových objevů a zážitků všem čtenářům zpravodaje

přeje redakce

Page 2: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

2 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Nezakládejme „černé“ skládky v našem městě

V minulém roce vznikla na městském pozemku u rybníku Bašta nepovolená skládka, která byla zlikvidována. Jednalo se o skládku rostlinných zbytků, suti a dal-

ších materiálů patřících buď do kontejnerů, které po objednání přistavují Služby měs-ta Lázně Bohdaneč, nebo do kontejnerů ve sběrném dvoře. Místo bylo opatřeno ta-bulkou „Zákaz skládky“.

V letošním roce se začíná bohužel tvor-ba skládky opakovat. Dotyční občané již byli ale zjištěni a byla na ně upozorněna

také městská policie. Pokud toto zakázané skládkování nepřestane, bude přistoupeno k jejich pokutování.

Vážení spoluobčané, pokusme se cho-vat na veřejném prostranství tak, jak se chováme na vlastním dvoře. Děkuji za po-chopení.

Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta

Vážení občané a milí čtenáři Zpravodaje,

přivítali jsme novou lázeňskou sezónu a týden na to jsem nepředvídatelně ukončil svůj dlouholetý pracovní poměr v Léčebných lázních Bohdaneč. Byl to prudký vývoj, ale doba je již taková. K mému odchodu vznikla řada spekulací vytvořených bulvárními médii. Uvítal jsem tak příležitost se k těmto událos-tem vyjádřit.

Po zahájení sezóny jsem odcestoval na lázeňsky významný zahraniční veletrh. Za mé nepřítomnosti jsem byl dozorčí radou odvolán z funkce předsedy představenstva. Ihned bylo zvoleno představenstvo nové, přijalo nové podnikové směrnice, kde zanik-la funkce výkonného ředitele, kterou jsem zastával. Pozice ředitele již tak prý nebude dále existovat a společnost bude řídit přímo tříčlenné představenstvo.

Na tom by asi nebylo nic zajímavého, po-kud by zároveň v této souvislosti nevznikla negativní mediální kampaň vedená vůči mé osobě. TV Prima odvysílala v úterý 14. květ-na v hlavních zprávách o mně prokazatelně smyšlené informace. V příspěvku padaly věty o mém skandálním odchodu, o mém vyšetřo-

vání policií a o milionových odměnách, které jsem si prý vyplácel a další lživé informace, které mne velmi poškodily. Nic z toho není pravda. Až po hrozbě žalobami na ochranu osobnosti, televize Prima o tři dny později odvysílala novou reportáž, která tyto lživé in-formace úplně dementovala. Bohužel, první a negativní informace zanechává vždy silnější dojem. TV Prima nepoškodila jenom mě sa-motného, ale také dobré jméno Léčebných lázní Bohdaneč, které jsem po celou dobu funkce ředitele rozvíjel a spravoval podle svých nejlepších předpokladů a schopností.

Do lázní jsem nastoupil v roce 2006. Lázně tenkrát ztrácely dech s dobou, neměly žádnou další vizi, přešlapovaly na místě a žily ze své vlastní podstaty. Část areálu byla v kritickém stavu. Během půl roku jsme s kolegy připravili k rekonstrukci pavilon Jubilejní a zřídili zde mo-derní pracoviště pro léčbu po operacích totál-ních endoprotéz. Dále navázala další investič-ní strategie, jako moderní oborový informační systém, fungující wellness centrum, náhrada původních slatinných koupelí za v ČR uni-kátní zábalové vany, související rekonstrukce pavilonu Langer, rekonstrukce restauračního bloku a hlavní lázeňské kolonády. Nakoupili jsme také pozemky a postavili nové parkoviš-tě včetně nového vodojemu na přírodní léčivý

zdroj, alkalickou minerální vodu. Mohl bych pokračovat dále, bylo toho mnoho. Nic by se ale nedalo zrealizovat bez nadšení a odvahy mých kolegů. Můj velký dík patří i vedení boh-danečské radnice, se kterou jsem měl velmi korektní vztahy, a vždy jsme společně nalezli cesty k řešení jakékoliv situace.

Novému vedení jsem předal společnost se-bevědomou, stabilní, s dobrým zvukem na trhu a dostatečně finančně silnou, aby ustála otře-sy, se kterými aktuálně lázeňský trh zápasí. Nebude to nyní vůbec jednoduché, ale spo-lečnost na to má a záleží již na novém vede-ní, jak možnosti zhodnotí a využije. Vždy jsem dbal dobrého jména společnosti jako základní klíčové hodnoty. Věřím, že nyní neuhne z na-staveného trendu a bude přinášet úlevu všem potřebným lázeňské péče, poslouží k dalšímu rozvoji turistického ruchu a přinese dále pro-spěch celému městu Lázně Bohdaneč.

Vážení občané, sedm let je dlouhá doba a já jsem měl příležitost ji strávit ve vašem krás-ném městě prací pro rozvoj lázeňské společ-nosti. Byla to skvělá léta, věřím, že měla hlubo-ký smysl a budu se k vám rád nadále vracet. Nakonec, mám zde řadu přátel. Těším se, jak město i lázně budou společně vzkvétat.

Ing. Rudolf Bubla, Praha

Komu, nebo čemu toto slouží?V pardubic-

kém Deníku vy-šel 21. 5. 2013 článek popisují-cí událost, která se stala v sobo-tu 18. 5. 2013 na sportovním areálu Na Ba-ště při konání dětského fotba-

lového turnaje E.ON Junior Cup.Původně jsem chtěl napsat svoji reakci

přímo do tohoto regionálního deníku, ale uvědomil jsem si, že se celá věc týká pouze nás, bohdanečských občanů, tak proč „prát špinavé prádlo“ v celém regionu.

Článek je psán velmi tendenčně, je v něm využito ne vždy pravdivých informací našich občanů, kteří sportovnímu vyžití přímo „ne-fandí“. Je to ovšem v pořádku, někdo má rád

vdolky, někdo holky a někdo fandí tomu ku-latému nesmyslu a obětuje mu veškerý svůj volný čas.

Nejdříve musím upozornit, že majitelem sportovního areálu je Město Lázně Bohda-neč, a SK Lázně Bohdaneč zde provozuje svoji činnost jako nájemce. Sportovní klub se souhlasem města propůjčil sportovní sta-dion firmě E.ON s.r.o.a požádal, zda by bylo možné zajistit výpomoc městské policie při parkování aut. Tato výpomoc byla splněna a veškerou pořadatelskou činnost si firma E.ON zajišťovala sama. K parkování aut v uli-ci Kosinova si nejmenovaný občan v článku stěžuje, že v době turnaje auta parkovala i na travnatém pruhu mezi silnicí a chodní-kem. Je zajímavé, že právě v ulici Kosinova celoročně podobným způsobem parkují jak služební, tak i soukromá vozidla, a jen be-nevolencí městské policie se toto toleruje. Naše městská policie bude upozorněna, aby postupovala dle dopravních předpisů. Komu toto prospěje? Nevím.

Musím se ještě zmínit o tomto turnaji de-setiletých kluků. Bylo jich tady více než 150, samozřejmě s doprovodem rodičů. Bylo za-jištěno běžné občerstvení, tvrdý alkohol se neprodával, bohužel zamezit konzumaci ob-čerstvení „z domácích zásob“ není v silách žádného pořadatele. Všechno probíhalo podle plánu, i počasí přálo, ovšem na závěr došlo k roztržce dvou „tatíků“. Dle informací se roztržka týkala úplně něčeho jiného než fotbalu. Nelze celou událost hodit za hlavu, sportovní klub si z ní musí vzít ponaučení, pokud velký turnaj, pak patřičně velká pořa-datelská služba.

V článku pardubického Deníku je rovněž zmínka, že představitelé Města Lázně Bohda-neč utrácejí z poloprázdné obecní kasy. To může říci jen člověk, který není informován a přes svou zaujatost nevidí realitu rozzáře-ných dětských očí kluků, kteří právě vstřelili gól. Za současné vedení mohu potvrdit, že na můj vkus se zastupitelstvo města chová až moc hospodárně.

O k é n k O m í s t O s t a r O s t y

Page 3: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

2 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 3

i n f O r m a c e Z O d b O r u r O Z v O j e m ě s t a

Regenerace dubové aleje k Hrádku

V únoru a březnu byla prováděna prv-ní část regeneračních prací na levé straně památné dubové aleje spojující kdysi obec Hrádek a město Lázně Bohdaneč, a která je i po přerušení cesty na katastru města. Na základě posudku zpracovaného Agen-turou ochrany přírody a krajiny byly odbor-nou firmou odstraněny náletové podrosty a keře, tím došlo k celkovému provzduš-nění a prosvětlení aleje. Druhá část prací, vlastní ošetření stromů redukčními nebo bezpečnostními řezy, proběhne za úplného olistění stromů v měsíci červenci.

Regenerace aleje je financována Měs-tem Lázně Bohdaneč, náklady na první část prací byly vyčísleny na 50 tis. Kč. Ob-novená alej bude určitě příslibem příjemné procházky či projížďky na kole, pokud se v budoucnu podaří vyřešit průchod přes průmyslový areál a vlečku.

Stromořadí 41 ks dubů letních (Quercus robur) v k. ú. Lázně Bohdaneč bylo vyhláše-no za památné stromy rozhodnutím Magist-rátu města Pardubic ze dne 14. 4. 1997. Dle zákona ČNR č. 114/ 1992 Sb., o ochraně pří-rody a krajiny je zakázáno památné stromy poškozovat a rušit v jejich přirozeném vývoji. Jejich ošetřování může být prováděno pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, kte-rým je nyní Městský úřad Lázně Bohdaneč.

Jaký bude osud sokolovny?Město Lázně Bohdaneč se právními

účinky vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí stalo k 5. listopadu 2012 vlast-níkem budovy sokolovny a k ní přilehlého pozemku.

Z hlediska stavebně-technického, s ohle-dem na minimální náklady vložené do oprav a údržby, byla budova z roku 1929 odbor-níky posouzena za částečně vyhovující

s nutností rozsáhlejších zásahů zejména do zásadních konstrukčních prvků. Nutná je revize střešního pláště, tepelně technického řešení objektu, vč. výměny oken, revize vytá-pění, odstranění závad na rozvodech elektri-ky a zlepšení kvality hygienického zázemí.

Pro účely zpracování investičního zá-měru rekonstrukce sokolovny byla sestave-na pracovní skupina složená ze zástupců TJ Sokol, základní školy i zástupců města. Požadavky současných většinových uživate-lů budovy budou zohledněny ve finální po-době projektu.

