Transcript

MINISTERUL DEZV OLTARII REGIONALE $I LOCUINTEI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

"*

+D tizAgreffi,ent Tehnic016-03/337-2009o'[email protected]" COFRAJE PIERDUTE DIN NBOPOR, TIP COFFRAGE PERDU EN NEOPOR, TYPE "[email protected]" LOST NEOPOR FORMWORK' TYPE "[email protected]" VERLOREN VERSCHALUNG AUS NEOPOR, TYP o'[email protected]" Cod:2.80

KNAUF PACKHunguryKft PR.ODUCATOR:Bakonyu. 6 II-8000 Szdkesfehdrvdr, -03 2; Fax: 22/5I 2-03 6, 22/5I 2-03I 0, 22/5I 2-03 Telefon: 22/5I 2 3, 22/5I 2-03

TITULAR AGREMENTTEHNICz ESPNEO Epitfetemgydrtd Zrt.Hermina ilt l7 I146 Budapesta, Telefon/fax : I /47 I -9629 (continuarea in Capitolul 4 Anexe)

ELABORATOR AGREMBNT TEHNIC: ICECON S.A. Bucuregti Institutul de Cercetiri pentru Echipamentegi Tehnologiiin Construcfii. $os. Pantelimon266, Sector2, CodpoStal021652,CP 3-33. Fax: +40-21255.14.20. Tel: +40-21 255.A7.34; acusticd,proteclii Grupa specializati nr 3z ,,Proteclii lafoc, termotehnicd, " hidrofuge Si tnvelitori .nu,mi,ai tnsolit de AWZUL Prezentul agrementtehnic este valabil pdnd lu data de 31.12.2012 nu loc de certiftcat de Constructii Permanent,p,entru Tehnic al Consiliului TEHNIC {i line calitate.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII"Proteclii la Grupa Specializatdnr. 3 foc, termotehnicd,acusticd,proteclii hidrofuge Si tnvelitori" din cadrul Institutului de Cercetdri pentru Echipamenteqi Tehnologii tn Construclii ICECON S.A, analizdnd documentalia de solicitare de agrementtehnic prezentatd defirma S.C. ERGOND'TUR referitoare la ,,COFMJE S.R.L., Gheorgheni Si inregistratd cu nr. 9.09.022.016/30.09.2009, PIERDUTE DII{ NEOPOR, TIP [email protected]" realizate de KNAUF PACK Hungary Kft., (Ingaria, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 016-03/337-2009, in conformitate ctt documenteletehniceromdneStioferentedomeniului de referinld, toate valabile la aceastadatd.

I. Definirea succintd- elementunghiular cu ajutorul cdruia pot fi realizali perel^i la unghiuri de racordare diferite de 90u. Lungimea a doud elemente tmbinateestede 750 mm: - elementde inchidere cu ajutorul cdruia se poate limita lungimea elementului curent Si se poate rezolva inchiderea elementelor la capdtulperetelui, la racorduri sau la goluri; - element pentru buiandrug, cu partea inferioard tnchisd, care se monteazd deasupra golurilor de u1i gi ferestre. Realizeazd o izolare /drd punte termicd deasupra golurilor. Lungimea elementului este de 1000 mm. Este necesar sd se prevdd armdturi in buiandrugi; - elementpentru centurd, lungime 1000 mm. Este necesar sd se. prevadd armdturi tn centurd. Pentru imbinare pe orizontald capetele produselor se termind cu lambd respectiv uluc, iar pentru cea verticald cu amprente bazatepe acelaqiprincipiu. Elementele [email protected] pentru acoperis sunt executatetot din NEOPOR. Elementul de acoperis [email protected] se executdcu dimensiunide 1345 x 1030 x 170 mm Si are ldcasuri Si nervuri, create special pentru fixarea liglei respectiv pentru tmbinare (Figura 2, Cap. 4, Anexe). Acesta se fixeazd pe cdpriorii Sarpantei acoperisului Ei asigurd tn acelaqi timp fixarea liglelor, etanseitatea gi izolarea termicd a acoperisului, elimindnd Sipcile Si folia deproteclie de sub ligle. Pere{ii se pot finisa lq exterior, cu tencuieli subliri pe bazd de ciment,piatrd sau cdrdmiddPtgina 2 din 12

