of 42 /42
Znak sprawy: ZP/ nak sprawy: ZP/ nak sprawy: ZP/ nak sprawy: ZP/61/71/2017/PN/61 61/71/2017/PN/61 61/71/2017/PN/61 61/71/2017/PN/61 Zabrze, 13.10.2017r O D P O W I E D Ź O D P O W I E D Ź O D P O W I E D Ź O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ na zapytania w sprawie SIWZ na zapytania w sprawie SIWZ na zapytania w sprawie SIWZ 2 2 2 2 Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na: Dostawę Dostawę Dostawę Dostawę aparatury medycznej aparatury medycznej aparatury medycznej aparatury medycznej. Treść wspomnianej prośby jest następująca: Pytanie 1 Pytanie 1 Pytanie 1 Pytanie 1 Zadani Zadani Zadani Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne e nr 2: Respiratory uniwersalne e nr 2: Respiratory uniwersalne e nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z automatycznym adaptacyjnym trybem wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający dopuszcza powyższe Pytanie 2 Pytanie 2 Pytanie 2 Pytanie 2 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z docelową objętością minutowa typu ASV? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający dopuszcza powyższe Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 3 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozwinięcia w przyszłości o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 4 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez skróconej instrukcji obsługi na ekranie respiratota? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 5 Czy Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej przedmiar robót budowlano/instalacyjnych dotyczący pracowni TK i RTG? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż przedmiary zostały umieszczone w dniu 06.10.2017r. na stronie internetowej Zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dyrektor dr n. med. Dariusz Budziński ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze SEKRETARIAT fax: (32) 370 45 22 [email protected] BIURO OBSŁUGI PACJENTA tel.: (32) 370 45 31 tel.: (32) 370 45 07 www.szpital.zabrze.pl

ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

  • Upload
    vocong

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi...

Page 1: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71/2017/PN/6161/71/2017/PN/6161/71/2017/PN/6161/71/2017/PN/61 Zabrze, 13.10.2017r

O D P O W I E D ŹO D P O W I E D ŹO D P O W I E D ŹO D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZna zapytania w sprawie SIWZna zapytania w sprawie SIWZna zapytania w sprawie SIWZ 2 2 2 2

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na: Dostawę Dostawę Dostawę Dostawę aparatury medycznejaparatury medycznejaparatury medycznejaparatury medycznej.... Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1 ZadaniZadaniZadaniZadanie nr 2: Respiratory uniwersalnee nr 2: Respiratory uniwersalnee nr 2: Respiratory uniwersalnee nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z automatycznym adaptacyjnym trybem wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 2Pytanie 2Pytanie 2Pytanie 2 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z docelową objętością minutowa typu ASV?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający dopuszcza powyższe Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 3333 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozwinięcia w przyszłości o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 4444 Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Zadanie nr 2: Respiratory uniwersalne Lp.74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez skróconej instrukcji obsługi na ekranie respiratota?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 5555 Czy Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej przedmiar robót budowlano/instalacyjnych dotyczący pracowni TK i RTG?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż przedmiary zostały umieszczone w dniu 06.10.2017r. na stronie

internetowej Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dyrektor dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22 [email protected]

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31 tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Page 2: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

2

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 6666 Czy Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej projekty osłon stałych istniejących aparatów TK i

RTG? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż projekt będzie załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.

PytaPytaPytaPytanie nie nie nie 7777 Czy Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej rzuty pomieszczeń pracowni TK i RTG objętych zakresem opracowania wraz z wymiarami. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż projekt będzie załącznikiem do niniejszych odpowiedzi Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 8888 ZałąZałąZałąZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZcznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZcznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZcznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ Czy w zadaniu nr 11a (monitor medyczny) pkt. 34 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach: „Rozdzielczość min: 1920 x 1080p.”? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 9999

Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ Czy w zadaniu nr 11b (monitor medyczny) pkt. 35 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

urządzenia o następujących parametrach: „Rozdzielczość min: 1920 x 1080p.”? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 10101010 Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ Czy zamawiający w zadaniu 11d (Wózek jezdny do monitora 55"), pkt 38 dopuści wózek jezdny do monitora, będący wózkiem odpowiednim do zamawianego monitora zadanie 11 d pkt 32. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 11111111 Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ Czy Zamawiający w § 5, ust. 2, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady elementu przedmiotu umowy wraz z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikającymi z winy Zamawiającego.” Na zapis następującej treści: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady elementu przedmiotu umowy oraz uszkodzenia powstałe na skutek ujawnionych wad przy użytkowaniu sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi.”? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 12121212 Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ Czy Zamawiający w § 5, ust. 3, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany elementu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w

Page 3: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

3

przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.” Na zapis następującej treści: „W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw gwarancyjnych albo wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części po nieskutecznej naprawie z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.”? Zakres usług opisanych w § 5, ust. 3 poszerza ogólnie określone warunki gwarancji o zużycie eksploatacyjne sprzętu.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. PytPytPytPytanie anie anie anie 13131313

Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ Czy Zamawiający w § 5, ust. 6, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie do … dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem (Zamawiający wymaga usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni)*, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zagwarantuje uszkodzony przedmiot zamówienia o nie gorszych parametrach w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.” Na zapis następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie do … dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem (Zamawiający wymaga usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni)*, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zagwarantuje uszkodzony przedmiot zamówienia o niegorszych parametrach w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego zapis z § 7 ust. 2b nie stosuje się.”?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie do … dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem (Zamawiający wymaga usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni)*, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zagwarantuje uszkodzony przedmiot zamówienia o niegorszych parametrach w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego w powyższym terminie zapis z § 7 ust. 2b nie stosuje się.”?

PytanPytanPytanPytanie ie ie ie 14141414

Załącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 2 do Modyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ Czy Zamawiający w § 7, ust. 2b, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych00/100);” Na zapis następującej treści:

Page 4: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

4

„za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych00/100); W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewnienie ciągłości pracy) zgodnie z zapisem z §5 ust. 3, powyższych kar nie stosuje się.”? ”

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 15151515

Dotyczy uniwersalnej ścianDotyczy uniwersalnej ścianDotyczy uniwersalnej ścianDotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.3ki rtg z detektorem zad 21a pkt.3ki rtg z detektorem zad 21a pkt.3ki rtg z detektorem zad 21a pkt.3 Czy Zamawiający dopuści blat stołu o wymiarach 210 x 80 cm z możliwością ruchu wzdłuż i w poprzek? Krótszy blat nie przeszkadza dzięki możliwości jego ruchu wzdłuż, a szerszy blat poprawia bezpieczeństwo pacjenta np. podczas wlewów, gdy pacjent musi kilkakrotnie obracać się z boku na bok.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 16161616

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.21Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.21Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.21Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.21 Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością blatu do 180 kg bez ograniczeń pochylania ścianki, zmiany wysokości blatu oraz ruchu blatu wzdłuż i w poprzek, dodatkowo z możliwością zmiany wysokości blatu i zmiany wychylenia ścianki dla obciążenia nawet do 300 kg? Większość firm nie oferuje ruchu wzdłużnego blatu, który jest wymagający dla aparatu ze względu na działające duże ramię siły, ale jest równocześnie bardzo pomocny dla obsługi i pacjenta – np. umożliwia zjazd podnóżka bardzo nisko dla aparatu w 90° i łatwe wejście na niego pacjentowi.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 17171717

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.23Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.23Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.23Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.23 Czy Zamawiający dopuści aparat w którym max odległość SID wynosi 150 cm przy odległości blat – detektor wynoszącej 7,3 cm? Zapis z wzorcowych procedur radiologicznych „FFD (cm) 180(140-200)” dopuszcza wykonywanie zdjęć płuc ze 150 cm. Co więcej na powiększenie (MAG) podczas wykonywania np. zdjęć płuc wpływ ma nie tylko SID ale także odległość blat stołu – detektor (STD), co wyraża się wzorem: MAG = (SID/(SID-STD))-1 dla oferowanego przez nas aparatu o SID = 150 cm i STD = 7,3 cm powiększenie wynosi MAG1 wynosi 5,1%, a dla konkurencyjnego dopuszczonego aparatu (SID = 180 cm i STD = 9,3 cm) MAG2 wynosi 5,4%, co jest gorszą wartością.

Odp Odp Odp Odpowiedźowiedźowiedźowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 18181818

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.31Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.31Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.31Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.31 Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę: zapis „≥400/cm” na „≥40 l/cm”? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę. W związku z zaistniałą oczywistą pomyłką drukarską Zamawiający precyzuje zapis – pkt 31 specyfikacji dotyczący gęstości kratki przeciwrozproszeniowej – poprawny zapis brzmi: „Kratka przeciwrozproszeniowa „≥40 l/cm” – podać”

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 19191919 DotyczDotyczDotyczDotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.50y uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.50y uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.50y uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.50 Czy Zamawiający zgodzi się aby obrazy zapisane na dysku były w skali szarości min. 12 bit dla skopi i radiografii seryjnych oraz min 14 bit dla pojedynczych zdjęć radiograficznych? Na stacjach opisowych obrazy wyświetlane są w 10 bitowej skali szarości, tym samym już 12 bitów jest nadmiarowe.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Page 5: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

5

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 20202020 Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.57Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.57Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.57Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.57 Czy Zamawiający dopuści możliwość pobrania i wyświetlenia WORKLISTy tylko dla innych modalności (min. CR i DX) niezależnie od nazwy aparatu? Tym samym pacjent zawsze będzie widoczny na liście niezależnie na jaki aparat był zarejestrowany.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający wymaga aby aparat był w stanie ograniczyć zapytanie dotyczące worklisty do atrybutów zgodnych ze standardem DICOM (K.6.1.2.2) : „Scheduled Station AE Title „ i / lub „Modality” z możliwością wybrania pojedynczej wartości atrybutów (np. tylko badań „CR”).

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 21212121

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.75Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.75Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.75Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.75 Czy Zamawiający dopuści zakres napięć dla skopii 40 – 110 kV? Podczas badań fluoroskopii zwłaszcza z użyciem kontrastu nie używa się tak wysokich napięć jak 125 kV ze względu na duże pogorszenie jakości obrazu (kontrast jodowy jest przebijany i przestaje się wyróżniać na obrazie).

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 22222222

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.88Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.88Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.88Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.88 Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą dużego ogniska min. 80 kW zgodnie z IEC 60613? Zamawiający dopuszcza generator o mocy 65 kW, tym samym większe moce ogniska niż 80 kW nie są potrzebne, gdyż nigdy nie zostaną wykorzystane.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 23232323

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.92Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.92Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.92Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.92 Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem obrotu lampy z kołpakiem +90° do -180°? Taki zakres nie ogranicza funkcjonalności aparatu i umożliwia wykonanie zdjęć również pacjentom na wózkach i łóżkach.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 24242424

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.98Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.98Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.98Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.98 Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza podnóżek mocowany w sześciu miejscach na blacie ścianki, którego płynna regulacja położenia jest realizowana poprzez ruch blatu wzdłuż? Dzięki takiemu rozwiązaniu wytrzymałość podnóżka może wynosić powyżej 200 kg.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 25252525

DotycDotycDotycDotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.60zy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.60zy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.60zy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.60 Czy Zamawiający zgodzi się, aby ta funkcjonalność nie była dostępna? Błędna konfiguracja aparatu będzie prowadzić do utracenia połączeń z systemami PACS i RIS oraz ze stacjami opisowymi.

