Transcript
Page 1: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

ส�านกการลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยนส�านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

กระทรวงศกษาธการ

วชา นกดาราศาสตร

Page 2: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ2

คมอ

การสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

วชา นกดาราศาสตร

ส�านกการลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยน

ส�านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

กระทรวงศกษาธการ

Page 3: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 3

ค�าน�า

เพอใหผ บงคบบญชาลกเสอในสถานศกษามความร ความเขาใจแนวทาง

การด�าเนนงานสอบวชาพเศษลกเสอ โดยเฉพาะลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ดงนน

ส�านกการลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยน จงแตงตงคณะกรรมการด�าเนนงาน

การประชมจดท�าค มอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญร นใหญ

วชานกดาราศาสตร

ส�านกการลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยน ขอขอบคณคณะกรรมการ

ด�าเนนงานการประชมจดท�าคมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

โดยม นางสวฒนา ธรรมประภาส นกวชาการศกษาช�านาญการพเศษ หวหนาฝาย

สงเสรมกจการลกเสอ เปนเลขานการคณะกรรมการ ซงคณะกรรมการไดจดท�า

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ครงนจนส�าเรจลลวงดวย

ความเรยบรอย โดยมงหวงเผยแพรใหผบงคบบญชาลกเสอในสถานศกษาระดบมธยมศกษา

ตอนตนสามารถน�าไปใชเปนคมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

วชานกดาราศาสตร ไดอยางถกตอง

ผอ�านวยการส�านกการลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยน

Page 4: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ4

สารบญ

เนอหา หนา

ค�าน�า ก

สารบญ ข

การสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ 1

วตถประสงค 1

หลกสตรวชาพเศษ วชานกดาราศาสตร 2

เนอหาวชา

- หลกการดดาว 4

- การหาทศเหนอ 7

- กลมดาวฤดหนาว 9

- กลมดาว 12 ราศ 14

- ระบบสรยะ 21

- ทองฟาจ�าลองกรงเทพ 27

ตวอยางแบบทดสอบ ค

บรรณานกรม 40

ภาคผนวก ง

- ขนตอนการด�าเนนการสอบวชาพเศษ การขออนมตและ 42

การประดบเครองหมาย

ตวอยางเอกสาร จ

- ค�าสงส�านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ท 141/2561 59

ลงวนท19 มกราคม 2561

Page 5: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 1

การสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

1. ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ตองสอบไดรบเครองหมายลกเสอโลก และ

ผานพธเขาประจ�ากองแลว จงประดบเครองหมายลกเสอโลกทกงกลางกระเปาเสอ

ขางซายได

2. ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ เมอสอบไดเครองหมายลกเสอโลกแลว

จงมสทธเลอกสอบวชาพเศษตามทตนมความถนดและมความสนใจ โดยสถานศกษา

เปนผแตงตงกรรมการสอบวชาพเศษ และเมอด�าเนนการสอบทงภาคปฏบตและภาค

ทฤษฎเรยบรอยแลว ใหสถานศกษาท�าเรองขออนมตผลการสอบไปยงผมอ�านาจ

อนมตตอไป

วตถประสงค

1. เพอเปนการสงเสรมกจกรรมการสอบวชาพเศษตามแนวทางการฝกอบรม

ตามหลกสตรขอบงคบคณะลกเสอแหงชาตวาดวยการปกครองหลกสตรและวชาพเศษ

ลกเสอสามญรนใหญ

2. เพอเปดโอกาสใหมการสอบวชาพเศษตามความถนด ความสนใจและ

ความตองการของลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

3. เพอเปนประโยชนตอการน�าไปประยกตใชในชวตประจ�าวน และการประกอบ

อาชพในอนาคต

Page 6: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ2

หลกสตรวชาพเศษ วชานกดาราศาสตร

หลกสตร

1. ร จกดาวและกล มดาวทส�าคญ ซงมองเหนในเขตร งทตนอย และร จก

ต�าแหนงทอยของดาวตามเวลาทก�าหนดให

2. สามารถบอกเวลาโดยการสงเกตดาว

3. รจกทางชางเผอก (Galactic System) และกลมดาว (Star clusters)

4. สรางห นจ�าลองอยางธรรมดา เพอแสดงใหเหนลกษณะบางประการ

ของระบบสรยจกรวาล

5. รจกเครองมอทใชและงานทปฏบตในหอดดาว รจกหอดดาวทส�าคญๆ

ของโลกตลอดจนทตงและความเหมาะสมในทางธรรมชาต

รวมทงงานพเศษทหอดดาวนนปฏบตอย และรายละเอยดบางประการ

เกยวกบกลองโทรทศนของหอดดาวนน ๆ

6. มความรเกยวกบกจกรรมของมนษยในอวกาศ ดาวเทยม และการท

มนษยสามารถขนไปถงดวงจนทร

Page 7: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 3

เนอหาวชา

ดาราศาสตร คอ วทยาศาสตรทวาดวยเอกภพปรากฏการณตาง ๆ ทสามารถ

สงเกตได และกฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของกบดาว และเทหวตถบนทองฟาเอกภพ

Universe (จกรวาล) คอ ทกสงทกอยางทมอย หรอเคยมอยในทกททกแหง เชน โลก

ดวงอาทตย กาแลกซ รวมทงทวาง หรออวกาศจกรวาลนน มววฒนาการ เอกภพและ

สงตาง ๆ ทอย ภายในเอกภพ เปลยนแปลงตามกาล-เวลา ดงนนดาราศาสตร

เปนการศกษาปรากฏการณ ในเอกภพดวยวธการแบบวทยาศาสตร คอเรมดวย

การสงเกตการณเกบขอมลมาวเคราะห ในระยะตนนนอาศยแสงสวางทไดรบจาก

พนโลก ขนตนใชตาเปลา เมอวทยาศาสตรและเทคโนโลยเจรญขนกประดษฐอปกรณ

เพมการเหนคอกลองโทรทศน ตอมาใชวธการถายรปชวยบนทกภาพแลวใชเครองวด

ความเขมของแสง เมอความรเรองการแผรงสเพมขนกใชอปกรณรบคลนวทยและ

รงสอนๆ ทแผเขามาจากทองฟา ในปจจบนดาราศาสตรใชความรทางวทยาศาสตร

ทกสาขาคอ ฟสกส เคม ชววทยา ธรณวทยา ฯลฯ และใชอปกรณทอาศยเทคโนโลย

ทนสมยทสด เพอศกษาธรรมชาตของเอกภพในขอบเขตทกวางทสดซงในขณะเดยวกน

กตองเรยนรโครงสรางเลกทสดและดาราศาสตรครอบคลมทงอดตตงแตเอกภพเรมอบต

ขนจนปจจบนและสภาวะอนาคตทดาวและเอกภพจะพฒนาไป

การดดาวเบองตน

เสนสมมตตาง ๆ ทดาราศาสตรก�าหนดขน เพอใชหาทศทางและต�าแหนงของเทหวตถ

บนทองฟา

1. เสนศนยสตรฟา (Celestial Equator) เปนเสนทผานจดทศตะวนออกไป

ทศตะวนตก เกดขนจากการทโลกหมนรอบตวเอง ฉะนนเสนนจะตงฉากกบแกนหมน

ของโลก และเปนแนวเดยวกบเสนศนยสตรโลกพอด (Earth Equator) ซงแนวการ

เคลอนทของดาวกจะขนานไปกบเสนนดวย

2. เสนสรยวถ (Ecliptic) เปนเสนแนวการเคลอนทของดวงอาทตยผานทองฟา

เสนนเกดจากระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทตย (ไมใชเกดจากการหมนรอบตวเอง)

Page 8: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ4

ฉะนน แนวเสนนจะเปนแนวเสนเดยวกบ เสนทางโคจรของดาวเคราะหรวมทงดวงจนทร

ดวย ซงอาจจะสงหรอต�ากวาเสนอคลปตดเลกนอย

3. เสนขอบฟา (Horizon) คอแนวระดบสายตา บางทกเรยกวา แนวบรรจบ

ของทรงกลมทองฟาสวนบนกบทองฟาสวนลาง

4. จดเหนอศรษะ หรอ จดยอดฟา (Zenith) คอจดทตงฉากกบผสงเกตชขน

ไปทางทรงกลมฟา สวนจดทตรงขาม 180 องศา เรยกวา จดเนเดอร (Nadir)

5. เสนเมรเดยน (Meridian) คอแนวเสนทลากจากจดทศเหนอไปจดทศใตผาน

จดยอดฟา (Zenith) พอด สวนเสนทไมไดผานจดเหนอศรษะ เราเรยกวา เสนวงกลม

ชวโมง

6. ขวฟาเหนอ (North Celestial Poles) เปนแนวขวเหนอของทรงกลมฟา

ซงชไปทางดาวเหนอพอด สวนจดตรงกนขาม 180 องศาเราเรยกวา ขวฟาใต (South

Celestial Poles)

หลกการดดาว

1. นกดาราศาสตรไดจดรวมกลมดาวฤกษในทองฟาเปนกลมๆ เรยกวา

กลมดาว 88 กลม กลมดาวมรปรางเปนอยางไรในอดตตงแตดกด�าบรรพปจจบนกม

รปรางเปนอยางนน

2. โลกหมนรอบตวเองจากทศตะวนตกไปทางทศตะวนออกจงเหนดวงดาวขน

ทางทศตะวนออก และตกทางทศตะวนตก โลกหมนรอบตวเองไดชวโมงละ 15 องศา

(4 นาท ตอ 1 องศา) ฉะนนดวงดาวทอยในทองฟาทางทศตะวนออกเมอตอนหวค�า

จะเคลอนทปรากฏอยกลางทองฟา หางจากจดเดม 90 องศาในเวลา 6 ชวโมง

(ในเวลาเทยงคน) และเมอใกลสวางจะเคลอนไปทศตะวนตกลบหายไปในเวลา 12 ชวโมง

(เคลอนทไป 180 องศา)

