Transcript
Page 1: Ap rebolusyong intelektwal

RebolusyoRebolusyong ng

IntelektwalIntelektwal

Page 2: Ap rebolusyong intelektwal

MGA SANHI

Page 3: Ap rebolusyong intelektwal

RENAISSANCE Ang muling pagsilang ng kaalaman at ang diwa ng pagtatanong ay pumukaw sa pagnanasang pag-aralan ang nakaraan at gawing kapakipakinabang sa kasalukuyan.

Ang pagdami ng mga unibersidad at paaralan ay lumikha ng maraming iskolar na nagnais maibahagi ang kanilang kaalaman.

Ang pagtuklas ng Movable Type Printer ay nakapaghatid ng mga ideya at kaalaman.

Page 4: Ap rebolusyong intelektwal

PAGSULPOT NG

MAKABAGONG PILOSOPIYA

Page 5: Ap rebolusyong intelektwal

MGA PILOSOPER

Page 6: Ap rebolusyong intelektwal

Ang unang makabagong pilosoper.

Ang kanyang “I think therefore I am” ay nagpapakita na ang pagkilala sa sarili ay pangunahing prinsipyo.

Dapat magisip ang tao para sa kanyang sarili at sa tulong ng katwiran at ng isipan, mapapatunayan ng tao ang kanyang kahalagahan sa lipunan.

RENE DESCARTES

Page 7: Ap rebolusyong intelektwal

François Marie Arouet Isang manunulat, makata at

mananalaysay. Mahigpit ang kanyang pagpuna sa

mga pagmamalabis ng mga institusyon lalo na ang Simbahan.

Minsan nang naparusahan, at nabilanggo sa Bastille nang dahil sa kanyang mga sinulat.

Kanyang tinuligsa ang mga kamaliang panlipunan at pampulitika.

“I may not agree to what you said, but I will defend your right to say it.”

VOLTAIRE

Page 8: Ap rebolusyong intelektwal

Isang manunulat na French na may kaisipang liberal.

Siya ay ang patnugot ng Encyclopedia

Sa tulong ng kanyang aklat, nabuksan ang natutulog na damdamin ng mga taong-bayan.

DENIS DIDEROT

Page 9: Ap rebolusyong intelektwal

Ang kapangyarihang pampulitika ay nasa kamay ng taong-bayan at dapat lamang na sundin ng lahat ang mga batas na sila rin ang may gawa.

Gustong sundin ang demokrasya sa pagpapalakad sa gobyerno.

Social Contract – sa aklat na ito nabuksan ang prinsipyo ng demokrasya.

JEAN JACQUES ROUSSEAU

Page 10: Ap rebolusyong intelektwal

Isang mataas na hukom ng France.

Spirit of the Law – ipinakilala niya dito ang bagong patakaran sa organisasyon ng isang makatarungang pamahalaan.

Checks and balances - pagkakaroon ng 3 sangay ang gobyerno: tagapangasiwa, mambabatas, at hukuman upang magtulungan at magsurian sa mga gawain.

MONTESQUIEU

Page 11: Ap rebolusyong intelektwal

2 Aklat : The Treatise on Government at Letters on Toleration – may malaking impluwensya sa paggawa ng Saligang Batas ng mga bansa.

Ang kapangyarihang pulitikal ay nasa taong-bayan at hindi sa hari. Kung nagmalabis ang ito (hari) ay maari nilang bawiin ang kapangyarihan.

JOHN LOCKE

Page 12: Ap rebolusyong intelektwal

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations - dito iniambag ang bagong kaisipan ukol sa ekonomya.

Laissez-faire. “ Hindi dapat makialam ang pamahalaan sa pang-ekonomyang gawain ng mga tao sapagkat may likas na batas na magpapasya kung ano ang halaga ng mga salik ng produksyon tulad ng mga manggagawa, kapitalista, at iba pa sa pag-unlad ng kabuhayan.”

ADAM SMITH

Page 13: Ap rebolusyong intelektwal

Sinuportahan ang paggamit ng siyentipikong imbestigasyon at ang pagpigil ng krimen sa pamamagitan ng edukasyon.

Crime and Punishment – kinondena ang paggamit ng matinding parusa lalung-lalo na ang kamatayan.

Torture – pinuna ang paggamit nito sa pangungumpisal ng isang tao.