Odpowie Odpowie Odpowie Odpowiedźdźdźdź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 26262626

Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.115Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.115Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.115Dotyczy uniwersalnej ścianki rtg z detektorem zad 21a pkt.115 Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z zapisu sformułowanie: „podać model i producenta” lub samego słowa „model”? Odpowiedzialność za dopasowanie odpowiednika oraz wszystkie konsekwencje z tego wynikające spada na właściciela oraz oferenta alternatywnych rozwiązań. Producent oryginalnych lamp, które jest zobowiązany je dostarczać jako części zamienne min. 10 lat od sprzedaży aparatu, nie jest w stanie

Page 6: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

6

zweryfikować stwierdzenia obcej, konkurencyjnej firmy co do posiadania konkretnego zamiennika, nie może brać odpowiedzialności jeśli jakiś model u jego konkurenta zostanie np. wycofany lub nie będzie pracował poprawnie. Alternatywnie prosimy o wykreślenie tego punktu ze specyfikacji.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy informuje, iż wyraża zgodę na powyższe w związku z powyższym wykreśla słowo model. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 27272727

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 2Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 2Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 2Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 2 Tomograf wyposażony w pakiet kardiologiczny o zawartości: - kardiomonitor zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym; - akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną - skriningowe badanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych; Z uwagi na zakres usług medycznych oferowanych przez zamawiającego prosimy o rozważenie zasadności wymogu badań kardiologicznych, zwłaszcza w tak ograniczonym zakresie aplikacji. Przy braku przychodni kardiologicznej i oddziału kardiochirurgii tego typu aplikacje kardiologiczne będą w znikomym zakresie użyteczne podnosząc zbędnie koszt przedmiotu zamówienia. Prosimy o przychylenie się do naszej sugestii i usunięcie pkt.: 2, 132, 133 dotyczących badań kardiologicznych.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż wykreśla ze specyfikacji punkty od 132 do 145. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 28282828

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 4 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 4 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 4 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 4 Nominalna moc generatora [kW] ≥70 kW Prosimy o dopuszczenie tomografu komputerowego o krótkiej geometrii (odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm) posiadającego generator o rzeczywistej maksymalnej mocy 55 kW. Tomograf o krótkiej geometrii wymaga mniejszego prądu anody i mniejszego napięcia anody do uzyskania takiej samej jakości obrazu jak w przypadku klasycznego tomografu o długiej geometrii, stąd też takie dopuszczenie nie wpłynie na jakość obrazowania i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 29292929

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5 i 6Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5 i 6Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5 i 6Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5 i 6 Zakres napięcia anodowego [kV] ≥ 80-135 kV Ilość nastaw napięcia anodowego ≥4 Prosimy o dopuszczenie tomografu komputerowego o krótkiej geometrii (odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm) zapewniającego najwyższą jakość obrazowania z wykorzystaniem trzech wartości napięcia anody w zakresie od 80 kV do 130 kV. W przypadku zoptymalizowanej konstrukcji tomografu o krótkiej geometrii stosowane są niższe wartości napięcia anody dla uzyskania takiej samej jakości obrazowania jak w przypadku klasycznego tomografu o długiej geometrii. Np.: w badaniu naczyniowym głowy dorosłego wykorzystuje się napięcie anody 110 kV uzyskując dawkę efektywną 1,1 mSv lub np.: w badaniu wysokiej rozdzielczości struktury kostnej kolana dorosłego wykorzystuje się napięcie anody 130 kV uzyskując dawkę efektywną 0,1 mSv. Takie dopuszczenie nie wpłynie na jakość obrazowania i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Page 7: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

7

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 30303030 • Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 7 pkt 7 pkt 7 pkt 7

Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach badań [mA] ≥450 mA Prosimy o dopuszczenie tomografu komputerowego o krótkiej geometrii (odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm) zapewniającego najwyższą jakość obrazowania z wykorzystaniem prądu anody maksymalnie do 345 mA. W przypadku zoptymalizowanej konstrukcji tomografu o krótkiej geometrii stosowane są niższe wartości prądu anody dla uzyskania takiej samej jakości obrazowania jak w przypadku klasycznego tomografu o długiej geometrii. Np.: w badaniu naczyniowym głowy dorosłego wykorzystuje się natężenie prądu 147 mAs uzyskując dawkę efaktywną 1,1 mSv lub np.: w badaniu wysokiej rozdzielczości struktury kostnej kolana dorosłego wykorzystuje się natężenie prądu 68 mAs uzyskując dawkę efektywną 0,1 mSv. Takie dopuszczenie nie wpłynie na jakość obrazowania i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 31313131

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pktDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pktDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pktDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 8 i 9 8 i 9 8 i 9 8 i 9 Pojemność cieplna lampy lub jej ekwiwalent ≥7 MHU Szybkość chłodzenia ≥1000 kHU/min Prosimy o dopuszczenie tomografu wyposażonego w lampę rtg o pojemności cieplnej 6 MHU i szybkości chłodzenia 810 kHU/min. Ta szybkość chłodzenia, dla lampy rtg o pojemności cieplnej anody 6 MHU, zapewni niezakłócone wykonanie całego zakresu wymagań i nie ograniczy dostępności pacjentów do badań, co potwierdza praktyka kliniczna. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 32Pytanie 32Pytanie 32Pytanie 32 Dotyczy załączDotyczy załączDotyczy załączDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pnika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pnika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pnika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 10 Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu W przypadku tomografu o krótkiej geometrii stosującego mniejsze wartości prądowo napięciowe w protokołach badania oraz algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, zastosowanie takiego kolimatora nie wpływa istotnie na poziom redukcji dawki promieniowania. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie konstrukcji o krótkiej geometrii bez dynamicznego kolimatora co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 33333333

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 15Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 15Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 15Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 15 Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) ≥ 170 cm Prosimy o dopuszczenie zakresu stołu bez elementów metalowych umożliwiającego skanowanie 160 cm, co nie wpłynie na funkcjonalność i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 8: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

8

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 34343434 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 22 i 39Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 22 i 39Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 22 i 39Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 22 i 39 Ilość obrotów układu lampa detektor dla badań ogólnych ≥2.5 obr/s Czas pojedynczego pełnego obrotu układu lampadetektor ≤ 400 ms Tomograf min. 128 warstwowy zapewnia szybkie, komfortowe dla pacjenta i precyzyjne dla radiologa badania z wykorzystaniem szybkości 2,0 obr/s, stąd tez prosimy o dopuszczenie takiej wartości granicznej parametru, co nie wpłynie na efektywność badań i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 35353535

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 30Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 30Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 30Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 30 Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm ≥ 11,8 pl/cm Prosimy o dopuszczenie tomografu oferującego rozdzielczość wysokontrastową 10,5 pl/cm w punkcie 50% MTF, co nie stanowi istotnej różnicy w sensie obrazowania niewielkich szczegółów anatomii i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 36363636

Dotyczy załącznDotyczy załącznDotyczy załącznDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 31ika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 31ika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 31ika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 31 Zakres skanu dla badań perfuzyjnych wątroby lub innych narządów miąższowych, z pojedynczego podania kontrastu (badanie bez przesuwu stołu/z przesuwem stołu - podać rodzaj zastosowanej technologii) ≥14 cm Ponieważ zamawiający dopuszcza szerokość wiązki 38 mm (pkt 21) i wykonywanie badania bez przesuwu stołu, to naturalnym jest dopuszczenie zakresu badania perfuzji 38 mm. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie tomografu wykonującego badanie perfuzji w zakresie 38,4 mm, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 37373737

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 33Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 33Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 33Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 33 Rozdzielczość przestrzenna w pełnym zakresie skanowania ≤ 0,28 mm Prosimy o dopuszczenie rozdzielczości przestrzennej 0,35 mm, co nie wpłynie na jakość obrazu w wymaganym zakresie zastosowań i umożliwi nam złożenie oferty konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 33338888

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 34Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 34Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 34Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 34 Czas skanowania klatki piersiowej, przy zachowaniu maksymalnej jakości obrazu, na odcinku 140 mm < 1,2s Prosimy o dopuszczenie czasu badania mniejszego od 1,5 s, co nie wpłynie na jakość badania i komfort pacjenta i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Page 9: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

9

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 39393939 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 35Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 35Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 35Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 35 Czas skanowania naczyń obwodowych, przy zachowaniu maksymalnej jakości obrazu, na odcinku 1000 mm < 6s Prosimy o dopuszczenie czasu badania mniejszego od 8,5 s, co nie wpłynie na jakość badania i komfort pacjenta i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 40404040

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 36Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 36Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 36Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 36 Czas skanowania politraumy, przy zachowaniu maksymalnej jakości obrazu, na odcinku 1800 mm < 10,7s Zamawiający wymaga zakresu badania spiralnego na odcinku 158 cm (pkt 27), a więc zakres 1800 mm nie powinien być sprzeczny z tym wymaganiem. Z uwagi na powyższe prosimy o skorygowanie zakresu badania na 1580 mm w czasie mniejszym od 16,5 s, co nadal zapewni szybkie i precyzyjne badanie politraumy i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający koryguje podane parametry w następujący sposób - czas skanowania na odcinku 1500 mm < 10 s (dla przykładowego badania politraumy o podanym zakresie).

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 41414141 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 37 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 37 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 37 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 37 Szybkość skanowania spiralnego ≥ 175 mm/s Prosimy o dopuszczenie skanowania spiralnego z szybkością 120 mm/s z zachowaniem najwyższej jakości obrazowania w pełnym polu widzenia FoV 50 cm, co zapewni wymaganą funkcjonalność i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OOOOdpowiedźdpowiedźdpowiedźdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 42424242 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 38 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 38 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 38 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 38 Szybkość skanowania osiowego ≥110 mm/s Skanowanie osiowe oznacza skanowanie bez przesuwu stołu i w praktyce wymagana szybkość ogranicza się do szerokości pokrycia wiązki promieniowania w osi Z. Ponieważ w pkt 21 zamawiający wymaga pokrycia wiązki min. 38 mm, to powyższy wymóg nie jest zasadny. Prosimy o usunięcie tego parametru co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdOdOdOdpowiedźpowiedźpowiedźpowiedź Zamawiajacy informuje iż pozostaje przyz apisach SIWZ. Wyliczenie szybkości skanu osiowego należy dokonać poprzez podzielenie szerokości pokrycia wiązki w osi Z (pkt 21) przez szybkość obrotu lampy (pkt. 39).

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 43434343 Pkt 46 Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy dedykowanego algorytmu do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów, a nie tylko korekt protokołów badań i mającego zastosowanie we wszystkich rodzajach wymaganych badań, a więc w całym zakresie oferowanych wartości wsp. pitch i pochylania gantry. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Wymóg dotyczy posiadania rozwiązań technologicznych w postaci dedykowanych algorytmów processingu umożliwiających redukcję artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych. Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez tego algorytmu.