3. โลกโคจรรอบดวงอาทตยไดวนละ 1 องศา คนบนโลกจงเหนดวงอาทตย

ปรากฏเคลอนทผานดวงดาวนกขตฤกษตางๆ ตามแนวเสนสรยวถวนละ 1 องศา

จงท�าใหเราเหนดวงดาวปรากฏขนและตกเรวขนวนละ 1 องศา (เทากบ 4 นาท)

เปนอนวาดวงดาวบนทองฟาขนและตกเรวขนทกวน วนละ 4 นาท (เดอนละ 2 ชวโมง)

Page 9: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 5

4. กล มดาวทเหนบนทองฟาในตอนหวค�าของแตละเดอนจะหมนเวยน

เปลยนไป มดาวกลมใหมมาปรากฏใหเหนทางขอบฟาทศตะวนออก กลมดาวทอย

ขอบฟา ทศตะวนตกกจะตกลบหายไป หมนเวยนไปทกเดอน เชนกลมดาวเตา จะปรากฏ

เหนครบทกดวงทางทศตะวนออก ตอนหวค�าปลายเดอนธนวาคมตอนหวค�าปลายเดอน

มกราคมจะอยสงจากขอบฟาทศตะวนออก ตอนหวค�าเดอนกมภาพนธ จะปรากฏอย

แนวกลางทองฟาและจะปรากฏขน – ตกเรวขนประมาณเดอนละ 2 ชวโมง พอถง

ปลายเดอนพฤษภาคม เมอเรมมดกลมดาวเตานจะเรมตก

ฤดทเหมาะสมแกการศกษากล มดาวคอฤดหนาว เพราะทองฟาแจมใส

จะมองเหนกลมดาวทสวยสะดดตาในฤดอนๆ การศกษากลมดาวครงแรกๆ ควรศกษา

กล มดาวทเดนสะดดตากอน และควรเรมศกษาตงแตเวลา 3 ท ม เปนตนไป

สวนประเทศไทยจะเรมสงเกตดาวบนทองฟาในชวงฤดหนาวดทสด เรมตงแต

วนท 10 พฤศจกายนของทกป

ดาวฤกษ

ดวงดาวทเรามองเหนบนทองฟาในเวลากลางคนเกอบทงหมด (ยกเวน 5 ดวง

คอ ดาวเคราะห) เปนดาวฤกษแตละดวงเปนกอนกาซใหญ แผรงสใชพลงงานซง

เกดจากปฏกรยาภายในเชนดวงอาทตย ดาวฤกษดวงทอยใกลระบบสรยะมากทสด

อยหางออกไป 4.25 ปแสง (ระยะทาง 1 ปแสง = 9,460,000,000,000 กโลเมตร)

ดวงอนๆ ลวนไกลออกไปนบรอยนบพนเทา ดาวฤกษแตละดวงเคลอนทไปในอวกาศ

ในทศทางตางกนดวยความเรวตางกน แตมนอยไกลจากโลกมากมาย ชาวโลกจง

ไมสามารถสงเกตเหน การเปลยนแปลงต�าแหนงเทยบเคยงตอกนภายในเวลาเพยงสอง

สามรอยป หรอแมถงพนปการเรยงรายของดาวฤกษทสวางปรากฏเปนหมวดหม เชน

ดาวไถ ดาวจระเข เปนตน จงคงรปอยนานนบตงแตมนษยเรมสงเกตทองฟาเปนตนมา

จนถงทกวนน ถาเฝามองตอไปเปนระยะนานพอ ในอนาคตนบพนป กจะเหนหมดาว

หลายหมคอยเปลยนแปลงรปลกษณะไป เพราะการเคลอนทในอวกาศของดาวฤกษ

ในหมดาวเหลานน

Page 10: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ6

ทางชางเผอก

ในอวกาศระหวางดาวฤกษในบางทศทาง มฝนและกาซซงหนาทบบงแสง

ดาวฤกษทอยเบองหลงเสย ถาเราส�ารวจปรมาณความหนาแนนของดาวฤกษซงปรากฏ

ในทศทางตาง ๆ บนทองฟาโดยรอบ จะสงเกตเหนวาในบางทศทางมดาวฤกษหนาแนน

เรยงรายซอนกนแผกระจายไปในอวกาศ จนทองฟาปรากฏเรองดวยธลสวางมลกษณะ

เปนแถบกวางแผพาดคาดไปบนทองฟา ชาวโลกไดสงเกตเหนทางขาวเรองบนทองฟา

มาแลวตงแตสมยโบราณ และใหชอเรยกตางกน เชน ชาวยโรปเรยกวา ทางน�านม

(Milky Way) ชาวอนเดยเรยกวา คงคาสวรรค ชาวไทยเรยกวา ทางชางเผอก

การทดาวฤกษรวมกลมกนอยเปนระบบในอวกาศ โดยมรปลกษณะเปนแผนแบนคลาย

ลอรถหรอขนมฝกบว และดวงอาทตยกบระบบสรยะอยภายในระบบน เมอเรามอง

ออกไปตามแนวระนาบของระบบ จงเหนดาวฤกษเปนจ�านวนมากมายซบซอนกนจน

ปรากฏเปนทางชางเผอก เราเรยกระบบดาวฤกษใหญนวา กาแลกซทางชางเผอก

กระจกดาว

ถาใชความสงเกตดาวฤกษบนทองฟา จะเหนดาวฤกษมสแตกตางกน เชน

ดาวสไปกาในหมดาวราศกนยมสน�าเงน ดาวสรอส สน�าเงนขาว ดาวคาเพลลาใน

หม ดาวออรกา มสเหลอง ดาวอนทาเรสในหม ดาวแมงปองมสแดง เปนตน

ทงน เพราะดาวฤกษมอณหภมพนผวตางกน กระจกดาวเปนดาวฤกษทมอายไลเลยกน

สใกลเคยงกน ระยะเวลาระหวางดาวฤกษแตละดวงในกระจกนนหางกนนบปแสง

แตมนอยหางจากโลกมาก กระจกดาวม 2 ประเภท คอ กระจกดาวทรงกลม เชน

กลมดาวสนขลาสตว กระจกดาวเปดหรอกระจกดาวกาแลกตก เชน กระจกดาวลกไก

Page 11: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 7

การหาทศเหนอ

ตองดจากดาวเหนอ

ดาวเหนอ (Polaris)

เปนดาวฤกษทอยหางจากโลกเปนระยะ 465 ปแสง สวางกวาดวงอาทตย

2,500 เทา อยในกลมดาวหมเลก การหาดาวเหนอ ตองดจากกลมดาวหมใหญ หรอ

กลมดาวจระเข ผทอยเหนอเสนศนยสตรเทานนจงจะมองเหนดาวเหนอ ถาไปอยท

ขวโลกเหนอจะเหนดาวเหนออยตรงศรษะและดาวดวงตางๆ จะหมนไปรอบๆ ดาวเหนอ

กลมดาวหมใหญหรอกลมดาวจระเข

Page 12: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ8

กลมดาว

หมายถงอาณาเขตแคบๆ ของทองฟาซงดาวฤกษปรากฏอย สนทรภ

ไดแตงกลอนชมดาวไวตอนหนงวา “...ดโนนแนะแมอรณรศม ตรงมอชดาวเตานน

คนไถ โนนดาวธงตรงหนาอาชาไนย ดาวลกไกเคยงคเปนหมกน...”

พระบาทสมเดจพระพทธเลศหลานภาลย ทรงพระราชนพนธค�ากลอนไวใน

ละครเรองอเหนา ตอนหนงวา “...โรหณสสดบรสทธ กตตกาโลกสมมตดาวลกไก ทสาม

ดวงชวงเรยงเคยงกนไป เรยกดาวไถแตบราณ...”

อกตอนหนงวา “...จระเขเหราปลาเตา ดาวส�าเภา หวทรง ดาวหงสหาน

ดาวเคราะหเหนจ�าเพาะแตดาวองคาร สดาวหาวหาญกวาทกดวง...”

