Transcript
Page 1: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

เอกสาร แบบฟอรมการวางแผนการจดการเรยนร ปการศกษา ๒๕๕๘ ๑.การวเคราะหมาตรฐานการเรยนร/ตวชวดชวงชน ๒.ค าอธบายรายวชา ๓.โครงสรางรายวชา ๔.การวเคราะหตวชวดเพอก าหนดหลกฐานการเรยนร ๕.แผนการประเมนผล ๖.การออกแบบหนวยการเรยนร ๗.การออกแบบแผนการจดการเรยนร

งานนเทศ กลมบรหารวชาการ

โรงเรยนบญวาทยวทยาลย จ.ล าปาง

Page 2: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

การวเคราะหมาตรฐานการเรยนร/ตวชวดชวงชน รหสวชา....................ชอรายวชา........................... กลมสาระการเรยนร................................................ ชนมธยมศกษาปท .........................

ตวชวด/ผลการเรยนร ความร/สาระส าคญ

K (Key Concept) ทกษะกระบวนการ

ตวบงชพฤตกรรม ( P) คณลกษณะ

อนพงประสงค ( A)

Page 3: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

ค าอธบายรายวชาพนฐาน/เพมเตม รหสวชา ...................... ชอรายวชา ........................... กลมสาระการเรยนร.......................... ชนมธยมศกษาปท...........ภาคเรยนท ...... เวลา........ชวโมง จ านวน.......หนวยกต ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. รหสตวชวด/ผลการเรยนร ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. รวมทงหมด.........................ตวชวด/ผลการเรยนร

Page 4: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

โครงสรางรายวชา

รหสวชา ...................... ชอรายวชา ...............................ชน................เวลาเรยน.............ชวโมง

ล าดบท ชอ หนวยการเรยนร

รหสตวชวด/ ผลการเรยนร

สาระส าคญ (key concept)

เวลา(ชวโมง)

น าหนกคะแนน

ประเมนผล (สอบกลางภาคเรยน) ประเมนผล (สอบปลายภาคเรยน)

รวม 100

(หมายเหต) key concept = Core Content

Page 5: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

การวเคราะหตวชวดเพอใชออกแบบหนวยการเรยนร รหสวชา ...................... ชอรายวชา..................... ชนมธยมศกษาปท..........

มาตรฐาน .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

ตวชวด ค าส าคญ แนวทางการประเมน หลกฐานการเรยนร การประเมน วธการ เครองมอ

Page 6: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

แผนการประเมนผลรหสวชา..................................ชอรายวชา................................ จ านวน ...............หนวยกต .............ชวโมง ชนมธยมศกษาปท ...............................

อตราสวนคะแนน ...............: .....................

หนวยท

หนวยการเรยน

มาตรฐาน/ ตวบงช

ช.ม คะแนนหนวย กลางภาค ปลายภาค รวมคะแนนแตละดาน

K P A รวม K P รวม K P รวม K P A รวม

ทกษะกระบวนการ ( P)

รวม

Page 7: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

การออกแบบหนวยการเรยนร

๑.หนวยการเรยนรท......................................เรอง ................................ เวลา................ชวโมง รหสวชา..................................... ชอรายวชา ..................................... จ านวน .............. หนวยกต กลมสาระการเรยนร ............................................................... ชน ............................................. ภาคเรยนท.................................................. ปการศกษา ............................................................

ส าหรบรายวชาพนฐาน

๒.มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด มาตรฐาน .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

ตวชวด ๑........................................................................................................................................................ ๒.......................................................................................................................................................

ส าหรบรายวชาเพมเตม ผลการเรยนร ๑…………………………………………………………………………………………………… ๒…………………………………………………………………………….…………………… ๓…………………………………………………………………………….…………………… ๔…………………………………………………………………………..……………………… ๓.สาระส าคญ/ความคดรวบยอด .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ๔.สาระการเรยนร ดานความร ( Knowledge) …......................................................................................................................................................... ดานทกษะกระบวนการ ( Process) .............................................................................................................................................................