Page 10: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

10

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 44444444

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 47Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 47Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 47Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 47 Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obrazów/s] (z wykorzystaniem oferowanego algorytmu iteracyjnego obniżającego dawkę przy zachowaniu jakości obrazu) ≥20 Oferowane algorytmy rekonstrukcji iteracyjnej różnią się znacznie w zakresie redukcji zniekształceń i szumu obrazu i w zależności od zakresu redukcji zniekształceń zmienia się też szybkość rekonstrukcji obrazu. Im głębiej sięga korekta w obszarze danych surowych tym wolniejsza jest rekonstrukcja obrazu. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie szybkości rekonstrukcji 15 obrazów/s przy zastosowaniu algorytmu redukującego artefakty w obszarze danych surowych i szum w obszarze obrazu.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 45454545 Dotyczy załącznikDotyczy załącznikDotyczy załącznikDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 54a nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 54a nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 54a nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 54 Oprogramowanie do klasyfikacji tkankowej danych z badań perfuzyjnych mózgu pozwalające na wizualizację obszarów utworzonych w wyniku segmentacji tkanki przy pomocy interaktywnej dyskryminacji progowej (thresholding) map objętości krwi, przepływu krwi, średniego czasu przejścia i Tmax. Interaktywna dyskryminacja progowa nie we wszystkich parametrach badania perfuzji ma praktyczne zastosowanie stąd tez prosimy o dopuszczenie praktycznych zastosowań interaktywnej dyskryminacji progowej map objętości krwi i przepływu krwi, co zapewni efektywność oceny i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 46464646 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 5Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 58888 Oprogramowanie do selektywnej automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta np. piersi (podać nazwę oprogramowania) Prosimy o potwierdzenie, że pod tym sformułowaniem zamawiający rozumie dopasowanie dawki promieniowania w zależności od przenikalności badanej anatomii wykonywanej w czasie rzeczywistym. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Pod tym sformułowaniem Zamawiający rozumie dopasowanie dawki promieniowania do przenikalności badanej okolicy anatomicznej z uwzględnieniem oznaczonych przez technika powierzchownych obszarów krytycznych (np. piersi, soczewek) znajdujących się w zakresie badania.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 47474747 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 61Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 61Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 61Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 61 Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny pozwalający na obniżenie napięcia do 100 kV i obniżenie ilości środka cieniującego podawanego pacjentowi o połowę przy zachowaniu kontrastowości obrazu, w porównaniu do standardowej metody FBP i napięcia 120 kV (podać nazwę algorytmu) Zastosowanie algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej nie wpływa istotnie na obniżenie stosowanego środka cieniującego, ponieważ jest to głownie związane z rosnącym kontrastem w miarę stosowania mniej przenikliwej energii promieniowania związanej z niższymi wartościami napięcia anodowego. Jak pokazują badania obniżenie napięcia ze 120 kV do 100 kV nie skutkuje obniżeniem ilości środka cieniującego o połowę. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie tego parametru nie mającego potwierdzenia w praktyce co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Kontrastowość obrazu (a więc stężenia jodu) jest silnie zależna od używanego napięcia.

Page 11: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

11

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 48484848 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 70Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 70Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 70Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 70 Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm ≤ 11 mGy Zamawiający wymaga statystycznej metody określenia rozdzielczości niskokontrastowej, co jest charakterystycznym oszacowaniem stosowanym przez firmę GE Healthcare i ograniczeniem uczciwej konkurencji. Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od określania metody pomiaru rozdzielczości niskokontrastowej, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający dopuszcza dowolną metodę określenia rozdzielczości niskokontrastowej. PytaniePytaniePytaniePytanie 49 49 49 49 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 171Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 171Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 171Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 171 Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta Do weryfikacji ułożenia pacjenta w izocentrum służą lasery pozycjonujące w gantry tomografu i samo wyliczanie przesunięcia nie ma istotnego praktycznego zastosowania a jedynie stanowi ograniczenie uczciwej konkurencji i uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie tego parametru. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Nie. Jak w SIWZ. Z uwagi na profil pediatryczny Zamawiającego oraz wpływ pozycjonowania pacjenta i poprawnego wyznaczenia izocentrum na dawkę promieniowania Zamawiający utrzymuje wymóg posiadania oprogramowania umożliwiającego weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 50505050 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 189 Możliwość stosowania (w okresie pogwarancyjnym) zamienników tzw. oryginalnej lampy RTG. W przypadku "TAK" podać nazwę zamiennika i Producenta Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza odpowiedź NIE, jeśli chodzi o stosowanie zamienników lampy RTG. Firma Siemens Healthcare nie stosuje zamienników lampy rtg, ponieważ jest to obarczone ryzykiem nieprawidłowego funkcjonowania tomografu, a nawet poparzenia pacjenta. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający wykreśla niniejszy parametr – pkt. 189.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 51515151

Stacja dwumonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min.19". Monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ - wyświetlacze kolorowe skalibrowane do DICOM z 14 bit, - kontrast - min. 2000:1, - jasność - min. 300 cd/m?, - kąt widzenia - min. 178 stopni poziomo, min. 178 stopni pionowo, - rozdzielczość podstawowa min. 1280x1024, - warstwa przeciwodblaskowa, - złącze DVI, - min. 10 bitowa skala kolorów. Na rynku Polskim nie ma monitorów spełniających, jednocześnie, powyższe wymaganie, w szczególności dotyczy to: - kontrast - min. 2000:1 - jasność - min. 300 cd/m - min. 10 bitowa skala kolorów Prosimy o zmianę jednego z tych parametrów np. kontrast - min. 1000:1

Page 12: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

12

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający dopuszcza monitory z minimalnym kontrastem 1000:1.

PPPPytanie ytanie ytanie ytanie 52525252 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 72Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 72Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 72Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 72 Konsola lekarska niezależna od aparatu TK, a także niezależna od innych konsol lekarskich (o rozdzielnych bazach danych obrazowych), połączona z TK i innymi urządzeniami przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, otrzymujące obrazy z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu, jak i przy wyłączonych pozostałych konsolach lekarskich i odpięciu od sieci LAN. Rozdzielenie konsol lekarskich wraz z bazami danych obrazowych powoduje, brak dostępu do badań poprzednich pacjenta co może utrudnić ocenę skuteczności leczenia przez lekarza. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania zastosowania serwera aplikacyjnego, do którego będę podłączone konsole lekarskie, co w rezultacie umożliwi szybką ocenę badań wraz z analizą skuteczności leczenia na podstawie badań poprzednich pacjenta. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 53535353

Dotyczy załącznikaDotyczy załącznikaDotyczy załącznikaDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 87 nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 87 nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 87 nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 87 Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) Prosimy o usunięcie tego parametru jako wymaganego, co umożliwi nam złożenie oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż wykreśla ze specyfikacji punkt 87

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 54545454 Dotyczy Dotyczy Dotyczy Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 101załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 101załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 101załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 101----105105105105 Oprogramowanie do automatycznej segmentacji nielitych guzów płuc (podać nazwę oprogramowania) Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy punktami 101, 102, 103, 104, 105. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający koryguje oczywisty błąd pisarski i wykreśla ze specyfikacji powielone punkty specyfikacji od 102 do 105.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 55555555 Dotyczy załącznika nr 7 do SDotyczy załącznika nr 7 do SDotyczy załącznika nr 7 do SDotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 114IWZ, pakiet 21b), pkt 114IWZ, pakiet 21b), pkt 114IWZ, pakiet 21b), pkt 114 Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami morfologicznymi oceny stworzonymi przez użytkownika (podać nazwę oprogramowania) Prosimy o usunięcie tego parametru jako wymaganego, co umożliwi nam złożenie oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 56565656

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 129Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 129Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 129Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 129 Oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykrywanie i unikanie zmian chorobowych zachodzących na siebie. (podać nazwę oprogramowania). Prosimy o usunięcie tego parametru jako wymaganego, co umożliwi nam złożenie oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający wykreśla ze specyfikacji punkt 129.

Page 13: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

13

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 57575757 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 133Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 133Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 133Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt 133 Oprogramowanie umożliwiające korzystanie z dwóch metod oceny zwapnienia: Agatstona/Janowitza oraz objętościowej. Prosimy o dopuszczenie zapisu o zastosowaniu opcjonalnego korzystanie z metod oceny zwapnienia Agatstona lub Janowitza, co umożliwi nam złożenie oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Patrz odpowiedź na pytanie 27. Zamawiajacy wykreśla ze specyfikacji punkty od 132 do 145

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 58585858 Dotyczy SIWZ, pkt. 6.1 b) w nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZDotyczy SIWZ, pkt. 6.1 b) w nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZDotyczy SIWZ, pkt. 6.1 b) w nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZDotyczy SIWZ, pkt. 6.1 b) w nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający w pkt. 6.1 b) wymaga dołączenia dokumentów zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia, przy czym zgodnie z uwagą pod punktem 6.2 informuje Wykonawców, że w/w dokumenty zostaną złożone jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. W załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w nagłówku jednej z kolumn Zamawiający wymaga, aby podać numer strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia winny być złożone na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i nie należy ich dołączać do oferty? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 59595959 Dotyczy załDotyczy załDotyczy załDotyczy załącznika nr 2 do SIWZącznika nr 2 do SIWZącznika nr 2 do SIWZącznika nr 2 do SIWZ Czy Zamawiający wskaże w jakiej lokalizacji będą instalowane urządzenia wymienione w pakiecie nr 21? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż jest to zakład radiologii Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 60606060

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §1 ust. 4§1 ust. 4§1 ust. 4§1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści §1 ust. 4 z: „W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej bruttobruttobruttobrutto zaoferowanej w ofercie.” na: „W przypadku zakończenia „W przypadku zakończenia „W przypadku zakończenia „W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemnprodukcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemnprodukcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemnprodukcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemną zgodą ą zgodą ą zgodą ą zgodą Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej netto zaoferowanej w ofercie.”tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej netto zaoferowanej w ofercie.”tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej netto zaoferowanej w ofercie.”tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej netto zaoferowanej w ofercie.”? W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT użycie stawki netto będzie dla Wykonawcy neutralne.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 61616161 Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §2 ust. 8§2 ust. 8§2 ust. 8§2 ust. 8 Czy w przypadku przeprowadzenia szkolenia po terminie wskazanym w §2 ust. 2 Zamawiający dopuści możliwość podpisania Protokołu Odbioru i Uruchomienia a tym samym wystawienia faktury VAT o której mowa w §4 ust. 1 przed przeprowadzeniem ww. szkolenia?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 14: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

14

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 62626262 Dotyczy załącznika nr Dotyczy załącznika nr Dotyczy załącznika nr Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, 3 do SIWZ, 3 do SIWZ, 3 do SIWZ, § 5 ust. 2§ 5 ust. 2§ 5 ust. 2§ 5 ust. 2 Czy zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) c. materiały eksploatacyjne,”?

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 63636363 DotyDotyDotyDotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, czy załącznika nr 3 do SIWZ, czy załącznika nr 3 do SIWZ, czy załącznika nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 3§ 5 ust. 3§ 5 ust. 3§ 5 ust. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany elementu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.”? Prosimy o usunięcie, zwracamy uwagę, że naturalne zużycie nie jest wadą, objęta odpowiedzialnością gwarancyjną. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 64646464

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 6§ 5 ust. 6§ 5 ust. 6§ 5 ust. 6 Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 7§ 4 ust. 7§ 4 ust. 7§ 4 ust. 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego? Urządzenie zastępcze, aparat RTG czy też tomograf komputerowy, żeby mógł być użytkowany w Państwa placówce musi uzyskać zezwolenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na użytkowanie. Zezwolenie takie wydawane jest w trybie administracyjnym tj. min 30 dni. Montaż, uruchomienie i uzyskanie zezwoleń trwałoby dłużej niż czas naprawy urządzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku urządzeń montowanych na stałe, dostarczenie sprzętu zastępczego jest bardzo utrudnione. Demontaże i montaże urządzeń trwają znacznie dłużej niż naprawa aparatu uszkodzonego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe tylko w zakresie zadania nr 21 Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 65656565 Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § ust. 5 ust. 9§ ust. 5 ust. 9§ ust. 5 ust. 9§ ust. 5 ust. 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Page 15: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

15

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 66666666 Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 10§ 5 ust. 10§ 5 ust. 10§ 5 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zalecane przez producentów elementów przedmiotu zamówienia przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie w ramach wynagrodzenia Wykonawcyw ramach wynagrodzenia Wykonawcyw ramach wynagrodzenia Wykonawcyw ramach wynagrodzenia Wykonawcy (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu) przez autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny bezpłatny (w ramach wynagrodzenia)(w ramach wynagrodzenia)(w ramach wynagrodzenia)(w ramach wynagrodzenia) przegląd elementów przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie będzie się odbywać przez Zamawiającego bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta (podanego przez Wykonawcę). Serwis dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wystawi kartę pracy, która dodatkowo potwierdzi wykonanie czynności.”? Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych"zamówieniach publicznych"zamówieniach publicznych"zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatneodpłatneodpłatneodpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 67676767 Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 12§ 5 ust. 12§ 5 ust. 12§ 5 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „dla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 lat”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że proponowany zapis jest zgodny z zapisami pkt. 191 załącznika nr 7 dla Pakietu nr 21b). OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 68686868