Page 13: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 9

กลมดาวฤดหนาว

ฤดหนาวเปนฤดทเหมาะแกการศกษากลมดาวบนทองฟา เพราะทองฟาแจมใส

จะเหนกลมดาวทสวยสะดดตาอยกลางทองฟา เวลาประมาณ 3 ทมของฤดหนาว

ฤดหนาวของประเทศโซนอบอน เรมตงแต 21 มนาคม จะเหนกลมดาวเตาและดาวไถ

กระจกดาวลกไก กลมดาวธง ดาวสนขใหญและสนขเลก กลมดาวสารภ ฯลฯ

1. กลมดาวนายพรานใหญหรอกลมดาวเตา

ประกอบดวยดาวฤกษ 7 ดวง ถาลากเสนตรงเชอมดาว 4 ดวง รอบนอกจะได

รปสเหลยม คนไทยจนตนาการเปนรปเตาหนหวไปทางทศเหนอ (ทหวเตามดาวเลกๆ

3 ดวง) ในรปสเหลยมมดาวสวางเทากน 3 ดวงเรยงกนเปนเสนตรง คนไทยจนตนาการ

เปนรปไถ คนไถ ชไปทางขาหลงของเตา ชาวกรกโบราณจนตนาการดาว 2 กลมน

เปนรปนายพรานใหญ ดาว 4 ดวง รอบนอกเปนรางกาย 3 ดวงเปนเขมขดนายพราน

กลมดาวนายพรานใหญ มดาวทสวางสกใส 2 ดวงคอ ไรเจล (Rigel) สวาง

อนดบ 7 เหนเปนสขาวแกมน�าเงนทไหลของนายพรานมดาวสแดงสวางอนดบ 12 ชอ

บเทลจส (Betelgeuse) ใกลๆ กลมดาวนายพรานใหญ หรอดาวเตา มดาวธง ดาวลกไก

และทศตะวนตกมกลมดาวมา จะอยตรงศรษะเวลา 3 ทม ในวนท 25 มกราคมทกป

Page 14: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ10

กลมดาวนายพรานใหญ (ORION) คนไทยเหนเปนกลมดาวเตา และกลมดาวไถ

อยรวมกน ดาวกลมนสวยงามทสด

2. กลมดาวววตวผ

เปนกลมดาวราศพฤษภ คนไทยเหนเปนดาวธงเพราะเปนรปสามเหลยมคลาย

ธงสงครามสมยโบราณ อยทางขวามอของกลมดาวเตา ใกลๆ กระจกดาวลกไก

กลมดาวววมดาวสกใสตรงยอดซกหนงของตว V ชอ อลดบาแรนเปนตาขางหนงของวว

(สวางกวาดวงอาทตย 100 เทา) กลมดาวธงหรอกลมดาววว จะอยกลางทองฟา

ตรงศรษะเวลา 3 ทม ในวนท 15 มกราคมทกป

Page 15: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 11

3. กระจกดาวลกไก

อยใกลดาวธงม 7 ดวง กระจกดาวลกไกเปนกระจกดาวใชกลอง 2 ตาสอง

จะเหน 14-15 ดวง ถาใชกลองโทรทรรศนขนาด 2 นว จะเหน 78 ดวง ถาใชกลองโทรทรรศน

ขนาดใหญจะเหน 625 ดวง ถาถายภาพนบจากฟลม จะไดมากกวา 2,362 ดวง

4. กลมดาวสนขใหญและสนขเลก

กลมดาวสนขอยใกล ๆ กบ กลมดาวนายพรานใหญ (ดาวของไทย) เพราะสนข

2 ตวน เปนสนขของนายพราน หวใจของสนขใหญมดาวฤกษ ทสวางทสดในทองฟา คอ

ดาวฤกษซรอส และดาวฤกษโปรซยน ตรงหวใจสนขเลกเปนดาวทสวางเปนอนดบ 3

ในทองฟา กลมดาวสนขจะเหนอยกลางทองฟาเมอเวลา 3 ทม ในวนท 15 กมภาพนธ

ของทกป

Page 16: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ12

5. กลมดาวกระตายปาและนกพราบ

ดาว 2 กลมน อยใกล ๆ กลมดาวนายพรานใหญ ทงกลมดาวกระตายและ

นกพราบอยทางปลายเทาของกลมดาวนายพราน ดาว 2 กลมน จะอยกลางทองฟา

เมอเวลา 3 ทม ในวนท 25 มกราคมของทกป

Page 17: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 13

6. กลมดาวสารถ (คนขบรถ)

กล มดาวสารถ มลกษณะคลายรปหาเหลยม มดาวฤกษ คาร พลลา

ซงสวางเปนอนดบท 5 ในทองฟาเปนทสงเกต กลมดาวนแทนกษตรยกรกผประดษฐ

รถสองลอเทยมมา 4 ตวได ตามรปมอหนงถอแสมาอกมอหนงอมแพะพรอมกบ

ลก 3 ตว กลมดาวสารถอยใกล ๆ กลมดาววว และดาวคนค จะเหนอยกลางทองฟา

เมอเวลา 3 ทม ในวนท 30 มกราคมของทกป

Page 18: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ14

กลมดาว 12 ราศ

การหากลมดาว 12 ราศ ครงแรกตองหากลมดาว 12 ราศกลมใดกลมหนง

ทสงเกตงายใหพบกอน เมอพบแลวใหแบงทองฟาเปน 6 สวน ๆ ละ 30 องศา โดยเรม

สงเกตขณะดวงอาทตยตก กลมดาว 12 ราศประจ�าเดอนนน จะปรากฏบนทองฟา

บรเวณดวงอาทตยตกสงขนมา 30 องศา จะเปนกลมดาว 12 ราศประจ�าเดอน

ถดไปเรอยๆ ทางขอบฟาทศตะวนออกจะเปนกลมดาว 12 ราศประมาณราศท 6 ท

นบจากราศเดอนนนมา

ถาดดาวเวลา 3 ทม จะเหนกลมดาว 12 ราศอยกลางทองฟาตรงศรษะในเดอน

ตางๆ ตามล�าดบดงน

กลมดาว ราศ วนท เดอน

แกะ

วว

คนค

สงโต

หญงสาว

คนชง

แมงปอง

คนถอธน

แพะทะเล

คนแบกหมอน�า

ปลา

เมษ

พฤษภ

เมถน

กรกฎ

สงห

กนย

ตลย

พจก

ธน

มงกร

กมภ

มน

10

15

20

15

10

25

20

20

20

20

10

10

ธนวาคม

มกราคม

กมภาพนธ

มนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มถนายน

กรกฎาคม

สงหาคม

กนยายน

ตลาคม

พฤศจกายน

Page 19: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 15

1. กลมดาวแกะ (ราศเมษ)

สงเกตงาย จะเหนดาวสวาง 3 ดวง คลายสามเหลยมมมปานตรงหวแกะ

การสงเกตใหดจากกลมดาวลกไกทางทศตะวนตกของดาวลกไก คอ กลมดาวแกะ

ถดไปเปนกลมดาวมา

2. กลมดาววว (ราศพฤษภ)

ดาวฤกษดาวอลดบาแรน สวางเปนอนดบท 14 มเสนผาศนยกลาง 31,000,000

ไมล คนไทยเหนเปนกลมดาวธง สงเกตงาย เมอเหนดาวลกไก ซงอยบนหนอกขวา

ของวว ทศตะวนออกของกลมดาวลกไก จะเหนกลมดาวธงรปสามเหลยมคลายตว V

มดาวสแดงอยตรงยอดธง

Page 20: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ16

3. กลมดาวคนค (ราศเมถน)

กลมดาวคนคเปนกลมดาวทอยตดกบกลมดาวฤดหนาว คอ ใกลๆ กบกลมดาว

สนขเลก มดาวฤกษ 2 ดวงสวางเหนไดเดนชด คอดาวฤกษทเปนศรษะของคนทงสอง

ดาวฤกษ Pollux สวางเปนอนดบท 15 ในทองฟา ดาวกลมนจะอยกลางทองฟาใน

ตอนหวค�าเมอเรมฤดใบไมผล

4. กลมดาวป (ราศกรกฎ)

ดาวกลมนเปนกลมดาวทไมสะดดตาและหาไดยากทสดในกลมดาว 12 ราศ

กลมดาวกลมนอยระหวางกลมดาวคนคและกลมดาวสงโต มดาวฤกษสวางจางๆ อย

8 ดวง ประกอบเปนรปตวป วธการหากลมดาวน คอตองหากลมดาวคนคและกลมดาว

สงโตใหไดกอน

Page 21: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 17

5. กลมดาวสงโต (ราศสงห)

เปนกลมดาวทเกาแกทสดตามทไดมการบนทกมา ดาวกลมนเกยวของกบ

ดวงอาทตยอยางใกลชด นบแตแรกเกดระบบสรยะ มดาวฤกษทสวางทสด ในกลมดาว

สงโต อยทหวใจสงโต คอดาวเรกกวลส ชาวเปอรเซยถอเปนดาวทวารบาลดวงหนงของ

สวรรคหรอทองฟา

6. กลมดาวหญงสาว (ราศกนย)

อย ระหวางกล มดาวสงโตและกล มดาวคนชง มดาวฤกษสไปกา สกใส

(Spica = รวงขาว) ตรงกบดาว 27 นกษตร ชอ “จตราฤกษ”เปนจดตดของเสนศนยสตร

ทองฟา และเสนสรยวถ เปนวนทดวงอาทตยยกเขาสราศตลย วนท 23 กนยายน

เปนวนทกลางวนและกลางคนเทากน

Page 22: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ18

7. กลมดาวคนชง (ราศตลย)

กลมดาวคนชง อยทางทศตะวนตกของกลมดาวแมงปอง มรปรางคลาย

ขนมเปยกปน

8. กลมดาวแมงปอง (ราศพจก)

เปนกลมดาวทมรปรางเหมอนชอทสด ประกอบดวยสวนหว สวนตว สวนหาง

และจะงอยของหาง เหมอนแมงปองจรง เมอเหนดาวกลมนจะมองเหนทางชางเผอก

เปนสขาวสลวใกลๆ ตวแมงปอง กลมดาวนจะมดาวแอนทาเรส เปนดาวทมแสงสวาง

มากทสดตงอยใจกลางของแมงปอง

Page 23: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 19

9. กลมดาวคนถอธน (ราศธน)

ดาวกลมนอยในแนวทางชางเผอก มรปรางคลายกาตมน�าอยทางทศตะวนออก

ของกล มดาวแมงปองศนยกลางของกาแลกซ ทระบบสรยะเราอย อย บรเวณ

กลมดาวน

10. กลมดาวมงกร (ราศมงกร)

กลมดาวมงกรอยตรงขามกบกลดาวมราศป กลมดาวสวนใหญอยเลยไปทาง

ทศใตของเสน Ecliptic ระหวางกลมดาวคนถอหมอน�าและกลมดาวราศธน ดาวกลมน

ไมมดาวทสวางสกใสพอทจะสงเกตเหนไดงาย จนตนาการเหนเปนมงกร หรอแพะทะเล

หวเปนแพะหางเปนปลา

Page 24: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ20

11. กลมดาวคนแบกหมอน�า (ราศกมภ)

กลมดาวคนแบกหมอน�า เปนกลมดาวใหญแตไมสะดดตา อยทางทศใต

ของกลมดาวมา คนโบราณเหนเปนรปคนก�าลงเทหมอน�าออกจากหมอ

12. กลมดาวปลา (ราศมน)

เปนกลมดาวทหายาก เพราะไมสะดดตา กลมดาวนแทนปลา 2 ตว ผกตดกน

ดวยรบบนทหางและสญลกษณแทนดาวกลมนกใชปลาเหมอนกน คนไทยทวไปถอวา

ปลาเปนสญลกษณแหงการน�าโชค สวนชาวอยปตและนกโหราศาสตรสากลถอวาปลา

เปนสญลกษณแหงความอบโชค

Page 25: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 21

ระบบสรยะ (Solar Systems)