Je třeba zdůraznit, že objekt sokolovny a jeho zamýšlenou rekonstrukci nelze chá-pat jako rovnocennou náhradu chybějící tě-locvičny ve městě, či při základní škole.

Mladší i starší školáci v jedné budově

Z demografické studie zpracované pro město v květnu letošního roku vyplývá, že koeficient návštěvnosti místní základní ško-ly se pohybuje okolo 65 %. Mezi důvody niž-ší obsazenosti patří také atraktivita školy. I proto je pokračování v projektu „Rekon-strukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč“ jednou z hlavních priorit města.

V současné době probíhá přípravná fáze aktualizace projektové dokumentace další části investiční akce, která po dokon-čení zvýší komfort výuky školákům z Lázní Bohdanče, ale i okolních obcí, pro které je naše škola spádovou. Výsledkem druhé etapy projektu by měly být nově vzniklé

prostory pro žáky 1. stupně, jejichž výuka by se tak mohla přesunout ze školy Na Luž-ci do zrekonstruované a upravené budovy na náměstí.

Méně prachu v ulicíchProjekt s názvem „Snížení prašnosti

ve městě Lázně Bohdaneč“ se po dvou le-tech od podání žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje konečně rýsuje v jasněj-ších barvách. Na sklonku loňského roku podepsal ministr životního prostředí schvá-lení žádostí o podporu, mezi nimi i tu naši, z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.

Město Lázně Bohdaneč tak mohlo 20. května 2013 konečně vyhlásit výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. Předmětem jejího plnění je dodávka stro-je na úklid komunikací, včetně uvedení do provozu a vyškolení obsluhy stroje. Lhů-ta pro podání nabídek skončila 6. června, ve stejný den zasedla hodnotící komise, která byla pověřena také otevíráním obá-lek. Vítěze výběrového řízení bychom měli znát na konci června.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,3 mil. Kč bez DPH, přičemž 90 % nákladů bude uhrazeno z dotace EU. Více o projek-tu najdete na webových stránkách města a také na profilu zadavatele. Půjde-li vše tak, jak má, nový zametací stroj bude jezdit v ulicích města v druhé polovině října.

Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města

Levá strana aleje směrem k Bohdanči byla zbavena podrostů a keřů.

V prostorách sokolovny probíhá každý rok zahrádkářská výstava.

Page 4: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

4 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Věžička radnice ukrývá vzkaz budoucím pokolením

Od konce dubna letošního roku se může bohdanečská radnice pochlubit novou střechou z pálených tašek. Během 4 měsíců byla provedena výměna krovu, střešní krytiny, věžičky a restaurátorské práce, které spočívaly v ošetření kamenných prvků atiky - parapetní římsy, čuček, bust a váz. Firma Báča z Poličky dodržela termín a od-vedená práce byla kvalitní. Náklady celého projektu byly vyčísleny na 4 091 069 Kč.

Malé pozdvižení vnesla do našeho lázeňského města instala-ce nové věžičky. V dopoledních hodinách ve středu 17. dubna se tak kolemjdoucím naskytl zážitek, který se neopakuje každý den.

Cenný náklad dorazil do Lázní Bohdanče kolem půl desáté. Ná-sledovaly nezbytné přípravy na samotné vyzdvižení. Na své místo byla za pomocí jeřábu věžička bez problémů posazena lehce před 13. hodinou.

Na rozdíl od svých předchůdců ze 70. let, kdy probíhala poslední rekonstrukce střechy, využilo současné vedení města této příleži-tosti k vytvoření vzkazu pro příští generace. Pouzdro se vzkazem bylo uloženo do zlaté koule na samém vrcholku věžičky. Uzavřená mosazná tuba obsahuje článek o historii a úpravách radnice, který vyšel ve Zpravodaji, dále pak informace o počtu obyvatel a složení městského zastupitelstva a rady, novinové ústřižky o první přímé volbě prezidenta v historii České republiky, USB flash disk s novým územním plánem Města Lázně Bohdaneč, který byl schválen za-stupitelstvem 30. 1. 2013 a platné kovové mince se stokorunovou bankovkou.

Na podzim by se radnice měla dočkat opravy fasády. Obnova kulturní památky z 16. století tak bude kompletní.

Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města

Vykládka nové věžičky v Lázních Bohdanči.

Pozlacená koule ukrývá vzkaz budoucím pokolením.

Instalace věžičky zachycená z věže kostela.

Valná hromada svazku se sešla ve Volči

Stalo se už pomalu tradicí, že se Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohda-nečsko scházejí v jednotlivých členských obcích. V dubnu byla hostitelskou obcí Voleč, kde se nám opět dostalo vlídného přijetí.

Na programu jednání byla zpráva o čin-nosti, hospodaření svazku či plán činnosti na letošní rok. Valná hromada mimo jiné schválila poskytnutí půjčky MAS na před-financování projektu Rozvoj MAS Bohda-nečsko.

Diskutovalo se o možném začlenění obcí Kasalice, Vápno, Přepychy a Újezd u Přelouče do územní působnosti svazku.

Během měsíců května a června jsme tak přijali pozvání na zastupitelstva výše uvedených obcí, abychom podali informa-ce o výhodách členství ve svazku, ukonče-ných úspěšných projektech, ale i těch tepr-ve plánovaných.

Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města

Milá atmosféra ve Volči, na snímku předsedkyně svazku se starostkou Volče Květou Heřmánkovou.

Page 5: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

4 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 5

Vzájemná setkávání infocentra s občanyMilí občané, od minulého čísla Zpravodaje jsme měli několik příležitostí k našemu setkání. Do-volte mi tedy prosím ve stručnosti připomenout, jaké akce pro vás Město Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Městsko-lázeňským informač-ním centrem připravilo.

CyklopaťákPrvní z nich byla již tradiční akce konaná 6. dubna – 13. ročník

Cyklopaťáku, kterého se vás i v počáteční chumelenici zúčastnilo na 120. Trasa byla speciálně sestavena po stopách Josefa Gočára.

Vítání ptačího zpěvu Druhou příležitostí našeho setkání byl 1. ročník vítání ptačího

zpěvu v pátek 3. května. Při procházce okolo bohdanečských ryb-níků jsme se ze světa fauny dozvěděli od odborníků mnoho zajíma-vých informací. Již nyní se můžete těšit na 2. ročník této akce.

Zahájení lázeňské sezony Den na to, 4. května, jsme měli příležitost vidět se na 116. ročníku

zahájení nové lázeňské sezony. Na úvod vystoupil hejtman Pardu-bického kraje Netolický, paní senátorka Horská, naše paní starost-ka Jeníčková a tehdejší ředitel Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. pan Bubla. Po jejich projevech již ukázaly své umění mažoretky a byly slavnostně spuštěny fontány na náměstí za hudebního doprovodu Smetanovy Vltavy. Celá akce byla připravena v duchu stého výročí otevření jedinečného pavilonu Gočár ve spolupráci s Léčebnými láz-

němi Bohdaneč, a.s.. Bohatý kulturní program, kde bylo možné vidět např. Moniku Absolonovou či koncert skupiny Ready Kirken, uváděl Pavel Cejnar.

Dětský denDalší akcí, kterou jsme pro vás připravili, byl dětský den v neděli

2. června. Naší hlavní myšlenkou bylo, abyste měli možnost strávit odpoledne se svými dětmi a zároveň si s nimi užili spoustu legrace. I přes déšť přišlo téměř 140 dětí s rodiči.

Pevně věřím, že se vám akce líbily, a že jste si je náležitě užili i přes počasí, které nám často nepřálo. Ráda bych touto cestou vel-mi poděkovala všem subjektům, které se ochotně na pořádání akcí podílely.

Dalším místem, kde se můžeme vidět, byť jen virtuálně, je náš nově založený facebookový profil „Informační centrum Lázně Boh-daneč“, kde nám můžete cokoliv sdělit. MIC vám předem děkuje za vaše .

Pokud půjdete, nebo pojedete na kole kolem MIC, můžete si u nás vyzvednout nové propagační materiály o městě Lázně Boh-daneč. Na nově zrekonstruované a otevřené zahrádce si je můžete prohlédnout, pročíst a případně se i občerstvit.

Dovolte mi vás v závěru informovat, jaké služby pro vás posky-tujeme. Kromě bezplatného poskytování informací a informačních tiskovin je to prodej vstupenek na různé akce konané po celé re-publice, prodej lístků na MHD, kopírování, tisk, faxování, scanování, laminování, kroužková vazba, zhotovení fotografií, prodej suvenýrů a tematických pohledů.

Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., ředitelka MIC

Hojná účast cyklonadšenců na náměstí.

Organizátorům počasí nepřálo.

Vystoupení mažoretek před radnicí.

Děti s rodiči na loutkovém představení.

Page 6: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

6 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Z p r á v y Z e Z á k l a d n í š k O l y a m a t e ř s k é š k O l y l á Z n ě b O h d a n e č

Ohlédnutí za školním rokemJaro s sebou přináší nejen teplé a krásné

dny, ale i blížící se konec školního roku. Co se nám tento rok v naší základní škole po-dařilo? Školu navštěvovalo 312 dětí, 4 žáci 5. ročníku složili úspěšně zkoušky na více-letá gymnázia. Školu opustí 35 deváťáků a do prvních tříd se chystá 47 budoucích prvňáčků.

V průběhu roku se děti nejen vzděláva-ly, ale čekala je i pestrá nabídka zájmových aktivit. Možnost sportovat měli žáci v krouž-ku florbalu, zdravotní tělesné výchovy, juda nebo roztleskávaček. Zajímavou a hravou formou se děti blíže seznamovaly s ang-ličtinou na 1. i 2. stupni. Pro děti výtvarně a hudebně orientované se nabízely činnosti v kroužku keramickém a drátování. Výuku hudby, kterou tradičně organizuje základní umělecká škola, letos nově rozšířila po-

bočka chlapeckého pěveckého sboru Bo-nifantes, která na naší škole zahájila svoji činnost.

Pro začátek prázdnin nabízí základní škola ve spolupráci s DDM Alfa příměstský tábor s celou řadou zájmových aktivit. Ro-diče tak mohou mít jistotu, že je jejich dítě v bezpečném a známém prostředí s boha-tou nabídkou zájmových činností.