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 7§ 7§ 7§ 7 Prosimy o wskazanie maksymalnego poziomu kar dla §7 ust. 2 lit. : a), b), c), d). OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 16: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

16

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 69696969 Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 7 ust. 2 pkt. a) i b)§ 7 ust. 2 pkt. a) i b)§ 7 ust. 2 pkt. a) i b)§ 7 ust. 2 pkt. a) i b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktów poprzez zmianę ich treści na: „a) za każdy dzień zwłokizwłokizwłokizwłoki opóźnienia w terminie realizacji dostawy względem terminu określonego w §2 ust. 3 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia nettonettonettonetto brutto danego zadania określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy; b) za każdy dzień zwłokizwłokizwłokizwłoki opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych00/100);”?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 70707070

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 7 ust. 2 pkt§ 7 ust. 2 pkt§ 7 ust. 2 pkt§ 7 ust. 2 pkt. e. e. e. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej wskazanej w §7 ust. 2 e) na 10% wynagrodzenia netto?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

PytaniePytaniePytaniePytanie 71 71 71 71

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, § 7 ust. 4§ 7 ust. 4§ 7 ust. 4§ 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez zmianę jego treści na: „Oświadczenie o Oświadczenie o Oświadczenie o Oświadczenie o odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem wykonawcy do odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem wykonawcy do odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem wykonawcy do odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem wykonawcy do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowenależytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowenależytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowenależytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego, nie krgo, nie krgo, nie krgo, nie krótszego niż ótszego niż ótszego niż ótszego niż 5 dni roboczych.5 dni roboczych.5 dni roboczych.5 dni roboczych. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.”? Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 72727272 DotDotDotDotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, yczy załącznika nr 4 do SIWZ, yczy załącznika nr 4 do SIWZ, yczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 7§4 ust. 7§4 ust. 7§4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez zmianę treści na: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do Aparatów przez okres minimum 7777 lat od daty dostarczenia Aparatu do siedziby Zamawiającego, dla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 latdla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 latdla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 latdla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 lat ”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że proponowany zapis jest zgodny z zapisami pkt. 191 załącznika nr 7 dla Pakietu nr 21b).

Page 17: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

17

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 73737373

• Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 110Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 110Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 110Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 110 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „dla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 lat”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 74747474 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 114Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 114Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 114Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 114 Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 75757575 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 116Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 116Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 116Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21a), pkt. 116 Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji w związku z odpowiedzialnością podmiotu świadczącego gwarancję jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż akceptuje powyższe.

Page 18: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

18

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 76767676 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 172Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 172Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 172Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 172 Czy Zamawiający wykreśli w/w zapis z wymogów SIWZ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż wykreśla powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 77777777 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ,Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 175 pakiet 21b), pkt. 175 pakiet 21b), pkt. 175 pakiet 21b), pkt. 175 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 78787878 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183 Czy Zamawiający potwierdza, że przez podjętą naprawę rozumie również możliwość jej dokonania przy użyciu zdalnej diagnostyki? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż zamieścił powyższe we wzorze umowy. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 79797979 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 183 Czy Zamawiający potwierdza, że w/w punkcie ma na myśli czas reakcji w dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 80808080 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 189Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 189 Czy Zamawiający wykreśli w/w zapis z wymogów SIWZ? Odpowiedzialność za dopasowanie odpowiednika oraz wszystkie konsekwencje z tego wynikające spada na właściciela oraz oferenta alternatywnych rozwiązań. Producent oryginalnych lamp, które jest zobowiązany je dostarczać jako części zamienne min. 10 lat od sprzedaży aparatu, nie jest w stanie zweryfikować stwierdzenia obcej, konkurencyjnej firmy co do posiadania konkretnego zamiennika, nie może brać odpowiedzialności jeśli jakiś model u jego konkurenta zostanie np. wycofany lub nie będzie pracował poprawnie. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż usuwa punkt 189 w pakiecie 21b. PytaniePytaniePytaniePytanie 81 81 81 81 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 190Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 190Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 190Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 21b), pkt. 190 Z uwagi na fakt, że to Zamawiający w okresie pogwarancyjnym będzie właścicielem urządzenia i to Zamawiający będzie podejmował decyzje prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 82828282 Czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym ze stałym adresem IP do zdalnej diagnostyki? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Page 19: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

19

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 83838383 Prosimy Zamawiającego o udostepnienie rzutu pracowni TK. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 84848484 Prosimy o udostępnienie Projektu Osłon Stałych dla pracowni TK. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż będzie to załącznikiem do odpowiedzi. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 85858585 Zamawiający w przedmiarze wymaga wymiany jednej sztuki drzwi ochronnych 1.30x2.10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon TK (w tym stolarki radiologicznej, okna TK) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 86868686 Czy Zamawiający dysponuje dostępną moca przyłączeniową 50kVA dla nowego TK? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 87878787 Czy Zamawiający udostępni informacje o ciężarze i mocy przyłączeniowej obecnie zainstalowanego tomografu? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

2200kg, 100kVA Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 88888888 Czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji elektrycznej w pracowni TK? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy wymaga wymiany w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 89898989

Czy Zamawiający, jeśli posiada, udostępni protokół z pomiarów elektrycznych WLZ dla obecnego aparatu TK? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 90909090 Czy opisany w przedmiarze montaż lamp bakteriobójczych dotyczy obecnie zainstalaowanych lamp bakteriobójczych w pracowni TK Zamawiającego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Nie, Zamawiający wymaga nowych lamp przepływowych Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 91919191 Prosimy o udostępnienie pomiaru skuteczności wentylacji w pracowni TK. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępni pomiary w załączniku do odpowiedzi.

Page 20: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

20

PyPyPyPytanie tanie tanie tanie 92929292 Czy Zamawiający potwierdza, ze w pracowni TK istnieje instalacja ethernetowa i jej modyfikacja nie jest przedmiotem postepowania? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 93939393 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mebli, biurek do pracowni TK? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie wymaga. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 94949494

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie jest przedmiotem postępowania. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 95959595

W przypadku jeśli będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę czas przeznaczony na realizację zadania jest niewystarczający. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze w takim wypadku czas realizacji zadania zostanie wydłużony o czas uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Pozwolenie na budowę nie jest konieczne. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 96969696

czy Zamawiający udostępni pomieszczenia pod pracownią tomografii celem wykonania wzmocnienia stropu, jeżeli ekspertyza konstrukcyjna wykaże konieczność wykonania wzmocnień? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Tak, Zamawiający udostępni. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 97979797

Czy Zamawiający potwierdza, że odbiór aparatu TK przez SANEPiD nie jest przedmiotem Zamówienia i Zamawiający dokona go we własnym zakresie? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 98989898 Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu TK i uzyskaniu zgody SANEPiDu na użytkowanie)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż tak jak w umowie. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 99999999 Prosimy o udostępnienie Projektu Osłon Stałych dla pracowni RTG. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępnia projekt osłon stałych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 100100100100

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Page 21: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

21

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 101101101101 Czy Zamawiający dysponuje dostępną moca przyłączeniową 40kVA dla nowego RTG? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 102102102102

Czy Zamawiający, jeśli posiada, udostępni protokół z pomiarów elektrycznych WLZ dla obecnego aparatu RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępnia skany pomiarów. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 103103103103 Czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji elektrycznej w pracowni RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy wymaga wymiany w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 104104104104

Czy Zamawiający udostępni informacje o ciężarze i mocy przyłączeniowej obecnie zainstalowanego aparatu RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 50Kva, 660kg.50Kva, 660kg.50Kva, 660kg.50Kva, 660kg. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 105105105105 Zamawiający w przedmiarze dla RTG opisuje wykonanie robót w suficie podwieszanym, czy należy wykonać taki sufit w pracowni RTG? Obecnie nie ma tam sufitu podwieszanego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Obecnie w pracowni RTG jest sufit podwieszany. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 106106106106 Czy opisany w przedmiarze montaż lamp bakteriobójczych dotyczy obecnie zainstalaowanych lamp bakteriobójczych w pracowni RTG Zamawiającego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Nie- dostawa i montaż nowych lamp przepływowych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 101010107777 Czy Zamawiający wymaga wymiany anemostatów w pracowni RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 108108108108 Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie progu na połączeniu praconi RTG i sterowni? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający dopuszcza. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 109109109109

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Page 22: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

22

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 110110110110 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych w pracowni RTG nie będzie wymagana. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 111111111111 Czy Zamawiający potwierdza, ze w pracowni RTG istnieje instalacja ethernetowa i jej modyfikacja nie jest przedmiotem postepowania? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 112112112112 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mebli, biurek do pracowni RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie wymaga powyższego. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 113113113113 W przypadku jeśli będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę czas przeznaczony na realizację zadania jest niewystarczający. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze w takim wypadku czas realizacji zadania zostanie wydłużony o czas uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Pozwolenie na budowę nie jest konieczne. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 114114114114 Czy Zamawiający potwierdza, że odbiór aparatu RTG przez SANEPiD nie jest przedmiotem Zamówienia i Zamawiający dokona go we własnym zakresie? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający dokona go we własnym zakresie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 115115115115

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia pod pracownią RTG celem wykonania wzmocnienia stropu, jeżeli ekspertyza konstrukcyjna wykaże konieczność wykonania wzmocnień? Odpowiedź Tak, Zamawiający udostępni.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 116116116116 Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu RTG i uzyskaniu zgody SANEPiDu na użytkowanie)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Powyższe określa wzór umowy. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 117117117117 Dotyczy „Załącznika nr 1 do modyfikacji 2”.

W pozycji 3.3 podano: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie): Zadanie częściowe nr: 21. Opis: 21a Temat: Aparat RTG i 21b Temat: Aparat TK” co oznacza, że na wy-mienione zadanie składa się łącznie Aparat RTG i Aparat TK. Wydaje się, że ze względu na uzyskanie niższej ceny zakupu oraz parametrycznie i diagnostycznie lepszego sprzętu (będzie większa konkurencja), korzystniejszym dla Zamawiającego rozwiązaniem jest rozdzielenie wyżej wymienionych aparatów w oddzielne, niezależne części (zadania). Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dokonanie takiego rozdziału. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 23: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

23

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 118118118118 Dotyczy „Załącznika nr 1 do modyfikacji 2”. W pozycji 3.3 podano: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie): Zadanie częściowe nr: 22. Opis: 22a Temat: Aparat RTG z ramieniem C i 22b Temat: Aparat RTG przy-łóżkowy” co oznacza, że na wymienione zadanie składa się łącznie Aparat RTG z ramieniem C i Aparat RTG przyłóżkowy. Wydaje się, że ze względu na uzyskanie niższej ceny zakupu oraz parametrycznie i diagnostycznie lepszego sprzętu (będzie większa konkurencja), korzystniejszym dla Zamawiającego rozwiązaniem jest rozdzielenie wyżej wymienionych aparatów w oddzielne, niezależne części (zadania). Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dokonanie takiego rozdziału. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 111119191919

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 31 podano: „Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu ≤ 60606060 cm – podać”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji, znacznie lepszy diagnostycznie i funkcjonalnie od wymaganego, ale z najniższym położeniem poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu 63636363 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 120120120120

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 31 podano: „Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 400400400400/cm – podać”. Gęstość kratki (rastra) przeciw-rozproszeniowej (-go) wyrażana jest w jednostkach „linie (lamelki) /cmlinie (lamelki) /cmlinie (lamelki) /cmlinie (lamelki) /cm”. Nie istnieje kratka przeciw-rozproszeniowa o gęstości 400 linii (lamelek) /cm”. Dla systemów z płaskim panelem cyfrowym stoso-wane są kratki przeciwrozproszeniowe o gęstości od 70707070 do 80808080 linii (lamelek) /cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wymaganie jednej z wyżej wymienionych wartości OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę. W związku z zaistniałą oczywistą pomyłką drukarską Zamawiający precyzuje zapis – pkt 31 specyfikacji dotyczący gęstości kratki przeciwrozproszeniowej – poprawny zapis brzmi: „Kratka przeciwrozproszeniowa „≥40 l/cm” – podać” Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 121121121121

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”.