มวตถจ�านวนหนงถกแรงโนมถวงดงดดใหโคจรวนรอบดวงอาทตย และตดตาม

การเคลอนทของดวงอาทตยไปในอวกาศ วตถเหลาน ไดแก ดาวเคราะหกบบรวาร

ของตน ดาวเคราะหนอย วตถชนเลกนอยพวกอกกาบาตและดาวหางเราเรยกสง

เหลานรวมกบดวงอาทตยซงเปนประธานอยตรงกลางวา “ระบบสรยะ” หรอ “สรยะ

จกรวาล” สมาชกทส�าคญของระบบสรยะถดจากดวงอาทตย คอ ดาวเคราะห ม 9 ดวง

ตางโคจรรอบดวงอาทตยเปนวงรเกอบวงกลม สวนมากเกอบอยในระนาบเดยวกน

เรยงรายหางจากดวงอาทตยตามล�าดบ ดงน ดาวพธ ดาวศกร โลกดาวองคาร ดาวพฤหส

ดาวเสาร ดาวยเรนส ดาวเนปจน และดาวพลโต

Page 26: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ22

ดาวพธ (Mercury)

เปนดาวเคราะหทเลกทสด จงไดชอวานองนชสดทอง มขนาดโตกวาดวงจนทร

ราวเทาครง เสนผาศนยกลาง 4,880 กม. อยใกลดวงอาทตยมากทสดจงมโอกาสเหน

ไดยาก จะเหนเฉพาะกอนดวงอาทตยขนหรอหลงดวงอาทตยตกราวหนงชวโมง

บางโอกาสมองไมเหนเลย ดาวพธโคจรรอบดวงอาทตยอยางรวดเรวและผานกลมดาว

12 ราศไปอยางรวดเรว คอ ผานแตละกลมในเวลา 1 เดอน ดาวพธโคจรรอบดวงอาทตย

ใชเวลา 88 วน หมนรอบตวเองครบรอบใชเวลา 58-65 วน ดาวพธหมนรอบตวเอง

ชามาก ดานทถกแสงอาทตยจงมอณหภมสงถง 400 องศาเซลเซยสสามารถ

หลอมตะกวได ดานทอยตรงขามอณหภมเปน 0 องศาเซลเซยสมนามวา “เตาไฟแช

แขง” ดาวพธโคจรเปนวงร เอยงจากระนาบ หางจากโลก 91 ลานกม. ถง 206 ลานกม.

หางจากดวงอาทตยราว 46-70 ลานกม.

ดาวศกร (Venus)

“เทพเจาแหงความงาม” เปนดาวเคราะหทมขนาดใกลเคยงกบโลก

จงไดชอวา “นองสาวฝาแฝดของโลก” ถาเหนดาวศกรตอนเชากอนดวงอาทตยขน

ทางขอบฟาทศตะวนออกเรยกดาวดวงนวา “ดาวประกายพรก” หรอ “ดาวรง”

(Morning Star) ถาปรากฏในทองฟาทางทศตะวนตกตอนหวค�าเรยก “ดาวประจ�า

เมอง”(Evening Star) จะเหนดาวศกรปรากฏในทองฟาไดสงไมเกน 47 องศา เปนดาว

ทสวางสกใสทสดในทองฟา จะโคจรผานกลมดาว 12 ราศ ไปแตละกลมในเวลา 1 เดอน

ดาวศกรมขนาดเสนผาศนยกลาง 12,100 กม. หมนรอบตวเองตามเขมนาฬกา

ในเวลา 247 วน แกนเอยง 6 องศา กบแนวตงฉากกบระนาบวงโคจรรอบดวงอาทตย

หมนรอบดวงอาทตยใชเวลา 224.7 วน หางจากโลก 42 ลานกม.

Page 27: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 23

โลก (Earth)

มสณฐานคลายสมจกหรอสมโอ ขวโลกเหนอนนขวโลกใตแฟบ มเสนผาศนยกลาง

7,926.68 ไมล (ตอนเสนศนยสตร ขวโลกเหนอถงขวโลกใตยาว 7,899.98 ไมล

แตกตางกน 27 ไมล) อยหางจากดวงอาทตย 93 ลานไมล หมนรอบตวเอง 1 รอบ

กนเวลา 23 ชวโมง 56 นาท 4.0906 วนาท โลกหมนทวนเขมนาฬกา

ดาวองคาร (Mars) “เทพเจาแหงสงคราม”

มองเหนเปนสแดง จงไดฉายาวา “ดาวเคราะหสแดง” (The Red Planet)

ตอนทสวางทสด มความสวางเทากบดาวพฤหส ดาวองคารมขนาดเสนผาศนยกลาง

6,792 กม. โคจรรอบดวงอาทตยเปนวงรมาก หางจากโลกเพยง 56 ลานกม.

ดาวองคารโคจรรอบดวงอาทตยรอบละ 687 วน ทก ๆ 2 ป หรอ 780 วน หมนรอบ

ตวเองเกอบเทาโลกคอ 24 ชวโมง 37 นาท 23 วนาท

ดาวพฤหสบด (Jupiter) “จอมเทพผยงใหญ”

มมวลมากกวาดาวเคราะหทกดวงรวมกนใหญกวาโลก 1,300 เทา จงได ฉายา

“โลกยกษ” สวางสกใสกวา ดาวฤกษทกดวงในทองฟา จะอยใกลโลกทสดทกๆ 399 วน

(1 ป 34 วน) จะเรมเหนดาวพฤหสบดตอนเชามดกอนดวงอาทตยขนและจะเหนเรวขน

เดอนละ 2 ชวโมง เปนเวลา 4 เดอนครง หลงจากนนจะเหนตอนเทยงคน ดาวพฤหสบด

เคลอนผานกล มดาว12 ราศ แตละกล มในเวลา 1 ป อย หางจากดวงอาทตย

768 ลานกม. อาจเขามาใกลโลกในระยะ 591 ลานกม. และไกลออกไประยะ

967 ลานกม. โคจรรอบดวงอาทตย 11.86 ป หมนรอบตวเอง 399 วน

ดาวเสาร (Saturn) “เทพเจาแหงการเกษตร”

เปนดาวเคราะหดวงสดทายทเหนดวยตาเปลา เปนดาวทสวยงามแปลกประหลาด

ทสด มองดวยกลองโทรทรรศนจะเหนวงแหวนลอมรอบ 7 ชน แตละชนประกอบดวย

วงเลกๆ ซอนกนอยเปนพนๆ วง วงแหวนไมใชวตถของแขงไมใชของเหลวแตเปน

อนภาคเลกๆ หลายชนดหมนอยรอบตวดาวเสาร ดาวเสารมดวงจนทรเปนบรวาร

Page 28: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ24

23 ดวง ขนาดใหญสดมเสนผาศนยกลาง 2,400 กม. จนถงเลกสดมเสนผาศนยกลาง

99 กม. ดาวเสารอยหางจากดวงอาทตย 1,440 ลานกม. อยใกลโลกระยะ 1,420-1,460

ลานกม. โคจรรอบดวงอาทตย 29 ปครง หมนรอบตวเอง 10 ชวโมง 14 นาท

ดาวยเรนส (Uranus) “มฤตย”

ไมสามารถเหนไดดวยตาเปลา โคจรเปนวงรรอบดวงอาทตย หางจากดวงอาทตย

2,980 ลานกม. โคจรรอบดวงอาทตยใชเวลา 84 ป หมนรอบตวเอง รอบละ 10 ชวโมง

49 นาท เพราะมรปรางแปน เอยงจากวงโคจร 98 องศา แกนหมนของดาวยเรนส

กดลงไปโดยขวเหนอต�ากวาระนาบวงโคจรถง 80 องศาเมอมองจากโลก จงดคลาย

กบวาดาวยเรนสหมนรอบตวเองขามกบดาวเคราะหดวงอน ๆ

ดาวเนปจน (Neptune) “ดาวเกต”

พบโดยการค�านวณ ใหญเปนอนดบ 4 มเสนผาศนยกลาง 45,500 กม. อยหาง

จากดวงอาทตย 4,510 ลานกม. ทางโคจรเกอบเปนวงกลม ระนาบทางโคจรเอยง

1 องศา 47’ โคจรรอบดวงอาทตย 165 ป รอบตวเอง 15 ชวโมง 40 นาท มดวงจนทร

บรวาร 2 ดวง

ดาวพลโต (Pluto) “ดาวยม”