1.1. Descrierea succintd Produsele, fabricate de KNAUF PACK Hungary Kft din Ungaria, sunt cofraie pierdute din NEOPOR care au rolul de cofraj pentru betonul proaspdt Si rol de termoizola[ie a pere{ilor Si acoperisurilor lo care se utilizeazd. Elementele curente de cofraj pentru pereli din NEOPOR sunt realizate din doud panouri aflate lo o distanld de 150 mm tntre ele, cu nervuri interioare, de legdturd. Panourile elementelor de cofrai sunt realizate din NEOPOR de culoare gri, clt 29,5 kg/m' Si densitatea de 24 conductivitatea termicd (A) de 0,03 WmK. indtyimea panourilor este de 250 mm iar grosimea de 50 mm la faya interioard Si 50, 100, I50 sau 200 mm lafalo exterioard. Grosimeaperetelui de beton care se toarnd este tn acesteelemente fixd, de I5 cm. Elementele [email protected] au ind$imea de de 250 mm, 300 mm, 350 250 mm iar ldYimea mm Si 400 mm. Cu ocesteproduse sepot realiza pere\i plani, interseclii, colluri, capete libere, precum Si buiandrugi/centuri tn zona de rezemare a planseelor. Tipurile de elemente [email protected], pentru pereli, prezentate in Figura I, Cap. 4, Anexe, sunt: - elementcurent,lungime 1000 mm,' - elementde capdt, lungime 500 mm; - elemente de coll, lungimea laturilor, pe exterior, de 350 mm respectiv 500 mm. Se executdelementede dreapta Si de stdnga;AT 016-03/337-2009

decorativd Si ctt lemn ior la interior cu gipscarton, tencuieli de ipsos, var sau ciment, foiantd Si alte finisaie decorative. Se recomandd utilizarea de plase din fibre de lilor. sticld pentru armarea tencuie de I m3Si tn baloturi sunt ambalate Produsele sunt tnvelite tnfolie de plastic. 1.2. I dentfficarea pro duselor Fiecare ambalaj de produse are etichetdpe care se specificd, in limba romdnd:

- denumireaqi marcafabricantului; - numdrul $i data lotului defabricalie; - dateprivind tipul, dimensiunile, numdrul de elemente; - condilii de transport, depozitare Sipunere in operd; - aten{iondri riscuri; - instrucliuni depunere tn operd; - viza organului de control tehnic al calitdyii.

2. Agrementul Tehnicin utilizare de Domeniile 2.1 co nstr uc(ii, ac c ep tate Elementele [email protected] pentru pereli se utilizeazd la realizarea cofrajelor pentru pereli portanli sau neportanli, din beton Si beton armat, la clddiri civile, social-culturale, la construclii industriale /drd poduri rulnnte, etc, tn condiliile respectdrii prevederilor din reglementdrile tehnice romdneStiin vigoare. Produsele rdmdn in operd Si dupd turnarea betonului Si tndeplinesc rolul de izolalie termicd a perelilor. Nervurile interioare se utilizeazd Si la pozilionarea barelor de armare. Elementul de acoperis [email protected] se utilizeazd ca suport temoizolant, etan;, pentru tnvelitorile din ligld la acoperisuri^cuSarpantd de lemn cu panta de 22-45'. Produsul tndeplineSte,in acelas timp, rolul Sipcilor de fixare a liglei, a foliei de proteclie de sub ligle Si a izola{iei termice a acoperiqului. Produsele [email protected] nu se pot utiliza la incdperi in care temperatura este mai mare de 6OUC. in cazul agdldrii pe pereli a unor obiecte grele (echipamente, mobilier, centrale termice de apartamentelc ) acestease fixeazd de miezul din beton. In cazul agdldrii unor obiecte uqoare se utilizeazd dibluri speciale pentru polistiren sau gipscarton. Beneficiarul va fi informat osupra modului de fixore (agdlare) a obiectelor de pereli. Produsul se aplicd numoi urmore a unui proiect de execulie tntocmit cu respectarea legii l0/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile Si completdrile ultertoare Si a reglementdrilor tehnice tn vigoare.

2.2.Apreciere asapraprodusului 2.2.1. Aptitudineode exploatareProdusele tndeplinesc cerinlele din Legea nr. l0/1995, modificatd cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea tn construclii, tn ceea ce priveSte: . Rezistentdmecanicdsi stabilitate Produsele nu influen[eazd rezistenla gi stabilitatea generald a clddirii. . Securitateala incendiu Produsele sunt realizate din NEOPOR care se tncadreazdin clasa de reac{ie lafoc E (C). ' Igiena, sdndtatesi mediu Materialele compqnente ale produselor nu conlin substanle nocive sdndtdlii oamenilor sau care dduneazdmediului. Acestea nu sunt toxice sau poluante, nu degajd noxe, nu sunt radiooctive Si nu sunt cuprinse tn lista noxelor cancerigenesou potenyial cancerigene,conform Ordinului Ministerului Sdndtd[ii nr. 9 ] /2 002. . Siguranld tn exploatare Produsele puse tn operd nu prezintd riscuri de accidente pentru utilizatori, tn domeniile de utilizare acceptate. . Proteclia impotriva zgomotului Indicele de izolare acusticd a perelilor realizali cu acest produs este tn funclie de grosimea panoului exterior al cofrajului Si este cuprins tntre 45 Si 54 dB. . Economiade energie{i izolare termicd Produsul asigurd o izolalie termicd foarte bund la perelii lo care se utilizeazd, atdt prin caracteristica de izolare termicd a materialului. cdt Siprin grosimea totald.Pagina 3 din 12