W pozycji 46 podano: „Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej 15151515 obr/s – podać”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji, znacznie lepszy diagnostycznie i funkcjonalnie od wymaganego, ale z prędkością akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej 12121212 obr/s. Dlatego wniosku-jemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości oraz zmianę jednostki na zgodną z układem SI „obr/s”.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza 12 obr/s.

Page 24: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

24

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 122122122122 Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 49 podano: „Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 ≥ 5 obr./sek – podać”. W układzie jednostek SI występuje „obr/s” a nie „obr/seksekseksek”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i poprawienie oczywistego błędu maszynowego. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje obr/s. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 123123123123

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 52 podano: „Funkcje tekstowe. Wymagane minimum: … - badany organbadany organbadany organbadany organ, …” (opisać)”. Badany Badany Badany Badany organorganorganorgan wybiera się z programów anatomicznych i jest on automatycznie zapisywanyjest on automatycznie zapisywanyjest on automatycznie zapisywanyjest on automatycznie zapisywany w narożu obrazu radiografii pacjenta. Nie ma potrzeby tekstowego nanoszenia nazwy badanego organu na obraz rtg Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie opisanego rozwiązania funkcjonalnego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 124124124124

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 63 podano: „Możliwość każdorazowej akceptacji lub odrzucenia obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia”. Odrzucenie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji przez obsługę naraża pacjenta na niepotrzebną dawkę promieniowania rtg i ewentualnie na dodatkową ekspozycję. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie braku możliwości odrzucenia obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji przez obsługę. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 125125125125

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 64 podano: „Funkcja sortowania badań odrzuconych według różnych kryteriów”. Z powodów opisanych wyżej wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie braku możliwości sortowania badań odrzuconych według różnych kryteriów OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 126126126126

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 69 podano: „System kontroli jakości dla monitorów stacji technika” a w kolumnie „Warunek graniczny” podano: „NIE”. Taki zapis oznacza, że nie jest wymagany system kontroli jakości dla moni-torów stacji technika. Prosimy o potwierdzenie tego faktu lub zmianę wymagania na „Tak” lub „Tak/ Nie” co skutkuje wzrostem ceny zakupu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż zmienia zapis z NIE na TAK w warunku granicznym w poz. 69

Page 25: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

25

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 127127127127

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 70 podano: „Możliwość analizy na stacji i przesłania do innych lokalizacji obrazów nie-obrobionych (RAW) w celu kontroli jakości układu detektora” a w kolumnie „Warunek graniczny” po-dano: „NIE”. Taki zapis oznacza, że nie jest wymagana możliwość analizy na stacji i przesłania do innych lokalizacji obrazów nieobrobionych (RAW) w celu kontroli jakości układu detektora. Prosimy o potwierdzenie tego faktu lub zmianę wymagania na „Tak” lub „Tak/ Nie” co skutkuje wzrostem ceny zakupu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż zmienia zapis z NIE na TAK w warunku granicznym w poz. 70 Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 128128128128

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 92 podano: „Zakres obrotu lampy z kołpakiem ≥ ± 180180180180o – podać”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji, znacznie lepszy diagnostycznie i funkcjonalnie od wymaganego, ale z zakresem obrotu lampy z kołpakiem ----180180180180oooo i +90°+90°+90°+90° z tego względu, że nie wykonuje się ekspozycji promieniowania rtg w stronę sufitu pracowni rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 129129129129

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 98 podano: „Podnóżek pacjenta z płynną regulacją położenia na całej długości blatu w celu zapewnienia łatwego pozycjonowania pacjentów o różnym wzroście dla różnych położeń ścianki i typów badań – podać” a w kolumnie „Warunek graniczny” podano: „TAK / NIE” co oznacza, że podnóżek pacjenta może nie mieć płynnej regulacji położenia na całej długości blatu. Jest to zrozumiałe gdyż podnóżek pacjenta jest ryglowany standardowo do wszystkich badań rtg jedynie w okolicy krańca blatu stołu tak aby służył jako podstawa stóp i siedzenie pacjenta. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej konstrukcji. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. PytaniPytaniPytaniPytanie e e e 130130130130

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 101 podano: „Pełna integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (PACS,RIS). Zapewnienie wymaganych licencjiwymaganych licencjiwymaganych licencjiwymaganych licencji i konfiguracja po stronie aparatu i systemu informatycznego uwzględniona w cenie oferty”. Dla realizacji tego wymagania wnioskujemy o wyjaśnie-nie i podanie dostawcy i typu systemu informatycznego, który Zamawiający posiada. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy informuje, iż posiada Alteris.

Page 26: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

26

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 131131131131 Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 114 podano: „Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)”. Aparat (zestaw) rtg objęty jest gwarancją i w tym okresie Zamawiający nie ma możliwości wykonywania pełnej diagnostyki urządzenia, drobnych napraw, regulacji, kalibracji itp. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wskazanie, że w/w wymaganie dotyczy okresu pogwarancyjnego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 132132132132

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 114 podano: „Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancjipo upływie gwarancjipo upływie gwarancjipo upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy”. Aparat (zestaw) rtg objęty jest gwarancją i w tym okresie nie ma możliwości pozbawienia go wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w/w wymaganie dotyczy okresu pogwarancyjnego OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 133133133133

Dotyczy „Załącznika nr 7 do SIWZ (dodane zadania 22-24 pozostałe zadania w załączniku nr 7 do SIWZ umieszczono w modyfikacji z dnia 03.10.2017r. Zadanie 21. Zadanie 21a Opis przedmiotu zamówienia: aparat RTG stacjonarny - 1 szt”. W pozycji 114 podano: „- Certyfikat jakości dla wyrobów medycznych; - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE; - Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; - Testy akceptacyjne i specjalistyczne oferowanego urządzenia”. Dla dopuszczenia i używania aparatu rtg polskie prawo wymaga certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE i powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wymaganie jedynie przytoczonych we powyższym opisie dokumentów Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 134134134134

dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 23 a i 23 b Zadanie 23 a i 23 b Zadanie 23 a i 23 b Zadanie 23 a i 23 b ---- Aparaty USG: Aparaty USG: Aparaty USG: Aparaty USG: Aparat USG Aparat USG Aparat USG Aparat USG ---- 1 sztuka i 1 sztuka i 1 sztuka i 1 sztuka i Aparaty USG: Aparat USG z kolorowym Aparaty USG: Aparat USG z kolorowym Aparaty USG: Aparat USG z kolorowym Aparaty USG: Aparat USG z kolorowym Dopplerem Dopplerem Dopplerem Dopplerem ---- 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia aparatów do funkcjonującego systemu RIS/PACS? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 135135135135 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b –––– Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy –––– 1 1 1 1 szt.:szt.:szt.:szt.: dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie 21b, pkt 19.: „Panele sterujące pochylanie gantry z obu stron gantry” Czy Zamawiający może potwierdzić, że pod pojęciem obu stron gantry ma na myśli przód i tył gantry? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Page 27: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

27

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 136136136136 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b –––– Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy –––– 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: ---- dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie 21b, pkt 165. „Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego, pozwalające na spełnienie dyrektywy EURATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013” Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje, aby cyfrowy aparat RTG typu telekomando umieszczony w Zadaniu 21a również był podpięty do niniejszego systemu monitorowania dawek? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 137137137137 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b Zadanie 21b –––– Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy –––– 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie 21b, pkt 165. „Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego, pozwalające na spełnienie dyrektywy EURATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013” Czy Zamawiający posiada inne urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące wykorzystywane w celach medycznych, które rejestrują obraz i dawkę w postaci cyfrowej, i które należało by podłączyć do niniejszego serwera dawek promieniowania? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 138138138138 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 13: 13 Stosowany przesuw wzdłużny (blat, układ lampa - płaski detektor lub kombinacja) TAK Czy należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat wyposażony w przesuw wzdłużny blatu, albo przesuw wzdłużny układu lampa – płaski detektor albo kombinację tych ruchów w zakresie zapewniającym obszar badania min. 150 cm. w pionowej i poziomej pozycji stołu pacjenta bez jego repozycjonowania? Ponieważ Zamawiający nie oczekuje podania typu stosowanego przesuwu wzdłużnego niejasnym jest czy wymaga konkretnie opisanych w przedmiotowym punkcie ruchów czy tez wymaga zapewnienia określonej funkcjonalności bez wskazywania sposobu jej realizacji tj. dopuszczając wszystkie równie funkcjonalne i dostępne na rynku sposoby realizacji ruchu wzdłużnego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy wymaga zapewnienia określonej funkcjonalności bez wskazywania sposobu jej realizacji Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 139139139139 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 14: 14 Przesuw wzdłużny (blat, układ lampa-płaski detektor) z regulacją prędkości ruchu przez operatora w całym zakresie obszaru badania - podać TAK / NIE Czy należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza do postępowania aparaty w których prędkość przesuwu wzdłużnego w zakresie zapewniającym obszar badania min. 150 cm. w pionowej i poziomej pozycji stołu pacjenta bez jego repozycjonowania może być stała (bez możliwości zmiany przez operatora)? Zamawiający określił warunek graniczny dla swego wymagania w tym punkcie wymagań jako TAK/NIE. Z racji na przydatność tej funkcji w np. badaniach kontrastowych gdzie operator może śledzić przepływ kontrastu z prędkością dobraną do prędkości jego przepływu zwykle jest to funkcja np. premiowana ocena punktową. W tym przypadku zamawiający nie przewiduje preferencji punktowych dla rozwiązań oferujących