พบโดยการถายรป อย หางจากดวงอาทตย 7,400 ลานกม. โคจรรอบ

ดวงอาทตย 248 ป โคจรคอนขางถมาก มดวงจนทรบรวาร 1 ดวง ดาวพลโตอยไกล

จากโลกประมาณ 40 เทา ของระยะจากโลกถงดวงอาทตย

Page 29: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 25

กลองโทรทรรศน

อปกรณทส�าคญในการศกษาวชาดาราศาสตร คอ กลองโทรทรรศน กลองโทรทรรศน

ทใหญทสดในโลกคอ กลองโทรทรรศนของหอดดาวมลรฐแคลฟอเนยรตงอยบนเขา

พาโลมา มเสนผาศนยกลาง 200 นว

หอดดาวของทองฟาจ�าลองกรงเทพ กมรปทรงเหมอนหอดดาวแหงนแตมขนาด

เลกกวา กลองโทรทรรศนของหอดดาวทองฟาจ�าลองกรงเทพ มเลนสหนากลองขนาด

เสนผาศนยกลาง 150 มม. ความยาวโฟกส 2,250 มม. ประดษฐตามแบบคเดของ

คารลไซซ โดยใหผตรวจนงประจ�าท และมอปกรณไฟฟาในการขบเคลอนใหกลอง

หนเบนตดตามดวงดาวทก�าลงท�าการตรวจอยไดทกระยะโดยอตโนมต มก�าลงขยาย

ต�าสด 36 เทาและสงสด 360 เทา นอกจากจะใชในการดภาพวตถทองฟาแลว ยงสามารถ

รบภาพดวงอาทตยขนาดเสนผาศนยกลาง 250 มม. ใหปรากฏบนจอไดอกดวย

สวนส�าคญของกลองโทรทรรศน

1. เลนสหนากลอง มหนาทรบภาพดวงดาวหรอวตถทองฟาอน และรวมแสง

ใหปรากฏเปนภาพของวตถนนทจดโฟกส

2. อายพส ท�าหนาทขยายภาพซงปรากฏทจดโฟกสใหปรากฏเหนภาพดวงดาว

หรอวตถทองฟาทท�าการตรวจมขนาดโตขนตามก�าลงขยายของอายพสนน ๆ

ประโยชนของกลองโทรทรรศน

1. เพอรวมแสงวตถทองฟาใหปรากฏภาพทจดโฟกสและขยายภาพใหโตขน

เพอท�าการวดหรอถายภาพ

2. เพอรวมแสงของวตถทองฟา แลวปอนเขาส เครองตรวจแสงสวาง

เครองแยกสของแสง ฯลฯ

3. เพอหาวตถทองฟาในทศทางทตองการ

กลองโทรทรรศนเปนเครองมอทนกดาราศาสตรใชคนควาหาสงทอยในอวกาศ

ไกลออกไป วตถทองฟาทไมอาจมองเหนดวยตาเปลาเพราะแสงจางกลองโทรทรรศน

สามารถท�าใหเหนภาพวตถทองฟาปรากฏไดชดเจน

Page 30: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ26

สวนประกอบตาง ๆ ของกลองโทรทรรศนตามภาพ

1. ฐานรปสามเหลยม

2. เสาตงรปสเหลยม

3. ปลอกรดสวนบนของเสารปสเหลยม

4. น�าหนกถวง

5. มอเตอรไฟฟา

6. เกลยวหมนปด – เปดหนากลอง

7. ชดอายฟซส�าหรบดดวงอาทตย

8. เลนสหนากลอง

9. ล�ากลอง

10. เกลยวทอนลาง

11. กลองน�าหาภาพ

12. สวนกลางกลอง

13. จอรบภาพ

14. ชดอายพซดดาว

15. แผงสวตซบงคบกลอง

Page 31: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 27

ทองฟาจ�าลองกรงเทพ

(Bangkok′s Planetarium)

ทองฟาจ�าลองกรงเทพ ตงอยท ต�าบลบานกลวย (ตดกบสถานขนสงผโดยสาร

กรงเทพฯ เอกมย) ถนนสขมวท คลองเตย จงหวดกรงเทพ พระบาทสมเดจ

พระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช บรมนาถบพตร (รชกาลท ๙) เสดจพระราชด�าเนน

มาประกอบพธเปดอาคารทองฟาจ�าลองกรงเทพ เมอวนองคารท 18 สงหาคม 2507

“ทองฟาจ�าลอง” (Planetarium) หมายถง ทองฟาทมนษยประดษฐขน

เพอแสดงปรากฏตาง ๆ ในทองฟา ดวยเครองฉายดาว และอปกรณอน ๆ โดยเลยน

แบบธรรมชาต

เครองฉายดาวของทองฟาจ�าลองกรงเทพ

เปนอปกรณทส�าคญทสดในทองฟาจ�าลอง โดยใชเครองฉายภาพระบบครสต

ซงเปนโปรเจคเตอรทดทสด มความสวางสงและมเลนสฉายภาพทกวางมากยงขน

ปรบระบบควบคมโดยใชซอฟแวร ดจสตาร5 ซงมความคมชดสงระดบ 4K สามารถ

ฉายดาวและภาพยนตรได ถอไดวาเปนเทคโนโลยทใหมทสดในประเทศไทย

เครองฉายดาว เปนหองวงกลมขนาดใหญ ขนาดเสนผานศนยกลาง 20.60 เมตร

หลงคาเปนรปโดม สง 13 เมตร เพดานเปนแผนอะลมเนยมพรน ทาสขาวเพอรบแสง

ทฉายออกจากเครองฉายดาว ปรากฎเปนดวงดาวบนทองฟาจ�าลอง คลายกบดวงดาว

ในทองฟาจรง ความจ 370 ทนง ตรงกลางหองตงเครองฉายดาวระบบเลนส

ของ Carl Zeiss ของบรษทคารลไซซ ประเทศเยอรมน

Page 32: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ28

เครองฉายดาว นบเปนประดษฐกรรมทางวทยาศาสตร ทมระบบการท�างาน

ซบซอน ประกอบดวยระบบเครองกล ระบบไฟฟาและระบบแสงทประณต ฉายภาพ

วตถทองฟา และปรากฏการณหลายชนดเลยนแบบธรรมชาต สามารถปรบเครอง

ขนลงเพอแสดงดวงดาวในทองฟาของประเทศใดกไดตามวนและเวลาทตองการ

ทงดวงดาวในอดต ปจจบน และอนาคต และยงเปนเครองฉายดาวขนาดใหญเครองแรก

ในยานเอเชยอาคเนยดวย

ความรเกยวกบกจกรรมของมนษยในอวกาศ ดาวเทยมและการทมนษยสามารถขน

ไปถงดวงจนทร

การส�ารวจอวกาศของสหรฐอเมรกา

สหรฐแบงการส�ารวจอวกาศเปน 2 รายการใหญ ๆ

- การบนอวกาศปราศจากผขบคม

(Unmanned Space Flight)

- การบนอวกาศมผขบคม (Manned Space Flight)

การบนอวกาศปราศจากผขบคม มงปฏบตการคนควา 4 ดาน คอ

1.1 วทยาศาสตรอวกาศ (Space Science)

1.2 คณประโยชนดานตาง ๆ ของเทคโนโลย

(Applications of Space Technology)

1.3 คนควาเพอความกาวหนาของเทคโนโลยอวกาศ

(Research to Advance Space Technology)

1.4 การรวมมอระหวางชาตในดานอวกาศ

(International Co-operation in Space)

ปฏบตการเหลานใชดาวเทยม (Satellites)

และยานอวกาศ (Space-craft)

Page 33: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 29

การส�ารวจดวงจนทร ใชยานอวกาศทงทมมนษยขบคม (โครงการอะพอลโล)

และปราศจากมนษยขบคมม 3 โครงการ

1. เรนเจอร (Ranger) สงไปพงชนดวงจนทรรวม 9 ล�า ตงแตปพ.ศ. 2504-2505

กอนพงชนไดสงภาพโทรทศนกลบมาสโลกขณะอยหางพนผวดวงจนทรตงแตระดบ

1 พนกวาไมล จนภาพสดทายอยเหนอพนผวดวงจนทรไมกไมลประสบความส�าเรจ

ตามเปาหมายเพยง 3 ล�า คอ เรนเจอร 7, 8 และ 9

2. ลนารออบเตอร (Lunor Orbiter) สงขนไปรวม 5 ล�า ระหวาง พ.ศ. 2509-

2510 โครงการนใหยานอวกาศ ไปวนถายภาพรอบดวงจนทร ไมพงชนเหมอนเรนเจอร

3. โครงการเซอเวเยอร (Surveyor) มงลงไปลงจอดบนพนดวงจนทรอยาง

นมนวล สงขนไปรวม 7 ล�า ประสบความส�าเรจเพยง 5 ล�า คอ 1, 3, 5, 6 และ 7

แตละล�าสงภาพมาเปนหมน ๆ ภาพ โครงการนปพนใหมนษยน�ายานไปลงพนดวงจนทร

ไดส�าเรจอนเปนเกยรตประวตของมนษยชาตในโครงการอะพอลโลในเวลาถดมา

การบนอวกาศมผขบคม

ยานอวกาศทมมนษยขบคมขนไปม 6 โครงการ

1. โครงการเมอควร (Mercury)

2. โครงการเจมน (Gemini)

3. โครงการอะพอลโล (Apollo)

4. โครงการสกายแลบ (Skylab)

5. โครงการอะพอลโล – โซยส (Apollo – Soyuz)

6. โครงการยานขนสงอวกาศ (Space Shuttle)

Page 34: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ30ค

ตวอยางแบบทดสอบ

Page 35: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 31

แบบทดสอบภาคปฏบต

1. สามารถบอกชอกลมดาว 12 ราศได

2. สรางหนจ�าลองอยางธรรมดาเพอแสดงใหเหนลกษณะ

ของระบบสรยะจกรวาล

3. รจกเครองมอทใชในหอดดาว

4. สามารถชกลมดาว 3 กลมทไปสดาวเหนอบนทองฟาจรง

ในเวลากลางคนได

Page 36: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ32

แบบทดสอบภาคทฤษฎ

จงวงกลมลอมรอบหวขอค�าตอบทถกตองเพยงขอเดยว

1. เครองหมายวชาพเศษของวชานกดาราศาสตรเปนรปใด

ก. ดวงอาทตย

ข. ดวงจนทร

ค. ดาว 5 แฉก

ง. กลมดาวหม

2. ฤดในประเทศไทยทเหมาะแกการศกษากลมดาว

ก. ฤดรอน

ข. ฤดหนาว

ค. ฤดฝน

ง. ทกฤด

3. กาแลกซ ประกอบดวย

ก. ดาวฤกษ กลมดาว และกระจกดาว

ข. ทวาง

ค. ฝน ธล

ง. ถกทกขอ

4. กาแลกซ ของเรามรปรางอยางไร

ก. คลายไขดาว

ข. คลายหวมา

ค. คลายเลนซนน

ง. ผดทกขอ

5. เครองฉายดาวใชระบบควบคมดวยซอฟแวรใด

ก. ไมโครซอฟท วนโดวส

ข. ครสต

ค. ดจสตาร5

ง. เอกซพลอเรชน

Page 37: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 33

6. หอดดาวทมก�าลงขยายกลองสงสดอยทใด

ก. เมองกรนช สหราชอาณาจกร

ข. เมองแคลฟอรเนย สหรฐอเมรกา

ค. เมองซดนย ประเทศออสเตรเลย

ง. เมองฮมบรก สหพนธสาธารณรฐเยอรมน

7. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมาจากดวงดาวบนทองฟา วนใดตงชอมาจากดาวฤกษ

ก. วนอาทตย

ข. วนจนทร

ค. วนพธ

ง. วนพฤหส

8. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมาจากดวงดาวบนทองฟา วนใดทไมเปนทงดาวฤกษ