A co nás čeká po prázdninách? Chceme vyjít vstříc současnému trendu podpory vy-učování cizím jazykům a začneme s výukou angličtiny již od prvního ročníku. Můžeme tak navázat na práci kroužku angličtiny, kte-rý úspěšně letos probíhal v mateřské škole. Děti budou mít v prvním a druhém ročníku jednu hodinu týdně, během níž se budou hravou a nenásilnou formou připravovat na systematickou výuku anglického jazyka od 3. ročníku. Město Lázně Bohdaneč pod-poří naši snahu financováním učebnic a dal-

ších pomůcek pro angličtinu v první třídě, aby se nezvyšovala finanční zátěž rodičů.

Příští prvňáčky čekají i další novinky. V rámci podpory matematického myšlení budou mít možnost navštěvovat nepovinný předmět šachy, aby se nejen naučili zákla-dům této hry, ale také rozvíjeli logické myšle-ní a tvořivost. Pro zájemce o sport nabídne-me lyžařský výcvik. V šesti lekcích za zimu se vypraví na sjezdovku do Hlinska, aby se pod vedením zkušených instruktorů sezná-mili se základy lyžování, pobavili na sněhu a užili si zimy.

Pro žáky ostatních ročníků prvního stup-ně je zde nabídka kurzu plavání a opět škol v přírodě.

Je toho ještě hodně, co děti příští rok čeká. Nyní je čas úspěšně dokončit tento školní rok, odpočinout si během léta a v září se těšit na vše nové.

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel školy

Zprávy z mateřské školy7. března se celá školka sešla na zahra-

dě. Ze Zoo Jihlava „přiletěli“ dravci. Nad hla-vami se nám proletěl puštík, sova pálená, so-kol, káně, výr i orel mořský. Tento majestátní, téměř čtyřkilový krasavec, si přiletěl pro svou oblíbenou dobrotu i na nastavenou ruku p. učitelek. Byl to nezapomenutelný zážitek!

Před Velikonocemi, 26. března, uspořáda-la MŠ tradiční Den otevřených dveří. Do škol-ky přicházely děti s rodiči, aby si pohrály, zazpívaly, zatancovaly, anebo si ozdobily

velikonoční vajíčko. Rodiče získali užitečné informace a děti se seznámily s prostředím. Některé přijdou brzy mezi nás.

„s knihami se kamará-dím“. Ano, protože i v době internetu zůstávají knihy cenným zdrojem informa-cí, zábavy i poučení. A není nad přečtenou pohádku před spaním s prohlíže-ním ilustrací. Proto se děti z oddělení A, C a D vypravily 10., 11. a 15. dubna do Kraj-ské knihovny v Pardubi-cích. Poté navštívily i místní knihovnu v Láz-ních Bohdanči. Některé knihy si i vypůjčily. Školka se také proměnila na knihkupectví a knihovnu. Děti malovaly příběh O Budulín-kovi, ze kterého si svázaly obrázkovou knihu, ze šablon si knížky také vytiskly. Nechyběly ani knižní záložky kreslené pastelem, tuší i barvou, textilní koláž s geometrickými tvary, písmenky, atp.

17. dubna se v MŠ uskutečnila beseda s rodiči na téma Připravenost dětí předškolní-

ho věku na vstup do ZŠ. Besedu připravila p. učitelka J. Vychodilová.

23. dubna navštívili naši před-školáci hasičský záchranný

sbor v Pardubicích. Kaž-doroční akce má velký

úspěch. Prohlédnout si zblízka všechnu techniku, včetně tři-cetimetrového žeb-

říku, na všechno si sáhnout, zeptat se urost-

lých hasičů… Každý druhý kluk by chtěl být hasičem.

„radily se, radily, jak by nejlíp řádily.“ Kdo? No přece čarodějnice! Další oblíbená tradice v naší školce. A tak se vyráběla koš-ťátka, masky i čarodějnice, čarovné bylinkové skleničky, školka byla najednou plná papíro-vých netopýrů i černých koček. 30. dubna se pak celá zahrada proměnila v čarodějnický rej. Děti hledaly poklad, pálily klubíčka špat-

Zahradu školky navštívili dravci.

MAS Bohdanečsko byla schválena dotace z Programu rozvoje venkova

V pátek 17. 5. schválil Státní zemědělský intervenční fond Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje

venkova – opatření III.4.1 Získávání doved-ností, animace a provádění. Jedná se o pod-poru pro nově vzniklé Místní akční skupiny (MAS). Mezi podpořenými je také MAS Bohdanečsko. Dobrá zpráva přišla ve chvíli, kdy se rozjíždějí práce na projektu s názvem Rozvoj MAS Bohdanečsko, který bude mít celkem 6 výstupů. Zpracována bude analý-za území vč. organizační struktury partner-ství, MAS bude mít díky dotaci svůj web, pro-pagační materiály vč. loga a zavázali jsme

se, že na základě tréninkové výzvy uspořá-dáme informační akci pro veřejnost.

Dubnová Valná hromada MAS Bohda-nečsko jmenovala novou manažerku MAS Ing. Lenku Makovskou, ta je mimo jiné zod-povědná za úspěšnou realizaci projektu. Ne-zbývá než popřát jí i celému týmu v příštích 12 měsících hodně úspěchů, ukončení pro-jektu je naplánováno na 31. 5. 2014.

Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města

NÁRODNÍ SÍŤMÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPINČESKÉ REPUBLIKY

Page 7: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

6 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 7

ností, tancovaly a zpívaly. Dopoledne rychle uteklo, spokojenost byla zřejmá.

7. května předvedly děti rodičům ukáz-kovou hodinu hry na flétnu. Pod vedením p. učitelky E. Pipkové a L. Říhové se pochlu-bily, co se za celý školní rok naučily. 22. květ-na měly děti možnost při ukázkové hodině angličtiny ukázat rodičům pod vedením p. učitelky L. Kmoníčkové, jak se zábavně naučit anglicky. 23. května jsme využili po-zvánky ze ZUŠ v Pardubicích, Polabinách, Lonkově ulici. V pořadu „Dobrodružství v lese“ se nám představili žáci z oboru li-terárně-dramatického, hudebního a taneč-ního. Líbila se nám i „Mezinárodní výstava psů“ z oboru výtvarného. Nakonec jsme si jednoho pejska z papíru složili.

Dárkem pro děti ke Dni dětí byl letos vý-let na Kunětickou horu na pohádkové před-stavení na nádvoří hradu Dračí poklad. Svůj poklad si také děti našly pod hradem a byl opravdu „zlatý“.

A co nás ještě čeká do konce školního roku?

Celý měsíc bude v mateřské škole ve zna-mení pohádek a pohádkových dobrodružství. Třeba pohádkový výlet do Starých Hradů u Jičína. Čekají tam na nás sklepní a půdní strašidla. Líbilo se nám tam už vloni.

„pojďte s námi za pohádkou“, tak se jmenuje společné vystoupení dětí a učitelek na závěr školního roku, při kterém se rozlou-číme i s našimi předškoláky. Akce, na kte-rou jste všichni srdečně zváni, se uskuteční 19. června v 15,30 hodin v sokolovně.

Konec školního roku se přiblížil, stihne-me ještě zajít na zmrzlinu, a potom: „Hurá, prázdniny!”

V novém školním roce se těšíme na shle-danou.

Zdeňka Žaloudková, učitelka mateřské školy

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

Čas nezadržitelně plyne kupředu a 5 měsíců roku 2013 je za námi. V uvedeném období byla jednotka sboru dobro-volných hasičů povolána k 18 událostem. Jednalo se o po-žáry, dopravní nehody, odstranění padlých stromů, technic-kou pomoc, likvidaci hmyzu a odchyt poraněného zvířete. V posledním případě se jednalo o poraněného čápa, který byl po odchytu předán záchranné stanici živočichů Pasíčka sídlící nedaleko Proseče.

V měsíci květnu se část jednotky zúčastnila prověřova-cí okrskové soutěže v požárním útoku. Z dvanácti soutěž-ních družstev se naše družstvo umístilo na 4. příčce, což je dle mého pěkný výsledek. Navzdory úspěchům v tomto roce má však v současnosti naše jednotka menší početní obsazení oproti předchozím letům. V posledních letech byl úbytek našich členů jednotky způsoben především změnou místa jejich trvalého bydliště. Tímto bych rád prostřednic-tvím Zpravodaje oslovil případné zájemce o členství v jed-notce SDH, aby nás navštívili v hasičské zbrojnici. Obvykle se scházíme v sobotu dopoledne při běžné údržbě techni-ky nebo výcviku, ale schůzku je možno si předem domluvit na tel. 724 205 207. Upozorňuji předem, že se jedná o čin-nost dobrovolnou. Na druhou stranu se nejedná o jednotvár-nou činnost a v případě, že Vám nedělá problémy pohyb, je v čem se uplatnit a zdokonalovat. Pokud máte zájem do-zvědět se více o činnosti naší jednotky či sdružení, navštiv-te stránky: sdhlaznebohdanec.webnode.cz nebo facebook Hasiči Lázně Bohdaneč.

Robert Turina, velitel JSDH Lázně Bohdaneč

Malí flétnisté vystoupili před rodiči.

Dopoledne plné čar a kouzel v bohdanečské školce.

Page 8: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

8 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Jde o bezpečnost nebo o peníze?Opět jsem platil pokutu. Spěchal jsem z Pardubic na jednání

na radnici, a tak jsem bez přemýšlení přivítal volné místo na parkování v odstavném pruhu před Bílou vránou, před značeným přechodem. Stihl jsem to, avšak včetně „botičky“ na předním kole. Policejní auto se dostavilo po zavolání neprodleně, zastavilo v jízdním pruhu, zabloko-valo provoz. Než jsme vyřídili formality a odmontovali botičku, nastalo složité a myslím nebezpečné objíždění ostatních vozidel.

Zlobil jsem se, respektive vztekal na všechny, na všechno, i na sebe. Stálo mě to 1 000 Kč. Od zasahujícího policisty, a později také od svých známých, jsem se dozvěděl, že to je vyhlášené místo, jakási spolehlivá past na řidiče.

Autem jezdím denně, dosud jsem nezavinil nehodu ani jsem se nevyboural, jezdím přiměřeně, občas udělám chybu, kterou si i uvě-domím. Myslím, že jsem normální průměrný řidič jako většina z nás. Pokud se ale podívám na statistiku pokutovaných přestupků, dopouš-tím se jich již výhradně v katastru rodného města.

Je nebezpečné parkovat v odstavném pruhu před přechodem. Uznávám. Děje se to, dle slov policisty, na tomto místě často. Při ře-šení tohoto přestupku vznikají další nebezpečné situace zabloková-ním provozu. není tedy na místě se pokusit o prevenci? Iniciovat označení tohoto místa lépe, například v prostoru před přechodem pro

chodce umístit návalky, patníky nebo nepřenosné květináče, tak jak se to děje běžně v Pardubicích, ve Slatiňanech a jinde? Takoví prů-měrní chybující řidiči, jako jsem já, by pak nevytvářeli krizové nebez-pečné situace. Nebo jde o peníze opakovaně a spolehlivě vybírané?