Page 8: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๗ ดานคณลกษณะอนพงประสงค ( Attitude ) - คณลกษณะอนพงประสงคตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 รกชาต ศาสน กษตรย อยอยางพอเพยง ซอสตยสจรต มงมนในการท างาน มวนย รกความเปนไทย ใฝเรยนร มจตสาธารณะ - คณลกษณะของผเรยน ตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง แบงปน รอบคอบ ยดทางสายกลาง - คณลกษณะของผเรยน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน อดทน ขยน รบผดชอบ เมตตากรณา อยรวมกนอยางเอออาทร ซอตรง รบฟงความเหนผอน สามคค มมนษยสมพนธ เหนคณคาตนเองและผอน มสมาธ - คณลกษณะของผเรยน ตามหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล เปนเลศวชาการ สอสารสองภาษา ล าหนาทางความค ผลตงานอยางสรางสรรค รวมกนรบผดชอบตอสงคมโลก - คณลกษณะของผเรยนดานความเปนประชาธปไตย รจกหนาท มความรบผดชอบ มความยตธรรม มความเปนสวนตว อดทน อดกลน เสยสละ มจตสาธารณะ มองโลกในแงด - คณลกษณะของผเรยน โครงการเพาะพนธปญญา คดอยางมเหตผล มการวเคราะหสงเคราะห และคดเปนระบบ มงมนศกษาคนควา เรยนรแบบวจยทงในหองเรยนและนอกหองเรยน/ชมชน มความรบผดชอบและรวมกนรบผดชอบตอชมชน ประเทศชาตและสงคมโลก สามารถน าเสนอผลงานดวยความมนใจและมเหตผล มความเปนนกเรยนรอยางเขาใจตามความเปนจรง มคณธรรมและจรยธรรม ๕.ดานการ อาน คดวเคราะหและเขยน การอาน : ............................................................................ .................................................. การคดวเคราะห : ............................................................................ ............................................ การเขยน : ............................................................................................ .................................... ๖.ดานสมรรถนะส าคญของผเรยน ความสามารถในการสอสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคด : ................................................................................................. ความสามารถในการแกปญหา: ................................................................................................. ความสามารถในการใชทกษะชวต: ........................................................................................... ความสามารถในการใชเทคโนโลย: ............................................................................................

Page 9: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๘ ๗.ชนงาน/ภาระงาน …......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. …......................................................................................................................................................... ๘.การวดและประเมนผล

หลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงาน)

หลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงาน)

เครองมอ เกณฑผาน > ๖๐ %

ดานความร (K)

ดานทกษะกระบวนการ (P)

ดานคณลกษณะอน พงประสงค (A)

๙.กจกรรมการเรยนร ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๐. สอและแหลงเรยนร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Page 10: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

แผนการจดการเรยนรท................................

รหสวชา ………………….. ชอรายวชา ........................กลมสาระการเรยนร.................................. ชนมธยมศกษาปท .............................. ภาคเรยนท ……… ปการศกษา ........................................ หนวยการเรยนร เรอง ...............แผนการจดการเรยนรท ....... เรอง....................... เวลา ...ชวโมง

ส าหรบรายวชาพนฐาน ๑.มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด มาตรฐาน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ตวชวด ๑............................................................................................................................................................. ๒............................................................................................................................................................

ส าหรบรายวชาเพมเตม ผลการเรยนร ๑……………………………………………………………………………………………………… ๒…………………………………………………………………………….……………………… ๓…………………………………………………………………………….……………………… ๔…………………………………………………………………………..…………………………

๒.สาระส าคญ/ความคดรวบยอด ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 11: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๐ ๓.สาระการเรยนร ดานความร ( Knowledge) …......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ดานทกษะกระบวนการ ( Process) ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ดานคณลกษณะอนพงประสงค ( Attitude ) - คณลกษณะอนพงประสงคตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 รกชาต ศาสน กษตรย อยอยางพอเพยง ซอสตยสจรต มงมนในการท างาน มวนย รกความเปนไทย ใฝเรยนร มจตสาธารณะ - คณลกษณะของผเรยน ตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง แบงปน รอบคอบ ยดทางสายกลาง - คณลกษณะของผเรยน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน อดทน ขยน รบผดชอบ เมตตากรณา อยรวมกนอยางเอออาทร ซอตรง รบฟงความเหนผอน สามคค มมนษยสมพนธ หนคณคาตนเองและผอน มสมาธ - คณลกษณะของผเรยน ตามหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล เปนเลศวชาการ สอสารสองภาษา ล าหนาทางความค ผลตงานอยางสรางสรรค รวมกนรบผดชอบตอสงคมโลก - คณลกษณะของผเรยนดานความเปนประชาธปไตย รจกหนาท มความรบผดชอบ มความยตธรรม มความเปนสวนตว อดทน อดกลน เสยสละ มจตสาธารณะ มองโลกในแงด - คณลกษณะของผเรยน โครงการเพาะพนธปญญา คดอยางมเหตผล มการวเคราะหสงเคราะห และคดเปนระบบ มงมนศกษาคนควา เรยนรแบบวจยทงในหองเรยนและนอกหองเรยน/ชมชน มความรบผดชอบและรวมกนรบผดชอบตอชมชน ประเทศชาตและสงคมโลก สามารถน าเสนอผลงานดวยความมนใจและมเหตผล มความเปนนกเรยนรอยางเขาใจตามความเปนจรง มคณธรรมและจรยธรรม ๔.ดานการ อาน คดวเคราะหและเขยน การอาน : ............................................................................ .................................................. การคดวเคราะห : ............................................................................ ............................................ การเขยน : ............................................................................................ ....................................

