Transcript
Page 1: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

1

โปรแกรม Microsoft Word2007

Page 2: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

2

หนาตาใหมของ Word 2007

Microsoft Word 2007 จะมหนาตาแตกตางจาก Word เวอรช#นอ#นๆ เน#องจากมแถบเคร#องมอเพ#มข -นทา

ใหเรยกใชงานไดสะดวกมากย#งข -น สาหรบสวนประกอบของหนาจอ Word 2007 มดงน -

Page 3: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

3

เมนของ MS-Word 2007 ป ม Microsoft Office หรอป ม Office จะแสดงอยท#มมซายสดของหนาตางโปรแกรมใชสาหรบ

เปดเมนการใชงานพ -นฐาน เชน คาส#ง New Open Save Save As Print และอ#นๆ รวมถงคาส#งท#ใชปรบแตงการทางานพ -นฐานของโปรแกรม Word Options เปนตน

คาส� งหลกๆ ในปม Microsoft Office มดงน ,

• New สรางเอกสารใหม • Open เปดเอกสารเกาท#มอย • Save บนทกเอกสาร • Save As บนทกเอกสารท#เคยบนทกแลวเกบไวในช#อใหม หรอรปแบบเอกสารใหม • Print ส#งพมพเอกสาร และดเอกสารกอนพมพ (Print Preview) • Prepare รวบรวมคาส#งเก#ยวกบการเตรยมความพรอมหรอความปลอดภยใหเอกสาร

กอนนาไปเผยแพร • Send สงเอกสารไปทางอเมลหรอแฟกซ • Publish การพบลชเอกสารข -น Blog หรอข -น Server • Close ปดเอกสารหรอโปรแกรม • ป ม Word Options กาหนดคาพ -นฐานเบ -องตนสาหรบการทางานตางๆ ภายในโปรแกรม • ป ม Exit Word ปดโปรแกรม

Page 4: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

4

แทปและรบบอนของ Word 2007

แทปของ Word 2007 จะแยกกลมออกตามฟงกช#นการทางานของโปรแกรม ถาผใชตองการแทรกวตถ

หรอภาพลงในเอกสารกตองคลกแทป แทรก แลวรบบอนท#เก#ยวของกจะแสดงข -นมา เปนตน

รบบอน (Ribbon) ไดพฒนาข -นมาแทนคาส#งท -งหมดของ Word 2007 ซ#งเดมเราตองเขาไปเลอกใชผาน

เมนหลก แตในรน 2007 น -เราเพยงคลกเลอกรบบอนท#ตองการใชงานกสามารถทางานไดทนท

� หนาแรก (Home) : เปนแทปแรกของ Word 2007 แทปน -จะรวมรบบอนท#ใชงานบอยๆ เอาไว เชน การ

จดการหนาของเอกสาร รปแบบตวอกษร เปนตน

� แทรก (Insert) : แทปน -จะเก#ยวกบการแทรกรปภาพหรอเลขหนาลงในเอกสาร หรอแทรกสมการ

คณตศาสตรเพ#อใชงาน เปนตน

� เคาโครงหนากระดาษ (Page Layout) : เปนแทปสาหรบออกแบบหนาเอกสาร เชน การกาหนด

ขนาดและระยะขอบของเอกสาร การใสสพ -นหรอการแทรกสดมภ เปนตน

� การอางอง (References) : แทปน -จะรวบรวมรบบอนท#เก#ยวกบการจดหนาสารบญของเอกสาร

� การสงจดหมาย (Mailings) : รวบรวมรบบอนทางดานการสรางจดหมายเวยน ปายผนกใบปะหนา

และโทรสาร เปนตน

Page 5: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

5

� ตรวจทาน (Review) : เปนแทปท#เก#ยวกบการตรวจสอบเอกสาร เชน การตรวจสอบคาผดหรอการใส

หมายหตของเอกสาร เปนตน

� มมมอง (View) : แทปน -จะรวมการแสดงผลของโปรแกรม Word 2007 เชน การต -งคามมมองของ

เอกสารและการขยายเอกสาร เปนตน

การสรางเอกสารใหมแบบวางๆ (Blank and Recent) การสรางเอกสารใหมแบบวางๆ เปนการสรางเอกสารท#มแตหนากระดาษเปลา และไมมการจดรปแบบ

ใดๆ ซ#งจะเหมอนกบตอนท#ผ ใชไดเรยกเปดโปรแกรม MS-Word คร -งแรก มข -นตอนการสราง ดงน - 1. คลกป ม Office 2. เลอกคาส#ง New 3. เลอก Blank and Recent 4. ดบเบลคลกท# Blank document

การบนทกเอกสาร

Page 6: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

6

ตามคาเร#มตนเอกสารในชด Office 2007 จะถกบนทกไฟลในรปแบบของ XML โดยมนามสกลของช#อแฟมใหมท#เพ#ม “X” หรอ “M” เขามา โดยใช “X” ตามหลงเปนคาเร#มตน เชน .docx .pptx

เอกสารท#สรางดวย MS-Word 2007 สามารถเลอกบนทกไดหลายแบบ ซ#งข -นอยกบความตองการของผใชงาน ถาจะใชกบเวอรชน 2007 เพยงอยางเดยว กใหบนทกเปนไฟล .docx แตถาตองการใหสามารถนาไปใชงานกบเวอรชนเกาๆ กอนหนาน - กตองเลอกบนทกเปน .doc (Word 97-2003) นอกจากน -ยงสามารถบนทกไฟลในรปแบบอ#นๆ เพ#อนาไปใชงานไดหลากหลาย เชน pdf หรอ xml เปนตน ข -นตอนการบนทกเอกสารมดงน - การใสรายละเอยดของไฟลเพ�มเตม ในข ,นท� 5 มดงน ,

• ชอง Authors ใสช#อเจาของท#สรางเอกสารน - • ชอง Tags ใสขอความพเศษ เพ#อชวยในการคนหาและจดหมวดหมการนาเสนอได • ตวเลอก Save Thumbnail ใชสาหรบบนทกรปแสดงตวอยางเอกสารบนไอคอน

ไฟลดวย (ตวเลอกน -สาหรบ Windows Vista เทาน -น) ขอแตกตางของไฟล .docx และ .doc การบนทกไฟลท -ง 2 แบบ จะแตกตางกนเม#อมการนาไปใชงานดงน -