Občas mám já chuť pokutovat nebo alespoň domluvit bohda-nečským policistům. Stávají v těsné blízkosti křižovatky, blíž než 5 m, na výjezdu z Gočárovy ulice na hlavní tak, že je musím objíždět v proti-směru při výjezdu do hlavní silnice. Možná, že mají při výkonu měření rychlosti nějakou výjimku. Nezeptal jsem se jich. Rozhodně tam vzni-ká nepřehledná situace, a tak jsem raději vždy rychle odjel.

Jistě mnozí občas projíždíme křižovatkou u Parama, bez mrknutí oka spolu s policisty stojíme v zebře a vytváříme dva pruhy na jednom. Totéž se děje na sjezdu z rychlodráhy ke krajskému úřadu, v době ho-kejových utkání se parkuje všude možně, těžko se mi dodržuje pade-sátka při nočním průjezdu chemickou továrnou podél cyklostezky atp.

Co jsem touto úvahou chtěl vyjádřit? Ani technické řešení komuni-kací, ani jejich značení, a ani řidiči nejsou dokonalí. Vlastní silniční pro-voz a užívání komunikací přináší různě složité situace, které musíme řešit, nejlépe lidským přístupem a moudře.

Na bohdanečské policii oceňuji mnohé, ale k tomu, abych je plně uznával, ještě něco chybí.

Ing. Miloš Karafiát, Lázně Bohdaneč

Stání před přechodem pro chodcePravidla silničního provozu řidiči zakazují stání na přechodu pro

chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před přechodem. Důvod to-hoto zákazu je víc než pádný. Chodci se přes zaparkované vozidlo v blízkosti přechodu snižuje výhled směrem, odkud k přechodu při-jíždějí vozidla a naopak i přijíždějící řidič nevidí na chodce, kteří se chystají přecházet. Zvláště u dětí, které jsou menšího vzrůstu, může mít takové parkování, byť způsobené řidičovou nepozorností, tragic-ké následky. Z toho důvodu se na frekventovaných silnicích naši strážníci věnují i těmto přestupkům a rozhodně, vzhledem k závaž-nosti přestupku, nebudou při jeho trestání benevolentní. Na místě lze v tomto případě uložit pokutu až 2 000 Kč.

Řešení problému vhodnou technickou překážkou by jistě ne-správnému stání vozidel před přechodem zamezilo a Městská po-licie Lázně Bohdaneč předložila za posledních 10 let takový návrh již několikrát, ale vždy to z nějakých důvodů „nevyšlo“ a úprava pře-chodu nebyla realizována. Na druhou stranu je ale nutné uznat i ar-gumenty odpůrců stavební úpravy, že pravidla jsou stanovena jasně zákonem a není nutné vynakládat finance na to, aby řidiči byli donu-ceni svoje povinnosti splnit. Potom by stejnou “pastí na řidiče“ byly všechny zákazy vjezdu, kde za značkou není závora nebo betonový panel, který by řidiče fyzicky donutil, aby do míst, kam to značka zakazuje, skutečně nevjel, když mu zákonná povinnost vyplývající z dopravní značky z nějakého důvodu nestačí.

Michal Jelínek, vrchní strážník MPLB

m ě s t s k á p O l i c i e l á Z n ě b O h d a n e č i n f O r m u j e

Městská policie Lázně Bohdaneč po orga-nizačních změnách, které nás v minulých mě-sících doprovázely, pokračuje ve své práci. Do-pravní činnost ve městě zůstává i nadále jednou z hlavních činností hlídkové služby, ale zároveň jsme připraveni pomoci i při jiných a někdy i vel-mi složitých událostech.

Začátkem měsíce března 2013 řešili strážníci ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení Poli-

cie ČR Lázně Bohdaneč oznámení mladého muže, který byl přepaden a okraden v místní restauraci třemi mladíky ve věku 15 až18 let. Krátce po oznámení vyjely na místo naše 3 autohlídky, vč. psovoda se psem Urbisem. Na základě informací, které od přepadeného muže strážní-ci zjistili, začalo pátrání po pachatelích loupežného přepadení, kteří z místa činu utekli. V lese u cyklostezky v Rybitví si strážníci povšimli mladíků, kteří odpovídali popisu pachatelů. Díky počtu nasazených po-licejních vozidel na místě mohli strážníci ihned uzavřít poměrně velký prostor a začít pomocí služebního psa prohledávat les. Smysly zkuše-ného policejního psa nezklamaly, po několika minutách avizoval osoby ukryté v lesním porostu a vyvedl je ven. Pachatelé se z lupu nabytého při loupežném přepadení radovali jen pár minut. Zadržené muže si k dalším úkonům převzala státní policie. I v tomto případě se ukázalo, že pohotovost bohdanečských strážníků i rychlá součinnost s místním oddělením státní policie zafungovala na výbornou.

Začátkem měsíce května řešili naši strážníci neobvyklou krádež náušnic na dětském hřišti v Rybitví. Teprve tříletá holčička, hrající si

na dětském hřišti pod dohledem staršího sourozence, byla okrade-na o náušnice. Mladá žena se rozhodla zmocnit se vyhlédnutých ná-ušnic za pomoci lsti. Ke spolupráci přiměla mladistvou kamarádku, se kterou na hřiště společně přišly. Ta měla za úkol odvést na chvíli pozornost staršího děvčete, které mělo malou holčičku hlídat. Žena pak malé holčičce při hře sundala z uší vyhlédnuté náušnice. Hol-čička si toho samozřejmě byla vědoma a začala plakat, že chce ná-ušnice zpět. Zlodějka se pokusila celou věc zamaskovat tím, že jí dala náušnice vlastní, nějaké plastové šmejdy. Ani tahle výměna ale nezabránila tomu, že se na celou věc vzápětí přišlo. Strážníci, kteří se událostí zabývali, šetřením zanedlouho po oznámení zlodějku odhalili a přiměli ji náušnice vydat a vrátit mamince děvčátka. Přípa-dem se zabývá Policie ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

V řeči čísel působila MPLB v roce 2012 v počtu 6 strážníků v kata-strech obcí Lázně Bohdaneč, Rybitví a Chvaletice. V blokovém řízení jsme projednali celkem 3 401 přestupků, z toho 128 přestupků proti veřejnému pořádku, 12 proti občanskému soužití, 10 proti majetku, 9 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, 2 986 dopravních přestupků. Orgánům činným v trestním řízení jsme předali 23 důvodných podezření ze spáchání trestného činu, Policii ČR a správním orgánům jsme oznámili 60 podezření ze spáchání přestupků. Bylo odchyceno 89 toulavých nebo opuštěných zvířat. Při výkonu služby bylo za loňský rok zaznamenáno 12 fyzických útoků na strážníky.

Michal Jelínek, vrchní strážník MPLB, stálá služba tel.: 603 864 222

Page 9: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

8 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 9

Zastupitelstvo města na 23. zasedání dne 24. 4. 2013 po projednání:• Bere na vědomí vzdání se mandátu člena zastupitelstva města

Ing. Ladislava Štěpánka.

• Bere na vědomí složení slibu Roberta Turiny, člena zastupitelstva města, podle § 69 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

• Stanovuje poskytování odměny Robertu Turinovi jako neuvolněné-mu členu zastupitelstva od 1. 2. 2013.

• Volí Adolfa Vondrku ml. členem finančního výboru.

• Volí v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-ní), ve znění pozdějších předpisů členem rady města Jaroslava Jurenku.

• Schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2013:

Ukazatel platný rozpočetpo 1. ro v tis. Kč

Třída 1 – Daňové příjmy 36 176,07

Třída 2 – Nedaňové příjmy 8 847,20

Třída 3 – Kapitálové příjmy 3 469,00

Třída 4 – Přijaté transfery 6 155,30

příjmy celkem 54 647,57

Konsolidace příjmů 0,00

příjmy celkem po konsolidaci 54 647,57

Třída 5 – Běžné výdaje 51 007,67

z toho – Městský úřad 30 695,67

– Městská policie 5 830,00

– Základní škola a mateřská škola 3 566,00

– Služby města Lázně Bohdaneč 7 310,00

– Městsko-lázeňské informační centrum 1 128,00

– Granty a ostatní příspěvky a dary 1 410,00

– Ostatní výdaje 1 068,00

Třída 6 – kapitálové výdaje 7 038,00

z toho – Městský úřad 7 038,00

– SmLB 0,00

výdaje celkem 58 045,67

Konsolidace výdajů 0,00

výdaje celkem po konsolidaci 58 045,67

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci –3 398,10

Třída 8 – Financování 3 398,10

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků –1 972,00

Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech –5 370,10

• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Lázně Bohdaneč č. 1/2013, o místních poplatcích.

• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 města Lázně Bohdaneč k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

• Schvaluje poskytnutí účelové dotace na provoz a údržbu spor-tovních zařízení na rok 2013 pro SK Lázně Bohdaneč ve výši 612 000 Kč a pro TJ Sokol Lázně Bohdaneč ve výši 110 500 Kč.

• Ukládá uzavřít smlouvu s příjemci dotace dle platné legislativy a v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje smlouvu č. 513120 o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 734/22 v domě č. p. 734 v ulici Na Lužci spolu s podílem na spo-lečných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku p. č. 782/17 v k. ú. Lázně Bohdaneč s J. L. za cenu 1 443 740 Kč.

• Schvaluje smlouvu č. 513119 o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 735/9 v domě č. p. 735 v ulici Na Lužci spolu s podílem na spo-lečných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku p. č. 782/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč s A. H. za cenu 2 024 085 Kč.

• Schvaluje omezující podmínky ke smlouvě o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích p. č. 1295/3 a 1297/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč od Úřadu pro zastu-pování státu ve věcech majetkových v následujícím znění: „Město Lázně Bohdaneč se zavazuje o pozemky p. č. 1295/3 a 1297/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč řádně pečovat a užívat je v souladu s ve-řejným zájmem k účelům provozování hřbitova a urnového háje dle zákona o pohřebnictví a nebude je využívat ke komerčním účelům, ani je nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. Rovněž se zavazuje uvedené pozemky nezcizit ve prospěch jiné osoby. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek stanovených ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami, obec se zavazuje uhradit Úřadu pro zastupování stá-tu ve věcech majetkových pokuty, které budou stanoveny v textu smlouvy“.