CESARE BECCARIA

Page 14: Ap rebolusyong intelektwal

MGA SIMULAING

LUMAGANAP (IKA-19 NA

SIGLO)

Page 15: Ap rebolusyong intelektwal

Dalawang Doktrinang lumaganap:

1. Demokrasya Sumibol sa bansang Greece. Ademos – tao Kratos – kapangyarihan Kapangyarihang pulitikal na nasa kamay ng tao. Mga Patakaran:

• Pagkakapantay – pantay ng tao• Kapakanan ng nakararami ang dapat isaalang

– alang sa anumang gawain o proyekto.• Ang kagustuhan ng nakararami ang dapat

sundin.

Page 16: Ap rebolusyong intelektwal

2. SosyalismoSumibol dahil sa masamang pamamalakad. Naisip na lulutas sa mga suliranin Karl Marx - “Ama ng Sosyalismo”

- Das Kapital at Communist Manifesto

- naging doktrina ng mga komunistang bansa.

- Frederick Engels – katulong sa pagsulat

Iba’t-ibang Uri ng SosyalismoUtopian Socialism – itinatag ni Robert Owen

(Ingles), Covert Henri de Saint Simon (French) at Charles Fourier (French).

Page 17: Ap rebolusyong intelektwal

Fabian Socialism ay nagsimula sa England noong 1884. naniwala ang mga alagad nito na kailangan ang

pamahalaan upang mapauti ang kalagayan ng mga manggagawa.

Anarkismo ang pinaka radical ng uri ng sosyalismo ang kaisipang ito ang nag-udyok sa pagbuwag sa

lahat ng mga naghaharing pamahalaan.Sindikalismo kinilala si George Sorrel na pinuno nito. Nauukol ito sa pag-alis ng kapitalismo at ng

pamahalaan. Ang mga samahan na tinawag na mga syndicates

ang siyang namuno sa pamahalaan.

Page 18: Ap rebolusyong intelektwal

Komunismo Itinatag ni Karl Marx(Aleman) Isinasaan sa Doktrinang Marxist na kailangang

hawakan ng pamahalaan ang produksyon at ang distribusyon sa industriya.

Nazismo Nagsimula sa alituntuning itatag ni Adolf Hitler ng

Germany.Pasismo Makabayan at rebolusyonaryong kilusan na

itinatag noong 1914 sa Italy. Layunin na mapanumbalik ang dating kadakilaan

ng Italy. Itinatag ni Benito Mussolini.

Page 19: Ap rebolusyong intelektwal

MGA BUNGA NG

REBOLUSYONG

INTELEKTWAL

Page 20: Ap rebolusyong intelektwal

Mga Pagbabagong dulot ng Rebolusyong Intelekwal

1. Ito ay nagbigay daan sa mga rebolusyon noong ika-18 at ika-19 na siglo sa Europe ,America,at Asia.

2. Ang kalayaan ng tao at limitadong pamamahala ay nagpasalin-salin sa iba’t-ibang bansa na humantong sa paghingi ng kalayaan sa mga kolonista.

Di Maayos na bunga

1. Nawalan ng paggalang sa awtoridad at kaayusang panlipunan dulot ng labis na kalayaan.

2. Naging sukdulan ang pagtitiwala sa karunungan.

3. Humantong ito sa labis na materyalismo.

Page 21: Ap rebolusyong intelektwal

Pagsusulit1. Layunin nito na mapanumbalik ang dating

kadakilaan ng Italy.

2. Sino ang nagtatag ng Nazismo?

3. Kinilala si George Sorrel na pinuo ng?

4. Sa aling bansa sumibol ang demokrasya?

5. Sa aling taon naitatag ang Fascism?

a.) 1912 b.) 1921 c.) 1941 d.) 1914

6. Ito ang muling pagsilang ng kaalaman.

7. Siya ang patnugot ng Encyclopedia.

8. – 10. Mga di maayos na bunga ng Rebolusyong Intelektwal.

Page 22: Ap rebolusyong intelektwal

Mga Sagot sa Pagsusulit

1. Fascism

2. Adolf Hitler

3. Sindikalismo

4. Greece

5. d.) 1914

6. Renaissance

7. Denis Diderot

8. Nawalan ng paggalang sa awtoridad at kaayusang panlipunan dulot ng labis na kalayaan.

9. Naging sukdulan ang pagtitiwala sa karunungan.

10. Humantong ito sa labis na materyalismo.

Page 23: Ap rebolusyong intelektwal

Thank You !!!!

By:Ellaine Michelle Olpindo (right)Jizelle Ann Ordanza (left)Lowelyn Mortera (below)Veronica Ragpala (above)