Page 12: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๑

๕.ดานสมรรถนะส าคญของผเรยน ความสามารถในการสอสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคด : ................................................................................................. ความสามารถในการแกปญหา: ................................................................................................. ความสามารถในการใชทกษะชวต: ........................................................................................... ความสามารถในการใชเทคโนโลย: ...........................................................................................

๖.การบรณาการ ๑.บรณาการหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

ผสอนน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการจดกจกรรมการเรยนร หลกพอเพยง

พอประมาณ.......................................................................................... มเหตผล ............................................................................................... มภมคมกนทด ............................................................................................

ผลทเกดกบผเรยนสอดคลองกบหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง จากการจด กจกรรมการเรยนร ตามหลก 3 หวง 2 เงอนไข หลกพอเพยง

พอประมาณ.......................................................................................... มเหตผล ............................................................................................... มภมคมกนทด ............................................................................................

เงอนไขความร รอบร รอบคอบ ระมดระวง เงอนไขคณธรรม ซอสตยสจรต สตปญญาขยนอดทน แบงปน

๒. บรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน การด าเนนงานตามองคประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร ๑. การจดท าปายชอพรรณไม ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๒. การรวบรวมพรรณไมเขาปลกในโรงเรยน ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๓ การศกษาขอมลดานตางๆ ล าดบการเรยนรท................เรอง.........................................................................

Page 13: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๒ ๔ การรายงานผลการเรยนร ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๕ การน าไปใชประโยชนทางการศกษา ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... การด าเนนงานตามสาระการเรยนรพชศกษา ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... การด าเนนงานตามสาระการเรยนร ๓ สาระ ๑.การเรยนรธรรมชาตแหงชวต ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๒.การเรยนรสรรพสงลวนเกยวพน ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๓.การเรยนรประโยชนแทแกมหาชน ล าดบการเรยนรท................เรอง......................................................................... ๓.บรณาการหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School)

IS 1- การศกษาคนควาและสรางองคความร (Research and Knowledge Formation) IS 2- การสอสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) IS 3- การน าองคความรไปใชบรการสงคม (Social Service Activity)

๔.บรณาการงานประชาธปไตยในโรงเรยน

การท างานเปนทมดวยหลกความเสมอภาค หลกสทธเสรภาพ หลกเสยงขางมาก ไม ละเมดสทธเสยงขางนอย มการอภปราย ถกเถยงแสดงเหตผลดวยขอมลทถกตอง แตกตางไมแตกแยก รวมมอก

กนหาขอสรปดวยหลกสนตวถ ๕.บรณาการโครงการเพาะพนธปญญา

การเรยนรดวยการคดวเคราะหบนฐานวจย การเรยนรทเกยวของกบชมชน บรณาการขามกลมสาระการเรยนร บรณาการงานประชาธปไตยในโรงเรยน

Page 14: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๓

๖.บรณาการกบอาเซยนศกษา (ระบ) ...........................................................................................................................................

๗.บรณาการภมปญญาทองถน (ระบ)

..........................................................................................................................................

๘.บรณาการขามกลมสาระการเรยนร (ระบ)

...........................................................................................................................................

๗.ชนงาน ภาระงาน ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๘. การวดและประเมนผล

หลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงาน)

วธการ เครองมอ เกณฑ

Page 15: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๔

๙.กจกรรมการเรยนร ขนเปดบทเรยน ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ขนกจกรรม ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ขนปดบทเรยน ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๐.สอ/แหลงเรยนร ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Page 16: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๕

เกณฑการประเมนความร/ทกษะกระบวนการ/คณลกษณะอนพงประสงค

รายการประเมน

ค าอธบายคณภาพ (Rubric)

ดมาก ( ๓ คะแนน )

ด ( ๒ คะแนน )

พอใช ( ๑ คะแนน )

ควรปรบปรง ( ๐ คะแนน )

ความร (K)

ทกษะกระบวนการ(P)

คณลกษณะ ทพงประสงค (A)

Page 17: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๖

บนทกหลงการจดกจกรรมการเรยนร ๑.ผลการจดกจกรรม จากการประเมนดานความร ( Knowledge) พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. จากการประเมนดานทกษะกระบวนการ ( Process) พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. จากการประเมนดานการ อาน คดวเคราะหและเขยน พบวา -การอาน นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -การคดวเคราะห นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -การเขยน นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. จากการประเมนดานสมรรถนะส าคญของผเรยน พบวา - ความสามารถในการสอสาร นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. - ความสามารถในการคด นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. - ความสามารถในการแกปญหา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..…….