ประเภทไฟล คณสมบตท�ใชได คณสมบตท�ใชไมได

.docx ใชคณสมบตใหมท#โปรแกรมมไดทกอยาง ไมสามารถนาไปเปดกบ MSWord เวอรชนกอนหนาน -ได

.doc เปดใชงานบน MS-Word 2007 ไดสามารถจดรปแบบพ -นฐานและใชคาส#งตางๆไดตามปกตแตจะไมสามารถใชคาส#งพเศษบางคาส#งได

หากจดรปแบบดวยคณสมบตใหมใน MS-Word 2007

การบนทกช�อใหมหรอประเภทใหม

Page 7: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

7

เม#อบนทกเอกสารในรปแบบของ MS-Word (.docx) ไปแลว หากคลกท#ป ม Save หรอใชคาส#งSave โปรแกรมจะบนทกลงช#อตาแหนงเดม หากตองการบนทกลงช#อใหม ตาแหนงใหม หรอเลอกประเภทของไฟลใหม ตองใชคาส#ง Save As เพ#อบนทกและเปล#ยนแปลงคาได ข -นตอนการบนทกเอกสารในรปแบบอ#นสามารถทาไดดงน -

1. คลกป ม Office 2. เลอกการบนทกไดดงน -

3. กาหนดรายละเอยดการบนทกดงน - • เลอกตาแหนงของไดรฟและโฟลเดอรใหมท#จะบนทกไฟล • ในชอง File Name (ถาตองการ) เปล#ยนช#อไฟลใหม • ในชอง Save as Type (ถาตองการ) เลอกประเภทของไฟลใหมท#จะบนทก • ในชอง Tags แกไขใสขอความพเศษ เพ#อชวยในการคนหาและจดหมวดหมเอกสาร

4. คลกป ม Save เพ#อบนทกไฟล

Page 8: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

8

กาหนดลกษณะพเศษของตวอกษร สาหรบสตรทางเคมหรอเลขยกกาลงของวชาวทยาศาสตรหรอคณตศาสตรท#ตองการม ตวอกษรยก หรอ ตวหอย กสามารถกาหนดไดดวยการใสลกษณะพเศษใหกบตวอกษรท#ตองการ

1. ลากเมาสเลอกขอความทตองการ กาหนดลกษณะพเศษ 2. ท#แทบ Home ใหคลกเลอกปมตาง ๆ โดยละเอยดดงน -

� Strikthrough ขดสนทบขอความ � Subscript ใหขอความเปนตวหอย � Superscript ใหขอความเปนตวยก

1 ลากเมาสเลอกขอความ

2. คลกป ม Subscript

Page 9: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

9

การปรบแตงตวอกษร

หากตองการเพ#มความแตกตางใหกบขอความและเอกสารท#เปนหวขอใหญๆ หรอ ประโยคท#ตองการเนน

ใหชดเจน ดนาสนใจ สามารถกาหนดใหเปน ตวขดเสนใต ตวหนา หรอตวเอยง หรอตองการเพ#มสสนขอความให

ชดเจน กทาไดดวยการใสส ใสไฮไลทใหกบขอความเหลาน -น

การจดตาแหนงขอความ

เปนการกาหนดขอความในยอหนาใหชดดานใดดานหน#งของหนากระดาษภายในขอบเขตของ

Page 10: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

10

ขอบเอกสาร (Margins) โดยเลอกใหชดดานซาย ขวา เสมอกนท -ง 2 ดาน หรอจดแบบกระจาย ซ#งปกต เร#มแรกน -นขอความจะถกจดชดซายเสมอ แตเราสามารถจดเปนแบบอ#นได

ขยายตวอกษรข ,นตนขอความ

เอกสารจาพวกหนงสอพมพ วารสาร หรอนตยสารมกมการใชตวอกษรแรกใหมขนาดใหญ เพ#อดงดด

ความสนใจใหนาอาน ซ#งมวธทาดงน -

Page 11: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

11

ใสสญลกษณและเลขลาดบ

ขอความท#มลกษณะเรยงตอกนไปอาจทาใหยากตอการอานดงน -นสามารถ แบงแยกออกเปนขอ โดยใหปรากฏสญลกษณหรอเลขลาดบข -นมาทางดานหนาไดโดยสญลกษณจะเปนรปแบบของภาพหรอ ฟอนตตางๆสวนเลขลาดบจะมลกณะเรยงตอกนไป เชน1,2,3 หรอ A,B,C ฯลฯและยงสามารถกาหนดใหม ระดบในการเย -อง เชน 1, 1.1 ,1.1.1 ไดอกดวย

เร�มตนใสสญลกษณและเลขลาดบ

การใสสญลกษณและเลขลาดบสามารถทาไดอยางงายดาย เพยงเลอกขอความหรอคลกป มเพ#อใส สญลกษณไวกอน จากน -นจงพมพขอความตางๆ พรอมท -งกดป ม Enter กจะปรากฏสญลกษณหรอเลขลาดบข -นมา

1. ลากเมาสเลอกขอความท#ตองการใสสญลกษณหรอเลขลาดบ 2. ท#แทบ Home ใหคลกเลอกรปแบบของสญลกษณหรอเลขลาดบ โดยในท#น -เลอก Bullets

- Bullets ใสสญลกษณหนาขอความ - Numbering ใสเลขลาดบหนาขอความ - Multilevel List ใสหวขอแบบรายการหลายระดบ

Page 12: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

12

ผลลพธท#ไดจากกการใสสญลกษณและเลขลาดบ

แทรก/ลบสญลกษณและเลขลาดบ เม#อตองการแทรกเพ#อใหแสดงสญลกษณและเลขลาดบข -นมาดานหนาขอมลท#จะพมพหรอหากตองการ

ลบสญลกษณและเลขลาดบเพ#อใหกลบไปเปนขอมลปกต กสามารถทาไดดงน - แทรกสญลกษณและเลขลาดบ

ในกรณท#ตองการเพ#มขอมลโดยใหปรากฏสญลกษณหรอเลขลาดบข -นมาทางดานหนา กสามารถ

Page 13: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

13

ทาไดเพยงคลกใหเคอรเซอรกะพรบอยทงดานทายขอความและกดป ม Enter เทาน -น 1. คลกทางดานทายของขอความท#ตองการแทรกสญลกษณและเลขลาดบ 2. กดปม Enter จากน -นจะปรากฏสญลกษณและเลขลาดบเพ#มข -นมา