AT 01G03/337-2009

- rdcirea, cdteva secunde, gi mutarea Coeficientul de transfer termic (transmitanla elementelortntdrite de NEOPOR de pe linia de teriicd ,,U") al peretelui realizat cu elemente " de cofrai [email protected] are valoarea cuprinsd fabricalie; - ,rrrpyionarea Si etichetareaproduselor; de tntre"0,i0 W/m2Kqi 0,12 Wm'K tn funclie - intioducerea produselor finite in depozitul grorf*,ro peretelui exterior al elementului de fabricii; cofraj. pdstrarea (,,odihnirea") produselor tn Utitizareaprodusului contribuie la economii depozit cel Pulin 30 de zile' importanti de combustibil sau energie Controlul calitdfii electricd consumate pentru tncdlzirea Controlul intern al calitdlii se executd duPd clddirilor la care se utilizeazd' procedurile de control ale producdtorului Furnizorul osigurd, prin calcul, rezistenla integrate tn sistemul de management al transfer termic conform minimd la calitdtii. normativelorC I 07-2005' Controlul cqlitdlii se executd de-a lungul pi (Jiabilitate) Durabilitate 2.2.2 tntregului Proces de fabricalie qi cuPrinde intrelinere controlul materiei prime, o Procesului Catitaiea materialelor utilizate pentru cofraie tehnologic de execulie Si controlulProdusului asigurd o bund comportare tn timp a acesteia' de finit. 'La Diata de viald uit, o"naSi cu durata recep{ia materiei prime (granula de exploatare a clddirii, in condilii de utilizore (cel polistirei BASF Neopor 2400) se verifi'cd normald, tn limitele domeniilor specificate existenla certificatului de conformitate a oni). 50 pulin 'Piodusul emis deProducdtor' -in nu necesitd intrelinere suplimentard produsului, cursul procesului tehnologic de fabricalie' pentru construc{ii' infunclie de celeiprevdzute care "rpiindt mai multe etape, se verfficd destinalia acestora. control prin tehnologici, in parameirii Producdtorul acordd o garanlie de I0 ani oPerd automatizat,dimensiunileSi amprentele' tn unei Puneri condiYiile se verificd abaterile recomanddrilor sale Si unei La produsele finite corespunzdtoare diminsionale, aspectul, forma, densitatea' exploatdri normale. rezistenla la compresiune lo o deformalie de 2.2.5. Fabricalia si controlal' termicd' de 10% Ei conductivitotea Produsele [email protected] sunt fabricate executd de cdtre se HungarY Kft'' din Controlul extern PACK KNAUF fir*o localitatea labor atoar e de specialitate neutre, acreditate' din in Ungaria fabrica Producdtorul, KNAUF PACK Hungary ffi'' Szdkesfehdrvdr. din (Jngaria are implementat un sistem de Fabrilarea se face in instalalii de preparare *onogi*rnt al calitdlii conform MSZ EN ISO performante, specifice realizdrii acestor 'produrn, estecertificatde BT Gydr' Sistemul ,orc oiigurd realizarea produsului la 900l;2001. certfficatnr. 25177din 04'02'2008' parametrii ceru{iPentru acesta' 2.2.4. Punerea tn oPerd din Elementele de cofroi se realizeazd de Acest produs se pune tn operd /drd dificultd|i NEOPOR, tn tipare tncdlzite' materialul particulare tntr-o lucrare de precizie normald' bazd utilizat fiind granula de polistiren BASF efectuatd cu personal calificat, tn condrtiile Neopor 2400. iespectdrii prevederilor de punere tn operd Fazele principale ale tehnologiei de realizare date deProducdtor. a produsului sunt urmdtoarele: operd seface pe baza unui proiect -ipu*orra primard o granulelor depolistiren' Punerea tn de proiectanli de a volumului de 20-50 ori' de execulie elaborat realizdnd o creStere specialitate, respectdnd instrucliunile d1 rezultdndun material cu celule inchise; qi Prevederile. Previzute - turnarea spumei de polistiren tn tipare montai regtementdritor tehnice specifice executdrii incdlzite, tnciise Si ^spumareacomplementard luirdrilor de izolalii termice Si a luudrilor din cu abur de I l0-120'C; betonsi beton armat' pagina 4 din12AT 016-03/337-2009