Page 18: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๗

- ความสามารถในการใชทกษะชวต นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. - ความสามารถในการใชเทคโนโลย นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. - การบรณาการ -จากการประเมนบรณาการหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการงานประชาธปไตยในโรงเรยน พบวา

นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการโครงการเพาะพนธปญญา พบวา

นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการกบอาเซยนศกษา พบวา นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..…….

Page 19: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๘ -จากการประเมนบรณาการภมปญญาทองถน (ระบ) พบวา

นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. -จากการประเมนบรณาการขามกลมสาระการเรยนร (ระบ) พบวา

นกเรยนผานเกณฑประเมน จ านวน ............. คน คดเปนรอยละ……………….………. นกเรยนไมผานเกณฑประเมนจ านวน .......... คน คดเปนรอยละ…………………..……. ๒.ปญหาทพบ -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานความร ( Knowledge) เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานทกษะกระบวนการ ( Process) เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานการ อาน คดวเคราะหและเขยน เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานสมรรถนะส าคญของผเรยน เปนเพราะ .............................................................................................................................................................

การบรณาการ -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน เปนเพราะ .............................................................................................................................................................-นกเรยนไมผานเกณฑประเมนหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนงานประชาธปไตยในโรงเรยน เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนโครงการเพาะพนธปญญา เปนเพราะ .............................................................................................................................................................

Page 20: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๑๙ -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนอาเซยนศกษา เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนภมปญญาทองถน เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนบรณาการขามกลมสาระการเรยนร เปนเพราะ ............................................................................................................................................................. ๓.ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานความร ( Knowledge) ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานทกษะกระบวนการ ( Process) ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานการ อาน คดวเคราะหและเขยน ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนดานสมรรถนะส าคญของผเรยน ............................................................................................................................................................. การบรณาการ -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนหลกสตรโรงเรยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนงานประชาธปไตยในโรงเรยน .............................................................................................................................................................

Page 21: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๒๐

-นกเรยนไมผานเกณฑประเมนโครงการเพาะพนธปญญา ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนอาเซยนศกษา ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนภมปญญาทองถน ............................................................................................................................................................. -นกเรยนไมผานเกณฑประเมนบรณาการขามกลมสาระการเรยนร .............................................................................................................................................................

ลงชอ …………………………………… ผสอน

( .............................................. ) ต าแหนง ..........................................

ความคดเหนและขอเสนอแนะของหวหนากลมสาระการเรยนร ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ลงชอ ( ............................................. )

หวหนากลมสาระการเรยนร

Page 22: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

แบบนเทศ ตดตาม และประเมนผลการใชหลกสตรสถานศกษา (โครงสรางรายวชา หนวยการเรยนรและแผนจดการเรยนร)

ตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ โรงเรยน บญวาทยวทยาลย จงหวดล าปาง

ครงท นเทศ ตดตาม และประเมนผล ครงท ๑ ครงท ๒ ค าชแจง ใหคณะกรรมการนเทศ ตดตามและประเมนผลโครงการ ฯ พรอมทงผทเกยวของด าเนนการประเมนการใชหลกสตรสถานศกษาตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ ดงน

๑. ตรวจสอบองคประกอบของโครงสรางรายวชา หนวยการเรยนรและแผนจดการเรยนรโดยใชแบบประเมนในตอนท ๑-๓ ตามรายการทก าหนด แลวเขยนเครองหมาย ลงในชองระดบคณภาพตามความเปนจรง

๒. บนทกขอคดเหน/ขอเสนอแนะในการปรบปรง/แกไข เพอใหโรงเรยนน าไปใชประโยชนในการปรบปรงและพฒนาการจดท าหนวยการเรยนรและแผนจดการเรยนรตอไป การใหระดบคณภาพ คณะกรรมการฯ ใหระดบคณภาพตามทไดพจารณาตรวจสอบหนวยการเรยนรและแผนจดการเรยนรโดยเขยนเครองหมาย ลงในชองระดบคณภาพ ดงน ระดบคณภาพ ๔ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม มากทสด ระดบคณภาพ ๓ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม มาก ระดบคณภาพ ๒ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม นอย ระดบคณภาพ ๑ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม นอยทสด การแปลความหมาย คะแนนเฉลย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถง ควรปรบปรง/แกไข คะแนนเฉลย ๑.๕๑- ๒.๕๐ หมายถง พอใช คะแนนเฉลย ๒.๕๑- ๓.๕๐ หมายถง ด คะแนนเฉลย ๓.๕๑- ๔.๐๐ หมายถง ดมาก