และดาวเคราะห

ก. วนอาทตย

ข. วนจนทร

ค. วนพธ

ง. วนพฤหส

9. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมาจากดวงดาวบนทองฟา วนใดตงชอมาจาก

ดาวเคราะห ทมโอกาสเหนยากทสด

ก. วนอาทตย

ข. วนจนทร

ค. วนพธ

ง. วนพฤหส

Page 38: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ34

10. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมากจากดวงดาวบนทองฟา วนใดตงชอมาจาก

ดาวเคราะหทใหญทสด

ก. วนอาทตย

ข. วนจนทร

ค. วนพธ

ง. วนพฤหส

11. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมากจากดวงดาวบนทองฟา วนใดตงชอมาจาก

ดาวเคราะห ทเราเรยกวาดาวประจ�าเมอง หรอดาวประกายพรก

ก. วนจนทร

ข. วนองคาร

ค. วนศกร

ง. วนเสาร

12. ชอวนทงเจดของไทย ตงชอมากจากดวงดาวบนทองฟา วนใดตงชอมาจาก

ดาวเคราะห ทเราเรยกวาดาวเทพเจาแหงสงคราม

ก. วนจนทร

ข. วนองคาร

ค. วนศกร

ง. วนเสาร

13. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนมกราคม

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนแบกหมอน�า

ข. แกะ

ค. ปลา

ง. แพะทะเล

Page 39: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 35

14. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนกมภาพนธ

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนแบกหมอน�า

ข. แกะ

ค. ปลา

ง. แพะทะเล

15. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอ กลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนมนาคม

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนแบกหมอน�า

ข. แกะ

ค. ปลา

ง. แพะทะเล

16. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอ กลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนเมษายน

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนแบกหมอน�า

ข. แกะ

ค. ปลา

ง. แพะทะเล

17. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนพฤษภาคม

ไดชอมาจาก กลมดาวอะไร

ก. คนค

ข. ป

ค. ววตวผ

ง. สงโต

Page 40: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ36

18. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนตลาคม

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนยงธน

ข. คนชง

ค. แมงปอง

ง. หญงสาว

19. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา

เดอนพฤศจกายน ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนยงธน

ข. คนชง

ค. แมงปอง

ง. หญงสาว

20. ชอเดอนทง 12 ของไทย มาจากชอกลมดาว 12 ราศบนทองฟา เดอนธนวาคม

ไดชอมาจากกลมดาวอะไร

ก. คนยงธน

ข. คนชง

ค. แมงปอง

ง. หญงสาว

21. ทางชางเผอกทเราเหนเปนทางขาวบนทองฟา คออะไร

ก. เนบวลา หรอกลมกาซชนดหนงในอวกาศ

ข. ฝนธลทอยในระบบสรยะ

ค. ดวงดาวทอยในกาแลกซของเรา

ง. ดวงดาวทอยนอกกาแลกซของเรา

Page 41: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 37

22. ทางชางเผอกพาดผาน กลมดาวใด

ก. กลมดาวเตา กลมดาวจระเข

ข. กลมดาวหงส กลมดาวแมงปอง

ค. กลมดาวคางคาว กลมดาวหมใหญ

ง. กลมดาวกางเขนใต กลมดาวสนขใหญ

23. กลมดาวใดทสามารถชน�าไปสดาวเหนอใต

ก. กลมดาวเตา กลมดาวแมงปอง กลมดาวสนขเลก

ข. กลมดาวแกะ กลมดาวคนชง กลมดาวคนค

ค. กลมดาวแพะทะเล กลมดาวคนยงธน กลมดาวกางเขนใต

ง. กลมดาวจระเข กลมดาวคางคาว กลมดาวหมเลก

24. ก. กลมดาวแมงปอง

ข. กลมดาวคนชง

ค. กลมดาวป

ง. กลมดาวแพะทะเล

25. ก. กลมดาวหมใหญ จระเข กระบวยตกน�า

ข. กลมดาวไมกางเขนใต

ค. กลมดาวหมเลก

ง. กลมดาวคางคาวหรอราชนนงแทน

26. ก. กลมดาวหงส

ข. กลมดาวสนขใหญ

ค. กลมดาวเตา หรอกลมดาวนายพราน

ง. กระจกดาวลกไก

Page 42: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ38

27. ก. กลมดาวหงส

ข. กลมดาวสนขใหญ

ค. กลมดาวเตา หรอกลมดาวนายพราน

ง. กระจกดาวลกไก

28. ก. กลมดาวสารภ

ข. กลมดาวนกอนทร

ค. กลมดาวคนเลยงสตว

ง. กลมดาวกา

จงน�าตวอกษรทางขวามอใสลงในชองวางหนาขอทางซายมอใหถกตอง

........ 29. กลมดาวราศมงกร (Capricornus แคปปรคอรนส) ก. กลมดาวแพะทะเล

........ 30. กลมดาวราศกมภ (Aquarius เอคอเรยส) ข. กลมดาวคนแบก

........ 31. กลมดาวราศมน (Pisces ฟสเซส) หมอน�า

........ 32. กลมดาวราศเมษ (Aries เอรส) ค. กลมดาวปลา

........ 33. กลมดาวราศพฤษภ (Taurus ทอรส) ง. กลมดาวสงโต

........ 34. กลมดาวราศเมถน (Grmini เจมน) จ. กลมดาวแกะ

........ 35. กลมดาวราศกรกฎ (Cancer แคนเซอร) ฉ. กลมดาวคนยงธน

........ 36. กลมดาวราศสงห (Leo ลโอ) ช. กลมดาวแมงปอง

........ 37. กลมดาวราศกนย (Virgo เวอรโก) ซ. กลมดาวคนชง

........ 38. กลมดาวราศตลย (Libra ไลบรา) ฌ. กลมดาวคนค

........ 39. กลมดาวราศพฤศจก (Scorpius สคอรปอส) ญ. กลมดาวหญงสาว

........ 40. กลมดาวราศธน (Sagittarius แสกจททาเรยส) ฎ. กลมดาวป

ฏ. กลมดาววว

Page 43: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 39

เฉลยขอสอบภาคความรวชา นกดาราศาสตร

ขอท ค�าตอบ ขอท ค�าตอบ ขอท ค�าตอบ ขอท ค�าตอบ

1. ค 11. ค 21. ค 31. ค

2. ข 12. ข 22. ข 32. จ

3. ง 13. ง 23. ง 33. ฏ

4. ก 14. ก 24. ก 34. ฌ

5. ค 15. ค 25. ก 35. ฎ

6. ข 16. ข 26. ค 36. ง

7. ก 17. ค 27. ค 37. ญ

8. ข 18. ข 28. ก 38. ซ

9. ค 19. ค 29. ก 39. ช

10. ง 20. ก 30. ค 40. ฉ

Page 44: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ40

บรรณานกรม

คณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต, ส�านกงาน. แนวการสอบวชาพเศษ

ลกเสอสามญรนใหญ. พมพครงท 1 กรงเทพฯ : สกสค., 2542.

คณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต, ส�านกงาน. ขอบงคบคณะลกเสอ

แหงชาต วาดวยการปกครอง หลกสตรและวชาพเศษลกเสอสามญ

รนใหญ (ฉบบท 14) พ.ศ. 2528. กรงเทพฯ : สกสค., 2548.

คณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต, ส�านกงาน. วชาพเศษลกเสอสามญรนใหญ

นกดาราศาสตร. พมพครงท 3. กรงเทพฯ : สกสค., 2548.

ณฏฐ ยวยทธ. คมอการสอบเครองหมายวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ.

พมพครงท 5. กรงเทพฯ : สกสค., 2551.

ลกเสอ ยวกาชาดและกจการนกเรยน, ส�านกการ. คมอการสอบเครองหมายลกเสอ

โลกการสอบเครองหมายชนพเศษ การสอบเครองหมายลกเสอหลวง.

กรงเทพ : ชมนมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย., 2560.

Page 45: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 41

ภาคผนวก

Page 46: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ42

ขนตอนการด�าเนนการสอบวชาพเศษ การขออนมต และการประดบเครองหมาย

1. ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ เมอสอบเครองหมายลกเสอโลกไดแลว

และไดเขาพธประจ�ากอง จงมสทธประดบเครองหมายลกเสอโลกจากนนจงมสทธเลอก

สอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

2. เมอลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญแสดงความประสงคทจะสอบเพอรบ

เครองหมายวชาพเศษ คณะกรรมการด�าเนนงานของกองลกเสอจะตองพจารณา

เหนชอบใหมการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร ตามทเสนอ

3. ผ ก�ากบกองลกเสอ เนตรนาร เสนอโครงการเพอขออนม ตต อ

ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน

4. เมอไดรบการอนมตแลว จงจดท�าค�าสงแตงตงคณะกรรมการสอบวชาพเศษ

ลกเสอ เนตรนาร โดยประธานคณะกรรมการสอบตองไดรบเครองหมายวดแบดจ

ประเภทสามญรนใหญ สวนกรรมการตองผานการฝกอบรม ขนความรเบองตน ประเภท

สามญรนใหญเปนอยางนอย

5. ด�าเนนการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญทงภาคปฏบตและ

ภาคทฤษฎ

6. เมอสอบเสรจแลว สถานศกษาท�าหนงสอขออนมตผลการสอบวชาพเศษ

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ และการประดบเครองหมายไปยง ผมอ�านาจอนมต

พรอมแนบหลกฐาน ดงน

6.1 โครงการสอบวชาพเศษ

6.2 ค�าสงแตงตงคณะกรรมการสอบ

6.3 ขอสอบภาคปฏบต

6.4 ขอสอบภาคทฤษฎ

6.5 รายชอลกเสอ เนตรนาร ทสอบผาน/ไมผาน

Page 47: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 43

7. สวนกลางหรอสวนภมภาคอนมตผลการสอบและอนมตการประดบเครองหมาย

8. เมอสถานศกษาไดรบหนงสออนมตผลการสอบและการประดบเครองหมาย

แลว จะตองด�าเนนการดงน

8.1 สถานศกษาออกหนงสอรบรองใหลกเสอ เนตรนาร ทสอบผาน

8.2 สถานศกษาลงทะเบยนไวเปนหลกฐานในสมดทะเบยนกอง

ลกเสอ เนตรนาร (ลส. 8/นน. 8)

8.3 สถานศกษาบนทกหลกฐานในสมดประจ�าตวลกเสอ เนตรนาร

(ลส. 17/นน. 17)

9. ประดบเครองหมายวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร

Page 48: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ44

ตวอยางเอกสาร

Page 49: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 45

ตวอยาง

สถานศกษาขออนมตผลการสอบวชาพเศษ และขออนมตการประดบเครองหมาย

หนงสอขออนมตผลการสอบวชาพเศษ

วชา......................... และขออนมตการประดบเครองหมาย

ท......../.............. สถานศกษา...............................