Page 28: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

28

tę funkcjonalność i umożliwia zaoferowania aparatu bez tej funkcji. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowanie w tym punkcie odpowiedzi NIE będzie skutkować odrzuceniem oferty. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Wpisanie "NIE" nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 140140140140 dot. opisu przedmiotu zamówiedot. opisu przedmiotu zamówiedot. opisu przedmiotu zamówiedot. opisu przedmiotu zamówienia nia nia nia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 29: 29 Kolimacja prostokątna TAK Czy Zamawiający oczekuje, że aparat poza kolimacją prostokątną będzie wyposażony również w system kolimacji źrenicowej tj. kołowej? Prosimy o zwrócenie uwagi, że aparaty wyposażone w funkcje fluoroskopowe poza kolimacją wynikającą z kształtu odbiornika obrazu posiadają również kolimację wynikająca z kształtów struktur anatomicznych podlegających badaniom. To nie jest przypadek, że np. wszystkie aparaty z ramieniem C wyposażone w kołowy detektor obrazu wyposażane są poza przesłonami kołowymi również w symetryczne lub asymetryczne przesłony prostokątne. To nie jest przypadek, ze aparaty stosowane np. do badań angiograficznych posiadają co najmniej zarówno przesłony prostokątne jak i kołowe. Dzieje się tak ponieważ przesłony muszą ograniczać pole promieniowania co najwyżej do pola detektora obrazu (aby promieniowanie nie było emitowane poza detektor lub jego aktywną część) ale w praktyce przesłony służą przecież ochronie radiologicznej pacjenta a nie detektora i w trakcie badań ustawiane są nie do wymiaru detektora ale do wymiaru i kształtu poddawanej badaniu struktury anatomicznej. Prosimy o zwrócenie uwagi, że i możliwość manualnej kolimacji i możliwość obrotu kolimatora (wymagana przez Zamawiającego w punktach 28 i 30 służy właśnie możliwości jak najlepszego dobrania pola kolimacji do badanych struktur. Ale szczególnie w aparatach zdalnie sterowanych obsługa nie ma możliwości po każdej ekspozycji np. podchodzić do aparatu i obracać kolimator tak aby przesłony przyjęły kształt zgodny z anatomią badanej części ciała. Dlatego przesłony kołowe, stosowane przez różnych producentów pozwalają na ograniczenie pola naświetlanego zgodnie kształtem badanej części ciała bezpośrednio ze sterowni. Takie rozwiązanie skraca bowiem czas badania i pozwala chronić pacjenta przed nadmiernym narażeniem na promieniowanie co jest istotne w aparatach prześwietleniowych, w których skumulowana dawka wynikająca z emisji promieniowania w trybach prześwietleniowych znacznie przekracza dawki stosowane w radiografii. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 141141141141 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 31: 31 Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 400/cm - podać TAK Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki specyfikując wymagania dotyczące kratki przeciwrozproszeniowej? Prosimy o rozważenie poprawienia wymagania w tym punkcie z uwagi na to, że stosowane w diagnostyce RTG kratki przeciwrozproszeniowe w zakresie gęstości definiowane są w jednostkach „pl/cm” a ich współczynniki wypełnienia wynoszą kilkadziesiąt pl/cm. według naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku aparatów wyposażonych w kratki w których wartość współczynnika wypełnienia byłaby zgodna z obecnym wymaganiem Zamawiającego.

Page 29: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

29

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę. W związku z zaistniałą oczywistą pomyłką drukarską Zamawiający precyzuje zapis – pkt 31 specyfikacji dotyczący gęstości kratki przeciwrozproszeniowej – poprawny zapis brzmi: „Kratka przeciwrozproszeniowa „≥40 l/cm” – podać” Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 142142142142 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarn Aparat RTG stacjonarn Aparat RTG stacjonarn Aparat RTG stacjonarny y y y ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 50: 50 Skala szarości obrazów dla wszystkich trybów obrazowania ≥ 16 bit - podać TAK Czy Zamawiający ma na myśli obrazy zapamiętywane i archiwizowane uzyskane przy pomocy wszystkich trybów obrazowania aparatu? Prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z wymogami punktu 41 „obrazy wychodzące z detektora” muszą posiadać co najmniej 16 bit-ową głębię szarości. Nie jest jasnym czy Zamawiający w punkcie 50 wymaga skali szarości właśnie w odniesieniu do obrazów wychodzących z detektora (i zgadza się na stratę skali szarości i jakości obrazu dla obrazów zapamiętywanych i archiwizowanych) czy też wymóg Zamawiającego oznacza, że oczekuje on bezstratnego zapamiętywania i archiwizacji obrazów. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 143143143143 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.:

Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-ty 69 i 70:

69 System kontroli jakości dla monitorów stacji technika NIE

70 Możliwość analizy na stacji i przesłania do innych lokalizacji obrazów nieobrobionych (RAW) w celu kontroli jakości układu detektora NIE

Czy należy rozumieć, że Zamawiający świadomie nie dopuszcza aparatów z funkcjami opisanymi w punktach 69 i 70?

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami w zakresie kontroli jakości sprzętu RTG to zamawiający decyduje np. o klasyfikacji monitorów do odpowiedniej specyficznej grupy dla której obowiązują odpowiednie testy kontrolne. Doświadczenia innych użytkowników aparatów klasy telekomando wskazują, że z racji wykorzystywania ich do są one klasyfikowane przez Zamawiających co najmniej do grupy monitorów przeglądowych. Tym samym monitory takie powinny podlegać okresowym procedurom kontroli jakości tzn. nie tylko powinny być wyposażony w co najmniej podstawowe narzędzia do prowadzenia testów (co najmniej obraz testowy) ale wręcz powinny być wyposażone w możliwość przełączenia w tryb DICOM (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. „w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej”). W związku z powyższym w naszym odczuciu Zamawiającemu wręcz powinno zależeć na pozyskaniu rozwiązań w pełni spełniających wymogi i zalecenia w zakresie zarówno monitorów jak i możliwości kontroli jakości detektora poprzez analizę obrazów RAW stąd wymogi zamawiającego w tym zakresie są dla nas niezrozumiałe.

Page 30: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

30

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i zmienia zapis na TAK Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 144144144144

dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 98: 98 Podnóżek pacjenta z płynną regulacją położenia na całej długości blatu w celu zapewnienia łatwego pozycjonowania pacjentów o różnym wzroście dla różnych położeń ścianki i typów badań - podać TAK / NIE Czy należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje zaoferowania podnóżka (zgodnie z wymaganiem z punktu 100) jednak podnóżek może nie posiadać możliwości płynnej regulacji położenia na całej długości blatu? Z uwagi na możliwość zaoferowania różnych rozwiązań prosimy o potwierdzenie, ze wymóg Zamawiającego umożliwia zaoferowanie podnóżka, który będzie miał tylko np. jedno położenie. Jest to rozwiązanie nieco tańsze od rozwiązania w którym dobór położenia podnóżka jest możliwy w zależności od anatomii pacjenta czy rodzaju badania choć zwykle jest stosowane w aparatach nie wyposażonych w możliwość wykonywania badań w pozycjach +/- 90 stopni. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i zmienia zapis na TAK

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 145145145145 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 99: 99 Wytrzymałość podnóżka w każdym położeniu min. 120 kg TAK Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki specyfikując wymaganą wytrzymałość odnóżka różniącą od wytrzymałości blatu określanej w punkcie 21? Prosimy o zwrócenie uwagi, że Zamawiający oczekuje aparatu o wytrzymałości blatu nie mniejszej niż 200 kg. Tym samym badania pacjentów leżących będą mogły odbywać się dla pacjentów o wadze do 200 kg. Ale przy obecnym wymogu Zamawiającego z punktu 99 postawienie aparatu z takim pacjentem do pionu może spowodować wręcz urwanie się podnóżka pod pacjentem (w czasie badań z blatem postawionym do pionu pacjent stoi na podnóżku). Nowoczesne aparaty klasy telekomando charakteryzują się tożsamą wytrzymałością blatu i podnóżka co pozwala na to aby o możliwości wykonania danego badania w danym ustawieniu blatu decydowały względy medyczne a nie szczegółowe parametry poszczególnych elementów aparatu. Prosimy o zwrócenie uwagi, że sytuacja w której personel musi za każdym razem pytać się pacjenta o wagę i w zależności od rzeczywistej wagi pacjenta decydować o możliwości przeprowadzenia badania w danej pozycji blatu jest kuriozalna, znacznie utrudni pełne wykorzystanie aparatu i nie daje gwarancji bezpieczeństwa pacjenta w czasie badania. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż wytrzymałość taka jak w punkcie 21. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 146146146146 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny p-t 104: 104 Możliwość rozbudowy o opcję współpracy aparatu z dodatkowym, przenośnym detektorem cyfrowym formatu min. 35 x 43 wyposażonym w mobilną konsolę operatora umożliwiającym wykonywanie badań we współpracy z każdym aparatem RTG poza gabinetem badań. Detektor radiograficzny (CSi) w pełni zintegrowany z oferowanym aparatem. (Podać koszt rozbudowy brutto obowiązujący w terminie 3 lat od zakupu aparatu) TAK Czy należy rozumieć, że przez sformułowanie „Detektor radiograficzny (CSi) w pełni zintegrowany z oferowanym aparatem.” Zamawiający ma na myśli detektor radiograficzny (CSi) formatu min. 35 x 43 cm, obsługiwany z konsoli oferowanego aparatu w zakresie nastaw parametrów ekspozycji, kontroli dawki oraz prezentacji i archiwizacji obrazów RTG z detektora?

Page 31: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

31

Z uwagi na możliwość różnej interpretacji wymagań Zamawiającego przez oferentów prosimy o uściślenie wymagań Zamawiającego w tym zakresie w sposób określony w pytaniu lub inny zgodny z preferencjami Zamawiającego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 147147147147 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a Zadanie nr 21 a –––– Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny Aparat RTG stacjonarny ---- 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: 1 szt.: Dotyczy: Zadanie 21 a, Opis przedmiotu zamówienia aparat RTG stacjonarny Rozdział STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU: Czy brak wymogów w zakresie specjalistycznego oprogramowania oznacza, że Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu w konfiguracji umożliwiającej jego wykorzystanie tylko do wykonywania badań w zakresie klasycznej diagnostyki RTG bez używania funkcji specjalistycznego oprogramowania w zakresie np. planigrafii, wykonywania zdjęć łączonych długich kości (tzw. stitching) czy tez tomosyntezy. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 148148148148

dot. Specyfidot. Specyfidot. Specyfidot. Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pkt. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:kacji istotnych Warunków Zamówienia pkt. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:kacji istotnych Warunków Zamówienia pkt. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:kacji istotnych Warunków Zamówienia pkt. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający dla całości przedmiotu zamówienia, tj. wszystkich zadań, określił następujące kryteria oceny ofert: 1. Cena - C Waga 60% 2. Okres gwarancji producenta z przeglądami - G Waga 20% 3. Czas usunięcia awarii –T Waga 20% W związku z faktem, że okres gwarancji dłuższy niż podstawowe i najczęściej stosowane dla sprzętu medycznego 24 miesiące jest – w przypadku tzw. „dużego sprzętu medycznego” takiego jak: aparaty RTG, tomograf komputerowy – bardzo kosztotwórczym elementem, mającym duży wpływ na zaoferowaną cenę ofertową a niezależnym od Wykonawcy, uprzejmie prosimy o zmianę wag procentowych kryteriów oceny ofert dla Zadań: 21a – Aparat RTG stacjonarny - 1 szt. 21b - Tomograf Komputerowy – 1 szt. 22a - Sprzęt rentgenowski: Aparat RTG z ramieniem C - 1 sztuka 22b - Sprzęt rentgenowski: Aparat RTG przyłóżkowy - 1 sztuka na następujące: 1. Cena - C Waga 70% 70% 70% 70% 2. Okres gwarancji producenta z przeglądami - G Waga 10% 10% 10% 10% 3. Czas usunięcia awarii –T Waga 20% Odnośnie kryterium nr 2 (Okres gwarancji producenta z przeglądami) Zamawiający będzie przyznawał punkty za gwarancję według następujących kryteriów: 60 miesięcy i więcej – 1 pkt 36 miesięcy -59 miesięcy włącznie – 0 pkt.