ลบสญลกษณและเลขลาดบ

เม#อไมตองการใหขอมลบางอยางปรากฏสญลกษณและเลขลาดบข -นมา กสามารถลบ เพ#อให

1. คลกทางดานซายของขอความ

2. กดป ม Enter

Page 14: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

14

กลายเปนขอมลปกตได ดงน - 1. คลกทางดานหนาของขอความท#ตองการลบสญลกษณและเลขลาดบ 2. กดปม * จากน -นขอความท#ใสสญลกษณและเลขลาดบใวจะกลบสภาพปกต

จดการกบสญลกษณ

หากตองการเพ#มความโดดเดนและแตกตางใหกบเอกสาร กสามารถเปล#ยนรปแบบของสญลกษณใชงานรวมถงเปล#ยนสญลกษณใหกลายเปนรปภาพไดโดยมรายละเอยด ดงน - เปล�ยนสญลกษณท�ใชงาน

สาหรบสญลกษณท#โปรแกรมกาหนดไวจะเปนรปวงกลมสดา ซงหากตองการปล#ยนสญลกษณท#ใช งานใหเปนรปแบบอ#นๆ กสามารถทาได ดงน -

1. ลากเมาสเลอกขอความท#ตองการเปล#ยนรปแบบสญลกษณ 2. ท#แทบ Home ใหคลกลกศรขางปม Bullets และเลอกคาส�ง Define New Bullet จากน -นจะ

ปรากฏไดอะลอกบอกซ Define New Bullet ข -นมา 3. คลกปม จากน -นจะปรากฏไดอะลอกบอกซ Symbol ข -นมา 4. คลกเลอกรปแบบฟอนตจากชอง Font 5. ดบเบลคลกเลอกรปแบบของสญลกษณจากทางดานลาง 6. คลกปม เพ#อยนยนคาส#ง จากน -นสญลกษณจะมรปแบบเปล#ยนแปลงไป

Page 15: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

15

Page 16: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

16

กไฟลท�หายจาก Microsoft Word 2007 วธแกไขปญหากรณไฟดบ ขอมลหาย

ใน Microsoft Word จะมคาส#งในการปองกนปญหาเหลาน -โดยการต ,งคาใหโปรแกรม Word สารอง

ขอมลอตโนมต และสามารถต ,งใหบนทกไฟลอตโนมตได? สนใจอานรายละเอยดเพ#มเตมไดท#หวขอ? แกปญหาไฟลเสย ไฟลหายใน Microsoft Word 2007 วธการกไฟลจะกรณท� 1 และ 2 มดงน ,

โปรแกรม Microsoft Word จะแสดงหนาตางทางดานซายมอ และจะแสดงไฟลตางๆ ท#ม การบนทกไว จากการต -งคาใหบนทก หรอสารองขอมลไว ใหสงเกตงายๆ วาไฟลน -คอไฟลท#ถก การสารองและกแบบอตโนมต คอ จะมขอความ AutoSaved หรอ Recovered ตอทาย วธท� 1 ต ,งสารองขอมลอตโนมต

1. เวลาเปดไฟลจะพบคาวา "AutoSaved" ตอทาย?? 2. เวลาเปดไฟลเราจะพบไฟลท#เราส#งสารองอตโนมต ซ#งจะมไฟลนามสกล .WBK (Microsoft Word

Backup Document)? 3. เลอกเปดไฟลน -และส#งบนทกแบบ Save As เปนไฟลใหมท#เราตองการ 4. แตอยางไรกตาม ขอมลท#ได อาจไมอปเดทท#สด ท -งน -ข -นกบวน เวลาท#มการเปล#ยนแปลงลาสด

วธท� 2 ต ,งบนทกขอมลอตโนมต 1. เวลาเปดไฟลจะพบคาวา "Recovered" ตอทาย 2. ใหเขาใจวาเปนไฟลท#เกดจากการต -งคาการบนทกไฟลแบบอตโนมต 3. วธการใชงานกคอการเลอกบนทกเปนแบบ Save As เปนไฟลใหมท#เราตองการ เทาน -นเอง 4. แตอยางไรกตาม ขอมลท#ได อาจไมอปเดทท#สด ท -งน -ข -นกบเวลาท#มการบนทกลาสด

สรางเอกสาร Word แบบมออาชพ

Word 2007 Templates คออะไร

Page 17: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

17

Templates คอรปแบบสาเรจรป ท#เราสามารถนามาใชงานไดทนท โดยการสรางเปนแบบฟอรม ท#เราสามารถนาขอมลของเรามาเปล#ยนจากฟอรมท#มให ทาใหเราสามารถสรางงานเอกสาร word แบบมออาชพไดอยางงายดาย อยางไรกตาม Templates ท#ใหมา อาจไมมากนกทาง Microsoft เองกไดเตรยม Templates แบบ Online ใหเราเลอก download มาใชงานไดฟร ๆ และมการแบงประเภทตางๆ ใหมากมาย ดงตวอยางน -

การเลอกใชงาน Templates

ถาเราเลอกใชงาน Templates จากหวขอ "Installed Templates" เราสามารถเลอกใชงานไดทนท แตถา

เราใชงาน Templates จาก Microsoft Office Online เราจาเปนจะตองตออนเตอรเนตและ download มากอนเร#มตนใชงาน วธใชงาน Microsoft Word Templates

1. เปดโปรแกรม Microsoft Word 2007 2. คลกป ม "Office Button" มมบนซายสด 3. คลกไอคอน New 4. คลก Installed Templates 5. รอสกคร จะไดตวอยางดานขวามอใหเลอก 6. คลกเลอก template ท#ตองการ 7. จากน -นพมพขอมลท#ตองการ ทบเพ#อเปล#ยนแปลงขอมลเปนของเรา สราง Template ไวใชเองใน Word 2007

Word Template คออะไร

Page 18: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

18

เอกสารสาหรบรปท#เราสรางข -น เชนเดยวกบแบบฟอรมตางๆ ไดแก Template ท#เปนหวจดหมาย เปนตน ไฟล Microsoft Word Templates จะมนามสกลไฟลเปน .DOTX? ซ#งจะแตกตางจากไฟลเอกสารธรรมดาคอเปนไฟลนามสกล .DOCX? เวลาใชเรยกใชงาน Template สามารถเรยกไดจากป ม Office Button จากน -นคลกคาส#ง New? สวนเวลาบนทกหรอ save โปรแกรมจะใหบนเปนไฟล DOCX เสมอ และจะไมทบในไฟล Template ทาใหเราสามารถใชงาน Template ไดตลอด วธสรางไฟล Template ไวใชงาน