Peretii realizali cu elementele de cqfrai [email protected] nu necesitd fundalii speciale, cofrajele se pot executa pe fundaliile tradiyionalepentru ziddrie de cdrdmidd. Este important ca tnaintea tnceperii execuliei peretelui sd se verifice dimensiunile geometrice,cotele Si planeitateafundaliei. sd se verifice dacd s-au executat Deasemenea lucrdrile de izola{ii hidrofuge. Se recomandd ca tndllimea de nivel a Jiecdrei laturi a clddirii care urmeazdafi executatd,sd fie multiplu de 5 cm Si dacd sepoate, de 25 cm. Etapeleprincipale ale montajului cuprind: - trasareaperelilor; - fixarea cotei primului rdnd, cu precizia de I mm. cu metodeleclasice utilizate la ziddrie; - pozarea primului rdnd de cofraie tncepdnd cu un elementde coll, verificareaalinierii qi montarea armdturilor de la rdndul L Dacd nu rezultd un numdr intreg de elementede cdmp acestea se pot tdia cu un fierdstrdu la lungimea necesord, modul de 5 cm. Pentru unghiuri diferite de 90" se vor folosi elemente speciale; - betonarea rdndului I pdnd la iumdtatea tndllimii rdndului, verificdnd alinierea pi cotele elementelorde cofraj; - dupd tncepereatntdririi betonului din primul rdnd (2 ore) se aseazdurmdtoorele 2 rdnduri, prin lesere (rosturile verticale dintre elemente pdnd la sd nu fie continue) si se betoneazd jumdtatea rdndului superior (pe 50 cm indllime); - procedeul se repetd de cdte ori e nevoie,Jdrd a fi necesaresprij iniri. In caz de urgenld se poate monta un nivel lntreg, cu sprijiniri laterale, iar turnarea se face pe cdte 3 rdnduri (75 cm) la intervale de cdte o ord. Toate elementeleadiacente se tmbind tntre ele atdt in plan orizontal cdt Si vertical prin sistemul tip lambd-uluc, formdnd un cofrai rigid. Racorddrile la 90' se fac deasemeneaprin tmbinarea elementelortn lambd Si uluc iar la unghiuri diferite de 90u cu aiutorul elementului de racord multiunghiular. Deasupra golurilor se prevdd buiandrugi arma(i, utilizdnd elementele [email protected] pentru buiandrugi.AT 01G03/337-2009

in funcyie de amplasoment,regim de tndllime, destinalie,perelii pot fi arma{i doar la colluri, interseclii qi centuri sou continuu cu bare orizontale Si verticale. Pozarea armdturii se face tn paralel cu montajul cofrajului. Cofrajul se utilizeazd tmpreund cu: - armdturi de olel, conform proiectului de executie; - beton, de clasd minimd CI2/15 in pereli Si C 16/20 tn buiandrugi Si centuri (CP 012/l2007), cu agregate cu dimensiunea maximd a granulelor recomandatd de 16 mm Si aditivi superplasttfianli, care sd confere betonului o lucrabilitate corespunzdtoare (consistenld de clasa T3 sau rc/f4) Jdrd utilizarea echipamentelor mecanice de vibrare qi in acelasi timp sd aibd un timp de tnceput al prizei suficient de mare astfel incdt turnarea betonului sd se poatd efectua in condilii corespunzdtoare. Se recomandd utilizarea betonului produs tn sta{ii centralizate care asigurd un control al calitdyii conform prevederilor CP 012/l-2007. In cazul prepardrii betonului pe Santier, executantul trebuie sd ia mdsuri adecvate de asigurare a calitdyii betonului. Se recomanddutilizarea de betoanepompate. indllimea maximd de turnare a betonului este de 2,5 m. Nu se admite utilizarea mijloacelor mecanice de compactare a betonului. Se compacteazd manual acorddnd a atenlie sporitd zonelor cu armare deasd. Se recomandd, ca tn timpul turndrii, marginile cu amprente ale panourilor de cofraj sd fie protejate (de exemplu cu profile metalice uqoare). Pr ecizdri pr ivind fixare a obiectelor gr ele. Obiectele grele (echipamente industriale, mobile, etc.) trebuie fixate in sdmburele de beton al peretelui. Este foarte important ca sd se aleagd piesa de fixare de mdrime corespnzdtoare cu solicitarea, respectiv prin utilizarea diblurilor de lemn, conexpanduri etc. Ldcasurile pentru piesele de fixare se din polistiren. decupeazd Pr ecizdr i pr iv ind fixar ea obiectelor uqoare. Obiectele u$oare se fixeazd cu ajutorul diblurilor specialepentru polistiren .Pagina 5 din 12