Page 32: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

32

Pragniemy zauważyć, że za okres gwarancji wynoszący aż 59 miesięcy Zamawiający przyznaje 0 pkt., podczas gdy za maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i więcej – tylko 1 pkt. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia następujących punktów za gwarancję: 60 miesięcy i więcej 60 miesięcy i więcej 60 miesięcy i więcej 60 miesięcy i więcej –––– 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 59 miesięcy 59 miesięcy 59 miesięcy 59 miesięcy –––– 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy –––– 7 pkt. 7 pkt. 7 pkt. 7 pkt. 47 miesięcy 47 miesięcy 47 miesięcy 47 miesięcy ---- 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy –––– 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 35 miesięcy 35 miesięcy 35 miesięcy 35 miesięcy –––– 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące –––– 3 pkt. 3 pkt. 3 pkt. 3 pkt. 23 miesiące 23 miesiące 23 miesiące 23 miesiące –––– 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy –––– 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 149149149149 dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych: Pomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTG Pytania do przedmiaru - poz. 1 Czy należy rozumieć Demontaż opraw ledowych jako istniejących w pomieszczeniu lamp neonowych OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 111150505050 dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych: Pomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTG Pytania do przedmiaru poz. 2 Czy konieczne jest instalowanie opraw ledowych „w sufitach” dopuszczę się zastosowanie opraw ledowe natynkowe. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Montaż lamp w suficie podwieszanym. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 151151151151 dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych:dot. opisu prac adaptacyjnych: Pomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTG Pytania do przedmiaru poz.11 Czy Zamawiający zamierza wymianę lampy antybakteryjnej na nową czy planuje użyć istniejącej lampy. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Nowe przepływowe lampy bakteriobójcze. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 152152152152 dot. opisu pradot. opisu pradot. opisu pradot. opisu prac adaptacyjnych:c adaptacyjnych:c adaptacyjnych:c adaptacyjnych: Pomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTGPomieszczenie RTG Pytania do przedmiaru - poz. 12 W pomieszczeniu nie istnieje system klimatyzacji. Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostki zewnętrznej na elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia RTG? Jaka jest preferowana lokalizacja tras freonowych? Ilu kondygnacyjny jest budynek, jaka jest przybliżona długość trasy freonowej dla tego pomieszczenia? Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rzutów budowlanych. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Montaż jednostki na strychu budynku, budynke 2 piętrowy, wysokość Ip. I IIp. ~ 8,1m. trasy freonowe w korytach osłonowych.

Page 33: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

33

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 153153153153 Czy w przypadku gdy okaże się że osłony antyradiacyjne (okno, drzwi) są wystarczające na potrzeby nowo dostarczanego sprzętu Zamawiający będzie wymagał ich wymiany na nowe? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów w świetle. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź W takim przypadku nie będzie wymiany. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 154154154154 Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach towarzyszących RTG? Jeśli tak to proszę wskazać typ oświetlenia oraz pomieszczenia w jakich miały być one wymieniane. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Tak, określone w obiarze. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 155155155155 Czy Zamawiający będzie wymagał modernizacji toalety w pomieszczeniu RTG? Jeśli tak to w jakim zakresie? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Nie, tylko malowanie. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 156156156156 Czy Zamawiający posiada w pomieszczeniu sprawną instalację wentylacji zapewniającą min. 1,5 krotność wymiany powietrza? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 157157157157 Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach RTG jeśli tak to proszę podać jakiej mocy oraz w których pomieszczeniach OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 158158158158 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostawy jakiegokolwiek wyposażenia meblowego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż nie. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 159159159159 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy demontażu i utylizacji obecnie stojących w pomieszczeniu RTG aparatów rentgenowskich? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający nie wymaga. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 160160160160 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania pozwolenia Sanepidu Wojewódzkiego na Użytkowanie Pracowni RTG? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający nie będzie wymagał. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 161161161161 Czy Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na ścianach we wszystkich pomieszczeniach RTG objętych adaptacją ? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Page 34: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

34

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 162162162162 Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy elektrycznej na potrzeby nowego aparatu RTG o wartości min. 85 kW OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 163163163163 Proszę o podanie szacunkowej długości kabla zasilającego biegnącego z rozdzielni w piwnicy do skrzynki przyłączeniowej w korytarzu obok sterowni. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż długość kabla wynosi 80 m. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 164164164164 Proszę o podanie paramentów kabla biegnącego z rozdzielni w piwnicy do skrzynki przyłączeniowej w korytarzu obok sterowni. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Przewód klasy YKLY 5x35mm2Cu, zabezpieczenia 63A. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 165165165165 Czy Zamawiający przewiduje montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach RTG, Sterowni, korytarza ? Jeśli tak to jakiego typu, rastrowy OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 166166166166 Czy Zamawiający planuje dołożenie gniazd elektrycznych bądź internetowych w jakimkolwiek pomieszczeniu objętych adaptacją RTG? OdpOdpOdpOdpowiedźowiedźowiedźowiedź Zamawiający nie planuje. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 167167167167 Czy w sytuacji , kiedy kiedy strop pod aparat RTG będzie wymagał wzmocnienia, Zamawiający udostępni pomieszczenie piwniczne w celu wzmocnienia konstrukcji stropu? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 168168168168 Czy Zamawiający zezwoli na puszczenie kabli od nowego aparatu w peszlach piwnicą lub korytkach kablowych? Czy będzie wymagał wykonania kanałów kablowych na poziomie stropu RTG? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe w korytach kablowych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 169169169169 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru - poz. 4 Czy Zamawiający mówiąc o odbojnicach nierdzewnych ma na myśli montowane do posadzki odbojnice o wys . 30 cm wykonane z rur nierdzewnych? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Nie, odbojnice naścienne, wymiary w obmiarze.

Page 35: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

35

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 170170170170 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru poz. 5 Czy Zamawiający mówiąc o rozebraniu okładzin z płyt gipsowych ma na myśli demontaż elementów kasetonowych systemu podwieszanego sufitu rastrowego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 171171171171 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru poz. 6 Czy Zamawiający mówiąc o okładzinach z płyt gipsowych ma na myśli montaż nowych elementów kasetonowych systemu podwieszanego sufitu rastrowego? Jeśli tak to proszę o podanie ilości elementów podlegających wymianie. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe, określone w obmiarze. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 172172172172 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru poz. 7 Czy demontaż dotyczy istniejących w pomieszczeniu opraw neonowych ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 173173173173 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru poz.14, 15, 16 Czy zerwanie podsadzki z tworzyw sztucznych obejmuje tylko pomieszczenie pracowni TK czy również w pomieszczeniu sterowni i korytarzu ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Pomieszczenie aparatu, ilość określona w obmiarze. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 174174174174 Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK Pytania do przedmiaru poz.17 Czy Zamawiający zamierza wymianę lampy antybakteryjnej na nową czy planuje użyć istniejącej lampy. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Tak, nowa lampa przepływowa. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 175175175175

Pomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TKPomieszczenie TK

Pytania do przedmiaru

poz.19,20 Proszę o podanie odległości z pomieszczeń do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacji. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rzutów budowlanych. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 176176176176 Czy w przypadku gdy okaże się że osłony antyradiacyjne (okno, drzwi) są wystarczające na potrzeby nowo dostarczanego sprzętu Zamawiający będzie wymagał ich wymiany na nowe? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów w świetle. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Wymiana drzwi 1szt., wymiary w obmiarze.

Page 36: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

36

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 177177177177 Czy Zamawiający będzie wymagał ułożenia jakichkolwiek okładzin na ścianach pracowni? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie będzie wymagał. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 178178178178 Czy Zamawiający posiada w pomieszczeniu sprawną instalację wentylacji zapewniającą min. 1,5 krotność wymiany powietrza? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 179179179179 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostawy jakiegokolwiek wyposażenia meblowego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie będzie wymagał. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 180180180180

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy demontażu i utylizacji obecnie stojącego w pomieszczeniu aparatu TK?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie będzie wymagał. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 181181181181 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania pozwolenia Sanepidu Wojewódzkiego na Użytkowanie Pracowni TK? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający nie będzie wymagał. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 182182182182

Proszę o podanie jaki kabel obecnie biegnie od rozdzielni Szpitala do skrzynki elektrycznej w pomieszczeniu badan TK.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź YDY 5x70 Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 183183183183 Proszę o wskazanie szacunkowej odległości od skrzynki elektrycznej w pomieszczeniu TK do rozdzielni Szpitala, z której miałby być zasilany nowy TK? Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź 10mb Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 184184184184 Czy Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na ścianach we wszystkich pomieszczeniach TK objętych adaptacją ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 185185185185 Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy elektrycznej na potrzeby nowego aparatu TK o wartości min. 100 kW OdpowOdpowOdpowOdpowiedźiedźiedźiedź Tak, zabezpieczenia 200A.

Page 37: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

37

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 186186186186 Czy Zamawiający zezwoli na puszczenie kabli od nowego aparatu w peszlach piwnicą lub w korytkach kablowych? Czy będzie wymagał wykonania kanałów kablowych na poziomie stropu TK? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Tak. W korytach kablowych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 187187187187 Czy Zamawiający planuje dołożenie gniazd elektrycznych bądź internetowych w jakimkolwiek pomieszczeniu objętych adaptacją TK ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający nie planuje dołożenia gniazd. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 188188188188 Czy w sytuacji, kiedy strop pod aparat TK będzie wymagał wzmocnienia, Zamawiający udostępni pomieszczenie piwniczne w celu wzmocnienia konstrukcji stropu? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 189189189189

Czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej projekt osłon stałych istniejącego TK i RTG ?

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 190190190190

Dotyczy Zadanie 22b, Aparat RTG przyłóżkowy pkt. 47:Dotyczy Zadanie 22b, Aparat RTG przyłóżkowy pkt. 47:Dotyczy Zadanie 22b, Aparat RTG przyłóżkowy pkt. 47:Dotyczy Zadanie 22b, Aparat RTG przyłóżkowy pkt. 47: Zwracamy się z prośbą o uściślenie ilu aparatów przyłóżkowych RTG wymaga Zamawiający oraz podanie dokładnych wymiarów detektorów. OdpowieOdpowieOdpowieOdpowiedźdźdźdź Jeden aparat przyłóżkowy RTG. Detektor 24cmx30 cm. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 191191191191

Dotyczy Zadanie 22a, Aparat RTG z ramieniem C pkt. 27: Dotyczy Zadanie 22a, Aparat RTG z ramieniem C pkt. 27: Dotyczy Zadanie 22a, Aparat RTG z ramieniem C pkt. 27: Dotyczy Zadanie 22a, Aparat RTG z ramieniem C pkt. 27: Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić do postępowania aparat, w którym zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig/Wag) wynosi 20 stopni (+/- 10 stopni)? W tej grupie aparatów, nie ma na rynku urządzeń mających wnioskowany zakres obrotu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 192192192192

Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 9Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 9Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 9Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 9: w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych, prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia zapisu, iż w przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element wynosi 6 m-cy od chwili dostarczenia i wymiany podzespołu/modułu albo do upływu pierwotnego terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności od tego, który termin upłynie później. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 193193193193

Dotyczy Zadanie 21b, Tomograf komputerowy pkt. 175: Prosimy o następującą modyfikację pkt. 175: „Naprawa gwarancyjna a terminy gwarancji: 1) w przypadku dostarczenia zamiast urządzenia wadliwego urządzenia wolnego od wad albo dokonania istotnych napraw urządzenia – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego; 2222) w przypadkach ) w przypadkach ) w przypadkach ) w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1 innych niż wskazane w pkt. 1 innych niż wskazane w pkt. 1 innych niż wskazane w pkt. 1 –––– termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej naprawy, pod termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej naprawy, pod termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej naprawy, pod termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej naprawy, pod warunkiem pełnej niesprawności sprzętuwarunkiem pełnej niesprawności sprzętuwarunkiem pełnej niesprawności sprzętuwarunkiem pełnej niesprawności sprzętu”.

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 38: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

38

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 194194194194

Dotyczy wzór umowy Dotyczy wzór umowy Dotyczy wzór umowy Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 2: Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 2: Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 2: Załącznik nr 3 do siwz § 5 ust. 2: Wykonawca nie powinien w ramach udzielonej gwarancji odpowiadać za uszkodzenia mechaniczne dokonane przez osoby trzecie w trakcie eksploatacji, a jedynie za wady tkwiące w przedmiocie Umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienieWykonawca wnosi o wyjaśnienieWykonawca wnosi o wyjaśnienieWykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 2 warunków czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 2 warunków czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 2 warunków czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 2 warunków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci: 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady elementu przedmiotu umowy wraz

z uszkodzeniami mechanicznymi, o ile uszkodzenia te istniały przed dostarczeniem przedmiotu Umowy do Zamawiającego.