เอกสารหมายเลข ๔

Page 23: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

ผรบการประเมน…………………………….……..วน เดอน ป ทประเมน………………………… รายวชาทประเมน.....................................................กลมสาระการเรยนร........................................... ตอนท ๑ โครงสรางรายวชา

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑. มการระบรหสวชา ชอรายวชา กลมสาระ การเรยนร ระดบชน จ านวนชวโมงและ/หรอหนวยกตอยางครบถวน ชดเจน

๒.มการวเคราะหมาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/การจดท าค าอธบาย รายวชา/การจดท าโครงสรางรายวชา/การวเคราะหตวชวดเพอ ออกแบบการเรยนร/มแผนการวดผล/ประเมนผล

๓.ชอหนวยการเรยนร นาสนใจ กะทดรด ชดเจน สอดคลองกบ สาระส าคญ/ความคดรวบยอด

๔.การจดกลมตวชวด/ผลการเรยนรในแตละหนวยการเรยนรม ความสมพนธเชอมโยงและสามารถจดการเรยนรรวมกนได

๕.สาระส าคญ/ความคดรวบยอด แสดงใหเหนแกนความรรวมถงสาระ การเรยนรของตวชวด/ผลการเรยนรในแตละหนวยการเรยนร

๖.สาระการเรยนร แสดงใหเหนดานความร ( K ) ดานทกษะ กระบวนการ ( P) ดานคณลกษณะทพงประสงค (A )

๗. ชนงาน/ภาระงานรวบยอด สอดคลอง สมพนธ ครอบคลม และ สะทอนใหเหนผลการพฒนาผเรยนตามตวชวด/ผลการเรยนรใน แตละหนวยการเรยนร

๘.การวดและประเมนผล เหมาะสมกบความยากงายของสาระส าคญ และกระบวนการเรยนรทจะใชพฒนาผเรยนตามตวชวด/ผลการเรยนร

๙.เวลาเรยน ในแตละหนวยการเรยนรเหมาะสมกบจ านวนตวชวด/ผล การเรยนร ความยากงายของสาระส าคญและกระบวนการเรยนรทจะ ใชในการพฒนาผเรยนตามตวชวด/ผลการเรยนร

รวมคะแนนการประเมน คะแนนเฉลย (คะแนนรวม/๗)

Page 24: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๓ ตอนท ๒ หนวยการเรยนร

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔

๑. มการระบรหสวชา ชอรายวชา กลมสาระการเรยนร ระดบชน จ านวน ชวโมงและชอหนวยเรยนรอยางครบถวน ชดเจนและสอดคลองกบ โครงสรางรายวชา

๒. มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด สมรรถนะส าคญของนกเรยนและ คณลกษณะอนพงประสงคมความสมพนธ เชอมโยงกน

๓. สาระส าคญ/ความคดรวบยอดและสาระการเรยนร มความ สอดคลองกบมาตรฐาน/ตวชวด/ผลการเรยนร

๔. หลกฐานการเรยนรระหวางจดกจกรรมการเรยนร ทก าหนด สอดคลองกบมาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนร การวดและ ประเมนผล และกจกรรมการเรยนร

๕. ชนงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวยสอดคลองและครอบคลมกบ มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนรทกตวในหนวย

๖. การวดและประเมนผลทก าหนดเปนการประเมนตามสภาพจรง ใช วธการทหลากหลาย สอดคลองกบมาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ ผลการเรยนร และกจกรรมการเรยนร

๗. ประเดนและเกณฑการประเมนหลกฐานการเรยนรสะทอนคณภาพ ผเรยนตามมาตรฐาน การเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนร

๘. กจกรรมการเรยนรใชรปแบบ/วธการ/เทคนคทชวยพฒนาผเรยนให บรรลมาตรฐาน/ตวชวด/ผลการเรยนร สมรรถนะส าคญของผเรยน และคณลกษณะอนพงประสงคไดอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ

๙. กจกรรมการเรยนรสามารถน าพาใหผเรยนสรางสรรคชนงานหรอ ภาระงานตามทก าหนด

๑๐.สอและแหลงเรยนรทก าหนด มความเหมาะสมกบกจกรรมการ เรยนร ผเรยน และเวลา และชวยใหผเรยนเกดการเรยนรไดด และรวดเรวขน

รวมคะแนนการประเมน คะแนนเฉลย (คะแนนรวม/๑๐)