Elementele de acoperis [email protected] . cu rol Partea I. Prevederi de proiectare pentru de suport termoizolant al tnvelitorii din ligle, claclfft ': - C tdZtt-ZOOS "Normativ privind calculul se monteazdconformplanului de acoperiq. Elementelesefixeazd, cu cuie sau quruburi, pe termotehnic al elementelor de construc(ie ale cdpriorii Sarpantei,care trebuie sd fie dispuSi clddirilor. Partea I-a - Normativ pentru la 90 cm interax. Solulia de imbinare o calculul coeficienlilor globoli de izolare elementelor asigurd o imbinare etansd la apd termicd la clddiri de locuit". Si la aburi nefiind nevoie de prevederea de - C 107/2-2005 ,,Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construclie folie deproteclie sub pigle. Montarea elementelor de acoperis se face de ale clddirilor. Partea 2-a - Normativ pentru la streasind cdtre coamd. calculul coeficienlilor globali de izolare Depozitarea elementelor de co.fraj, ambalate, termicd la clddiri cu altd destinalie dec6t seface pe platfurme uscate Si plane situate tn cea de locuire ". apropierea locului de aplicare. ASezarea, - C 107/3 2005 "Normativ privind rezemorea ambalajelor de produse se face calculul performan{elor termotehnice ale astfel tncdt sd se nu producd deteriorarea elementelor de construclie ale clddirilor. acestora. Partea 3-a - Normativ privind calculul La depozitarea de lungd duratd, elementele performan{elor termotehnice ale trebuieferite de vdnt. elementelorde construclie ale clddirilor". - P IlB -99 "Normativ de siguranld lafoc 2.3. Caietul de prescriplii tehnice 2.3.1. Condi(ii de conceplie a construc{iilor ". Produsele sunt concepute pentru a 2.3.2. Condilii defabrico(ie rdspunde Ia doud cerinle, una tehnologicd Cofrajele din NEOPOR se fabricd de firma pi onume realizarea cofrajelor pentru KNAUF PACK Hungary Kft., din (Jngaria, cu perelii Si acoperisuri de beton armat Si tehnologii Si utilaje performante, proprii altd, funclionald, de izolare termicd a unitdlii producdtoere, care osigurd realizarea produselor la parametrii ceru[i Si menlinerea clddirilor tn care se aplicd. proiectarea La constanleicalitdyii. construc{iilor care utilizeazd aceste produse se respectd Producdtorul efectueazd controlul calitd{ii urmdtoarele reglementdri tehnice procesului de fabricare Si a produsului finit romdneSti: dupd procedurile de 6ontrol. Aceasta permite - ,SRtEN I99l-l-I:2004 ,,Eurocod I: Acliuni menlinere constanleicalitdyii produselor. asupra structurilor. Partea l-l: Ac{iuni Se executd anual un control extern al generale. Greutd{i specffice, greutdli proprii, produselor la un laborator de specialitate, incdrcdri utile pentru clddiri",' neutru. acreditat. - SR EN 199I-2-4:2004 ,,Eurocod I: Bazele 2.3.3. Condi(ii de livrare proiectdrii Si ac(iuni asupra structurilor. La livrare produsul este tnsolit de declaralia de Partea 2-4: Acliuni asupra structurilor. conformitate a calitdyii cu Agrementul Tehnic Acliuni ale vdntului"; eliberat pentru acesta, conform standardului - NP 082-2004 ,,Cod de proiectare. Bazele ,SR EN ISO/CEI 17050-l:2005, Si de proiectdrii qi acliuni asupra construcliilor. instruc{iunile de transport, manipulare, Acliunea vdntului",' depozitare Si de punere in operd, redactate tn - SR EN 1991-I-3:2005,,Eurocod I: Actiuni limba romdnd. asupra structurilor. Partea l-3; incdrcdri date Transportul qi depozitareaproduselor seface de zdpadd",' in boloturi de I m' invelite infolie deplastic. - CR 2-l-l.I-2005 ,,Cod de proiectare a Transportul se efectueazd cu mijloace de construc{iilor cu pereli structurali de beton transport auto sau CF acoperite, produsele armot"; fiind ancorate tn interiorul acestora,ferite de - P 100-1/2006 deteriordri mecanice. ,,Cod deproiectare seismicd. Pentru depozitareade lungd sau scurtd duratdt v t . . t r