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 195195195195

Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 7 ust.2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 7 ust.2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 7 ust.2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 7 ust.2: Zamawiający przewidział kary umowne za nieterminową realizację zobowiązań w postaci „opóźnień”. Kara umowna wskazana w art. 483 k.c. stanowi odszkodowanie umowne na zasadzie winy, a zatem wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Jedną z najważniejszych zasad prawa cywilnego jest brak odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania wywołane okolicznościami, za której dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.). Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być wywołane czynnikami całkowicie od niego niezależnymi np. siłą wyższą, działaniem organów administracji etc.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 7 ust. 2 lit. a)Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 7 ust. 2 lit. a)Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 7 ust. 2 lit. a)Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 7 ust. 2 lit. a)----b) b) b) b) wawawawarunków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:runków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:runków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:runków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji dostawy względem terminu określonego w §2

ust. 3 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto danego zadania określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy;

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SIWZ. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 196196196196 Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 2 ust. 2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 2 ust. 2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 2 ust. 2: Dotyczy wzór umowy Załącznik nr 3 do siwz § 2 ust. 2: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 2 warunków umowy wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 2 warunków umowy wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 2 warunków umowy wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 2 warunków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu (Załącznik nr 3 do SIWZ), poprzez nadanie mu następującej postaci:następującej postaci:następującej postaci:następującej postaci: Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia (lub zakończenia instalacji – jeżeli wymagana) przedmiotu umowy z danego zamówienia. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SIWZ.

Page 39: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

39

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 197197197197 Prosimy o określenie czy Zamawiający wymagać będzie wymiany klimatyzatorów w pomieszczeniu RTG oraz sterowni, czy też dopuści wykorzystanie obecnie istniejących. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 198198198198 Prosimy o określenie czy Zamawiający wymagać będzie malowania pomieszczeń? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 199199199199 Prosimy o określenie czy Zamawiający wymagać będzie wymiany wykładziny w pracowni tomografii? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 200200200200 Prosimy o określenie czy Zamawiający wymagać będzie wymiany oświetlenia w pracowni tomografii? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 201201201201 Prosimy o określenie czy Zamawiający wymagać będzie wymiany sufitu podwieszanego w pracowni? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zgodnie z przedmiarem robót. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 202202202202 Prosimy o podanie nośności posadzki w pomieszczeniu tomografu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępnia fragment projektu dotyczący wzmocnienia stropu. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 203203203203 Prosimy o podanie danych dotyczących obecnego zasilania tomografu, tj. jaka moc dyspozycyjna jest osiągalna w obecnej skrzynce rozdzielczej tomografu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 138 Kw, przewód Cu 70mm2, zabezpieczenia 200A. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 204204204204 Prosimy o informacje, czy Zamawiający oczekiwać będzie wykonania projektu osłon stałych. Czy uzyskanie zgody Sanepidu na uruchomienie pracowni będzie po stronie potencjalnego Wykonawcy, czy też po stronie Zamawiającego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy udostęponia projekt osłon stałych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 205205205205 Prosimy o udostępnienie obecnego projektu osłon stałych. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy udostęponia projekt osłon stałych. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 206206206206 Prosimy o udostępnienie protokołu pomiaru obecnej wentylacji dla pracowni. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający udostępnia pomiary.

Page 40: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

40

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 207207207207 Prosimy o informacje, po czyjej stronie będzie demontaż obecnego tomografu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż będzie po stronie Zamawiającego. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 208208208208 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 1 pkt 27 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 1 pkt 27 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 1 pkt 27 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 1 pkt 27 Czy Zamawiający dopuści respirator z zaworem elektronicznym zapewniającym efektywne prowadzenie wentylacji bez funkcji regulacji przepływu wydechowego

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 209209209209 Oferująć sprzęt wysokiej klasy , spełniający wymagania SIWZ zadanioa 23 (23a i 23b) prosimy o wykreślenie poz. 102 i 103 z zadania 23a oraz poz. 90 i 91 z zadania 23b OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga szkolenia personelu medycznego Zamawiającego z obsługi aparatu USG w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 210210210210 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Punktu nr 14 OPZ – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferty na aparat typu Infant Flow bez możliwości kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii. Oferowany przez nas aparat kalibruje się automatycznie przed startem terapii i nie ma konieczności kalibracji w trakcie terapii. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 211211211211 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Trybów wentylacji. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał tryb wentylacji nieinwazyjną metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych z funkcją wykrywania bezdechu u noworodka. ApnoeaCPAP oraz tryb wentylacji nieinwazyjnej zsynchronizowanej z czynnością oddechową noworodka (SNIPPV) za pomocą czujnika brzusznego? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 212212212212 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. Punktu 20. Prosimy o dopuszczenie apartu z funkcją automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 25%. Jest to wartość wystarczająca i bezpieczna do przeprowadzenia właściwej wentylacji i utrzymania szczelności. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 213213213213 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Punktu 24. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z czasem wydechu 0,4-30s. Parametr ten nie odbiega znacząco od wymaganego. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Page 41: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

41

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 214214214214 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Punktu 29 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z oddechem manualnym w zakresie 2- 20 sekund. Parametr ten nie odbiega znacząco od wymaganego i jest zgodny z powszechnie stosowaną praktyką w wentylacji noworodka. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 215215215215 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Punktu 40. Prosimy o dopuszczenie aparatu z innym zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą parametrów niż blokada ekranu i polegającym na każdorazowym zatwierdzaniu wprowadzonych zmian. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 212121216666 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. dot. Punktu 42. Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. Taki zapis jest charakterystyczny dla aparatu typu FABIAN Acutronic i dotyczy funkcji serwisowych. Oferowane przez nas urządzenie informuje o błędach w sposób numeryczny. Serwis sam odczytuje błędy po wyświetleniu komunikatu o awarii. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 217217217217 zadanie 18 – Infant Flow – 3 szt. Pytanie nr 8 dot. Punktu 52. Prosimy odstąpić od zapisu wymogu układu oddechowego zawierającego jony srebra. Taki produkt znajduje się wyłącznie w ofercie firmy DUTCHMED. Inni producenci również oferują kompatybilne 7 dniowe układy oddechowe do tego typu aparatu. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 218218218218 Dot.Dot.Dot.Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 30 Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 30 Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 30 Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 30 Czy Zamawiający dopuści respirator z zaworem elektronicznym zapewniającym efektywne prowadzenie wentylacji bez funkcji regulacji przepływu wydechowego OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. PytPytPytPytanie anie anie anie 219219219219 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b ---- Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy óżkowy óżkowy óżkowy ---- 1 1 1 1 szt.szt.szt.szt. Dot. Pkt.5Dot. Pkt.5Dot. Pkt.5Dot. Pkt.5 - „Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,4-500 mAs” Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem rCzy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem rCzy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem rCzy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycjiegulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycjiegulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycjiegulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji 0,1 0,1 0,1 0,1 ----320 mAs?320 mAs?320 mAs?320 mAs? Powyższy zakres zapewnia możliwość wykonywania wszystkich badań przyłóżkowych bez względu na tuszę pacjenta. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Page 42: ZZZZnak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/nak sprawy: ZP/61/71 ...bip.szpital.zabrze.pl/userfiles/odpowiedzi na pytania 2(16).pdf · Czy Zamawiający dopuści aparat z obciążalnością

42

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 220220220220 dot. opisu przedot. opisu przedot. opisu przedot. opisu przedmiotu zamówienia dmiotu zamówienia dmiotu zamówienia dmiotu zamówienia ---- Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b ---- Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy óżkowy óżkowy óżkowy ---- 1 1 1 1 szt.szt.szt.szt. Dot. Pkt.9 Dot. Pkt.9 Dot. Pkt.9 Dot. Pkt.9 ---- „ „ „ „Zakres wysokości ogniska od podłogi min. 65-200 cm” Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem wysokości ogniska od podłogi 68,3 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem wysokości ogniska od podłogi 68,3 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem wysokości ogniska od podłogi 68,3 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem wysokości ogniska od podłogi 68,3 –––– 202, 202, 202, 202,2 cm?2 cm?2 cm?2 cm? Minimalna wysokość lampy od podłogi w przypadku aparatów przyłóżkowych jest parametrem nieistotnym i nie mającym wpływu na właściwości użytkowe aparatu. Zamawiający określając przedmiot zamówienia sam określił zamawiany aparat rtg jako „przyłóżkowy” czyli wykorzystywany do wykonywania badań głównie na łóżkach pacjentów. Dlatego z punktu użyteczności i funkcjonalności aparatu istotny jest zakres zmian wysokości i max. wysokość ogniska lampy od podłogi, a nie jego wartość minimalna. OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 221221221221 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b ---- Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy óżkowy óżkowy óżkowy ---- 1 1 1 1 szt.szt.szt.szt. Dot. Pkt. 47Dot. Pkt. 47Dot. Pkt. 47Dot. Pkt. 47 –––– „„„„Wymiary aktywnego obszaru obrazowania detektorów min. 34 cm x 40 cm i min. 24 cm x 30 cm (UWAGA: w detektor mały wyposażony tylko jeden aparat; duże detektory dla każdego aparatu oddzielne) – podać” Czy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach pola aktywnego 24,35 x 29,7 cmCzy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach pola aktywnego 24,35 x 29,7 cmCzy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach pola aktywnego 24,35 x 29,7 cmCzy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach pola aktywnego 24,35 x 29,7 cm? Powierzchnia obszaru aktywnego jest identyczna jak w wymaganiu Zamawiającego, jedynie proporcje wymiarów różnią się o dziesiąte części centymetra, co nie wpływa na funkcjonalność detektora.... OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 222222222222 dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. opisu przedmiotu zamówienia ---- Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b Zadanie 22b ---- Opis Opis Opis Opis przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przył przedmiotu zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy óżkowy óżkowy óżkowy ---- 1 1 1 1 szt.szt.szt.szt. Dot. Pkt. 50Dot. Pkt. 50Dot. Pkt. 50Dot. Pkt. 50 –„Detektory odporne na zalania oraz upadki” Czy Zamawiający dopuści detektor o zaawansowanej konstrukcji obudowy zapewniającej całkowitą ochronę Czy Zamawiający dopuści detektor o zaawansowanej konstrukcji obudowy zapewniającej całkowitą ochronę Czy Zamawiający dopuści detektor o zaawansowanej konstrukcji obudowy zapewniającej całkowitą ochronę Czy Zamawiający dopuści detektor o zaawansowanej konstrukcji obudowy zapewniającej całkowitą ochronę przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IPprzed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IPprzed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IPprzed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IP57 i odporności na wstrząsy do poziomu 150G?57 i odporności na wstrząsy do poziomu 150G?57 i odporności na wstrząsy do poziomu 150G?57 i odporności na wstrząsy do poziomu 150G? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 223223223223 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 2 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 2 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 2 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 15 pkt 2 Czy Zamawiający dopuści respirator z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym wraz z kompresorem na okres 3 godzin ? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 224224224224 Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 9 pkt 3Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 9 pkt 3Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 9 pkt 3Dot. Załącznik nr 7. Zadanie nr 9 pkt 3 Czy Zamawiający wymaga zamontowania respiratora na kolumnie Intensywnej Terapii czy na podstawie jezdnej? OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź Zamawiajacy dopuszcza respirator na podstawie jezdnej.

Zamawiający z up. DYREKTORA Kierownik Działu Zamówień Publicznych Adam Strzyżewski