วนท..........เดอน.....................พ.ศ..........

เรอง ขออนมตผลการสอบวชาพเศษ วชา....... และขออนมตการประดบเครองหมาย

เรยน เลขาธการส�านกงานลกเสอแหงชาต/ผอ�านวยการลกเสอจงหวด (แลวแตกรณ)

สงทสงมาดวย 1. โครงการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ วชา.......

2. ค�าสงแตงตงคณะกรรมการสอบวชาพเศษวชา.............

3. ขอสอบภาคปฏบต 6 ฐาน

4. ขอสอบภาคทฤษฎ 40 ขอ

5. รายชอลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญทสอบผาน – ไมผาน

หลกสตรเครองหมายวชาพเศษ วชา..............................

ดวยสถานศกษาไดจดท�าโครงการฯและแตงตงคณะกรรมการสอบวชาพเศษ

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ตามสงทสงมาดวย บดน สถานศกษาไดด�าเนนการ

สอบทงภาคทฤษฎและภาคปฏบตเปนทเรยบรอยแลว ผลปรากฏวามลกเสอ เนตรนาร

สามญรนใหญ จ�านวน.........คน สอบผาน (รายชอดงแนบ)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมตผลการสอบวชาพเศษและอนมตการประดบ

เครองหมาย

ขอแสดงความนบถอ

(……………………………………………)

ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน.......................

Page 50: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ46

ตวอยาง

โครงการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

วชา........................... ประจ�าป….....………

1. ชอโครงการ “การสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

วชา ................ประจ�าป พ.ศ..............”

2.หลกการและเหตผล

ดวยทประชมคณะกรรมการด�าเนนงานของกองลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

ครงท....../........... เมอวนท....เดอน.........พ.ศ........... ณ หองประชมลกเสอ เนตรนาร

สามญรนใหญ ไดมมตสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ วชา.......................

ใหแกลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ทสอบไดเครองหมายลกเสอโลก และผาน

พธเขาประจ�ากองแลว จ�านวน.......คน โดยมลกเสอ เนตรนาร สามญร นใหญ

จ�านวน....คน สมครสอบเพอรบเครองหมายวชาพเศษวชา..........โดยไดน�าเสนอไปยง

ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยนตามล�าดบ และไดรบความเหนชอบแลว

3. วตถประสงค

3.1 เพอใหนกเรยนในระดบมธยมศกษาตอนตนเหนคณคาของกจกรรม

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

3.2 เพอสรางแรงจงใจใหแกลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ สมครสอบ

เพอรบเครองหมายวชาพเศษ วชา.....................

4. เปาหมาย

รบสมครลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ จ�านวน............คน

5. วธด�าเนนการ

5.1 เปดรบสมครลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ทตองการสอบเพอรบ

เครองหมายวชาพเศษ วชา.............

5.2 จดท�าค�าสงแตงตงคณะกรรมการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร

สามญรนใหญ วชา...................

5.3 เรมด�าเนนการสอบตงแตบดนเปนตนไป

Page 51: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 47

6.งบประมาณ

เกบจากลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ คนละ 50 บาท

7.วนและสถานท

ระหวางเดอน...........ถงเดอน........... 25..... ณ...........................

8. ผลทจะไดรบ

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ จ�านวน............คน จะไดรบ

เครองหมายวชาพเศษ วชา............. อยางนอย.......คน

9. ผรบผดชอบโครงการ

รองผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน....................

10. ชนดของโครงการ เปนโครงการตอเนองทกป

Page 52: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ48

ตวอยาง

ค�าสงโรงเรยน..........................

ท......../.............

เรอง แตงตงคณะกรรมการสอบวชาพเศษ ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

วชา………………………….

เพอใหการสอบเครองหมายวชาพเศษ วชา.........................ใหแกลกเสอ เนตรนาร

สามญรนใหญ ระหวางวนท........ถงวนท.......เดอน..................พ.ศ.......... ณ ...............

จงหวด..................เปนไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพ

จงแตงตงบคลากรทางการลกเสอตอไปน ด�าเนนการสอบตามก�าหนดวนและ

สถานทดงกลาวขางตน ดงน

1. รองผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน A.L.T./SS.W.B. ประธาน

2. ผก�ากบกลมลกเสอโรงเรยน A.L.T./SS.W.B. รองประธาน

3. รองผก�ากบลกเสอโรงเรยน SS.W.B. กรรมการ

4. ผก�ากบกองลกเสอสามญรนใหญ กองท 1 กลมท 1 SS.W. B. กรรมการ

5. ผก�ากบกองเนตรนารสามญรนใหญกองท 1 กลมท 1 SS.W.B. กรรมการ

6. กรรมการ

7. ฯลฯ กรรมการ

8. กรรมการ

9. กรรมการ

10. รองฯกองลกเสอสามญรนใหญ กองท 1 กลมท 1 SS.B.T.C. กรรมการ

11. รองฯกองเนตรนารสามญรนใหญกองท 1 กลมท 1 SS.B.T.C กรรมการ

ฯลฯ

(................................................)

ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน..................

Page 53: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 49

ตวอยาง

โรงเรยน...............................

รายชอลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ทสอบวชาพเศษ

ล�าดบ ชอลกเสอ เนตรนาร

วชา.

......

...

วชา.

......

...

วชา.

......

...

หมายเหต

1.

2.

3.

....................................

....................................

....................................

/ / x

หมายเหต

- ถาใสเครองหมาย / แสดงวา สอบผาน

- ถาใสเครองหมาย x แสดงวา สอบไมผาน

ลงชอ................................. ลงชอ.................................

(........................................) (........................................)

กรรมการ กรรมการ

ลงชอ.................................

(........................................)

ประธาน

Page 54: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ50

ตวอยาง

หนงสอจากสวนกลาง หรอสวนภมภาคอนมตผลการสอบวชาพเศษลกเสอ

สามญรนใหญ และอนมตการประดบเครองหมาย

เมอทางส�านกงานลกเสอแหงชาต ส�านกงานลกเสอจงหวด (แลวแตกรณ)

พจารณาตามหลกฐาน ทสถานศกษาสงไป และตรวจสอบไดวามการด�าเนนการสอบ

จรง จงออกหนงสออนมตผลการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ และ

การประดบเครองหมาย ดงนตวอยางหนงสออนมตผล

ท......../.......... ส�านกงานลกเสอแหงชาต

ส�านกงานลกเสอจงหวด

(แลวแตกรณ)

วนท.........เดอน................พ.ศ............

เรอง อนมตผลการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

และอนมตการประดบเครองหมาย

เรยน ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน.............

อางถง หนงสอของโรงเรยนท........../.................... ลงวนท............................

ตามหนงสอทอางถง โรงเรยนจดสงรายงานผลการสอบวชาพเศษลกเสอ

เนตรนาร สามญรนใหญ และขออนมตประดบเครองหมายวชาพเศษใหแกลกเสอ

เนตรนาร สามญรนใหญ ผทสอบผาน ความแจงแลวนน

ส�านกงานลกเสอแหงชาต ส�านกงานลกเสอจงหวด(แลวแตกรณ) ไดรบทราบ

แลวดวยความยนด จงอนมตผลการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

ตามทเสนอ และอนมตใหประดบเครองหมายวชาพเศษได และขอใหผบงคบบญชา

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ แจงใหลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ทราบถง

ความส�าคญของวชาพเศษทตนสอบผาน และเอาใจใส ให ลกเสอ เนตรนาร

สามญรนใหญ ไดใชวชาพเศษนนๆ ปฏบตใหเปนประโยชนอยเสมอดวย

Page 55: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 51

อนง ในการจดซอเครองหมายวชาพเศษ ใครขอใหโรงเรยนตดตอขอหนงสอ

อนญาตซอเครองหมายวชาพเศษทงานวชาการ ส�านกงานลกเสอแหงชาต

(ปจจบนคอสวนสทธประโยชน ส�านกงานลกเสอแหงชาต) ตามหนงสอของส�านกงาน

คณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต ท 147/2517 ลงวนท 7 มกราคม 2517 หรอท

ส�านกงานลกเสอจงหวด (แลวแตกรณ) เพอใหลกเสอ เนตรนาร ประดบเครองหมาย

ดงกลาว จะขอบคณมาก

ขอแสดงความนบถอ

(..................................................)

ต�าแหนง.......................................

Page 56: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ52

ตวอยาง

สถานศกษาออกหนงสอรบรองใหกบลกเสอ เนตรนาร ทสอบผาน

เมอสถานศกษาไดรบหนงสอตอบอนมตผลการสอบ และใหประดบเครองหมาย

วชาพเศษแลว กใหออกหลกฐานคอหนงสอรบรองแกลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

ทสอบผานและลงทะเบยนไวเปนหลกฐาน

ท..../.................... สถานศกษา...............................

วนท..........เดอน...................พ.ศ..............

ขอรบรองวา.........(1)..........................สอบผานวชาพเศษ วชา...... (2).....................

โดยการอนมตผล การสอบของ...........(3).....................ท............/..............

ลงวนท.................และไดแนบส�าเนาหนงสออนมตผล มาดวยแลว

(ลงชอ).................................................

(................................................)

ผอ�านวยการลกเสอโรงเรยน.......................