AT 016-03/337-2009

Pagina 6 din 12

producdtorul va preciza condiliile de oCondi(ii: o Calitatea produselor utilizate a fost depozitare in documentele tnso[itoare ale examinatd gi gdsitd corespunzdtoare produselor. domeniilor de utilizare preconizate Si 2.3.4 Condilii de Punere tn oPerd trebuie men{inute la acest standard pe Punerea tn oPerd se face conform toatd durata de valabilitate a acestui instrucliunilor producdtorului, de cdtre echipe agrement. specializate. se produse aceste cu o Oriunde seface referire tn acest agrement realizate ionstructriile la acte legislative sau reglementdri tehnice, pot executa numai tn baza documentaliei -tehnice verificate Si trebuie avut tn vedere cd acesteacte erau tn din proiectele de execulie, vigoare la data eliberdrii acestui agrement' avizate de entitdlile legale cu atribulii tn o Acorddnd acest Agrement, Cansiliul domeniu, conform legislaliei romdne tn vigoare. Tehnic Permanentpentru Construclii nu se sau rupte Este interzisd utilizarea de elemente implicd tn prezenla sau absenla drepturilor admisibile cele cu defecte mai mari decdt legale ale firmei de a comercializa,monta conformfi qei Pr odusul ui. sau intreline produsul sau echipamentul' c Orice recomandare relativ la folosirea tn Peieyii realizali din elemente [email protected] cel in trebuie protejali contro intemperiilor condilii de siguranld a acestor produse / mai scurt timP. procedee, care este conlinutd sau se referd La montaj se respectd Si prevederile lo acest Agrement Tehnic, reprezintd urmdtoarelor reglementdri tehnice romdneSti cerinte minime necesarela punerea sa tn in vigoare: operd. - C 107/0-2002,,Normotiv pentru proiectarea o ICECON S.A- rdspunde de exactitatea la termice izolalii de lucrdrilor datelor inscrise tn Agrementul Tehnic Si de Si executarea clddiri"; incercdrile sau testele care au stat la baza pentru practicd - CP 012/1-2007"Cod de acestor date. Agrementul tehnic nu ti ". betonului producerea absolvdpe furnizori Si/saupe utilizatori de -Se tehnica de normele deasemenea respectd responsabilitd!ile ce le revin conform gen de acestui specifice muncii securitd{ii reglementdrilor legale in vigoare. 006-97 ,,Norme lucrdri, conform cu IM . Verfficarea' men{inerii aptitudinii de de lucrdri pentru muncii specifice de protec[ia utilizare a produselor / procedeelor va fi tn prefabricate montai Si finisaie iilaiir, realizatd conform programului stabilit de "Legea construclii", cu legeo 319-2006 cdtre ICECON Bucuresti (anual - se face qi prevederile securitd{iiqi sdndtd{ii tn muncd" verificarea aspectului, dimensiunilor qi a qi stingere prevenire de C 300-94 ,,Normativ tncercarea la compresiune; rezultatele vor de lucrdrilor executdrii pe durata incendiilor fi prezentate in rapoarte de incercdri )' construclii Ei instalalii aferenteacestora"' o Ac{iunile cuprinse tn program Si modul se efectueazd in Receplia lucrdrilor lor de realizare vor respecta actele C normativului prevederile conformitate cu normative Si reglementdrile tehnice tn "Normativ pentru verificarea colitdlii ;i 56-85 vigoare. receplia lucrdrilor de construc[ii qi instalalii o ICECON BucureSti va informa Consiliul aferente". Tehnic Permanent pentru Construclii despre rezultatul verificdrilor, iar dacd Concluzii ocesteanu dovedescmenlinerea aptitudinii Aprecierea globald de utilizare, va solicita CTPC declansarea o(Jtilizarea produsului, tn domeniile de actiunii de suspendare a agrementului acceptate este apreciatd utilizore tehnic. favorabil, tn condiliile specifice din o Suspendarease declanseazdSi in cazul Ro*Ario, dacd se respectd prevederile constatdrii, prin controale, de cdtre prezentuluiagrement.AT 016-03/3s7-2009Pagina 7 din 12

organisme abilitate, o nerespectdrii men[inerii constante a condiliilor de fabricalie qi utilizare a produselor. . in catul in care titulorul de agrement tehnic nu se conformeazd acestor prevederi, se va declanqa procedura de retragere a agrementului tehnic. Agrement tehnic anterior: 016-03/179-2006

Pentru grupo Dr. Ing.

PRE$EDINTE - DIRECTOR GENERAL "Prof, Univ.Dr. Ing. Dr.h.c. BRATUMembru al A iinte Tehnice din RomAnis

Valabilitate:

31.12.2012Prelungirea valabilitdqii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd cu cel pulin trei luni tnainte de . r . i r t data expffaru. ln cazul nepretungfftt valabilitd1ii, agrementul tehnic se anuleazdde la sine.