• Schvaluje omezující podmínky ke smlouvě o bezúplatném pře-vodu pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v následujícím znění: „Město Lázně Bohdaneč se zavazuje o pozemek p. č. 540/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč řádně pečovat a užívat jej v souladu s veřejným zájmem k účelům provozování sportovních a tělovýchovných čin-ností, práci s dětmi a mládeží a nebude jej využívat ke komerčním účelům, ani jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. Rovněž se zavazuje uvedený pozemek nezcizit ve prospěch jiné osoby. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek stanovených ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami, obec se zavazuje uhradit Úřadu pro zastupování stá-tu ve věcech majetkových pokuty, které budou stanoveny v textu smlouvy“.

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513015 na prodej pozemku p. č. 1133/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč za kupní cenu ve výši 30 750 Kč manželům V. a R. Ř., bytem Sádka 546, Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513055 na prodej kanalizační přípojky k domu č. p. 507 na pozemku p. č. 1131/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč s P. Z., bytem Za Školkou 570, Lázně Bohdaneč.

u s n e s e n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a

Page 10: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

10 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513091 na prodej kanalizační přípojky k domu č. p. 167 na pozemku p. č. 1131/5 a 1131/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, se sídlem 17. listopadu 235, Pardubice.

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513018 na prodej kanalizační přípojky k domu č. p. 414 na pozemku p. č. 1129/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč s J. Š., bytem Bezručova 187/10, Hradec Králové.

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513047 na prodej kanalizační přípojky k domu č. p. 575 na pozemku p. č. 867/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč s M. K., bytem Gočárova 575, Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje kupní smlouvu č. 513123 na převod budovy bez čp./ev. č. občanská vybavenost na pozemku označeném jako p. č. 2156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m2 v obci a k. ú. Lázně Bohdaneč s Pardubickým krajem za cenu 601 000 Kč a zaplacení 5 000 Kč za znalecký posudek na cenu objektu a 1 000 Kč jako poplatek za vklad do KN.

• Souhlasí s půjčkou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko ob-čanskému sdružení MAS Bohdanečsko na předfinancování pro-jektu Rozvoj MAS Bohdanečsko do výše 200 tisíc Kč se splatnost-ní do 31. 12. 2014.

• Deleguje zástupce Města Lázně Bohdaneč na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. místostarostu Ing. Zdeňka Gilara.

• Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru dne 27. 2. 2013.

• Ruší usnesení 7.11 z 30. 6. 2011 ve znění „Ukládá zpracovat na zá-kladě schválené Strategie rozvoje města 2011 – 2027 navazující Program rozvoje města 2011 – 2018“.

• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 13. 2. 2013, 27. 2. 2013 a 10. 4. 2013.

Rada města na 60. zasedání dne 6. 3. 2013 po projednání:• Bere na vědomí informaci ředitele Základní školy a mateřské školy

Lázně Bohdaneč a ukládá provést změnu Zřizovací listiny Základ-ní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč.

• Doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Lázně Bohdaneč č. 1/2013, o místních poplatcích v navrženém znění.

• Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní ško-la Lázně Bohdaneč, okres Pardubice ke dni ukončení činnosti tj. k 31. 8. 2012.

• Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Bohdaneč ke dni ukončení činnosti tj. k 31. 8. 2012.

• Bere na vědomí stanovisko pojišťovny Generali a.s. ke škodní udá-losti ze dne 15. 2. 2012.

• Zamítá žádost G. A. o napadení zamítavého stanoviska pojišťovny Generali a.s. ve věci odškodnění úrazu M. A. ze dne 15. 2. 2012.

• Schvaluje na období od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy takto: 1. – 3. třída 26 dětí (tj. na-výšení o 2 děti v každé třídě), 4. třída 25 dětí (navýšení o 1 dítě).

• Souhlasí s přerušením provozu mateřské školy ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2013.

• Bere na vědomí dopis investora Diton, s.r.o., v němž žádá město o pořízení územní studie (US – IV) v souladu s Územním plánem Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na zajištění výko-nu územně plánovací činnosti v rámci pořízení US – IV dle nabídky.

• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier T-plán, s.r.o. na vypracování návrhu územní studie (US - IV) za cenu 25 000 Kč bez DPH.

• Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvky:

• Ukládá po schválení možnosti využití US – IV v souladu s § 30 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., předložení návrhu na pořízení pří-slušné změny územního plánu do Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. pronajímatele 513001 o ná-jmu nebytových prostor uzavřené s nájemcem Elektrárny Opato-

u s n e s e n í r a d y m ě s t a

Žadatel druh grantu – účel výše příspěvku

SK Lázně BohdanečCeloroční činnost

Oddíl kopané - podpora žactva a dorostu

14 000 Kč

SK Lázně BohdanečReprezentace města

Oddíl volejbalu - účast v okresní soutěži

4 000 Kč

SK Lázně BohdanečCeloroční činnost

Oddíl vzpírání - výchova mladých vzpěračů

2 000 Kč

TJ Sokol Lázně BohdanečKonání akcí

Sportovní akce pořádané TJ Sokol

6 000 Kč

TJ Sokol Lázně Bohdaneč Celoroční činnost Pravidelná cvičení dětí a mládeže 14 000 Kč

Český rybářský svaz, MO Přelouč

Konání akcí Rybářské závody pořádané místní

skupinou Lázně Bohdaneč4 000 Kč

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Konání akcí Cyklus 4 koncertů ve městě

Lázně Bohdaneč3 000 Kč

TDP kart o.s.Reprezentace města

Karting – sportovní motokárová činnost v ČR a zahraničí

2 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč

Celoroční činnost Kulturní akce, práce s dětmi

v Kroužku dobrovolných hasičů10 000 Kč

Občanské sdružení Na Rovině Celoroční činnost Provoz mateřského centra 9 000 Kč

Občanské sdružení Na RoviněKonání akcí

Žonglovací workshop pro děti a rodiče

2 000 Kč

Celkem 70 000 kč

Page 11: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

10 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 11

vice a.s. na nájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově č. p. 664 (hasičská zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027 s výší nájemného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valo-rizací dle inflace.

• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513112 na zřízení věcné-ho břemene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce cca 1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se společností Indoor Golf, spol. s r.o.

• Souhlasí s tím, že za období 1. 1. 2013 – 30. 4. 2013 nebude z dů-vodu omezeného provozu parkoviště na náměstí od pana D. B. vy-brán poplatek ve výši 500 Kč měsíčně za používání parkovací karty a za účelem uzavření této dohody ukládá odboru správy majetku předložit radě města ke schválení návrh dodatku k nájemní smlouvě.

• Bere na vědomí žádost pana D. B. o slevu na nájemném z důvo-du omezení provozu restaurace při opravě krovu radnice. Ukládá odboru správy majetku předložit radě města k projednání návrh dodatku k nájemní smlouvě, který bude kromě návrhu na úpravu nájemného obsahovat i ustanovení o vypořádání veškerých vzá-jemných závazků a pohledávek v souvislosti s vypršením doby, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena.

• Schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výkon technické pomoci se zajištěním realizace vybraných stavebních akcí s p. Jaromírem Bulíčkem, autorizovaným technikem ve výstavbě.

• Stanovuje termín zastupitelstva města na 24. 4. 2013 od 17,30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:

1. Finanční záležitosti 2. Majetkové záležitosti 3. Různé

• Bere na vědomí zápis z lázeňské a kulturní komise ze dne 5. 3. 2013.

• Bere na vědomí ukončení platnosti Lesního hospodářského plánu (LHP) k 31. 12. 2014. Ukládá zahájit přípravu nového LHP.

• Bere na vědomí dopis starostky ministrovi zemědělství ve věci snížení příspěvků na hospodaření v lesích.

Rada města na 61. zasedání dne 20. 3. 2013 po projednání:• Schvaluje zápisy o vyřazení nepotřebného majetku za rok 2012 dle

zprávy likvidační komise ze dne 22. 2. 2013 ve výši 535 990,20 Kč.

• Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci za rok 2012 a schvaluje zápis z jednání škodní komise č. 1/2012.

• Bere na vědomí informace o vydání Registračního listu akce „Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“ a Rozhodnutí č. 12108162-SFŽP, projektu administrovaného v rámci OPŽP.

• Schvaluje Mandátní smlouvu č. 913001 se společností IPIefekt s.r.o. Praha, jejímž předmětem je zařízení záležitostí zadavatele veřejné zakázky na dodavatele zametacího stroje.

• Schvaluje čerpání investičního fondu Služeb města Lázně Bohda-neč ve výši 90 tis. Kč na nákup 2 ks kontejnerů.

• Schvaluje smlouvu č. 513115 s manželi M. a J. V., bytem Na Kopřiv-níku 693, Lázně Bohdaneč o výpůjčce části pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 110 m2 na dobu neurčitou.

• Schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 509003 s D. B., by-tem Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, kterým se nebude vybírat za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 poplatek ve výši 500 Kč měsíčně za používání parkovací karty.

• Ukládá jednat o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. 1288 s Římskokatolickou farností Lázně Bohdaneč.

• Doporučuje předložit Obecně závaznou vyhlášku města Lázně Bohdaneč k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořád-ku při provozování hostinské činnosti ke schválení zastupitelstvu města.

• Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 511039 uzavřený s P. Ř. na byt č. 7 v č. p. 735, Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým se mění čl. III, odst. 1.

• Ruší usnesení č. 60.15 ze dne 6. 3. 2013 ve znění „Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513112 na zřízení věcného bře-mene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce cca 1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se spo-lečností Indoor Golf, spol. s r.o.“.

• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513116 na zřízení věcné-ho břemene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce cca 1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se společností Indoor Golf, spol. s r.o.

• Ruší usnesení č. 60.14 ze dne 6. 3. 2013 ve znění „Schvaluje doda-tek č. 2 ke smlouvě č. pronajímatele 513001 o nájmu nebytových prostor uzavřené s nájemcem Elektrárny Opatovice a.s. na nájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově č. p. 664 (hasičská zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027 s výší nájem-ného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valorizací dle inflace“.

• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 97330022/T uzavřené s nájemcem Elektrárny Opatovice a.s. na nájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově č. p. 664 (hasičská zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027 s výší nájemného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valorizací dle inflace.

• Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 512047 ze dne 31. 12. 2012 na akci Oprava krovu a střešního pláště na čp. 1 – Radnice v Lázních Bohdanči s firmou BÁČA, Polička s.r.o., se sídlem P. Jilemnického 567, 572 01 Polička.