1. คลกป ม Office Button 2. คลก New 3. คลกเลอก Blank Document

4. จากน -นคลกป ม Create 5. เร#ม สราง template ของตวเองไดเลย เชน การกาหนดขนาดของเอกสาร, รปแบบตวอกษร, ส หรอ

แมกระท#งใสรปภาพ Logo ในสวนของ Header เปนตน 6. เสรจแลว ใหคลกป ม Office Button เลอก Save as 7. เลอก Word Template 8. จากน -นต -งช#อไฟล Template 9. คลกป ม Save เพ#อยนยน วธ การเรยกใชงาน ใหคลกป ม Office Button จากน -นคลกป ม New และเลอกหวขอ New from

Existing? จากน -นคลกเลอกไฟล .DOTX ตามตองการ วธการจดเรยงขอมลใน Microsoft Word 2007 1. บนทกขอมลใน Microsoft Word 2007 โดยแยกแตละประโยค (ใหกดป ม Enter หลงจากหมดประโยค) 2. หลงจากบนทกตามจานวนประโยคท#ตองการจดเรยงแลว ใหคลกเมน Home 3. เลอกหวขอ Sort (สญลกษณ A-Z) 4. จากน -น จะมหนาตางช#อ Sort Text

Page 19: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

19

5. มตวเลอกยอยใหเลอกวาจะเรยงจากนอยมาหามาก (A-Z) หรอ มากไปหานอย (Z-A) 6. คลกป ม OK เพ#อยนยน

สรางสารบญอตโนมตใน Word 2007 ส�งท�ตองเตรยมการใส TOC

Page 20: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

20

1. ขอมล หรอรายงานท#พมพเรยบรอยแลว 2. การกาหนดหวขอในสารบญ ถาตองการหวขอไหน ใหคลกเลอกหวขอน -น คลกเมน Home และเลอก

Styles เปน Header 1 3. แกไขใหหวขอสารบญในหนาอ#นๆ จนกระท#งหมด

เร�มสรางสารบญ หรอ Table of Contents 1. วางเคอรเซอรในตาแหนงแรก หนาแรกของเอกสาร 2. คลกเมน References 3. คลกเลอกคาส#งยอย Table of Contents 4. คลกเลอก Automatic Table 1 5. รอสกคร โปรแกรมจะสรางสารบญใหอตโนมต รวมท -งใสหมายเลขหนาใหดวย

สาหรบการแกไข ถามการปรบปรง

1. ใหคลกท#หวขอสารบญ 2. จะมไอคอนแสดง Update Table ดานบนของสารบญ 3. ใหคลกท#ไอคอนน - จะพบหนาตางแสดงใหเลอก o Update page numbers only? ถามการเปล#ยนแปลงเฉพาะหมายเลขหนา

o Update entire table ถามการเปล#ยนแปลงหวขอสารบญ รวมท -งหมายเลขหนาดวย (ถาม) 4. รอสกคร โปรแกรมจะปรบปรงใหอตโนมต

จดแตงเอกสารในรปแบบท�เราตองการ

Page 21: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

21

สาหรบผใชงาน Microsoft Word 2007 งานเอกสารบางคร -งเราจาเปนตองแสดงในแนวต -ง หรอท#เรยกวา Portrait? บางเอกสารอาจจาเปนตองแสดงในแนวนอน หรอท#เรยกวา LandScape? แตจะทาอยางไร ถาเราตองการใหอยในเอกสารหรอไฟลเดยวกน ! ไมใชปญหาสาหรบผใชงาน Microsoft Word 2007 การปรบแตงเอกสารในลกษณะน -เปนเร#องงายๆ นดเดยว

วธปรบแตงเอกสารในแนวต ,งหรอแนวนอน

1. เปดโปรแกรม Micosoft Word 2007 2. เร#มสรางงานใหม หรอเปดเอกสารเกาข -นมากอน 3. คลกแทป Page Layout 4. คลกหนาท#ตองการเปล#ยนเปน แนวต -ง หรอ แนวนอน 5. วางเคอรเซอรใหอยหนาท#ตองการเปล#ยน 6. คลกเลอกไอคอน Orientataion จากน -นคลกเลอก Portrait หรอ? LandScape?

วธเขยนสตร สมการใน Word 2007

Page 22: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

22

Equation (สมการ) คออะไร สตรหรอสมการทางคณตศาสตร เพ#อแทนคาหรอความหมายในการคานวณ โดยจะมสญลกษณทาง

คณตศาสตร ซ#งบคคลท#วไปท#ไมเรยน หรอไมไดสนใจ คงคอนขางลาบากมากในการเขาใจ อยางไรกตาม การเขยนสตรทางคณตศาสตรในคอมพวเตอร กจาเปนจะตองใชเคร#องมอชวยในการเขยนโดยเฉพาะ สาหรบวธการเขยนสตรใน Microsoft Word 2007 มดงน - วธเขยนสตรคณตศาสตรใน Microsoft Word 2007

1. เปดโปรแกรม Microsoft Word 2007

2. คลกแทปเมน Insert 3. เลอกคาส#ง Equation (สมการ) 4. จะเหนแทป Equation แสดงเปนแทปสดทาย พรอมแสดงรายละเอยดตางๆ 5. เลอกรปแบบคาส#ง สมการ ท#ตองการ 6. ขอสงเกต จะเหนวาคาส#งตางๆ จะมชองส#เหล#ยม ซ#งเปนชองใหเตมคาท#ตองการใสลงไปทป การใชงาน

เราสามารถส#งพมพ คาส#งสมการ และ copy ไปใชงานรวมกบ Microsoft PowerPoint หรอ Microsoft Excel ไดทนท

การแบงหนาข ,นหนาใหม Word 2007

Page 23: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

23

จดแบงหนาเอกสารแบบตามใจเรา คณเคยมปญหาเวลาจดหนาเอกสารใน Microsoft Word 2007 หรอเปลา เปนท#ทราบกนโดยท#วไปวา

เวลาเราพมพเอกสาร โปรแกรม Word 2007 จะมการแบงเอกสารใหอตโนมต เราไมจาเปนตองมการเปล#ยนแปลงหรอต -งคาใดๆ แตอยางไรกตาม บางคร -ง Word กไมไดทาใหเราถกใจ หรอตรงกบความตองการของเราเลยทเดยว ดงน -น ถาตองการจะแบงเอกสารเปนหนาๆตามความตองการของเรา สามารถใชคาส#ง แบงหนาเพ#อข -นหนาใหมอตโนมตไดดวย คาส#ง Page Break วธการใชคาส�ง Page Break