หมายเหต

1. ระบชอลกเสอ เนตรนาร

2. ระบวชาพเศษทสอบ

3. ระบหนวยงานทอนมต (ส�านกงานลกเสอแหงชาตหรอส�านกงานลกเสอจงหวด)

Page 57: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 53

สถานศกษาลงทะเบยนไวเปนหลกฐาน

ขนตอนสดทาย ผก�ากบกองลกเสอหรอเนตรนาร สามญรนใหญตองด�าเนนการ

ดงน

1. ลงรายชอลกเสอหรอเนตรนาร สามญรนใหญ ทสอบผานในทะเบยน

กองลกเสอหรอเนตรนาร สามญรนใหญ (ลส.8) หรอ (นน.8)

2. ลงรายชอการสอบผานในบตรประจ�าตวลกเสอหรอเนตรนาร สามญรนใหญ

(ลส.17) หรอ (นน.17) ไวเปนหลกฐานดวย

Page 58: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ54

การประดบเครองหมายวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

เครองหมายวชาพเศษท�าดวยผาสเลอดหมรปสเหลยมจตรส ยาวดานละ

4 เซนตเมตร มกรอบและอกษร “ล.ญ” สเขยว ภายในกรอบมรปเครองหมายวชาพเศษ

การประดบ 1. ถาสอบไดไมเกน 9 วชา ใหตดทแขนเสอขางขวา กงกลางระหวางหวไหล

กบขอศอก เรยงกนเปนแถว ตามแนวนอน แถวใดเกน 3 วชา ใหขนแถวใหม เวนระยะ

ระหวางเครองหมายและระหวางแถว 1 เซนตเมตร

2. ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา

ท�าดวยตวนหรอสกหลาดสเหลองกวาง 10 เซนตเมตร ขลบรมสขาบขางละ 1 เซนตเมตร

และปกเครองหมายวชาพเศษ

Page 59: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 55

(ล.ส.๘)

ทะเบยนกองลกเสอสามญรนใหญ

(ล.ส.๘)

ทะเบยนกองลกเสอสามญรนใหญ

กลม (บอกชอกลม)..................................................................................

กลมท......................................................................................................

กองลกเสอสามญรนใหญท......................................................................

ผก�ากบกลม.............................................................................................

ผก�ากบ....................................................................................................

รองผก�ากบ..............................................................................................

..............................................................................................

Page 60: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ56

(น.น.๘)

ทะเบยนกองเนตรนารสามญรนใหญ

(น.น.๘)

ทะเบยนกองเนตรนารสามญรนใหญ

กลม (บอกชอกลม)..................................................................................

กลมท......................................................................................................

กองเนตรนารสามญรนใหญท..................................................................

ผก�ากบกลม.............................................................................................

ผก�ากบ....................................................................................................

รองผก�ากบ..............................................................................................

..............................................................................................

Page 61: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 57

ตดรปถายหนาตรง

ไมสวมหมวก

ขนาด ๑ นว

ชอ.........................................บานเลขท................ซอย..............ถนน.............................................ต�าบล...........................................อ�าเภอ..........................................จงหวด.........................................

ชอบดา.............................ชอมารดา................................ชอผปกครอง...................................................................วน เดอน ปเกด...............................................................เปนลกเสอส�ารองเมอ.....................................................เปนลกเสอสามญเมอ......................................................เปนลกเสอสามญรนใหญเมอ..........................................สอบได เครองหมายลกเสอโลก เมอ...............................สอบได เครองหมายลกเสอชนพเศษ เมอ.......................สอบได เครองหมายลกเสอหลวง เมอ............................

บตรลกเสอสามญรนใหญกลมลกเสอ.......................................................................กลมท...............................................................................กองลกเสอสามญรนใหญท...............................................ชอ....................................................................................หม....................................................................................หมายเหต๑. การสอบเลอนชนหรอการสอบวชาพเศษ เมอ กรรมการสอบเสรจแลว ใหผก�ากบกรอกผลการสอบ ลงในทะเบยนของกองดวยทกครง๒. บตรนใหผก�ากบสงไปใหผปกครองทราบดวย

ส�านกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต

ล.ส.๑๗

ท วชา สอบไดเมอ ลายเซนกรรมการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

นกผจญภย

นกดาราศาสตร

นกอตนยมวทยา

ผจดการคายพกแรม

ผพทกษปา

นกเดนทางไกล

หวหนาคนครว

นกบกเบก

นกสะกดรอย

นกธรรมชาตวทยา

นกดบเพลง

นกสญญาณ

นกสารพดชาง

นกโบราณคด

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

การสอบวชาพเศษ

Page 62: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ58

บตรเนตรนารสามญรนใหญกลมเนตรนาร...................................................................กลมท...............................................................................กองเนตรนารสามญรนใหญท...........................................ชอ....................................................................................หม....................................................................................หมายเหต๑. การสอบเลอนชนหรอการสอบวชาพเศษ เมอ กรรมการสอบเสรจแลว ใหผก�ากบกรอกผลการสอบ ลงในทะเบยนของกองดวยทกครง๒. บตรนใหผก�ากบสงไปใหผปกครองทราบดวย

สโมสรเนตรนารเพชราวธ.

ตดรปถายหนาตรง

ไมสวมหมวก

ขนาด ๑ นว

ชอ.........................................บานเลขท................ซอย..............ถนน.............................................ต�าบล...........................................อ�าเภอ..........................................จงหวด.........................................

ชอบดา.............................ชอมารดา................................ชอผปกครอง...................................................................วน เดอน ปเกด...............................................................เปนเนตรนารส�ารองเมอ..................................................เปนเนตรนารสามญเมอ...................................................เปนเนตรนารสามญรนใหญเมอ.......................................

ท วชา สอบไดเมอ ลายเซนกรรมการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๑.

๒.

ก. หมวดวชาบงคบ

ในวชาพเศษ

วชาสทกรรม

วชาจดการคาย

วชาพยาบาล

วชาบรการชมชน

วชาพลาธการ

วชาการผจญภย

ข. หมวดวชาเลอก

หมวดสงเสรมอาชพ

วชาสรพดชาง

วชาศลป

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

การสอบวชาพเศษ

น.น.๑๗

Page 63: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา

นกด

าราศ

าสตร

-

ส�ำนกกำรลกเสอ ยวกำชำดและกจกำรนกเรยน 59

ค�าสงส�านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

ท ๑๔๑ / ๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการด�าเนนงานการประชมจดท�าคมอการสอบวชาพเศษ

ลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ

..................................................................

เพอใหการด�าเนนงานการประชมจดท�าคมอการสอบวชาพเศษลกเสอ

เนตรนาร สามญรนใหญ ซงก�าหนดจดระหวางวนท ๒๙ มกราคม - ๒ กมภาพนธ

๒๕๖๑ ณ หองประชมอภย จนทวมล ชน ๒ อาคารเสมารกษ กระทรวงศกษาธการ

เปนไปดวยความเรยบรอยและบรรลตามวตถประสงค จงเหนควรแตงตงบคคล

ตอไปน เปนคณะกรรมการด�าเนนงานการประชมจดท�าคมอการสอบวชาพเศษ

ลกเสอ เนตรนารสามญรนใหญ ดงน

๑. ผอ�านวยการส�านกการลกเสอ ประธานกรรมการ

ยวกาชาดและกจการนกเรยน

๒. นายโอฬาร เกงรกษสตว รองประธานกรรมการ

๓. วาทรอยโท ณฏฐ ยวยทธ กรรมการ

๔. นายวชย ผกผา กรรมการ

๕. นางธญมน ยวยทธ กรรมการ

๖. นางสาวเปลงศร ปนพล กรรมการ

๗. นายยนด ปนแววงาม กรรมการ

๘. นางสายหยด บญทนมต กรรมการ

๙. นางดารณ ทพจนทร กรรมการ

๑๐. นางสภชชกา ศรแกว กรรมการ

๑๑. วาทรอยตร สเมธ สจรยวงศ กรรมการ

(ส�าเนา)

Page 64: Ù `ö · 2018-11-09 · Ù `ö Öøÿïü ßó ýþ ú Ö ÿ ð îêøîø ðÿöâø `î â` ÿ îÖÖøú Ö ÿ ð÷ üÖßé úÖ ÝÖøîÖ ø ÷î ÿ îÖÜîðúéÖøìøüÜý

- วชา นกดาราศาสตร -

คมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ60

๑๒. นางมาลย วงศฤทยวฒนา กรรมการ

๑๓. นางสาวณภทร กลจตตธร กรรมการ

๑๔. นายลขต ปนแววงาม กรรมการ

๑๕. นายพชาน แหยมเจรญ กรรมการ

๑๖. นายเอกพนธ ชแกว กรรมการ

๑๗. นายกฤตพฒน พชยวรตมะ กรรมการ

๑๘. นางสธน ขาวออน กรรมการ

๑๙. นางวนทนา ศรทองค�า กรรมการ

๒๐. นางชตมา กมทะรตน กรรมการ

๒๑. นายอรณ ศรวรนารถ กรรมการ

๒๒. นางสาวปวณา จธากรณ กรรมการ

๒๓. นางสาวสพชญา อาภาวศน กรรมการ

๒๔. นายสมบรณ วฒนมงคลสข กรรมการ

๒๕. นางสวฒนา ธรรมประภาส กรรมการและเลขานการ

๒๖. นางกนกวรรณ นมเจรญ กรรมการและ

ผชวยเลขานการ

๒๗. นางสาวศรฐา กรวาทน กรรมการและ

ผชวยเลขานการ

โดยใหคณะกรรมการด�าเนนงานมหนาท ด�าเนนการประชมเชงปฏบตการ

จดท�าคมอการสอบวชาพเศษลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญ ใหส�าเรจลลวง

เปนไปตามวตถประสงคทก�าหนดไว ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชอ) ประเสรฐ บญเรอง

(นายประเสรฐ บญเรอง)

รองปลดกระทรวงศกษาธการ

ปฏบตราชการแทนปลดกระทรวงศกษาธการ


Recommended