• Souhlasí s uzavřením smluvních vztahů se společností Triada, spol. s r.o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 12, 190 00 Pra-ha 9, za účelem užívání elektronické spisové služby MUNIS.

• Schvaluje Smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06837 Technologické centrum ORP Pardubi-ce a elektronické spisové služby v území (č. uživatel 113001).

• Schvaluje Smlouvu o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů společnosti Triada.

• Schvaluje Smlouvu o dílo č. 513121 s D. K. na zpracování projek-tové dokumentace na výstavbu manipulační plochy pro požární techniku JSDH.

• Souhlasí se změnou použití příspěvku ve výši 3 000 Kč, který byl schválen usnesením rady města 60.9 dne 6. 3. 2013 Vysokoškol-skému uměleckému souboru Pardubice, pouze na Jarní koncert, konaný dne 17. 3. 2013.

Page 12: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

12 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

• Ukládá předložit pasportizaci herních prvků.

• Ukládá zajistit náhradu vyřazených herních prvků na dětských hřištích.

• Ukládá zpracovat směrnici o pohledávkách.

• Souhlasí s přistoupením společnosti Léčebné lázně Bohda-neč a.s. k projektu tvorby digitální mapy města.

• Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 6. 2003 mezi Městem Lázně Bohdaneč a správci sítí. Do-datek řeší přistoupení další smluvní strany (Léčebné lázně Bohda-neč a.s.) na smluvní stranu „správce sítí“.

• Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2003 mezi Městem Lázně Bohdaneč a správci sítí (objed-natelé) a společností Geovap, spol. s r.o. (zhotovitel). Dodatek řeší přistoupení další smluvní strany (Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) na smluvní stranu „objednatelé“.

Rada města na 62. zasedání dne 3. 4. 2013 po projednání:

• Schvaluje servisní smlouvu č. 513122 s firmou AZK Systém, s.r.o., Tovačovského 437, 761 01 Kroměříž na pravidelné servisní pro-hlídky parkovacího automatu na Masarykově náměstí v Lázních Bohdanči.

• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku p. č. 782/9 v k. ú. Lázně Bohdaneč.

• Ukládá projednat ve finančním výboru stanovení ceny části po-zemku p. č. 782/9 v k. ú. Lázně Bohdaneč.

• Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 513123 na převod budovy bez čp. / ev. č. občanská vybavenost na po-zemku označeném jako p. č. 2156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m2 v obci a k. ú. Lázně Bohdaneč s Pardubickým krajem za cenu 601 000 Kč.

• Schvaluje Léčebným lázním Bohdaneč a.s. umístění dopravního značení do pozemků města p. č. 1125/1, 1123/1, 1118/6 a 1142 v k. ú. Lázně Bohdaneč za podmínky že, veškeré náklady na jejich instalaci a pořízení uhradí Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a dotče-né pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zeleně.

• Bere na vědomí informaci z jednání dopravní komise dne 27. 2. 2013.

• Bere na vědomí informaci o umístění vodorovného dopravní-ho značení V 12d Zákaz stání na komunikaci před parkovištěm u domu č. p. 736 Na Lužci.

• Jmenuje Adolfa Vondrku ml. členem finanční komise.

• Bere na vědomí rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu sou-držnosti Severovýchod o prominutí penále v celém rozsahu, které bylo vyměřeno platebním výměrem čj. RRSV 16463/2012 ze dne 31. 10. 2012.

• Schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dohodu o narovnání – práv-ní vztahy mezi Městem Lázně Bohdaneč a Bytovým družstvem Bonus, založené Smlouvou o spolufinancování č.j. 2149/2002 ze

dne 2. 9. 2002 s cílem narovnat (postavit najisto) tyto právní vztahy k domu čp. Na Lužci 736 v k. ú. Lázně Bohdaneč:– určitost právních formulací dotýkajících se majetkoprávních dis-

pozic (následné převody vlastnických práv, vztahy k pozemku a související),

– aktualizace právních formulací s ohledem na vývoj legislativy.

Rada města na 63. zasedání dne 17. 4. 2013 po projednání:

• Ukládá předložit návrh na přidělení finančních prostředků z roz-počtu města na dotaci pro SK Lázně Bohdaneč a pro TJ Sokol Lázně Bohdaneč na provoz a údržbu sportovních zařízení pro rok 2013 na nejbližší jednání zastupitelstva města.

• Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové do-tace pro SK Lázně Bohdaneč ve výši 612 000 Kč a pro TJ Sokol Lázně Bohdaneč ve výši 110 500 Kč na provoz a údržbu sportov-ních zařízení pro rok 2013.

• Schvaluje směrnici o pohledávkách č. 01/2013.

• Souhlasí s udělením plné moci společnosti PRIME LEGAL s.r.o. za účelem exekučního vymáhání pohledávek.

• Souhlasí s přijetím daru příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ve výši 30 tis. Kč od Elektráren Opatovice, a.s., na pořízení elektronických stavebnic.

• Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvko-vé organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje ve smyslu původního znění § 178 odst. 6 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platného do 31. 12. 2012, doplatek neinvestičních výdajů: 7 750 Kč připa-dajících na jednoho žáka a 1 380 Kč připadajících na jedno před-školní dítě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje Dodatek č. 7 smlouvy o výpůjčce č. 209079 se Služba-mi města Lázně Bohdaneč.

• Bere na vědomí informaci o podaných podnětech zástupců zá-konných zástupců ve školské radě Základní školy a mateřské ško-ly Lázně Bohdaneč.

• Ukládá provést analýzu předložených podkladů a zpracovat návrh k zajištění nápravy zjištěných nedostatků.

• Bere na vědomí informaci o kroužcích provozovaných při Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč.

• Bere na vědomí informaci o provedené prověrce BOZP a PO a o plánu ozdravných opatření příspěvkové organizace Zá-kladní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.

• Ukládá provést analýzu předložených podkladů a zpracovat návrh k zajištění nápravy zjištěných nedostatků.

• Schvaluje dohodu č. 513009 o výpůjčce a podílu na nákladech v objektu sokolovny uzavřenou mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Lázně Bohdaneč a Městem Lázně Bohdaneč.

Page 13: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

12 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 13

Doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření roku 2013:

• Ukládá připravit podklady pro žádost o převod pozemků anténní-ho pole dle důvodové zprávy.

• Ukládá podat žádost na VUSS Pardubice o bezúplatný převod pozemku p. č. 782/32 v k. ú. Lázně Bohdaneč do majetku města.

• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513005 s Úřadem pro zastupová-ní státu ve věcech majetkových na nájem pozemků p. č. 1079/3 a 1079/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu určitou do 31. 1. 2015.

• Bere na vědomí informaci o průběhu prodeje kanalizačních přípo-jek na veřejné části v ulicích A. Dvořáka, Gočárova, J. Veselého, Družstevní, L. Janáčka, K Lihovaru a ukládá předložit podepsané kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.

• Souhlasí se změnou usnesení č. 59.16 ve smyslu změny termínu provedení opravy fasády, přilehlé zdi a podloubí, soklu, dřevě-ných dveří formou veřejné zakázky malého rozsahu do konce září 2013.

• Bere na vědomí vyhodnocení prodeje volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735.

• Ukládá vyřešit možnost pronájmu volných bytových jednotek a za-jistit přiměřený úklid.

• Zřizuje pracovní skupiny pro přípravu investičních záměrů Rekon-strukce a přístavba základní školy III. etapa a Rekonstrukce budo-vy sokolovny.

• Zřizuje pracovní skupinu pro přípravu návrhu Statutu lázeňského místa Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Živanice.

• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Dolany.

Rada města na 64. zasedání dne 2. 5. 2013 po projednání:• Neschvaluje podmínku, že na předané komunikace a zpevněné

plochy v lokalitě Podhaltýřský mohou být v budoucnu připojeny třetí subjekty pouze s předchozím písemným souhlasem prodávající firmy PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 513124 o zřízení věcné-ho břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi VČP Net, s.r.o za-stoupené na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o jako budoucím oprávněným a Městem Lázně Bohdaneč jako budoucím povinným o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v po-zemcích p. č. 867/149, 867/261 a 867/263 v k. ú. Lázně Bohdaneč.

• Rozhodla, že v nebytových prostorech a zařízeních v majetku Měs-ta Lázně Bohdaneč je jako účel užívání (a to byť i jen v části) nepří-pustné zřizování heren a kasin a provozování následujících loterií a jiných podobných her dle Zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění: výherních hracích přístrojů (§2 písm. e), technických zaříze-ní (§2 písm. j) a videoloterních terminálů (§50 odst. 3).

• Ukládá zajistit sjednávání podmínek a účelu užívání nebytových pro-storů a zařízení v majetku města tak, aby účel užívání byl specifiko-ván s výslovným zákazem zřizování heren a kasin a provozování následujících loterií a jiných podobných her dle Zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění: výherních hracích přístrojů (§2 písm. e), tech-nických zařízení (§2 písm. j) a videoloterních terminálů (§50 odst. 3).

• Ukládá zpracovat a předložit k projednání harmonogram přípra-vy dokumentace „Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč“.

• Ukládá zpracovat a předložit k projednání návrh investičního zá-měru „Rekonstrukce budovy Sokolovny“.

• Stanovuje termín zastupitelstva města na 13. 6. 2013 od 17,30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:

1. Závěrečný účet za rok 2012 2. Finanční záležitosti 3. Majetkové záležitosti 4. Různé.

Rada města na 65. zasedání dne 15. 5. 2013 po projednání:• Schvaluje zadávací dokumentaci projektu „Snížení prašnosti

ve městě Lázně Bohdaneč“, jejímž předmětem je dodávka zameta-cího stroje, včetně uvedení do provozu a vyškolení obsluhy stroje.

Ukazatel platný rozpočetpo 1. ro v tis. Kč

Třída 1 – Daňové příjmy 36 176,07

Třída 2 – Nedaňové příjmy 8 847,20

Třída 3 – Kapitálové příjmy 3 469,00

Třída 4 – Přijaté transfery 6 155,30

příjmy celkem 54 647,57

Konsolidace příjmů 0,00

příjmy celkem po konsolidaci 54 647,57

Třída 5 – Běžné výdaje 51 007,67

z toho – Městský úřad 30 695,67

– Městská policie 5 830,00

– Základní škola a mateřská škola 3 566,00

– Služby města Lázně Bohdaneč 7 310,00

– Městsko-lázeňské informační centrum 1 128,00

– Granty a ostatní příspěvky a dary 1 410,00

– Ostatní výdaje 1 068,00

Třída 6 – kapitálové výdaje 7 038,00

z toho – Městský úřad 7 038,00

– SmLB 0,00

výdaje celkem 58 045,67

Konsolidace výdajů 0,00

výdaje celkem po konsolidaci 58 045,67

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci –3 398,10

Třída 8 – Financování 3 398,10

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků –1 972,00

Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech –5 370,10

Page 14: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

14 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

• Bere na vědomí informaci o přidělení dotačních prostředků na projekt „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Lázně Bohdaneč“.