1. เปดเอกสารใน Word 2007 ท#ตองการ 2. เล#อนเคอรเซอร ไปยงตาแหนงท#ตองการใหแบงหนา 3. คลกป ม Page Break (ตวแบงหนา) 4. ถาหาไมพบ ใหคลกท#แทป Insert กอน 5. แคน - โปรแกรมกจะข -นหนาใหม เพ#อแบงหนาใหอตโนมต

วธสรางตารางแบบรวดเรวใน Word 2007

Page 24: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

24

ตารางไมจาเปนตองสรางจาก Excel โปรแกรม Microsoft Word ไดเตรยมเคร#องมอในการสรางตาราง (Table) มาใหพรอมใชงานไดทนท เรา

สามารถตารางแบบรวดเรวผานทางแทปเมน Insert ไดงาย ๆ พรอมท -งกาหนดจานวนของ แถว (Row) และคอลมภ (Column) ไดทนท สาหรบข -นตอนการใชงาน มดงน - วธการสรางตารางแบบรวดเรวใน Word 2007

1. เปดเอกสาร Word 2007 2. เล#อนเคอรเซอรไปยงตาแหนงท#ตงงการสรางตาราง 3. คลกแทป Insert

4. คลกไอคอน หวขอ Table 5. โปรแกรมจะแสดงตารางใหเลอก 6. คลกเลอก โดยการลากเมาส จานวน row และ column ท#ตองการ 7. จากน -นปลอยเมาส 8. ตารางจะถกสรางใหอยางอตโนมต

ตกแตงตารางแบบรวดเรวใน Word 2007

Page 25: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

25

ตกแตงตาราง ดวยคาส�ง Design ถาคณลองคนหาแทปคาส#ง Design คณจะไมพบแทปคาส#งน - เพราะวา โปรแกรมจะทาการซอนไว แต

อยางไรกตาม เราสามารถเลอกแทปคาส#ง Design น -ข -นมา เพ#อใชสาหรบตกแตงตารางท#เราไดสรางข -นไดงายๆ เพยงแคทาตามข -นตอนดงน - วธเรยกใชแทปคาส� ง Design

1. ดบเบลคลกตารางท#เราสรางข -น

2. สงเกตวา แทปคาส#ง Design ท#แสดงใหเหนท#แทปขวามอ 3. เลอกรปแบบของส และสพ -นตามความตองการ 4. โปรแกรมจะแปลงตารางธรรมดา ใหมสสรรสวยงามตามท#ไดเลอกไว

พมพลาเบล ตดซองจดหมายดวย Word 2007

Page 26: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

26

สาหรบใกลชวงเทศกาลครสตมาสต และปใหมน - หลายๆ คนคงเตรยมพรอมสาหรบการสง ส.ค.ส. และของขวญใหกบลกคา เพ#อน ญาตสนท หรอแมกระท#งบคคลพเศษ ถงแมวาปจจบนยงคงนยมสงผาน Email แตผมวา ความรจกแตกตางกนคอนขางมาก คณเหนดวยหรอเปลา ไมวาจะดวยเหตผลใด ถาคณกาลงหาวธพมพลาเบล ดวย Word 2007 กลองทาตามข -นตอนดงตอไปน -

วธพมพลาเบลดวย Word 2007

1. เปดโปรแกรม Word 2007 2. คลกแทป Mailing เลอกไอคอน Lables 3. ในชอง "Address" ใหใสช#อทอย หรอขอความท#ตองการ

4. ในชอง "Print" ใหเลอกวา จะพมพช#อเดยวกนท -งหมด หรอจะพมพแคลาเบลดวงเดยว

Page 27: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

27

5. คลกป ม Options เพอกาหนดขนาดของลาเบล 6. คลกป ม New Document ถาตองการใหสรางเปนเอกสาร Word กอนพมพ 7. คลกป ม Print เพ#อพมพลาเบล

วธแปลงขอมลในตารางเปนขอความ

1. เปดเอกสาร Word ท#มตารางขอมล 2. คลกเลอกตาราง จะเหนแทป "Table Tools" ปรากฏข -น ใหคลกเลอก "Layout" 3. จะพบไอคอน "Convert to Text" ดานขวามอ 4. คลกไอคอน Convert to Text 5. แนะนาใหทดสอบทละคาส#ง ลองเลอก "Tabs" จากน -นคลก "OK" 6. สงเกตผลลพธท#ได

วธคานวณคาในตาราง Word 2007

Page 28: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

28

Microsoft Word 2007 สามารถบวกตวเลขได สาหรบหลายๆ คนท#ยงคงสรางตารางจาก Microsoft Excel และนาคาท#ไดมา copy ใสใน Word 2007

โปรดทราบ Microsoft Word 2007 สามารถบวกเลขไดดวยเชนกน (เวอรช#นกอนหนาน -กไดเหมอนกน) โดยมไอคอนท#ช#อวา "Formula" ซ#งจะปรากฏ เม#อเราเลอกตาราง หรอ Table ของเรา จากน -นจะมแทปพเศษแสดงทางขวามอช#อ Table Tools ใหเราคลกเลอก "Layout"

วธใชงานคาส�ง Formula

1. เปดหรอสรางเอกสารใหม และสรางตารางพรอมบนทกขอมลท#เปนตวเลข 2. คลกวางเคอรเวอรในชองท#จะแสดงผลลพธของการคานวณ 3. ในแทป "Table Tools" เลอกแทปยอย "Layout" จากน -นคลกคาส#ง "Formula" 4. จะไดหนาตาง Formula ปรากฏข -น 5. ในชอง Formula โปรแกรมจะแสดงคาส#งแบบอตโนมต เชน

o =SUM(LEFT) หมายถงการบวกตวเลขทางซายมอ มาแสดงผลลพธตามท#กาหนด o =SUM(RIGHT) หมายถงการบวกตวเลขทางขวามอ มาแสดงผลลพธตามท#กาหนด o =SUM(ABOVE) หมายถง การบวกตวเลขท -งหมดท#อยดานบน มาแสดงผลลพธตามท#

กาหนด 6. เลอก Number Format เพ#อกาหนด รปแบบในการแสดงผลตวเลข เชน ใส คอมมา ใสจดเปนตน สรางปกรายงานใน Word 2007