Page 25: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

๔ ตอนท ๓ แผนจดการเรยนร

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑. มการระบหนวยการเรยนร รหสวชา ชอรายวชา กลมสาระการเรยนร ระดบชน จ านวนชวโมงอยางครบถวน ชดเจน

๒. ชอแผนจดการเรยนร นาสนใจ กะทดรด ชดเจน สอดคลองกบ สาระส าคญ/ความคดรวบยอด

๓. มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด ทกษะ/กระบวนการ/สมรรถนะส าคญ ของนกเรยนและคณลกษณะอนพงประสงค มความสอดคลองกน

๔. มาตรฐาน/ตวชวด/ผลการเรยนร จดประสงคการเรยนร สาระส าคญ/ ความคดรวบยอด สาระการเรยนร และ กจกรรมการเรยนรมความ สอดคลองกน

๕. สาระการเรยนร ครอบคลมการพฒนานกเรยนทงดานความร ทกษะ/กระบวนการ และคณลกษณะ

๖. สาระการเรยนรดานคณลกษณะ ระบคณลกษณะอนพงประสงคตาม หลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ และ คณลกษณะของผเรยนดานอนๆทเกยวของ

๗. การอาน คด วเคราะหและเขยน ระบพฤตกรรมตาม เกณฑ/ ระดบ พฤตกรรม และสถานการณ

๘. สมรรถนะส าคญของผเรยนมความถกตอง ชดเจน กะทดรด ครอบคลมประเดนส าคญของสาระการเรยนร

๙. สาระการเรยนรเหมาะสมกบเวลา วย ระดบชน พนฐานของผเรยน ๑๐. สาระการเรยนรมการจดโครงสราง ล าดบความยากงาย และความ ตอเนองของเนอหาสาระอยางเหมาะสม และมการจดเนอหาสาระให สมพนธกนในลกษณะบรณาการ

๑๑. สาระการเรยนรมความถกตอง ทนสมย เปนสงจ าเปนและเปน ประโยชนตอผเรยน เปนพนฐานในการสรางขอความรใหมหรอ ทกษะทตองการ

๑๒.หลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงาน) ทก าหนดสอดคลองกบ มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนร จดประสงคการเรยนร การวดและประเมนผล และกจกรรมการเรยนร

Page 26: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑๓. หลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงานทก าหนด) สามารถน าพาให ผเรยนสรางสรรคชนงานหรอ ภาระงานรวบยอดไดอยางม ประสทธภาพ

๑๔. มการระบวธการ เครองมอการวดและประเมนผล และเกณฑการ ประเมนทสอดคลองกบมาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนร วตถประสงคการเรยนรและกจกรรมการเรยนร

๑๕. มวธการวดและประเมนผลทหลากหลายและผเรยนมสวนรวมใน การประเมน

๑๖. กจกรรมการเรยนรมความหลากหลายและเปดโอกาสใหผเรยนม สวนรวมในกจกรรมอยางทวถง

๑๗. กจกรรมการเรยนรสามารถน าผเรยนไปบรรลวตถประสงค การเรยนรทก าหนดไวไดอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ

๑๘. กจกรรมการเรยนรสามารถน าพาใหผเรยนสรางสรรคชนงานหรอ ภาระงานทก าหนดไวไดอยางมประสทธภาพ

๑๙. สอและแหลงการเรยนรทก าหนด มความเหมาะสมกบกจกรรม การเรยนร ผเรยน และเวลา และชวยใหผเรยนเกดการเรยนรไดด และรวดเรวขน

๒๐. มขอมลเกยวกบผลการจดกจกรรม พฤตกรรมการเรยนรของผเรยน อปสรรค/ปญหา/ปจจยทมผลตอการจดกจกรรม รวมทงแนวทางใน การแกไขปรบปรงการสอนใหดขน

๒๑. การเขยนแผนการจดการเรยนร มลกษณะบรณาการ ดงน ( ) หลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ( ) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน ( ) โรงเรยนมาตรฐานสากล ( ) ประชาธปไตยในโรงเรยน ( ) โครงการเพาะพนธปญญา ( ) อาเซยนศกษา ( ) ภมปญญาทองถน ( ) ขามกลมสาระการเรยนรฯ

รวมคะแนนการประเมน คะแนนเฉลย (คะแนนรวม/๒๐)

Page 27: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

ขอคดเหน/ขอเสนอแนะในการปรบปรง/แกไข ๑) มาตรฐานการเรยนร/ตวชวด/ผลการเรยนร /ค าอธบายรายวชา/โครงสรางรายวชา

……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๒) การวเคราะหตวชวดเพอใชออกแบบหนวยการเรยนร ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๓) การออกแบบหนวยการเรยนร /สาระส าคญ/ความคดรวบยอด ………………………………………………………………………………………………………………