3. Remarci complementare ale grupei specializate- Cofrajele din NEOPOR se fabricd de firma KNAUF PACK Hungary Kft., din Ungaria, pe o linie tehnologicd modernd, conform Procedurilor de execulie ale producdtorului, materia primd fiind din granule depolistiren de tip BASF Neopor 2400. - Produsele [email protected] cu ldyimea de 250 mm, c?tpereli de 50 mm lo interior gi 60 mm la valabil pdnd la 31.05.2009. exterior,au avut agrementtehnicanterior nr. 007-03/179-2006, - Producdtorul Si-a diversificat gama de ldyimi a perelilor exteriori ai elementelorde cofrai de la 50 mmpdnd la 200 mm, spaliul pentru betonfiind de 150 mm ldpime. - Produsele [email protected] produse de firma KNAUF PACK Hungary Kft., din Ungaria au Agrement Tehnic emis tn (Jngaria de EMI Kht, Budapesto,c'ttnr. A-2426/2008. - Produsele se realizeazd tntr-o gamd de sortimente care permite alcdtuirea unor tipuri diversificate depere[i Si acoperisuri. - Firma producdtoore ere implementat un sistem de managemental calitdyii conform MSZ EN Sistemulestecertificat de BT Gydr, certificat nr. 25177 din 04.02.2008. ISO 9001:2001. - Condiyiile de fabricare, utilajele performante utilizate Si controlul colitdyii tn toate fazele de fabricalie, permit realizarea produsului la parametrii proiectali Si menlinerea constanlei calitdlii acestuia. - Produsele puse tn operd trebuie protejate tmpotriva acliunilor exterioare, cdt mai curdnd posibil, prin tencuire,placare cu pldci pe bazd de ipsos, lemn sau beton,placdri cu elementedin tabld, materialeplastice etc. - Produseleau o contribulie importantd la izolarea termicd- in perioada de valabilitate a agrementului tehnic anterior, Produsele ProKoncept au fost utilizate la realizarea de construclii de locuinle in orasele Turgu MureS, Odorheiu Secuiesc, Braqov, Sf. Gheorghe,BucureSti,Cdmpina etc..

AT 016-03/337-2009

Pagina I din 12

- Din aprecierile utilizatorilor (anexate in Dosarul tehnic) rezultd cd elementelede cofrai [email protected] defirmo KNAUF PACK Hungary Kft., din Ungaria au o bundcomportare in exploatare. - Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia are obligalia de a urmdri comportarea in exploatare a produselor, conform legislaliei tn vigoare. - Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produsului se vo aduce la cunoqtinla eloboratorului de agrement tehnic. - Din analiza efectuatd s-a constatat cd produsul asigurd calitotea lucrdrilor executate tn domeniile de utilizare prezentate la punctul 2'1.

SINTEZA RAPOARTELORDE INCERCAREincercdri pe elemente depere(i Si materialNr. crt,I

TabelullExecutant

Caracteristica/ Normu Aspect Siforma S R E N8 2 2 : 1 9 9 7

U,M.

RerultateobtinuteStructurd omogend, Jdrd porliuni nesinter izate sau neexpandate. Culoare gri, Jdrd pete. LL

Conditii de admisibilitate. Omogen, Jdrd porliuni de material sau nesinterizat neexpandat, gri. t"

z

Abateri dimensionale . 1. Elementcurent 2. Element buiandrug 3. Element centurd 4. Element capdt SR EN 822 :1997 Abaterea de la perpendicularitate, 56 1. Element curent 2. Element buiandrug 3. Element centurd SREN 824 :1997

h

t

-3,0mm

-2,0-2,0 0,0

0,0 0,0 +0.02 0.0 0,0 1 , 0 -0.45 -0,200,0

L : t 2 , 4m m l--*2,0mm h = +2,0 mm

0,0

-1,0 0,0

0,0

J

Lunsime mm/m

Ldtime

0,400,30

0,24 0,20

max.2,5

0,30

0,30

D ensit ate apar entd.SR,EN , , 1 ) 7 ? + l0% 26,7 kg/m1602:1998+AC:1998 mac2,5 0,050 kg/m' Absorblie de apd 5 SREN 1609+AC:1999 > 150 161 kPa Compresiunela o 6 deformalie de l0% SR EN 826:1998 245 kPa Incovoiere 7 SR E'N 12089:1999 matc.0,040 0,0275 Conductiv it ate t ermicd, A7 WmK 8 s9l2-89 9TAS F (Ca) 9 Clasa de reactie la foc INCERC Sucurdala Clujefectuate rezultatele incercdrilor tSi tnsugeSte ICECON nr. 3 din Grupa specializatd Napoca conlinute tn Raport de tncercdri nr. 973 din 29.10.2009.,1

INCERC Sucursala ClujNapoca, N 973 29.I 0.2009

Incercare tehnologicd pe perete realizat cu elemente ProKonceptIntervalul de timp dintre etapele de turnare a betonului afost de circa o ord

Tabelul2Nr.cf.I

Caracteristica Calitate betonare Integritate cofraj

RezultateoblinateBeton /Ard segregdri (constatat prin inldturarea stratului de NEOPOR) Nu s-au obsevat deteriordri sau deformdri ale cofraiului.