Page 29: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

29

สรางปกรายงาน (Cover Page) เปนคณสมบตใหมของ Microsoft Word 2007 ชวยใหเราสามารถสรางปกรายงานแบบมออาชพไดอยางายดาย ซ#งเวลาโปรแกรมสรางปกรายงานน -นโปรแกรมจะทาการแทรกใหเปนหนาแรกแบบอตโนมต

วธการสรางปกรายงาน - Cover Page

1. เปดเอกสารงาน Microsoft Word 2. คลกแทป Insert 3. เลอกคาส#ง Cover Page 4. คลกเลอกรปแบบปกท#ตองการ 5. พมพขอความบนแบบปกท#เลอกไว 6. บนทกไฟลท#สรางงานไว

หมายเหต ถาเราตองการยกเลกปกรายงาน กสามารถทาไดโดยการทาตามข -นตอนคลายกบการสรางปกรายงาน แตใหเลอกหวขอดานลางท#ช#อวา "Remove Current Cover Page" แทนเทาน -น

วธการใส Header Footer ใน Word 2007

Page 30: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

30

Header คอ ขอความหรอรปภาพ เพ#อใหแสดงในทกๆ หนาของเอกสาร ในหนาบนสดของเอกสาร เชน แสดงช#อเอกสาร แสดงหมายเลขหนา เปนตน ท -งน - เราสามารถกาหนดใหโปรแกรมแสดง Header ไดในหนาใดหนาหน#ง และทกๆ หนากจะเหมอนกน ทาความรจก Footer ใน Word 2007

Footer คอ ขอความหรอรปภาพ เพ#อใหแสดงในทกๆ หนาของเอกสาร ในหนาลางสดของเอกสาร เชน แสดงช#อเอกสาร แสดงหมายเลขหนา เปนตน ท -งน - เราสามารถกาหนดใหโปรแกรมแสดง Footer ไดในหนาใดหนาหน#ง และทกๆ หนากจะเหมอนกน

วธการใส Header Footer ในเอกสาร Word 2007 1. เปดเอกสาร Word 2007 ท#ตองการในขอความ 2. ดบเบลคลกท#ดานบนสดของเอกสาร จะมขอความ "Header" แสดงอย หรอ 3. ดบเบลคลกท#ดานลางสดของเอกสาร จะมขอความ "Footer" แสดงอย หรอ 4. พมพขอความท#ตองการลงไป 5. เม#อพมพเสรจแลว ใหคลกท#บรเวณเน -อหาในเอกสาร เพ#อยกเลกการแกไขสวน Header

หรอ Footer การรกษาความปลอดภยใหเอกสาร (วธใส Password ในเอกสาร)

Page 31: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

31

วธการในการใส Password ของเอกสาร เพ#อปองกนคนอ#นๆ เขามาเปดไฟลโดยท#เรามไดอนญาตไดอยางงายๆ

1. เปดโปรแกรม Microsoft Word 2. หลงจากสรางงานเปนท#เรยบรอยแลว และพรอมท#จะบนทก 3. ใหคลกป ม Office Button (สญลกษณ Office อยมมบนซาย) 4. เลอกคาส#ง Save As 5. คลกคาส#ง Tools (ดานลางของหนาตาง Save As) เลอกเมน General Options

6. คลกเลอกใส Password o Password to open - ใสรหสผานกอนเปดใชไฟล o Password to modify - ใสรหสผานกอนแกไข o Ready-only Recommended - ใหเปดดไดอยางเดยว แกไขไมได

7. คลกป ม OK และเลอก ต -งช#อไฟลท#ตองการ 8. กดป ม Save อกคร -ง เพ#อยนยน

วธใสรปภาพใน Microsoft Word 2007 คาส#งในการใสรปภาพจากหวขอเมน insert และเลอกเมนยอย Pictures ในแถบ Illustrations

1. เปดเอกสารท#ตองการ 2. คลกเมน Insert 3. คลกเลอกแทป Illustrations 4. คลก Pictures 5. เลอกโฟลเดอรท#เกบรปภาพ เชน โฟลเดอร My Pictures เปนตน 6. คลกเลอกรปภาพท#ตองการ จากน -นคลกป ม Insert 7. รปภาพจะถกแทรกในเอกสารท#เราตองการ

ทปการปรบแตงรปภาพดวยเคร�องมอ Pictures Styles

Page 32: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

32

1. คลกรปภาพท#ตองการปรบแตง 2. จะสงเกตเหนเมนดานบนเปล#ยนไป จะเหนแทป Format ถกแสดงข -น และมคาส#งตางๆ

ใหเราเลอกแกไขไดใน Picture Styles 3. ลองคลกเลอกรปภาพท#ตองการ จะเหนวารปภาพของเรากถกปรบเปล#ยนดวยเชนกน

ปรบแตงภาพเปนรปทรงตางๆ นอกเหนอจากการเลอกใสรปภาพตางๆ และปรบแตงดวยคาส#ง Pictures Styles เรายงสามารถนา

รปภาพตางๆ ท#เราตองการมาเปล#ยนเปนรปทรงตางๆ ไดอกดวย เชน รปหวใจ รปสามเหล#ยม รปดาว เปนตน ซ#งเปนคาส#งยอยของ Picture Styles น#นเอง วธการใสรปทรงตางๆ ใหรปภาพ

1. คลกเปดเอกสาร

Page 33: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

33

2. คลกเมน Insert 3. เลอก Pictures 4. คลกเลอกรปภาพท#ตองการ 5. คลกท#รปเพ#อเปนการเลอกรปภาพท#ตองการ เพ#อเปนการเลอกคาส#ง Picture Styles 6. เลอกคาส#ง Picture Shape (ถาขวามอบน) 7. เลอกรปทรงตางๆ ตามความตองการ 8. สงเกตผลท#เราเลอก จะถกเปล#ยนเปนรปทรงท#เราเลอกเชนกน

ปรบแตงรปภาพ 3 มตใน Microsoft Office 2007 นอกเหนอจากการปรบแตงภาพตนฉบบ ดวย Pictures Shapes แลว จดเดนอกอยางหน#งในการปรบแตง

รปภาพน#นคอ 3D Rotation (การหมนภาพแบบ 3 มต) รวมท -งการปรบแตงภาพ 3 มต วธการใชงาน 3D Rotation

1. คลกเลอกรปภาพท#ตองการ 2. คลกเลอก Pictures Effects 3. คลกเล#อนเมาสไปท# 3D Rotation (เพ#อหมนภาพ) 4. คลกเลอกรปแบบท#ตองการ วธการใชงาน 3D Effects จาก Shapes