๔) สาระการเรยนร ดานความร /ดานทกษะกระบวนการ/ดานคณลกษณะอนพงประสงค ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๕) ดานการอาน คด วเคราะหและเขยน ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๖) ทกษะ/กระบวนการ/สมรรถนะส าคญของผเรยน ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๗) การก าหนดหลกฐานการเรยนร (ชนงาน/ภาระงาน) และการวดและประเมนผลการเรยนร ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๘) การจดกจกรรมการเรยนร ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

๙) สอ/แหลงการเรยนร ………………………………………………………………………………………………………………

๑๐) การบนทกหลงการจดกจกรรมการเรยนร ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ ………………………………… ผประเมน

( …………………………….... ) ต าแหนง ................................................... ………/………../………

Page 28: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

แบบนเทศ ตดตาม และประเมนผลการใชหลกสตรสถานศกษา ( การจดกจกรรมการเรยนร)

ตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑

โรงเรยน บญวาทยวทยาลย จงหวดล าปาง ครงท นเทศ ตดตาม และประเมนผล ครงท ๑ ครงท ๒ ค าชแจง ใหคณะกรรมการนเทศ ตดตามและประเมนผลโครงการ ฯ พรอมทงผทเกยวของด าเนนการประเมนการใชหลกสตรสถานศกษาตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ ดงน

๑. ประเมนการจดกจกรรมการเรยนรของคร โดยใชแบบประเมน ตามรายการทก าหนด แลวเขยนเครองหมาย ลงในชองระดบคณภาพตามความเปนจรง

๒. บนทกขอคดเหน/ขอเสนอแนะในการปรบปรง/แกไข เพอใหผสอน / โรงเรยนน าไปใชประโยชนใน การปรบปรงและพฒนาการการจดกจกรรมการเรยนรตอไป การใหระดบคณภาพ คณะกรรมการฯ ใหระดบคณภาพตามทไดพจารณาตรวจสอบ การจดกจกรรมการเรยนรของคร โดยเขยนเครองหมาย ลงในชองระดบคณภาพ ดงน ระดบคณภาพ ๔ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม มากทสด ระดบคณภาพ ๓ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม มาก ระดบคณภาพ ๒ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม นอย ระดบคณภาพ ๑ หมายถง ครบถวน / ถกตอง / สอดคลอง / เชอมโยง / เหมาะสม นอยทสด การแปลความหมาย คะแนนเฉลย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถง ควรปรบปรง/แกไข คะแนนเฉลย ๑.๕๑- ๒.๕๐ หมายถง พอใช คะแนนเฉลย ๒.๕๑- ๓.๕๐ หมายถง ด คะแนนเฉลย ๓.๕๑- ๔.๐๐ หมายถง ดมาก

เอกสารหมายเลข ๕

Page 29: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

ผรบการประเมน…………………………….……..วน เดอน ป ทประเมน……………………….. รายวชาทประเมน.....................................................กลมสาระการเรยนร...................................... การจดกจกรรมการเรยนร

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔

๑. การด าเนนการจดกจกรรมการเรยนร ๑.๑ การจดกจกรรมเปนไปตามล าดบกระบวนการหรอขนตอนทก าหนดไวในหนวย การเรยนร/แผนจดการเรยนร

๑.๒ กจกรรมการเรยนรมเหมาะสมกบวย ความสนใจ ปญหา ความตองการ พนฐานของ ผเรยนและเวลาส าหรบแตละกจกรรม

๑.๓ กจกรรมการเรยนรมความหลากหลาย ตอบสนองความแตกตางของผเรยน

๑.๔ เปดโอกาสใหผเรยนมสวนรวมในกจกรรมอยางทวถง

๑.๕ สาระการเรยนรทใชในการด าเนนกจกรรมการเรยนรมความยาก-งายและปรมาณท เหมาะสมกบผเรยนและเวลา

๑.๖ ชนงาน/ภาระงานทมอบหมายใหนกเรยนปฏบตมความยาก-งาย และปรมาณทเหมาะสม กบผเรยนและเวลา

๑.๗ กจกรรมการเรยนรชวยใหผเรยนสามารถเรยนรเนอหาสาระไดด และรวดเรว

๑.๘ กจกรรมการเรยนรสงเสรมใหผเรยนไดเรยนรจากการมปฏสมพนธกบเพอน ครและ สงแวดลอมอน ๆ

๑.๙ กจกรรมการเรยนรชวยใหผเรยนไดเรยนรและสรางความรดวยตนเองจนเกดความคด รวบยอดตามทก าหนดไดด