Conditii de admisibilitateBeton nesegregat Cof, qj nedeformat Si Jdr d deteriordri

Executant INCERC Filiala ClujNapoca

2.

rezultatele tncercdrilor efectuate la INCERC Filiala Cluj-Napocct cu Grupa specializatd nr. 3 din ICECON iSi tnsuSeSte ocazia elabordrii agrementului inilial Si conlinute in Raport de incercdri nr.64 din I5.02.2006.

AT 016-03/337-2009

Pagina 9 din 12

de ocoperis incercdripe elementTabelul3Nr. crt.I

Caracteristica/ Norms Aspect Siforma S R E N8 2 2 : 1 9 9 7

U.M.

Rezultate obtinute Structurd omogend,Jdrd porliuni nesinteriz ate sau neexpandate. Culoare gri, /drd pete, prezintdfele plane, fird defecte fizice vizibile (cr dpdturi, cwerne, stirbituri etc.)

Conditii de admisibilitate. Omogen, /drd porliuni de material sctu nesinterizat neexpandat, gri.

Executant

Abqteri dimensionale . SREN822:1997

mm

0.0

L:+2,4mm l:*2,0mm h--+2,0mm

Incovoiere staticd - la L/50, mimim 4,6 kN/m2 SR t// 508: 2002 (adaptat) F (C+) 4 Clasa de reactie la foc Ciupo specializatd nr. 3 din ICECON iSi insuSeSterezultatele incercdrilor efectuate la INCERC Sucurdala CluiNapoca conlinute in Raport de incercdri nr. 973 din 29.10.2009.

3

INCERC Sucursala ClujNapoca, RI 973 29.10.2009

4. Anexe

pentru pereli Figura I - Tipuri de elementeAT 016-03/337-2009Pagina I0 din 12

Figura 2 - Elementpentru acoperis

r"*ruMod de armare Realizarecolt

Imbinarein T

Inchideregol

Gol de fereastra

Buiandrug

'i

Turnare beton

Aranjare beton la turnare

de cofraj [email protected] a elementelor Figura 3 - Modalitd{ide armoresi asezare TITULIIR AGREMENT TEHNIC: S.C.ERGOND-TUR^S.ft.I.,Str. RakocziFerenc, nr. 40 Gheorgheni, Judetul Harghita Telefon: 0741 459 909; Fax: 0266 364 804

AT 016-03/337-2009

Pagina Il din 12

de deriberure a grupei ar Extrase din procesur verbar n.r. 337din 1g.12.2009 sedinrei sryeaalizatenr. 3 din ICECON S'A' acusticd, protec(ii hidrofuge si Grapa speciarizatd nr. 3 ,,protecgii ro foc, termotehnicd, tovitttori .'din ICECON S.A', alcdtuitd din: - preSedinte: - raPortor: - mimbrii Dr' ing' Liana MANOLACHE ing' Ioan BOTEZ ing' Cristina DIMA ing. Mircea MANDESCU ing. Laura ULARU ing' Maria IRIMIES

- secretar

anslizfrnd: agrementuluitehnic nr' 016referitoarela_elaborarea _ cerere| nr. g.09.022.016/30.09.2009 ,,77FRAJE \IERDUTE DiN NEopoR, TIp [email protected]" prezentatd de firma 03/337-2009 tn caritatede soricitant'impreundcu dosarurpreriminar Gheorgheni, s.c. ERGOND_T1JRS.R.I., de tncercare,docimente referitoare la sistemul ar soricitanturui,conlindndfise tehnice,rapoarte de calitate al fabricii producdtoare; _ rapoarte de incercaie ale INCERC Sucursalacluj-Napoca - proiectul de agrementtehnic;

cPrc?:F:!:'':i:i ^"Y:: ::.:::o^1!::,':,02i;! decdtre W#;," ffi,f;oo"'"' PACK realizat de fir*a KNAUF ,,7TFRAJE DIN NESpoR, TIP [email protected]"

\IERDUTE ie utilizareprecizatela punctul 2'1 din Hungary Kft., szdkesfehjrvdr,unforro, tn do^*rriile 3' 3I '0I '201 de valabi-litate cu termen agrement, tehnictrebuiesolicitatdcu agrement prezentului prelungireavalabilitdliisau revizuireo tehnic in iarut nepreruigirii varabititdlii,agrementul cerpulin trei runi tnaintede data ,*pir:,arrr. de la sine' seanuleazd ,oniioaod 80 file, face parte . Dosarul tehnic al agrementultehnic nr. 016-03/337-2009 integrantddin prezentulagtementtehnic' iRaportorul grupei specializatenr' 03 ing. Ioan o Membrii gtuPei sPecializate: ing. Cristina DIMA ing. Mircea MANDESCU ing. Laura ULARU ing. Maria IRIMIE$

Pagina 12 din 12

AT 016-03/337-2009