• Ukládá řediteli SmLB průběžně informovat o realizaci projektu.

• Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v po-žární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů pro rok 2013.

• Doporučuje ZM schválit zřizovací listinu organizační složky Ko-morní soubor Škroup.

• Doporučuje ZM schválit zřizovací listinu organizační složky Klub důchodců Lázně Bohdaneč.

• Schvaluje uzavření smlouvy o účelovém peněžitém daru č. 213003 Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč ve výši 15 tis. Kč na opravu vitráže na hřbitovní kapli sv. Jiří v Lázních Bohdanči.

• Bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly obce provedené Ha-sičským záchranným sborem Pardubického kraje dne 13. 5. 2013.

Volby v T. J. Sokol Lázně BohdanečDne 13. 3. 2013 se v sokolovně uskutečnila každoroční valná hro-

mada delegátů T. J. Sokol Lázně Bohdaneč. Tentokrát byla ale opět po třech letech volební. Na setkání zavítali i hosté – bratr Adámek za Východočeskou župu Pippichovu a starostka města.

Hlavním bodem valné hromady byla volba nového výboru T. J. Sokol Lázně Bohdaneč. Jednohlasně zvolený výbor je ve sku-tečnosti staronový. Protože se nenašel žádný dobrovolník a nikdo se ani nepřihlásil na uveřejněnou výzvu v bohdanečském Zpravodaji, musel se této činnosti opět ujmout původní výbor jednoty. Na valné hromadě byl dovolen pouze jeden nový člen výboru, a to dlouholetý člen oddílu stolního tenisu.

Nový výbor bude v novém volebním období pracovat v tomto složení:starostka: Alena Dufkovájednatelka: Ing. Jitka Moravcováhospodářka: Lenka Kubátovánáčelník: Luboš Vomlelnáčelnice: Iveta Kaštánkovávzdělavatel: Radek Paclíkčlen: Zdeněk Moravec

Valná hromada dále zhodnotila činnost a hospodaření T. J. za rok 2012. Ve zprávě o činnosti bylo zmíněno také to, že jednota dne 5. 11. 2012 darovala svůj veškerý nemovitý majetek, budovu soko-lovny a přilehlé pozemky Městu Lázně Bohdaneč, a tím se „zbavila“ velkého břemene. Hlavním důvodem bylo to, že jednota již nebyla

schopna ze svých finančních prostředků zajišťovat bezpečný chod sokolovny.

Ve zprávě o hospodaření bylo zdůrazněno, že Město podporu-je tělocvičnou jednotu i finančně, a to formou každoročních dotací na činnost a na jednorázové akce jednoty. Věříme, že i v následu-jících letech, kdy už bude vlastníkem sokolovny Město, bude tato spolupráce úspěšně pokračovat.

Na valné hromadě byli jako každý rok oceněni nejlepší cvičenci a cvičitelé. Těmi byl opět celý oddíl florbalu, který se v roce 2012 vý-borně umístil na okresních turnajích. Velké poděkování patřilo také všem cvičitelům a odstupujícímu výboru T. J. Sokol Lázně Bohda-neč. Veškerou činnost pro tělocvičnou jednotu, a tím pádem i pro obyvatele města, dělají všichni ve svém volném čase a zcela zdar-ma. Ten, kdo se zúčastňuje jakýchkoliv aktivit v sokolovně, nebo tam vodí své děti na cvičební hodiny, dokáže jistě jejich obětavou práci ocenit.

Valná hromada uložila výboru tělocvičné jednoty, tak jako každý rok, několik úkolů. Jedním z těch hlavních je vyrovnaně hospodařit s finančními prostředky a druhým velmi důležitým úkolem je zajistit školené cvičitele a pomahatele pro cvičení dětí, žen i ostatních oddílů.

Závěrem chci připomenout, že cvičení v sokolovně bude probíhat až do konce června a pak si budeme všichni užívat letní prázdniny.

Pokud bude vše probíhat podle plánu, sejdeme se v sokolovně opět v září 2013. Sportu zdar!

Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč

Příprava oběda na ohni.

Skautské činnosti na jařeLetošní jaro se sice dostavilo trochu se

zpožděním, ale bohdanečským skautům to vůbec nevadilo, jakmile vykoukly první paprsky jarního sluníčka, vyrazili jsme opět na výpravy do lesů a luk.

Velkou výpravou pro naše nejmladší, vl-čata, byl víkend na tábořišti na Vysočině, kde jsme prožili pravé zálesácké dobro-družství s jarním koupáním v řece, spous-tou bojovek i s naším tradičním výcvikovým programem – vaření na ohni, orientace v terénu, poznávání přírody a další.

Významnou akcí pro naše skautské středisko bylo také pořádání okresní-ho kola Svojsíkových závodů pro skauty a skautky, kterého se zúčastnilo 15 hlídek z celého pardubického okresu.

Naše hlídky si v rovnocenné konkuren-ci vedly výtečně. Dívčí hlídka vybojovala 3. místo a chlapecká 1. a 3. místo. Všichni zá-

vodníci podali velmi kvalitní výkony a všem patří velké uznání.

V nejbližší době nás čeká letní tábor v Pěčíně, kde budeme trávit dva týdny pod stanem v divoké přírodě Orlických hor.

Chtěl bych poděkovat všem organizáto-rům za dobře odvedenou práci.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o naší činnosti a přidat se k nám, podívejte se na naše webové stránky: www.skautizboh-dance.wz.cz nebo na www.vlcaci.wz.cz. Vítáme všechny zájemce o naši činnost.

Pavel Fabuš, středisko Junáka Lázně Bohdaneč

Soutěž v zorbingu.

Page 15: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

14 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 15

PoděkováníRáda bych touto cestou moc a moc poděkovala nové paní ředitelce Městsko-

lázeňského informačního centra V. Kerlesové, která našla na zastávce trolejbusu moji kabelku se všemi doklady, finanční hotovostí, kreditními kartami a dvěma mobi-ly. Svou duchapřítomností a přirozeností se zachovala jako čestný člověk, vše vzala k sobě a telefonicky mne přes moji dceru uklidnila, že je vše v pořádku. Vůbec si nepřipustila, jak moc mi pomohla a zachránila od mnoha problémů, které by při této ztrátě následovaly. Myslím, že je to člověk na svém místě a moc si jí za to vážím. Jsem velmi ráda, že tu máme takové informační centrum s týmem lidí, který ve městě odvádí výbornou práci.

Také bych ráda poděkovala strážníkovi Městské policie Lázně Bohdaneč Petru Mikulenkovi, který mi také pomohl. Kéž by takových lidí bylo více.

Díky moc a ať se Vám daří. Marcela Klempířová, Lázně Bohdaneč

I fotbalový stadion je majetkem města Období nejistoty v souvislosti s původním vlastníkem fotbalového stadionu je již

dávnou minulostí. Město Lázně Bohdaneč je v současnosti vlastníkem sportovního areálu, kde kromě fotbalistů našli zázemí i vzpěrači, volejbalisté a tenisté.

Vznik víceúčelového sportoviště vnímám jednoznačně pozitivně. V souvislosti s tímto rozvojem sportovních aktivit je však nutno provádět v areálu i stavební úpravy. Jedná se například o zvýšenou plotní konstrukci se záchytnou sítí, kterou nákladem 243 tis. Kč dalo zhotovit město (198 tis. Kč stála konstrukce, 40 tis. Kč sítě a 5 tis. Kč karabiny). Bez této sítě by míče i míčky s jistotou končily na vodní ploše místní Bašty. Právě výše těchto finančních nákladů se stala tématem různých dohadů, zda nešlo vše zhotovit levněji. U vlastní nemovitosti je dosti pravděpodobné, že při stavebních úpravách lze něco ušetřit. Otázkou je, za jakou cenu. Vezmu-li však v potaz, že vlastní-kem sportovního areálu je Město Lázně Bohdaneč a místo je veřejnosti přístupné, ne-lze práce provádět svévolně a podřizovat je pouze ceně. Asi každý si dovede předsta-vit, co by následovalo v případě pádu zhotovené konstrukce a zranění osob. Policie, vyšetřování, trestní oznámení, atd., lidé se dnes přeci soudí o ledacos. Proto nezbývá než souhlasit s vyšší cenou, pokud je provedení prací dle projektové dokumentace i v odpovídající kvalitě.

Robert Turina ml., Lázně Bohdaneč

Blahopřejemejubilantům

V této rubrice uvádíme občany Lázní Bohdanče, kteří v v březnu, dubnu

a květnu letošního roku oslavili životní jubileum.

8 0 l e tpaní Marie Holubová

ulice Lipová

paní Helena Slavíková ulice Zborovská

paní Marta Ballingová ulice J. Žižky

pan Milan Klapka ulice Pod Břízami

paní Emilie Levinská ulice Šípkova

paní Marie Šindelářová ulice Langrova

pan Vladimír Růžek ulice Spojovací

pan Josef Havelka ulice Šípkova

8 5 l e tpaní Olga Voldánová

ulice Na Kopřivníku

paní Zdeňka Červená ulice Škroupova

paní Marie Štěpanovská ulice Kosinova

pan Milan Svoboda ulice Za Školkou

9 0 l e tpaní Anna Křišťálová

ulice Topolová

paní Jiřina Jarolímová ulice Dr. Tyrše

pan Stanislav Levinský ulice Dukelská

9 1 l e tpaní Anna Bílá

ulice Štefánikova

pan Bohuslav Novák ulice A. Dvořáka

9 4 l e tpaní Jiřina Ročková

ulice Za Pivovarem

Připojujeme se ke gratulaci představitelů našeho města a přejeme

jubilantům vše nejlepší.

Začátek sezóny sportovních rybářů

Po dlouhé zimě je tu vytoužené jaro. Stejně jako se vlévá čerstvá energie do květů, listů a stromů, i nám sportovním rybářům začíná nová, čerstvá sezóna.

Její začátky jsou spojené s očistou břehů našich vod, rybochovných zařízení a přípravami závodů pro děti i dospělé.

První tradiční podnik „Bohdanečská vydra O pohár města Lázně Bohdaneč“ proběhl 27. dubna 2013. Počasí přímo nahrávalo rybářskému sportu, a zřejmě i proto byly výsledky více než výborné.