1. คลกเลอกเมน Inserts 2. คลกหวขอ Illustrations คลกหวขอ Shapes 3. คลกเลอกรปแบบท#ตองการ 4. คลกลากและวางท#หนาเอกสาร จะไดรปแบบท#ตองการ เชนรปสามเหล#ยม เปนตน 5. คลกภาพท#สรางข -น จากน -นคลก 3-D Effects 6. คลกเลอกรปทรงท#ตองการ

SmartArt คออะไร

Page 34: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

34

SmartArt หรอเรยกอกอยางหน#งวา Diagram คอการแสดงขอมลในรปแบบของรปภาพหรอ กราฟฟก ท#มลาดบข -นตอน เปนการแสดงความสมพนธของขอมล ทาใหสามารถเขาใจไดงายย#งข -น และดวยรปแบบของSmartArt ใน Microsoft Office 2007 ท#มความแปลกตา แตกตางจากความสามารถของรนกอนๆ มาก ทาใหเราสามารถสรางเอกสารหรอขอมลเพ#อนาเสนอไดโดดเดนมากย#งข -น SmartArt แบงออกไดเปนประเภทตางๆ

• List หรอ รายการ • Process หรอ กระบวนการ หรอ workflow • Cycle หรอ วงกลม แสดงความสมพนธท#ตอเน#องกน • Hierarchy หรอ ลาดบช -น เชน แผนผงองคกร (Organization Chart) • Relationship หรอ ความสมพนธ และขดแยงกน • Matrix หรอ เมทรกซ? แสดงความสมพนธของกลมขอมลยอย • Pyramid หรอ พระมด แสดงลาดบช -นของขอมล จากบนลงลาง หรอจากลางสบน

Page 35: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

35

วธการใชงาน SmartArt 1. เปดเอกสารดวย Microsoft Word, Excel หรอ PowerPoint 2. คลกแทปเมน Insert 3. คลกเลอกหวขอ SmartArt

4. คลกเลอกรปแบบท#ตองการ 5. SmartArt จะสรางใหอตโนมตในเอกสารของเราทนท 6. ปรบแตงขอความตามตองการ

สราง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007

Page 36: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

36

ตามลาหาคาส�ง Organization Chart การสราง Organization Chart หรออาจแปลเปนไทยวา แผนผงองคกร เปนอกหน#งความสามารถท#มมา

ใน Microsoft Office เวอรช#นเกาๆ แลว แตวนน -เราจะพาไปแนะนาวาอยในสวนไหนของ Microsoft Office 2007 พรอมแนะนาวธการใชงานดวยวา มอะไรเดดๆ กวาเวอรช#นเกา

วธเรยกใชคาส�ง Organization Chart

1. เปดเอกสารท#ตองการ 2. คลกเมน Insert 3. คลกไอคอน SmartArt

4. เลอกหวขอ Hierarchy 5. คลกเลอกรปแบบของผงองคกรท#ตองการ 6. คลกท#รป จากน -นพมพขอความท#ตองการไดทนท 7. ถาตองการเพ#มเตมผง ใหคลกท# Add Shape ดงภาพประกอบดานบน

o Add Shape After - เพ#มผงดานหลง o Add Shape Before - เพ#มผงกอนหนาน - o Add Shape Below - เพ#มผงดานลาง o Add Shape Assistant -?เพ#มผงผชวย (ดานขาง)

วธปรบแตงสสรรใน Organization Chart

Page 37: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

37

1. คลกเลอก Organization Chart?เพ#อใหแทป Design แสดงออกมา 2. ท#แทป Design คลก Change Colors 3. คลกเลอกรปแบบตามตองการ

วธปรบแตงรปแบบของ Organization Chart

1. คลกเลอก Organization Chart เพ#อใหแทป Design แสดงออกมา 2. ท#แทป Design คลกรปสามเหล#ยมหวลง "More" อยท#มมขวาลาง ของ SmartArt Styles 3. คลกเลอกรปแบบท#ตองการ (มรปแบบท#เปน 3 มตดวย)

สรางขอความศลป ดวย WordArt

Page 38: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

38

สาหรบขอความในสวนหวหรอหากตองการเพ#มความโดดเดนใหกบขอความบางสวนมากย#งข -น ก สามารถใช WordArt หรอท#เรยกวาขอความศลปเขามาแทนไดโดยโปรแกรมไดเตรยมรปแบบของ WordArt ไวใหใชงานมากมายและเม#อสรางเสรจเรยบรอยแลว ยงสามารถปรบเปล#ยนรปแบบ รปทรง สพ -น เสนขอบรวมท -งใสเงา และกาหนดใหมลกษณะเปน 3 มต เร�มตนสรางขอความศลปดวย WordArt

การสรางขอความศลป WordArt สามารถไดอยางงายดาย เพยงเลอกรปแบบและพมพขอความ ท#ตองการลงไปน -น หรอหากมขอความอย แลวตองการเปล#ยนใหเปน WordArt กสามารถทาไดเชนกน

สราง WordArt ใหม โดยปกตการสราง WordArt จะคลกใหเคอรเซอรกะพรบ ณ ตาแหนงท#ตองการกอน จากน -นจง

คลกป ม WordArt และเลอกรปแบบท#ตองการ ขอความท#พมพไวกจะสวยงามแตกตางไปจากเดม 1. คลกใหเคอรเซอรกะพรบ ตาแหนงท�ตองการสราง WordArt 2. ท#แทบ lnsert ใหคลกปม WordArt และเลอกรปแบบของ WordArt จากน -น

ไดอะลอกบอกซ Edit WordArt Text ข -นมา 3. กาหนดรปแบบตวอกษร เชน ฟอนต ขนาด ตวหนา ตวเอยง ไดเหมอนกบขอความปกตท#วไป 4. พมพขอความท�ตองการลงไปในชอง Text 5. คลกปม เพ#อยนยนคาส#ง จากน -นจะปรากฏ WordArt ข -นมาบนตาแหนง

พมพซองจดหมายดวย Word 2007

Page 39: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

39

วธพมพช�อท�อยลงซองจดหมาดโดยตรง ซองจดหมาย เวลาตองการเขยนช#อ ท#อย บางคนกใชปากกาเขยนโดยตรง บางคนกอาจพมพลงบน ลาเบล (สตกเกอร) กอนและนามาแปะลงบนหนาซองจดหมาย แตอยางไรกตาม Microsoft Word 2007 หรอเวอรช#นกอนหนาน - กมความสามารถพมพช#อทอย ลงบนซองจดหมายไดโดยตรง ซ#งมข -นตอนส -นๆ ไมยงยากดวย ถาสนใจ กลองทาตามข -นตอนท#จะกลาวถงตอไปน -