๑.๑๐ กจกรรมการเรยนรสงเสรมการคด เชน การใชค าถาม ฝกการคดวเคราะห/สงเคราะห

๑.๑๑ กจกรรมการเรยนรสงเสรมการน าความรไปประยกตใชใน ชวตประจ าวน

๑.๑๒ กจกรรมมความนาสนใจ แปลกใหม สรางสรรค และทาทายตอ ความสามารถของ ผเรยน

๑.๑๓ กจกรรมการเรยนรสงเสรมการพฒนาสมรรถนะส าคญและคณลกษณะอนพงประสงค ของผเรยน

๑.๑๔ กจกรรมการเรยนรสงเสรมการพฒนาคณธรรม จรยธรรมของผเรยน

๑.๑๕ กจกรรมการเรยนรสงเสรมวถประชาธปไตย เชน ความเปนผน า ผตาม การยอมรบ ความคดเหนของผอน ฯลฯ

๑.๑๖ ผปกครองมสวนรวมในการจดกจกรรมการเรยนร

Page 30: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

รายการประเมน ระดบคณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๒. การแกปญหาในการจดกจกรรมการเรยนร ๒.๑ มการปรบ/ประยกตกจกรรมการเรยนรเมอเผชญกบสถานการณทไมเปนไปตามหนวย การเรยนร/แผนการเรยนรทก าหนดไว

๓. การใชเวลาและการจดบรรยากาศในการจดกจกรรมการเรยนร ๓.๑ ความเหมาะสมในการใชเวลาในการจดกจกรรมการเรยนร (กจกรรมน าสการเรยน กจกรรมพฒนาผเรยน และกจกรรมรวบยอด)

๓.๒ จดบรรยากาศทางดานกายภาพ สงคม และจตวทยา ๓.๓ การจดบรรยากาศการเรยนรเออตอการพฒนาผเรยนทงดานรางกาย อารมณ จตใจ สงคม และสตปญญา

๔. สอ/แหลงเรยนร ๔.๑ สอ/แหลงเรยนรเหมาะสมกบสาระและกจกรรมการเรยนร

๔.๒ สอ/แหลงเรยนรเหมาะสมกบวย ความสนใจ และความสามารถของผเรยน ๔.๓ ผเรยนมสวนรวมในการผลตและใชสอ/จดและใชแหลงเรยนร ๔.๔ สอการเรยนรมจ านวนเพยงพอกบผเรยน ๔.๕ สอการเรยนร/แหลงเรยนรมความปลอดภยตอผเรยน ๔.๖ สอ/แหลงเรยนรชวยใหผเรยนสามารถเรยนรไดดและรวดเรวขน ๕. การวดและประเมนผลระดบชนเรยน ๕.๑ มการวดและประเมนวเคราะหผเรยนกอนการเรยนการสอน วดและประเมน ความกาวหนาระหวางเรยน และวดและประเมนความส าเรจหลงเรยน

๕.๒ มการวดและประเมนผลตามตวชวด/ผลการเรยนรทก าหนดเปนเปาหมายในแตละหนวย การเรยนร

๕.๓ มการวดและประเมนผลตามสภาพจรง ๕.๔ มการวดและประเมนผลดวยวธการทหลากหลาย ๕.๕ ใชวธการ เครองมอ และเกณฑการวดและประเมนผลทมความสอดคลองกบหลกฐาน การเรยนร

๕.๖ ผเรยนมสวนรวมในการวดและประเมนผลการเรยนร

๕.๗ น าผลการประเมนและใชการวจยในชนเรยนมาใชในการปรบปรงการเรยนการสอน

๖. ผลของการจดกจกรรมการเรยนร ๖.๑ ผเรยนบรรลตวชวด/ผลการเรยนรตามทก าหนดไว

๖.๒ หลกฐานการเรยนรของผเรยนตรงตามทก าหนดไว

รวมคะแนนการประเมน คะแนนเฉลย (คะแนนรวม/๓๕)

Page 31: Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ Ù Ò µ¦ª ... · Á° µ¦  ¢°¦r¤ µ¦ªµ  µ¦ ´ µ¦Á¦¸¥ ¦¼o e µ¦«¹ ¬µÓÖÖ

ขอสงเกตอน ๆ ในการจดกจกรรมการเรยนรในวนน ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ขอคดเหน/ขอเสนอแนะในการปรบปรง/เพมเตมในการจดกจกรรมการเรยนรครงตอไป ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ ………………………………… ผประเมน

( …………………………….... ) ต าแหนง ................................................... ………/………../………

ออกแบบและพฒนาโดย ดร.วชร เหลมตระกล ศกษานเทศก สพป.ล าปาง เขต ๑


Recommended