Vítěz poháru předvedl neuvěřitelný vý-kon, kdy během prvního poločasu ulovil 16 kaprů o součtové délce 772 cm.

I když někdo z 50 závodníků neměl štěstí a nechytil ani šupinu, odnesl si každý malý dárek na háček. Vzhledem k množ-ství současně pořádaných rybářských zá-vodů v okolí jsme rádi, že i ty naše si našly své místo a mají své příznivce.

Naše velké díky patří sponzorům z řad členů místní skupiny Lázně Bohdaneč, Městu Lázně Bohdaneč a obcím Černá u Bohdanče a Rybitví.

Jiří Vániš, MS ČRS Lázně Bohdaneč

Tři nejlepší z letošního ročníku „Bohdanečské vydry“.

Page 16: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

16 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Mezinárodní tréninkový kurz na ochranu proti chemickým zbraním

Institut ochrany obyvatelstva v Láz-ních Bohdanči pa- tří mezi několik vý-jimečných speciali-zovaných pracovišť, ve kterých každo-ročně probíhají me-zinárodní výcviky. Letošní kurz zaměře-ný na ochranu proti chemickým zbraním proběhl pod hla-vičkou Organizace pro zákaz chemic-kých zbraní (OPCW) a Státního úřadu pro

jadernou bezpečnost (SÚJB) a byl koncipován jako pokročilý kurz pro účastníky ze států východní Afriky, nad jejichž odborným výcvikem drží Česká republika patronát. V termínu 20.–24. května 2013 se výcviku zúčastnilo 11 expertů z východoafrických států. Zastoupeny byly tyto země: Etiopie, Keňa, Mauricius, Rwanda, Seychely a Uganda.

Program kurzu sestával ze tří hlavních bloků: teoretických předná-šek, praktických tréninků a závěrečného cvičení, ve kterém účastníci komplexně řešili mimořádnou událost s únikem bojové chemické látky. Vlastní výcvik byl zaměřen zejména na osvojení si práce s de-tektory, správnou techniku odběru vzorků, dekontaminaci a pohyb v kontaminovaném prostoru v protichemických ochranných oblecích. Veškerý odborný program výcviku byl zabezpečen instruktory Insti-tutu ochrany obyvatelstva. Český kurz je známý svou kvalitou a vy-rovnaným poměrem teorie, praxe a zapojení účastníků do vlastního cvičení, což bylo potvrzeno kladným závěrečným hodnocením všech účastníků. Vysoce byla hodnocena nejen odborná úroveň kurzu, ale také zázemí, které nabízí bohdanečská lokalita, ať již lázeňský park či náměstí s tryskajícími fontánami a jarní svěží zelení.

Je zcela zřejmé, že zahraniční účastníci odjížděli do svých afric-kých domovů plni dojmů nejen z tvrdého tréninku v ochranných odě-vech, ale též okouzleni krásnou krajinou východních Čech, kterou si užili v slunném jarním počasí, které jim vydrželo téměř celý týden.

Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva

Turnaj mistrů ve florbalu ovládl Bohdaneč

V neděli 5. května 2013 jsme se zúčast-nili halového „Turnaje mistrů“ konaného

ve sportovní hale v Holicích. Nastoupili jsme v kategorii mladších (2001–2005) a starších (1998–2000) žáků. V dopoledních hodinách začaly zápasy mladších hráčů. Naši kluci ne-poznali hořkost porážky a po vynikajícím ko-lektivním výkonu zaslouženě obsadili 1. mís-to. V odpolední části turnajového programu nastoupili starší kluci. Ti se nechtěli nechat zahanbit výkonem mladších chlapců a z je-jich úspěchu si vzali příklad. Svým spor-tovním výkonem předčili všechny soupeře a po právu získali také 1. místo. Bohdaneč ovládl „Turnaj mistrů“.

K vítězství gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci města.

Radek Paclík, cvičitel a trenér TJ Sokol Lázně Bohdaneč Vítězné družstvo mladších žáků.Starší žáci se zaslouženým pohárem.

Řádková inzerce: Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tu-zexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. [email protected] nebo tel.: 724 229 292

Soukromá a firemní VÝUKA ANGLIČTINY v Živanicích a okolítel.: 723 328 008, e-mail: [email protected]://renata.musinska.sweb.cz

TV�ANTÉNY�-�SATELITYProdej,�montá�,�servis�-�tel.:�777�882�082

Návrh,�realizace�a�servis�digitálního�pøíjmutelevize��DVB-T�(pozemní),�DVB-S�(satelitní).Skylink,�Free�SAT

Instalace�pøipojení�k�internetu.Konfigurace�HW�(�modemy,�routery,�wifi�).

Provádím�certifikované�montá�e�a�servis

Instalace�Vašich�nových�televizorù,�uvedenído�provozu,�seznámení�s�obsluhou.

Rekonstrukce,�servis�a��údr�ba�spoleènételevizní�antény�STA v�bytových�domech.

moderních�bezdrátových�zabezpeèovacích�systémù.

Karel�Vomáèka,�Štefánikova�533,�L.�Bohdaneè,Tel.�777�882�082,�Email:�[email protected],�IÈ:�69123659

Page 17: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

16 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 17

Hraj golfzměň život

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ LÁZNĚ BOHDANEČVýuka – 3 hodiny s trenérem golfu (vstup, zapůjčení holí, tréninkové míče – zdarma)

tel.: 723 625 525 | www.gcpa.cz299 Kč

Léčebné lázně Bohdaneč a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 si Vás dovolují pozvat na předprázdninovou akci Den zdraví s 211, která se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013 v areálu Léčebných lázní Bohdaneč. Pro malé i velké návštěvníky je připraven zajímavý program zaměřěný na pohyb, prevenci a zdraví včetně měření tělesné kondice na multifunkční váze, dětské atrakce nebo možnosti poměřit svůj výkon v jízdě na rotopedu se známými osobnostmi. Začátek akce v 10 hodin.

Přijďte s námi oslavit blížící se prázdniny!

Srdečně zvou Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Léčebné lázně Bohdaneč.

Léčebné lázně Bohdaneč a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 si Vás dovolují pozvat na předprázdninovou akci Den zdraví s 211, která se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013 v areálu Léčebných lázní Bohdaneč. Pro malé i velké návštěvníky je připraven zajímavý program zaměřěný na pohyb, prevenci a zdraví včetně měření tělesné kondice na multifunkční váze, dětské atrakce nebo možnosti poměřit svůj výkon v jízdě na rotopedu se známými osobnostmi. Začátek akce v 10 hodin.

Přijďte s námi oslavit blížící se prázdniny!

Srdečně zvou Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Léčebné lázně Bohdaneč.

Léčebné lázně Bohdaneč a Zdravotní pojišťovna ministerstva

vnitra ČR 211 si Vás dovolují pozvat na předprázdninovou akci

Den zdraví s 211, která se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013

v areálu Léčebných lázní Bohdaneč. Pro malé i velké návštěvníky

je připraven zajímavý program zaměřěný na pohyb, prevenci

a zdraví včetně měření tělesné kondice na multifunkční váze,

dětské atrakce nebo možnosti poměřit svůj výkon v jízdě

na rotopedu se známými osobnostmi. Začátek akce v 10 hodin.

Přijďte s námi oslavit blížící se prázdniny!

Srdečně zvou Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

a Léčebné lázně Bohdaneč.

Page 18: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

18 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Jak lze využít nefunkční zářivky?Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabý-vá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního pro-středí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, které u zářivek v sou-časnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdar-ma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v obchodě při ná-kupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, kde jsou pro opě-tovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmy-slové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony záři-vek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu

se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?

Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton),

které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Page 19: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

18 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j č e r v e n 2 0 1 3 | 19

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představujenovela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit

zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 eLekTroWIn a. s., jako provozovatele kolektiv-

ního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.

O výsledcích hovoří číslaOd roku 2005, kdy v České republice

začal fungovat systém zpětného odbě-ru vysloužilých spotřebičů z domácností,

do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systé-mu ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.

Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladni-ček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elekt-roodpadu.

Za celý rok 2012 puto-valo prostřednictvím sběr-né sítě vybudované ELEK-TROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zaří-zení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nej-méně - 721 tun - v Karlovar-ském.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domác-nosti pouze 1,24 kg elektrood-padů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektiv-ních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných

elektrozařízení na jednoho oby-vatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistou-

pivších zemí, požadavek Evropské unie. O ta-kovém úspěchu si může třeba Maďar-sko nebo Polsko ne-chat jen zdát.

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžetejeodevzdatprodejci přikoupinovéhospotřebiče

• Odevzdejtejenasběrný dvůr

• Využijtemobilních sběrných míst–informujtesenaobecníchúřadech

• Dalšímožnostiproodevzdánínaleznetenawww.elektrowin.cz

Odkládejtevysloužilé elektrospotřebiče na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu

se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?

Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton),

které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech• Další možnosti pro odevzdání naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžetejeodevzdatprodejci přikoupinovéhospotřebiče

• Odevzdejtejenasběrný dvůr

• Využijtemobilních sběrných míst–informujtesenaobecníchúřadech

• Dalšímožnostiproodevzdánínaleznetenawww.elektrowin.cz

Odkládejtevysloužilé elektrospotřebiče na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu

se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?

Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton),

které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu

se do přírody nedostává velké množství

nebezpečných látek, zejména freonů?

Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,

plasty a jiné mate riály (sklo či beton),

které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst

– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Nejdůležitější jsou informaceStále se zlepšující výsledky zpětného

odběru, odděleného sběru, zpracování a re-cyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběr-ných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za ja-

kých podmínek nebo to, co se z takto vytě-žených materiálů vyrábí.

Těší nás váš zájem o tuto problemati-ku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

Page 20: Zpravodaj - Lázně Bohdaneč · |1 Bohdanečský zpravodaj Nejbližší akce ve městě 23. 6. koncert hudby křesťanského východu 20. 7. Magdalénská pouť 23. 8. koncert u

20 | B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko- -lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345. Toto číslo bylo dáno do tisku 17. 6. 2013. Příspěvky do Zpravodaje č. 3/2013 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]. uzávěrka příštího vydání: 31. 7. 2013.

Naše obvyklá nabídka : kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter

čtvrtek - pátek 10:00 -17:00 hod.sobota 9:00 -12:00 hod.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB MÁME OTEVŘENO VE DNECH:

RYBNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o., Sádka 148, Lázně BohdanečTel.: 777 643 778, www.rybnicnihospodarstvi.cz