วธพมพช�อท�อยลงซองจดหมายดวย Word 2007

1. เปดโปรแกรม Microsoft Word 2007

2. ท#แทป Mailings คลกเลอกหวขอ Envelopes 3. ในชอง Delivery address ใหใสช#อท#อยของผ รบ

4. ในชอง Return Address ใหใสช#อท#อยผ รบ

Page 40: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

40

5. คลกป ม Options เพ#อเขาไปกาหนดขนาดของซองจดหมาย พรอมสามารถปรบเปล#ยน

ขนาดของตวอกษร ไดโดยตรง

6. ถาตองการแสดงในเอกสาร Word ใหคลกป ม "Add to Document"

7. จากน -นกส#งพมพตามปกต

Footnote ใน Word 2007 คออะไร

Footnote หมายถง คาท#ใชสาหรบขยายขอความหรอคาใดๆ เพ#อเปนการอธบายเพ#มเตม

ในโปรแกรม Microsoft Word 2007 มคาส#งชวยในการใส Footnote งายๆ เพยงทาตามข -นตอน

ดงตอไปน -

วธการใส Footnote ใน Word 2007

1. เปดโปรแกรม Word 2007

Page 41: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

41

2. เปดไฟลเอกสารท#ตองการใส Footnote

3. คลกท#คาท#ตองการใส Footnote

4. คลกแทป Reference

5. คลกคาส#ง Footnote

6. โปรแกรมจะเล#อนบรรทดมาท#ดานลางสดของเอกสาร และจะมหมายเลขกาหนด

Footnote ใหอตโนมต

7. พมพคาอธบายเพ#มเตมตามตองการ

สรางจดหมายเวยนใน Word 2007

เคยไหมท#เราจาเปนจะตองสงจดหมายถงลกคาหลายๆ คน โดยมเน -อหาในจดหมายเหมอนกน ยกเวนช#อ

และท#อยลกคา ถาคณยงไมเคยใชคาส#งในการสรางจดหมายเวยนหรอ (Mail Merge) คณคงใชวธแกไขและพมพ

ช#อลกคาทละช#อในจดหมาย และส#งพมพ และถาม

หลกการการใชคาส�ง Mail Merge

1. เร#มตนดวยสรางจดหมายตนฉบบข -นมากอน (โดยเวนในตาแหนงของช#อ/ท#อย หรอรายละเอยดอ#นๆ ท#ตองการใสเพ#มเตม) ใน Word 2007 2. สรางไฟลขอมลอกไฟลหน#ง แนะนาใหสรางจาก Excel 2007 จะดกวา เพราะกรอกขอมลไดงายด

Page 42: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

42

3. เรยกคาส#ง MailMerge เพ#อดงขอมลจาก Excel 2007 มาใสใน Word 2007 โดยจะมการ กาหนดหวขอของแตสวน (Field) เชน สวนช#อ ใหต -งช#อ "Name" สวนท#อยใหต -งเปน "Address" เปนตน 4. ส#งพมพและแสดงผลลพธ

วธการใชคาส�ง Mail Merge

1. เร#มตนสรางจดหมายเวยน Word 2007 บนทกไฟลไว 2. สรางไฟลขอมลจาก Excel 2007 บนทกไฟลไว 3. กลบมาท# Word 2007 คลกเลอกแทป Mailings คลกไอคอน "Start Mail Merge" 4. คลกเลอก Letters 5. คลกไอคอน "Select Recipients" เลอก "Use Existing List" 6. เลอกท#อยท#เกบไฟล Excel 7. จะมหนาตางใหเลอกวาจะเลอก Sheet ไหน (ปกตกนาจะเปน Sheet1) คลกป ม OK 8. คลกป ม "Insert Merge Field" จะเหนวามใหเลอกเปน Name, Address 9. วางเคอรเซอรในตาแหนงท#ตองการ เลอก Name ในหวขอ เรยน จะมคาวา "<<Name>>" ซ#งเราเรยกวา "Field Name" แสดงใหเหน 10. ทดสอบผลลพธโดยคลกไอคอน "Finish & Merge" และเลอกคส#ง "Edit Individual document" เลอก "All" 11. โปรแกรมจะแสดงหนาเอกสารใหมท#มการรวมช#อของลกคาใหอตโนมต

Page 43: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

43

การแทรกหมายเลขหนา

ไปท�แถบเคร�องมอ Insert แลวเลอก Page Number

Page 44: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

44

Page 45: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

45

Page 46: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

46

Page 47: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

47

Page 48: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

48

การแทรกหมายเลขหนา ใน Word 2007

หากตองการพมพงานกาหนดเลขหนาใหกบเอกสาร ใหใชแทบแทรก ป มคาส งหมายเลขหนาของกลมหว

กระดาษและทายกระดาษ ซ งจะมเมนยอยออกมาใหเลอก โดย Word จะใหพมพแทรกลงในเขตพ0นท หวกระดาษ

และทายกระดาษท ไดมการต 0งคาหนากระดาษไวแลว ไมไดใชในพ0นท งานปกตท เราพมพงานอย และจะใหแสดง

หมายเลขในหนาแรกหรอไมกได

การแทรกหมายเลขหนา

การเลอกตาแหนง การจดตาแหนง และรปแบบหมายเลขหนา

Page 49: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

49

รปแบบหมายเลขหนาท สามารถใหหนาแรกเร มตนท หนาท เทาใดกได

แตถาตองการพมพขอความท หวกระดาษและทายกระดาษดวย เราจะใชแทบมมมอง\หวกระดาษและทาย

กระดาษ Word จะใหพมพแทรกลงในเขตพ0นท หวกระดาษและทายกระดาษ โดยใชแทบเล อนตาแหนงพมพได 3

แทบ คอ ชด ซาย ก งกลาง และชดขวา พรอมกนน0Word 2007 ไดเตรยมแทบบรบทออกแบบใหปรบแตงอกดวย

เขตพ0นท การพมพงานในหวกระดาษและทายกระดาษ และแทรกหมายเลขหนา

แทบบรบทออกแบบของการพมพหวกระดาษและทายกระดาษ

Page 50: โปรแกรม Microsoft Word2007¹‚ปรแกรม Microsoft.pdf · ปุ่ม Microsoft Office หรือ ปุ่ม ... หรือภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป

50


Recommended